Tiên Tuyệt

Chương 458 : Cửu Huyền Hồi Long kiểm trận (Hạ)

    trước sau   
Cứyokk nhưjptq vậfrbhy, Vũjptq La thậfrbht sựifvtomrf hoàomrfn toàomrfn khôewunng cóewunyulp đryuzyioqomrfm. Gặxxnhp đryuzưjptqgejec bìyulpnh cảkuiinh ai cũjptqng biếyokkt làomrf dụcvcec tốklqpc bấewunt đryuzuyxht, hắwbzin càomrfng gấewunp gáfavvp tu luyệfpven, càomrfng thêuyxhm vôewun dụcvceng, khôewunng chừbwzgng cảkuiinh giớjwrgi còlfmtn cóewun thểyioq thốklqpi lui.

Ngay cảkuii tu luyệfpven cũjptqng khôewunng thểyioq, còlfmtn cóewun thểyioqomrfm gìyulp đryuzưjptqgejec?

Trong lúhswvc Vũjptq La đryuzang buồcrdcn bựifvtc, thìyulpnh lìyulpnh bêuyxhn cạuyxhnh cóewun mộiyiqt tia chớjwrgp màomrfu xanh bắwbzin tớjwrgi, bốklqpp mộiyiqt cáfavvi đryuzâklqpm vàomrfo cáfavvnh tay hắwbzin, thâklqpn thểyioqjptq La nghiêuyxhng sang mộiyiqt bêuyxhn.

Sau đryuzóewun hắwbzin chợgejet nhìyulpn thấewuny khôewunng gian bêuyxhn cạuyxhnh mìyulpnh bắwbzin ra đryuziệfpven quang tứyokk phíeftwa, từbwzg từbwzg mởtdkv ra mộiyiqt cáfavvnh cửvryta.

jptq La hếyokkt sứyokkc ngạuyxhc nhiêuyxhn, khôewunng biếyokkt cóewun chuyệfpven gìyulp. Hắwbzin còlfmtn đryuzang cóewun chúhswvt do dựifvt, khôewunng biếyokkt cóewunuyxhn tiếyokkn vàomrfo hay khôewunng, thìyulpnh lìyulpnh mộiyiqt cỗfavv lựifvtc lưjptqgejeng hùgqjvng mạuyxhnh từbwzg trong cáfavvnh cửvryta vọawsut ra, képvvho hắwbzin vàomrfo trong cửvryta.

Trưjptqjwrgc mắwbzit Vũjptq La hiệfpven ra hàomrfo quang đryuzlsmyfavvc màomrfu sắwbzic, nhanh tớjwrgi mứyokkc khóewunlfmtng tin đryuzưjptqgejec. Suy nghĩcgyj củlsmya Vũjptq La dưjptqxtqpng nhưjptq ngưjptqng trệfpve trong nháfavvy mắwbzit, ngay sau đryuzóewun trưjptqjwrgc mắwbzit hắwbzin bừbwzgng sáfavvng.


Hai châklqpn hắwbzin đryuzãmjug tiếyokkp xúhswvc mặxxnht đryuzewunt cứyokkng rắwbzin, thâklqpn hìyulpnh ngừbwzgng lạuyxhi, trong áfavvnh hàomrfo quang đryuzang từbwzg từbwzg tảkuiin ra trưjptqjwrgc mắwbzit làomrf mộiyiqt gưjptqơekbqng mặxxnht kinh ngạuyxhc.

- Làomrf ai vậfrbhy, vìyulp sao lạuyxhi hiệfpven ra bêuyxhn trong trậfrbhn pháfavvp củlsmya ta?

Vừbwzga rồcrdci Tảkuii Bấewunt Diệfpvet còlfmtn đryuzang đryuzwbzic chíeftw, bởtdkvi vìyulp y cảkuiim thấewuny rõcvceomrfng trậfrbhn pháfavvp khôewunng gian củlsmya mìyulpnh đryuzãmjug thàomrfnh côewunng.

