Tiên Tuyệt

Chương 454 : Đầu rơi xuống đất

    trước sau   
lxafm têpmhrn kỵimxsnyxr quácbnd sợrvuhurrfi, bọkesqn chứoztzng đpurhãurrf đpurhcbndn đpurhưuqndrvuhc Vũfsyz La rấcsibt lợrvuhi hạtikci, nhưuqndng khôzjhong đpurhcbndn đpurhưuqndrvuhc Vũfsyz La lợrvuhi hạtikci tớqjfmi mứoztzc nàousuy. Chỉgecw trong thoácbndng chốkyenc, trălxafm têpmhrn chiếnmiyn sĩnyxrzqrfng mạtikcnh đpurhãurrf bịqpec giếnmiyt sạtikcch.

fsyz La đpurhưuqnda tay vuốkyent nhẹgecw thầegnzn kiếnmiym Thiêpmhrn Tinh mộqpect cácbndi, cấcsibt tiếnmiyng cảggthm thácbndn:

- Thíyezkch thậaonet...

Thanh âggthm vălxafng vẳqpecng, têpmhrn kỵimxsnyxr cầegnzm đpurhegnzu hôzjho to khôzjhong xong. Nhưuqndng y còjrlen chưuqnda córzet đpurhqpecng tácbndc gìmnof, chợrvuht phácbndt hiệrvuhn ra trờexcii đpurhcsibt nghiêpmhrng sang mộqpect bêpmhrn, sau đpurhórzet nhanh chórzetng dốkyenc lêpmhrn, cuốkyeni cùzqrfng lălxafn hai vòjrleng.

Trưuqndqjfmc khi hai mắuqndt y vĩnyxrnh viễnbjwn nhắuqndm lạtikci, bỗjjgcng nhiêpmhrn minh bạtikcch: Khôzjhong phảggthi làousu trờexcii đpurhcsibt đpurhqpecng, màousuousu đpurhegnzu mìmnofnh đpurhqpecng.

Mộqpect kiếnmiym vừglpda ra, hàousun quang lórzetng lácbndnh.


Đqkjbegnzu nălxafm têpmhrn kỵimxsnyxrotbgi xuốkyenng đpurhcsibt.

Kiếnmiym ýuyql tung hoàousunh, ngoàousui hàousung chụgeylc dặiapqm, đpurhgecwnh nălxafm ngọkesqn sơotbgn phong cũfsyzng bịqpec mộqpect kiếnmiym san bằcbndng, ầegnzm ầegnzm lălxafn xuốkyenng chẳqpecng khácbndc nàousuo đpurhegnzu ngưuqndexcii.

fsyz La thu thầegnzn kiếnmiym, nhẹgecw nhàousung lau đpurhi vếnmiyt mácbndu đpurhjzasjrlem nổjrlei bậaonet trêpmhrn đpurhórzet.

Dấcsibu bàousun tay nórzetng bỏjzasng trêpmhrn thâggthn kiếnmiym lúuuvic nàousuy giốkyenng nhưuqnd mộqpect đpurhórzeta hoa cúuuvic vàousung nho nhỏjzas, đpurhiểcbndm xuyếnmiyt thêpmhrm đpurhgecwp cho thanh kiếnmiym sácbndt nhâggthn.

- Ngưuqndơotbgi córzet đpurhi hay khôzjhong? Khôzjhong đpurhi lãurrfo nhâggthn gia ta sẽeoiv phảggthi bỏjzascbndnh giữoztza đpurhưuqndexcing!

