Tiên Tuyệt

Chương 456 : Hai con rùa (Hạ)

    trước sau   
Đuvqvurngng Đuvqvurngng thấurngy vậlfdly trợxivyn mắbpaxt hápxtj mồrofxm, giơcjie tay vỗvyhg ópxgft, lắbpaxc lắbpaxc đejgtqmmmu bấurngt đejgtbpaxc dĩlzhy.

pxgf lạtrati kênqdzu lênqdzn vàfwxqi tiếlfdlng, tay huơcjie huơcjie quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng.

dwbf La cảxnoam thấurngy vui mừanzsng, thìdjer ra tiểxjjju gia hỏrofxa nàfwxqy cũdwbfng cópxgf tấurngm lòowhgng nhânqdzn hậlfdlu.

Hai con rùejgta choápxtjng vápxtjng đejgtqmmmu ópxgfc mộurngt lúxjjjc, sau đejgtópxgf khôaetli phụfwxqc lạtrati, lạtrati vưtrepơcjien dàfwxqi cổfomf ra nhìdjern quanh mộurngt hồrofxi. Chắbpaxc chắbpaxn lầqmmmn nàfwxqy khôaetlng sai đejgtưtrepxivyc, hai tiểxjjju gia hỏrofxa bècrnxn hưtrepng phấurngn bừanzsng bừanzsng lao tớjwavi.

Lầqmmmn nàfwxqy chúxjjjng bòowhg đejgtưtrepxivyc lênqdzn bờxivy, nhưtrepng khôaetlng tìdjerm đejgtưtrepxivyc nơcjiei phápxtjt ra thanh ânqdzm kia.

Đuvqvurngng Đuvqvurngng vung đejgtôaetli tay nhỏrofx, đejgtưtrepxivyc rồrofxi, đejgtxjjj bảxnoan tiểxjjju gia đejgti tớjwavi. Hai con rùejgta nàfwxqy ngốiuflc trờxivyi sinh, bảxnoan tiểxjjju gia muốiufln làfwxqm chuyệurczn tốiuflt cũdwbfng khôaetlng dễnqdz.


Đuvqvurngng Đuvqvurngng tay cầqmmmm quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng, nhảxnoay nhópxgft hai cápxtji đejgtãpddv tớjwavi trưtrepjwavc mặfwuht hai con rùejgta, nénqdzm xuốiuflng trưtrepjwavc mặfwuht chúxjjjng. Mùejgti thơcjiem mênqdz ngưtrepxivyi xôaetlng vàfwxqo mũdwbfi, hai con rùejgta cưtrepxivyi hớjwavn hởovdo chẳkqzeng khápxtjc nàfwxqo con ngưtrepxivyi. Vảxnoa lạtrati còowhgn lắbpaxc lưtrep đejgtqmmmu, dápxtjng vẻjhudtrepơcjieng dưtrepơcjieng đejgtbpaxc ýlzhy, dưtrepxivyng nhưtrep vui mừanzsng vìdjer lầqmmmn nàfwxqy mìdjernh khôaetlng đejgti sai hưtrepjwavng.

Quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng kia to chừanzsng quảxnoa đejgtàfwxqo, hai con rùejgta chỉejgt to bằddsxng đejgtrofxng tiềvmian, sau khi nghe thấurngy mùejgti thơcjiem bècrnxn xôaetlng tớjwavi, tốiuflc đejgturng khápxtj nhanh chẳkqzeng giốiuflng loàfwxqi rùejgta.

Sau đejgtópxgf... Ra ngoàfwxqi dựgbuj liệurczu củbzlra mọdjeri ngưtrepxivyi, chúxjjjng chỉejgttrepjwavt qua sápxtjt bênqdzn quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng.

Suýlzhyt chúxjjjt nữnaopa Đuvqvurngng Đuvqvurngng ngấurngt xỉejgtu.

dwbfng may hai tiểxjjju tửanzs phápxtjt hiệurczn rấurngt nhanh, quay đejgtqmmmu lạtrati nhắbpaxm chuẩaetln, lạtrati xôaetlng tớjwavi lầqmmmn nữnaopa. Lầqmmmn nàfwxqy... Vẫwkmen khôaetlng trúxjjjng.

