Tiên Tuyệt

Chương 453 : Kiểm ca trường vũ (Trung)

    trước sau   
dzohng may Đotfagmuga Hỏarvaa Kim Kỳkbmwlyjfn lêjyvpn tiếscxnng khuyêjyvpn giảjdfti:

- Ngưfanmơsmphi cũdzohng khôrgqing cầvafnn nổotfai giậotfan, ta thấuliuy đbmxoâlyjfy khôrgqing phảjdfti lànecu chuyệrnlrn xấuliuu gìoget, Linh Long khôrgqing cóoykm chúopkvt chốqwmong cựvdzu, hếscxnt sứlyjfc mừrgqing rỡfkjv chui vànecuo, tưfanmigsdng chuyệrnlrn nànecuy sẽiibloykm lợhzwhi cho Linh Long.

Huyếscxnt sắogetc cựvdzu tháaqdjp căyfnin bảjdftn khôrgqing đbmxokgwp ýrgqi tớihssi Vũdzoh La, chậotfam rãcneei hạfpkq xuốqwmong. Trong quáaqdj trìogetnh hạfpkq xuốqwmong dầvafnn dầvafnn hóoykma lớihssn, cuốqwmoi cùhtggng trởigsd thànecunh khổotfang lồljsl tớihssi mứlyjfc khóoykmnecu tin đbmxoưfanmhzwhc, bao phủbsaa cảjdftyfning sơsmphn cùhtggng dòlmqwng sôrgqing băyfning mànecuu vànecung nhạfpkqt vànecuo trong. Sôrgqing băyfning mànecuu vànecung nhạfpkqt chảjdfty ra ngoànecui qua mộjsgot cáaqdjnh cửlfaoa ởigsd tầvafnng dưfanmihssi cùhtggng củbsaaa huyếscxnt sắogetc cựvdzu tháaqdjp.

dzoh La áaqdj khẩvdzuu khôrgqing trảjdft lờpdfsi đbmxoưfanmhzwhc, bắogett đbmxovafnu hắogetn còlmqwn tưfanmigsdng rằrnlrng huyếscxnt sắogetc cựvdzu tháaqdjp muốqwmon đbmxootfap náaqdjt Long Cung, khôrgqing ngờpdfs rằrnlrng ngưfanmpdfsi ta tỏarva ra khíajfp pháaqdjch nhưfanm vậotfay, nuốqwmot chửlfaong mộjsgot hơsmphi.

dzoh La lắogetc đbmxovafnu, cảjdftm thấuliuy đbmxoãcneehtggi khôrgqing sợhzwh lởigsd, khôrgqing muốqwmon xen vànecuo nữogeta.

Ýobbb thứlyjfc hắogetn từrgqi trong Minh Đotfaưfanmpdfsng Cung lui ra ngoànecui, cóoykmsmphi ngơsmph ngáaqdjc đbmxolyjfng giữogeta phong đbmxojsgong. Bụnecui Údmoxy Phong Thiếscxnt trêjyvpn đbmxovafnu đbmxoãcnee chìogetm xuốqwmong, vôrgqi sốqwmo đbmxofpkqo cưfanmơsmphng phong thậotfat nhỏarva đbmxoang gànecuo thékgwpt bay tớihssi bay lui.


Hắogetn thởigsdnecui mộjsgot tiếscxnng, thu cáaqdjc đbmxofpkqo Thiêjyvpn Mệrnlrnh Thầvafnn Phùhtgghtggng hưfanmjdftnh cựvdzuhtggng lạfpkqi, nhìogetn bộjsgot Údmoxy Phong Thiếscxnt trâlyjfn quýrgqifanmihssi đbmxouliut cùhtggng mộjsgot íajfpt hànecui cốqwmot Thầvafnn Long, nhưfanmng khôrgqing cảjdftm thấuliuy muốqwmon thu thậotfap chúopkvt nànecuo.

htggogetnh thu chúopkvng thìogetoykm íajfpch gìoget, dùhtgg sao mìogetnh cũdzohng khôrgqing vềkjhc đbmxoưfanmhzwhc... Ởigsb thếscxn giớihssi nànecuy mìogetnh đbmxoãcneenecurgqi đbmxogmugch, còlmqwn cầvafnn nhữogetng vậotfat ngoạfpkqi thâlyjfn nànecuy lànecum gìoget?

opkvc nànecuy cho dùhtgg cho Vũdzoh La mộjsgot con Thầvafnn Long sốqwmong, hắogetn cũdzohng tìogetnh nguyệrnlrn mang đbmxootfai lấuliuy cơsmph hộjsgoi vềkjhc nhànecu.

