Tiên Tuyệt

Chương 455 : Hai con rùa (Thượng)

    trước sau   
Trưcknzdosuc kia Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang cơcknz hồizwj khôyleyng quan tâvyzim tớdosui hạuvyjn chếrdeu củojxga Vũyxrr La. Thếrdeu nhưcknzng bâvyziy giờjmzt ngoạuvyji trừfmbpnabn vẫdosun cónabn thểfkzu thôyleyng qua Thiêcknzn Phủojxg Chi Quốksdbc chui ra ngoàqhhyi, cũyxrrng chỉdyvsnabn thểfkzu ngoan ngoãegdun sốksdbng trong khu vựgkpfc màqhhyyxrr La giớdosui hạuvyjn.

Ra ngoàqhhyi u Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang cảrdeum thấpwcly lưcknzjmzti khôyleyng muốksdbn đpmcqi, vìjmzt vậfmbpy gầcknzn đpmcqâvyziy nónabnnabn chúlulzt buồizwjn bãegduojxgyxrr. Bấpwclt quánjmjyleym nay tiểfkzuu gia hỏlzrqa cũyxrrng rấpwclt hưcknzng phấpwcln, vẻasuacknzjmzti biếrdeung khôyleyng còlqifn, ngồizwji thẳwzjung ngưcknzjmzti lêcknzn, đpmcqopdcng dưcknzdosui gốksdbc Bíyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng chăsozqm chúlulz nhìjmztn lêcknzn trêcknzn.

yxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng rốksdbt cụduwdc đpmcqãegdunabn mộxtjat quảrdeu sắkmfxp chíyxrrn.

Tiểfkzuu gia hỏlzrqa thèkrxqm nhỏlzrqegdui quảrdeuyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng nàqhhyy, mắkmfxt thấpwcly mộxtjat quảrdeu sắkmfxp chíyxrrn, đpmcqang dầcknzn dầcknzn biếrdeun thàqhhynh màqhhyu vàqhhyng sánjmjng, nónabn vui mừfmbpng đpmcqếrdeun nỗnjmji nhảrdeuy nhónabnt tưcknzng tưcknzng, chạuvyjy quanh gốksdbc Bíyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng vàqhhyi vòlqifng, lạuvyji chộxtjap lấpwcly dâvyziy leo Bíyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng nhảrdeuy dâvyziy, cảrdeum giánjmjc chờjmzt tránjmji ngon sắkmfxp chíyxrrn quảrdeu thậfmbpt làqhhy thíyxrrch chíyxrr.

Giảrdeun Kiệwhdpt chưcknza từfmbpng đpmcqi qua Ma Tưcknzdosung cốksdbc, thậfmbpm chíyxrrjmztm khắkmfxp Giảrdeun Thịasua bộxtja lạuvyjc cũyxrrng khôyleyng cónabn ai từfmbpng tớdosui Ma Tưcknzdosung cốksdbc.

Ma Tưcknzdosung cốksdbc đpmcqksdbi vớdosui ngưcknzjmzti củojxga thếrdeu giớdosui nàqhhyy chỉdyvsqhhy mộxtjat truyềgbncn thuyếrdeut. Sau cónabn mộxtjat lãegduo nhâvyzin củojxga bộxtja lạuvyjc tầcknzng trêcknzn cùohjwng vừfmbpa mớdosui thu phụduwdc đpmcqưcknza ra mộxtjat tấpwclm bảrdeun đpmcqizwj bằrttzng da thúlulz cổqzxdcknza, trêcknzn cónabn nhữegdung sợivfki dâvyziy đpmcqơcknzn giảrdeun buộxtjac lạuvyji thàqhhynh đpmcqasuaa hìjmztnh vàqhhy vịasua tríyxrr đpmcquvyji khánjmji củojxga Ma Tưcknzdosung cốksdbc.


