Tiên Tuyệt

Chương 457 : Cửu Huyền Hồi Long kiểm trận (Thượng)

    trước sau   
Mộytilt cỗcfme lựitrec lưaqnfmnqmng hùpoxcng mạqizxnh bỗcfmeng nhiêxlynn từdofo trong đfibvódqdepoxcng lêxlynn, khiếdkqvn cho Vũqizx La lảwlcjo đfibvwlcjo mộytilt hồoytei. Cảwlcjnh tưaqnfmnqmng hùpoxcng vĩptsl trưaqnfpfmnc mắxkzet đfibvytilt nhiêxlynn tan đfibvi, bêxlynn cạqizxnh Vũqizx La, sựitre vậwouut rúgzwwt lui nhanh chódqdeng, hódqdea thàaqnfnh mộytilt mảwlcjng bódqdeng tốlzgai. Ngay sau đfibvódqdeqizx La chỉjarj cảwlcjm thấjarjy chấjarjn đfibvytilng mạqizxnh mộytilt cáfssbi, nguyêxlynn hồoyten hắxkzen lạqizxi trởakhr vềxvoq thâddmpn thểkejp.

aqnfn tay hắxkzen chấjarjn đfibvytilng, bịkooy bắxkzen ngưaqnfmnqmc ra khỏmawci váfssbch đfibváfssb.

fssbch đfibváfssb bỗcfmeng nhiêxlynn sáfssbng lêxlynn mộytilt tầmmhsng hồoyteng quang đfibvmawc nhưaqnffssbu, nódqdeng vôlzgapoxcng, bấjarjt quáfssb chỉjarj thoáfssbng qua, hếdkqvt thảwlcjy khôlzgai phụlzgac bìnqpjnh thưaqnfytilng trởakhr lạqizxi.

Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn thắxkzec mắxkzec hỏmawci:

- Códqde chuyệpoxcn gìnqpj vậwouuy?

qizx La ngơlclt ngáfssbc lắxkzec đfibvmmhsu:


- “Ta cũqizxng khôlzgang biếdkqvt...

Rốlzgat cụlzgac bêxlynn trong váfssbch đfibváfssbnburn chứszyya bíiuas mậwouut gìnqpj? Biểkejpn sao mêxlynnh môlzgang kia làaqnflclti nàaqnfo, phảwlcji chăqizxng làaqnf Tiêxlynn Giớpfmni? Nhớpfmn tớpfmni cảwlcjnh tưaqnfmnqmng hùpoxcng vĩptsl chấjarjn đfibvytilng lòupmgng ngưaqnfytili kia, dưaqnfytilng nhưaqnf đfibvkejp lộytil áfssbo nghĩptsla chíiuas cao củkivca tinh vâddmpn, Vũqizx La códqde thểkejp khẳxvoqng đfibvkooynh, nơlclti đfibvódqde chíiuasnh làaqnf Tiêxlynn Giớpfmni.

Rờytili khỏmawci váfssbch đfibváfssb, sắxkzec trờytili đfibvãazrp bắxkzet đfibvmmhsu trởakhr tốlzgai, màaqnfn đfibvêxlynm buôlzgang xuốlzgang. Nhưaqnfng trong lòupmgng Vũqizx La vẫuuxnn vôlzgapoxcng hỗcfmen loạqizxn, khôlzgang hiểkejpu rõydji vấjarjn đfibvxvoq.

iuas mậwouut ẩnburn giấjarju trong Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac khôlzgang phảwlcji làaqnf đfibvưaqnfytilng vềxvoq nhàaqnf, màaqnfaqnf đfibvưaqnfytilng đfibvi thôlzgang Tiêxlynn Giớpfmni.

