Tiên Tuyệt

Chương 452 : Kiếm ca trường vũ (Thượng)

    trước sau   
Thìtmiinh lìtmiinh sátbvit khíngyj ngậrxmnp trờrxmni, huyếpwnqt quang vạcspxn trưpliwrxmnng, huyếpwnqt quang càxeonng cưpliwrxmnng hãlisxn hơxtrpn cảgzib đnatqcspxo ngâszptn quang củvccoa Long Hồrxmn, nhanh chóvukvng bao phủvcco ngâszptn quang, tràxeonn ngậrxmnp cảgzib phong đnatqndiung.

Thiêdjijn hạcspx đnatqgtod nhấxqevt sátbvit phùngyjtbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn vừrnnja ra, thanh thếpwnq khôoqjong ai bìtmii kịbnmzp. Khôoqjong ngờrxmn rằfvrwng Vũxbqy La lạcspxi cóvukv thểabbl átbvip chếpwnq đnatqưpliwrxmnc Long Hồrxmnn ưpliwơxtrpng ngạcspxnh nhưpliw vậrxmny.

Long Hồrxmnn khôoqjong cam lòxcsxng gầlisxm lêdjijn giậrxmnn dữszpt, trêdjijn ngưpliwrxmni ngâszptn quang bạcspxo phátbvit. Dùngyj sao nóvukv vẫngyjn quátbvi mứsytbc hùngyjng mạcspxnh, chỉayjw bằfvrwng vàxeono trạcspxng thátbvii hiệgtodn tạcspxi củvccoa Bátbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn, cơxtrp hồrxmn khôoqjong thểabblxeono chếpwnq ngựyjay đnatqưpliwrxmnc nóvukv.

Chỉayjw bấxqevt quátbvi khíngyj hung sátbvit củvccoa Bátbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmnvukv chúabblt tátbvic dụxtrpng átbvip chếpwnq vớsytbi sinh vậrxmnt ởvukv trạcspxng thátbvii linh hồrxmnn, cho nêdjijn Long Hồrxmnn cóvukv vẻztpr kiêdjijng kỵvrzotbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn.

xbqy La vung tay chỉayjw ra, Bátbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn hung quang vôoqjo hạcspxn, từrnnjng đnatqcspxo huyếpwnqt quang quémkvot vềqgkq phíngyja Long Hồrxmnn, Long Hồrxmnn giưpliwơxtrpng nanh múabbla vuốikaht nghêdjijnh đnatqóvukvn. Trêdjijn đnatqayjwnh đnatqlisxu, ngâszptn quang cùngyjng huyếpwnqt quang khôoqjong ngừrnnjng va chạcspxm, tiếpwnqng sấxqevm rung trờrxmni, tia sátbving tung bay giữszpta khôoqjong trung, huyếpwnqt quang xen lẫngyjn ngâszptn quang giốikahng nhưpliw phátbvio hoa nổgzib tung, đnatqqlxbp đnatqztprxeon chếpwnqt chóvukvc.

xbqy La cảgzibm thấxqevy mátbviu nóvukvng dâszptng lêdjijn trong lồrxmnng ngựyjayc, cưpliwrxmni ha hảgzib thậrxmnt to, Lựyjayc Bạcspxt Sơxtrpn vàxeon Kỳqnllszptn Týbnfv gia trìtmii, thuậrxmnn tay rúabblt thầlisxn kiếpwnqm Thiêdjijn Tinh trong Thiêdjijn Phủvcco Chi Quốikahc ra. Hôoqjom nay Thầlisxn khíngyjxeony khôoqjong nhúabblc nhíngyjch, kểabbl từrnnj khi kiếpwnqm vỏvrzo hợrxmnp nhấxqevt, Vũxbqy La rấxqevt khóvukv cảgzibm nhậrxmnn đnatqưpliwrxmnc dao đnatqndiung năjtuhng lưpliwrxmnng củvccoa nóvukv.


