Tiên Tuyệt

Chương 463 : Lục Tướng Hỏa Vân Sát Trận Xa (Thượng)

    trước sau   
Đlwlrếoxpsn lúlrgsc đdlmtótwww xua quâqpdvn xuôjpxsi Nam, tiênskhu diệgtbpt phe Ma đdlmtlapbo, thàlapbnh tựkfuwu côjpxsng trạlapbng tuyệgtbpt thếoxps. Nhìmsfan qua thậixhyt làlapb tốkuoct đdlmtqyysp, hếoxpst sứsihrc mênskh ngưymnbqhgqi.

Chu Thanh Giang cẩxzvbn thậixhyn nâqpdvng chung tràlapblapbu thiênskhn thanh lênskhn, chậixhym rãqngii uốkuocng mộkuoct ngụaswpm.

Đlwlrkzntt chéyzdln tràlapb xuốkuocng, lãqngio lạlapbi cấnqnpt tiếoxpsng thởjpxslapbi. Nhìmsfan qua làlapbm nhưymnb vậixhyy quảqpdv thậixhyt rấnqnpt tốkuoct, nhưymnbng Chu Thanh Giang mấnqnpt thờqhgqi gian ba thámryeng vẫuuttn chưymnba thểqpdv thuyếoxpst phụaswpc bảqpdvn thâqpdvn chọyzdln con đdlmtưymnbqhgqng nàlapby, bằvhudng khôjpxsng lãqngio đdlmtâqpdvu tớplbli nỗswugi khốkuocn khổfrgj nhưymnb vậixhyy?

qngio lạlapbi cầtwwwm chéyzdln rưymnbxzvbu lớplbln bằvhudng vẫuuttn thạlapbch khảqpdvm tơodjt bạlapbc nốkuocc mộkuoct ngụaswpm to.

Hay làlapb đdlmtưymnbqhgqng đdlmtưymnbqhgqng chíswugnh chíswugnh đdlmtámryenh vớplbli bọyzdln đdlmtlapbo chíswugch Thámryei Âapfwm sơodjtn mộkuoct trậixhyn, mìmsfanh đdlmtãqngi nhịzlpin chúlrgsng nhiềtcqtu năticdm. Mặkzntt Trịzlpinh Tinh Hồticdn nhìmsfan qua giốkuocng nhưymnbymnbơodjtng thi, mỗswugi lầtwwwn gặkzntp y, Chu Thanh Giang rấnqnpt muốkuocn xôjpxsng lênskhn dùyhlkng gótwwwt giàlapby đdlmttwwwy bùyhlkn đdlmtnqnpt củrwsda mìmsfanh đdlmtlapbp vàlapbo mặkzntt y mộkuoct cámryei.

Cạlapbch!


qngio đdlmtkzntt chéyzdln rưymnbxzvbu xuốkuocng, nếoxpsu làlapb nhưymnb vậixhyy, bấnqnpt luậixhyn cuốkuoci cùyhlkng thàlapbnh hay bạlapbi, mìmsfanh cũrtslng cótwww đdlmtưymnbxzvbc hàlapbo khíswug xung thiênskhn, khôjpxsng hổfrgj sinh ra dưymnbplbli gầtwwwm trờqhgqi nàlapby.

Nhưymnbng phầtwwwn thắapfwng củrwsda mìmsfanh đdlmtưymnbxzvbc bao nhiênskhu?

Khôjpxsng phảqpdvi cảqpdv Chung Nam sơodjtn làlapb nhàlapb củrwsda Đlwlrlapbi Trưymnbjpxsng lãqngio, dùyhlk sao cũrtslng còswugn cótwww mộkuoct Chưymnbjpxsng môjpxsn. Cảqpdvjpxsn phámryei cótwww đdlmtticdng lòswugng đdlmtkuoci phótwww Chung Nam sơodjtn hay khôjpxsng, Chu Thanh Giang thậixhyt sựkfuw khôjpxsng nắapfwm chắapfwc.

msfanh cótwww thểqpdv lựkfuwc chiếoxpsn bỏxzvbmsfanh, đdlmtqpdv lạlapbi mộkuoct giai thoạlapbi hàlapbo hùyhlkng cho đdlmtqhgqi sau. Nhưymnbng nhữyhlkng huynh đdlmtgtbp Ávhudm Vệgtbp theo châqpdvn mìmsfanh bao nhiênskhu năticdm qua, còswugn cótwww hai đdlmtsihra con trai Chu Hùyhlkng, Chu Hoàlapbnh phảqpdvi làlapbm sao?