Đbgtsmylha vịmylh củlsmya Tảkuii Bấewunt Diệfpvet trong Tháfavvi Âyjifm sơekbqn cóewunekbqi khóewun xửvryt. Kểyioq từbwzg đryuzxtqpi sưjptq phụcvce y đryuzãmjug bắwbzit đryuzcaapu dốklqpc hếyokkt toàomrfn lựifvtc cung cấewunp cho y nghiêuyxhn cứyokku trậfrbhn pháfavvp khôewunng gian. Ngoạuyxhi trừbwzg phưjptqơekbqng diệfpven nàomrfy ra, tàomrfi nătdczng củlsmya y vềpvvh nhữyqulng phưjptqơekbqng diệfpven kháfavvc củlsmya y khôewunng đryuzáfavvng đryuzyioq nhắwbzic tớjwrgi. Nhưjptqng trậfrbhn pháfavvp khôewunng gian chíeftwnh làomrf trậfrbhn pháfavvp phứyokkc tạuyxhp nhấewunt, hiệfpveu quảkuii rấewunt chậfrbhm.

omrfng nătdczm y tiêuyxhu hao rấewunt nhiềpvvhu tàomrfi nguyêuyxhn củlsmya Tháfavvi Ẩfpvem sơekbqn, sốklqp ngưjptqxtqpi trong môewunn âklqpm thầcaapm bấewunt mãmjugn rấewunt nhiềpvvhu. Mặxxnhc dùgqjv nhữyqulng ngưjptqxtqpi nàomrfy e ngạuyxhi nghiêuyxhm lệfpvenh củlsmya chưjptqtdkvng môewunn Trịmylhnh Tinh Hồcrdcn, khôewunng dáfavvm làomrfm gìyulp y, nhưjptqng nhữyqulng lờxtqpi gièfrbhm pha sau lưjptqng làomrf khôewunng thểyioqomrfo tráfavvnh khỏomfci.

ewunm nay rốklqpt cụcvcec mìyulpnh đryuzãmjug thiếyokkt lậfrbhp thàomrfnh côewunng thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian từbwzg Trung Châklqpu đryuzi Đbgtsôewunng Thổaulp, lậfrbhp côewunng đryuzcaapu vìyulp sựifvt nghiệfpvep quậfrbht khởtdkvi củlsmya Tháfavvi Ẩfpvem sơekbqn, đryuzyioq sau nàomrfy coi thửvrytlfmtn ai dáfavvm gièfrbhm pha bảkuiin tọawsua nữyqula chătdczng.

Nhưjptqng cảkuiim giáfavvc hưjptqng phấewunn nàomrfy khôewunng képvvho dàomrfi đryuzưjptqgejec bao lâklqpu, y chợgejet thấewuny bêuyxhn trong cáfavvnh cửvryta vừbwzga mởtdkvekbq hồcrdc hiệfpven ra mộiyiqt hìyulpnh ngưjptqxtqpi, sau đryuzóewunewun mộiyiqt ngưjptqxtqpi chui vàomrfo.

Đbgtsáfavvng buồcrdcn hơekbqn nữyqula làomrf ngưjptqxtqpi kia vừbwzga chui ra, cáfavvnh cửvryta sau lưjptqng hắwbzin cũjptqng biếyokkn mấewunt.

- Cóewun chuyệfpven gìyulp vậfrbhy, rõcvceomrfng làomrf thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian, vìyulp sao biếyokkn thàomrfnh trậfrbhn pháfavvp triệfpveu hồcrdci. Còlfmtn nữyqula, rốklqpt cụcvcec têuyxhn khốklqpn kiếyokkp nàomrfy làomrf ai đryuzâklqpy...

Átdkvnh mắwbzit Vũjptq La nhìyulpn thấewuny tiêuyxhu kýzubq củlsmya Tháfavvi Ẩfpvem sơekbqn trêuyxhn tay áfavvo Tảkuii Bấewunt Diệfpvet, lậfrbhp tứyokkc nởtdkv mộiyiqt nụcvcejptqxtqpi:

- Thìyulp ra làomrf ngưjptqxtqpi Tháfavvi Âyjifm sơekbqn.

Ngoàomrfi xa Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch vôewungqjvng kinh ngạuyxhc, khôewunng hiểyioqu cóewun chuyệfpven gìyulp.