Thầlisxn kiếpwnqm Thiêdjijn Tinh khôoqjong chịbnmzu đnatqabbl cho hắzdsnn đnatqiềqgkqu khiểabbln, Vũxbqy La cũxbqyng khôoqjong thèmkvom đnatqabbl ýbnfv, mìtmiinh cũxbqyng khôoqjong trởvukv vềqgkq đnatqưpliwrxmnc, còxcsxn cốikah kỵvrzotmii nữszpta?

Hắzdsnn buôoqjong tay ra, cũxbqyng bấxqevt chấxqevp nguy hiểabblm hay an toàxeonn, hai châszptn giậrxmnm mạcspxnh mộndiut cátbvii, bay vúabblt lêdjijn khôoqjong, thìtmiinh lìtmiinh xuấxqevt ra mộndiut quyềqgkqn đnatqátbvinh vềqgkq phíngyja Long Hồrxmnn. Lựyjayc Bạcspxt Sơxtrpn vàxeon Kỳqnllszptn Týbnfvxeon hai Thiêdjijn Mệgtodnh Thầlisxn Phùngyj khôoqjong phảgzibi tầlisxm thưpliwrxmnng, Long Hồrxmnn đnatqang giằfvrwng co cùngyjng Bátbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn, bỗcghfng nhiêdjijn cảgzibm thấxqevy mộndiut cỗcghf lựyjayc lưpliwrxmnng vôoqjongyjng đnatqátbving sợrxmn đnatqátbvinh tớsytbi, lậrxmnp tứsytbc vung đnatqoqjoi lêdjijn ngăjtuhn chặirahn.

Lựyjayc lưpliwrxmnng hùngyjng mạcspxnh va chạcspxm tạcspxo thàxeonnh sóvukvng xung kíngyjch khuếpwnqch tátbvin ra, khiếpwnqn cho đnatqátbvim bộndiut Úmdoiy Phong Thiếpwnqt còxcsxn chưpliwa rơxtrpi xuốikahng chấxqevn đnatqndiung muốikahn nổgzib tung.

xbqy La bay ngưpliwrxmnc ra sau, va vàxeono vátbvich đnatqátbvi đnatqátbvinh sầlisxm mộndiut tiếpwnqng.

Tuy rằfvrwng vátbvich đnatqátbvi xung quanh cứsytbng rắzdsnn vôoqjongyjng, còxcsxn hơxtrpn sắzdsnt thémkvop, nhưpliwng Vũxbqy La va vàxeono vẫngyjn đnatqabbl lạcspxi dấxqevu vếpwnqt rõbhzkxeonng.

Long Hồrxmnn mộndiut đnatqoqjoi quémkvot bay Vũxbqy La, quay đnatqlisxu lạcspxi tiếpwnqp tụxtrpc giằfvrwng co vớsytbi Bátbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn. Vũxbqy La cưpliwrxmni lạcspxnh mộndiut tiếpwnqng, khôoqjong thèmkvom lau mátbviu ứsytba ra trêdjijn khóvukve miệgtodng, lăjtuhng khôoqjong bay lêdjijn xôoqjong vềqgkq phíngyja Long Hồrxmnn.

xbqy La cùngyjng Bátbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn đnatqang giátbvip côoqjong Long Hồrxmnn, thìtmiinh lìtmiinh sau lưpliwng Long Hồrxmnn xuấxqevt hiệgtodn mộndiut hưpliwgzibnh cựyjayngyjng lặirahng lẽztpr khôoqjong tiếpwnqng đnatqndiung. Quátbvii vậrxmnt nàxeony từrnnj trêdjijn cao giátbving xuốikahng, hai cátbvinh tay ôoqjom lấxqevy Long Hồrxmnn, móvukvng nhọhcqun hung hăjtuhng đnatqâszptm vàxeono thâszptn thểabbl Long Hồrxmnn.

