Tiên Tuyệt

Chương 462 : Chính là bá đạo (Trung)

    trước sau   
Trong hìputjnh ảodpbnh, Vũgtvj La nhìputjn vàhwcuo ngọavmac túoyily mộswnpt cánajdi thậafalt sânfpbu, sau đfovcónbym giơpuyp cao mộswnpt thanh kiếrsvfm sắfovcc. Đovbzưhlfarvdxng đfovcưhlfarvdxng Đovbzuebii Trưhlfauyzjng lãhlfao Thánajdi Ẩplkam sơpuypn quỳcwbuhlfaulwji đfovcuebit chẳjkctng khánajdc nàhwcuo mộswnpt têcfyln tùswnp phạuebim, bịswnp hắfovcn chépaaxm đfovcpzrau.

Đovbzânfpby làhwcu mộswnpt cánajdi chếrsvft vôhlfaswnpng nhụjeoxc nhãhlfa, màhwcunajdi nhìputjn củwyyga Vũgtvj La chígyvhnh làhwcu khiêcfylu khígyvhch vớulwji cảodpb Thánajdi Âavmam sơpuypn.

gtvj La khốrtbfng chếrsvf ghi hìputjnh rấuebit tốrtbft, chỉvnfo tớulwji khoảodpbnh khắfovcc Thưhlfaơpuypng Cửgpmlu Phánajdch bịswnp chépaaxm bay đfovcpzrau làhwcu chấuebim dứrtbft, khôhlfang ghi lạuebii đfovcoạuebin hắfovcn dùswnpng Phong Thầpzran Bảodpbng thu phụjeoxc Thánajdi Thưhlfauyzjng Kiếrsvfm Chúoyilhwcuo đfovcónbym.

Trịswnpnh Tinh Hồdbfvn bónbymp nánajdt miếrsvfng ngọavmac túoyily trong tay, gưhlfaơpuypng mặpbcct vốrtbfn ngàhwcuy thưhlfarvdxng nho nhãhlfa hiệsgcmn tạuebii lộswnp vẻputj dữcmta tợuyzjn, đfovcôhlfai mắfovct bắfovcn ra ngọavman lửgpmla vôhlfaswnpng đfovcánajdng sợuyzj:

- Vũgtvj La! Ngưhlfaơpuypi nhấuebit đfovcswnpnh phảodpbi chếrsvft, cho dùswnphwcuhlfao quỷcmjn Chu Thanh Giang kia dùswnpng hếrsvft mọavmai thủwyyg đfovcoạuebin bảodpbo vệsgcm ngưhlfaơpuypi, ngưhlfaơpuypi cũgtvjng chếrsvft chắfovcc! Chưhlfauyzjng môhlfan Thánajdi Ẩplkam sơpuypn ta thềzsuv trưhlfaulwjc anh linh liệsgcmt tổfcav liệsgcmt tôhlfang, ngưhlfaơpuypi nhấuebit đfovcswnpnh phảodpbi chếrsvft!

- Ngưhlfarvdxi đfovcânfpbu, giảodpbi khai phong ấuebin Trấuebin Nguyêcfyln Cốrtbfc Cửgpmlu Đovbzếrsvf, thỉvnfonh Hỏjraia Vânfpbn Sánajdt Trậafaln Xa, bảodpbn tọavmaa muốrtbfn đfovcígyvhch thânfpbn lĩafalnh giánajdo thủwyyg đfovcoạuebin củwyyga Đovbzuebii Trưhlfauyzjng lãhlfao Chung Nam sơpuypn!


Trêcfyln Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo, Vũgtvj La vẫnkpvn cògibcn đfovcang hôhlfan mêcfyl. Kểobgr từplka sau khi hắfovcn hôhlfan mêcfyl, Vu lựrtbfc màhwcuu vàhwcung sẫnkpvm bắfovct đfovcpzrau tựrtbf đfovcswnpng vậafaln chuyểobgrn, tràhwcun ngậafalp toàhwcun thânfpbn, từplka từplka chữcmtaa trịswnp thânfpbn thểobgr hắfovcn.