Sau khi Dịmylhch Long nhìyulpn thấewuny ngưjptqxtqpi mớjwrgi tớjwrgi, sợgeje tớjwrgi nỗfavvi hồcrdcn phi pháfavvch táfavvn, sữyqulng ngưjptqxtqpi mộiyiqt chúhswvt lậfrbhp tứyokkc la to:


- Xin Đbgtsuyxhi Trưjptqtdkvng lãmjugo mau hạuyxh lệfpvenh kiếyokkm trậfrbhn đryuzáfavvnh chặxxnhn têuyxhn nọawsu, hắwbzin chíeftwnh làomrfjptq La!

Đbgtsuyxhi Trưjptqtdkvng lãmjugo vẫzhjpn khôewunng hiểyioqu:

- Khôewunng phảkuiii làomrfjptq La đryuzãmjug chếyokkt ưjptq, vìyulp sao hắwbzin lạuyxhi ởtdkv chỗfavvomrfy?

Rốklqpt cụcvcec Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch cũjptqng khôewunng lo lắwbzing gìyulp, lãmjugo cho làomrfewunyulpnh trấewunn giữyqul, cho dùgqjvjptq La còlfmtn sốklqpng thìyulp đryuzãmjug sao, chẳekqwng lẽawsuewun thểyioq chạuyxhy trốklqpn khỏomfci tay bảkuiin trưjptqtdkvng lãmjugo đryuzưjptqgejec sao, cho nêuyxhn đryuzmylhnh hỏomfci mọawsui chuyệfpven rõcvceomrfng trưjptqjwrgc.

Tảkuii Bấewunt Diệfpvet pháfavvt đryuziyiqng trậfrbhn pháfavvp, tiêuyxhu hao rấewunt lớjwrgn. Thựifvtc lựifvtc tu vi củlsmya y vốklqpn chỉpmwuyulpnh thưjptqxtqpng, lảkuiio đryuzkuiio lui vềpvvh phíeftwa sau mấewuny bưjptqjwrgc, bỗfavvng nhiêuyxhn quay đryuzcaapu nhìyulpn Dịmylhch Long ngoàomrfi xa rốklqpng giậfrbhn:

- Têuyxhn khốklqpn kiếyokkp nàomrfy, rốklqpt cụcvcec ngưjptqơekbqi dùgqjvng bảkuiio bốklqpi đryuzáfavvnh dấewunu thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian đryuzáfavvnh dấewunu thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian hay đryuzáfavvnh dấewunu trêuyxhn ngưjptqxtqpi Vũjptq La vậfrbhy?

Dịmylhch Long háfavv hốklqpc miệfpveng, nhưjptqng khôewunng nóewuni đryuzưjptqgejec gìyulp, Tảkuii Bấewunt Diệfpvet đryuzãmjug hiểyioqu ra, giậfrbhn đryuzếyokkn nỗfavvi hoa tay múhswva châklqpn mắwbzing lớjwrgn:

- Têuyxhn ngốklqpc Dịmylhch Long nàomrfy pháfavv hoạuyxhi đryuzuyxhi sựifvt Tháfavvi Âyjifm sơekbqn ta rồcrdci...

Bảkuiio bốklqpi đryuzáfavvnh dấewunu thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian kia chíeftwnh làomrf vậfrbht màomrf trưjptqjwrgc đryuzóewun Dịmylhch Long nhépvvht vàomrfo tay Vũjptq La, muốklqpn mưjptqgejen vậfrbht nàomrfy vâklqpy khốklqpn Vũjptq La bêuyxhn trong thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian. Nhưjptqng bảkuiio bốklqpi đryuzáfavvnh dấewunu khôewunng gian kia tiếyokkp xúhswvc vớjwrgi Vũjptq La đryuzcaapu tiêuyxhn, kếyokkt quảkuii sau khi mởtdkv ra thôewunng đryuzuyxho khôewunng gian, đryuzãmjugyulpm Vũjptq La trởtdkv lạuyxhi.

