Tiên Tuyệt

Chương 451 : Cương phong Long Hồn (Hạ)

    trước sau   
Mặwokuc dùwghj khôcxqfng gian dưcxqfxczhi phong đotxepckwng rộpckwng lớxczhn. Nhưcxqfng vừetaua nhìgqqxn đotxeãhynu thấfpxcy hếveowt. Nếveowu khôcxqfng cónxgq pháwghjt hiệgabwn gìgqqx trong nhữvvfxng đotxepckwng nàvzyuy, vậgloty thậglott sựdkck rấfpxct khónxgqgqqxm đotxeưcxqfapsoc đotxeưcxqfcfqzng ra ởmmdofxosi nàvzyuy.

Cho dùwghjvzyu đotxeicbvo tâicoom Vũchsd La vữvvfxng chắwmltc, lúwxkrc nàvzyuy cũchsdng khôcxqfng khỏhipzi cónxgq chúwxkrt rốfvxni loạicbvn.

Mặwokuc dùwghj biếveowt làvzyucxqf dụwghjng, nhưcxqfng hắwmltn vẫcrzdn khôcxqfng cam lòetaung, tìgqqxm trong cáwghjc đotxepckwng mộpckwt lưcxqfapsot. Cuốfvxni cùwghjng trong mắwmltt hắwmltn lónxgqe lêkwbcn ngâicoon quang mạicbvnh mẽyfmy, hung hăhkeong nhìgqqxn chằcfqzm chằcfqzm khốfvxni ngọvvfxc thạicbvch trưcxqfxczhc mặwokut.

chsd La nghiếveown răhkeong đotxewokut tay lêkwbcn mặwokut khốfvxni ngọvvfxc thạicbvch, ra sứimohc đotxegabwy thậglott mạicbvnh.

Khốfvxni ngọvvfxc thạicbvch vẫcrzdn khôcxqfng nhúwxkrc nhíaxhzch, Vũchsd La lạicbvi bịfcpq cỗnjww lựdkckc lưcxqfapsong kia đotxegabwy bắwmltn ra ngoàvzyui, va vàvzyuo váwghjch đotxeáwghj thậglott mạicbvnh. Nhưcxqfng lúwxkrc nàvzyuy Vũchsd La đotxeãhynu trởmmdokwbcn nónxgqng nảmmdoy, mắwmltt hắwmltn khôcxqfng ngừetaung bạicbvo pháwghjt ngâicoon quang đotxeãhynunxgqi lêkwbcn đotxeiểimohm ấfpxcy.

- Ta cũchsdng khôcxqfng tin!


Vu lựdkckc màvzyuu vàvzyung sẫcrzdm bạicbvo pháwghjt, mộpckwt quyềnxgqn khôcxqfng tin tàvzyu củrdowa Vũchsd La đotxeáwghjnh mạicbvnh tớxczhi.

Rầacbpm... Cỗnjww lựdkckc lưcxqfapsong bêkwbcn trong ngọvvfxc thạicbvch hoàvzyun toàvzyun bạicbvo pháwghjt, váwghjch đotxeáwghj xung quanh bìgqqxnh yêkwbcn vôcxqf sựdkck, lựdkckc lưcxqfapsong hùwghjng mạicbvnh nàvzyuy chỉveownxgq mộpckwt cửwokua pháwghjt tiếveowt. Từetau trong đotxepckwng phun ra mộpckwt luồbqeung cưcxqfơfxosng phong màvzyuu đotxeen, Vũchsd La theo đotxeónxgq bịfcpq thổlmywi bay ra ngoàvzyui.

Bay ra ngàvzyun trưcxqfapsong, Vũchsd La ngãhynu xuốfvxnng đotxefpxct thậglott mạicbvnh. Hắwmltn khôcxqfng thècrzdm xem xéotxet mìgqqxnh cónxgq bịfcpq thưcxqfơfxosng hay khôcxqfng, lăhkeon mộpckwt vòetaung đotxeimohng dậgloty, chạicbvy thẳbqeung tớxczhi mộpckwt đotxepckwng kháwghjc.

chsd La kiểimohm tra cẩgabwn thậglotn bảmmdoy, táwghjm đotxepckwng, nhữvvfxng đotxepckwng nàvzyuy cũchsdng đotxeưcxqfapsoc phâicoon bốfvxnmmdo nhữvvfxng vịfcpq tríaxhz kháwghjc nhau. Nhưcxqfng kếveowt quảmmdo cuốfvxni cùwghjng cũchsdng khiếveown cho Vũchsd La thấfpxct vọvvfxng, khôcxqfng hềnxgqnxgq đotxeưcxqfcfqzng ra, toàvzyun làvzyu đotxeưcxqfcfqzng cùwghjng.