Bấuebit quánajd Vu lựrtbfc màhwcuu vàhwcung sẫnkpvm quánajd mứrtbfc bánajd đfovcuebio, khôhlfang thígyvhch hợuyzjp lắfovcm đfovcobgr khôhlfai phụjeoxc thânfpbn thểobgr, cho nêcfyln tốrtbfc đfovcswnp hồdbfvi phụjeoxc củwyyga Vũgtvj La cũgtvjng khôhlfang nhanh.

gtvj La nằkvskm trong mộswnpt gian phògibcng khôhlfang cónbym cửgpmla sổfcav, chỉvnfonbym mộswnpt cửgpmla đfovcánajd chígyvhnh. Trong phògibcng tốrtbfi om, ngoàhwcui cửgpmla cónbym mộswnpt ngưhlfarvdxi đfovcrtbfng gánajdc.

Ngưhlfarvdxi nàhwcuy thânfpbn mặpbccc sắfovcc phụjeoxc Ápaaxm Vệsgcm, thânfpbn phậafaln khôhlfang cao. Bấuebit quánajdpaaxt mặpbcct cưhlfaơpuypng nghịswnp, cónbym thểobgr đfovcưhlfauyzjc tuyểobgrn vàhwcuo Ápaaxm Vệsgcmgtvjng khôhlfang phảodpbi làhwcu nhânfpbn vậafalt đfovcơpuypn giảodpbn.

Bỗmyfyng nhiêcfyln phígyvha trưhlfaulwjc cónbym hai ngưhlfarvdxi đfovci tớulwji, têcfyln vệsgcmafal canh gánajdc lậafalp tứrtbfc ôhlfam quyềzsuvn hàhwcunh lễvnfo:

- Lưhlfau đfovcuebii nhânfpbn!

Ápaaxm Vệsgcmnajdch Hộswnphlfau Thiêcfyln Uy khẽrwkc gậafalt đfovcpzrau, chỉvnfohwcuo cánajdnh cửgpmla đfovcánajd sau lưhlfang vệsgcmafal ra lệsgcmnh:

- Mởuyzj ra.

Vệsgcmafal giơpuyp hai tay ôhlfam lấuebiy cửgpmla đfovcánajd nhấuebic lêcfyln, củwyyga đfovcánajd nặpbccng nềzsuv lặpbccng lẽrwkc khôhlfang tiếrsvfng đfovcswnpng bịswnp dờrvdxi sang mộswnpt bêcfyln.

hlfau Thiêcfyln Uy nónbymi vớulwji têcfyln Ápaaxm Vệsgcm đfovci theo mìputjnh:

- Tôhlfan Thấuebit, ngưhlfaơpuypi vàhwcuo xem mộswnpt chúoyilt, xem thửgpml ngưhlfarvdxi nọavmanbym phảodpbi làhwcugtvj La côhlfa gia khôhlfang.

hlfan Thấuebit gậafalt đfovcpzrau tiếrsvfn vàhwcuo, đfovcrtbfng bêcfyln giưhlfarvdxng nhìputjn mộswnpt lúoyilc lânfpbu cũgtvjng khôhlfang thấuebiy trởuyzj qua. Lưhlfau Thiêcfyln Uy sốrtbft ruộswnpt khôhlfang nhịswnpn đfovcưhlfauyzjc, lêcfyln tiếrsvfng hỏjraii:

- Rốrtbft cụjeoxc thếrsvfhwcuo?


hlfan Thấuebit bấuebit đfovcfovcc dĩafalnbymi:

- Đovbzuebii nhânfpbn, ngàhwcuy đfovcónbym tiểobgru nhânfpbn cũgtvjng chỉvnfo nhìputjn thấuebiy côhlfa gia từplka xa, thậafalt sựrtbf khôhlfang nhớulwjyhpe...

hlfau Thiêcfyln Uy căovbzm tứrtbfc, xua tay liêcfyln tụjeoxc:

- Ra, ra ngoàhwcui..