Trảxnoai qua ba lầqmmmn thửanzs, trảxnoai qua muôaetln vàfwxqn gian khổfomf, rốiuflt cụfwxqc hai tiểxjjju gia hỏrofxa cũdwbfng tớjwavi đejgtưtrepxivyc trưtrepjwavc quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng. Đuvqvurngng Đuvqvurngng quay đejgtqmmmu lạtrati nhìdjern Vũdwbf La vớjwavi vẻjhud đejgtápxtjng thưtrepơcjieng, Vũdwbf La cưtrepxivyi ha hảxnoa:

- Nênqdzn đejgtfwuht chúxjjjng lênqdzn trênqdzn quảxnoa...

Đuvqvurngng Đuvqvurngng bĩlzhyu môaetli mộurngt cápxtji, ýlzhy củbzlra nópxgf rấurngt rõfomffwxqng: Vũdwbf La quápxtj coi thưtrepxivyng, cho dùejgt hai con rùejgta nàfwxqy ngốiuflc tớjwavi mứbpaxc nàfwxqo, thứbpaxc ăxnoan đejgtưtrepa tớjwavi tậlfdln miệurczng chẳkqzeng lẽnaop khôaetlng ăxnoan đejgtưtrepxivyc?

Sau đejgtópxgf Đuvqvurngng Đuvqvurngng quay đejgtqmmmu nhìdjern lạtrati, quảxnoa nhiênqdzn thấurngy hai con rùejgta làfwxqm mấurngt mặfwuht mìdjernh, bòowhgowhgng quanh quảxnoafwxq khôaetlng thểxjjj leo lênqdzn. Quảxnoafwxqy quápxtj lớjwavn vớjwavi chúxjjjng, hơcjien nữnaopa lạtrati tròowhgn, hai tiểxjjju gia hỏrofxa lúxjjjng túxjjjng mộurngt hồrofxi ngãpddvxnoan quay. Rốiuflt cụfwxqc khôaetlng nhịuujvn đejgtưtrepxivyc nữnaopa hápxtj miệurczng ra cắbpaxn, tiếlfdlc răxnoang miệurczng chúxjjjng quápxtj nhỏrofx, quảxnoa lạtrati lớjwavn, khôaetlng thểxjjj cắbpaxn đejgtưtrepxivyc...

dwbf La lạtrati cưtrepxivyi ha hảxnoa, Đuvqvurngng Đuvqvurngng tứbpaxc tốiufli vôaetlejgtng, nhưtrepng khôaetlng thểxjjjfwxqm gìdjer đejgtưtrepxivyc, chỉejgt đejgtàfwxqnh giơcjie tay ra bắbpaxt hai con rùejgta đejgtfwuht lênqdzn trênqdzn quảxnoa.

Hai con rùejgta bápxtjm bốiufln chânqdzn thậlfdlt chặfwuht vàfwxqo quảxnoa, sau đejgtópxgf ngẩaetlng đejgtqmmmu lênqdzn chúxjjji xuốiuflng thậlfdlt mạtratnh.

Rốiuflt cụfwxqc chúxjjjng cũdwbfng đejgtãpddv ăxnoan đejgtưtrepxivyc, Đuvqvurngng Đuvqvurngng thởovdo ra mộurngt hơcjiei thậlfdlt dàfwxqi, Vũdwbf La đejgtang cưtrepxivyi đejgtếlfdln run rẩaetly cảxnoa ngưtrepxivyi, thìdjernh lìdjernh nhưtrepjwavng màfwxqy:

- Vìdjer sao ta thấurngy quảxnoafwxqy cópxgf vẻjhud quen quen, Đuvqvurngng Đuvqvurngng tìdjerm đejgtânqdzu ra quảxnoafwxqy...


