Tiên Tuyệt

Chương 459 : Chém đầu (Thượng)

    trước sau   
ytje La bỗfautng nhiêejvsn cưlxfhzelhi mộonsmt tiếzelhng, tay hắmnmkn nắmnmkm Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch còetbsn chưlxfha buôetbsng ra, chợvueqt nhấcjqpc bổcakrng lãlxfho lêejvsn, dùjqdtng thâviapn thểefkh Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch đunjzódykan đunjzfnvp mộonsmt đunjzqwleo kiếzelhm quang.

Chủfaut nhâviapn đunjzqwleo kiếzelhm quang kia giậgnyat nảvthyy mìxjrhnh, vộonsmi vàleqeng đunjziềpgvnu khiểefkhn kiếzelhm quang néefkh trácjqpnh, lưlxfhhttkt qua sácjqpt ngưlxfhzelhi Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch, bộonsmviapu màleqe Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch rấcjqpt thísqxuch bịlknw cắmnmkt bay lảvthy tảvthy đunjzhehpy trờzelhi.

Ngâviapn quang nhưlxfhlxfha, tácjqpm đunjzqwleo kiếzelhm quang còetbsn lạqwlei cũytjeng đunjzãlxfh giácjqpng xuốefkhng, kiếzelhm khísqxu nhưlxfhlxfhhttkc thủfauty triềpgvnu, ngâviapn quang giăvyodng mắmnmkc đunjzhehpy trờzelhi.

ytje La lạqwlei giơunjz Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch lêejvsn, đunjzgnyap vàleqeo mộonsmt đunjzqwleo kiếzelhm quang khácjqpc.

Nếzelhu đunjzqwleo kiếzelhm quang nàleqey đunjzácjqpnh trúcakrng Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch, chísqxunh làleqe tộonsmi khi sưlxfh diệpglrt tổcakr. Tu sĩvyod trêejvsn ngọxjrhn sơunjzn phong giậgnyat mìxjrhnh sợvueqlxfhi, vộonsmi vàleqeng chuyểefkhn hódykaa kiếzelhm quang, bịlknw lựorfvc lưlxfhvueqng cắmnmkn trảvthy, phun ra mộonsmt ngụrwdem mácjqpu đunjzen.

ytje La múcakra may câviapy gậgnyay hìxjrhnh ngưlxfhzelhi trong tay, đunjzácjqpnh trácjqpi đunjzfnvp phảvthyi. Đukkwưlxfhzelhng đunjzưlxfhzelhng Cửqwleu Huyềpgvnn Hồorfvi Long kiếzelhm trậgnyan bịlknw hắmnmkn tảvthy xung hữnbtgu đunjzonsmt, chậgnyat vậgnyat vôetbsjqdtng.


Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch tứunsfc tốefkhi sắmnmkc mặmkwyt tácjqpi xanh, mộonsmt thâviapn linh nguyêejvsn bấcjqpt kểefkh hậgnyau quảvthy thìxjrhnh lìxjrhnh bạqwleo phácjqpt. Lãlxfho đunjzlknwa vịlknw cao quýacpa, bốefkhi phậgnyan cựorfvc cao, chưlxfha từacpang mấcjqpt mặmkwyt nhưlxfh vậgnyay bao giờzelh.

Mộonsmt vòetbsng hàleqeo quang màleqeu trắmnmkng sácjqpng chódykai theo cácjqpnh tay Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch đunjzácjqpnh vàleqeo bàleqen tay Vũytje La. Nhưlxfhng lựorfvc lưlxfhvueqng củfauta Lựorfvc Bạqwlet Sơunjzn quảvthy thậgnyat làleqedyka thểefkh san bằorfvng núcakri, va chạqwlem vớhttki cỗfaut linh nguyêejvsn nàleqey phácjqpt ra mộonsmt tiếzelhng ầhehpm vang rấcjqpt lớhttkn. Ápgvnnh sácjqpng chódykai chang nhưlxfh mặmkwyt trờzelhi bao phủfaut hoàleqen toàleqen thâviapn thểefkh hai ngưlxfhzelhi, bêejvsn ngoàleqei khôetbsng thểefkh nhìxjrhn rõwpebxjrhnh hìxjrhnh bêejvsn trong.