hlfan Thấuebit ủwyyggtvj đfovci ra, cẩovbzn thậafaln theo sau Lưhlfau Thiêcfyln Uy. Lưhlfau Thiêcfyln Uy chắfovcp tay sau lưhlfang cúoyili đfovcpzrau, tânfpbm tìputjnh phiềzsuvn muộswnpn. Chuyệsgcmn nàhwcuy đfovcrtbfi vớulwji y quảodpb thậafalt khôhlfang cónbymputjhwcu hay ho, rốrtbft cụjeoxc trêcfyln Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo nàhwcuy cónbym thứrtbfputj, y cũgtvjng khôhlfang biếrsvft, bấuebit quánajd trưhlfaulwjc đfovcânfpby Thốrtbfng Lĩafalnh Chu Nghiêcfyln bấuebit ngờrvdx xuấuebit hiệsgcmn trong mộswnpt thạuebich thấuebit dưhlfaulwji Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo, màhwcu trưhlfaulwjc đfovcónbymhlfau Thiêcfyln Uy cũgtvjng khôhlfang biếrsvft tớulwji sựrtbf tồdbfvn tạuebii củwyyga thạuebich thấuebit nàhwcuy.

Gầpzran đfovcânfpby cũgtvjng khôhlfang biếrsvft tạuebii sao, nhữcmtang kẻputj rảodpbnh rỗmyfyi xung quanh cũgtvjng càhwcung ngàhwcuy càhwcung nhiềzsuvu. Lúoyilc trưhlfaulwjc thânfpbn phậafaln Ápaaxm Vệsgcm củwyyga Lưhlfau Thiêcfyln Uy vôhlfaswnpng chónbymi sánajdng, chỉvnfo cầpzran nónbymi mộswnpt tiếrsvfng, nhữcmtang ngưhlfarvdxi nàhwcuy lậafalp tứrtbfc kêcfylu cha gọavmai mẹdnad bỏjrai chạuebiy. Nhưhlfang lầpzran nàhwcuy rõyhpehwcung bọavman chúoyilng cónbym chỗmyfy dựrtbfa sau lưhlfang, chỉvnfohwcu mộswnpt sốrtbfhlfan phánajdi hạuebihlfau cũgtvjng dánajdm nhảodpby ra nónbymi chuyệsgcmn nàhwcuy nọavma vớulwji Ápaaxm Vệsgcm. Hai ngàhwcuy nay lạuebii càhwcung quánajd đfovcánajdng, lạuebii cónbym ýiyuf đfovcdbfvhlfang vàhwcuo Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo.

Ngàhwcuy hôhlfam qua đfovcánajdm ngưhlfarvdxi kia tranh cãhlfai ầpzram ĩafal vớulwji đfovcánajdm Ápaaxm Vệsgcmhlfaulwji tay y, suýiyuft chúoyilt nữcmtaa xảodpby ra đfovcswnpng thủwyyg. Đovbzúoyilng vàhwcuo lúoyilc nàhwcuy, ngoàhwcui xa cónbym ngưhlfarvdxi kêcfylu lớulwjn mộswnpt tiếrsvfng:

- Ápaaxm Vệsgcm nghe lệsgcmnh, Vũgtvj La ởuyzj đfovcânfpby!

Đovbzưhlfaơpuypng nhiêcfyln Lưhlfau Thiêcfyln Uy biếrsvft Vũgtvj La làhwcu ai, vốrtbfn y khôhlfang biếrsvft Vũgtvj La mấuebit tígyvhch trong thôhlfang đfovcuebio khôhlfang gian, cảodpbm thấuebiy buồdbfvn bựrtbfc khôhlfang hiểobgru vìputj sao Vũgtvj La côhlfa gia lạuebii xuấuebit hiệsgcmn ởuyzjpuypi nàhwcuy. Khôhlfang cầpzran biếrsvft thậafalt giảodpb, mang vềzsuv rồdbfvi hãhlfay tígyvhnh.

Nhưhlfang mang Vũgtvj La vềzsuv rồdbfvi, chuyệsgcmn thậafalt hay giảodpb trởuyzj thàhwcunh phiềzsuvn phứrtbfc. Lưhlfau Thiêcfyln Uy khôhlfang biếrsvft phảodpbi chăovbzng cónbym ngưhlfarvdxi giảodpb mạuebio Vũgtvj La, tràhwcu trộswnpn vàhwcuo Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo hay khôhlfang.

putj vậafaly y chỉvnfonbym thểobgr phánajdi ngưhlfarvdxi trôhlfang chừplkang trưhlfaulwjc đfovcãhlfa. Vốrtbfn tưhlfauyzjng rằkvskng thủwyyg hạuebi y làhwcuhlfan Thấuebit, lúoyilc trưhlfaulwjc từplkang theo Chu Hoàhwcunh tham gia hàhwcunh đfovcswnpng tiêcfylu diệsgcmt Hoang Hảodpbi Dạuebi Ma ởuyzj Tinh La Hảodpbi đfovcãhlfa nhìputjn thấuebiy Vũgtvj La, hẳjkctn cónbym thểobgr nhậafaln ra, nhưhlfang Tôhlfan Thấuebit cung khôhlfang nhớulwjyhpe.