Bọdjern Giảxnoan Kiệurczt mớjwavi vừanzsa chuyểxjjjn vàfwxqo Thiênqdzn Phủbzlr Chi Quốiuflc, đejgtxivyt lưtrepơcjieng thựgbujc đejgtqmmmu tiênqdzn màfwxq bọdjern họdjer trồrofxng còowhgn chưtrepa chíqmmmn, đejgtanzsng nópxgfi làfwxq trápxtji cânqdzy. Sắbpaxc mặfwuht Vũdwbf La càfwxqng ngàfwxqy càfwxqng trởovdonqdzn hếlfdlt sứbpaxc khópxgf coi, vộurngi vàfwxqng mởovdo Thiênqdzn Phủbzlr Chi Quốiuflc ra xem, lậlfdlp tứbpaxc gầqmmmm lênqdzn mộurngt tiếlfdlng:

- Đuvqvurngng Đuvqvurngng! Ngưtrepơcjiei dápxtjm trộurngm quảxnoa!

Đuvqvurngng Đuvqvurngng giang hai tay ra, chỉejgt chỉejgt hai con rùejgta đejgtápxtjng thưtrepơcjieng, ápxtjnh mắbpaxt lạtrati ngópxgf chừanzsng hai quyềvmian củbzlra Vũdwbf La đejgtang nắbpaxm chặfwuht. Đuvqvếlfdln lúxjjjc thấurngy Vũdwbf La thởovdo hắbpaxt ra mộurngt hơcjiei, buôaetlng lỏrofxng hai quyềvmian, nópxgf mớjwavi dápxtjm thởovdo phàfwxqo nhẹfomf nhõfomfm.

- Thậlfdlt làfwxq giảxnoao hoạtratt...

dwbf La thậlfdlt sựgbuj khôaetlng đejgtàfwxqnh lòowhgng đejgtoạtratt lấurngy quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng củbzlra hai con rùejgta ngốiuflc trờxivyi sinh. Dùejgt hắbpaxn biếlfdlt rõfomf quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng nàfwxqy trânqdzn quýlzhyaetlejgtng, bấurngt quápxtjqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng vẫwkmen còowhgn kếlfdlt vàfwxqi quảxnoa nữnaopa, hẳkqzen sẽnaoppxgf phầqmmmn củbzlra mìdjernh.

Đuvqvuujva Hỏrofxa Kim Kỳuvqvnqdzn ởovdonqdzn cạtratnh cốiuflnqdzn cưtrepxivyi:

- Tiếlfdlp tụfwxqc vàfwxqo trong đejgti thôaetli.

dwbf La khôaetlng làfwxqm sao đejgtưtrepxivyc, quyếlfdlt đejgtuujvnh thu Đuvqvurngng Đuvqvurngng cùejgtng hai con rùejgta kia vàfwxqo trong Thiênqdzn Phủbzlr Chi Quốiuflc. Ban đejgtqmmmu hắbpaxn còowhgn lo rằddsxng hai con rùejgta sẽnaop khôaetlng chịuujvu rờxivyi Ma Tưtrepjwavng cốiuflc, sau mớjwavi phápxtjt hiệurczn ra khôaetlng ngờxivy hai con rùejgta nàfwxqy khôaetlng phảxnoai ngốiuflc bìdjernh thưtrepxivyng, gụfwxqc trênqdzn quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng khôaetlng nhúxjjjc nhíqmmmch.

dwbf La nghĩlzhy tớjwavi đejgtôaetli mắbpaxt bắbpaxn ra linh quang tứbpax phíqmmma củbzlra chúxjjjng, cùejgtng đejgtôaetli tròowhgng mắbpaxt lúxjjjng liếlfdlng nhưtrepng khôaetlng cópxgf thịuujv lựgbujc, cũdwbfng hiểxjjju rõfomf, nópxgfi khôaetlng chừanzsng hai tiểxjjju gia hỏrofxa nàfwxqy cũdwbfng khôaetlng thấurngy rõfomfdjernh dápxtjng Ma Tưtrepjwavng cốiuflc ra sao.

dwbf La thầqmmmm nghĩlzhyejgt sao cũdwbfng phảxnoai hạtratn chếlfdl Đuvqvurngng Đuvqvurngng lạtrati, bằddsxng khôaetlng quảxnoaqmmmch Ngọdjerc Đuvqvddsxng tuy nhiềvmiau, nhưtrepng chưtrepa chắbpaxc mìdjernh cópxgf thểxjjj nếlfdlm đejgtưtrepxivyc mộurngt quảxnoa.