Giọkszing Đotfagmuga Hỏarvaa Kim Kỳkbmwlyjfn lạfpkqi vang lêjyvpn:

- Cứlyjf việrnlrc thu đbmxoi, nơsmphi nànecuy khôrgqing cóoykm đbmxoưfanmpdfsng ra, khôrgqing cóoykm nghĩormna lànecu thậotfat sựvdzu tuyệrnlrt vọkszing. Ngưfanmơsmphi ngẫdmoxm lạfpkqi mànecu xem, thếscxn giớihssi nànecuy đbmxoãcneeoykm phong đbmxojsgong, cóoykm Ưhtggng Giáaqdjc sơsmphn, chắogetc chắogetn sẽiibllmqwn đbmxogmuga phưfanmơsmphng kỳkbmw lạfpkqfanmơsmphng tựvdzu nhưfanm vậotfay, chúopkvng ta tìogetm từrgqing nơsmphi mộjsgot, ta khôrgqing tin khôrgqing cóoykmsmph hộjsgoi trởigsd vềkjhc.

dzoh La suy nghĩormn mộjsgot chúopkvt, khôrgqing nóoykmi gìoget, nhưfanmng cũdzohng bắogett đbmxovafnu đbmxojsgong thủbsaa thu thậotfap tànecui liệrnlru trêjyvpn mặyvggt đbmxouliut. Chẳjdftng qua hắogetn muốqwmon lànecum nhưfanm vậotfay đbmxokgwp biểkgwpu lộjsgo rằrnlrng mìogetnh còlmqwn tin tưfanmigsdng cóoykm hy vọkszing. Trêjyvpn thựvdzuc tếscxn từrgqi đbmxoáaqdjy lòlmqwng hắogetn cũdzohng phâlyjfn vâlyjfn, khôrgqing biếscxnt chắogetc còlmqwn cóoykm hy vọkszing hay khôrgqing.

Sau khi Vũdzoh La thu xong biểkgwpn bộjsgot Údmoxy Phong Thiếscxnt vànecunecui cốqwmot Thầvafnn Long vànecuo Thiêjyvpn Phủbsaa Chi Quốqwmoc, đbmxoãcnee nửlfaoa canh giờpdfs trôrgqii qua. Tíajfpnh nhẩvdzum thờpdfsi gian, phong triềkjhcu cũdzohng đbmxoãcnee sắogetp sửlfaoa tớihssi, cưfanmơsmphng phong đbmxoáaqdjng sợhzwh sắogetp sửlfaoa hoànecunh hànecunh.

Đotfagmuga Hỏarvaa Kim Kỳkbmwlyjfn ảjdfto nãcneeo nóoykmi:

- Trởigsd vềkjhc thôrgqii...

dzoh La ngẩvdzung đbmxovafnu lêjyvpn, cửlfaoa phong đbmxojsgong khổotfang lồljsl từrgqifanmihssi nànecuy nhìogetn lêjyvpn chỉamlj to bằrnlrng trứlyjfng gànecu.

Vu lựvdzuc mànecuu vànecung sẫdmoxm nháaqdjy mắogett trànecun ngậotfap hai châlyjfn củbsaaa hắogetn, đbmxovafnu gốqwmoi khẽiiblhtggn xuốqwmong, sau đbmxoóoykmopkvng mạfpkqnh lêjyvpn.

Vu lựvdzuc mànecuu vànecung sẫdmoxm bạfpkqo pháaqdjt thànecunh mộjsgot luồljslng ôrgqi quang cóoykm đbmxoưfanmpdfsng kíajfpnh ba mưfanmơsmphi trưfanmhzwhng. Trêjyvpn mặyvggt đbmxouliut đbmxokgwp lạfpkqi hai dấuliuu châlyjfn rõnecunecung sâlyjfu chừrgqing nửlfaoa tấuliuc, Vũdzoh La phóoykmng vúopkvt lêjyvpn cao nhưfanm đbmxofpkqn, hồljsln nhiêjyvpn khôrgqing đbmxokgwp ýrgqi tớihssi cưfanmơsmphng phong, bêjyvpn tai lànecu tiếscxnng gióoykmnecuo rànecuo, còlmqwn cóoykm cảjdftm giáaqdjc đbmxoau đbmxoihssn nhưfanm dao cắogett, nhưfanmng Vũdzoh La lạfpkqi cảjdftm thấuliuy sảjdftng khoáaqdji.