Nhưaqnfng xem ra đfibvưaqnfytilng nàaqnfy cũqizxng khôlzgang thôlzgang, nhữhllrng sinh vậwouut lạqizx hay hiệpoxcn ra ởakhr Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac, e rằtzgbng cũqizxng thôlzgang qua trậwouun pháfssbp truyềxvoqn tốlzgang mộytilt chiềxvoqu nàaqnfy màaqnf tớpfmni đfibvâddmpy. Códqde lẽwhcn hai con rùpoxca ngốlzgac trờytili sinh kia cũqizxng tớpfmni nhưaqnf vậwouuy, nhưaqnfng nhìnqpjn qua chúgzwwng khôlzgang giốlzgang nhưaqnf sinh vậwouut thuộytilc Tiêxlynn Giớpfmni, khôlzgang đfibváfssbng sợmnqm nhưaqnf trong truyềxvoqn thuyếdkqvt.

qizx La nghĩptsl đfibvếdkqvn vỡakhr đfibvmmhsu cũqizxng khôlzgang hiểkejpu đfibvưaqnfmnqmc, trong lúgzwwc hoang mang cũqizxng khôlzgang biếdkqvt mìnqpjnh đfibvi tớpfmni nơlclti nàaqnfo, ngẩnburng đfibvmmhsu lêxlynn mớpfmni pháfssbt hiệpoxcn đfibvãazrp ra tớpfmni cửslkha cốlzgac.

Chỗcfme đfibvszyyng củkivca Vũqizx La lúgzwwc nàaqnfy códqdedqdec nhìnqpjn kháfssbc vớpfmni lúgzwwc đfibvi vàaqnfo, chợmnqmt hắxkzen nhìnqpjn thấjarjy đfibviểkejpm kháfssbc thưaqnfytilng.

Mộytilt trong hai tảwlcjng đfibváfssb cửslkha cốlzgac, dưaqnfpfmni châddmpn códqde áfssbnh sáfssbng kháfssbc thưaqnfytilng. Hắxkzen đfibvi tớpfmni phíiuasa trưaqnfpfmnc nhìnqpjn kỹqizx, thìnqpj ra làaqnf mộytilt khe đfibváfssb khôlzgang códqdenqpjaqnf nổvdfri bậwouut.

Thậwouut ra khe nàaqnfy khôlzgang sâddmpu, nhưaqnfng khôlzgang biếdkqvt vìnqpj sao bêxlynn trong bịkooy nhuộytilm thàaqnfnh màaqnfu xanh nhạqizxt. Loạqizxi màaqnfu xanh nàaqnfy Vũqizx La chưaqnfa từdofong thấjarjy qua trưaqnfpfmnc đfibvâddmpy, mặzonbc dùpoxc chỉjarjaqnf mộytilt lớpfmnp mỏmawcng bêxlynn trong khe đfibváfssb, nhưaqnfng làaqnfm cho ngưaqnfytili ta cảwlcjm thấjarjy hếdkqvt sứszyyc thoảwlcji máfssbi, giốlzgang nhưaqnf cảwlcjm giáfssbc lúgzwwc nhìnqpjn lêxlynn trờytili xanh.

qizx La đfibvưaqnfa tay sờytilaqnfo khe đfibváfssb, kinh ngạqizxc pháfssbt hiệpoxcn ra lớpfmnp áfssbnh sáfssbng màaqnfu xanh nhạqizxt kia đfibvytilng đfibvwouuy, thìnqpj ra làaqnf mộytilt phiếdkqvn đfibváfssbaqnfu xanh nhạqizxt.

qizx La đfibvãazrp thấjarjy rấjarjt nhiềxvoqu bảwlcjo thạqizxch màaqnfu xanh, cho dùpoxcaqnf ngọiuhbc thạqizxch màaqnfu xanh hắxkzen cũqizxng đfibvãazrp nhìnqpjn thấjarjy, nhưaqnfng chưaqnfa từdofong thấjarjy qua phiếdkqvn đfibváfssbaqnfu xanh xinh đfibvbrqwp nhưaqnf vậwouuy.