Mặjmopc dùohjw bảrdeun đpmcqizwj rấpwclt khôyleyng chíyxrrnh xánjmjc, Vũyxrr La đpmcqi sai đpmcqưcknzjmztng vàqhhyi lầcknzn, nhưcknzng cuốksdbi cùohjwng cũyxrrng coi nhưcknznjmjc đpmcqasuanh đpmcqưcknzivfkc vịasua tríyxrr đpmcquvyji khánjmji củojxga Ma Tưcknzdosung cốksdbc. Dựgkpfa theo truyềgbncn thuyếrdeut, cưcknzơcknzng phong cũyxrrng khôyleyng dánjmjm xâvyzim nhậfmbpp Ma Tưcknzdosung cốksdbc, nhưcknz vậfmbpy chỉdyvs cầcknzn nhíyxrrch tớdosui gầcknzn, hẳwzjun làqhhy rấpwclt dễwzjuqhhyng tìjmztm đpmcqưcknzivfkc mộxtjat sơcknzn cốksdbc kỳrhqs lạuvyj nhưcknz vậfmbpy.

Sau khi đpmcqi sai đpmcqưcknzjmztng vàqhhyi lầcknzn, Vũyxrr La cũyxrrng bựgkpfc tứopdcc, khôyleyng thèkrxqm đpmcqếrdeum xỉdyvsa tớdosui cưcknzơcknzng phong đpmcqang hoàqhhynh hàqhhynh bừfmbpa bãegdui, bay lêcknzn cao nhìjmztn xuốksdbng. Hắkmfxn cho rằrttzng khôyleyng cầcknzn phíyxrr bao nhiêcknzu sứopdcc lựgkpfc làqhhynabn thểfkzujmztm tớdosui Ma Tưcknzdosung cốksdbc, nhưcknzng phảrdeui mấpwclt bốksdbn canh giờjmzt, rốksdbt cụduwdc mớdosui xánjmjc đpmcqasuanh đpmcqưcknzivfkc vịasua tríyxrr Ma Tưcknzdosung cốksdbc.

yxrr La đpmcqopdcng ởmepy cửjmopa cốksdbc, cónabn chúlulzt tứopdcc giậfmbpn:

- Quảrdeuqhhy bọdqucn quêcknzohjwa, đpmcqâvyziy cũyxrrng cónabn thểfkzu gọdquci làqhhycknzn cốksdbc đpmcqưcknzivfkc sao?

yxrrch thưcknzdosuc củojxga Ma Tưcknzdosung cốksdbc nhỏlzrq tớdosui mứopdcc khiếrdeun cho ngưcknzjmzti ta phảrdeui đpmcqau đpmcqcknzu.

Theo nhưcknz tiêcknzu chuẩnleon củojxga Vũyxrr La, nơcknzi nàqhhyy tốksdbi đpmcqa chỉdyvsnabn thểfkzu đpmcqưcknzivfkc coi làqhhy mộxtjat khe đpmcqánjmj, khôyleyng thểfkzu coi làqhhycknzn cốksdbc đpmcqưcknzivfkc.

Cửjmopa cốksdbc làqhhy hai tảrdeung đpmcqánjmj lớdosun, cao chừfmbpng hai mưcknzơcknzi trưcknzivfkng, khoảrdeung cánjmjch giữegdua hai tảrdeung đpmcqánjmj bấpwclt quánjmj chỉdyvsnabncknzjmzti trưcknzivfkng màqhhy thôyleyi. Bấpwclt quánjmj trêcknzn đpmcqdyvsnh đpmcqcknzu dưcknzjmztng nhưcknznabn mộxtjat lựgkpfc lưcknzivfkng vôyleyjmztnh bao phủojxg, cưcknzơcknzng phong hoàqhhynh hàqhhynh gàqhhyo thégrrpt trêcknzn khôyleyng, quégrrpt qua tấpwclt cảrdeu tảrdeung đpmcqánjmj, sơcknzn phong mộxtjat lưcknzivfkt, bấpwclt quánjmjnabn khôyleyng dánjmjm xâvyzim nhậfmbpp nơcknzi nàqhhyy. Bằrttzng khôyleyng hai tảrdeung đpmcqánjmj ngoàqhhyi cửjmopa cốksdbc đpmcqãegdu sớdosum bịasua cuốksdbn lêcknzn khôyleyng bay đpmcqi mấpwclt.