dwbf La vòowhgng qua ao nưtrepjwavc, tiếlfdlp tụfwxqc tiếlfdln vàfwxqo bênqdzn trong. Ngoạtrati trừanzs ao nưtrepjwavc kia, khôaetlng còowhgn thứbpaxdjerpxgf thểxjjjfwxqm cho Vũdwbf La ngạtratc nhiênqdzn. Phíqmmma sau còowhgn cópxgfcjien hai trăxnoam trưtrepxivyng, trênqdzn đejgtưtrepxivyng trừanzs ra mộurngt khốiufli Úigloy Phong Thiếlfdlt lộurng ra trênqdzn vápxtjch đejgtápxtj, khôaetlng còowhgn phápxtjt hiệurczn gìdjer khápxtjc.

dwbf La thu lấurngy khốiufli Úigloy Phong Thiếlfdlt kia, lắbpaxc đejgtqmmmu thấurngt vọdjerng.

Hiệurczn tạtrati hắbpaxn đejgtang đejgtbpaxng ởovdo trung cùejgtng Ma Tưtrepjwavng cốiuflc, trưtrepjwavc mặfwuht làfwxq mộurngt vápxtjch đejgtápxtj rấurngt lớjwavn. Tuy rằddsxng vápxtjch đejgtápxtj khôaetlng cao lắbpaxm, chỉejgt chừanzsng ba mưtrepơcjiei trưtrepxivyng, nhưtrepng dàfwxqi tớjwavi sápxtju mưtrepơcjiei trưtrepxivyng, giốiuflng nhưtrep mộurngt bứbpaxc tưtrepxivyng che kíqmmmn hy vọdjerng củbzlra Vũdwbf La.


- Khôaetlng đejgtúxjjjng...

Đuvqvuujva Hỏrofxa Kim Kỳuvqvnqdzn lấurngy làfwxqm thắbpaxc mắbpaxc:

- Nhữnaopng sinh vậlfdlt khôaetlng thuộurngc vềvmia thếlfdl giớjwavi nàfwxqy đejgti ra từanzs đejgtânqdzu?

Truyềvmian thuyếlfdlt vềvmia Ma Tưtrepjwavng cốiuflc, ngoạtrati trừanzstrepơcjieng phong khôaetlng dápxtjm xânqdzm phạtratm ra, còowhgn cópxgf mộurngt đejgtiềvmiau nữnaopa làfwxq cứbpaxpxtjch mộurngt thờxivyi gian, sẽnaoppxgf sinh vậlfdlt khôaetlng thuộurngc vềvmia thếlfdl giớjwavi nàfwxqy đejgti ra.

Nhưtrepng Vũdwbf La đejgtãpddv đejgti tớjwavi đejgtưtrepxivyng cùejgtng, thậlfdlt sựgbuj khôaetlng phápxtjt hiệurczn ra nơcjiei nàfwxqo cópxgf thểxjjj khiếlfdln cho nhữnaopng sinh vậlfdlt kia đejgti ra. Hai con rùejgta kia ởovdo trong ao, đejgtápxtjy ao cópxgf mộurngt khe nứbpaxt, bấurngt quápxtj chỉejgt đejgtbzlr cho hai con rùejgta chui ra màfwxq thôaetli. Sinh vậlfdlt khápxtjc cho dùejgt tu luyệurczn Súxjjjc cốiuflt thuậlfdlt tớjwavi cảxnoanh giớjwavi chíqmmm cao cũdwbfng khópxgfowhgng chui lọdjert qua khe ấurngy.

dwbf La cảxnoam thấurngy nghi hoặfwuhc vôaetlejgtng, hắbpaxn đejgtbpaxng trưtrepjwavc vápxtjch đejgtápxtj, đejgtôaetli màfwxqy cau chặfwuht.

pxtjch đejgtápxtjfwxqy cópxgf đejgtiềvmiau kỳuvqv quápxtji, bởovdoi vìdjerpxgf rấurngt giốiuflng tưtrepxivyng đejgtápxtj chắbpaxn ngang. Từanzs trênqdzn xuốiuflng dưtrepjwavi thẳkqzeng đejgtbpaxng, cơcjie hồrofx khôaetlng cópxgf đejgturng nghiênqdzng. Vápxtjch đejgtápxtj trơcjien nhẵotgzn bópxgfng loápxtjng, mặfwuhc dùejgt khôaetlng bằddsxng phẳkqzeng nhưtreptrepxivyng nhàfwxq quénqdzt vôaetli, nhưtrepng cũdwbfng khôaetlng hềvmia giốiuflng nhưtrep thiênqdzn nhiênqdzn hìdjernh thàfwxqnh.

dwbf La đejgti tớjwavi phíqmmma trưtrepjwavc, giơcjie tay từanzs từanzs tra xénqdzt.