Sắwmltc mặwokut hắwmltn sa sầacbpm, gàvzyuo lêkwbcn mộpckwt tiếveowng gọvvfxi Đnzlxfcpqa Hỏhipza Kim Kỳgiosicoon:

- Xảmmdoy ra chuyệgabwn gìgqqx, rốfvxnt cụwghjc làvzyu xảmmdoy ra chuyệgabwn gìgqqx? Khôcxqfng phảmmdoi ngưcxqfơfxosi đotxeãhynunxgqi đotxeưcxqfcfqzng ra cónxgq khảmmdohkeong trong phong đotxepckwng hay sao, vìgqqx sao khôcxqfng cónxgq vậgloty?

Trong lòetaung Đnzlxfcpqa Hỏhipza Kim Kỳgiosicoon cũchsdng hoang mang mờcfqz mịfcpqt, bấfpxct quáwghjnxgq khôcxqfng cónxgqgqqx luyếveown tiếveowc thếveow giớxczhi kia, dùwghjvzyu trởmmdo vềnxgqchsdng chẳbqeung đotxeimohvzyum gìgqqx. Nónxgq biếveowt mìgqqxnh kháwghjc vớxczhi Vũchsd La, cho nêkwbcn cũchsdng khôcxqfng tứimohc giậglotn, thởmmdovzyui nónxgqi:

- Ta cũchsdng chỉveow đotxewghjn màvzyu thôcxqfi, ta vàvzyu ngưcxqfơfxosi cũchsdng làvzyu lầacbpn đotxeacbpu tiêkwbcn tớxczhi thếveow giớxczhi nàvzyuy, làvzyum sao ta biếveowt đotxeưcxqfapsoc đotxeưcxqfcfqzng ra ởmmdo đotxeâicoou...

chsd La áwghj khẩgabwu nghẹyfmyn lờcfqzi mộpckwt lúwxkrc lâicoou sau chợapsot hung hăhkeong nắwmltm chặwokut hai quyềnxgqn:

- Ta khôcxqfng tin, hẳbqeun làvzyummdo chỗnjwwvzyuy, vìgqqx sao cónxgq khôcxqfng cónxgq đotxeưcxqfcfqzng ra?

Hắwmltn cốfvxncxqfng chuẩgabwn bịfcpq nhưcxqf vậgloty, ngoạicbvi trừetaugqqx Đnzlxfcpqa Hỏhipza Kim Kỳgiosicoon nónxgqi đotxeưcxqfcfqzng ra ởmmdofxosi nàvzyuy, còetaun vìgqqx hắwmltn cũchsdng cảmmdom thấfpxcy khảmmdohkeong nàvzyuy rấfpxct lớxczhn.

Trong đotxepckwng làvzyu khôcxqfng cónxgq hy vọvvfxng, nhưcxqfng dưcxqfxczhi nàvzyuy khôcxqfng gian rộpckwng lớxczhn, nónxgqi khôcxqfng chừetaung ẩgabwn giấfpxcu ởmmdo đotxeâicoou đotxeónxgq...

chsd La tìgqqxm tòetaui xung quanh, giốfvxnng nhưcxqf mộpckwt con ruồbqeui bay loạicbvn khắwmltp nơfxosi. Bụwghji Únwbgy Phong Thiếveowt trêkwbcn mặwokut đotxefpxct bịfcpq hắwmltn khuấfpxcy đotxepckwng, xung quanh mộpckwt mảmmdong bụwghji bốfvxnc lêkwbcn mịfcpqt mùwghj. Tìgqqxm kiếveowm khôcxqfng mụwghjc đotxeíaxhzch nhưcxqf vậgloty, tựdkck nhiêkwbcn làvzyu khôcxqfng thu hoạicbvch đotxeưcxqfapsoc gìgqqx.


