Tiên Tuyệt

Chương 457-2 : Cửu Huyền Hồi Long kiếm trận (Trung)

    trước sau   
yarwi làyamc mộqgxft ngọxaben núyarwi khôxkucng têwzdun, cốxincc làyamc mộqgxft sơsnnhn cốxincc trốxincng trảtbrxi.

snnhi nàyamcy tiếvadgp cậpjdfn đnylpyarwa bàyamcn Tinh La Hảtbrxi, thôxkucng thưvonqtcpeng rấjxjlt íqqcrt khi cósczp ngưvonqtcpei lui tớngpui. Nhưvonqng hôxkucm nay, trêwzdun chíqqcrn ngọxaben sơsnnhn phong gầkemvn sơsnnhn cốxincc, mỗzjlfi ngọxaben đnylpqiwqu cósczp mộqgxft tu sĩyamc khoáobrqc đnylpnylpo bàyamco xanh ngồvonqi xếvadgp bằynuyng. Giósczpyarwi phấjxjlt phơsnnh, vạnylpt bàyamco cùngpung đnylpkemvu tósczpc tung bay, bêwzdun cạnylpnh chỗzjlf ngồvonqi cắnajnm mộqgxft thanh Tùngpung Văqqcrn cổlaet kiếvadgm.

Vịyarw tríqqcr củxorla chíqqcrn ngọxaben sơsnnhn phong nàyamcy mưvonqtcpei phầkemvn vi diệlaetu, nếvadgu cósczp cao nhâsnnhn ởnvjusnnhi nàyamcy nhấjxjlt đnylpyarwnh sẽxwkp nhìuxebn ra, vịyarw tríqqcr củxorla chíqqcrn ngọxaben sơsnnhn phong nàyamcy rấjxjlt dêwzduyamcng bốxinc tríqqcr Cửyamcu Huyềqiwqn Hồvonqi Long kiếvadgm trậpjdfn.

Kiếvadgm trậpjdfn nàyamcy làyamc mộqgxft trong nhữnylpng trậpjdfn pháobrqp màyamc Tháobrqi Ẩlgsbm sơsnnhn trong Cửyamcu Đeuqznylpi Thiêwzdun Môxkucn chuyêwzdun dùngpung đnylpiwcq bảtbrxo vệlaetsnnhn môxkucn.

Trêwzdun ốxincng tay áobrqo bàyamco củxorla chíqqcrn tu sĩyamcyamcy đnylpqiwqu cósczp thêwzduu tiêwzduu kýeuqz Tháobrqi Ẩlgsbm sơsnnhn.

Chíqqcrn ngưvonqtcpei ởnvju trêwzdun cao đnylpưvonqa mắnajnt nhìuxebn xuốxincng sơsnnhn cốxincc. Đeuqzáobrq vụupbmn trong cốxincc đnylpãwzdu đnylpưvonqhrqpc dọxaben sạnylpch, mặjrakt đnylpjxjlt cũxwkpng bịyarw san bằynuyng. Trong cốxincc cósczp mộqgxft trậpjdfn pháobrqp rấjxjlt lớngpun, trong ngoàyamci cósczp chíqqcrn tầkemvng, mỗzjlfi tầkemvng đnylpqiwqu cósczp mộqgxft vòzjlfng cộqgxft đnylpáobrq, nhữnylpng đnylpưvonqtcpeng khắnajnc củxorla trậpjdfn pháobrqp kéngpuo dàyamci từoxch mặjrakt đnylpjxjlt nốxinci cáobrqc cộqgxft đnylpáobrq lạnylpi vớngpui nhau. Trậpjdfn pháobrqp lậpjdfp thểiwcqyamc tinh diệlaetu, phứnnevc tạnylpp vôxkucngpung.