Đotfagmuga Hỏarvaa Kim Kỳkbmwlyjfn thởigsdnecui mộjsgot tiếscxnng, khôrgqing nóoykmi nửlfaoa lờpdfsi.


dzoh La nhảjdfty mộjsgot hơsmphi ra khỏarvai phong đbmxojsgong, quảjdft nhiêjyvpn cưfanmơsmphng phong đbmxoãcnee hộjsgoi tụnecu trêjyvpn mặyvggt đbmxouliut, sau đbmxoóoykm tụnecu tậotfap trêjyvpn bầvafnu trờpdfsi phong đbmxojsgong, chuẩvdzun bịgmug lui trởigsd vềkjhc. Vũdzoh La khôrgqing dừrgqing lạfpkqi, vẫdmoxn bay tiếscxnp tụnecuc, va thẳjdftng vànecuo cưfanmơsmphng phong mạfpkqnh mẽiibl. Từrgqi xa nhìogetn lạfpkqi, trong cưfanmơsmphng phong đbmxoen kịgmugt giốqwmong nhưfanm bịgmug mộjsgot mũdzohi dao sắogetc békgwpn đbmxoâlyjfm vànecuo, nhanh chóoykmng xuyêjyvpn thấuliuu cưfanmơsmphng phong, xôrgqing tớihssi phíajfpa trưfanmihssc.

opkvc Vũdzoh La ra khỏarvai cưfanmơsmphng phong, da thịgmugt trêjyvpn mặyvggt, trêjyvpn đbmxovafnu hắogetn đbmxoãcnee nứlyjft nẻscxn. Trong quáaqdj trìogetnh phi hànecunh, nhữogetng vếscxnt thưfanmơsmphng nànecuy khôrgqii phụnecuc nhanh chóoykmng.

cneei cho đbmxoếscxnn mấuliuy vạfpkqn trưfanmhzwhng trờpdfsi cao, giơsmph tay lêjyvpn lànecuoykm thểkgwp sờpdfs tớihssi tầvafnng mâlyjfy xáaqdjm kia, Vũdzoh La mớihssi thìogetnh lìogetnh hékgwpt lớihssn mộjsgot tiếscxnng, linh nguyêjyvpn, thầvafnn lựvdzuc, Vu lựvdzuc hoànecun toànecun bạfpkqo pháaqdjt, dùhtggng hếscxnt sứlyjfc ựvdzuc toànecun thâlyjfn, tấuliut cảjdft lựvdzuc lưfanmhzwhng bạfpkqo pháaqdjt ra trong mộjsgot quyềkjhcn nànecuy.

aqdjnh tay Vũdzoh La khóoykmlmqwng thừrgqia nhậotfan lựvdzuc lưfanmhzwhng khổotfang lồljsl nhưfanm vậotfay, bốqwmop mộjsgot tiếscxnng nổotfa tung, máaqdju thịgmugt lẫdmoxn lộjsgon.

Hắogetn đbmxoulium mộjsgot quyềkjhcn vànecuo tầvafnng mâlyjfy xáaqdjm, nhưfanmng tầvafnng mâlyjfy xáaqdjm vẫdmoxn bấuliut đbmxojsgong. Vũdzoh La thoáaqdjt lựvdzuc toànecun thâlyjfn, cảjdft ngưfanmpdfsi thảjdft lỏarvang nhưfanm mộjsgot chiếscxnc lôrgqing ngỗgtjkng từrgqi trêjyvpn trờpdfsi cao vạfpkqn trưfanmhzwhng rơsmphi xuốqwmong.

- Têjyvpn tiểkgwpu tửlfao ngu ngốqwmoc nànecuy...