jptq La cũjptqng khôewunng hiểyioqu rõcvce nhữyqulng chi tiếyokkt trong chuyệfpven nàomrfy, nhưjptqng hắwbzin thấewuny mìyulpnh bịmylh Dịmylhch Long mưjptqu hạuyxhi, đryuzi tớjwrgi thếyokk giớjwrgi kỳfrbh quáfavvi kia, sau lạuyxhi bịmylh Tháfavvi Ẩfpvem sơekbqn khởtdkvi đryuziyiqng trậfrbhn pháfavvp, khôewunng biếyokkt trờxtqpi xui đryuzewunt khiếyokkn thếyokkomrfo quay trởtdkv vềpvvh, quảkuii thậfrbht làomrf thiêuyxhn lýzubq tuầcaapn hoàomrfn.

Hắwbzin cưjptqxtqpi ha hảkuii, thâklqpn hìyulpnh thấewunp thoáfavvng mộiyiqt cáfavvi đryuzãmjug đryuzyokkng trưjptqjwrgc mặxxnht Dịmylhch Long, vưjptqơekbqn tay ra chộiyiqp lấewuny cổaulp y.

Đbgtsuyxhi trưjptqtdkvng lãmjugo Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch giậfrbht nảkuiiy mìyulpnh, vìyulp sao tốklqpc đryuziyiq củlsmya tiểyioqu tửvrytomrfy nhanh nhưjptq vậfrbhy? Lãmjugo vộiyiqi vàomrfng khoáfavvt tay, chíeftwn đryuzuyxho hàomrfo quang giốklqpng nhưjptq hoa sen nởtdkv rộiyiq xuấewunt hiệfpven trêuyxhn chíeftwn ngọawsun sơekbqn phong xung quanh, bêuyxhn cạuyxhnh mộiyiqt đryuzuyxho kiếyokkm quang từbwzg trêuyxhn trờxtqpi giáfavvng xuốklqpng.

Hai tay Đbgtsuyxhi Trưjptqtdkvng lãmjugo cũjptqng khẽawsuewunn mộiyiqt cáfavvi, bay vềpvvh phíeftwa Vũjptq La.


uyxhn cạuyxhnh Dịmylhch Long còlfmtn vàomrfi đryuzfpve tửvryt Tháfavvi Ẩfpvem sơekbqn ngang hàomrfng vớjwrgi y. Nhữyqulng đryuzfpve tửvrytomrfy cóewun thểyioq đryuzưjptqgejec pháfavvi tớjwrgi đryuzâklqpy bàomrfy trậfrbhn pháfavvp, hiểyioqn nhiêuyxhn tấewunt cảkuii đryuzpvvhu làomrfklqpm phúhswvc củlsmya Trịmylhnh Tinh Hồcrdcn, thựifvtc lựifvtc khôewunng tầcaapm thưjptqxtqpng.

Thấewuny Dịmylhch Long rơekbqi vàomrfo tay Vũjptq La, nhữyqulng ngưjptqxtqpi nàomrfy cùgqjvng nhau gầcaapm lêuyxhn:

- Tặxxnhc tửvryt ngưjptqơekbqi dáfavvm!

Linh quang chợgejet lóewune, bảkuiio bốklqpi phi kiếyokkm cùgqjvng nhau đryuzáfavvnh tớjwrgi mộiyiqt lưjptqgejet.

jptq La cưjptqxtqpi ha hảkuii, hàomrfo khíeftw bừbwzgng bừbwzgng, cũjptqng khôewunng đryuzyioq ýzubq tớjwrgi nhữyqulng thứyokk phi kiếyokkm bảkuiio bốklqpi kia, chỉpmwu nhìyulpn Dịmylhch Long:

- Chốklqpng mắwbzit nhìyulpn xem Tháfavvi Âyjifm sơekbqn cứyokku ngưjptqơekbqi kịmylhp hay khôewunng.

jptq La cơekbq hồcrdc khôewunng cầcaapn phòlfmtng ngựifvt, mặxxnhc cho đryuzáfavvm phi kiếyokkm pháfavvp bảkuiio kia thi nhau côewunng kíeftwch lêuyxhn ngưjptqxtqpi. Thâklqpn thểyioq hắwbzin trui rèfrbhn trong cưjptqơekbqng phong hùgqjvng mạuyxhnh vôewungqjvng, phi kiếyokkm vừbwzga đryuzâklqpm vàomrfo, da hắwbzin đryuzàomrfn hồcrdci, phi kiếyokkm lậfrbhp tứyokkc trưjptqgejet sang bêuyxhn. Pháfavvp bảkuiio đryuzáfavvnh xuốklqpng, da hắwbzin chùgqjvng xuốklqpng, sau đryuzóewun bắwbzin ra, pháfavvp bảkuiio cũjptqng bịmylh hấewunt bay.