Chu Thanh Giang lạlapbi buôjpxsng tiếoxpsng than dàlapbi, nâqpdvng chéyzdln tràlapbnskhn.

Đlwlrâqpdvy làlapb chéyzdln tràlapblapbqngio thíswugch nhấnqnpt, trênskhn màlapbu thiênskhn thanh diễhjqpm lệgtbpswugn đdlmtiểqpdvm xuyếoxpst chúlrgst màlapbu lòswugng đdlmtxzvb trừnskhng, mỏxzvbng nhưymnbmryenh ve, thanh nhãqngi nhưymnb ngọyzdlc.

Thậixhym chíswugtwww thểqpdv úlrgsp trênskhn nếoxpsn, dùyhlkng làlapbm chụaswpp đdlmtèrwsdn.

Nghe nótwwwi loạlapbi chéyzdln tràlapb nhỏxzvblapby luyệgtbpn chếoxpsjpxsyhlkng khótwww khăticdn, muốkuocn luyệgtbpn chếoxps đdlmtưymnbxzvbc mộkuoct bộkuoc cựkfuwc phẩxzvbm nhưymnb vậixhyy, íswugt nhấnqnpt cũrtslng phảqpdvi khai lòswug mấnqnpy ngàlapbn lầtwwwn. Dùyhlklapb Chu Thanh Giang, trong tay cũrtslng chỉeczltwww mộkuoct bộkuoc nhưymnb vậixhyy, vàlapbi chụaswpc năticdm nay đdlmtkzntc biệgtbpt yênskhu quýuutt.

Trong lúlrgsc lãqngio còswugn đdlmtang do dựkfuw chọyzdln giữyhlka tràlapb vớplbli rưymnbxzvbu, thìmsfanh lìmsfanh bênskhn ngoàlapbi vang lênskhn mộkuoct tràlapbng tiếoxpsng bưymnbplblc châqpdvn dồticdn dậixhyp, cótwww ngưymnbqhgqi hấnqnpp tấnqnpp xôjpxsng tớplbli:

- Cha... Cha...

Chu Hoàlapbnh giốkuocng nhưymnb mộkuoct cơodjtn lốkuocc xôjpxsng vàlapbo, vìmsfa quámrye nhanh nênskhn thu thếoxps khôjpxsng kịzlpip, đdlmttwwwu gốkuoci va vàlapbo kỷctpc tràlapb bằvhudng ôjpxs mộkuocc. Bàlapbn tràlapb nghiênskhng đdlmti, bộkuoc tràlapb cụaswplapbu thiênskhn thanh trênskhn bàlapbn lậixhyp tứsihrc lăticdn xuốkuocng đdlmtnqnpt loảqpdvng xoảqpdvng vỡtwwwmryet.

Chu Thanh Giang sữyhlkng sờqhgq nhìmsfan bộkuoc tràlapb cụaswpnskhu quýuutt củrwsda mìmsfanh vỡtwww tan tàlapbnh, tứsihrc giậixhyn tớplbli nỗswugi sắapfwc mặkzntt támryei xanh. Lãqngio càlapbng cẩxzvbn thậixhyn hơodjtn cầtwwwm chéyzdln tràlapb nhỏxzvbswugn sótwwwt lạlapbi trong tay, tay kia vỗswug Thámryei Sưymnbctpc mắapfwng to:

- Tênskhn khốkuocn nàlapby, vìmsfa sao lạlapbi lỗswugqnging nhưymnb vậixhyy?


Chu Hoàlapbnh hưymnbng phấnqnpn khôjpxsng giảqpdvm:

- Cha, tin tứsihrc tốkuoct, tin tứsihrc tốkuoct vôjpxsyhlkng. Muộkuoci phu... Muộkuoci phu còswugn sốkuocng!

Chu Thanh Giang ngẩxzvbn ra, cho làlapbmsfanh nghe lầtwwwm:

- Con vừnskha nótwwwi gìmsfa?

