Tiên Tuyệt

Chương 459-2 : Chém đầu (Trung)

    trước sau   
Mặtptut đjebjszbxt khôrlwung chịiokau nổkfqci lựskbpc lưfbhbdkqong hùknjgng mạjvzznh nhưfbhb vậrlwuy, nềbryyn sơpjdvn cốexzyc vốexzyn đjebjưfbhbdkqoc lánewat bằtptung đjebjánewa xanh dàfiqky nặtptung hoàfiqkn toàfiqkn tan vỡsczb, tạjvzzo ra mộhteat cánewai hốexzy thậrlwut sâexzyu.

Trêuwxwn chíylvan ngọahunn sơpjdvn phong xung quanh, chíylvan têuwxwn tu sĩbmpi run lêuwxwn lẩsydpy bẩsydpy, bảxxjyn mệciqtnh phi kiếxbqdm đjebjãqlhb hoàfiqkn toàfiqkn tổkfqcn hạjvzzi, mỗiiqji ngưfbhbylvai phun ra bảxxjyy ngụpzhum mánewau đjebjen, tinh thầwlmhn lậrlwup tứiziuc suy kiệciqtt đjebji.

Khôrlwung ngờylva uy lựskbpc mộhteat kiếxbqdm nàfiqky lạjvzzi hùknjgng mạjvzznh nhưfbhb vậrlwuy.

Đlwlvúxxjyng làfiqk Kiếxbqdm Vưfbhbơpjdvng!

Mộhteat kiếxbqdm đjebjánewanh nánewat chíylvan thanh phi kiếxbqdm, Cửprjwu Huyềbryyn Hồixyki Long kiếxbqdm trậrlwun màfiqk Thánewai Âiokam sơpjdvn hếxbqdt sứiziuc tựskbpfiqko đjebjãqlhb hoàfiqkn toàfiqkn tan rãqlhb.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach cũdkqong bịioka lựskbpc lưfbhbdkqong mộhteat kiếxbqdm kia đjebjsydpy lui khôrlwung ngừdmrdng vềbryy phíylvaa sau, thu lạjvzzi chíylvan đjebjjvzzo kiếxbqdm quang che chởlksl quanh mìedednh, khôrlwung khỏfcaxi kinh hãqlhbi trong lòogywng. Vìeded sao tiểlkslu tửprjwfiqky lạjvzzi cówmeq đjebjưfbhbdkqoc chiếxbqdn lựskbpc hùknjgng mạjvzznh nhưfbhb vậrlwuy, Thầwlmhn khíylva nhưfbhb vậrlwuy tạjvzzi sao nhậrlwun mộhteat têuwxwn tiểlkslu tửprjw cảxxjynh giớmrhbi thấszbxp készbxm làfiqkm chủtwoo?


dkqo La mộhteat tay vung kiếxbqdm, ánewanh mắoviht đjebjxxjyo qua Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach. Đlwlvjvzzi Trưfbhblkslng lãqlhbo Thánewai Âiokam sơpjdvn vừdmrda rồixyki hung hãqlhbn tựskbp chặtptut mộhteat cánewanh tay đjebjlksl giếxbqdt đjebjiokach chiếxbqdn thắovihng, hiệciqtn tạjvzzi thầwlmhm run lêuwxwn trong lòogywng. Chíylvan đjebjjvzzo kiếxbqdm quang màfiqku bạjvzzc hówmeqa thàfiqknh hàfiqko quang bảxxjyo vệciqt vữiiqjng vàfiqkng cho bảxxjyn thâexzyn, khôrlwung dánewam xôrlwung lêuwxwn nữiiqja.

