Tiên Tuyệt

Chương 462-2 : Chính là bá đạo (Hạ)

    trước sau   
azsr La vỗxjnu đbbdeovgtu mộtulgt cápdnsi, tiệrakdn tay lấyeuiy yêonpju bàmxvri Áyeuim Vệrakd củgjdwa mìmjvcnh ra:

- Đgatbâygqny, thứuqxomxvry cówqcx thểlkla chứuqxong minh thâygqnn phậmtlnn củgjdwa ta.

Trêonpjn yêonpju bàmxvri ghi rõetwponpjn họqhjtjcdwng dòortang chữqhjt Chípcspnh Vệrakd cấyeuip Giápdnsp, thâygqnn phậmtlnn còortan cao hơifjnn cảonpjonpjn vệrakdazsrmxvry. Têonpjn nàmxvry thấyeuiy vậmtlny mừygqnng rỡonpjwqcxi:

- Ha ha, quảonpj nhiêonpjn làmxvrhzqu gia. Ngàmxvri tớcaxsi vừygqna đbbdeúnkewng lúnkewc, đbbdei mau, ta sợinhb bọqhjtn Lưnqwcu đbbdeetwpi nhâygqnn phảonpji chịbzqeu thiệrakdt thòortai...

Vừygqna nówqcxi vừygqna kéqptwo Vũazsr La ra ngoàmxvri.

azsr La lấyeuiy làmxvrm kỳwqcxdclsn hỏefymi:


- Cówqcx chuyệrakdn gìmjvcmxvr gấyeuip gápdnsp nhưnqwc vậmtlny?

- Vừygqna rồwqcxi ta nghe bọqhjtn họqhjtwqcxi đbbdeápdnsm khốfiwrn Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn lạetwpi tớcaxsi nữqhjta. Bêonpjn cạetwpnh Lưnqwcu Đgatbetwpi nhâygqnn chỉpcsp cỏefymnqwcfxwii chípcspn ngưnqwcfxwii, e rằjrzvng phảonpji thiệrakdt thòortai. Bấyeuit quápdnswqcxhzqu gia ngàmxvri ởfhqn đbbdeâygqny, hẳupinn sẽdril khôhzqung thàmxvrnh vấyeuin đbbdewoth.

Vệrakdazsr vừygqna đbbdei vừygqna kểlkla đbbdeetwpi khápdnsi cho Vũazsr La nghe mộtulgt chúnkewt. Nhữqhjtng chuyệrakdn màmxvr y đbbdeưnqwcinhbc biếfiwrt cũazsrng cówqcx hạetwpn, nhưnqwcng Vũazsr La nghe qua cũazsrng cówqcx thểlkla đbbdepdnsn đbbdeưnqwcinhbc đbbdeetwpi khápdnsi, tin nàmxvry đbbdeãwqcx lộtulg ra ngoàmxvri, khôhzqung ípcspt thếfiwr lựfkeic phápdnsi ngưnqwcfxwii chạetwpy đbbdeếfiwrn Thápdnsp Sơifjnn đbbdeonpjo dòortaqptwt.

Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn cưnqwcfxwii lạetwpnh mộtulgt tiếfiwrng:

- Vịbzqe Đgatbetwpi nhâygqnn nàmxvry khẩnhthu khípcsp lớcaxsn thậmtlnt. Đgatbưnqwcinhbc, nếfiwru ngưnqwcơifjni đbbdeãwqcxwqcxi nhưnqwc vậmtlny, hôhzqum nay Bạetwpch lãwqcxo gia sẽdrilhzqung vàmxvro Thápdnsp Sơifjnn đbbdeonpjo nàmxvry mộtulgt lầovgtn, đbbdelkla xem cápdnsc ngưnqwcơifjni cówqcx thểlklamxvrm gìmjvc đbbdeưnqwcinhbc lãwqcxo tửqchz.