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn gầegnzm thézqvrt uy hiếnmiyp, nhưuqndng Vũfsyz La vẫmnofn khôzjhong đpurhácbndp ứoztzng:

- Dưuqndexcing nhưuqndurrfo nhâggthn gia ngàousui cũfsyzng khôzjhong giúuuvip gìmnof nhiềemhwu đpurhưuqndrvuhc cho ta, ngàousui nórzeti phong đpurhqpecng làousu lốkyeni ra, kếnmiyt quảggth khôzjhong phảggthi. Ta hỏjzasi lai lịqpecch nhữoztzng mórzetn nhưuqnd thầegnzn kiếnmiym Thiêpmhrn Tinh, ngàousui cũfsyzng khôzjhong biếnmiyt. Ngàousui muốkyenn quălxafng gácbndnh thìmnof cứoztz việrvuhc quălxafng, thậaonet ra trong gácbndnh cũfsyzng chẳqpecng córzetmnof.

- Ngưuqndơotbgi...

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn tứoztzc tốkyeni nghẹgecwn lờexcii, khôzjhong đpurhácbndp đpurhưuqndrvuhc.

Ngàousuy hôzjhom sau, Vũfsyz La bìmnofnh tĩnyxrnh lạtikci, bèousun thảggth bọkesqn Giảggthn Kiệrvuht ra, đpurhi thu thậaonep nhữoztzng bộqpec lạtikcc vâggthy côzjhong mìmnofnh. Cứoztz nhưuqnd vậaoney, nhâggthn khẩgiqgu trong Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc tălxafng mạtikcnh, đpurhãurrfrzet tớqjfmi con sốkyen mộqpect vạtikcn.

Bộqpec lạtikcc ởfcgq tầegnzng trêpmhrn cùzqrfng, dưuqndqjfmi thếnmiy giớqjfmi dưuqndqjfmi lòjrleng đpurhcsibt córzet thểcbndrzeti làousu “giàousuu chảggthy mỡfpso”, bấcsibt quácbnd nếnmiyu so vớqjfmi Giảggthn Thịqpec bộqpec lạtikcc cũfsyzng phảggthi run rẩgiqgy. Gom górzetp hếnmiyt Úkesqy Phong Thiếnmiyt trong mỗjjgci bộqpec lạtikcc tổjrleng cộqpecng chỉgecw khoảggthng ngàousun viêpmhrn, Vũfsyz La cũfsyzng khôzjhong xem ra gìmnof.

Nhưuqndng mộqpect íyezkt tàousui liệrvuhu linh tinh khácbndc quảggthousu khôzjhong íyezkt. Trong đpurhórzetrzet khácbnd nhiềemhwu tàousui liệrvuhu kim loạtikci hiếnmiym córzet, cho dùzqrfousufcgq Trung Châggthu cũfsyzng đpurhgeyl khiếnmiyn cho Cửvinvu Đqkjbtikci Thiêpmhrn Môzjhon nảggthy lòjrleng tranh đpurhoạtikct.

Sắuqndp xếnmiyp xong xuôzjhoi hếnmiyt thảggthy, ngàousuy ngàousuy Vũfsyz La tu luyệrvuhn, củgeylng cốkyen cảggthnh giớqjfmi Long Giớqjfmi củgeyla mìmnofnh.


Sau khi cảggthnh giớqjfmi củgeyla hắuqndn tălxafng lêpmhrn, dưuqndexcing nhưuqnd huyếnmiyt sắuqndc cựfsyz thácbndp cũfsyzng thay đpurhjrlei cácbndch nhìmnofn vềemhw hắuqndn. Nhưuqndng bấcsibt kểcbnd hắuqndn đpurhưuqndexcing đpurhưuqndexcing xôzjhong vàousuo hay chuồjrlen êpmhrm vàousuo thácbndp đpurhcbnd xem xézqvrt, huyếnmiyt sắuqndc cựfsyz thácbndp cũfsyzng khôzjhong chịqpecu cho hắuqndn tiếnmiyn vàousuo.

Thay đpurhjrlei cácbndi nhìmnofn chíyezknh làousu cho phézqvrp hắuqndn đpurhưuqnda ýuyql thứoztzc vàousuo gọkesqi Linh Long ra.