Thầwlmhn kiếxbqdm Thiêuwxwn Tinh quánewa mứiziuc kinh ngưfbhbylvai, lạjvzzi thêuwxwm trêuwxwn đjebjwlmhu Vũdkqo La còogywn cówmeqnewach Vạjvzzn Nhâexzyn Đlwlvixyk, hung tàfiqkn khôrlwung készbxm gìeded thầwlmhn kiếxbqdm Thiêuwxwn Tinh, khiếxbqdn cho Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach luôrlwun luôrlwun tựskbp tin lúxxjyc nàfiqky cũdkqong cówmeq chúxxjyt bấszbxt an.

dkqo La sảxxjyi bưfbhbmrhbc đjebji tớmrhbi bêuwxwn cạjvzznh Dịiokach Long, quay đjebjwlmhu nówmeqi vớmrhbi Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach:

- Lãqlhbo nhâexzyn gia, làfiqk Thánewai Ẩexzym sơpjdvn thiếxbqdu nợdkqo ta, hôrlwum nay ta thu trưfbhbmrhbc chúxxjyt lợdkqoi tứiziuc.

Dứiziut lờylvai, hắovihn tung ra mộhteat cưfbhbmrhbc đjebjjvzzp ngãqlhb Dịiokach Long, sau đjebjówmeq vung thầwlmhn kiếxbqdm Thiêuwxwn Tinh chészbxm xuốexzyng đjebjwlmhu y.

Đlwlvwlmhu Dịiokach Long giốexzyng nhưfbhb tránewai chíylvan lìededa càfiqknh, rơpjdvi xuốexzyng lănewan lôrlwung lốexzyc.

Trưfbhbmrhbc mặtptut tấszbxt cảxxjy đjebjciqt tửprjw Thánewai Ẩexzym sơpjdvn, Đlwlvjvzzi Trưfbhblkslng lãqlhbo Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach, trưfbhblkslng lãqlhbo Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt, Vũdkqo La lạjvzzi dánewam chészbxm đjebjwlmhu đjebjciqt tửprjw Thánewai Âiokam sơpjdvn Dịiokach Long, chẳcqajng khánewac nàfiqko thịioka uy vớmrhbi cảxxjy Thánewai Ẩexzym sơpjdvn.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach bừdmrdng bừdmrdng lửprjwa giậrlwun, cơpjdv mặtptut giậrlwut giậrlwut, chòogywm râexzyu khôrlwung giówmeqfiqk lay:

- Vũdkqo La, ngưfbhbơpjdvi thậrlwut làfiqk quánewa đjebjánewang!

- Ta quánewa đjebjánewang ưfbhb?

dkqo La cưfbhbylvai lạjvzznh:

- Dịiokach Long giếxbqdt ta khôrlwung quánewa đjebjánewang, ta giếxbqdt y lạjvzzi làfiqk quánewa đjebjánewang ưfbhb? Thánewai Ẩexzym sơpjdvn thậrlwut giỏfcaxi lýwlmh sựskbp.

Sắovihc mặtptut Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach hếxbqdt sứiziuc âexzym trầwlmhm, nhìededn Vũdkqo La chằtptum chằtptum:


- Ngưfbhbơpjdvi phảxxjyi biếxbqdt rằtptung đjebjâexzyy làfiqk khơpjdvi màfiqko tranh đjebjszbxu giữiiqja Thánewai Âiokam sơpjdvn vàfiqk Chung Nam sơpjdvn. Thánewai Âiokam sơpjdvn ta trêuwxwn dưfbhbmrhbi mộhteat lòogywng, ngưfbhbơpjdvi cũdkqong chỉhlkpwmeq Chu Thanh Giang ủtwoong hộhtea, ai thắovihng ai thua vừdmrda nhìededn đjebjãqlhb biếxbqdt.

dkqo La vung thầwlmhn kiếxbqdm trong tay:

- Ta chỉhlkp tin tưfbhblkslng thầwlmhn kiếxbqdm trong tay mìedednh.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach cưfbhbylvai lạjvzznh mộhteat tiếxbqdng:

- Ngưfbhbơpjdvi còogywn cówmeq thểlksl xuấszbxt ra mộhteat kiếxbqdm đjebjưfbhbdkqoc nữiiqja sao? Mộhteat kiếxbqdm vừdmrda rồixyki ngưfbhbơpjdvi cảxxjym thấszbxy thếxbqdfiqko?

qlhbo vừdmrda nówmeqi vừdmrda chậrlwum rãqlhbi đjebji tớmrhbi, giơpjdv tay ra hiệciqtu, chíylvan têuwxwn đjebjciqt tửprjw trêuwxwn chíylvan ngọahunn sơpjdvn phong xung quanh nészbxn chịiokau thưfbhbơpjdvng thếxbqd, nhanh chówmeqng chạjvzzy xuốexzyng.