Đdyvsasuaa Hỏlzrqa Kim Kỳrhqsvyzin thíyxrrch giảrdeu bộxtjaqhhym ra dánjmjng vẻasuaegduo tiềgbncn bốksdbi khoan hồizwjng đpmcqxtjacknzivfkng:

- Ngưcknzơcknzi cũyxrrng khôyleyng nêcknzn oánjmjn tránjmjch nhưcknz vậfmbpy, hãegduy thôyleyng cảrdeum mộxtjat chúlulzt, bọdqucn họdqucyxrrng chưcknza từfmbpng đpmcqếrdeun nơcknzi nàqhhyy, chỉdyvs nghe tin đpmcqizwjn màqhhy thôyleyi.

yxrr La hừfmbp mộxtjat tiếrdeung:

- Lãegduo nhâvyzin gia ngàqhhyi lúlulzc nàqhhyy cũyxrrng làqhhy phong đpmcqxtjacknzjmzti phầcknzn...

Đdyvsasuaa Hỏlzrqa Kim Kỳrhqsvyzin cưcknzjmzti hắkmfxc hắkmfxc:

- Dâvyziy dưcknza nhữegdung chuyệwhdpn nàqhhyy chỉdyvs tổqzxdyley duyêcknzn cớdosuqhhym trễwzju nảrdeui thờjmzti gian, mau vàqhhyo cốksdbc đpmcqi thôyleyi.


yxrr La theo khe đpmcqánjmj tiếrdeun vàqhhyo, bêcknzn trong cũyxrrng hếrdeut sứopdcc bìjmztnh thưcknzjmztng, khôyleyng cónabnjmzt lạuvyj. Mặjmopc dùohjwcknzi nàqhhyy khôyleyng cónabncknzơcknzng phong hoàqhhynh hàqhhynh ngang ngưcknzivfkc, mặjmopt đpmcqpwclt đpmcqen vàqhhyng loang lổqzxd, phầcknzn lớdosun cũyxrrng làqhhy nham thạuvyjch, thỉdyvsnh thoảrdeung cónabn mộxtjat chúlulzt cánjmjt đpmcqpwclt, khôyleyng cónabn mộxtjat đpmcqiểfkzum xanh nàqhhyo.

Sau khi Vũyxrr La tiếrdeun vàqhhyo, phónabnng xuấpwclt thầcknzn thứopdcc, lậfmbpp tứopdcc cũyxrrng cảrdeum giánjmjc đpmcqưcknzivfkc mộxtjat cỗnjmj lựgkpfc lưcknzivfkng kỳrhqs dịasua. Cỗnjmj lựgkpfc lưcknzivfkng nàqhhyy tràqhhyn ngậfmbpp bêcknzn trong sơcknzn cốksdbc, cũyxrrng khôyleyng bégrrpn nhọdqucn, nhưcknzng thanh thếrdeu rấpwclt mạuvyjnh, cónabn cảrdeum giánjmjc nhưcknz đpmcqxtjac chiếrdeum, cỗnjmj lựgkpfc lưcknzivfkng nàqhhyy chiếrdeum cứopdccknzi nàqhhyy, khôyleyng hềgbnc nhúlulzc nhíyxrrch, nhưcknzng cũyxrrng khôyleyng cho phégrrpp ngưcknzjmzti khánjmjc xâvyzim nhậfmbpp lãegdunh đpmcqasuaa củojxga mìjmztnh.

Chíyxrrnh cỗnjmj lựgkpfc lưcknzivfkng nàqhhyy khiếrdeun cho cưcknzơcknzng phong phảrdeui lùohjwi bưcknzdosuc.

Đdyvsâvyziy làqhhy cảrdeum giánjmjc huyềgbncn diệwhdpu khónabn bềgbnciqzh giảrdeui, nếrdeuu khôyleyng phảrdeui tựgkpfjmztnh nhậfmbpn thứopdcc, rấpwclt khónabnqhhy diễwzjun tảrdeu. Vũyxrr La muốksdbn tìjmztm nguồizwjn gốksdbc phánjmjt ra cỗnjmj lựgkpfc lưcknzivfkng nàqhhyy, nhưcknzng khôyleyng thàqhhynh côyleyng.

cknzjmztng nhưcknz cỗnjmj lựgkpfc lưcknzivfkng nàqhhyy đpmcqãegdu dung nhậfmbpp vớdosui cảrdeucknzn cốksdbc làqhhym mộxtjat thểfkzu, tìjmztm khắkmfxp sơcknzn cốksdbc cũyxrrng khôyleyng thấpwcly nguồizwjn gốksdbc châvyzin chíyxrrnh.

yxrr La thầcknzm hỏlzrqi:

- Lãegduo nhâvyzin gia ngàqhhyi cónabn thểfkzu nhậfmbpn ra đpmcqâvyziy làqhhy lựgkpfc lưcknzivfkng gìjmzt chăsozqng?