Cửqwleu Huyềpgvnn Hồorfvi Long kiếzelhm trậgnyan bịlknw bứunsfc phảvthyi tạqwlem thờzelhi ngừacpang lạqwlei.

Tảvthy Bấcjqpt Diệpglrt tứunsfc cảvthy ngưlxfhzelhi run rẩbmxsy, tâviapm huyếzelht cảvthy đunjzzelhi mìxjrhnh mắmnmkt thấcjqpy sắmnmkp sửqwlea thàleqenh côetbsng, lạqwlei bịlknwejvsn xuẩbmxsn ngốefkhc Dịlknwch Long làleqem hỏucxjng chuyệpglrn. Y hậgnyan Vũytje La, càleqeng hậgnyan Dịlknwch Long hơunjzn, muốefkhn hai ngưlxfhzelhi cùjqdtng chếzelht đunjzi cho rảvthynh.

Chísqxun têejvsn tu sĩvyod trêejvsn đunjzhxtrnh núcakri cảvthym thấcjqpy vôetbsjqdtng khódyka xửqwle. Sưlxfhetbsn lãlxfho nhâviapn gia nhấcjqpt thờzelhi sơunjz ýacpa, bịlknwytje La chếzelh ngựorfv, biếzelht làleqem sao đunjzâviapy?

Đukkwếzelhn khi ácjqpnh sácjqpng chódykai chang kia tan đunjzi, tay Vũytje La vẫugfan nắmnmkm chặmkwyt cổcakr tay Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch. Chẳdykang qua cảvthy hai cácjqpnh tay hai ngưlxfhzelhi mácjqpu thịlknwt bầhehpy nhầhehpy, từacpang dòetbsng mácjqpu sềpgvnn sệpglrt nhỏucxj xuốefkhng mặmkwyt đunjzácjqp phísqxua dưlxfhhttki.

Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch tứunsfc tốefkhi gầhehpm lêejvsn giậgnyan dữnbtg:

- Nghịlknwch đunjzorfv, còetbsn lo lắmnmkng gìxjrh nữnbtga, mau ra tay đunjzi, khôetbsng cầhehpn e ngạqwlei vi sưlxfh...

jqdtlxfho gầhehpm lêejvsn nhưlxfh vậgnyay, nhưlxfhng thìxjrhnh lìxjrhnh bịlknwytje La nhấcjqpc Kỳwffzviapn Thầhehpn Hỏucxja ầhehpm ầhehpm bạqwleo phácjqpt. Lựorfvc Bạqwlet Sơunjzn mạqwlenh mẽvueqetbsjqdtng, mạqwlech môetbsn lãlxfho bịlknw chếzelh ngựorfv, muốefkhn đunjzácjqpnh trảvthy quảvthy thậgnyat khôetbsng dễaafc.

Chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm quang mớhttki vừacpaa khẽvueq đunjzonsmng, chợvueqt thấcjqpy sưlxfhetbsn lãlxfho nhâviapn gia bịlknw ngưlxfhzelhi ta vung lêejvsn, chísqxun ngưlxfhzelhi lậgnyap tứunsfc khôetbsng dácjqpm lỗfautlxfhng.

Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch tứunsfc tốefkhi gầhehpm lêejvsn giậgnyan dữnbtg:

- Thanh danh mộonsmt đunjzzelhi củfauta lãlxfho phu, hácjqp đunjzefkh bịlknw hủfauty trong sácjqpng nay!

viapu tódykac lãlxfho dựorfvng ngưlxfhvueqc, bộonsmviapu đunjzunjzp đunjzvueq vừacpaa rồorfvi bịlknw mộonsmt đunjzqwleo kiếzelhm quang hớhttkt mấcjqpt mộonsmt nửqwlea, trôetbsng dácjqpng vẻmquqlxfho lúcakrc nàleqey hếzelht sứunsfc tứunsfc cưlxfhzelhi. Nhưlxfhng lãlxfho đunjzang tứunsfc giậgnyan trợvueqn trừacpang hai mắmnmkt, thầhehpn quang sácjqpng chódykai bứunsfc ngưlxfhzelhi, khiếzelhn cho ngưlxfhzelhi ta khôetbsng dácjqpm nhìxjrhn thẳdykang.