Đlwlvánewam đjebjciqt tửprjw chịiokau tránewach nhiệciqtm bàfiqky trậrlwun phánewap củtwooa Thánewai Âiokam sơpjdvn cũdkqong đjebjang từdmrd từdmrdrlwung tớmrhbi. Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt nghiếxbqdn rănewang mộhteat cánewai, lấszbxy trong lồixykng ngựskbpc ra mộhteat trậrlwun đjebjhteanewat Quánewai dánewang vẻcelp cổkfqcfbhba, gia nhậrlwup hàfiqkng ngũdkqoexzyy côrlwung.

dkqo La nhìededn quanh mộhteat vòogywng, đjebjánewam ngưfbhbylvai Thánewai Âiokam sơpjdvn canh chừdmrdng hắovihn chănewam chúxxjy nhưfbhb hổkfqc đjebjówmeqi rìedednh mồixyki.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach khôrlwung sai, vừdmrda rồixyki mộhteat kiếxbqdm kia quánewa mứiziuc kinh ngưfbhbylvai, chészbxm vỡsczb chíylvan thanh phi kiếxbqdm, phánewa đjebjưfbhbdkqoc Cửprjwu Huyềbryyn Hồixyki Long kiếxbqdm trậrlwun, nhưfbhbng Vũdkqo La cũdkqong bịioka lựskbpc lưfbhbdkqong cắovihn trảxxjy, hiệciqtn tạjvzzi chắovihc chắovihn hắovihn khôrlwung thểlksl phánewat ra mộhteat kiếxbqdm nhưfbhb vậrlwuy nữiiqja.

Xem lạjvzzi phe Thánewai Âiokam sơpjdvn, chủtwoo lựskbpc châexzyn chíylvanh Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach gãqlhby mộhteat cánewanh tay, bấszbxt quánewa đjebjâexzyy chỉhlkpfiqk thưfbhbơpjdvng tổkfqcn thâexzyn thểlksl. Cao thủtwoo đjebjjvzzt tớmrhbi cấszbxp đjebjhtea nhưfbhb Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach, thêuwxwm hay bớmrhbt mộhteat cánewanh tay cũdkqong khôrlwung cówmeqxxjynh hưfbhblkslng gìeded nhiềbryyu đjebjếxbqdn chiếxbqdn lựskbpc, huốexzyng chi còogywn cówmeq rấszbxt nhiềbryyu đjebjciqt tửprjw trợdkqo trậrlwun.

Trêuwxwn đjebjhlkpnh đjebjwlmhu Vũdkqo La, Bánewach Vạjvzzn Nhâexzyn Đlwlvixykknjgng cứiziu, rảxxjyi xuốexzyng từdmrdng đjebjjvzzo huyếxbqdt quang, bao phủtwoodkqo La vàfiqko trong. Hắovihn khôrlwung hềbryy sợdkqoqlhbi, thầwlmhn kiếxbqdm gánewac ngang trưfbhbmrhbc ngựskbpc:

- Nếxbqdu lãqlhbo nhâexzyn gia khôrlwung ngạjvzzi thìeded cứiziuuwxwn thửprjw xem...

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach quánewat trầwlmhm mộhteat tiếxbqdng:


- Lêuwxwn!

Chíylvan têuwxwn đjebjciqt tửprjw củtwooa lãqlhbo àfiqko lêuwxwn trưfbhbmrhbc, mặtptuc dùknjg khôrlwung cówmeq phi kiếxbqdm, nhưfbhbng chíylvan ngưfbhbylvai hợdkqop lựskbpc cũdkqong khôrlwung phảxxjyi làfiqkszbxm cỏfcaxi. Vũdkqo La vung thầwlmhn kiếxbqdm lêuwxwn, hàfiqkn quang lấszbxp loánewang, chiếxbqdn đjebjszbxu vớmrhbi chíylvan ngưfbhbylvai.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach trừdmrdng mắoviht nhìededn mấszbxy têuwxwn đjebjciqt tửprjw Thánewai Ẩexzym sơpjdvn còogywn lạjvzzi:

- Còogywn ngâexzyy ngưfbhbylvai ra đjebjówmeqfiqkm gìeded, khôrlwung mau ra tay?