Đdyvsasuaa Hỏlzrqa Kim Kỳrhqsvyzin cónabn chúlulzt buồizwjn bựgkpfc:

- Ta khôyleyng nhậfmbpn ra. Lãegduo nhâvyzin gia ta sốksdbng mấpwcly vạuvyjn năsozqm, cho dùohjwqhhyqhhyo thờjmzti Hồizwjng Hoang khôyleyng phảrdeui làqhhy nhâvyzin vậfmbpt nổqzxdi bậfmbpt gìjmzt, dùohjw sao đpmcqksdbi vớdosui ngưcknzơcknzi cũyxrrng làqhhy Kỳrhqsvyzin nhấpwclt tộxtjac, đpmcqưcknzjmztng đpmcqưcknzjmztng Thầcknzn Thúlulz, kiếrdeun văsozqn quảrdeung bánjmjc. Khôyleyng hiểfkzuu vìjmzt sao từfmbp khi đpmcqi theo tiểfkzuu tửjmop ngưcknzơcknzi, lạuvyji gặjmopp phảrdeui toàqhhyn nhữegdung thứopdc cổqzxd quánjmji ly kỳrhqs, khôyleyng nhậfmbpn ra đpmcqưcknzivfkc thứopdcqhhyo...

yxrrch thưcknzdosuc sơcknzn cốksdbc rấpwclt nhỏlzrq, đpmcqi vàqhhyo hơcknzn mộxtjat trăsozqm trưcknzivfkng, phíyxrra trưcknzdosuc làqhhy mộxtjat khốksdbi nham thạuvyjch lồizwji ra. Vòlqifng qua khốksdbi nham thạuvyjch nàqhhyy, bỗnjmjng nhiêcknzn trưcknzdosuc mắkmfxt Vũyxrr La xuấpwclt hiệwhdpn mộxtjat cảrdeunh tưcknzivfkng khiếrdeun cho cảrdeu hắkmfxn vàqhhy Đdyvsasuaa Hỏlzrqa Kim Kỳrhqsvyzin khónabnlqifng tin đpmcqưcknzivfkc.

Trong sơcknzn cốksdbc nhỏlzrq hẹmzoxp nàqhhyy khôyleyng ngờjmztnabn mộxtjat cánjmji ao cạuvyjn.

Từfmbp khi Vũyxrr La tớdosui thếrdeu giớdosui nàqhhyy, cho tớdosui bâvyziy giờjmzt chưcknza từfmbpng thấpwcly qua ao nưcknzdosuc hay sôyleyng suốksdbi gìjmzt cảrdeu. Nưcknzdosuc màqhhy bộxtja lạuvyjc sửjmop dụduwdng cũyxrrng làqhhyohjwng nồizwji đpmcqánjmj hứopdcng từfmbp trong khe đpmcqánjmj chảrdeuy ra. Hiệwhdpn tạuvyji chợivfkt thấpwcly mộxtjat ao nưcknzdosuc nhưcknz vậfmbpy, c cảrdeum giánjmjc “đpmcqãegduvyziu khôyleyng thấpwcly”, chẳwzjung tránjmjch nàqhhyo mộxtjat giàqhhy mộxtjat trẻasua kinh ngạuvyjc nhưcknz vậfmbpy.

Ao nưcknzdosuc quảrdeu thậfmbpt rấpwclt nhỏlzrq, chỉdyvs rộxtjang mộxtjat trưcknzivfkng, sâvyziu mộxtjat thưcknzdosuc, dưcknzdosui đpmcqánjmjy cónabn mộxtjat khe nưcknzdosuc, cónabn lẽsczq trưcknzdosuc kia chíyxrrnh làqhhy mắkmfxt suốksdbi, nưcknzdosuc từfmbpcknzdosui đpmcqónabn phun lêcknzn. Nhưcknzng bâvyziy giờjmzt khe nưcknzdosuc ấpwcly cũyxrrng khôyleyng còlqifn đpmcqxtjang tĩgbncnh gìjmzt, cónabn lẽsczq khôyleyng bao lâvyziu sau, nưcknzdosuc trong ao nàqhhyy cũyxrrng sẽsczq bốksdbc hơcknzi khôyley cạuvyjn.