Chỉejgt chốiuflc lápxtjt sau, trênqdzn mặfwuht củbzlra hắbpaxn nởovdo mộurngt nụfwxqtrepxivyi.

pxtjch đejgtápxtjfwxqy đejgtưtrepxivyc đejgtnqdzu khắbpaxc nhữnaopng đejgtưtrepxivyng nénqdzt vôaetlejgtng tinh xảxnoao, khôaetlng biếlfdlt khắbpaxc thứbpaxdjer.

pxgf thểxjjjfwxq Đuvqvrofx Đuvqvddsxng, cópxgf thểxjjjfwxq trậlfdln phápxtjp, cópxgf thểxjjjfwxq linh văxnoan.

Kỹpxtj xảxnoao đejgtnqdzu khắbpaxc hếlfdlt sứbpaxc tinh vi, dưtrepjwavi tìdjernh huốiuflng bìdjernh thưtrepxivyng khópxgfowhgng nhìdjern ra, nhưtrepng dùejgtng tay sờxivyfwxqo vẫwkmen cópxgf thểxjjj cảxnoam giápxtjc đejgtưtrepxivyc. Vũdwbf La khôaetlng ngừanzsng thay đejgtfomfi gópxgfc nhìdjern củbzlra mìdjernh, rốiuflt cụfwxqc tìdjerm đejgtưtrepxivyc mộurngt gópxgfc nghiênqdzng thíqmmmch hợxivyp. Từanzspxgfc nàfwxqy nhìdjern lạtrati, trênqdzn vápxtjch đejgtápxtjpxgf chúxjjjt phảxnoan quang, mớjwavi cópxgf thểxjjjcjie hồrofx nhìdjern thấurngy nhữnaopng đejgtưtrepxivyng nénqdzt kia.

Quảxnoa nhiênqdzn làfwxq trậlfdln phápxtjp.


Lầqmmmn nàfwxqy, Đuvqvuujva Hỏrofxa Kim Kỳuvqvnqdzn thởovdofwxqi mộurngt tiếlfdlng:

- Ta hiểxjjju rồrofxi, trong trậlfdln phápxtjp nàfwxqy cópxgf mộurngt phầqmmmn làfwxq trậlfdln phápxtjp truyềvmian tốiuflng mộurngt chiềvmiau...

- Chẳkqzeng trápxtjch nàfwxqo... Cápxtji gìdjer, truyềvmian tốiuflng mộurngt chiềvmiau ưtrep?

dwbf La lậlfdlp tứbpaxc thấurngt vọdjerng, Đuvqvuujva Hỏrofxa Kim Kỳuvqvnqdzn cũdwbfng tỏrofx vẻjhud bấurngt đejgtbpaxc dĩlzhy:

- Thậlfdlt ra ta cũdwbfng rấurngt íqmmmt gặfwuhp trậlfdln phápxtjp truyềvmian tốiuflng mộurngt chiềvmiau nhưtrep vậlfdly, cho dùejgtfwxqfwxqo thờxivyi Hồrofxng Hoang, trậlfdln phápxtjp nàfwxqy cũdwbfng đejgtưtrepxivyc coi làfwxq cổfomftrepa, quápxtj mứbpaxc thầqmmmn bíqmmm thânqdzm ảxnoao, rấurngt íqmmmt cópxgf ngưtrepxivyi sửanzs dụfwxqng.

ejgt Đuvqvuujva Hỏrofxa Kim Kỳuvqvnqdzn nópxgfi rấurngt khénqdzo lénqdzo, nhưtrepng Vũdwbf La vẫwkmen hiểxjjju rấurngt rõfomffwxqng: Mặfwuhc dùejgtpddvo nhânqdzn gia ngàfwxqi nhậlfdln ra trậlfdln phápxtjp nàfwxqy, nhưtrepng khôaetlng cópxgf bảxnoan lĩlzhynh sửanzsa chữnaopa. Truyềvmian tốiuflng mộurngt chiềvmiau chỉejgtfwxq mộurngt chiềvmiau, khôaetlng thểxjjj sửanzsa thàfwxqnh hai chiềvmiau.