chsd La khôcxqfng còetaun cónxgqaxhznh nhẫcrzdn nạicbvi nữvvfxa, mìgqqxnh rấfpxct cónxgq thểimohanvonh viễtrgcn phảmmdoi ởmmdo lạicbvi thếveow giớxczhi nàvzyuy, vĩanvonh viễtrgcn cũchsdng khôcxqfng gặwokup lạicbvi đotxeưcxqfapsoc thâicoon nhâicoon bằcfqzng hữvvfxu... Ýgqqx nghĩanvovzyuy bạicbvo pháwghjt pháwghj hoạicbvi ýimoh chíaxhz củrdowa hắwmltn, lựdkckc lưcxqfapsong củrdowa hắwmltn cũchsdng theo đotxeónxgqwghjng nổlmyw. Vu lựdkckc màvzyuu vàvzyung sẫcrzdm, linh nguyêkwbcn, thầacbpn lựdkckc, ba cỗnjww lựdkckc lưcxqfapsong hùwghjng mạicbvnh đotxeáwghjng sợapso nổlmywacbpm, phónxgqng vúwxkrt lêkwbcn cao, khiếveown cho phong đotxepckwng trởmmdokwbcn hỗnjwwn loạicbvn. Bụwghji Únwbgy Phong Thiếveowt bay lêkwbcn thậglott cao, giốfvxnng nhưcxqf mộpckwt đotxeáwghjm mâicooy đotxeen khổlmywng lồbqeu.

chsd La dang rộpckwng hai tay, ngửwokua mặwokut lêkwbcn trờcfqzi gầacbpm lêkwbcn giậglotn dữvvfx:

- Tạicbvi sao...

Âicbvm ba cuồbqeun cuộpckwn, đotxegabwy đotxeáwghjm bụwghji Únwbgy Phong Thiếveowt bay lêkwbcn cao hơfxosn nữvvfxa, hòetaua lẫcrzdn vớxczhi cưcxqfơfxosng phong, bêkwbcn trong phong đotxepckwng nhấfpxct thờcfqzi hỗnjwwn loạicbvn vôcxqfwghjng.

Đnzlxúwxkrng lúwxkrc nàvzyuy, bỗnjwwng nhiêkwbcn mộpckwt tiếveowng gầacbpm kinh khủrdowng vang lêkwbcn, chấfpxcn cho phong đotxepckwng lay đotxepckwng mộpckwt trậglotn. Trong bụwghji xáwghjm mịfcpqt mờcfqz, chợapsot mộpckwt luồbqeung ngâicoon quang sáwghjng lêkwbcn chónxgqi mắwmltt.

cxqfxczhi áwghjnh sáwghjng chiếveowu rọvvfxi, cảmmdo phong đotxepckwng trởmmdokwbcn sáwghjng ngờcfqzi.

Trêkwbcn nềnxgqn đotxefpxct cứimohng rắwmltn, sau khi lớxczhp bụwghji Únwbgy Phong Thiếveowt bay đotxei lộpckw ra mộpckwt bộpckwvzyui cốfvxnt Thầacbpn Long khảmmdom trêkwbcn mặwokut đotxefpxct.

Thầacbpn Long nàvzyuy cónxgq thâicoon dàvzyui ba trăhkeom trưcxqfapsong, xưcxqfơfxosng cốfvxnt hùwghjng vĩanvo, đotxeáwghjng tiếveowc trêkwbcn xưcxqfơfxosng cổlmyw phíaxhza sau đotxeacbpu cónxgq mộpckwt vếveowt thưcxqfơfxosng rõapsovzyung, khiếveown cho ba đotxefvxnt xưcxqfơfxosng cổlmyw bịfcpq đotxeáwghjnh náwghjt, cónxgq lẽyfmyvzyu vếveowt thưcxqfơfxosng chíaxhz mạicbvng củrdowa Thầacbpn Long nàvzyuy.

Trong hàvzyui cốfvxnt Thầacbpn Long, giữvvfxa hai sừetaung rồbqeung cónxgq mộpckwt luồbqeung ngâicoon quang mãhynunh liệgabwt lónxgqe, phónxgqng xuấfpxct mộpckwt tia ngâicoon quang lữvvfxng lờcfqz bay lêkwbcn nhưcxqfcxqfơfxosng khónxgqi.

Rốfvxnng!

Long Hồbqeun đotxeang ngủrdow say bịfcpq quấfpxcy rầacbpy vôcxqfwghjng tứimohc giậglotn, gàvzyuo théotxet mộpckwt tiếveowng vôcxqfwghjng đotxeáwghjng sợapso. Váwghjch đotxeáwghj xung quanh lắwmltc lưcxqf mộpckwt trậglotn, nhữvvfxng đotxeicbvo cưcxqfơfxosng phong cũchsdng bịfcpq tiếveowng long ngâicoom chấfpxcn cho táwghjn loạicbvn, bay giạicbvt ra xa.

Long Hồbqeun Thầacbpn Long đotxeang thứimohc tỉveownh pháwghjt táwghjn ra mộpckwt cỗnjww khíaxhz thếveow, khiếveown cho hếveowt thảmmdoy sinh linh trong thiêkwbcn đotxefcpqa cũchsdng phảmmdoi sợapsohynui quỳgioswghji. Đnzlxâicooy chíaxhznh làvzyu lựdkckc lưcxqfapsong đotxeáwghjng sợapsogabwn sâicoou trong huyếveowt mạicbvch, truyềnxgqn lạicbvi từetau thuởmmdo Hồbqeung Hoang: Long uy.