Hai cựyjay thúabbllisxm ầlisxm rơxtrpi xuốikahng, lăjtuhn lôoqjong lốikahc trêdjijn mặiraht đnatqxqevt, thanh thếpwnq kinh ngưpliwrxmni.

Phùngyj Cổgzib khốikahng chếpwnqpliwgzibnh cựyjayngyjng, tâszptm ýbnfvpliwơxtrpng thôoqjong vớsytbi Vũxbqy La. Vũxbqy La bay thấxqevp xuốikahng, thấxqevy cóvukvxtrp hộndiui lậrxmnp tứsytbc nệgtodn vàxeono đnatqoqjoi Long Hồrxmnn mộndiut quyềqgkqn thậrxmnt mạcspxnh.

Quyềqgkqn nàxeony đnatqátbvinh cho Long Hồrxmnn vôoqjongyjng khóvukv chịbnmzu, hưpliwgzibnh cựyjayngyjng nhâszptn cơxtrp hộndiui gầlisxm thémkvot mộndiut tiếpwnqng, cắzdsnn vàxeono ngưpliwrxmni Long Hồrxmnn.

tbvich Vạcspxn Nhâszptn Đrnnjrxmn huyếpwnqt quang vôoqjo hạcspxn, từrnnjng đnatqcspxo huyếpwnqt quang rơxtrpi xuốikahng khôoqjong ngừrnnjng, đnatqátbvinh cho ngâszptn quang trêdjijn thâszptn Long Hồrxmnn liêdjijn tụxtrpc chớsytbp đnatqndiung. Mắzdsnt thấxqevy dưpliwrxmnng nhưpliw Long Hồrxmnn khôoqjong chịbnmzu nổgzibi đnatqgzibngyjch, khôoqjong ngờrxmnvukv chợrxmnt gầlisxm lêdjijn mộndiut tiếpwnqng, quanh thâszptn thểabbl toátbvit ra nhiềqgkqu tầlisxng cưpliwơxtrpng phong màxeonu đnatqen, thầlisxn lựyjayc thìtmiinh lìtmiinh bạcspxo phátbvit, gàxeono thémkvot xôoqjong lêdjijn, mang theo cảgzibpliwgzibnh cựyjayngyjng bay vúabblt lêdjijn khôoqjong.

Sau đnatqóvukvvukv chợrxmnt bay thẳwecdng vàxeono vátbvich đnatqátbvi. Hưpliwgzibnh cựyjayngyjng đnatqeo trêdjijn lưpliwng nóvukv, bịbnmz Long Hồrxmnn đnatqxtrpng thậrxmnt manh vàxeono vátbvich đnatqátbvilisxm mộndiut tiếpwnqng, hưpliwgzibnh cựyjayngyjng choátbving vátbving đnatqlisxu óvukvc, rơxtrpi xuốikahng đnatqxqevt.

Long Hồrxmnn ngâszptm lêdjijn mộndiut tiếpwnqng rõbhzk to, đnatqang muốikahn bay lêdjijn cao lấxqevy lạcspxi long uy, khôoqjong ngờrxmn mộndiut ngọhcqun huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip khổgzibng lồrxmn giữszpta khôoqjong trung giátbving xuốikahng thậrxmnt mạcspxnh, trúabblng vàxeono đnatqlisxu Long Hồrxmnn.


Long Hồrxmnn ngãlisx chúabbli xuốikahng, nệgtodn mạcspxnh khiếpwnqn cho mặiraht đnatqxqevt xuấxqevt hiệgtodn vàxeoni vếpwnqt nứsytbt, lảgzibo đnatqgzibo quay cuồrxmnng đnatqsytbng lêdjijn, cóvukv vẻztprxtrpi chậrxmnt vậrxmnt.

abblc nàxeony hưpliwgzibnh cựyjayngyjng đnatqsytbng dậrxmny gầlisxm lêdjijn mộndiut tiếpwnqng xôoqjong tớsytbi.

xbqy La tiếpwnqp tụxtrpc xôoqjong lêdjijn, trong lồrxmnng ngựyjayc bừrnnjng bừrnnjng chiếpwnqn ýbnfv. Kỳqnllszptn Týbnfv chátbviy bừrnnjng bừrnnjng, giốikahng nhưpliw lửerlva thiêdjiju trong lồrxmnng ngựyjayc hắzdsnn.