Dịmylhch Long biếyokkt Vũjptq La lợgejei hạuyxhi, nhưjptqng khôewunng ngờxtqp rằekqwng Vũjptq La lợgejei hạuyxhi nhưjptq vậfrbhy. Y bịmylhjptq La thộiyiqp cổaulp, mộiyiqt thâklqpn lựifvtc lưjptqgejeng khôewunng thểyioqomrfo thi triểyioqn, chỉpmwuewun thểyioq giãmjugy dụcvcea tứyokk chi giốklqpng nhưjptq ngưjptqxtqpi đryuzang chìyulpm xuốklqpng nưjptqjwrgc:

- Đbgtsuyxhi... Đbgtsuyxhi Trưjptqtdkvng lãmjugo cứyokku... Cứyokku ta...

Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch khôewunng hổaulpomrf Đbgtsuyxhi Trưjptqtdkvng lãmjugo Tháfavvi Ẩfpvem sơekbqn, cưjptqxtqpng giảkuii thựifvtc lựifvtc xếyokkp vàomrfo nătdczm ngưjptqxtqpi đryuzyokkng đryuzcaapu, rốklqpt cụcvcec đryuzãmjug tớjwrgi bêuyxhn cạuyxhnh Vũjptq La nhanh hơekbqn kiếyokkm quang củlsmya kiếyokkm trậfrbhn mộiyiqt bưjptqjwrgc. Gưjptqơekbqng mặxxnht tròlfmtn trĩcgyjnh hồcrdcng hàomrfo củlsmya lãmjugo nhưjptq phủlsmy đryuzcaapy bătdczng sưjptqơekbqng, tay đryuzèfrbh chặxxnht vai tráfavvi Vũjptq La:

- Đbgtsfpve tửvryt Tháfavvi Âyjifm sơekbqn ta háfavv đryuzyioq cho ngưjptqxtqpi kháfavvc tùgqjvy tiệfpven khinh thưjptqxtqpng, còlfmtn chưjptqa buôewunng tay ra?

Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch ỷkikjomrfo thâklqpn phậfrbhn mìyulpnh, lãmjugo chíeftwnh làomrfjptq thúhswvc củlsmya Trịmylhnh Tinh Hồcrdcn, so ra còlfmtn cao hơekbqn Vũjptq La hai bậfrbhc. Nếyokku hạuyxh thủlsmy vớjwrgi mộiyiqt têuyxhn vãmjugn bốklqpi nhưjptq vậfrbhy, quảkuii thậfrbht làomrf mấewunt thểyioq diệfpven vôewungqjvng.

Nếyokku lãmjugo nắwbzim lấewuny vai phảkuiii Vũjptq La còlfmtn đryuzobrk, khôewunng biếyokkt trờxtqpi xui đryuzewunt khiếyokkn thếyokkomrfo màomrf nắwbzim trúhswvng vai tráfavvi. Vũjptq La vừbwzga ra cũjptqng biếyokkt hôewunm nay ắwbzit phảkuiii cóewun mộiyiqt trưjptqxtqpng áfavvc chiếyokkn, hắwbzin phảkuiii giếyokkt chếyokkt Dịmylhch Long. Nhìyulpn lãmjugo nhâklqpn nàomrfy canh chừbwzgng mìyulpnh nhưjptq hổaulpyulpnh mồcrdci, còlfmtn cóewun kiếyokkm khíeftwgqjvng mạuyxhnh trêuyxhn nhữyqulng ngọawsun sơekbqn phong bao vâklqpy xung quanh, cũjptqng khôewunng phảkuiii dễtstpomrfng đryuzklqpi phóewun. Cho nêuyxhn hắwbzin đryuzãmjug chuẩyioqn bịmylh sẵkuiin sàomrfng Lựifvtc Bạuyxht Sơekbqn, Kỳfrbhklqpn Týzubq...

Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch nắwbzim vai tráfavvi Vũjptq La, hai đryuzuyxho Thiêuyxhn Mệfpvenh Thầcaapn Phùgqjv gia trìyulp, Kỳfrbhklqpn Týzubq nổaulpcaapm mộiyiqt tiếyokkng bạuyxho pháfavvt, Lựifvtc Bạuyxht Sơekbqn mạuyxhnh mẽawsuewungqjvng. Chẳekqwng nhữyqulng Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch khôewunng hềpvvh lay đryuziyiqng đryuzưjptqgejec Vũjptq La, còlfmtn bịmylhjptq La chộiyiqp ngưjptqgejec cổaulp tay, thuậfrbhn thếyokk vung mạuyxhnh. Thưjptqơekbqng Cửvrytu Pháfavvch chỉpmwu cảkuiim thấewuny mộiyiqt cỗfavv lựifvtc lưjptqgejeng hùgqjvng mạuyxhnh đryuzáfavvnh tớjwrgi, lãmjugo tu hàomrfnh trêuyxhn ngàomrfn nătdczm, chưjptqa từbwzgng gặxxnhp phảkuiii đryuzmylhch nhâklqpn cóewun lựifvtc lưjptqgejeng hùgqjvng mạuyxhnh nhưjptq vậfrbhy, lậfrbhp tứyokkc bịmylhjptq La vậfrbht ngãmjug xuốklqpng đryuzewunt, gưjptqơekbqng mặxxnht giàomrf nua díeftwnh đryuzcaapy bụcvcei đryuzewunt, chậfrbht vậfrbht vôewungqjvng.

Chíeftwn đryuzuyxho kiếyokkm quang xuyêuyxhn qua khôewunng trung giáfavvng xuốklqpng, mỗfavvi mộiyiqt đryuzuyxho rộiyiqng chừbwzgng ba trưjptqgejeng, giốklqpng nhưjptq mộiyiqt đryuzuyxho quang long.

- To gan thậfrbht, dáfavvm mạuyxho phạuyxhm sưjptqewunn, hẳekqwn phảkuiii chếyokkt khôewunng thểyioq nghi ngờxtqp!

Chíeftwn ngưjptqxtqpi nàomrfy cũjptqng cóewungqjvng bốklqpi phậfrbhn vớjwrgi Trịmylhnh Tinh Hồcrdcn, mặxxnhc dùgqjv thựifvtc lựifvtc képvvhm Trịmylhnh Tinh Hồcrdcn rấewunt xa, nhưjptqng nhờxtqp chíeftwn ngưjptqxtqpi nàomrfy lòlfmtng khôewunng tạuyxhp niệfpvem, chuyêuyxhn tâklqpm tu luyệfpven Cửvrytu Huyềpvvhn Hồcrdci Long kiếyokkm trậfrbhn. Cho dùgqjv Trịmylhnh Tinh Hồcrdcn tiếyokkn vàomrfo kiếyokkm trậfrbhn nàomrfy cũjptqng khôewunng dáfavvm chắwbzic sẽawsu toàomrfn thâklqpn trởtdkv ra.

Chíeftwn đryuzuyxho kiếyokkm quang vôewungqjvng hung hãmjugn, khíeftw thếyokkgqjvng mạuyxhnh àomrfo àomrfo giáfavvng xuốklqpng, áfavvp lựifvtc khiếyokkn cho nhữyqulng đryuzfpve tửvryt Tháfavvi Âyjifm sơekbqn gầcaapn đryuzóewunjptqng phảkuiii ngạuyxht thờxtqp, ai nấewuny vộiyiqi vàomrfng thu bảkuiio bốklqpi phi kiếyokkm lui ra. Chiếyokkn đryuzewunu đryuzekqwng cấewunp nhưjptq vậfrbhy, bọawsun chúhswvng cătdczn bảkuiin khôewunng cóewunjptqfavvch nhúhswvng tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.