Đlwlvciqt tửprjw Thánewai Âiokam sơpjdvn khôrlwung dánewam cãqlhbi, mạjvzznh ai nấszbxy thi triểlksln phi kiếxbqdm, bảxxjyo bốexzyi củtwooa mìedednh xôrlwung tớmrhbi.

wmeq nhữiiqjng têuwxwn nàfiqky gia nhậrlwup, ánewap lựskbpc củtwooa Vũdkqo La tănewang lêuwxwn. Hắovihn khoánewat tay, xuấszbxt đjebjhteang thầwlmhn lựskbpc,

ylvach Ngọahunc Đlwlvtptung từdmrd giữiiqja khôrlwung trung mọahunc ra nhữiiqjng nhánewanh dâexzyy leo xanh biếxbqdc, tốexzyc đjebjhtea rấszbxt nhanh, côrlwung kíylvach sắovihc bészbxn, nhữiiqjng têuwxwn đjebjciqt tửprjw kia lậrlwup tứiziuc luốexzyng cuốexzyng tay châexzyn.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach nhìededn vềbryy phíylvaa Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt, Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt thởlkslfiqki mộhteat tiếxbqdng, giơpjdv cao trậrlwun đjebjixyknewat Quánewai trong tay chiếxbqdu vềbryy phíylvaa Vũdkqo La, mộhteat tia sánewang lậrlwup tứiziuc lówmeqe lêuwxwn bắovihn vềbryy phíylvaa hắovihn. Trêuwxwn ngưfbhbylvai Vũdkqo La bùknjgng lêuwxwn hàfiqko quang sánewang chówmeqi, hưfbhbxxjynh cựskbpknjgng xuấszbxt hiệciqtn, vung cựskbp trảxxjyo đjebjánewanh tớmrhbi Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt.

Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt vốexzyn làfiqk khôrlwung am hiểlkslu chiếxbqdn đjebjszbxu, Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach buộhteac y xuấszbxt thủtwoo, quảxxjy thậrlwut làfiqk khôrlwung cówmeq trâexzyu bắoviht chówmeq đjebji càfiqky. Hưfbhbxxjynh cựskbpknjgng vốexzyn tíylvanh hung tàfiqkn, bảxxjyn nănewang chiếxbqdn đjebjszbxu rấszbxt hùknjgng mạjvzznh, Tảxxjy Bấszbxt Diệciqtt cănewan bảxxjyn khôrlwung phảxxjyi làfiqk đjebjiokach thủtwoo. Lậrlwup tứiziuc toàfiqkn trưfbhbylvang tánewan loạjvzzn, chỉhlkpwmeq y làfiqk chậrlwut vậrlwut nhấszbxt.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach cưfbhbylvai mộhteat tiếxbqdng âexzym hiểlkslm, giơpjdv tay lêuwxwn bấszbxm phánewap quyếxbqdt, vạjvzzch giữiiqja khôrlwung trung mộhteat cánewai. Chíylvan đjebjjvzzo kiếxbqdm quang ngưfbhbng tụpzhu thàfiqknh mộhteat đjebjjvzzo duy nhấszbxt, bắovihn vềbryy phíylvaa Vũdkqo La.

newach Vạjvzzn Nhâexzyn Đlwlvixyk trêuwxwn đjebjwlmhu Vũdkqo La toánewat ra vạjvzzn đjebjjvzzo huyếxbqdt quang, giằtptung co cùknjgng đjebjjvzzo kiếxbqdm quang kia.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach cũdkqong khôrlwung thèxkskm nhìededn tớmrhbi kiếxbqdm trậrlwun củtwooa mìedednh, bỗiiqjng nhiêuwxwn hiệciqtn ra ởlksluwxwn cạjvzznh Vũdkqo La, gia nhậrlwup vàfiqko vòogywng chiếxbqdn, cùknjgng chíylvan têuwxwn đjebjciqt tửprjw củtwooa mìedednh vâexzyy côrlwung Vũdkqo La.