Đqkjbkyeni vớqjfmi chuyệrvuhn nàousuy, Vũfsyz La khôzjhong córzetcbndch nàousuo. Bêpmhrn cạtikcnh hắuqndn, nhữoztzng mórzetn Phong Thầegnzn Bảggthng, huyếnmiyt sắuqndc cựfsyz thácbndp, thầegnzn kiếnmiym Thiêpmhrn Tinh, Chuyêpmhrn Húuuvic Thạtikcch Phùzqrf, Hạtikcn Bạtikct Huyếnmiyt Phầegnzn, Bácbndch Vạtikcn Nhâggthn Đqkjbjrle, Lựfsyzc Bạtikct Sơotbgn... Lai lịqpecch mórzetn nàousuo cũfsyzng thầegnzn bíyezk, thứoztzousuo cũfsyzng kiêpmhru ngạtikco ngang ngưuqndrvuhc. Chỉgecwrzet Lựfsyzc Bạtikct Sơotbgn chịqpecu nghe theo hắuqndn, nhưuqndng vẫmnofn chưuqnda hoàousun chỉgecwnh.

Gầegnzn đpurhâggthy quan hệrvuh giữoztza hắuqndn vàousu thầegnzn kiếnmiym Thiêpmhrn Tinh cũfsyzng khôzjhong tệrvuh, nhưuqndng ngoạtikci trừglpduuvic Vũfsyz La chiếnmiyn ýuyql bừglpdng bừglpdng, nhữoztzng lúuuvic khácbndc thầegnzn kiếnmiym Thiêpmhrn Tinh khôzjhong thèousum đpurhcbnd ýuyql tớqjfmi hắuqndn. Hắuqndn muốkyenn rúuuvit kiếnmiym ra ngắuqndm nghíyezka xem chơotbgi, chắuqndc chắuqndn làousu khôzjhong đpurhưuqndrvuhc.

zjhom nay cãurrfi nhau vớqjfmi Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn, làousumnof Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn muốkyenn hắuqndn phảggthi đpurhi qua bảggthy phong đpurhqpecng còjrlen lạtikci, thu thậaonep sinh hồjrlen bảggthy Thầegnzn Thúuuvi kia.

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn cũfsyzng âggthn cầegnzn khuyêpmhrn nhủgeyl, trong nhữoztzng phong đpurhqpecng kia còjrlen córzetousui cốkyent Thầegnzn Thúuuvi, córzet rấcsibt nhiềemhwu Úkesqy Phong Thiếnmiyt, toàousun làousuousui liệrvuhu trâggthn quýuyql, tạtikci sao khôzjhong đpurhi?

fsyz La thấcsiby vậaoney cũfsyzng hiểcbndu, hẳqpecn lãurrfo nhâggthn gia thèousum thuồjrleng sinh hồjrlen Kỳxabrggthn kia, cho nêpmhrn mớqjfmi dùzqrfng lờexcii ngon lẽeoiv ngọkesqt nhưuqnd vậaoney.

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn bịqpec hắuqndn nórzeti cho nghẹgecwn lờexcii, mộqpect lúuuvic lâggthu sau mớqjfmi lêpmhrn tiếnmiyng nórzeti:

- Lãurrfo nhâggthn gia ta chỉgecw cầegnzn nhữoztzng sinh hồjrlen kia, hàousui cốkyent Thầegnzn Thúuuviousu Úkesqy Phong Thiếnmiyt cho ngưuqndơotbgi hếnmiyt, sao hảggth?

fsyz La lắuqndc đpurhegnzu:

- Lãurrfo nhâggthn gia thậaonet làousu quácbnd đpurhácbndng, nếnmiyu nhưuqnd đpurhi, tấcsibt cảggth thuộqpecc vềemhw ta, ngàousui muốkyenn lấcsiby sinh hồjrlen Kỳxabrggthn kia, còjrlen phảggthi xem ta córzet chịqpecu cho ngàousui khôzjhong.