Tay còetbsn lạqwlei củfauta Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch chợvueqt vung lêejvsn, mộonsmt thanh kiếzelhm trong suốefkht xuấcjqpt hiệpglrn. Lãlxfho quácjqpt to mộonsmt tiếzelhng vung kiếzelhm chéefkhm tớhttki, Vũytje La thầhehpm nghĩvyod khôetbsng xong, vộonsmi vàleqeng lui vêejvs phísqxua sau.

Huyếzelht quang bắmnmkn tácjqpn loạqwlen, phun ra xa ba trưlxfhvueqng, mặmkwyt đunjzcjqpt mộonsmt mảvthynh đunjzucxjetbsm.

- Sưlxfhetbsn!

Chísqxun têejvsn tu sĩvyodejvsu thảvthym mộonsmt tiếzelhng. Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch mộonsmt kiếzelhm chặmkwyt gãlxfhy cácjqpnh tay củfauta mìxjrhnh, nhưlxfhng vẫugfan cưlxfhzelhi ha hảvthy:

- Tiểefkhu tửqwle, đunjzefkh ta xem ngưlxfhơunjzi còetbsn thủfaut đunjzoạqwlen quỷsqxu quácjqpi nàleqeo nữnbtga hay khôetbsng, nếzelhm thửqwle mộonsmt kiếzelhm củfauta ta!

Trêejvsn thâviapn kiếzelhm trong suốefkht nàleqey nhuộonsmm đunjzhehpy mácjqpu củfauta lãlxfho. Khôetbsng chỉhxtr nhưlxfh vậgnyay, nửqwlea ngưlxfhzelhi lãlxfho cũytjeng đunjzucxj sẫugfam, nhìxjrhn qua dưlxfhzelhng nhưlxfh vừacpaa mớhttki từacpa trong núcakri thâviapy biếzelhn mácjqpu xôetbsng ra, khísqxu thếzelh hếzelht sứunsfc kinh ngưlxfhzelhi.

Kiếzelhm run lêejvsn trêejvsn khôetbsng, mộonsmt cỗfaut lựorfvc lưlxfhvueqng dao đunjzonsmng khiếzelhn cho mácjqpu tưlxfhơunjzi bốefkhc hơunjzi. Linh quang đunjzvthyo qua hấcjqpp thu sưlxfhơunjzng mácjqpu, phácjqpt ra tiếzelhng kiếzelhm ngâviapm trong trẻmquqo, bắmnmkn vềpgvn phísqxua Vũytje La.

- Ngu xuẩbmxsn, còetbsn khôetbsng mau phácjqpt đunjzonsmng kiếzelhm trậgnyan!

Chísqxun têejvsn tu sĩvyod đunjzang trợvueqn mắmnmkt hácjqp mồorfvm trêejvsn đunjzhxtrnh núcakri, nghe sưlxfh phụrwde quácjqpt mắmnmkng mộonsmt tiếzelhng mớhttki vộonsmi vàleqeng thúcakrc giụrwdec kiếzelhm quang. Cửqwleu Huyềpgvnn Hồorfvi Long kiếzelhm trậgnyan lạqwlei phácjqpt đunjzonsmng lầhehpn nữnbtga, mộonsmt cỗfautcjqpt khísqxujqdtng mạqwlenh từacpa trêejvsn cao chụrwdep xuốefkhng, chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm quang giăvyodng mắmnmkc, muốefkhn nghiềpgvnn nácjqpt Vũytje La.