Đgatbápdnsm ngưnqwcfxwii xung quanh cũazsrng đbbdewqcxng thanh quápdnst to:

- Đgatbúnkewng vậmtlny, cứuqxo việrakdc xôhzqung vàmxvro! Thápdnsp Sơifjnn đbbdeonpjo nàmxvry cũazsrng khôhzqung phảonpji làmxvr thuộtulgc quyềwothn sởfhqn hữqhjtu củgjdwa Áyeuim Vệrakdpdnsc ngưnqwcơifjni, vìmjvc sao cápdnsc ngưnqwcơifjni chiếfiwrm cứuqxo khôhzqung cho ngưnqwcfxwii khápdnsc tiếfiwrn vàmxvro? Am Vệrakd thìmjvc đbbdeãwqcx sao, chẳupinng lẽdril Áyeuim Vệrakd ngang ngưnqwcinhbc bápdns đbbdeetwpo nhưnqwc vậmtlny...

- Mọqhjti ngưnqwcfxwii cùjcdwng lêonpjn mộtulgt lưnqwcinhbt, ta cũazsrng khôhzqung tin bọqhjtn chúnkewng cówqcx thểlkla ngăycpln cảonpjn nhiềwothu ngưnqwcfxwii nhưnqwc vậmtlny.

nqwcu Thiêonpjn Uy cốfiwr gắjrzvng néqptwn giậmtlnn, nếfiwru khôhzqung phảonpji thậmtlnt sựfkei khôhzqung nắjrzvm chắjrzvc, vớcaxsi tápdnsc phong Áyeuim Vệrakdpdnsch Hộtulg củgjdwa y, đbbdeãwqcxpdnst tai bọqhjtn họqhjt từygqn sớcaxsm. Y đbbdeang đbbdebzqenh lêonpjn tiếfiwrng nówqcxi, thìmjvcnh lìmjvcnh mộtulgt thanh âygqnm trong trẻfiwro vang lêonpjn:

- Áyeuim Vệrakd chúnkewng ta chípcspnh làmxvrpdns đbbdeetwpo nhưnqwc vậmtlny đbbdeówqcx, sao hảonpj?

Mộtulgt cụwirem mâygqny trắjrzvng chậmtlnm rãwqcxi đbbdeápdnsp xuốfiwrng, têonpjn vệrakdazsr kia nhảonpjy xuốfiwrng trưnqwccaxsc, y lo rằjrzvng Lưnqwcu Thiêonpjn Uy chưnqwca dápdnsm khẳupinng đbbdebzqenh thâygqnn phậmtlnn Vũazsr La, cho nêonpjn cốfiwr ýinhb quay lạetwpi âygqnn cầovgtn nówqcxi vớcaxsi Vũazsr La:

- Côhzqu gia ngàmxvri cẩnhthn thậmtlnn, bêonpjn dưnqwccaxsi rấyeuit nhiềwothu đbbdeápdns nhọqhjtn...

nqwcu Thiêonpjn Uy nhìmjvcn têonpjn vệrakdazsr kia mộtulgt cápdnsi, thấyeuiy y kípcspn đbbdeápdnso gậmtlnt đbbdeovgtu, lậmtlnp tứuqxoc hiểlklau rõetwp.


Đgatbâygqny làmxvr phu quâygqnn củgjdwa đbbdeuqxoa con gápdnsi màmxvr Chu Thanh Giang Đgatbetwpi nhâygqnn yêonpju thưnqwcơifjnng nhấyeuit. Lưnqwcu Thiêonpjn Uy làmxvrpdnsch Hộtulg Áyeuim Vệrakd, dưnqwccaxsi tìmjvcnh huốfiwrng thôhzqung thưnqwcfxwing muốfiwrn nịbzqenh nọqhjtt cũazsrng khôhzqung cówqcxifjn hộtulgi. Hôhzqum nay cơifjn hộtulgi tớcaxsi trưnqwccaxsc mắjrzvt, Lưnqwcu Thiêonpjn Uy vộtulgi vàmxvrng sảonpji bưnqwccaxsc tiếfiwrn tớcaxsi hỏefymi hắjrzvn:

- Côhzqu gia tỉpcspnh rồwqcxi ưnqwc, thâygqnn thểlkla ngàmxvri cówqcx đbbdeonpj chăycplng?

azsr La cưnqwcfxwii nówqcxi:

- Khôhzqung cówqcx chuyệrakdn gìmjvc.

Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn cưnqwcfxwii lạetwpnh mộtulgt tiếfiwrng:

- Côhzqu gia ưnqwc... Ngưnqwcơifjni làmxvrhzqu gia củgjdwa ai, giọqhjtng đbbdeiệrakdu nàmxvry còortan lớcaxsn lốfiwri hơifjnn cảonpjonpjn họqhjtnqwcu kia, Áyeuim Vệrakd trởfhqn thàmxvrnh tựfkei cao tựfkei đbbdeetwpi nhưnqwc vậmtlny từygqn bao giờfxwi?

azsr La quéqptwt mắjrzvt nhìmjvcn y mộtulgt cápdnsi:

- Áyeuim Vệrakd chúnkewng ta tựfkei cao tựfkei đbbdeetwpi đbbdeãwqcx từygqnygqnu, nếfiwru nhưnqwc ngưnqwcơifjni khôhzqung phụwirec, cówqcx thểlkla tớcaxsi thửqchz xem mộtulgt chúnkewt.

Bảonpjn lĩazsrnh Vũazsr La thếfiwrmxvro, trong hệrakd thốfiwrng Áyeuim Vệrakdazsrng đbbdeãwqcxwqcx mậmtlnt bápdnso. Mặjcdwc dùjcdwnqwcu Thiêonpjn Uy cấyeuip bậmtlnc còortan thấyeuip, khôhzqung biếfiwrt đbbdeưnqwcinhbc mậmtlnt bápdnso kia, nhưnqwcng cũazsrng đbbdeưnqwcinhbc nghe cấyeuip trêonpjn trựfkeic tiếfiwrp Thiêonpjn Hộtulgwqcxi lạetwpi.

jcdw trong mậmtlnt bápdnso kia, chiếfiwrn lựfkeic củgjdwa Vũazsr La chỉpcsp dừygqnng ởfhqnnkewc hắjrzvn còortan ởfhqn Trung Châygqnu, nhưnqwcng dùjcdwmxvr nhưnqwc vậmtlny, Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn nàmxvry cũazsrng khôhzqung thểlklamxvro chốfiwrng nổcxsni.

Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn nhưnqwccaxsng màmxvry:

- Đgatbưnqwcinhbc, hôhzqum nay Bạetwpch lãwqcxo gia sẽdrilazsrnh giápdnso ngưnqwcơifjni mộtulgt chúnkewt. Ta muốfiwrn xem thửqchz bảonpjn lĩazsrnh củgjdwa Áyeuim Vệrakdpdnsc ngưnqwcơifjni cówqcx lớcaxsn nhưnqwc giọqhjtng đbbdeiệrakdu củgjdwa cápdnsc ngưnqwcơifjni khôhzqung.

nqwcu Thiêonpjn Uy xem tìmjvcnh hìmjvcnh, biếfiwrt quápdns nửqchza làmxvr Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn sẽdril ăycpln đbbdeòortan. Đgatbâygqny làmxvrifjn hộtulgi đbbdelklahzqu gia thểlkla hiệrakdn, y khôhzqung dápdnsm ngăycpln trởfhqn, chỉpcspwqcx chúnkewt bậmtlnn tâygqnm:


- Côhzqu gia, thâygqnn thểlkla củgjdwa ngàmxvri khôhzqung sao chứuqxo?

azsr La khoápdnst tay ngăycpln lạetwpi:

- Yêonpjn tâygqnm.

Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn sảonpji châygqnn bưnqwccaxsc ra mộtulgt bưnqwccaxsc, hiêonpjn nga đbbdeuqxong:

- Cảonpjnh giớcaxsi ngưnqwcơifjni khôhzqung bằjrzvng ta, ta nhưnqwcfxwing ngưnqwcơifjni ba chiêonpju...

- Khôhzqung cầovgtn nhưnqwcfxwing, nếfiwru ngưnqwcơifjni nhưnqwcfxwing, trậmtlnn chiếfiwrn coi nhưnqwc kếfiwrt thúnkewc.

azsr La khôhzqung thèdclsm đbbdelkla ýinhb, Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn tứuqxoc tốfiwri kêonpju to:

- Giỏefymi cho tiểlklau tửqchz khôhzqung biếfiwrt trờfxwii cao đbbdeyeuit rộtulgng...

Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn chỉpcsp tay vềwoth phípcspa mặjcdwt biểlklan sau lưnqwcng, chỉpcsp thấyeuiy mộtulgt bówqcxng đbbdeen rấyeuit lớcaxsn chui lêonpjn khỏefymi biểlklan ngoàmxvri Thápdnsp Sơifjnn đbbdeonpjo, nhanh chówqcxng di chuyểlklan tớcaxsi gầovgtn. Nhữqhjtng tiếfiwrng ầovgtm ầovgtm vang lêonpjn rấyeuit lớcaxsn, nưnqwccaxsc biểlklan văycplng tung tówqcxe xung quanh, mộtulgt thanh cựfkei đbbdeao hìmjvcnh cápdns bay tớcaxsi.

Cựfkei đbbdeao toàmxvrn thâygqnn ngăycplm đbbdeen, dàmxvri chípcspn trưnqwcinhbng, rộtulgng ba trưnqwcinhbng, trêonpjn chuôhzqui đbbdeao cówqcx khắjrzvc nhiềwothu vảonpjy cápdns. Chỗxjnu chặjcdwn chuôhzqui đbbdeao cówqcxmjvcnh dápdnsng mộtulgt con hảonpji yêonpju đbbdeang hápdns miệrakdng đbbdeovgty răycplng nhọqhjtn, nhìmjvcn qua dưnqwcfxwing nhưnqwc thâygqnn đbbdeao cówqcx ba cápdnsi rãwqcxnh khổcxsnng lồwqcx đbbdeefym nhưnqwcpdnsu làmxvr từygqn trong miệrakdng nówqcx phun ra.

Cựfkei đbbdeao xuấyeuit hiệrakdn, Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn vạetwpch ngówqcxn tay mộtulgt cápdnsi, nhắjrzvm thẳupinng vàmxvro Vũazsr La:

- Giếfiwrt!

Cựfkei đbbdeao màmxvru đbbdeen vùjcdw mộtulgt tiếfiwrng, mang theo mộtulgt cỗxjnunqwcơifjnng phong sắjrzvc béqptwn phápdns khôhzqung chéqptwm vềwoth phípcspa Vũazsr La.


Cựfkei đbbdeao vừygqna ra, thanh thếfiwr kinh ngưnqwcfxwii, đbbdeápdnsm ngưnqwcfxwii xung quanh Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn cấyeuit tiếfiwrng hoan hôhzqugjdwng hộtulg. Lưnqwcu Thiêonpjn Uy thấyeuiy vậmtlny tỏefym vẻfiwr khôhzqung yêonpjn, têonpjn Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn nàmxvry mạetwpnh hơifjnn mộtulgt ípcspt tu sĩazsr cảonpjnh giớcaxsi Đgatbetwpo Cảonpjnh Đgatban Thai bìmjvcnh thưnqwcfxwing, khôhzqung biếfiwrt côhzqu gia cówqcx thểlkla chốfiwrng lạetwpi đbbdeưnqwcinhbc khôhzqung...

Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn vôhzqujcdwng đbbdejrzvc ýinhb, cựfkei đbbdeao màmxvru đbbdeen nhápdnsy mắjrzvt đbbdeãwqcx bay tớcaxsi đbbdepcspnh đbbdeovgtu Vũazsr La. Vũazsr La biếfiwrt cảonpjnh giớcaxsi đbbdefiwri thủgjdw bậmtlnc nàmxvry cơifjn hộtulgi khôhzqung khơifjni dậmtlny đbbdeưnqwcinhbc dụwirec vọqhjtng chiếfiwrn đbbdeyeuiu củgjdwa thầovgtn Kiếfiwrm Thiêonpjn Tinh, cho nêonpjn hắjrzvn cũazsrng khôhzqung hao hơifjni tổcxsnn sứuqxoc thuyếfiwrt phụwirec thầovgtn kiếfiwrm Thiêonpjn Tĩazsrnh làmxvrm gìmjvc, chỉpcsp khẽdril vung tay, Vu lựfkeic màmxvru vàmxvrng sẫqhjtm xôhzqu ra mạetwpnh mẽdril.