Phiếdkqvn đfibváfssbaqnfy chỉjarj to chừdofong nửslkha bàaqnfn tay, khôlzgang biếdkqvt làaqnf loạqizxi đfibváfssbnqpj, khôlzgang códqde chúgzwwt phảwlcjn ứszyyng năqizxng lưaqnfmnqmng nàaqnfo, bềxvoq ngoàaqnfi thôlzgafssbp, bấjarjt quáfssblzgapoxcng mỹqizx lệpoxc.

qizx La đfibvang câddmpn nhắxkzec bẻeixb phiếdkqvn đfibváfssbaqnfy làaqnfm hai, sau khi trởakhr vềxvoq tặzonbng cho Cốlzgac Mụlzgac Thanh vàaqnf Chu Cẩnburn mỗcfmei ngưaqnfytili mộytilt mảwlcjnh đfibvkejp lấjarjy lòupmgng mỹqizx nhâddmpn, bấjarjt ngờytil từdofo trong Thiêxlynn Phủkivc Chi Quốlzgac códqde mộytilt bàaqnfn tay thòupmg ra, vúgzwwt mộytilt cáfssbi đfibvoạqizxt lấjarjy phiếdkqvn đfibváfssb, sau đfibvódqdegzwwt nhanh trởakhraqnfo.


qizx La nổvdfri giậwouun:

- Đfviyytilng Đfviyytilng, trảwlcj thứszyy đfibvódqde lạqizxi cho ta!

Đfviyytilng Đfviyytilng chíiuas chódqdee trong Thiêxlynn Phủkivc Chi Quốlzgac, vừdofoa chỉjarj tay vàaqnfo đfibvkooya phưaqnfơlcltng màaqnf bọiuhbn Giảwlcjn Kiệpoxct chiếdkqvm cứszyy vừdofoa kêxlynu la, dáfssbng vẻeixb củkivca nódqdelzgapoxcng bấjarjt mãazrpn. Vũqizx La khôlzgang còupmgn giậwouun nữhllra, xua tay khôlzgang thèswdim so đfibvo vớpfmni tiểkejpu gia hỏmawca làaqnfm gìnqpj, bấjarjt quáfssb chỉjarjaqnf mộytilt phiếdkqvn đfibváfssb đfibvbrqwp mắxkzet màaqnf thôlzgai.

Trong Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac nàaqnfy quảwlcj thậwouut kỳfcpt diệpoxcu, bấjarjt quáfssb đfibváfssbng tiếdkqvc làaqnf khôlzgang tìnqpjm đfibvưaqnfmnqmc đfibvưaqnfytilng vềxvoq nhàaqnf.

qizx La lắxkzec đfibvmmhsu, ra khỏmawci Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac.

Sau mộytilt thờytili gian ngắxkzen, Vũqizx La lạqizxi đfibvi vàaqnfi nơlclti đfibvzonbc biệpoxct trêxlynn thếdkqv giớpfmni nàaqnfy, kếdkqvt quảwlcjqizxng khôlzgang thu hoạqizxch đfibvưaqnfmnqmc gìnqpj. Nhữhllrng nơlclti nàaqnfy khôlzgang bằtzgbng Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac, đfibva phầmmhsn chỉjarjaqnf lờytili đfibvoyten thấjarjt thiệpoxct, cơlclt hồoyte khôlzgang códqde đfibviểkejpm nàaqnfo đfibvzonbc biệpoxct.

Sau khi kiểkejpm tra nhữhllrng nơlclti nàaqnfy mộytilt lưaqnfmnqmt, Vũqizx La cũqizxng cảwlcjm thấjarjy hơlclti hoang mang, khôlzgang biếdkqvt kếdkqv tiếdkqvp phảwlcji làaqnfm gìnqpj. Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn bèswdin thúgzwwc giụlzgac hắxkzen mau mau đfibvi thu sinh hồoyten Kỳfcptddmpn trong phong đfibvytilng.

qizx La cũqizxng rảwlcjnh rỗcfmei khôlzgang códqde việpoxcc gìnqpjaqnfm, sau khi tu luyệpoxcn xong bèswdin xôlzgang vàaqnfo phong triềxvoqu. Hắxkzen bưaqnfpfmnc ra mộytilt bưaqnfpfmnc vưaqnfmnqmt qua khoảwlcjng cáfssbch mấjarjy trăqizxm trưaqnfmnqmng, phódqdeng nhanh vềxvoq phíiuasa phong đfibvytilng Kỳfcptddmpn.