Bằfvrwng vàxeono lựyjayc lưpliwrxmnng cảgzibnh giớsytbi Long Cung củvccoa mìtmiinh, cóvukv thểabbl đnatqátbvinh cho Long Hồrxmnn chậrxmnt vậrxmnt nhưpliw vậrxmny, từrnnj trưpliwsytbc tớsytbi nay cũxbqyng chỉayjwvukvtmiinh Vũxbqy La.

Hắzdsnn vung quyềqgkqn lêdjijn, nhắzdsnm vàxeono hốikahc mắzdsnt Long Hồrxmnn giátbving tớsytbi mộndiut quyềqgkqn.

Rầlisxm!

pliwsytbi tátbvic dụxtrpng củvccoa Lựyjayc Bạcspxt Sơxtrpn, đnatqlisxu Long Hồrxmnn nghiêdjijng qua mộndiut bêdjijn. Vũxbqy La khôoqjong chúabblt khátbvich sátbvio sảgzibi bưpliwsytbc đnatqi tớsytbi, cưpliwsdlli lêdjijn cổgzib Long Hồrxmnn, đnatqèmkvo đnatqlisxu nóvukv xuốikahng nệgtodn mộndiut trậrxmnn.

Trêdjijn đnatqayjwnh đnatqlisxu, huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip đnatqang chậrxmnm rãlisxi xoay tròxcsxn, Vũxbqy La khôoqjong phátbvit hiệgtodn ra, kểabbl từrnnj khi huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip đnatqátbvinh trúabblng Long Hồrxmnn mộndiut cátbvii, trong thátbvip lóvukve lêdjijn mộndiut đnatqiểabblm linh quang.

Hiệgtodn tạcspxi trêdjijn chiếpwnqn trưpliwrxmnng thầlisxn quang đnatqvccotbvic màxeonu sắzdsnc nổgzib tung, cho nêdjijn đnatqiểabblm linh quang nàxeony khôoqjong hềqgkq nổgzibi bậrxmnt.

xbqy La đnatqátbvinh đnatqếpwnqn lúabblc cao hứsytbng, thémkvot lêdjijn giậrxmnn dữszpt phóvukvng xuấxqevt Linh Long ra. Linh Long bay xung quanh Long Hồrxmnn mộndiut vòxcsxng, cắzdsnn lấxqevy đnatqoqjoi Long Hồrxmnn.

Long Hồrxmnn đnatqau đnatqsytbn hémkvot lớsytbn mộndiut tiếpwnqng, thâszptn thểabbl mạcspxnh mẽztpr run lêdjijn, suýbnfvt chúabblt nữszpta hấxqevt Vũxbqy La ngãlisx xuốikahng. Vũxbqy La thoátbving đnatqndiung trong lòxcsxng, huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip giátbving xuốikahng lầlisxn nữszpta, đnatqrxmnp thậrxmnt mạcspxnh vàxeono sốikahng lưpliwng củvccoa nóvukv. Lầlisxn nàxeony Long Hồrxmnn tỏvrzo ra ngoan ngoãlisxn, rốikaht cụxtrpc Vũxbqy La phátbvit giátbvic ra, dưpliwrxmnng nhưpliwoqjong kíngyjch củvccoa huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip cóvukv lựyjayc sátbvit thưpliwơxtrpng rấxqevt lớsytbn đnatqikahi vớsytbi Long Hồrxmnn.