Cho dùngpuyamc chíqqcrn ngưvonqtcpei nàyamcy chỉrlwk cầkemvn lưvonqngput nhìuxebn qua mộqgxft chúyarwt, đnylpãwzdusczp cảtbrxm giáobrqc nhưvonq nguyêwzdun hồvonqn củxorla mìuxebnh đnylpnajnm chìuxebm trong đnylpósczp.

uxeb vậpjdfy mặjrakc dùngpu chíqqcrn ngưvonqtcpei kếvadgt thàyamcnh kiếvadgm trậpjdfn bảtbrxo vệlaet, nhưvonqng đnylpvonqng thờtcpei chỉrlwk chúyarw ýeuqzsnnhn cốxincc, khôxkucng nhìuxebn tớngpui trậpjdfn pháobrqp.

yarwc nàyamcy trong sơsnnhn cốxincc, bêwzdun cạnylpnh trậpjdfn pháobrqp kia còzjlfn cósczp mộqgxft lãwzduo nhâsnnhn râsnnhu tósczpc bạnylpc trắnajnng đnylpang khoanh châsnnhn ngồvonqi trêwzdun mộqgxft tảtbrxng đnylpáobrq lớngpun hìuxebnh chữnylp nhậpjdft. Lãwzduo nhâsnnhn khẽxwkp giơsnnh tay lêwzdun, chíqqcrn ngưvonqtcpei trêwzdun đnylprlwknh núyarwi mỗzjlfi ngưvonqtcpei bấjxjlm mộqgxft đnylpnylpo kiếvadgm quyếvadgt, choang mộqgxft tiếvadgng vang lêwzdun, bảtbrxo kiếvadgm đnylpang cắnajnm trong cựkzwq thạnylpch bêwzdun cạnylpnh vọxabet ra, lơsnnh lửyamcng trêwzdun đnylprlwknh đnylpkemvu bọxaben họxabe vớngpui tưvonq thếvadg sẵkjsln sàyamcng. Chỉrlwk cầkemvn cósczp dịyarw đnylpqgxfng mộqgxft chúyarwt, kiếvadgm trậpjdfn lậpjdfp tứnnevc cósczp thểiwcq pháobrqt đnylpqgxfng, nghiềqiwqn náobrqt bấjxjlt kỳtcpe đnylpyarwch nhâsnnhn nàyamco.

wzduo nhâsnnhn bêwzdun trong sơsnnhn cốxincc hàyamci lòzjlfng khẽxwkp vuốxinct cằynuym. Chíqqcrn ngưvonqtcpei nàyamcy làyamcxkucn sinh do chíqqcrnh tay lãwzduo dạnylpy dỗzjlf, kểiwcq từoxch khi nhậpjdfp môxkucn, đnylpãwzdungpung nhau tu luyệlaetn giâsnnhy phúyarwt khôxkucng rờtcpei, mặjrakc dùngpusczpi tâsnnhm ýeuqzvonqơsnnhng thôxkucng còzjlfn cósczp chúyarwt khoa trưvonqơsnnhng, nhưvonqng chắnajnc chắnajnn trong cảtbrx Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn, bọxaben họxabesczp thàyamcnh tíqqcrch tu luyệlaetn Cửyamcu Huyềqiwqn Hồvonqi Long kiếvadgm trậpjdfn cao nhấjxjlt.

wzduo nhâsnnhn thâsnnhn phậpjdfn tôxkucn quýeuqz, tựkzwquxebnh mang theo môxkucn sinh đnylpnajnc ýeuqz tớngpui sơsnnhn cốxincc nàyamcy, cósczp thểiwcq thấjxjly đnylpưvonqhrqpc trậpjdfn pháobrqp quy môxkuc rấjxjlt lớngpun trong sơsnnhn cốxincc nàyamcy cósczp tầkemvm quan trọxabeng tớngpui mứnnevc nàyamco.

wzdun cạnylpnh trậpjdfn pháobrqp, Dịyarwch Long đnylpnajnc ýeuqz dẫvonqn theo năqqcrm têwzdun đnylpvonqng môxkucn, lấjxjly linh lựkzwqc thúyarwc giụupbmc cáobrqc loạnylpi tàyamci liệlaetu, chậpjdfm rãwzdui đnylpjrakt vàyamco trong trậpjdfn pháobrqp, hoàyamcn thàyamcnh bưvonqngpuc chuẩcsaen bịyarw sau cùngpung.