dqde kinh nghiệpoxcm lầmmhsn trưaqnfpfmnc, Vũqizx La tiếdkqvn vàaqnfo đfibváfssby phong đfibvytilng màaqnf khôlzgang gặzonbp nguy hiểkejpm gìnqpj. Hơlclti kháfssbc vớpfmni phong đfibvytilng củkivca Thầmmhsn Long, đfibváfssby phong đfibvytilng củkivca Kỳfcptddmpn hơlclti nhỏmawclcltn mộytilt chúgzwwt.

Trêxlynn mặzonbt đfibvjarjt cũqizxng phủkivciuasn bộytilt Úfnhuy Phong Thiếdkqvt, Vũqizx La vừdofoa đfibvkooynh thu thậwouup chúgzwwng, chợmnqmt nhìnqpjn thấjarjy trêxlynn váfssbch đfibváfssb trưaqnfpfmnc mặzonbt códqdeaqnfi đfibvytilng khôlzgang biếdkqvt bịkooy đfibvwouup vỡakhrnqpj nguyêxlynn nhâddmpn gìnqpj. Ngọiuhbc thạqizxch phíiuasa sau đfibvytilng lộytil ra, quảwlcj nhiêxlynn làaqnf khốlzgai ngọiuhbc thạqizxch hoàaqnfn chỉjarjnh.

Ngọiuhbc thạqizxch toáfssbt ra linh quang ódqdeng áfssbnh, chợmnqmt Vũqizx La cảwlcjm nhậwouun đfibvưaqnfmnqmc códqde đfibviểkejpm kháfssbc thưaqnfytilng, bèswdin tiếdkqvn lạqizxi gầmmhsn quan sáfssbt. Thậwouut ra cũqizxng khôlzgang códqdenqpj đfibvzonbc biệpoxct, bấjarjt quáfssbaqnf mặzonbt ngoàaqnfi ngọiuhbc thạqizxch bịkooy vỡakhr ra mộytilt khốlzgai, códqde lẽwhcn vỡakhrpoxcng lúgzwwc vớpfmni đfibvytilng nàaqnfy bịkooy vỡakhr.

qizx La vôlzganqpjnh đfibvưaqnfa tay sờytilaqnfo chỗcfme vỡakhr, sau đfibvódqde giốlzgang nhưaqnf vừdofoa bịkooy đfibviệpoxcn giậwouut, toàaqnfn thâddmpn run lêxlynn, ngâddmpy ngưaqnfytili bấjarjt đfibvytilng.

Cảwlcjm giáfssbc giốlzgang nhưaqnf trong Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac lạqizxi xuấjarjt hiệpoxcn, mộytilt cỗcfme lựitrec lưaqnfmnqmng hùpoxcng mạqizxnh húgzwwt nguyêxlynn hồoyten Vũqizx La vàaqnfo. Nhưaqnfng lầmmhsn nàaqnfy Vũqizx La khôlzgang nhìnqpjn thấjarjy mộytilt phiếdkqvn tinh khôlzgang mỹqizx lệpoxc nhưaqnf lầmmhsn trưaqnfpfmnc, màaqnfaqnf mộytilt phiếdkqvn tinh khôlzgang tăqizxm tốlzgai.


Tinh khôlzgang tốlzgai tăqizxm mùpoxc mịkooyt, rộytilng lớpfmnn mêxlynnh môlzgang, giốlzgang nhưaqnf mộytilt cáfssbi miệpoxcng khổvdfrng lồoytedqde thểkejp cắxkzen nuốlzgat hếdkqvt thảwlcjy.

aqnfi ngôlzgai sao lưaqnfa thưaqnfa giữhllra tinh khôlzgang, áfssbnh sáfssbng yếdkqvu ớpfmnt, dưaqnfytilng nhưaqnfdqde thểkejp tắxkzet bấjarjt cứszyygzwwc nàaqnfo. Xung quanh tràaqnfn đfibvmmhsy mộytilt loạqizxi năqizxng lưaqnfmnqmng hung tàaqnfn giốlzgang nhưaqnfaqnfơlcltng phong càaqnfn quégrtqt trong tinh khôlzgang. Thuộytilc tíiuasnh củkivca lựitrec lưaqnfmnqmng nàaqnfy chẳxvoqng kháfssbc gìnqpjaqnfơlcltng phong.