Kiếxbqdm quang lówmeqe lêuwxwn, sánewat khíylva bốexzyn phíylvaa, Vũdkqo La khôrlwung nhữiiqjng khôrlwung rơpjdvi vàfiqko thếxbqd hạjvzz phong, ngưfbhbdkqoc lạjvzzi cówmeq khuynh hưfbhbmrhbng càfiqkng đjebjánewanh càfiqkng hănewang. Kiếxbqdm sau nhanh hơpjdvn kiếxbqdm trưfbhbmrhbc, đjebjsydpy lui chíylvan têuwxwn đjebjciqt tửprjw Thánewai Ẩexzym sơpjdvn liêuwxwn tụpzhuc. Trêuwxwn mặtptut Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach lạjvzzi lộhtea ra mộhteat nụpzhufbhbylvai lạjvzznh:


- Chỉhlkpfiqk hồixyki quang phảxxjyn chiếxbqdu màfiqk thôrlwui, hắovihn đjebjãqlhbfiqk nỏfcax mạjvzznh hếxbqdt đjebjàfiqk, mọahuni ngưfbhbylvai cốexzy gắovihng, hôrlwum nay phảxxjyi chészbxm giếxbqdt tặtptuc nhâexzyn nàfiqky!

Thìedednh lìedednh kiếxbqdm Vũdkqo La đjebjâexzym ra chíylvan bôrlwung kiếxbqdm hoa, khiếxbqdn cho chíylvan têuwxwn đjebjciqt tửprjw sợdkqoqlhbi thốexzyi lui. Trong chíylvan kiếxbqdm chỉhlkpwmeq mộhteat kiếxbqdm làfiqk thậrlwut, mộhteat têuwxwn đjebjciqt tửprjw nhấszbxt thờylvai sơpjdv ýwlmh, sộhteat mộhteat tiếxbqdng bịioka đjebjâexzym vàfiqko ngựskbpc.

dkqo La hếxbqdt sứiziuc vui mừdmrdng, nhưfbhbng khôrlwung ngờylvauwxwn đjebjciqt tửprjw kia hung hãqlhbn khôrlwung sợdkqo chếxbqdt, đjebjuwxwn cuồixykng hészbxt lêuwxwn mộhteat tiếxbqdng, hai tay giữiiqja chặtptut lưfbhbsczbi kiếxbqdm, mánewau tưfbhbơpjdvi từdmrd tay y chảxxjyy ròogywng ròogywng.

- Buôrlwung tay ra cho ta!

uwxwn đjebjciqt tửprjwfiqky quánewat to mộhteat tiếxbqdng, tánewam têuwxwn đjebjciqt tửprjwogywn lạjvzzi ùknjga lêuwxwn mộhteat lưfbhbdkqot, Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach ởlksluwxwn cạjvzznh chờylva thờylvai.

dkqo La khôrlwung chịiokau bỏfcax thầwlmhn kiếxbqdm Thiêuwxwn Tinh, tay còogywn lạjvzzi củtwooa hắovihn bùknjgng lêuwxwn Kỳtvhoexzyn Thầwlmhn Hỏfcaxa, vung quyềbryyn bứiziuc lui nhữiiqjng têuwxwn đjebjciqt tửprjw khánewac, lúxxjyc nàfiqky mớmrhbi thấszbxy Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach đjebjhteang.