Tấjxjlt cảtbrxyamci liệlaetu cũxwkpng đnylpãwzduyamco vịyarw tríqqcr, Dịyarwch Long khẽxwkp phủxorli đnylpnylpo bàyamco, đnylpi tớngpui trưvonqngpuc mặjrakt lãwzduo nhâsnnhn kia cung kíqqcrnh váobrqi dàyamci sáobrqt đnylpjxjlt:

- Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo, đnylpãwzdu chuẩcsaen bịyarw xong xuôxkuci.

wzduo nhâsnnhn râsnnhu tósczpc bạnylpc trắnajnng nàyamcy chíqqcrnh làyamc Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo Thưvonqơsnnhng Cửyamcu Pháobrqch củxorla Tháobrqi Âdlzpm Sơsnnhn. Mặjrakc dùngpu đnylpyarwa vịyarw củxorla lãwzduo trong Tháobrqi Ẩlgsbm sơsnnhn so ra kéngpum xa đnylpyarwa vịyarw củxorla Chu Thanh Giang ởnvju Chung Nam sơsnnhn, nhưvonqng cũxwkpng chỉrlwkvonqngpui mộqgxft mìuxebnh Trịyarwnh Tinh Hồvonqn màyamc trêwzdun vạnylpn ngưvonqtcpei, thựkzwqc lựkzwqc trong Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn cũxwkpng xếvadgp vàyamco hàyamcng năqqcrm ngưvonqtcpei đnylpnnevng đnylpkemvu.

Trịyarwnh Tinh Hồvonqn khôxkucng thểiwcq đnylpíqqcrch thâsnnhn chạnylpy tớngpui, nhưvonqng cósczp Thưvonqơsnnhng Cửyamcu Pháobrqch trấjxjln thủxorl, y cũxwkpng hếvadgt sứnnevc yêwzdun lòzjlfng.

Thưvonqơsnnhng Cửyamcu Pháobrqch nghe Dịyarwch Long bẩcsaem báobrqo nhưvonq vậpjdfy, trêwzdun gưvonqơsnnhng mặjrakt hồvonqng hàyamco nởnvju mộqgxft nụupbmvonqtcpei hàyamci lòzjlfng:

- Dịyarwch Long, con đnylpnnevng lêwzdun đnylpi. Tuy rằynuyng lầkemvn nàyamcy vấjxjlt vảtbrx nhưvonqng côxkucng lao khôxkucng nhỏjroh chúyarwt nàyamco, nếvadgu khôxkucng phảtbrxi chuyệlaetn nàyamcy tạnylpm thờtcpei cầkemvn giữnylpqqcr mậpjdft, chúyarwng ta cũxwkpng khôxkucng cầkemvn phảtbrxi cựkzwqc khổlaetyamcm nhữnylpng chuyệlaetn thếvadgyamcy. Nếvadgu nhưvonq Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn chúyarwng ta lầkemvn nàyamcy cósczp thểiwcq nhảtbrxy vọxabet trởnvju thàyamcnh đnylplaet nhấjxjlt môxkucn pháobrqi Trung Châsnnhu, chúyarwng ta chíqqcrnh làyamcxkucng thầkemvn lớngpun nhấjxjlt củxorla Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn.

Dịyarwch Long hưvonqng phấjxjln tớngpui nỗzjlfi gưvonqơsnnhng mặjrakt đnylpjroh bừoxchng, chẳjqxxng nhữnylpng khôxkucng đnylpnnevng dậpjdfy còzjlfn tiếvadgp tụupbmc dậpjdfp đnylpkemvu mộqgxft cáobrqi:


- Đeuqza tạnylp Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo nâsnnhng đnylpbevb.

- Ha ha ha!

Thưvonqơsnnhng Cửyamcu Pháobrqch cưvonqtcpei lớngpun:

- Khôxkucng cầkemvn đnylpa lễiwcq, nếvadgu đnylpãwzdu chuẩcsaen bịyarw xong, hãwzduy thỉrlwknh Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett sưvonq thúyarwc ra đnylpi.

- Tuâsnnhn lệlaetnh.

Trêwzdun váobrqch đnylpáobrqwzdun cạnylpnh đnylpãwzdu bịyarw ngưvonqtcpei dùngpung lựkzwqc lưvonqhrqpng cựkzwqc kỳtcpengpung mạnylpnh đnylpupbmc ra mộqgxft dãwzduy thạnylpch thấjxjlt, gian thứnnev hai bêwzdun tráobrqi đnylpang đnylpósczpng cửyamca. Trong đnylpósczp mộqgxft tu sĩyamc trung niêwzdun râsnnhu tósczpc đnylpen tuyềqiwqn, thâsnnhn khoáobrqc đnylpnylpo bàyamco báobrqt quáobrqi màyamcu vàyamcng đnylpjroh, đnylpang ngồvonqi bêwzdun cạnylpnh mộqgxft bứnnevc Tháobrqi Cựkzwqc đnylpvonq nhắnajnm mắnajnt minh tưvonqnvjung.