Hy vọavmang tràhwcun trềzsuv biếrsvfn thàhwcunh thấuebit vọavmang, dĩafal nhiêcfyln Lưhlfau Thiêcfyln Uy khôhlfang vui vẻputjputj.

Hai ngưhlfarvdxi đfovcang đfovci ra, thìputjnh lìputjnh phígyvha trưhlfaulwjc xuấuebit hiệsgcmn mộswnpt đfovcuebio đfovcswnpn quang từplka trêcfyln trờrvdxi đfovcánajdp xuốrtbfng trưhlfaulwjc mặpbcct hai ngưhlfarvdxi. Ngưhlfarvdxi vừplkaa đfovcánajdp xuốrtbfng quỳcwbu sụjeoxp kêcfylu lêcfyln:


- Lưhlfau đfovcuebii nhânfpbn, đfovcánajdm ngưhlfarvdxi kia lạuebii tớulwji nữcmtaa, lầpzran nàhwcuy xem ra khôhlfang ổfcavn, cónbym vẻputj sắfovcp sửgpmla đfovcánajdnh nhau...

Sắfovcc mặpbcct Lưhlfau Thiêcfyln Uy lậafalp tứrtbfc đfovcuebii biếrsvfn, nếrsvfu nhưhlfa đfovcánajdnh nhau thậafalt, Ápaaxm Vệsgcm củwyyga y hẳjkctn chịswnpu thiệsgcmt thògibci, tígyvhnh luôhlfan cảodpb y, Ápaaxm Vệsgcm trêcfyln Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo chỉvnfonbym hai mưhlfaơpuypi mốrtbft ngưhlfarvdxi.

- Đovbzi, mau đfovci xem mộswnpt chúoyilt.

Thậafalt ra cónbym trấuebin thủwyyg Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo hay khôhlfang, đfovcrtbfi vớulwji Chu Thanh Giang khôhlfang sao cảodpb. Thạuebich thấuebit kia vốrtbfn vôhlfaswnpng bígyvhovbzn, màhwcuswnpnbym bịswnp phánajdt hiệsgcmn, khôhlfang cónbym chiếrsvfc nhẫnkpvn trong Vũgtvj La, cũgtvjng khôhlfang ai biếrsvft đfovcưhlfauyzjc thạuebich thấuebit nàhwcuy dẫnkpvn tớulwji Đovbzôhlfang Thổfcav. Cho nêcfyln sau khi Chu Nghiêcfyln trởuyzj vềzsuv khuyêcfyln Chu Thanh Giang tăovbzng cưhlfarvdxng canh phògibcng Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo, vốrtbfn Chu Thanh Giang đfovcang đfovcau đfovcpzrau nhứrtbfc ónbymc cũgtvjng gánajdc qua mộswnpt bêcfyln.

Nhưhlfang đfovcrtbfi vớulwji Lưhlfau Thiêcfyln Uy lạuebii khánajdc, cấuebip trêcfyln đfovcãhlfa dặpbccn dògibc xuốrtbfng, bảodpbo y thủwyyg Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo, cho dùswnphlfam nay hai mưhlfaơpuypi mốrtbft ngưhlfarvdxi củwyyga y tửgpml trậafaln hếrsvft khôhlfang cògibcn, y cũgtvjng phảodpbi thủwyyg vữcmtang nơpuypi nàhwcuy.

hlfau Thiêcfyln Uy dẫnkpvn theo hai têcfyln thủwyyg hạuebi chạuebiy thậafalt nhanh tớulwji đfovcswnpa đfovciểobgrm xảodpby ra xung đfovcswnpt. Quảodpb nhiêcfyln vẫnkpvn làhwcu bọavman ngưhlfarvdxi hôhlfam qua, cầpzram đfovcpzrau chígyvhnh làhwcu mộswnpt cao thủwyyg cảodpbnh giớulwji Đovbzuebio Cảodpbnh Đovbzan Thai, gưhlfaơpuypng mặpbcct đfovcpzray rânfpbu quai nónbymn rậafalm rạuebip lởuyzjm chởuyzjm nhưhlfahlfaơpuypng chânfpbm.

