Tiên Tuyệt

Chương 453-2 : Kiếm ca trường vũ (Hạ)

    trước sau   
- Bọguogn ta làoykxm việxqzuc cầolgpn gìszyk phảliywi cówpadxhxl do, muốszwhn giếxodtt ngưaetmơzjvti thìszyk giếxodtt thôbxodi!

- Ngưaetmơzjvti thậcixot sựadpc cho làoykx bằszykng vàoykxo lựadpcc lưaetmfsxsng mộadpct mìszyknh ngưaetmơzjvti, cówpad thểjhdjaetmng báafdc thếxodt giớcyyji nàoykxy

- Quýxhxl Thịadsv bộadpc lạcixoc làoykx bộadpc lạcixoc dưaetmcyyji trưaetmcyyjng ta, nówpadi cho ngưaetmơzjvti biếxodtt đszykjhdj khỏoykxi trởmpbk thàoykxnh quỷwpad hồneal đszykneal.

afdcc chiếxodtn sĩxsur xung quanh ồnealn àoykxo huyêaguvn náafdco, nówpadi ra đszykohgdxhxl do. Thủohgdy chung Vũobno La vẫrjmon nhìszykn têaguvn kỵnlmmxsur cầolgpm đszykolgpu, bởmpbki vìszyk y vẫrjmon chưaetma lêaguvn tiếxodtng nówpadi.

Trong mộadpct mảliywng ồnealn àoykxo huyêaguvn náafdco, kỵnlmmxsur cầolgpm đszykolgpu nhìszykn chăetism chúzlsdoykxo mắjbgjt Vũobno La, cúzlsdi ngưaetmowapi từadsv trêaguvn lưaetmng quáafdci thúzlsd thấtvtbp xuốszwhng, hạcixo giọguogng nówpadi:

- Ngưaetmơzjvti sẽvggg pháafdc hoạcixoi trậcixot tựadpc củohgda thếxodt giớcyyji nàoykxy.


obno La nởmpbk mộadpct nụcixoaetmowapi chếxodt giễoilnu mìszyknh, chíbxodnh làoykxaguvn kỵnlmmxsuroykxy đszykãtvtb cho hắjbgjn mộadpct đszykáafdcp áafdcn, khiếxodtn cho hắjbgjn cởmpbki bỏoykx đszykưaetmfsxsc gôbxodng cùazcum xiềszykng xíbxodch trong lòirknng mìszyknh, thấtvtbu triệxqzut bảliywn tâckzsm.

Đakdhâckzsy mớcyyji làoykx nguyêaguvn nhâckzsn cơzjvt bảliywn nhấtvtbt màoykx nhữepufng ngưaetmowapi nàoykxy muốszwhn giếxodtt hắjbgjn. Bọguogn chúzlsdng quen ởmpbk trêaguvn cao củohgda thếxodt giớcyyji nàoykxy, chíbxodnh làoykx kẻjbgj đszykadsvnh ra hếxodtt thảliywy trậcixot tựadpc. Nhưaetmng sựadpc xuấtvtbt hiệxqzun củohgda Vũobno La đszykãtvtb hoàoykxn toàoykxn pháafdc vỡlvjx trậcixot tựadpcoykxy.

Sau sựadpc kiệxqzun Ưbwwtng Giáafdcc sơzjvtn, hẳzqbmn bọguogn chúzlsdng đszykãtvtb âckzsm mưaetmu hôbxodm nay bao vâckzsy tiêaguvu diệxqzut Vũobno La.

Đakdháafdcng tiếxodtc làoykx bọguogn chúzlsdng khôbxodng biếxodtt diễoilnn biếxodtn sựadpc kiệxqzun Ưbwwtng Giáafdcc sơzjvtn, bằszykng khôbxodng cũobnong sẽvggg khôbxodng tựadpc tin nhưaetm vậcixoy, cho rằszykng bằszykng vàoykxo bọguogn chúzlsdng làoykxwpad thểjhdj giếxodtt đszykưaetmfsxsc Vũobno La.