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn călxafm tứoztzc:

- Rốkyent cụgeylc tiểcbndu tửvinv ngưuqndơotbgi muốkyenn sao mớqjfmi chịqpecu?


fsyz La đpurhggtho tròjrlen mắuqndt:

- Ngàousui cũfsyzng khôzjhong thểcbnd ngồjrlei khôzjhong hưuqndfcgqng lợrvuhi nhưuqnd vậaoney đpurhưuqndrvuhc. Hay làousu nhưuqnd vậaoney đpurhi, ngàousui tălxafng cho Kỳxabrggthn Týuyqlpmhrn mộqpect cấcsibp, ta sẽeoiv giúuuvip ngàousui bắuqndt sinh hồjrlen Kỳxabrggthn kia, sao hảggth?

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn rốkyenng giậaonen gầegnzm thézqvrt:

- Tiểcbndu tửvinv thốkyeni ngưuqndơotbgi muốkyenn đpurhùzqrfa giỡfpson lãurrfo nhâggthn gia ta ưuqnd? Ngưuqndơotbgi nórzeti tălxafng lêpmhrn mộqpect cấcsibp nghe thậaonet nhẹgecw nhàousung, đpurhâggthy làousu Thiêpmhrn Mệrvuhnh Thầegnzn Phùzqrf, khôzjhong phảggthi làousu phácbndp bảggtho thôzjhong thưuqndexcing. Nếnmiyu lãurrfo nhâggthn gia ta córzet lựfsyzc lưuqndrvuhng tălxafng Thiêpmhrn Mệrvuhnh Thầegnzn Phùzqrfpmhrn mộqpect cấcsibp, cầegnzn gìmnof phảggthi sốkyenng trêpmhrn ngưuqndexcii ngưuqndơotbgi?

Lầegnzn nàousuy Vũfsyz La cũfsyzng khôzjhong tin:

- Mốkyeni làousum ălxafn nàousuy khôzjhong thểcbnd mặiapqc cảggth, nếnmiyu ngàousui khôzjhong làousum, cho dùzqrf ta bắuqndt đpurhưuqndrvuhc sinh hồjrlen Kỳxabrggthn cũfsyzng sẽeoiv khôzjhong cho. Ngàousui nghĩnyxr lạtikci màousu xem, ngàousui hưuqndfcgqng lợrvuhi củgeyla ta khôzjhong biếnmiyt bao nhiêpmhru màousu kểcbnd, lạtikci khôzjhong đpurhem lạtikci chúuuvit lợrvuhi lộqpecc gìmnof cho ta, nuôzjhoi bòjrle sữoztza còjrlen córzet lợrvuhi hơotbgn ngàousui rấcsibt nhiềemhwu...

- Ngưuqndơotbgi... Têpmhrn tiểcbndu tửvinv thốkyeni ngưuqndơotbgi dácbndm so sácbndnh đpurhưuqndexcing đpurhưuqndexcing Thầegnzn Thúuuvi Kỳxabrggthn vớqjfmi bòjrle sữoztza... Tứoztzc chếnmiyt ta rồjrlei...

fsyz La vẫmnofn khălxafng khălxafng:

- Mộqpect lầegnzn cuốkyeni, córzet chấcsibp nhậaonen hay khôzjhong?

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn khôzjhong lêpmhrn tiếnmiyng, Vũfsyz La khôzjhong nhịqpecn đpurhưuqndrvuhc:

- Đqkjbglpdng tíyezknh toácbndn nhỏjzas nhặiapqt nữoztza, ta sẽeoiv khôzjhong nhưuqndrvuhng bộqpec đpurhâggthu. Lúuuvic trưuqndqjfmc làousu viêpmhrn nộqpeci đpurhan Lôzjhoi Hỏjzasa Long Lâggthn, lầegnzn nàousuy làousu sinh hồjrlen Kỳxabrggthn, nhấcsibt đpurhqpecnh ngàousui sẽeoivrzetcbndch tălxafng Kỳxabrggthn Týuyqlpmhrn mộqpect cấcsibp. Mặiapqc dùzqrfousu Thiêpmhrn Mệrvuhnh Thầegnzn Phùzqrf, nhưuqndng chỉgecwousu ngũfsyz phẩgiqgm, ta tin rằcbndng ngàousui sẽeoivrzetcbndch.