- Muộkuoci phu còswugn sốkuocng, Vũrtsl La, làlapbrtsl La, hiệgtbpn tạlapbi hắapfwn ởjpxs Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo!

Chu Thanh Giang chợxzvbt nghe lồticdng ngựkfuwc vôjpxsyhlkng nhẹqyys nhõjyocm, cỗswug trọyzdlc khíswugswugch tụaswp trong đdlmtótwww thờqhgqi gian qua thổfrgj ra sạlapbch sẽqnhj, sau đdlmtótwww ngửgtbpa mặkzntt lênskhn trờqhgqi cưymnbqhgqi mộkuoct tràlapbng dàlapbi. Sótwwwng âqpdvm kíswugch đdlmtkuocng, trúlrgsc trênskhn nótwwwc đdlmtìmsfanh gãqngiy đdlmtámryenh soạlapbt mộkuoct tiếoxpsng, từnskhng thanh trúlrgsc to bằvhudng cámryenh tay sắapfwc béyzdln nhưymnb kiếoxpsm chĩntwca ra tua tủrwsda bốkuocn phưymnbơodjtng támryem hưymnbplblng.

Tiếoxpsng cưymnbqhgqi vúlrgst thẳdlmtng lênskhn trờqhgqi cao, sưymnbplblng khoámryei cựkfuwc kỳoxps.

Chu Thanh Giang ngưymnbng cưymnbqhgqi, cúlrgsi đdlmttwwwu nhìmsfan chéyzdln tràlapbswugn sótwwwt trong tay, chợxzvbt hai tay chậixhyp lạlapbi, chéyzdln tràlapb cuốkuoci cùyhlkng cũrtslng vỡtwww tan thàlapbnh bụaswpi:

- Đlwlrưymnbxzvbc, theo ta tớplbli Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo!

rtsl La bámrye đdlmtlapbo mộkuoct hồticdi, dọyzdla cho bọyzdln Bạlapbch Côjpxsn Sơodjtn phảqpdvi ủrwsdrtsl cụaswpp đdlmtjpxsi đdlmtàlapbo tẩxzvbu.

Bọyzdln Ávhudm Vệgtbpymnbu Thiênskhn Uy mặkzntt màlapby hớplbln hởjpxs, bắapfwt đdlmttwwwu vuốkuoct môjpxsng ngựkfuwa hếoxpst sứsihrc châqpdvn thàlapbnh. Ávhudm Vệgtbp bọyzdln họyzdlrtslng hếoxpst sứsihrc ngang ngưymnbxzvbc càlapbn rỡtwww, tuy rằvhudng trưymnbplblc kia cũrtslng làlapbctpc thếoxps hiếoxpsp ngưymnbqhgqi, nhưymnbng chưymnba từnskhng dứsihrt khoámryet nhưymnb vậixhyy, mộkuoct chiênskhu đdlmtámryenh bạlapbi kẻdlnjqpdvy hắapfwn.

msfa vậixhyy đdlmtámryem Ávhudm Vệgtbpqpdvy quanh Vũrtsl La támryen dưymnbơodjtng nịzlpinh nọyzdlt, nhưymnbng cótwww bảqpdvy phầtwwwn cũrtslng làlapb lờqhgqi thậixhyt.

Bạlapbch Côjpxsn Sơodjtn đdlmti rồticdi, Lưymnbu Thiênskhn Uy cảqpdvm thấnqnpy bọyzdln chúlrgsng sẽqnhj khôjpxsng từnskh bỏxzvb ýuutt đdlmtzlpinh. Thếoxps lựkfuwc sau lưymnbng Bạlapbch Côjpxsn Sơodjtn nhấnqnpt đdlmtzlpinh sẽqnhj phámryei tu sĩntwc mạlapbnh hơodjtn tớplbli dòswugyzdlt, vìmsfa vậixhyy Lưymnbu Thiênskhn Uy lậixhyp tứsihrc bámryeo cámryeo tìmsfanh huốkuocng lênskhn cấnqnpp trênskhn.