Theo bọguogn chúzlsdng thấtvtby, cỗxsur lựadpcc lưaetmfsxsng nàoykxy cówpad thểjhdjoykxn quéjihwt bấtvtbt cứaguv thếxodt lựadpcc nàoykxo trêaguvn thếxodt giớcyyji nàoykxy, khôbxodng cówpadxhxl do gìszyk khôbxodng giếxodtt đszykưaetmfsxsc Vũobno La.

Nhưaetmng chúzlsdng đszykãtvtb quêaguvn mộadpct kẻjbgjwpad thểjhdj pháafdc hỏoykxng trậcixot tựadpc củohgda thếxodt giớcyyji, làoykxm sao cówpad thểjhdjazcung suy nghĩxsur thôbxodng thưaetmowapng màoykx suy đszykafdcn?

obno La tung mìszyknh ngồneali dậcixoy, trong lòirknng dễoiln chịadsvu hơzjvtn rấtvtbt nhiềszyku, ngửsivsa mặenurt nhìszykn kỵnlmmxsur kia, bìszyknh tĩxsurnh nówpadi:

- Ngưaetmơzjvti muốszwhn giếxodtt ta, vậcixoy ta sẽvggg giếxodtt ngưaetmơzjvti.

Đakdhcixoo lýxhxloykxy cựadpcc kỳujvg đszykơzjvtn giảliywn, nówpadi ra cũobnong rấtvtbt nhẹlhqf nhàoykxng, nhưaetmng châckzsn chíbxodnh làoykxm thìszyk rấtvtbt khówpad. Ngưaetmowapi bìszyknh thưaetmowapng vốszwhn sẽvgggwpadbxodng cùazcum xiềszykng xíbxodch, cho dùazcuoykxafdcc tu sĩxsur đszykcixoo tâckzsm chắjbgjc chắjbgjn.

Tỷwpad dụcixo đszykơzjvtn giảliywn nhấtvtbt, tiềszykn kiếxodtp Vũobno La hiểjhdju rấtvtbt rõeclvoykxng Quỷwpad Lệxqzu Danh muốszwhn giếxodtt mìszyknh, nhưaetmng hắjbgjn lạcixoi khôbxodng chạcixoy thẳzqbmng tớcyyji Ma Diễoilnm cốszwhc diệxqzut trừadsv Quỷwpad Lệxqzu Danh trưaetmcyyjc.

ckzsm Tuyệxqzut Phong cũobnong hiểjhdju rấtvtbt rõeclvoykxng Vũobno La muốszwhn giếxodtt mìszyknh, cũobnong khôbxodng dáafdcm mộadpct mìszyknh xôbxodng vàoykxo Nam Hoang giếxodtt Vũobno La, Vũobno La đszykszwhi vớcyyji Lâckzsm Tuyệxqzut Phong cũobnong làoykx nhưaetm vậcixoy.

Đakdhcixoo lýxhxl tuy đszykơzjvtn giảliywn, nhưaetmng mộadpct khi thựadpcc hiệxqzun lạcixoi hếxodtt sứaguvc dâckzsy dưaetma, phứaguvc tạcixop vôbxodazcung.

Hiệxqzun tạcixoi Vũobno La xówpada bỏoykx hếxodtt tấtvtbt cảliyw nhữepufng thứaguvckzsy dưaetma nàoykxy. HẠbxodkhôbxodng biếxodtt nếxodtu mìszyknh trởmpbk lạcixoi thếxodt giớcyyji trưaetmcyyjc kia, cówpad thểjhdj giữepuf đszykưaetmfsxsc tâckzsm cảliywnh nàoykxy khôbxodng, nhưaetmng tốszwhi thiểjhdju trong thếxodt giớcyyji nàoykxy, trong giờowap phúzlsdt nàoykxy, tâckzsm cảliywnh củohgda hắjbgjn khôbxodng còirknn gôbxodng cùazcum xiềszykng xíbxodch.


- Cầolgpn gìszyk phảliywi nhiềszyku lờowapi?

obno La khẽvggg lẩrhoam bẩrhoam, sau đszykówpad mỉtpjtm cưaetmowapi mộadpct mìszyknh.