Chợhrqpt cósczp tiếvadgng gõjrak cửyamca vang lêwzdun:

- Tảtbrxvonq thúyarwc, hếvadgt thảtbrxy đnylpãwzdu chuẩcsaen bịyarw xong, Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo mờtcpei ngưvonqtcpei qua chủxorl trìuxeb trậpjdfn pháobrqp.

Trung niêwzdun tu sĩyamc mởnvju mắnajnt, áobrqnh mắnajnt y thậpjdft ra khôxkucng béngpun nhọxaben, nhưvonqng hếvadgt sứnnevc thâsnnhm thúyarwy. Y đnylpnnevng dậpjdfy, hàyamcnh đnylpqgxfng hếvadgt sứnnevc nhẹzujq nhàyamcng, ra mởnvju cửyamca lạnylpnh nhạnylpt nósczpi vớngpui Dịyarwch Long:

- Đeuqzưvonqhrqpc.

Trậpjdfn pháobrqp nàyamcy hếvadgt sứnnevc khổlaetng lồvonq, đnylpưvonqtcpeng kíqqcrnh hơsnnhn ba trăqqcrm trưvonqhrqpng, cho dùngpu vớngpui thựkzwqc lựkzwqc củxorla Tháobrqi Ẩlgsbm sơsnnhn bàyamcy ra trậpjdfn pháobrqp nàyamcy cũxwkpng mấjxjlt thờtcpei gian ba tháobrqng, hếvadgt hơsnnhn sáobrqu mưvonqơsnnhi vạnylpn viêwzdun ngọxabec túyarwy, mưvonqtcpei vạnylpn miếvadgng Ngọxabec Tủxorly, nhữnylpng tàyamci liệlaetu kháobrqc vôxkuc sốxinc kểiwcq.

sczpi thậpjdft ra, nếvadgu khôxkucng phảtbrxi Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn, đnylplaeti lạnylpi môxkucn pháobrqi kháobrqc, chưvonqa chắnajnc đnylpãwzdu tạnylpo đnylpưvonqhrqpc trậpjdfn pháobrqp nhưvonq vậpjdfy.

- Tấjxjlt cảtbrx lui ra xa mộqgxft chúyarwt, lầkemvn đnylpkemvu tiêwzdun mởnvju trậpjdfn pháobrqp, bổlaetn tọxabea cũxwkpng khôxkucng khốxincng chếvadg đnylpưvonqhrqpc mưvonqtcpei phầkemvn.


Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett mộqgxft thâsnnhn đnylpnylpo bàyamco Báobrqt Quáobrqi quay đnylpkemvu lạnylpi dặjrakn dòzjlf Dịyarwch Long, sau đnylpósczp mộqgxft mìuxebnh tiếvadgn vàyamco trong trậpjdfn pháobrqp.

Dịyarwch Long vộqgxfi vàyamcng gọxabei nhữnylpng ngưvonqtcpei kháobrqc tráobrqnh xa thậpjdft xa.

Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo Thưvonqơsnnhng Cửyamcu Pháobrqch vẫvonqn ngồvonqi yêwzdun bấjxjlt đnylpqgxfng. Lãwzduo nhâsnnhn gia tựkzwq tin vớngpui bảtbrxn lĩyamcnh củxorla mìuxebnh, cho dùngpuyamc trậpjdfn pháobrqp xảtbrxy ra vấjxjln đnylpqiwquxeb, mìuxebnh cũxwkpng cósczp thểiwcqnnevng phósczp. Huốxincng chi nếvadgu thậpjdft xảtbrxy ra vấjxjln đnylpqiwquxeb, mìuxebnh còzjlfn phảtbrxi cứnnevu giúyarwp têwzdun sưvonq diệlaett Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett nàyamcy, cho nêwzdun khôxkucng thểiwcq tráobrqnh đnylpi xa.

Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett đnylpi tớngpui giữnylpa trậpjdfn pháobrqp, ngẩcsaeng đnylpkemvu nhìuxebn sắnajnc trờtcpei, âsnnhm thầkemvm vuốxinct cằynuym, hai tay vũxwkp lộqgxfng đnylpáobrqnh ra từoxchng đnylpnylpo pháobrqp quyếvadgt, trong miệlaetng lẩcsaem bẩcsaem.

Tấjxjlt cảtbrx Ngọxabec Tủxorly đnylpãwzdu đnylpưvonqhrqpc đnylpjrakt vàyamco trong trậpjdfn pháobrqp, chỉrlwk cầkemvn Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett khởnvjui đnylpqgxfng trậpjdfn pháobrqp làyamc đnylpưvonqhrqpc.

Theo đnylpqgxfng táobrqc củxorla Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett, đnylpiểiwcqm đnylpiểiwcqm linh quang từoxchzjlfng cộqgxft đnylpáobrq giữnylpa trậpjdfn pháobrqp chậpjdfm rãwzdui bay lêwzdun, hộqgxfi tụupbm giữnylpa khôxkucng trung trởnvju thàyamcnh mộqgxft ngôxkuci sao sáobrqng rựkzwqc, chậpjdfm rãwzdui tiếvadgn vàyamco trong trậpjdfn pháobrqp.

Nhưvonqng ngay sau đnylpósczp, dưvonqtcpeng nhưvonq ngôxkuci sao kia vừoxcha tiếvadgn vàyamco mộqgxft biểiwcqn lửyamca, mộqgxft tiếvadgng nổlaet đnylpinh tai nhứnnevc ósczpc vang lêwzdun, cảtbrx trậpjdfn pháobrqp bừoxchng cháobrqy. Linh quang nhanh chósczpng lan tràyamcn dọxabec theo nhữnylpng đnylpưvonqtcpeng néngput trậpjdfn pháobrqp, từoxch mặjrakt đnylpjxjlt thăqqcrng lêwzdun cộqgxft đnylpáobrq, lạnylpi từoxch cộqgxft đnylpáobrqobrqch khôxkucng truyềqiwqn lạnylpi, cuốxinci cùngpung theo cộqgxft đnylpáobrq trởnvju lạnylpi mặjrakt đnylpjxjlt.

Trậpjdfn pháobrqp khổlaetng lồvonq bấjxjlt quáobrq chỉrlwk trong thoáobrqng chốxincc đnylpãwzdu đnylpưvonqhrqpc thắnajnp sáobrqng hoàyamcn toàyamcn.

Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett quáobrqt to mộqgxft tiếvadgng, châsnnhn bưvonqngpuc theo bộqgxf pháobrqp thâsnnhm ảtbrxo, tiệlaetn tay rúyarwt ra phi kiếvadgm củxorla mìuxebnh múyarwa may. Từoxchng đnylpnylpo pháobrqp quyếvadgt thàyamcnh hìuxebnh dưvonqngpui mũxwkpi kiếvadgm y, lọxabet vàyamco trong trậpjdfn pháobrqp, khẩcsaeu quyếvadgt càyamcng ngàyamcy càyamcng nhanh, trậpjdfn pháobrqp cũxwkpng càyamcng ngàyamcy càyamcng mạnylpnh.

Trậpjdfn pháobrqp rúyarwt lấjxjly năqqcrng lưvonqhrqpng kinh ngưvonqtcpei trong sáobrqu mưvonqơsnnhi vạnylpn viêwzdun ngọxabec túyarwy, mưvonqtcpei vạnylpn miếvadgng Ngọxabec Tủxorly, áobrqnh sáobrqng trong trậpjdfn pháobrqp ngàyamcy càyamcng bàyamcnh trưvonqngpung, giốxincng nhưvonq mộqgxft cáobrqi báobrqnh bao màyamcu vàyamcng giữnylpa trờtcpei đnylpêwzdum.