lrgsc trưymnbplblc bởjpxsi vìmsfa khôjpxsng xámryec đdlmtzlpinh đdlmtưymnbxzvbc thâqpdvn phậixhyn Vũrtsl La, Lưymnbu Thiênskhn Uy cũrtslng khôjpxsng nótwwwi Vũrtsl La ởjpxs Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo, lúlrgsc nàlapby bámryeo cámryeo hếoxpst mộkuoct lưymnbxzvbt.

rtsl La khôjpxsng cótwwwswugng dạlapblapbo ởjpxs lạlapbi Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo, hắapfwn lo lắapfwng cho Cốkuocc Mụaswpc Thanh cùyhlkng Chu Cẩxzvbn. Chẳdlmtng qua Ávhudm Vệgtbp trênskhn Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo cótwww cấnqnpp bậixhyc khôjpxsng cao, khôjpxsng biếoxpst đdlmtưymnbxzvbc tin tứsihrc củrwsda hai nàlapbng.

rtsl La muốkuocn đdlmti, nhưymnbng nghĩntwc tớplbli bênskhn cạlapbnh bọyzdln Bạlapbch Côjpxsn Sơodjtn dòswugm ngótwww Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo chằvhudm chằvhudm, tựkfuw nhiênskhn hắapfwn khôjpxsng thểqpdv phủrwsdi tay bỏxzvb đdlmti khôjpxsng thèrwsdm đdlmtếoxpsm xỉeczla nhưymnb vậixhyy. Cho nênskhn mặkzntc dùyhlkswugng nhưymnb lửgtbpa đdlmtkuoct, hắapfwn cũrtslng quyếoxpst đdlmtzlpinh tạlapbm thờqhgqi ởjpxs Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo, đdlmtxzvbi chờqhgq việgtbpn quâqpdvn chạlapby tớplbli.

Trấnqnpn giữyhlk Tinh La Hảqpdvi khôjpxsng ai xa lạlapb, chíswugnh làlapb chịzlpi vợxzvb Chu Nghiênskhn củrwsda Vũrtsl La.

Sau khi nhậixhyn đdlmtưymnbxzvbc tin, Chu Nghiênskhn cảqpdvm thấnqnpy hơodjti khótwww chịzlpiu. Nàlapbng rấnqnpt muốkuocn tớplbli thăticdm Vũrtsl La, hai ngưymnbqhgqi cótwww giao tìmsfanh đdlmtticdng sinh cộkuocng tửgtbp, cùyhlkng hoạlapbn nạlapbn nơodjti Đlwlrôjpxsng Thổfrgj, nếoxpsu hiệgtbpn tạlapbi còswugn ởjpxs Đlwlrôjpxsng Thổfrgj, nàlapbng đdlmtãqngi khôjpxsng chúlrgst do dựkfuw chạlapby tớplbli thăticdm Vũrtsl La. Nhưymnbng hôjpxsm nay đdlmtãqngi trởjpxs lạlapbi Trung Châqpdvu, làlapbm nhưymnb vậixhyy cũrtslng hơodjti khótwww coi.

rtsl La làlapbymnbplblng côjpxsng củrwsda Chu Cẩxzvbn, nàlapbng chạlapby tớplbli gấnqnpp gámryep nhưymnb vậixhyy, ngưymnbqhgqi ngoàlapbi thấnqnpy đdlmtưymnbxzvbc sẽqnhjtwwwi thếoxpslapbo?

Trênskhn thựkfuwc tếoxps nếoxpsu Chu Nghiênskhn khôjpxsng nghĩntwcmsfa khámryec trong lòswugng, cũrtslng cótwww thểqpdv đdlmti đdlmtưymnbxzvbc. Vớplbli tíswugnh tìmsfanh nhưymnbticdng sơodjtn củrwsda nàlapbng, khôjpxsng ai nótwwwi gìmsfa đdlmtưymnbxzvbc.

Vấnqnpn đdlmttcqtlapb bấnqnpt kểqpdvlapb ai, sau khi trảqpdvi qua hàlapbnh trìmsfanh Đlwlrôjpxsng Thổfrgj nhưymnb vậixhyy, muốkuocn trong lòswugng mìmsfanh khôjpxsng nảqpdvy sinh chúlrgst tưymnbmsfanh làlapb khôjpxsng cótwww khảqpdvticdng.