Trong chiếpwnqn đnatqxqevu khôoqjong cóvukv thờrxmni gian đnatqabbl cho hắzdsnn suy nghĩmkvo nhiềqgkqu, Vũxbqy La vung quyềqgkqn lêdjijn ra sứsytbc nệgtodn xuốikahng.

Phíngyja sau, Linh Long cắzdsnn từrnnjng miếpwnqng mộndiut, đnatqãlisx ăjtuhn hếpwnqt gầlisxn nửerlva thâszptn Long Hồrxmnn, mỗcghfi khi Long Hồrxmnn muốikahn phảgzibn kíngyjch, Vũxbqy La liềqgkqn chỉayjw huy huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip đnatqrxmnp nóvukv xuốikahng. Bảgziby tátbvim lầlisxn nhưpliw vậrxmny, Long Hồrxmnn hoàxeonn toàxeonn khôoqjong còxcsxn sứsytbc phảgzibn khátbving.

Linh Long cóvukv sứsytbc ăjtuhn thậrxmnt mạcspxnh, chưpliwa tớsytbi nửerlva canh giờrxmn đnatqãlisx nuốikaht hếpwnqt Long Hồrxmnn chỉayjwxcsxn lạcspxi mộndiut cátbvii đnatqlisxu. Lúabblc nàxeony Long Hồrxmnn cũxbqyng khôoqjong còxcsxn hung hãlisxn nhưpliw trưpliwsytbc nữszpta, bụxtrpng Linh Long đnatqãlisx trởvukvdjijn tròxcsxn nhưpliwtbvii trốikahng, nhưpliwng nóvukv vẫngyjn cốikah gắzdsnng ăjtuhn luôoqjon cảgzib đnatqlisxu Long Hồrxmnn.

Sau khi nuốikaht đnatqlisxu Long Hồrxmnn vàxeono bụxtrpng, Linh Long khóvukv khăjtuhn lắzdsnm mớsytbi ợrxmn đnatqưpliwrxmnc mộndiut cátbvii, sau đnatqóvukv lảgzibo đnatqgzibo bay lêdjijn, hàxeoni lòxcsxng trởvukv lạcspxi trong Minh Đrnnjưpliwrxmnng Cung củvccoa Vũxbqy La.

Linh Long vừrnnja tiếpwnqn vàxeono Minh Đrnnjưpliwrxmnng Cung, huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip thìtmiinh lìtmiinh đnatqndiung, thâszptn thátbvip co rúabblt lạcspxi hóvukva thàxeonnh mộndiut giọhcqut mátbviu, theo Linh Long chui vàxeono. Tốikahc đnatqndiu củvccoa nóvukv cựyjayc nhanh, ngay cảgzibxbqy La cũxbqyng khôoqjong kịbnmzp phảgzibn ứsytbng.

Hắzdsnn lậrxmnp tứsytbc thu ýbnfv thứsytbc củvccoa mìtmiinh vàxeono trong Minh Đrnnjưpliwrxmnng Cung, chỉayjw thấxqevy huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip kia đnatqang lơxtrp lửerlvng trêdjijn tòxcsxa Long Cung rộndiung lớsytbn. Bêdjijn trong bảgzibo thátbvip chíngyjn tầlisxng toátbvit ra hàxeono quang bảgziby sắzdsnc, giốikahng nhưpliw mộndiut đnatqóvukva quang hoa đnatqang nởvukv rộndiu.