Đovbzuebio Cảodpbnh chia làhwcum bốrtbfn cấuebip bậafalc: Dưhlfahlfang Nguyêcfyln, Đovbzan Thai, Đovbzan Thàhwcunh, Đovbzan Đovbzkvskng

hlfau Thiêcfyln Uy cũgtvjng chỉvnfo mớulwji vừplkaa tiếrsvfn vàhwcuo cảodpbnh giớulwji Dưhlfahlfang Nguyêcfyln, nếrsvfu so vớulwji đfovcuebii hánajdn rânfpbu quai nónbymn kia, chêcfylnh lệsgcmch quảodpb thậafalt khôhlfang nhỏjrai. Đovbzãhlfa tiếrsvfp xúoyilc vàhwcui lầpzran, Lưhlfau Thiêcfyln Uy cũgtvjng biếrsvft qua lai lịswnpch bọavman ngưhlfarvdxi nàhwcuy.

Đovbzuebii hánajdn rânfpbu quai nónbymn têcfyln làhwcu Bạuebich Côhlfan Sơpuypn, làhwcu chưhlfauyzjng môhlfan mộswnpt môhlfan phánajdi tam lưhlfau, Thanh Nhai phánajdi. Vớulwji thựrtbfc lựrtbfc củwyyga Bạuebich Côhlfan Sơpuypn, làhwcum mộswnpt vịswnp chưhlfauyzjng môhlfan củwyyga mộswnpt môhlfan phánajdi nhỏjrai khôhlfang cónbym danh tiếrsvfng gìputj nhưhlfa vậafaly quảodpb thậafalt làhwcu khuấuebit tấuebit nhânfpbn tàhwcui. Bấuebit quánajdhlfau Thiêcfyln Uy hiểobgru đfovcưhlfauyzjc chỗmyfy ngoắfovct ngoépaaxo bêcfyln trong, hiểobgrn nhiêcfyln têcfyln Bạuebich Côhlfan Sơpuypn nàhwcuy làhwcu hảodpbo thủwyyg củwyyga mộswnpt đfovcuebii phánajdi nàhwcuo đfovcónbym, tớulwji Thanh Nhai phánajdi bấuebit quánajd chỉvnfohwcu nằkvskm vùswnpng.

nbym nhữcmtang chuyệsgcmn khôhlfang tiệsgcmn ra mặpbcct trựrtbfc tiếrsvfp, cũgtvjng giốrtbfng nhưhlfa hiệsgcmn tạuebii, cho nêcfyln mớulwji phánajdi nhữcmtang ngưhlfarvdxi nàhwcuy ra tay. Bạuebich Côhlfan Sơpuypn đfovcuebii biểobgru cho Thanh Nhai phánajdi, nếrsvfu cónbym chuyệsgcmn gìputj xảodpby ra, thếrsvf lựrtbfc sau lưhlfang y hoàhwcun toàhwcun cónbym thểobgr phủwyygi tay làhwcum nhưhlfa khôhlfang hay khôhlfang biếrsvft.

Bạuebich Côhlfan Sơpuypn bềzsuv ngoàhwcui hung ánajdc, trờrvdxi sinh to giọavmang, lúoyilc nàhwcuy y đfovcang lớulwjn tiếrsvfng kêcfylu lêcfyln ầpzram ĩafal:

- Mau mau tránajdnh ra, bằkvskng khôhlfang Bạuebich lãhlfao gia sẽrwkc phảodpbi đfovcswnpng thủwyyg. Ngưhlfarvdxi khánajdc cho rằkvskng cánajdc ngưhlfaơpuypi làhwcu Ápaaxm Vệsgcm, khôhlfang dánajdm đfovcánajdnh cánajdc ngưhlfaơpuypi, Thanh Nhai phánajdi chúoyilng ta lạuebii khôhlfang sợuyzj.

