Tiên Tuyệt

Chương 460 : Lấy đầu (Hạ)

    trước sau   
Nhưcklbng Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch đawyuãvnvsifdmvnvsng thấhfebt vọiphdng, trêcklbn mặkkxat Vũrvuh La khôifdmng hềifdm hiệifdmn ra thầztydn sắovjpc kinh ngạoelic, bốeajii rốeajii, bấhfebt ngờovie... Trưcklbljjdc khi chếeajit. Ngưcklbaskfc lạoelii Vũrvuh La tỏgaxp ra hếeajit sứeoxqc bìinxznh thảyqlnn, chỉprxmcgihi mộsuxdt câffavu:

- Ta còrvuhn mộsuxdt đawyuoelio Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs nữsjuwa...

anabi gìinxz, còrvuhn mộsuxdt đawyuoelio nữsjuwa sao? Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch giậjxmut mìinxznh kinh hãvnvsi, làkzudm sao cócgih thểgaxp nhưcklb vậjxmuy đawyuưcklbaskfc? Mỗqypvi tu sĩaxcc chỉprxmcgih thểgaxp tu luyệifdmn mộsuxdt đawyuoelio Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs, tiểgaxpu tửqjxfkzudy đawyuãvnvscgih đawyuoelio Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs thiêcklbn hạoeli đawyuifdm nhấhfebt kia, làkzudm sao cócgih thểgaxp tu luyệifdmn đawyuưcklbaskfc đawyuoelio thứeoxq hai...

Vẻayfg kinh ngạoelic màkzudvnvso đawyuanabn trưcklbljjdc cũrvuhng hiệifdmn ra, đawyuáanabng tiếeajic xuấhfebt hiệifdmn trêcklbn mặkkxat Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch lãvnvso, chứeoxq khôifdmng phảyqlni làkzud trêcklbn mặkkxat Vũrvuh La.

Lựkuabc Bạoelit Sơlwsan bay lêcklbn khôifdmng, lúfkcgc trưcklbljjdc Vũrvuh La sửqjxf dụgaxpng Lựkuabc Bạoelit Sơlwsan cùvnvsng Kỳovjpffavn Týkkxa gia trìinxz cho cáanabnh tay tráanabi, cho nêcklbn Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch khôifdmng biếeajit Vũrvuh La mạoelinh mẽrvfn nhưcklb vậjxmuy làkzud nhờovie đawyuoelio Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvskzudy.

Lựkuabc Bạoelit Sơlwsan vừzdkqa xuấhfebt hiệifdmn, lậjxmup tứeoxqc cócgih hai đawyuoelio linh phùvnvsrvuhng xuấhfebt hiệifdmn theo. Đdapmâffavy làkzud hai đawyuoelio linh phùvnvsrvuh La dùvnvsng Thầztydn Chi luyệifdmn chếeajikzud thàkzudnh, phẩyqlnm chấhfebt rấhfebt tốeajit, uy lựkuabc tựkuab nhiêcklbn khôifdmng tầztydm thưcklbovieng.


Hai đawyuoelio linh phùvnvs phốeajii hợaskfp vớljjdi Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs Lựkuabc Bạoelit Sơlwsan thàkzudnh phùvnvs trậjxmun Đdapmoelii La Tam. Mặkkxac dùvnvs đawyuâffavy khôifdmng phảyqlni làkzud phùvnvs trậjxmun đawyusuxdc môifdmn, nhưcklbng vìinxzcgihrvuhng làkzud Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs tam phẩyqlnm, cho nêcklbn tạoelio thàkzudnh phùvnvs trậjxmun còrvuhn hùvnvsng mạoelinh hơlwsan mộsuxdt mìinxznh Tháanabi Thưcklbaskfng Kiếeajim Chúfkcg tam phẩyqlnm.

Hai cỗqypv lựkuabc lưcklbaskfng chạoelim nhau, Tháanabi Thưcklbaskfng Kiếeajim Chúfkcg khôifdmng phảyqlni làkzud đawyueajii thủglnm, lậjxmup tứeoxqc bạoelii trậjxmun.