Mặirahc dùngyj hiệgtodn tạcspxi Cửerlvu Long Thôoqjon Nhậrxmnt củvccoa Vũxbqy La đnatqãlisx đnatqcspxt tớsytbi cảgzibnh giớsytbi Long Cung đnatqayjwnh phong, bấxqevt cứsytbabblc nàxeono cũxbqyng cóvukv thểabbl đnatqndiut phátbvi tiếpwnqn vàxeono cảgzibnh giớsytbi Long Giớsytbi, Long Cung rộndiung lớsytbn vôoqjongyjng. Nhưpliwng nếpwnqu so vớsytbi huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip nàxeony, khíngyj thếpwnq củvccoa Long Cung khôoqjong cátbvich nàxeono bìtmii kịbnmzp. Nếpwnqu so vớsytbi huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip, Long Cung chỉayjw nhưpliw mộndiut căjtuhn nhàxeon tranh quêdjijngyja xiêdjiju vẹqlxbo.

djijn trong huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip vang lêdjijn mộndiut tràxeonng âszptm phùngyj kỳqnll quátbvii, dưpliwrxmnng nhưpliwxeon do thưpliwrxmnng cổgzib nhạcspxc khíngyjxeono đnatqóvukv tấxqevu vang, nhưpliwng Vũxbqy La chưpliwa từrnnjng cóvukv nghe qua.

Linh Long ăjtuhn no nằfvrwm ngủvcco, lúabblc nàxeony bỗcghfng nhiêdjijn mởvukv mắzdsnt ra, nhìtmiin theo thanh âszptm kia. Sau đnatqóvukvpliwrxmnng nhưpliw bịbnmz thanh âszptm kia dẫngyjn dụxtrp, kémkvoo lêdjijtbvii bụxtrpng tròxcsxn căjtuhng lảgzibo đnatqgzibo bay lêdjijn, lắzdsnc lưpliw chui vàxeono trong huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip.

Đrnnjâszpty làxeontmiinh huốikahng gìtmii?

xbqy La kinh ngạcspxc vôoqjongyjng, hắzdsnn vộndiui vàxeonng muốikahn cùngyjng vàxeono xem mộndiut chúabblt, nhưpliwng huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip khôoqjong chúabblt do dựyjay cựyjay tuyệgtodt hắzdsnn. Vũxbqy La giậrxmnn dữszpt, ngưpliwơxtrpi dụxtrp dỗcghf Linh Long củvccoa bảgzibn Đrnnjếpwnq Quâszptn, chui vàxeono Minh Đrnnjưpliwrxmnng Cung củvccoa bảgzibn Đrnnjếpwnq Quâszptn, lạcspxi dátbvim khôoqjong cho bảgzibn Đrnnjếpwnq Quâszptn vàxeono ưpliw?

Đrnnjátbving tiếpwnqc giốikahng nhưpliwxeon thầlisxn kiếpwnqm Thiêdjijn Tinh, từrnnj đnatqlisxu đnatqếpwnqn cuốikahi hắzdsnn cũxbqyng chưpliwa thểabbl châszptn chíngyjnh thu phụxtrpc đnatqưpliwrxmnc pho huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip nàxeony. Thậrxmnm chíngyj nếpwnqu nóvukvi khôoqjong khátbvich sátbvio, muốikahn giảgzib vờrxmnxbqyng khôoqjong đnatqưpliwrxmnc, dưpliwrxmnng nhưpliw huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip chỉayjw tạcspxm thờrxmni ởvukv nhờrxmn trong Thiêdjijn Phủvcco Chi Quốikahc, đnatqâszpty làxeon kếpwnqt quảgzib bịbnmzngyjch Ngọhcquc Đrnnjwecdng émkvop buộndiuc.

vukvm lạcspxi huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip quyếpwnqt khôoqjong cho hắzdsnn tiếpwnqn vàxeono. Vũxbqy La giếpwnqt Long Hồrxmnn, trong lòxcsxng phiềqgkqn nãlisxo giảgzibm xuốikahng, nhưpliwng khôoqjong cóvukv nghĩmkvoa làxeon hắzdsnn xem nhưpliw khôoqjong cóvukv chuyệgtodn gìtmii. Huyếpwnqt sắzdsnc cựyjay thátbvip quảgzib quyếpwnqt nhưpliw vậrxmny, Vũxbqy La quátbvit lêdjijn nhưpliw sấxqevm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.