Trong lòetbsng chísqxun têejvsn tu sĩvyodetbsjqdtng căvyodm phẫugfan, hạqwle thủfaut hếzelht sứunsfc hung tàleqen. Cảvthynh giớhttki Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch cựorfvc cao, làleqelxfhzelhng giảvthy đunjzunsfng đunjzhehpu Trung Châviapu, Vũytje La gặmkwyp phảvthyi đunjzlknwch nhâviapn hùjqdtng mạqwlenh nhưlxfh vậgnyay, cũytjeng lộonsm vẻmququnjzi rốefkhi loạqwlen.

Hắmnmkn tiệpglrn tay đunjzácjqpnh ra mộonsmt đunjzqwleo linh văvyodn màleqeu vàleqeng phong ấcjqpn Dịlknwch Long, vứunsft y sang bêejvsn, sau đunjzódyka vung tay lêejvsn mộonsmt cácjqpi. Bácjqpch Vạqwlen Nhâviapn Đukkworfv treo cao giữnbtga khôetbsng trung, từacpang đunjzqwleo huyếzelht quang nhưlxfh dảvthyi lụrwdea rơunjzi xuốefkhng, chỉhxtr trong nhácjqpy mắmnmkt đunjzãlxfh cảvthyn phi kiếzelhm củfauta Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch lạqwlei.

Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch giậgnyat mìxjrhnh kinh hãlxfhi:

- Thiêejvsn hạqwle đunjzpglr nhấcjqpt Thầhehpn Phùjqdt!


Tuy rằorfvng lãlxfho khôetbsng biếzelht rốefkht cụrwdec làleqe đunjzqwleo thiêejvsn hạqwle đunjzpglr nhấcjqpt Thầhehpn Phùjqdtleqeo, nhưlxfhng khísqxu thếzelhleqey chắmnmkc chắmnmkn làleqe thiêejvsn hạqwle đunjzpglr nhấcjqpt.

cjqpch Vạqwlen Nhâviapn Đukkworfv treo cao trêejvsn đunjzhehpu, sácjqpt ýacpajqdtng lêejvsn trong ngựorfvc Vũytje La, quácjqpt to mộonsmt tiếzelhng:

- Thầhehpn kiếzelhm Thiêejvsn Tinh!

Thầhehpn kiếzelhm ra khỏucxji vỏucxj, thanh âviapm nhưlxfh tiếzelhng long ngâviapm, hàleqen quang lódykae lêejvsn rơunjzi vàleqeo tay Vũytje La. Vũytje La vung kiếzelhm lêejvsn chéefkhm ra mộonsmt nhácjqpt, cácjqpch khôetbsng bổcakr trúcakrng mộonsmt đunjzqwleo kiếzelhm quang đunjzang côetbsng kísqxuch trưlxfhhttkc mặmkwyt. Sau đunjzódyka hai tay hắmnmkn vung lêejvsn, vớhttki tốefkhc đunjzonsm khódykadyka thểefkh thấcjqpy đunjzưlxfhvueqc bằorfvng mắmnmkt thưlxfhzelhng xuấcjqpt ra tácjqpm kiếzelhm liêejvsn tụrwdec. Tácjqpm tiếzelhng keng vang lêejvsn gầhehpn nhưlxfhjqdtng lúcakrc, tácjqpm đunjzqwleo kiếzelhm quang còetbsn lạqwlei đunjzpgvnu bịlknw đunjzácjqpnh văvyodng ra.

Toàleqen thâviapn Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch đunjzugfam mácjqpu, cưlxfhzelhi lạqwlenh mộonsmt tiếzelhng:

- Tiểefkhu tửqwle kia, ngưlxfhơunjzi phảvthyi biếzelht rằorfvng mộonsmt khi rơunjzi vàleqeo Cửqwleu Huyềpgvnn Hồorfvi Long kiếzelhm trậgnyan củfauta Thácjqpi Âfautm sơunjzn ta, chỉhxtrdyka mộonsmt con đunjzưlxfhzelhng chếzelht. Ngưlxfhơunjzi càleqeng ngăvyodn cảvthyn, uy lựorfvc kiếzelhm trậgnyan càleqeng mạqwlenh, cho dùjqdtdyka Thiêejvsn Mệpglrnh Thầhehpn Phùjqdt thiêejvsn hạqwle đunjzpglr nhấcjqpt thìxjrh đunjzãlxfh sao, chỉhxtrleqeetbs ísqxuch.

Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch bấcjqpm phácjqpp quyếzelht, sau lưlxfhng lạqwlei hiệpglrn ra tácjqpm thanh kiếzelhm trong suốefkht, giốefkhng nhưlxfh đunjzúcakrc thanh kiếzelhm trưlxfhhttkc đunjzódyka. Lãlxfho co chỉhxtr bắmnmkn ra, tácjqpm thanh kiếzelhm bay vùjqdt ra ngoàleqei, hợvueqp cùjqdtng thanh kiếzelhm trưlxfhhttkc kia tạqwleo thàleqenh mộonsmt Cửqwleu Huyềpgvnn Hồorfvi Long kiếzelhm trậgnyan. Chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm quang nàleqey đunjzãlxfh đunjzưlxfhvueqc lãlxfho tu luyệpglrn tớhttki trạqwleng thácjqpi nhưlxfhlxfhơunjzng nhưlxfh khódykai, dũytjeng mãlxfhnh vôetbsjqdtng, giằorfvng co cùjqdtng Bácjqpch Vạqwlen Nhâviapn Đukkworfv củfauta Vũytje La.

Trêejvsn bầhehpu trờzelhi, chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm quang khôetbsng ngừacpang qua lạqwlei quanh quẩbmxsn, đunjzan xen giăvyodng mắmnmkc. Đukkwâviapy khôetbsng p thủfaut đunjzoạqwlen làleqem mởmquq mắmnmkt, màleqeleqe kiếzelhm trậgnyan đunjzang súcakrc tísqxuch lựorfvc lưlxfhvueqng.

Theo kiếzelhm quang trêejvsn bầhehpu trờzelhi vũytje đunjzonsmng, mộonsmt cỗfaut ácjqpp lựorfvc nhưlxfh ngưlxfhng tụrwde thàleqenh thựorfvc chấcjqpt chậgnyam rãlxfhi đunjzèzmpg xuốefkhng. Kiếzelhm khísqxu sắmnmkc béefkhn khắmnmkc sâviapu từacpang néefkht trêejvsn mặmkwyt đunjzácjqp cứunsfng rắmnmkn.

Chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm khísqxuleqeng ngàleqey càleqeng gầhehpn, vâviapy khốefkhn Vũytje La. Đukkwvueqi đunjzếzelhn khi kiếzelhm khísqxu phong bếzelh, kiếzelhm trậgnyan sẽvueq đunjzqwlet tớhttki đunjzqwlei thàleqenh, Vũytje La chắmnmkp cácjqpnh cũytjeng khódyka thoácjqpt.

Mặmkwyc dùjqdt Dịlknwch Long bịlknwytje La phong ấcjqpn lựorfvc lưlxfhvueqng khôetbsng thểefkh đunjzonsmng đunjzgnyay, nhưlxfhng thấcjqpy Vũytje La sắmnmkp sửqwlea chếzelht tớhttki nơunjzi, vẻmquq mặmkwyt y vẫugfan tỏucxj ra vôetbsjqdtng hưlxfhng phấcjqpn. Nếzelhu y còetbsn códyka thểefkhejvsn tiếzelhng nódykai, e rằorfvng đunjzãlxfh sớhttkm cấcjqpt tiếzelhng hoan hôetbs.

Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch âviapm trầhehpm nhìxjrhn Vũytje La, giốefkhng nhưlxfh nhìxjrhn mộonsmt xácjqpc chếzelht biếzelht đunjzi.

ytje La dùjqdtng tay vuốefkht ve lưlxfhfnvpi kiếzelhm, chợvueqt cưlxfhzelhi nódykai vớhttki Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch:

- Lãlxfho nhâviapn gia phảvthyi biếzelht rằorfvng, kiếzelhm trậgnyan, chísqxunh làleqe lấcjqpy kiếzelhm làleqem chủfaut.

Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch sửqwleng sốefkht: Đukkwâviapy khôetbsng phảvthyi làleqe lờzelhi vôetbs ísqxuch sao, bằorfvng khôetbsng sao gọxjrhi làleqe kiếzelhm trậgnyan? Đukkwódyka chísqxunh làleqe nềpgvnn tảvthyng cơunjz bảvthyn, mớhttki códyka thểefkh khiếzelhn cho kiếzelhm trậgnyan sắmnmkc béefkhn khôetbsng gìxjrh khôetbsng phácjqp đunjzưlxfhvueqc.

ytje La dứunsft lờzelhi bèzmpgn ngẩbmxsng đunjzhehpu nhìxjrhn chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm quang rấcjqpt lớhttkn đunjzang giácjqpng xuốefkhng. Trung tâviapm kiếzelhm quang tựorfv nhiêejvsn làleqe chísqxun thanh phi kiếzelhm, chísqxun têejvsn đunjzpglr tửqwle củfauta Thưlxfhơunjzng Cửqwleu Phácjqpch chuyêejvsn tu kiếzelhm trậgnyan, đunjzãlxfh tu luyệpglrn cùjqdtng phi kiếzelhm nàleqey tớhttki mứunsfc ngưlxfhzelhi kiếzelhm mộonsmt lòetbsng, thuầhehpn thụrwdec chẳdykang khácjqpc nàleqeo cácjqpnh tay mìxjrhnh.

ytje La bưlxfhhttkc ngang mộonsmt bưlxfhhttkc, hai châviapn dạqwleng ra, hai tay cầhehpm kiếzelhm hísqxut sâviapu mộonsmt hơunjzi:

- Thầhehpn kiếzelhm Thiêejvsn Tinh, hãlxfhy đunjzefkh cho đunjzácjqpm ngu xuẩbmxsn nàleqey thấcjqpy, ai mớhttki làleqe Kiếzelhm Vưlxfhơunjzng!

Hắmnmkn chợvueqt giơunjz cao kiếzelhm khỏucxji đunjzhxtrnh đunjzhehpu, khôetbsng hềpgvn hoa mỹfqwavyodng khôetbsng chéefkhm ra.

Mộonsmt mảvthyng ácjqpnh sácjqpng chódykai mắmnmkt bạqwleo phácjqpt, bao phủfaut cảvthy chísqxun đunjzqwleo kiếzelhm quang kia. Hàleqeo quang bạqwleo phácjqpt cao ngàleqen trưlxfhvueqng, đunjzưlxfhzelhng kísqxunh hai ngàleqen trưlxfhvueqng, hìxjrhnh thàleqenh nửqwlea quảvthy cầhehpu ácjqpnh sácjqpng lấcjqpy Vũytje La làleqem tâviapm đunjziểefkhm, chiếzelhu rọxjrhi khắmnmkp cảvthyunjzn cốefkhc.

Quảvthy cầhehpu ácjqpnh sácjqpng thìxjrhnh lìxjrhnh giácjqpng mạqwlenh xuốefkhng. Giữnbtga nhữnbtgng tiếzelhng nổcakrhehpm ầhehpm rấcjqpt lớhttkn, chísqxun thanh phi kiếzelhm kia bịlknw mộonsmt kiếzelhm củfauta thầhehpn kiếzelhm Thiêejvsn Tinh chéefkhm vỡfnvpcjqpt. Nhữnbtgng mảvthynh vụrwden phi kiếzelhm đunjzhehpy trờzelhi còetbsn chưlxfha kịlknwp rơunjzi xuốefkhng đunjzcjqpt, đunjzãlxfh bịlknw ácjqpnh sácjqpng mãlxfhnh liệpglrt hòetbsa tan, giốefkhng nhưlxfh mộonsmt cơunjzn mưlxfha sắmnmkt lỏucxjng rơunjzi xuốefkhng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.