Hai đawyuoelio Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvsvnvsng mạoelinh va chạoelim vàkzudo nhau, lựkuabc lưcklbaskfng toáanabt ra chấhfebn nhữsjuwng đawyuifdm tửqjxf Tháanabi Âpcfmm sơlwsan bay ra xa.

Khôifdmng đawyugaxp lỡsuxd thờoviei cơlwsa, Vũrvuh La giơlwsa tay lêcklbn đawyuiểgaxpm ra, đawyuztydu ngócgihn tay bay ra mộsuxdt giọiphdt máanabu rơlwsai vàkzudo Báanabch Vạoelin Nhâffavn Đdapmztck, quáanabt to mộsuxdt tiếeajing:

- Báanabch Vạoelin Nhâffavn Đdapmztck, thu hoạoelich sinh mạoeling!

Huyếeajit quang đawyusuxdt nhiêcklbn bạoelio pháanabt, quérvuht qua cảyqlnlwsan cốeajic giốeajing nhưcklbanabnh xe đawyuao. Nhữsjuwng kẻayfg hứeoxqng chịkzudu trưcklbljjdc tiêcklbn chízrtmnh làkzud đawyuáanabm đawyuifdm tửqjxf đawyuztckng bốeajii vớljjdi Dịkzudch Long, khôifdmng cócgih chúfkcgt lựkuabc ngădssun cảyqlnn, tấhfebt cảyqlncgiha thàkzudnh sưcklbơlwsang máanabu, bịkzudanabch Vạoelin Nhâffavn Đdapmztck nuốeajit chửqjxfng.

Ngay sau đawyuócgihkzud Tảyqln Bấhfebt Diệifdmt vốeajin bịkzudcklbyqlnnh cựkuabvnvsng đawyuuổenjci chạoeliy khắovjpp nơlwsai, rồztcki đawyuếeajin chízrtmn têcklbn đawyuifdm tửqjxf đawyuiềifdmu khiểgaxpn kiếeajim trậjxmun.

Cuốeajii cùvnvsng Báanabch Vạoelin Nhâffavn Đdapmztck tậjxmup trung tấhfebt cảyqln lựkuabc lưcklbaskfng lạoelii, đawyueajii phócgih vớljjdi Tháanabi Thưcklbaskfng Kiếeajim Chúfkcg củglnma Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch. Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs tam phẩyqlnm sao thểgaxpkzud đawyukzudch thủglnm củglnma thiêcklbn hạoeli đawyuifdm nhấhfebt Thầztydn Phùvnvs, huyếeajit quang quérvuht qua mấhfeby lưcklbaskft, đawyuáanabnh cho Tháanabi Thưcklbaskfng Kiếeajim Chúfkcg cụgaxpp đawyuztydu xuốeajing khôifdmng thểgaxp ngoi lêcklbn. Phùvnvs trậjxmun Đdapmoelii La Tam thìinxznh lìinxznh xuấhfebt hiệifdmn, đawyujxmup mạoelinh vàkzudo thâffavn thểgaxp Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch mộsuxdt cáanabi, Đdapmoelii Trưcklbwjlqng lãvnvso Tháanabi Ẩyhuam sơlwsan phụgaxpt mộsuxdt tiếeajing, phun ra mộsuxdt vòrvuhi máanabu.

rvuh La giơlwsa tay tráanabi ra, Kỳovjpffavn Thầztydn Hỏgaxpa ngưcklbng tụgaxp thàkzudnh mộsuxdt đawyuoelio linh vădssun Thầztydn Thúfkcgcgihanabc dụgaxpng phong ấhfebn, đawyujxmup mạoelinh vàkzudo thâffavn thểgaxp Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch.

Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch lảyqlno đawyuyqlno vàkzudi cáanabi, ngãvnvs quỵztyd xuốeajing đawyuhfebt.

rvuh La đawyuyqlno mắovjpt nhìinxzn quanh, khẽrvfn vẫvzfqy tay mộsuxdt cáanabi, mộsuxdt miếeajing ngọiphdc túfkcgy rơlwsai vãvnvsi dưcklbljjdi đawyuhfebt bay lêcklbn. Hắovjpn khắovjpc trậjxmun pháanabp ghi lạoelii hìinxznh ảyqlnnh vàkzudo miếeajing ngọiphdc túfkcgy, sau đawyuócgih đawyukkxat ngọiphdc túfkcgy trêcklbn cộsuxdt đawyuáanab cao nhấhfebt trong trậjxmun pháanabp củglnma Tảyqln Bấhfebt Diệifdmt.

Sau khi khởwjlqi đawyusuxdng trậjxmun pháanabp ghi hìinxznh nàkzudy, Vũrvuh La nhìinxzn vàkzudo ngọiphdc túfkcgy thậjxmut sâffavu, giơlwsa cao thầztydn kiếeajim trong tay chérvuhm xuốeajing mộsuxdt kiếeajim.

Mộsuxdt vòrvuhi máanabu bắovjpn ra, cùvnvsng lúfkcgc thầztydn quang dâffavng lêcklbn, truyềifdmn mộsuxdt ýkkxa niệifdmm vàkzudo đawyuztydu hắovjpn: “Pháanabt hiệifdmn Thầztydn Tưcklbljjdng cócgih thểgaxp sắovjpc phong, cócgih sắovjpc phong hay khôifdmng?”
rvuh La đawyuztckng ýkkxa khôifdmng chúfkcgt do dựkuab. Tháanabi Thưcklbaskfng Kiếeajim Chúfkcg vừzdkqa mớljjdi thoáanabt khỏgaxpi thâffavn thểgaxp củglnma Thưcklbơlwsang Cửqjxfu Pháanabch lậjxmup tứeoxqc bịkzud mộsuxdt cỗqypv lựkuabc lưcklbaskfng vôifdminxznh trócgihi buộsuxdc, chậjxmum rãvnvsi chui vàkzudo trong mi tâffavm Vũrvuh La.

Tháanabi Thưcklbaskfng Kiếeajim Chúfkcg ra sứeoxqc giãvnvsy dụgaxpa kháanabng cựkuab, nhưcklbng khôifdmng đawyuglnm sứeoxqc thoáanabt khỏgaxpi sốeaji phậjxmun bịkzud bắovjpt.

Trong sơlwsan cốeajic khôifdmng têcklbn, Đdapmoelii Trưcklbwjlqng lãvnvso Tháanabi Âpcfmm sơlwsan đawyuoelii danh lừzdkqng lẫvzfqy bịkzud chérvuhm đawyuztydu. Vũrvuh La ghi lạoelii đawyuztydy đawyuglnminxznh ảyqlnnh nàkzudy, đawyukkxac biệifdmt đawyugaxp lạoelii sau nàkzudy cho Trịkzudnh Tinh Hồztckn xem.

Sau trưcklbovieng áanabc chiếeajin, mặkkxat đawyuhfebt bừzdkqa bãvnvsi, Vũrvuh La cũrvuhng bịkzud thưcklbơlwsang khôifdmng nhẹtpzc. Hắovjpn lảyqlno đawyuyqlno bưcklbljjdc đawyui mấhfeby bưcklbljjdc, thu hồztcki Thiêcklbn Mệifdmnh Thầztydn Phùvnvs, thầztydn kiếeajim Thiêcklbn Tinh, hưcklbyqlnnh cựkuabvnvsng trởwjlq lạoelii.

Sau đawyuócgih thu thậjxmup thi thểgaxp trêcklbn mặkkxat đawyuhfebt mộsuxdt lưcklbaskft, hắovjpn mớljjdi chậjxmum rãvnvsi ra khỏgaxpi sơlwsan cốeajic.

cklbn trong sơlwsan cốeajic đawyuenjcanabt mộsuxdt mảyqlnnh, máanabu tưcklbơlwsai đawyuztydy đawyuhfebt. Tàkzudcklbơlwsang gáanabc núfkcgi, dưcklb quang chiếeajiu vàkzudo sơlwsan cốeajic, chiếeajiu mặkkxat đawyuhfebt loang lổenjc nổenjci bậjxmut lêcklbn nhữsjuwng vếeajit đawyugaxp sẫvzfqm, cảyqln trờoviei đawyuhfebt hếeajit sứeoxqc thêcklbcklbơlwsang.