Tớcyyji giờowap phúzlsdt nàoykxy, hắjbgjn cũobnong đszykãtvtb hiểjhdju, gôbxodng cùazcum xiềszykng xíbxodch củohgda bảliywn thâckzsn rấtvtbt nhiềszyku, hôbxodm nay giảliywi khai tầolgpng xiềszykng xíbxodch nàoykxy khôbxodng nằszykm ởmpbk chỗxsur giếxodtt hay khôbxodng giếxodtt, màoykx nằszykm ởmpbk chỗxsur thíbxodch hay khôbxodng thíbxodch, khôbxodng bịadsv ngoạcixoi vậcixot ràoykxng buộadpcc.

Theo gôbxodng cùazcum xiềszykng xíbxodch bảliywn tâckzsm đszykưaetmfsxsc giảliywi khai, trong Minh Đakdhưaetmowapng Cung củohgda Vũobno La, huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp vang lêaguvn mộadpct tràoykxng tiếxodtng ầolgpm ầolgpm nhưaetmzlsdi đszykafsj. Lúzlsdc nàoykxy huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp chậcixom rãtvtbi bay lêaguvn, khiếxodtn cho Long Cung trêaguvn băetisng sơzjvtn hiệxqzun ra.

Linh Long bay ra, nówpad vẫrjmon chưaetma tiêaguvu hówpada hếxodtt Long Hồnealn, đszykadpcng táafdcc còirknn cówpad vẻjbgj vụcixong vềszyk lảliywo đszykliywo, nhưaetmng khôbxodng cówpad chúzlsdt phảliywn ứaguvng nàoykxo vềszyk chuyệxqzun băetisng sơzjvtn sụcixop đszykafsjaguvn dưaetmcyyji. Thâckzsn thểjhdjwpad co rúzlsdt lạcixoi, chui trởmpbkoykxo huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp. Xem ra dưaetmowapng nhưaetmwpad rấtvtbt lưaetmu luyếxodtn huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp, khôbxodng muốszwhn xa rờowapi.

etisng sơzjvtn sụcixop đszykafsjobnong khôbxodng phảliywi làoykx chuyệxqzun xấtvtbu, nhữepufng mảliywnh băetisng vụcixon văetisng ra tung tówpade khắjbgjp nơzjvti, chiếxodtm cứaguv mộadpct vùazcung rộadpcng lớcyyjn. Sau đszykówpad nhữepufng mảliywnh băetisng vụcixon nàoykxy tan ra, thấtvtbm ưaetmcyyjt cảliywazcung đszyktvtbt, từadsvng đszykcixoo linh văetisn Long tộadpcc theo nưaetmcyyjc thẩrhoam thấtvtbu cảliyw mặenurt đszyktvtbt, sau đszykówpad bay lêaguvn, giữepufa khôbxodng trung hówpada thàoykxnh sưaetmơzjvtng mùazcuoykxu vàoykxng đszykolgpy trờowapi. Trong Minh Đakdhưaetmowapng Cung cówpad mộadpct phầolgpn mưaetmowapi diệxqzun tíbxodch bịadsvaetmơzjvtng mùazcuoykxu vàoykxng nàoykxy bao phủohgd, vừadsva khéjihwo chíbxodnh làoykx khu vựadpcc màoykxaetmcyyjc băetisng tan bao phủohgd.

Huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp chậcixom rãtvtbi hạcixo xuốszwhng, giáafdcng xuốszwhng mặenurt đszyktvtbt đszykáafdcnh rầolgpm. Linh văetisn Long tộadpcc cùazcung sưaetmơzjvtng mùazcuoykxu vàoykxng đszykang bay lêaguvn dưaetmowapng nhưaetm hếxodtt sứaguvc hoan nghêaguvnh huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp. Sau khi rơzjvti xuốszwhng, cảliyw mặenurt đszyktvtbt trởmpbkaguvn giốszwhng nhưaetm mặenurt nưaetmcyyjc, xuấtvtbt hiệxqzun dao đszykadpcng gợfsxsn sówpadng. Đakdhtvtbt xung quanh xôbxod tớcyyji, chôbxodn vùazcui châckzsn huyếxodtt sắjbgjc cựadpc tháafdcp, giốszwhng nhưaetm bảliywo tháafdcp chíbxodn tầolgpng nàoykxy mọguogc từadsvaetmcyyji đszyktvtbt lêaguvn vậcixoy.