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn buồjrlen bãurrf than thởfcgq:

- Ngưuqndơotbgi nórzeti quácbnd dễnbjwousung, Thiêpmhrn Mệrvuhnh Thầegnzn Phùzqrf ngũfsyz phẩgiqgm, nếnmiyu tălxafng lêpmhrn mộqpect cấcsibp nữoztza chíyezknh làousu tứoztz phẩgiqgm, nàousuo córzet dễnbjwousung nhưuqnd vậaoney. Ngưuqndơotbgi muốkyenn ta tălxafng lêpmhrn cũfsyzng đpurhưuqndrvuhc, nhưuqndng chỉgecw dựfsyza vàousuo mộqpect đpurhtikco sinh hồjrlen Kỳxabrggthn chắuqndc chắuqndn làousu khôzjhong đpurhưuqndrvuhc, cỗjjgcousui cốkyent Kỳxabrggthn kia cũfsyzng phảggthi cho ta.


fsyz La mỉgecwm cưuqndexcii:

- Khôzjhong thàousunh vấcsibn đpurhemhw. Chờexci sau khi chúuuving ta đpurhi Ma Tưuqndqjfmng cốkyenc trởfcgq vềemhw, sẽeoiv tớqjfmi phong đpurhqpecng Kỳxabrggthn.

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn lấcsiby làousum kỳxabrousun hỏjzasi:

- Ma Tưuqndqjfmng cốkyenc làousu đpurhqpeca phưuqndơotbgng nàousuo?

fsyz La khôzjhong từglpd bỏjzas ýuyql đpurhqpecnh tìmnofm đpurhưuqndexcing trởfcgq vềemhw, hắuqndn tìmnofm hỏjzasi Giảggthn Kiệrvuht xem thếnmiy giớqjfmi nàousuy còjrlen córzet đpurhqpeca phưuqndơotbgng nàousuo kỳxabr lạtikc nữoztza khôzjhong. Bọkesqn Giảggthn Kiệrvuht sinh ra lớqjfmn lêpmhrn trong thếnmiy giớqjfmi dưuqndqjfmi lòjrleng đpurhcsibt, chưuqnda từglpdng thấcsiby qua trêpmhrn mặiapqt đpurhcsibt, bấcsibt quácbnd chỉgecw nghe nórzeti tớqjfmi vàousui đpurhqpeca phưuqndơotbgng đpurhiapqc biệrvuht. Sau khi Vũfsyz La tổjrleng kếnmiyt mộqpect chúuuvit, cảggthm thấcsiby Ma Tưuqndqjfmng cốkyenc làousuotbgi córzet khảggthlxafng nhấcsibt.

- Trong Ma Tưuqndqjfmng cốkyenc, ngay cảggthuqndơotbgng phong cũfsyzng khôzjhong thểcbnd tiếnmiyn vàousuo, hơotbgn nữoztza nghe nórzeti cứoztzcbndch vàousui nălxafm, sẽeoivrzet sinh vậaonet khôzjhong thuộqpecc vềemhw thếnmiy giớqjfmi nàousuy từglpd trong đpurhórzet đpurhi ra, dĩnyxr nhiêpmhrn, cuốkyeni cùzqrfng cũfsyzng chếnmiyt trong cưuqndơotbgng phong. Ta cảggthm thấcsiby rằcbndng Ma Tưuqndqjfmng cốkyenc rấcsibt córzet khảggthlxafng.

Đqkjbqpeca Hỏjzasa Kim Kỳxabrggthn nghe xong cũfsyzng thậaonen trọkesqng nórzeti:

- Đqkjbưuqndrvuhc, vậaoney tớqjfmi Ma Tưuqndqjfmng cốkyenc xem thửvinv mộqpect chuyếnmiyn.

ousu mộqpect Thầegnzn Thúuuvi kiêpmhru ngạtikco córzet huyếnmiyt mạtikcch cao quýuyql, trờexcii sinh hiếnmiyu đpurhqpecng, gầegnzn đpurhâggthy Đqkjbqpecng Đqkjbqpecng cácbndc hạtikc khôzjhong vui lắuqndm.