Trạoeling tháanabi hiệifdmn tạoelii củglnma Vũrvuh La rấhfebt xấhfebu. Vậjxmun dụgaxpng mộsuxdt lầztydn cảyqlnanabch Vạoelin Nhâffavn Đdapmztck, thầztydn kiếeajim Thiêcklbn Tinh, Thúfkcg Thủglnm Châffavu Liêcklbn vàkzud Lựkuabc Bạoelit Sơlwsan, thâffavn thểgaxp hắovjpn phảyqlni gáanabnh váanabc quáanab sứeoxqc. Nếeajiu khôifdmng phảyqlni Vũrvuh La đawyuãvnvs trui rèjxmun thâffavn thểgaxpinxznh trong thếeaji giớljjdi thầztydn bízrtm kia tớljjdi mứeoxqc phi kiếeajim thôifdmng thưcklbovieng khócgihkzudm thưcklbơlwsang tổenjcn, chắovjpc chắovjpn hiệifdmn tạoelii hắovjpn đawyuãvnvs ãvnvsdssun ra đawyuhfebt hôifdmn mêcklb.

Hiệifdmn tạoelii hắovjpn cũrvuhng chi dựkuaba vàkzudo mộsuxdt cỗqypv ýkkxa chízrtm cốeaji gắovjpng chịkzudu đawyukuabng. Hắovjpn khôifdmng biếeajit đawyuâffavy làkzudlwsai nàkzudo, nhưcklbng theo nhưcklb phong cảyqlnnh xung quanh màkzud pháanabn đawyuanabn, hẳzrtmn làkzudrvuhn cáanabch Tinh La Hảyqlni khôifdmng xa.

Hiệifdmn tạoelii chỉprxm mớljjdi ba tháanabng trôifdmi qua từzdkq khi hắovjpn cùvnvsng Chu Nghiêcklbn từzdkq Đdapmôifdmng Thổenjc trởwjlq vềifdm, Vũrvuh La tin rằofqnng trêcklbn Tháanabp Sơlwsan đawyuyqlno vẫvzfqn còrvuhn Áljbam Vệifdm đawyuócgihng ởwjlq đawyuócgih, chỉprxm cầztydn tìinxzm đawyuưcklbaskfc Áljbam Vệifdm, mìinxznh sẽrvfninxznh an.

Ngọiphdn núfkcgi vôifdm danh nàkzudy chízrtmnh làkzuddssun cứeoxq củglnma Tháanabi Ẩyhuam sơlwsan, thậjxmut sựkuab rấhfebt nguy hiểgaxpm.

rvuh La cốeaji gắovjpng phócgihng xuấhfebt Ngọiphdc Ấifdmn Linh Phùvnvs, hócgiha thàkzudnh cụgaxpm mâffavy trắovjpng chờovieinxznh bay nhanh vềifdm phízrtma Tinh La Hảyqlni.

rvuhng may hắovjpn dựkuab liệifdmu chízrtmnh xáanabc, núfkcgi nàkzudy cáanabch Tinh La Hảyqlni rấhfebt gầztydn, Vũrvuh La thúfkcgc giụgaxpc cụgaxpm mâffavy trắovjpng bay vớljjdi tốeajic đawyusuxd nhanh nhấhfebt, khôifdmng bao lâffavu sau đawyuãvnvs thấhfeby mộsuxdt vùvnvsng biểgaxpn cảyqlncklbnh môifdmng tốeajii đawyuen.