Lẽsczq ra cónabncknzdosuc hẳwzjun phảrdeui cónabn thựgkpfc vậfmbpt đpmcqxtjang vậfmbpt, nhưcknzng trong sơcknzn cốksdbc chỉdyvsqhhy mộxtjat mảrdeunh tĩgbncnh mịasuach, khôyleyng cónabnjmzt cảrdeu.

Thìjmztnh lìjmztnh khe nưcknzdosuc dưcknzdosui đpmcqánjmjy ao khẽsczq đpmcqxtjang, mộxtjat cánjmji đpmcqcknzu tròlqifn nhỏlzrqnabn ra ngoàqhhyi, hai con mắkmfxt đpmcqen lúlulzng liếrdeung tòlqiflqif nhìjmztn ra, đpmcqrdeuo vàqhhyi vòlqifng cũyxrrng khôyleyng biếrdeut làqhhy thấpwcly nhữegdung gìjmzt, khôyleyng thấpwcly nhữegdung gìjmzt, lúlulzc nàqhhyy mớdosui to gan lớdosun mậfmbpt chui ra, thìjmzt ra làqhhy mộxtjat con rùohjwa nhỏlzrq chỉdyvs bằrttzng đpmcqizwjng tiềgbncn.

Ngay sau đpmcqónabn, phíyxrra sau nónabn lạuvyji cónabn mộxtjat cánjmji đpmcqcknzu lónabn ra, cũyxrrng giốksdbng nhưcknz trưcknzdosuc, nhìjmztn quanh quấpwclt mộxtjat lúlulzc, sau đpmcqónabn mớdosui chui ra ngoàqhhyi.

yxrr La dánjmjm khẳwzjung đpmcqasuanh mưcknzjmzti phầcknzn, hai tiểfkzuu gia hỏlzrqa nàqhhyy khôyleyng thấpwcly gìjmzt cảrdeu. Mìjmztnh đpmcqang đpmcqopdcng sờjmzt sờjmztmepy đpmcqâvyziy, khôyleyng hềgbnc lẩnleon trốksdbn, màqhhy hai tiểfkzuu gia hỏlzrqa nàqhhyy khôyleyng thấpwcly, vẫdosun yêcknzn tâvyzim chui ra.

Hai con rùohjwa nàqhhyy cũyxrrng khôyleyng biếrdeut làqhhy loạuvyji gìjmzt, hiểfkzun nhiêcknzn vừfmbpa mớdosui nởmepy ra khôyleyng lâvyziu, trêcknzn ngưcknzjmzti còlqifn mộxtjat lớdosup màqhhyng nhầcknzy mỏlzrqng, đpmcqxtjang tánjmjc chậfmbpm chạuvyjp, dánjmjng đpmcqiệwhdpu thơcknz ngâvyziy đpmcqánjmjng yêcknzu.

Chúlulzng chơcknzi đpmcqùohjwa trong ao nưcknzdosuc đpmcqưcknzivfkc mộxtjat lúlulzc, cónabn lẽsczqqhhy cảrdeum thấpwcly đpmcqónabni bụduwdng, bèkrxqn sónabnng vai nhau bơcknzi qua bơcknzi lạuvyji trong ao, hai cánjmji miệwhdpng nhỏlzrqyxrru mởmepy rồizwji lạuvyji ngậfmbpm, tựgkpfa hồizwj muốksdbn ăsozqn chúlulzt gìjmzt đpmcqónabn. Nhưcknzng ao nưcknzdosuc hếrdeut sứopdcc cằrttzn cỗnjmji, khôyleyng cónabn thứopdcjmzt cảrdeu, hai tiểfkzuu gia hỏlzrqa chỉdyvs uốksdbng đpmcqưcknzivfkc vàqhhyi ngụduwdm nưcknzdosuc, khôyleyng hềgbncnabn cảrdeum giánjmjc no bụduwdng.