obno La lạcixoi khôbxodng vui khôbxodng buồnealn, hắjbgjn đszykãtvtbaetmcyyjc qua cảliywnh giớcyyji Long Cung, chíbxodnh thứaguvc bưaetmcyyjc vàoykxo cảliywnh giớcyyji Long Giớcyyji.

bxodm nay Long Giớcyyji nàoykxy chỉtpjt chiếxodtm mộadpct phầolgpn mưaetmowapi diệxqzun tíbxodch Minh Đakdhưaetmowapng Cung. Theo cảliywnh giớcyyji củohgda hắjbgjn tăetisng lêaguvn, diệxqzun tíbxodch Long Giớcyyji sẽvggg dầolgpn dầolgpn khuếxodtch đszykcixoi. Đakdhếxodtn khi cảliyw Minh Đakdhưaetmowapng Cung hówpada thàoykxnh Long Giớcyyji, hắjbgjn cũobnong sẽvggg hoàoykxn thàoykxnh toàoykxn bộadpc lộadpc trìszyknh tu luyệxqzun củohgda tu sĩxsur cảliywnh giớcyyji Cửsivsu Cung, tiếxodtn vàoykxo cảliywnh giớcyyji Đakdhcixoo Cảliywnh.

Cảliywnh giớcyyji tăetisng lêaguvn, biếxodtn hówpada trong Minh Đakdhưaetmowapng Cung bấtvtbt quáafdc chỉtpjtoykx chuyệxqzun trong nháafdcy mắjbgjt.

oykxaguvn ngoàoykxi, têaguvn kỵnlmmxsur cầolgpm đszykolgpu cầolgpm đszykcixoi đszykao trưaetmfsxsng hai lăetisng khôbxodng chỉtpjtobno La:

- Trong lòirknng ngưaetmơzjvti nghi ngờowap diệxqzut hếxodtt, cówpad thểjhdj an tâckzsm lêaguvn đszykưaetmowapng đszykưaetmfsxsc chưaetma?

obno La đszykang đszykjbgjm chìszykm trong trạcixong tháafdci nàoykxy, khôbxodng đszykjhdj ýxhxl đszykếxodtn ngưaetmowapi bêaguvn cạcixonh, chợfsxst buôbxodng lờowapi cảliywm tháafdcn:


- Ta đszykãtvtb thấtvtbu rõeclv bảliywn tâckzsm, tâckzsm ýxhxl nhưaetm kiếxodtm, thoáafdct vỏoykxoykx ra. Thầolgpn kiếxodtm Thiêaguvn Tinh, ngưaetmơzjvti cówpad bằszykng lòirknng mộadpct đszykcixoo cùazcung ta, kiếxodtm ýxhxl trong lòirknng, kiếxodtm phong chỉtpjt đszykadsvch, chỉtpjt bằszykng bảliywn tâckzsm, chéjihwm giếxodtt mộadpct trậcixon sưaetmcyyjng tay chăetisng?

- Tiểjhdju tửsivsoykxy đszykaguvn rồneali, nówpadi lờowapi mêaguv sảliywng gìszyk vậcixoy?

- Cówpad ýxhxlszyk đszykâckzsy, sợfsxs quáafdcwpada rồneal ưaetm?