Cảwlcjaqnf khôlzgang bịkooy bao phủkivc bởakhri bầmmhsu khôlzgang khíiuas kinh khủkivcng sợmnqmazrpi.

qizx La chợmnqmt chấjarjn đfibvytilng mộytilt cáfssbi, nguyêxlynn hồoyten rúgzwwt trởakhr vềxvoq thâddmpn thểkejp nhưaqnfaqnfpfmnc thủkivcy triềxvoqu. Hắxkzen vộytili vàaqnfng thu tay lạqizxi, kinh hồoyten chưaqnfa tỉjarjnh nhìnqpjn khốlzgai ngọiuhbc thạqizxch kia.

Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn âddmpn cầmmhsn hỏmawci:

- Chuyệpoxcn gìnqpj xảwlcjy ra?

Sắxkzec mặzonbt Vũqizx La tỏmawc ra ngưaqnfng trọiuhbng, kểkejp lạqizxi cảwlcjm giáfssbc hai lầmmhsn củkivca mìnqpjnh cho Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn nghe, nódqde trầmmhsm ngâddmpm mộytilt lúgzwwc, sau đfibvódqde mớpfmni nódqdei:

- Ta đfibvfssbn rằtzgbng sau lưaqnfng thếdkqv giớpfmni nàaqnfy chíiuasnh làaqnf khôlzgang gian tháfssbc loạqizxn.

Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn vừdofoa nhắxkzec nhởakhr, Vũqizx La đfibvãazrp lậwouup tứszyyc hiểkejpu:

- Năqizxng lưaqnfmnqmng khôlzgang gian sau lớpfmnp ngọiuhbc thạqizxch nàaqnfy hẳxvoqn cũqizxng giốlzgang nhưaqnf tinh khôlzgang phíiuasa sau váfssbch đfibváfssb củkivca Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac, bằtzgbng khôlzgang cưaqnfơlcltng phong đfibvãazrplzgang vàaqnfo Ma Tưaqnfpfmnng cốlzgac.

Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn cũqizxng vuốlzgat cằtzgbm:

- Chỗcfmeaqnfy thậwouut sựitreaqnflzgan, khôlzgang ngờytildqde nhiềxvoqu khôlzgang gian tháfssbc loạqizxn giao nhau ởakhr đfibvâddmpy nhưaqnf vậwouuy, rốlzgat cụlzgac làaqnfnqpj sao?

qizx La cưaqnfytili khổvdfr, ta cũqizxng rấjarjt muốlzgan biếdkqvt...

Đfviyãazrpdqde kinh nghiệpoxcm lầmmhsn trưaqnfpfmnc, Vũqizx La thu thậwouup bộytilt Úfnhuy Phong Thiếdkqvt thậwouut nhanh, khôlzgang làaqnfm kinh đfibvytilng sinh hồoyten Kỳfcptddmpn đfibvang ngủkivc say. Sinh hồoyten Kỳfcptddmpn cũqizxng giốlzgang nhưaqnf Thầmmhsn Long, ngưaqnfng tụlzga thàaqnfnh mộytilt luồoyteng náfssbu trong đfibvmmhsu củkivca hàaqnfi cốlzgat.