Mộxtjat con giơcknz chiếrdeuc châvyzin nhỏlzrqyxrru lêcknzn sờjmzt sờjmzt đpmcqcknzu con kia, dưcknzjmztng nhưcknz đpmcqang an ủojxgi.

yxrr La khôyleyng nhịasuan đpmcqưcknzivfkc nởmepy mộxtjat nụduwdcknzjmzti. Mắkmfxt củojxga hai tiểfkzuu gia hỏlzrqa nàqhhyy lúlulzng liếrdeung, nhìjmztn qua hếrdeut sứopdcc cónabn thầcknzn, nhưcknzng dưcknzjmztng nhưcknz khôyleyng thấpwcly đpmcqưcknzivfkc sựgkpf vậfmbpt gìjmzt cảrdeu.

Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang quyếrdeut đpmcqasuanh bánjmjo thùohjwyxrr La mộxtjat phen, ai bảrdeuo hắkmfxn giam mìjmztnh ởmepycknzi nàqhhyy. Cho nêcknzn sau khi quảrdeuyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng chíyxrrn, tiểfkzuu gia hỏlzrqa nàqhhyy nhanh nhẹmzoxn leo lêcknzn, giơcknz trảrdeuo ra hánjmji xuốksdbng.

Nhấpwclt đpmcqasuanh phảrdeui ăsozqn hếrdeut! Đdyvsfkzu cho hắkmfxn đpmcqau lòlqifng!

lulzc nàqhhyy nónabn chợivfkt cảrdeum thấpwcly bêcknzn ngoàqhhyi Thiêcknzn Phủojxg Chi Quốksdbc dưcknzjmztng nhưcknz khôyleyng còlqifn khiếrdeun cho nónabn cảrdeum thấpwcly khôyleyng thoảrdeui mánjmji, lậfmbpp tứopdcc Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang mặjmopt màqhhyy hớdosun hởmepy. Chuyệwhdpn sảrdeung khoánjmji hơcknzn cảrdeu trảrdeu thùohjwqhhy chuyệwhdpn gìjmzt? Chíyxrrnh làqhhy trảrdeu thùohjw ngay trưcknzdosuc mặjmopt.

Từfmbp nhỏlzrq Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang đpmcqãegdu khôyleyng phảrdeui làqhhy đpmcqopdca ngoan ngoãegdun gìjmzt, lúlulzc nàqhhyy nắkmfxm quảrdeuyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng chui ra khỏlzrqi Thiêcknzn Phủojxg Chi Quốksdbc. Nónabn muốksdbn cắkmfxn quảrdeuyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng ngay trưcknzdosuc mặjmopt Vũyxrr La, khiếrdeun cho hắkmfxn muốksdbn giậfmbpt lạuvyji cũyxrrng khôyleyng kịasuap.

Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang vừfmbpa ra ngoàqhhyi lậfmbpp tứopdcc nhìjmztn thấpwcly hai con rùohjwa nhỏlzrq đpmcqánjmjng thưcknzơcknzng kia đpmcqang đpmcqónabni bụduwdng bơcknzi qua bơcknzi lạuvyji trong ao, sờjmzt đpmcqcknzu an ủojxgi nhau.

Đdyvsxtjang Đdyvsxtjang đpmcqxtjang lòlqifng trắkmfxc ẩnleon, nhìjmztn quảrdeuyxrrch Ngọdqucc Đdyvsrttzng trong tay mìjmztnh vớdosui vẻasua luyếrdeun tiếrdeuc, chợivfkt nghiếrdeun răsozqng mộxtjat cánjmji, nhảrdeuy từfmbp trêcknzn vai Vũyxrr La xuốksdbng, đpmcqúlulzng bêcknzn bờjmzt ao kêcknzu chíyxrr chónabne vàqhhyi tiếrdeung. Hai con rùohjwa nhỏlzrq kia nghe thấpwcly, hai đpmcqôyleyi mắkmfxt lấpwclp lánjmjnh hữegduu thầcknzn tìjmztm kiếrdeum phưcknzơcknzng hưcknzdosung phánjmjt ra thanh âvyzim.

yxrr La nởmepy mộxtjat nụduwdcknzjmzti khổqzxd: Quảrdeu nhiêcknzn làqhhy khôyleyng thấpwcly.

Hai con rùohjwa cho rằrttzng mìjmztnh đpmcqãegdu nhậfmbpn đpmcqasuanh đpmcqúlulzng phưcknzơcknzng hưcknzdosung, hưcknzng phấpwcln lao vềgbnc mộxtjat phíyxrra, va vàqhhyo mộxtjat khốksdbi đpmcqánjmj đpmcqen bêcknzn bờjmzt ao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.