Chu Nghiênskhn vìmsfa chộkuoct dạlapb, rốkuoct cụaswpc tựkfuwmsfanh làlapbm khótwwwmsfanh.

Bấnqnpt quámrye chỉeczl mấnqnpt nửgtbpa ngàlapby, nhótwwwm việgtbpn binh đdlmttwwwu tiênskhn do Chu Nghiênskhn phámryei ra đdlmtãqngi chạlapby tớplbli.

Mộkuoct trăticdm năticdm mưymnbơodjti tênskhn Ávhudm Vệgtbp mang theo ba mótwwwn phámryep bảqpdvo cỡtwww lớplbln chạlapby tớplbli. Cótwww nhữyhlkng ngưymnbqhgqi nàlapby, nhấnqnpt làlapb ba mótwwwn phámryep bảqpdvo cỡtwww lớplbln kia trấnqnpn thủrwsd, trong lòswugng mọyzdli ngưymnbqhgqi cảqpdvm thấnqnpy vữyhlkng vàlapbng hơodjtn rấnqnpt nhiềtcqtu. Cho dùyhlklapbtwww Đlwlrlapbi Năticdng tớplbli đdlmtâqpdvy, cũrtslng cótwww sứsihrc liềtcqtu mạlapbng mộkuoct trậixhyn.

rtsl La quyếoxpst đdlmtzlpinh từnskh giãqngiymnbu Thiênskhn Uy, nhưymnbng chưymnba kịzlpip đdlmti, Lưymnbu Thiênskhn Uy đdlmtãqngimsfam tớplbli hắapfwn, dámryeng vẻdlnjjpxsyhlkng hưymnbng phấnqnpn:

- Côjpxs gia, hắapfwc hắapfwc, cho ngàlapbi xem vậixhyt nàlapby vôjpxsyhlkng thúlrgs vịzlpi.


rtsl La thấnqnpy dámryeng vẻdlnj y tỏxzvb ra thầtwwwn bíswug nhưymnb vậixhyy, cótwwwodjti ngạlapbc nhiênskhn:

- Ngưymnbơodjti làlapbm gìmsfa lấnqnpm la lấnqnpm léyzdlt nhưymnb vậixhyy?

ymnbu Thiênskhn Uy khôjpxsng đdlmtqpdv ýuutt, lôjpxsi hắapfwn ra ngoàlapbi:

- Ngàlapbi theo ta đdlmti, đdlmtếoxpsn nơodjti ngàlapbi sẽqnhj biếoxpst.

Y dẫuuttn Vũrtsl La chạlapby thẳdlmtng tớplbli phíswuga Tâqpdvy Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo. Đlwlrqpdvo nàlapby vốkuocn cũrtslng rấnqnpt nhỏxzvb, chỉeczl sau vàlapbi bưymnbplblc đdlmtãqngi tớplbli. Mộkuoct đdlmtámryem Ávhudm Vệgtbp đdlmtang vâqpdvy quanh mộkuoct chỗswug, hăticdng hámryei bừnskhng bừnskhng thảqpdvo luậixhyn chuyệgtbpn gìmsfa, thấnqnpy Vũrtsl La tớplbli, mọyzdli ngưymnbqhgqi lậixhyp tứsihrc khom ngưymnbqhgqi làlapbm lễhjqp ra mắapfwt:

- Côjpxs gia ngàlapbi đdlmtãqngi tớplbli.

Thứsihrlapb bọyzdln họyzdl đdlmtang vâqpdvy quanh bắapfwt đdlmttwwwu lộkuoc ra.

rtsl La xem thửgtbp, thìmsfa ra làlapb ba mótwwwn phámryep bảqpdvo cỡtwww lớplbln. Mộkuoct mótwwwn cótwww bềtcqt ngoàlapbi giốkuocng nhưymnbmryey bắapfwn đdlmtámrye, hai mótwwwn giốkuocng nhưymnb thổfrgj phámryeo (súlrgsng thầtwwwn côjpxsng), nhưymnbng đdlmtưymnbqhgqng kíswugnh rấnqnpt to, thâqpdvn phámryeo lạlapbi ngắapfwn.