Rốxinct cụupbmc nhữnylpng cộqgxft đnylpáobrqnvju trung tâsnnhm trậpjdfn pháobrqp đnylpãwzdu đnylpưvonqhrqpc áobrqnh sáobrqng bao phủxorl hoàyamcn toàyamcn, hósczpa thàyamcnh màyamcu vàyamcng ròzjlfng. Từoxchng đnylpnylpo linh quang từoxch trêwzdun cộqgxft đnylpáobrq bắnajnn ra, hộqgxfi tụupbmyamco cộqgxft đnylpáobrq trung tâsnnhm, sau đnylpósczp chậpjdfm rãwzdui mởnvju ra mộqgxft cáobrqnh cửyamca.

Tảtbrx Bấjxjlt Diệlaett thởnvju ra mộqgxft hơsnnhi thậpjdft dàyamci nhẹzujq nhõjrakm, thàyamcnh rồvonqi.

Dịyarwch Long vôxkucngpung hưvonqng phấjxjln, lờtcpei hứnneva củxorla Trịyarwnh Tinh Hồvonqn lúyarwc trưvonqngpuc, lờtcpei khíqqcrch lệlaet củxorla Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo vừoxcha rồvonqi, chỉrlwk cầkemvn trậpjdfn pháobrqp mởnvju ra thàyamcnh côxkucng lậpjdfp tứnnevc sẽxwkp thôxkucng tớngpui Đeuqzôxkucng Thổlaet, hếvadgt thảtbrxy phầkemvn thưvonqnvjung sẽxwkp từoxch trêwzdun trờtcpei giáobrqng xuốxincng. Dịyarwch Long y vốxincn khôxkucng thua kéngpum ngưvonqtcpei kháobrqc, cósczp thêwzdum nhữnylpng phầkemvn thưvonqnvjung nàyamcy, bảtbrxo tọxabea đnylplaet nhấjxjlt cao thủxorl đnylptcpei sau củxorla Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn nhấjxjlt đnylpyarwnh làyamc củxorla mìuxebnh. Tưvonqơsnnhng lai chờtcpe sau khi sưvonq phụupbm Đeuqznylpi nhâsnnhn phi thăqqcrng, mìuxebnh sẽxwkpyamc đnylpưvonqtcpeng đnylpưvonqtcpeng chưvonqnvjung môxkucn Tháobrqi Ẩlgsbm sơsnnhn mộqgxft trong Cửyamcu Đeuqznylpi Thiêwzdun Môxkucn rồvonqi!

Khôxkucng, khi đnylpósczp Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn hẳjqxxn đnylpãwzduyamc đnylplaet nhấjxjlt môxkucn pháobrqi Trung Châsnnhu, mìuxebnh sẽxwkpyamc chưvonqnvjung môxkucn đnylplaet nhấjxjlt đnylpnylpi pháobrqi Trung Châsnnhu.

Đeuqznylpi Trưvonqnvjung lãwzduo Thưvonqơsnnhng Cửyamcu Pháobrqch vẫvonqn ngồvonqi yêwzdun bấjxjlt đnylpqgxfng, thấjxjly cáobrqnh cửyamca kia xuấjxjlt hiệlaetn cũxwkpng thởnvju phàyamco nhẹzujq nhõjrakm, hàyamci lòzjlfng vuốxinct râsnnhu mỉrlwkm cưvonqtcpei: Trờtcpei tựkzwqa Tháobrqi Âdlzpm sơsnnhn ta!

xwkp La đnylpãwzdu khuếvadgch đnylpnylpi diệlaetn tíqqcrch Long Giớngpui lêwzdun gấjxjlp đnylpôxkuci, chiếvadgm mộqgxft phầkemvn năqqcrm diệlaetn tíqqcrch Minh Đeuqzưvonqtcpeng Cung. Mưvonqhrqpn cưvonqơsnnhng phong tu luyệlaetn, làyamcm íqqcrt ăqqcrn nhiềqiwqu, tiếvadgn cảtbrxnh cựkzwqc kỳtcpe nhanh chósczpng, đnylpâsnnhy cũxwkpng làyamc chuyệlaetn màyamcyarwc trưvonqngpuc Vũxwkp La khôxkucng ngờtcpe tớngpui.

Nhưvonqng trưvonqngpuc mắnajnt đnylpãwzdu tớngpui bìuxebnh cảtbrxnh, muốxincn tiếvadgn thêwzdum mộqgxft bưvonqngpuc cũxwkpng làyamc cựkzwqc kỳtcpe khósczp khăqqcrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.