Trăetism têaguvn chiếxodtn sĩxsur xung quanh thấtvtby Vũobno La thìszyknh lìszyknh trởmpbkaguvn khówpad hiểjhdju, lảliywm nhảliywm mộadpct mìszyknh, mặenurc dùazcu bọguogn chúzlsdng khôbxodng hiểjhdju làoykx ýxhxlszyk, nhưaetmng ai nấtvtby tỏoykx ra vui vẻjbgj, cưaetmowapi ha hảliyw giễoilnu cợfsxst.

wpad chiếxodtn sĩxsur đszykãtvtb khôbxodng nhịadsvn đszykưaetmfsxsc, bạcixoo pháafdct tầolgpng tầolgpng ôbxod quang trêaguvn ngưaetmowapi, ôbxod quang khôbxodng ngừadsvng chớcyyjp lówpade:

- Đakdhcixoi nhâckzsn, đszykadpcng thủohgd đszyki thôbxodi, binh khíbxod trong tay mọguogi ngưaetmowapi đszykang nôbxodn nówpadng nếxodtm thửsivsazcui vịadsvafdcu tưaetmơzjvti têaguvn tiểjhdju tửsivsoykxy.

Kỵnlmmxsur cầolgpm đszykolgpu mơzjvt hồneal cảliywm giáafdcc đszykưaetmfsxsc chuyệxqzun gìszyk, nhưaetmng y cũobnong khôbxodng hiểjhdju rõeclvoykxng, chẳzqbmng qua chỉtpjt cảliywm thấtvtby cówpad vẻjbgj khôbxodng ổafsjn.

Chỗxsur khôbxodng ổafsjn màoykx y cảliywm nhậcixon đszykưaetmfsxsc chíbxodnh làoykx khíbxod chấtvtbt kháafdcc thưaetmowapng trêaguvn ngưaetmowapi Vũobno La. Dĩxsurtvtbng Vũobno La tỏoykx ra văetisn nhãtvtb, đszykếxodtn lúzlsdc gặenurp chiếxodtn lạcixoi trởmpbkaguvn sắjbgjc béjihwn khôbxodng thểjhdjoykxo ngăetisn cảliywn. Nhưaetmng khíbxod chấtvtbt văetisn nhãtvtb khôbxodng hềszykoykxng buộadpcc.

bxodm nay hắjbgjn đszykãtvtb cởmpbki đszykưaetmfsxsc mộadpct tầolgpng gôbxodng cùazcum xiềszykng xíbxodch, giốszwhng nhưaetm chim đszykưaetmfsxsc sổafsj lồnealng, tựadpc nhiêaguvn thoảliywi máafdci trong lòirknng, khíbxod chấtvtbt cũobnong theo đszykówpadoykx thay đszykafsji.

- Cẩrhoan thậcixon...

aguvn kỵnlmmxsur cầolgpm đszykolgpu còirknn chưaetma dứaguvt lờowapi, Vũobno La đszykãtvtb thòirkn tay vàoykxo Thiêaguvn Phủohgd Chi Quốszwhc, nắjbgjm lấtvtby chuôbxodi thầolgpn kiếxodtm Thiêaguvn Tinh giậcixot mạcixonh ra.

Tiếxodtng kiếxodtm ngâckzsm nhưaetm tiếxodtng long ngâckzsm, nhưaetmaetmfsxsu chôbxodn lâckzsu năetism dưaetmcyyji đszyktvtbt, trong trẻjbgjo màoykxazcung hồnealn. Kiếxodtm quang bắjbgjn ra thẳzqbmng tậcixon trờowapi cao, cảliyw thiêaguvn đszykadsva hơzjvti tốszwhi đszyki mộadpct chúzlsdt.

obno La vung kiếxodtm ngang màoykxy, trong lòirknng càoykxng thấtvtby thêaguvm sảliywng khoáafdci. Hắjbgjn cưaetmowapi to ha hảliyw, lấtvtby cáafdcnh tay bịadsv thưaetmơzjvtng chưaetma phụcixoc hồneali chạcixom vàoykxo thầolgpn kiếxodtm mộadpct cáafdci, nửsivsa kiếxodtm lậcixop tứaguvc đszykoykxirknm.

- Ha ha ha!

obno La cưaetmowapi lớcyyjn mộadpct tiếxodtng, vưaetmơzjvtn ngưaetmowapi đszykaguvng dậcixoy:

- Kiếxodtm tùazcuy tâckzsm ta, kiếxodtm uốszwhng máafdcu đszykadsvch!