Mộtulgt đbbdeetwpo hàmxvro quang màmxvru vàmxvrng sẫqhjtm quấyeuin lấyeuiy cựfkei đbbdeao màmxvru đbbdeen, Vu lựfkeic màmxvru vàmxvrng sẫqhjtm vôhzqujcdwng nổcxsni bậmtlnt. Lựfkeic lưnqwcinhbng cưnqwcơifjnng phong trong đbbdeówqcx hung hãwqcxn vôhzqujcdwng, cựfkei đbbdeao màmxvru đbbdeen củgjdwa Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn cũazsrng làmxvr phápdnsp bảonpjo tam phẩnhthm hạetwp, thậmtlnt sựfkei bấyeuit phàmxvrm, nhưnqwcng dùjcdw sao cũazsrng khôhzqung cówqcx Úyeuiy Phong Thiếfiwrt bêonpjn trong.

Lựfkeic lưnqwcinhbng cưnqwcơifjnng phong vừygqna quéqptwt qua, cựfkei đbbdeao màmxvru đbbdeen giốfiwrng nhưnqwcnqwconpji băycplng đbbdeao gặjcdwp nhiệrakdt, nhanh chówqcxng tan rãwqcx.

Chỉpcsp trong thoápdnsng chốfiwrc, bảonpjn mệrakdnh phápdnsp bảonpjo củgjdwa Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn biếfiwrn thàmxvrnh mộtulgt mảonpjng rỉpcspqptwt. Sắjrzvc mặjcdwt Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn vàmxvrng nhưnqwc giấyeuiy, nhịbzqen vàmxvri lầovgtn rốfiwrt cụwirec khôhzqung nhịbzqen đbbdeưnqwcinhbc nữqhjta, òortaa mộtulgt tiếfiwrng phun ra mộtulgt ngụwirem mápdnsu đbbdeen.

Phípcspa sau y gầovgtn trăycplm ngưnqwcfxwii trợinhbn mắjrzvt mồwqcxm, yêonpjn lặjcdwng nhưnqwc tờfxwi, khôhzqung ngờfxwi rằjrzvng Vũazsr La thậmtlnt sựfkeipdns đbbdeetwpo nhưnqwc vậmtlny.

Nếfiwru Vũazsr La ỷsdsrmxvro thầovgtn binh gìmjvc đbbdeówqcx, mộtulgt chiêonpju chặjcdwt gãwqcxy cựfkei đbbdeao màmxvru đbbdeen kia, tấyeuit cảonpj mọqhjti ngưnqwcfxwii sẽdril khôhzqung giậmtlnt mìmjvcnh nhưnqwc vậmtlny.

Nhưnqwcng vừygqna rồwqcxi khôhzqung biếfiwrt làmxvr lựfkeic lưnqwcinhbng gìmjvc, chỉpcsp trong mộtulgt chiêonpju đbbdeãwqcx ăycpln mòortan mộtulgt mówqcxn phápdnsp bảonpjo tam phẩnhthm hạetwp biếfiwrn mấyeuit khôhzqung thấyeuiy.

Uy lựfkeic nàmxvry thậmtlnt làmxvr đbbdeápdnsng sợinhb, nhữqhjtng tu sĩazsrmxvry trong lòortang khôhzqung khỏefymi nổcxsni lêonpjn cảonpjm giápdnsc sợinhbwqcxi.

azsr La khẽdrilwqcxp năycplm ngówqcxn tay, thu Vu lựfkeic màmxvru vàmxvrng sẫqhjtm lạetwpi, sau đbbdeówqcx tiếfiwrn lêonpjn mộtulgt bưnqwccaxsc nhìmjvcn Bạetwpch Côhzqun Sơifjnn:

- Áyeuim Vệrakd chúnkewng ta chípcspnh làmxvrpdns đbbdeetwpo nhưnqwc vậmtlny. Chúnkewng ta chiếfiwrm Thápdnsp Sơifjnn đbbdeonpjo nàmxvry, lậmtlnp tứuqxoc cúnkewt ngay cho ta!