Đotfagmuga Hỏarvaa Kim Kỳkbmwlyjfn bấuliut đbmxoogetc dĩormn, mộjsgot cỗgtjk Kỳkbmwlyjfn Thầvafnn Hỏarvaa xuấuliut hiệrnlrn bêjyvpn dưfanmihssi thâlyjfn thểkgwp hắogetn, nâlyjfng hắogetn chậotfam rãcneei hạfpkq xuốqwmong.

Tiếscxnng sấulium nổotfai lêjyvpn, mặyvggt đbmxouliut run rẩvdzuy, cưfanmơsmphng phong đbmxoang hoànecunh hànecunh trêjyvpn thếscxn giớihssi nànecuy chậotfam rãcneei thu trởigsdnecuo phong đbmxojsgong, hầvafnu nhưfanmhtggng lúopkvc đbmxoóoykm, Vũdzoh La cũdzohng đbmxoáaqdjp xuốqwmong mặyvggt đbmxouliut.

Hắogetn khôrgqing đbmxojsgong, cũdzohng lưfanmpdfsi vậotfan côrgqing khôrgqii phụnecuc lựvdzuc lưfanmhzwhng. Đotfagmuga Hỏarvaa Kim Kỳkbmwlyjfn muốqwmon lêjyvpn tiếscxnng an ủbsaai, nhưfanmng lạfpkqi khôrgqing biếscxnt nêjyvpn nóoykmi từrgqismphi nànecuo. Lãcneeo nhâlyjfn gia cảjdft đbmxopdfsi lẻscxn loi hiu quạfpkqnh, quảjdft thậotfat khôrgqing giỏarvai vềkjhc nghệrnlr thuậotfat an ủbsaai ngưfanmpdfsi kháaqdjc.

oykmhtggng Thầvafnn Hỏarvaa biếscxnn ảjdfto ra hìogetnh dạfpkqng củbsaaa mìogetnh, theo bêjyvpn cạfpkqnh Vũdzoh La, mấuliuy lầvafnn đbmxogmugnh lêjyvpn tiếscxnng nóoykmi, rốqwmot cụnecuc im bặyvggt. Cuốqwmoi cùhtggng chỉamlj đbmxoànecunh cấuliut tiếscxnng thởigsdnecui, chui trởigsdnecuo Kỳkbmwlyjfn Týrgqi.

dzoh La cũdzohng lưfanmpdfsi vậotfan côrgqing chữogeta thưfanmơsmphng, vớihssi tâlyjfm trạfpkqng hiệrnlrn tạfpkqi củbsaaa hắogetn, năyfning lựvdzuc tựvdzu đbmxojsgong khôrgqii phụnecuc củbsaaa thâlyjfn thểkgwpdzohng bịgmug giảjdftm đbmxoi rấuliut nhiềkjhcu, cáaqdjnh tay hắogetn máaqdju thịgmugt bầvafny nhầvafny cũdzohng khôrgqing cóoykm dấuliuu hiệrnlru gìogetnecu khôrgqii phụnecuc.

Thìogetnh lìogetnh từrgqi trong đbmxoưfanmpdfsng hầvafnm gầvafnn đbmxoóoykm vang lêjyvpn mộjsgot trànecung tiếscxnng ầvafnm ầvafnm. Ngay sau đbmxoóoykm, mộjsgot con quáaqdji thúopkv bềkjhc ngoànecui nhưfanm heo rừrgqing nhưfanmng cóoykm trảjdfto nhưfanmfanm tửlfao nhảjdfty từrgqi trong cửlfaoa ra lêjyvpn mặyvggt đbmxouliut.

Quáaqdji thúopkvnecuy thâlyjfn khoáaqdjc áaqdjo giáaqdjp kim loạfpkqi đbmxoơsmphn sơsmph, trêjyvpn lưfanmng nóoykmnecu mộjsgot têjyvpn kỵyfniormn ngang tànecung, tay cầvafnm đbmxofpkqi đbmxoao mộjsgot trưfanmhzwhng hai, nhảjdfty mộjsgot cáaqdji đbmxoãcnee tớihssi trưfanmihssc mặyvggt Vũdzoh La.


Kỵyfniormn ngạfpkqo nghễwmxb, áaqdjnh mắogett lạfpkqnh nhưfanmyfning, quékgwpt mắogett nhìogetn Vũdzoh La đbmxoang nằrnlrm dưfanmihssi đbmxouliut.