Trong thiêaguvn đszykadsva chỉtpjtirknn lạcixoi thanh âckzsm nàoykxy quanh quầolgpn, chỉtpjt thấtvtby mộadpct đszykcixoo hưaetmliywnh mang theo mộadpct vệxqzut máafdcu rõeclvoykxng nhanh chówpadng di chuyểjhdjn trong hàoykxng ngũobnozjvtn trăetism têaguvn chiếxodtn sĩxsur Vu lựadpcc hùazcung mạcixonh, mỗxsuri lầolgpn đszykcixoo hưaetmliywnh nàoykxy hiệxqzun lêaguvn, lậcixop tứaguvc cówpad mộadpct têaguvn chiếxodtn sĩxsur sữepufng ngưaetmowapi ra tạcixoi chỗxsur. Đakdhếxodtn khi đszykcixoo hưaetmliywnh kia bay đszyki, đszykolgpu chiếxodtn sĩxsur nọguog mớcyyji lăetisn lôbxodng lốszwhc xuốszwhng đszyktvtbt.

Phíbxoda sau đszykcixoo hưaetmliywnh nàoykxy, đszykolgpu lâckzsu rơzjvti đszykolgpy đszyktvtbt.

obno La khôbxodng sửsivs dụcixong linh nguyêaguvn, khôbxodng sửsivs dụcixong thầolgpn lựadpcc, cũobnong khôbxodng sửsivs dụcixong Vu lựadpcc, thậcixom chíbxod khôbxodng sửsivs dụcixong lựadpcc lưaetmfsxsng củohgda thầolgpn kiếxodtm Thiêaguvn Tinh. Hắjbgjn chỉtpjt lấtvtby bảliywn thâckzsn, bảliywn tâckzsm thi triểjhdjn võeclv lựadpcc, lúzlsdc nàoykxy thầolgpn kiếxodtm Thiêaguvn Tinh cũobnong khôbxodng còirknn làoykx thưaetmfsxsng cổafsj Thầolgpn khíbxod cao quýxhxl thầolgpn bíbxod khôbxodn lưaetmowapng nữepufa, màoykx chỉtpjtoykx mộadpct thanh trưaetmowapng kiếxodtm bìszyknh thưaetmowapng, sắjbgjc béjihwn vôbxodazcung, giếxodtt ngưaetmowapi khôbxodng díbxodnh máafdcu!

Sau khi Vũobno La thốszwht ra lờowapi nówpadi hàoykxo hùazcung kia, lậcixop tứaguvc đszykadpcng thủohgd. Têaguvn kỵnlmmxsur cầolgpm đszykolgpu cùazcung bốszwhn têaguvn kỵnlmmxsur kháafdcc bêaguvn cạcixonh, thậcixom chíbxod khôbxodng thểjhdj nhìszykn rõeclv thâckzsn ảliywnh Vũobno La.

Đakdhếxodtn khi Vũobno La ngừadsvng lạcixoi, hồneali âckzsm quanh quầolgpn giữepufa thiêaguvn đszykadsva củohgda lờowapi Vũobno La mớcyyji dầolgpn dầolgpn biếxodtn mấtvtbt.

oykx trăetism têaguvn chiếxodtn sĩxsurazcung mạcixonh kia đszykãtvtbzjvti đszykolgpu xuốszwhng đszyktvtbt. Trêaguvn thầolgpn kiếxodtm Thiêaguvn Tinh khôbxodng díbxodnh mộadpct giọguogt máafdcu nàoykxo củohgda chúzlsdng, chỉtpjtwpad vếxodtt máafdcu Vũobno La bôbxodi lêaguvn nổafsji bậcixot ràoykxnh ràoykxnh trêaguvn thâckzsn kiếxodtm.

aetmowapng nhưaetmafdcu nàoykxy làoykx củohgda huyếxodtt mạcixoch cao quýxhxl, khinh thưaetmowapng khôbxodng chịadsvu pha lẫrjmon vớcyyji máafdcu phàoykxm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.