Ba mótwwwn phámryep bảqpdvo côjpxsng kíswugch cỡtwww lớplbln nàlapby làlapb do mộkuoct nhótwwwm việgtbpn quâqpdvn mang đdlmtếoxpsn, chếoxps luyệgtbpn hoàlapbn mỹlwlr. Lúlrgsc luyệgtbpn chếoxps ra đdlmtãqngi thênskhm vàlapbo nhiềtcqtu loạlapbi trậixhyn phámryep phứsihrc tạlapbp, bênskhn ngoàlapbi cũrtslng khắapfwc rấnqnpt nhiềtcqtu linh văticdn.

rtsl La đdlmtãqngi sớplblm nghe qua Trung Châqpdvu cótwww ngưymnbqhgqi chếoxps tạlapbo ra phámryep bảqpdvo côjpxsng kíswugch cỡtwww lớplbln, bấnqnpt quámrye trưymnbplblc nay hắapfwn vẫuuttn chưymnba từnskhng thấnqnpy, đdlmtâqpdvy làlapb lầtwwwn đdlmttwwwu tiênskhn.

Hắapfwn cótwww chúlrgst kỳoxps quámryei hỏxzvbi:

- Cámryec ngưymnbơodjti xúlrgsm lạlapbi nơodjti nàlapby làlapbm gìmsfa, cámryec ngưymnbơodjti cũrtslng làlapb lầtwwwn đdlmttwwwu tiênskhn nhìmsfan thấnqnpy vậixhyt nàlapby ưymnb?

ymnbu Thiênskhn Uy cưymnbqhgqi hắapfwc hắapfwc, chỉeczllapbo mộkuoct đdlmtiểqpdvm đdlmten nhỏxzvb trênskhn mặkzntt biểqpdvn ngoàlapbi xa:

- Côjpxs gia cótwww thấnqnpy khôjpxsng, bọyzdln Bạlapbch Côjpxsn Sơodjtn ẩxzvbn trênskhn hòswugn đdlmtqpdvo nhỏxzvb kia. Mấnqnpy ngàlapby nay huynh đdlmtgtbp chúlrgsng ta bịzlpi đdlmtámryem khốkuocn kia làlapbm cho tứsihrc chếoxpst, vừnskha hay cótwww ba nhótwwwm việgtbpn binh chạlapby tớplbli, mọyzdli ngưymnbqhgqi cùyhlkng thưymnbơodjtng lưymnbxzvbng vớplbli nhau bắapfwn cho bọyzdln chúlrgsng mộkuoct quảqpdv phámryeo, đdlmtqpdv phámryet tiếoxpst uấnqnpt ứsihrc trong lòswugng.

rtsl La đdlmtqpdvo tròswugn mắapfwt, hiểqpdvu ra rấnqnpt nhanh. Nhữyhlkng ngưymnbqhgqi nàlapby làlapb hảqpdvo thủrwsd tra ámryen, nhưymnbng danh tiếoxpsng Ávhudm Vệgtbp quámrye nổfrgji bậixhyt, dầtwwwn dầtwwwn cũrtslng tậixhyp cho bọyzdln họyzdl quen thótwwwi ngang ngưymnbxzvbc kiênskhu ngạlapbo. Mấnqnpy ngàlapby nay bọyzdln họyzdl phảqpdvi néyzdln giậixhyn trênskhn Thámryep Sơodjtn đdlmtqpdvo làlapbjpxsyhlkng nhụaswpc nhãqngi, dùyhlk sao cũrtslng phảqpdvi lấnqnpy lạlapbi thểqpdv diệgtbpn. Lúlrgsc trưymnbplblc hắapfwn đdlmtámryenh bạlapbi Bạlapbch Côjpxsn Sơodjtn chỉeczl vớplbli mộkuoct chiênskhu, cũrtslng đdlmtãqngi lấnqnpy lạlapbi thểqpdv diệgtbpn cho mọyzdli ngưymnbqhgqi, nhưymnbng dùyhlk sao cũrtslng chưymnba tạlapbo thàlapbnh thưymnbơodjtng tổfrgjn thựkfuwc chấnqnpt, tấnqnpt cảqpdv mọyzdli ngưymnbqhgqi cótwww chúlrgst khôjpxsng cam lòswugng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.