Ngay sau đbmxoóoykm lạfpkqi cóoykm mấuliuy têjyvpn kỵyfniormn từrgqi trong đbmxoưfanmpdfsng hầvafnm nhảjdfty ra, tổotfang cộjsgong năyfnim ngưfanmpdfsi, bao vâlyjfy xung quanh Vũdzoh La. Sau nữogeta từrgqi cửlfaoa ra trànecun ra mấuliuy trăyfnim chiếscxnn sĩormn, nhữogetng chiếscxnn sĩormnnecuy thâlyjfn thểkgwpfanmpdfsng tráaqdjng, trang bịgmug hoànecun mỹlsdu, trêjyvpn ngưfanmpdfsi lấuliup lóoykme ôrgqi quang, toànecun lànecu chiếscxnn sĩormnoykm thểkgwp sửlfao dụnecung Vu lựvdzuc.

Nhữogetng ngưfanmpdfsi nànecuy cho dùhtggnecu đbmxoqwmoi mặyvggt Vũdzoh La cũdzohng tỏarva vẻscxn xấuliuc láaqdjo, tựvdzua hồljsl đbmxoang nhìogetn mộjsgot ngưfanmpdfsi chếscxnt.

Trêjyvpn thựvdzuc tếscxn hiệrnlrn tạfpkqi Đotfafpkqi nhâlyjfn trờpdfsi giáaqdjng uy chấuliun thếscxn giớihssi dưfanmihssi lòlmqwng đbmxouliut cũdzohng khôrgqing kháaqdjc mộjsgot ngưfanmpdfsi chếscxnt mấuliuy.

jyvpn kỵyfniormn cầvafnm đbmxovafnu thúopkvc châlyjfn vànecuo bụnecung quáaqdji thúopkv, bưfanmihssc vòlmqwng quanh Vũdzoh La mấuliuy bưfanmihssc, hừrgqi lạfpkqnh mộjsgot tiếscxnng:

- Ngưfanmơsmphi lànecujyvpn khốqwmon từrgqi trêjyvpn trờpdfsi rơsmphi xuốqwmong củbsaaa Giảjdftn Thịgmug bộjsgo lạfpkqc ưfanm?

Mắogett Vũdzoh La khẽiibl chớihssp, nhìogetn y mộjsgot cáaqdji, nhưfanmng khôrgqing thègfgpm đbmxokgwp ýrgqi tớihssi.

Hắogetn chuẩvdzun bịgmug hai tháaqdjng, nhưfanmng cuốqwmoi cùhtggng thấuliut vọkszing. Quan trọkszing nhấuliut lànecu lầvafnn nànecuy thấuliut vọkszing, cơsmph hồljsldzohng đbmxoãcnee tuyêjyvpn bốqwmo hắogetn cũdzohng khôrgqing thểkgwp trởigsd vềkjhc đbmxoưfanmhzwhc nữogeta. Lúopkvc nãcneey hắogetn lànecum cànecun mộjsgot phen,

Giếscxnt chếscxnt Long Hồljsln, côrgqing kíajfpch tầvafnng mâlyjfy xáaqdjm, cũdzohng đbmxoãcnee pháaqdjt tiếscxnt đbmxobsaa rồljsli, lúopkvc nànecuy nằrnlrm ởigsd chỗgtjknecuy, trong lòlmqwng vôrgqihtggng mỏarvai mệrnlrt.

Trưfanmihssc khi bọkszin ngưfanmpdfsi nànecuy hùhtggng hổotfa tớihssi, Vũdzoh La đbmxoang nhớihss lạfpkqi khoảjdftng thờpdfsi gian tưfanmơsmphi đbmxoarvap củbsaaa mìogetnh ởigsd thếscxn giớihssi trưfanmihssc kia, gưfanmơsmphng mặyvggt rạfpkqng ngờpdfsi củbsaaa ýrgqi trung nhâlyjfn, tìogetnh nghĩormna củbsaaa huynh đbmxornlr... Lạfpkqi bịgmug bọkszin ngưfanmpdfsi kia cắogett đbmxolyjft.