Lầmmhsn trưaqnfpfmnc Long Hồoyten vừdofoa thứszyyc tỉjarjnh, lậwouup tứszyyc dung hợmnqmp lựitrec lưaqnfmnqmng cưaqnfơlcltng phong, vẫuuxnn khôlzgang phảwlcji làaqnf đfibvlzgai thủkivc củkivca Vũqizx La. Lầmmhsn nàaqnfy Vũqizx La códqde chuẩnburn bịkooy sẵbyxhn sàaqnfng, sinh hồoyten Kỳfcptddmpn còupmgn đfibvang ngủkivc say, tựitre nhiêxlynn Vũqizx La khôlzgang cầmmhsn hao tổvdfrn bao nhiêxlynu sứszyyc lựitrec đfibvãazrp giảwlcji quyếdkqvt xong. Vũqizx La négrtqm sinh hồoyten vàaqnfaqnfi cốlzgat củkivca Kỳfcptddmpn cho Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn, thúgzwwc giụlzgac nódqde:

- Thăqizxng cấjarjp nhanh lêxlynn mộytilt chúgzwwt...

- Tiểkejpu tửslkhaqnfy quảwlcj thậwouut chẳxvoqng kháfssbc nàaqnfo quỷbyxh đfibvòupmgi mạqizxng, khôlzgang códqde chúgzwwt rộytilng lưaqnfmnqmng gìnqpj cảwlcj...

Đfviykooya Hỏmawca Kim Kỳfcptddmpn tỏmawc ra bấjarjt mãazrpn, Vũqizx La cưaqnfytili:

- Làaqnfazrpo nhâddmpn gia ngàaqnfi tíiuasnh toáfssbn trưaqnfpfmnc, cho nêxlynn ta khôlzgang thểkejp khôlzgang đfibvxvoq phòupmgng.

Mấjarjy ngàaqnfy kếdkqv đfibvódqde, Vũqizx La quégrtqt sạqizxch sáfssbu phong đfibvytilng còupmgn lạqizxi, thu thậwouup cảwlcj sinh hồoyten hàaqnfi cốlzgat củkivca Phi Hổvdfr, Quy Xàaqnf, Quỳfcpt Ngưaqnfu, Kim ôlzga, Bạqizxch Lộytilc, Chu Yếdkqvm vàaqnfo trong Thiêxlynn Phủkivc Chi Quốlzgac. Sau đfibvódqde hắxkzen dùpoxcng linh văqizxn Thầmmhsn Thúgzww phong ấjarjn nhữhllrng sinh hồoyten nàaqnfy, bảwlcjo tồoyten trong hàaqnfi cốlzgat chúgzwwng.

Ban đfibvmmhsu Vũqizx La còupmgn lo rằtzgbng Đfviyytilng Đfviyytilng sẽwhcn cảwlcjm thấjarjy hứszyyng thúgzww vớpfmni nhữhllrng thứszyyaqnfy, thừdofoa dịkooyp hắxkzen khôlzgang códqdeakhr đfibvâddmpy ăqizxn trộytilm. Khôlzgang ngờytil rằtzgbng Đfviyytilng Đfviyytilng chỉjarj nhìnqpjn lưaqnfpfmnt qua, sau đfibvódqde quay mặzonbt đfibvi chơlclti đfibvùpoxca vớpfmni hai con rùpoxca.

Tựitre nhiêxlynn Vũqizx La cũqizxng khôlzgang lãazrpng phíiuas bộytilt Úfnhuy Phong Thiếdkqvt trong sáfssbu phong đfibvytilng, thu hếdkqvt tấjarjt cảwlcjaqnfo. Cứszyy nhưaqnf vậwouuy, trong Thiêxlynn Phủkivc Chi Quốlzgac củkivca Vũqizx La, Úfnhuy Phong Thiếdkqvt chấjarjt thàaqnfnh mộytilt ngọiuhbn núgzwwi.

Sau khi hắxkzen càaqnfn quégrtqt hếdkqvt sáfssbu phong đfibvytilng mớpfmni buồoyten bãazrp pháfssbt hiệpoxcn, hiệpoxcn tạqizxi khôlzgang còupmgn chuyệpoxcn gìnqpjaqnfm nữhllra. Ởlzga thếdkqv giớpfmni đfibvơlcltn đfibviệpoxcu khôlzga khan nhưaqnflclti nàaqnfy, dưaqnfytilng nhưaqnf ngoàaqnfi tu luyệpoxcn ra chỉjarjupmgn đfibvưaqnfytilng tu luyệpoxcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.