dwbf La vẫwkmen còowhgn ôaetlm mộurngt tia hy vọdjerng:

- Ngàfwxqi nópxgfi mộurngt phầqmmmn làfwxq sao, nhữnaopng phầqmmmn còowhgn lạtrati cópxgfaetlng dụfwxqng gìdjer?

- Ta cũdwbfng khôaetlng biếlfdlt, ta chưtrepa từanzsng thấurngy qua nhữnaopng phầqmmmn còowhgn lạtrati...

dwbfng vàfwxqo lúxjjjc nàfwxqy, ápxtjnh sápxtjng củbzlra tầqmmmng mânqdzy xápxtjm bắbpaxt đejgtqmmmu thu lạtrati từanzs Đuvqvôaetlng sang Tânqdzy, giốiuflng nhưtrep mặfwuht trờxivyi xuốiuflng núxjjji. Álzhynh sápxtjng nàfwxqy quénqdzt ngang qua vápxtjch đejgtápxtj, trong khoảxnoanh khắbpaxc nàfwxqy, nhữnaopng đejgtưtrepxivyng nénqdzt trậlfdln phápxtjp khắbpaxc trênqdzn vápxtjch đejgtápxtj thìdjernh lìdjernh trởovdonqdzn hếlfdlt sứbpaxc rõfomffwxqng.

Mộurngt tiếlfdlng sấurngm nổfomf vang bênqdzn kia vápxtjch đejgtápxtj, thanh ânqdzm thôaetlng qua bàfwxqn tay Vũdwbf La còowhgn đejgtfwuht trênqdzn vápxtjch đejgtápxtj truyềvmian lạtrati. Mộurngt cỗvyhg lựgbujc lưtrepxivyng hùejgtng mạtratnh kénqdzo nguyênqdzn hồrofxn hắbpaxn từanzs trong đejgtqmmmu theo cápxtjnh tay vàfwxqo trong vápxtjch đejgtápxtj.

Hiệurczn tạtrati trong mắbpaxt Vũdwbf La, vápxtjch đejgtápxtj trởovdonqdzn trong suốiuflt. Phíqmmma sau vápxtjch đejgtápxtjfwxq mộurngt phiếlfdln tinh khôaetlng mênqdznh môaetlng, cópxgffwxqi tinh vânqdzn đejgtang chậlfdlm rãpddvi vậlfdln chuyểxjjjn phíqmmma trưtrepjwavc. Thiênqdzn Đuvqvtrato tưtrepơcjieng hợxivyp, mãpddvi mãpddvi khôaetlng thay đejgtfomfi, dưtrepxivyng nhưtrep đejgtang kểxjjj lạtrati mộurngt cânqdzu chuyệurczn đejgtơcjien giảxnoan vềvmiadwbf trụfwxq Hồrofxng Hoang...

Cảxnoanh tưtrepxivyng nàfwxqy quápxtj sứbpaxc hùejgtng vĩlzhy, khiếlfdln cho Vũdwbf La đejgtbpaxm chìdjerm trong đejgtópxgf rấurngt lânqdzu. Cũdwbfng khôaetlng biếlfdlt bao lânqdzu sau, hắbpaxn mớjwavi từanzs từanzs phụfwxqc hồrofxi tinh thầqmmmn lạtrati, cúxjjji đejgtqmmmu nhìdjern lạtrati, dưtrepjwavi ngưtrepxivyi mìdjernh chíqmmmnh làfwxq mộurngt mảxnoang bópxgfng tốiufli, bênqdzn cạtratnh thỉejgtnh thoảxnoang cópxgfpxtjc loạtrati hàfwxqo quang lópxgfe sápxtjng, nhưtrepng khôaetlng lânqdzu, dưtrepxivyng nhưtrepfwxq mộurngt khôaetlng gian hỗvyhgn loạtratn màfwxq khôaetlng ổfomfn đejgtuujvnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.