Vốkyenn nórzet khôzjhong thíyezkch ởfcgq trong Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc, nhưuqndng nórzetrzet thểcbnd cảggthm giácbndc đpurhưuqndrvuhc, gầegnzn đpurhâggthy bêpmhrn ngoàousui rấcsibt khôzjhong thoảggthi mácbndi. Nórzet khôzjhong cầegnzn đpurhi ra ngoàousui, cũfsyzng córzet thểcbnd thôzjhong qua Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc cảggthm nhậaonen đpurhưuqndrvuhc tìmnofnh huốkyenng bêpmhrn ngoàousui.

Tiểcbndu gia hỏjzasa khôzjhong thíyezkch cưuqndơotbgng phong chúuuvit nàousuo, nhưuqndng khôzjhong phảggthi làousurzet sợrvuh, chẳqpecng qua khôzjhong thíyezkch màousu thôzjhoi.

Cho nêpmhrn nórzet chỉgecwrzet thểcbnd nấcsibp trong Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc, nhưuqndng khôzjhong biếnmiyt gầegnzn đpurhâggthy Vũfsyz La muốkyenn làousum gìmnofousu hạtikcn chếnmiy phạtikcm vi hoạtikct đpurhqpecng củgeyla nórzetousung ngàousuy càousung nhỏjzas lạtikci, chỉgecwjrlen rừglpdng Bồjrleng Kinh Thầegnzn Mộqpecc, rừglpdng ngọkesqc trúuuvic vàousuyezkch Ngọkesqc Đqkjbcbndng, khôzjhong cho phézqvrp nórzet tớqjfmi nhữoztzng đpurhqpeca phưuqndơotbgng khácbndc. Mặiapqc dùzqrf nhữoztzng đpurhqpeca phưuqndơotbgng khácbndc cũfsyzng khôzjhong córzetmnof hay, cho dùzqrf trưuqndqjfmc kia nórzetfsyzng chưuqnda từglpdng đpurhi qua, nhưuqndng Vũfsyz La hạtikcn chếnmiy khôzjhong cho nórzet đpurhi nhưuqnd vậaoney, khiếnmiyn cho tiểcbndu gia hỏjzasa cảggthm thấcsiby hếnmiyt sứoztzc tòjrlejrle, rấcsibt muốkyenn đpurhi xem nhữoztzng đpurhqpeca phưuqndơotbgng ấcsiby córzet nhữoztzng gìmnof.

Gầegnzn đpurhâggthy Vũfsyz La khốkyenng chếnmiy Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc càousung thuầegnzn thụgeylc hơotbgn, côzjhong nàousuy làousu nhờexci Phong Thầegnzn Bảggthng, cấcsibp bậaonec Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc khôzjhong ngừglpdng gia tălxafng, đpurhqpeca vịqpec trong Phong Thầegnzn Bảggthng đpurhưuqndrvuhc đpurhemhw cao, màousu theo đpurhórzet, Phong Thầegnzn Bảggthng càousung khốkyenng chếnmiy Thiêpmhrn Phủgeyl Chi Quốkyenc tốkyent hơotbgn.

Chuyệrvuhn nàousuy giốkyenng nhưuqnd Hoàousung đpurhếnmiy trong triềemhwu khôzjhong rảggthnh dòjrlem ngórzet tớqjfmi mộqpect têpmhrn quan cửvinvu phẩgiqgm tézqvrp riu làousum gìmnof, nhưuqndng đpurhkyeni vớqjfmi đpurhtikci quan tứoztz phẩgiqgm trởfcgqpmhrn, tựfsyz nhiêpmhrn sẽeoiv chúuuvi ýuyql nhiềemhwu hơotbgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.