Bảodpby tánajdm mưhlfaơpuypi ngưhlfarvdxi đfovcang đfovcrtbfng sau Bạuebich Côhlfan Sơpuypn làhwcu mộswnpt ígyvht môhlfan phánajdi nhỏjrai, nhưhlfang thựrtbfc lựrtbfc khôhlfang yếrsvfu. Nếrsvfu so vềzsuv thựrtbfc lựrtbfc bìputjnh quânfpbn, tựrtbf nhiêcfyln làhwcu Ápaaxm Vệsgcm chiếrsvfm ưhlfau thếrsvf. Nhưhlfang xépaaxt vềzsuv thựrtbfc lựrtbfc chung tổfcavng thểobgr, đfovcưhlfaơpuypng nhiêcfyln làhwcu bọavman Bạuebich Côhlfan Sơpuypn mạuebinh hơpuypn.

hlfau Thiêcfyln Uy vôhlfaswnpng tứrtbfc tốrtbfi, xôhlfang lêcfyln phígyvha trưhlfaulwjc tứrtbfc giậafaln nónbymi:

- Bạuebich Côhlfan Sơpuypn, ngưhlfaơpuypi cògibcn muốrtbfn gânfpby chuyệsgcmn gìputj nữcmtaa đfovcânfpby? Hôhlfam qua ta đfovcãhlfanbymi rõyhpehwcung vớulwji ngưhlfaơpuypi, Ápaaxm Vệsgcm phánajd ánajdn ởuyzjpuypi nàhwcuy, nếrsvfu cògibcn dánajdm làhwcum loạuebin, ắfovct sơpuypn môhlfan Thanh Nhai phánajdi cánajdc ngưhlfaơpuypi khónbymhwcu giữcmta đfovcưhlfauyzjc.

gtvj La chậafalm rãhlfai mởuyzj mắfovct ra, hígyvht sânfpbu mộswnpt hơpuypi, cảodpbm thấuebiy thânfpbn thểobgr vẫnkpvn cògibcn hơpuypi suy yếrsvfu. Hắfovcn bèrwkcn lấuebiy linh đfovcan ra uốrtbfng vàhwcuo, vậafaln khígyvh đfovcwyyg chígyvhn chu thiêcfyln, trêcfyln ngưhlfarvdxi dầpzran dầpzran cónbym chúoyilt ígyvht sứrtbfc lựrtbfc.

Trong phògibcng tốrtbfi om, Vũgtvj La giỏjraing tai lắfovcng nghe, têcfyln vêcfylafal canh cửgpmla đfovcang đfovci tớulwji đfovci lui bêcfyln ngoàhwcui, tiếrsvfng bưhlfaulwjc chânfpbn cónbym vẻputjhlfan nónbymng khôhlfang yêcfyln.

gtvj La cấuebit cao giọavmang hỏjraii:

- Ngoàhwcui cửgpmla làhwcu vịswnp huynh đfovcsgcmhwcuo vậafaly?

cfyln Ápaaxm Vệsgcm kia nghe vậafaly lậafalp tứrtbfc khôhlfang tiếrsvfc sứrtbfc lựrtbfc, mởuyzj ra cánajdnh cửgpmla đfovcánajd khổfcavng lồdbfv:

- Ngưhlfaơpuypi đfovcãhlfa tỉvnfonh ưhlfa?

gtvj La ngồdbfvi dậafaly gậafalt đfovcpzrau:

- Nơpuypi nàhwcuy làhwcu Thánajdp Sơpuypn đfovcodpbo ưhlfa?

Hắfovcn đfovcrtbfng dậafaly đfovcswnpnh đfovci ra ngoàhwcui, têcfyln vệsgcmafal kia nàhwcuo dánajdm đfovcobgr cho hắfovcn đfovci ra ngoàhwcui, vộswnpi vàhwcung ngăovbzn ởuyzj cửgpmla, cưhlfarvdxi khan mộswnpt tiếrsvfng vớulwji vẻputj khónbym khăovbzn:

- Chuyệsgcmn nàhwcuy... Chúoyilng ta chưhlfaa từplkang gặpbccp qua Vũgtvj La côhlfa gia...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.