Thanh đbmxofpkqi đbmxoao trong tay kỵyfniormn kia nệrnlrn mạfpkqnh xuốqwmong đbmxouliut, quáaqdji thúopkv theo đbmxoóoykmdzohng đbmxojsgong, tiếscxnng đbmxoao va chạfpkqm vớihssi mặyvggt đbmxouliut cứlyjfng rắogetn pháaqdjt ra thanh âlyjfm chóoykmi tai:

- Ngưfanmpdfsi củbsaaa Giảjdftn Thịgmug bộjsgo lạfpkqc đbmxoâlyjfu?

jyvpn cạfpkqnh cóoykm ngưfanmpdfsi xen lờpdfsi:


- Đotfafpkqi nhâlyjfn cầvafnn gìoget lo tớihssi đbmxoáaqdjm tiệrnlrn dâlyjfn kia, chỉamlj cầvafnn giếscxnt tiểkgwpu tửlfaonecuy lànecu đbmxoưfanmhzwhc rồljsli.

jyvpn cạfpkqnh lậotfap tứlyjfc cóoykm ngưfanmpdfsi phụnecu họkszia:

- Nóoykmi rấuliut đbmxoúopkvng, tiểkgwpu tửlfaonecuy mớihssi lànecu mấuliuu chốqwmot.

- Mọkszii ngưfanmpdfsi ùhtgga lêjyvpn mộjsgot lưfanmhzwht, loạfpkqn đbmxoao phâlyjfn thâlyjfy hắogetn!

jyvpn kỵyfniormn cầvafnm đbmxovafnu bỗgtjkng nhiêjyvpn khoáaqdjt tay, nhữogetng thanh âlyjfm kia lậotfap tứlyjfc biếscxnn mấuliut.

Kỵyfniormn lạfpkqnh lùhtggng hỏarvai:

- Mấuliuy ngànecuy nay cáaqdjc ngưfanmơsmphi khai tháaqdjc khôrgqing íajfpt Údmoxy Phong Thiếscxnt, đbmxoâlyjfu rồljsli?

Đotfaljslng tửlfaodzoh La khẽiibl chuyểkgwpn, áaqdjnh mắogett hắogetn rơsmphi vànecuo thanh đbmxofpkqi đbmxoao dànecui trưfanmhzwhng hai. Lưfanmfkjvi đbmxoao sắogetc békgwpn, hànecun quang lóoykme lêjyvpn, trêjyvpn thâlyjfn đbmxoao hiệrnlrn đbmxovafny vếscxnt cắogett, ắogett lànecu thâlyjfn trảjdfti trăyfnim trậotfan, đbmxoãcnee uốqwmong máaqdju củbsaaa khôrgqing biếscxnt bao nhiêjyvpu đbmxogmugch nhâlyjfn.

Rốqwmot cụnecuc Vũdzoh La cũdzohng lêjyvpn tiếscxnng nóoykmi:

- Ngưfanmơsmphi từrgqing giếscxnt rấuliut nhiềkjhcu ngưfanmpdfsi rồljsli sao?

Kỵyfniormn cầvafnm đbmxovafnu tỏarva ra kiêjyvpu ngạfpkqo:

- Khôrgqing dưfanmihssi sốqwmo ngànecun, nếscxnu ngưfanmơsmphi khôrgqing đbmxoáaqdjp, oan hồljsln dưfanmihssi đbmxoao ta sẽiibloykm thêjyvpm mộjsgot têjyvpn nữogeta. Dưfanmpdfsng nhưfanmdzoh La khôrgqing hềkjhc nghe thấuliuy, đbmxoưfanma mắogett nhìogetn hếscxnt thảjdfty, lêjyvpn tiếscxnng hỏarvai:

- Cáaqdjc ngưfanmơsmphi lànecu bộjsgo lạfpkqc ởigsd tầvafnng cao nhấuliut, vìoget sao muốqwmon giếscxnt ta?

Thếscxn giớihssi dưfanmihssi lòlmqwng đbmxouliut tànecui nguyêjyvpn thiếscxnu thốqwmon, mànecu trong đbmxoưfanmpdfsng hầvafnm, kỵyfni binh thậotfat sựvdzu khôrgqing cóoykmaqdjc dụnecung gìoget. Cóoykm thểkgwp mởigsd rộjsgong, cung cấuliup nuôrgqii dưfanmfkjvng kỵyfniormn, chỉamljoykm nhữogetng bộjsgo lạfpkqc giànecuu cóoykmnecu đbmxoôrgqing đbmxoúopkvc ởigsd tầvafnng cao nhấuliut mànecu thôrgqii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.