dkqo La khôrlwung chúxxjyt do dựskbp đjebjánewanh ra mộhteat quyềbryyn, Thầwlmhn Hỏfcaxa thìedednh lìedednh bùknjgng lêuwxwn mộhteat cộhteat lửprjwa màfiqku vàfiqkng cao ba trưfbhbdkqong.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach dễtrbjfiqkng lánewach ngưfbhbylvai nészbx tránewanh, tay lãqlhbo lậrlwut ra, mộhteat đjebjjvzzo ngọahunc phùknjgedednh kiếxbqdm rộhteang hai ngówmeqn tay, dàfiqki sánewau thưfbhbmrhbc hiệciqtn ra trong lòogywng bàfiqkn tay. Ngọahunc phùknjg trong suốexzyt chậrlwum rãqlhbi dâexzyng lêuwxwn, từdmrd từdmrd xoay tròogywn, lậrlwup tứiziuc thầwlmhn quang phiêuwxwu đjebjhteang, linh khíylva lan tràfiqkn bốexzyn phíylvaa. Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach hàfiqki lòogywng cưfbhbylvai mộhteat tiếxbqdng:

- Trúxxjyng kếxbqd rồixyki, ta cũdkqong cówmeq Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjg.

Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjg tam phẩsydpm Thánewai Thưfbhbdkqong Kiếxbqdm Chúxxjy.

Linh vănewan màfiqku vàfiqkng nhạjvzzt chậrlwum rãqlhbi dâexzyng lêuwxwn, linh lựskbpc hùknjgng mạjvzznh tớmrhbi mứiziuc đjebjánewang sợdkqo bắoviht đjebjwlmhu khởlksli đjebjhteang tầwlmhng tầwlmhng. Vùknjg mộhteat tiếxbqdng, mộhteat đjebjjvzzo kiếxbqdm quang sánewang ngờylvai mảxxjynh nhưfbhb sợdkqoi tówmeqc nhưfbhbng ngưfbhbng đjebjahunng vôrlwuknjgng từdmrd trong Thánewai Thưfbhbdkqong Kiếxbqdm Chúxxjy bắovihn ra.

Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach hàfiqki lòogywng vôrlwuknjgng, theo lãqlhbo thấszbxy, Vũdkqo La đjebjãqlhbfiqk mộhteat ngưfbhbylvai chếxbqdt. Lãqlhbo đjebjưfbhbylvang đjebjưfbhbylvang làfiqk Đlwlvjvzzi Trưfbhblkslng lãqlhbo Thánewai Âiokam sơpjdvn, lẽpdnpfiqko khôrlwung cówmeq Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjg?

Trêuwxwn thựskbpc tếxbqd đjebjjvzzo Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjgfiqky lãqlhbo cũdkqong chỉhlkp mớmrhbi lấszbxy đjebjưfbhbdkqoc từdmrd hai trănewam nănewam trưfbhbmrhbc. Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjg khówmeq đjebjưfbhbdkqoc, hơpjdvn nữiiqja cówmeq thểlkslfbhbơpjdvng xứiziung vớmrhbi thuộhteac tíylvanh, tíylvanh cánewach củtwooa chủtwoo nhâexzyn lạjvzzi càfiqkng thêuwxwm hiếxbqdm cówmeq.

Củtwoong khôrlwung phảxxjyi đjebjiokaa vịioka cao quýwlmhfiqk nhấszbxt đjebjiokanh sẽpdnpededm đjebjưfbhbdkqoc Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjg thíylvach hợdkqop vớmrhbi mìedednh. Đlwlvjvzzo Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjg Thánewai Thưfbhbdkqong Kiếxbqdm Chúxxjyfiqky bấszbxt luậrlwun làfiqk thuộhteac tíylvanh hay phẩsydpm cấszbxp củtwoong hếxbqdt sứiziuc phùknjg hợdkqop vớmrhbi yêuwxwu cầwlmhu củtwooa Thưfbhbơpjdvng Cửprjwu Phánewach.

Hai trănewam nănewam qua, lãqlhbo cũdkqong chưfbhba từdmrdng sửprjw dụpzhung qua đjebjjvzzo Thiêuwxwn Mệciqtnh Thầwlmhn Phùknjgfiqky, bởlksli vìededpjdv hồixyk khôrlwung cầwlmhn lãqlhbo phảxxjyi xuấszbxt thủtwoo.

Cho nêuwxwn đjebjòogywn nàfiqky xuấszbxt ra mớmrhbi cówmeq hiệciqtu quảxxjy bấszbxt ngờylva.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.