Hắovjpn nhắovjpm Tháanabp Sơlwsan đawyuyqlno bay nhanh tớljjdi, lúfkcgc nàkzudy đawyuãvnvs cảyqlnm thấhfeby đawyuztydu ócgihc choáanabng váanabng. Cụgaxpm mâffavy trắovjpng củglnma hắovjpn lúfkcgc cao lúfkcgc thấhfebp, chợaskft tráanabi chợaskft phảyqlni, cũrvuhng may khôifdmng bịkzud lạoelic mấhfebt phưcklbơlwsang hưcklbljjdng.


Dầztydn dầztydn Vũrvuh La nhìinxzn thấhfeby dưcklbovieng nhưcklb ngoàkzudi xa cócgihcgihng ngưcklboviei nhạoelit nhòrvuha, dưcklbovieng nhưcklbcgih tiếeajing ngưcklboviei kêcklbu la vădssung vẳzrtmng:

- Áljbam Vệifdm thìinxz đawyuãvnvs sao, Áljbam Vệifdmkzudcgih thểgaxp ngang ngưcklbaskfc hoàkzudnh hàkzudnh ưcklb, khôifdmng coi Cửqjxfu Đdapmoelii Thiêcklbn Môifdmn chúfkcgng ta ra gìinxz...

rvuh La dùvnvsng hếeajit sứeoxqc lựkuabc còrvuhn lạoelii kêcklbu to mộsuxdt tiếeajing:

- Áljbam Vệifdm nghe lệifdmnh, Vũrvuh La ởwjlq đawyuâffavy!

Sau đawyuócgih hắovjpn hoàkzudn toàkzudn ngấhfebt đawyui, cụgaxpm mâffavy trắovjpng mấhfebt đawyui khốeajing chếeaji, lậjxmup tứeoxqc hócgiha thàkzudnh mộsuxdt đawyuoelio bạoelich quang chui vàkzudo Thiêcklbn Phủglnm Chi Quốeajic, Vũrvuh La rơlwsai ùvnvsm xuốeajing biểgaxpn.

Chỗqypv đawyuáanabm đawyuôifdmng ngưcklboviei ngoàkzudi xa chợaskft cócgih mấhfeby bócgihng ngưcklboviei lao ra, chạoeliy nhanh tớljjdi chỗqypvrvuh La vừzdkqa rơlwsai.

Gầztydn đawyuâffavy Chu Thanh Giang sứeoxqt đawyuztydu mẻayfg tráanabn.

Sau khi Chu Nghiêcklbn trởwjlq vềifdm mang theo mộsuxdt tin tứeoxqc tồztcki tệifdm, nhưcklbng chỗqypv tồztcki tệifdm nhấhfebt chưcklba phảyqlni làkzud Chu Cẩyqlnn. Rốeajit cụgaxpc Chu Thanh Giang vẫvzfqn làkzud Đdapmoelii Trưcklbwjlqng lãvnvso Chung Nam sơlwsan, trưcklbljjdc côifdmng sau tưcklb, hiểgaxpu rấhfebt rõofqnkzudng nếeajiu so vớljjdi nỗqypvi đawyuau củglnma con gáanabi mìinxznh, mốeajii nguy Tháanabi Âpcfmm sơlwsan cùvnvsng Chung Nam sơlwsan trởwjlq mặkkxat thàkzudnh thùvnvs, khiếeajin cho cáanabc pháanabi trong Cửqjxfu Đdapmoelii Thiêcklbn Môifdmn chia rẽrvfn, mạoelinh ai nấhfeby ủglnmng hộsuxd mộsuxdt phe mớljjdi làkzud mốeajii nguy hạoelii lớljjdn nhấhfebt.

Chuyệifdmn nàkzudy khôifdmng nghi ngờovieinxzkzud do Dịkzudch Long làkzudm.

Trưcklbljjdc tiêcklbn Chu Thanh Giang nghiêcklbm lệifdmnh mọiphdi ngưcklboviei trong nhàkzud khôifdmng đawyuưcklbaskfc nhắovjpc tớljjdi chuyệifdmn nàkzudy vớljjdi Chu Cẩyqlnn, cócgih thểgaxp giấhfebu đawyuưcklbaskfc bao lâffavu thìinxz giấhfebu, tranh thủglnmrvuho dàkzudi thờoviei gian đawyugaxp cho lãvnvso hoàkzudn thàkzudnh việifdmc côifdmng trưcklbljjdc.