Chu Thanh Giang cówqcx mộtulgt sởfhqn thípcspch kỳwqcx quápdnsi: Vừygqna uốfiwrng tràmxvr vừygqna uốfiwrng rưnqwcinhbu.

wqcxo khôhzqung cầovgtn mồwqcxi nhắjrzvm, chỉpcsp cầovgtn cówqcx tràmxvrmxvr đbbdegjdw. Sau khi uốfiwrng mộtulgt hớcaxsp rưnqwcinhbu, nhai vàmxvri lápdns tràmxvrazsrng cảonpjm thấyeuiy ngon miệrakdng. Lúnkewc nàmxvry tâygqnm thầovgtn khôhzqung yêonpjn, lãwqcxo ngồwqcxi mộtulgt mìmjvcnh trong đbbdeìmjvcnh trúnkewc sau hoa viêonpjn, quay ra hồwqcx sen bêonpjn ngoàmxvri bàmxvry ra bộtulg đbbdewqcx nghềwoth củgjdwa mìmjvcnh, triểlklan khai liêonpju củgjdwa mìmjvcnh mộtulgt bộtulg khípcsp cụwire, bêonpjn tay trápdnsi làmxvrnqwcinhbu, bêonpjn tay phảonpji làmxvr tràmxvr.

Đgatbwqcx uốfiwrng rưnqwcinhbu thôhzqu to, đbbdea phầovgtn làmxvr kim loạetwpi. Đgatbwqcx uốfiwrng tràmxvr tinh tếfiwr, đbbdea phầovgtn làmxvr ngọqhjtc hay sứuqxo.

Mộtulgt mìmjvcnh tĩazsrnh tâygqnm nhấyeuim nhápdnsp, suy nghĩazsr cảonpjm thấyeuiy xem phen nàmxvry nêonpjn làmxvrm gìmjvc.

Chuyệrakdn nàmxvry, theo lýinhb thuyếfiwrt màmxvrwqcxi, cầovgtn phảonpji hợinhbp tápdnsc cùjcdwng Trịbzqenh Tinh Hồwqcxn. Mặjcdwc dùjcdw Chu Thanh Giang khôhzqung biếfiwrt vìmjvc sao Trịbzqenh Tinh Hồwqcxn dặjcdwn dòorta Dịbzqech Long ápdnsm toápdnsn Vũazsr La, nhưnqwcng Trịbzqenh Tinh Hồwqcxn trong Tu Châygqnn Giớcaxsi vốfiwrn nổcxsni danh típcspnh toápdnsn khôhzqung bỏefymwqcxt, suy nghĩazsr chu toàmxvrn, nhờfxwi chuyêonpjn tâygqnm nghiêonpjn cứuqxou trậmtlnn phápdnsp, lúnkewc nàmxvro cũazsrng chuẩnhthn bịbzqe chu toàmxvrn rồwqcxi mớcaxsi hàmxvrnh đbbdetulgng.

Trịbzqenh Tinh Hồwqcxn dápdnsm làmxvrm nhưnqwc thếfiwr, chứuqxong tỏefym rấyeuit cówqcx khảonpjycplng y đbbdeãwqcxwqcx dựfkei phòortang, khôhzqung cówqcxazsr La cũazsrng cówqcx thểlkla đbbdei vàmxvro Đgatbôhzqung Thổcxsn, quápdns nửqchza làmxvr Dịbzqech Long đbbdeãwqcx trộtulgm lấyeuiy chiếfiwrc nhẫqhjtn trêonpjn tay Vũazsr La.

Nhẫqhjtn nhịbzqen chuyệrakdn nàmxvry, hợinhbp tápdnsc cùjcdwng Trịbzqenh Tinh Hồwqcxn, sẽdril lấyeuiy đbbdeưnqwcinhbc rấyeuit nhiềwothu tàmxvri nguyêonpjn Đgatbôhzqung Thổcxsn mang vềwoth Trung Châygqnu. Khôhzqung ngoàmxvri trăycplm năycplm, Chung Nam sơifjnn cùjcdwng Thápdnsi Âkcxim sơifjnn sẽdril nổcxsni lêonpjn khỏefymi Cửqchzu Đgatbetwpi Thiêonpjn Môhzqun, trởfhqn thàmxvrnh môhzqun phápdnsi hùjcdwng mạetwpnh nhấyeuit Trung Châygqnu. Màmxvr thựfkeic lựfkeic củgjdwa cảonpj phe Chípcspnh đbbdeetwpo Trung Châygqnu cũazsrng sẽdrilnqwcinhbt qua Nam Hoang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.