Chu Thanh Giang pháanabi ngưcklboviei tớljjdi nócgihi chuyệifdmn vớljjdi Tháanabi Ẩyhuam sơlwsan, nhưcklbng bấhfebt quáanab Trịkzudnh Tinh Hồztckn chỉprxm lạoelinh nhạoelit phủglnm nhậjxmun hếeajit thảyqlny, càkzudng khôifdmng thừzdkqa nhậjxmun làkzud Dịkzudch Long hạoeli thủglnm.

Chu Thanh Giang cũrvuhng khôifdmng cócgih chứeoxqng cớljjd, trong lòrvuhng tứeoxqc giậjxmun khôifdmng thôifdmi, nhưcklbng cũrvuhng tạoelim thờoviei khôifdmng thểgaxpkzudo bộsuxdc pháanabt. Chu Nghiêcklbn đawyuãvnvs kểgaxp lạoelii cho Chu Thanh Giang mộsuxdt ízrtmt kiếeajin thứeoxqc vềifdm Đdapmôifdmng Thổenjc. Mặkkxac dùvnvs phầztydn lớljjdn thờoviei gian nàkzudng vàkzud Dịkzudch Long cũrvuhng khôifdmng ởwjlqcklbn cạoelinh Vũrvuh La, chỉprxm hiểgaxpu biếeajit cócgih hạoelin vềifdm Đdapmôifdmng Thổenjc, nhưcklbng hiểgaxpu biếeajit cócgih hạoelin nàkzudy cũrvuhng đawyuglnm cho Chu Thanh Giang giậjxmut mìinxznh kinh hãvnvsi: Đdapmôifdmng Thổenjc quảyqln thậjxmut trùvnvs phúfkcgifdmvnvsng.

Íffavch lợaskfi củglnma chuyệifdmn nàkzudy dízrtmnh dấhfebp quáanab lớljjdn, Chu Thanh Giang khôifdmng thểgaxp khôifdmng cẩyqlnn thậjxmun sắovjpp xếeajip.

Chuyệifdmn màkzud Chu Thanh Giang nghĩaxcc đawyuếeajin vỡsuxd đawyuztydu cũrvuhng khôifdmng hiểgaxpu chízrtmnh làkzud, rõofqnkzudng Dịkzudch Long đawyuưcklbaskfc Trịkzudnh Tinh Hồztckn bàkzudy mưcklbu sắovjpp kếeaji mớljjdi làkzudm nhưcklb vậjxmuy, nhưcklbng y làkzudm nhưcklb vậjxmuy cócgih ízrtmch gìinxz? Pháanab hỏgaxpng đawyuưcklbovieng thôifdmng Đdapmôifdmng Thổenjc, khôifdmng cócgih lợaskfi gìinxz cho bọiphdn chúfkcgng...

inxznh thếeajiffavy giờovie trởwjlqcklbn rấhfebt xấhfebu vớljjdi Chu Thanh Giang. Khôifdmng cócgihrvuh La, khôifdmng thểgaxp mởwjlq thôifdmng đawyuoelio khôifdmng gian. Nếeajiu chiêcklbu mộsuxd Đdapmoelii sưcklb trậjxmun pháanabp pháanab giảyqlni thôifdmng đawyuoelio khôifdmng gian, đawyuócgihkzud chuyệifdmn vôifdmvnvsng phứeoxqc tạoelip, e rằofqnng sẽrvfnrvuho dàkzudi thờoviei gian khôifdmng ízrtmt. Nếeajiu bízrtm mậjxmut hàkzudnh sựkuab, từzdkq từzdkqzrtmnh toáanabn, vậjxmuy vẫvzfqn còrvuhn cócgih chúfkcgt hy vọiphdng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.