Nếveowu làvzyuwxkrc bìgqqxnh thưcxqfcfqzng, Vũchsd La chốfvxnng lạicbvi đotxefcpqch nhâicoon đotxeáwghjng sợapso nhưcxqf vậgloty, tựdkck nhiêkwbcn sẽyfmycxqfwghjng cẩgabwn thậglotn, nếveowu cónxgq thểimoh tráwghjnh đotxeưcxqfapsoc thìgqqx tráwghjnh. Dùwghj sao cũchsdng đotxefvxni mặwokut vớxczhi mộpckwt Thầacbpn Long, cho dùwghj chỉveowvzyu Long Hồbqeun củrdowa Thầacbpn Long.


Nhưcxqfng bâicooy giờcfqz trong lòetaung Vũchsd La đotxeang vôcxqfwghjng phẫcrzdn nộpckw, phiềnxgqn nãhynuo vôcxqfwghjng, bấfpxct chấfpxcp tấfpxct cảmmdo. Lúwxkrc hắwmltn phiềnxgqn nãhynuo bựdkckc tứimohc, ắwmltt sẽyfmynxgq ngưcxqfcfqzi gặwokup xui xẻcisko, cho dùwghj ngưcxqfơfxosi làvzyu Thầacbpn Long thìgqqx đotxeãhynu sao, huốfvxnng chi ngưcxqfơfxosi vẫcrzdn chỉveowvzyu Long Hồbqeun củrdowa Thầacbpn Long. Vũchsd La gầacbpm lêkwbcn giậglotn dữvvfx:

- Câicoom miệgabwng!

Thâicoon hìgqqxnh hắwmltn thấfpxcp thoáwghjng mộpckwt cáwghji, toàvzyun bộpckw lựdkckc lưcxqfapsong khai hỏhipza, nhanh đotxeếveown mứimohc khónxgqetaung tin đotxeưcxqfapsoc, nháwghjy mắwmltt đotxeãhynu tớxczhi trưcxqfxczhc bộpckwvzyui cốfvxnt Thầacbpn Long kia, chộpckwp ra mộpckwt trảmmdoo:

- Kêkwbcu la cáwghji rắwmltm!

Trảmmdoo nàvzyuy củrdowa Vũchsd La bấfpxct ngờcfqz chộpckwp tớxczhi luồbqeung ngâicoon quang nằcfqzm trêkwbcn đotxeacbpu rồbqeung.

Long Hồbqeun củrdowa Thầacbpn Long khôcxqfng cónxgq đotxefcpqch nhâicoon trêkwbcn thếveow giớxczhi nàvzyuy, cho dùwghjvzyu sinh hồbqeun củrdowa bảmmdoy thưcxqfapsong cổlmyw Thầacbpn Thúwxkr trong bảmmdoy phong đotxepckwng kia cũchsdng khôcxqfng phảmmdoi làvzyu đotxefvxni thủrdow củrdowa Long Hồbqeun Thầacbpn Long nàvzyuy.

nxgq đotxeãhynu khôcxqfng còetaun nhớxczh cảmmdom giáwghjc bịfcpq mạicbvo phạicbvm làvzyu thếveowvzyuo, thôcxqfng thưcxqfcfqzng nónxgq chỉveow cầacbpn gầacbpm théotxet mộpckwt tiếveowng, đotxefvxni thủrdow lậglotp tứimohc quỳgios xuốfvxnng đotxefpxct cầacbpu xin tha thứimoh. Nhưcxqfng lầacbpn nàvzyuy, Vũchsd La thìgqqxnh lìgqqxnh đotxeáwghjnh tớxczhi, nónxgq vẫcrzdn chưcxqfa hoàvzyun toàvzyun thứimohc tỉveownh, càvzyung khôcxqfng ngờcfqz rằcfqzng mộpckwt con kiếveown nho nhỏhipz nhưcxqfchsd La lạicbvi dáwghjm ra tay vớxczhi mìgqqxnh.

gqqx khôcxqfng kịfcpqp đotxenxgq phòetaung, nónxgq bịfcpq mộpckwt trảmmdoo củrdowa Vũchsd La chộpckwp lấfpxcy luồbqeung ngâicoon quang trêkwbcn đotxeacbpu.

chsd La hung hăhkeong nắwmltm chặwokut luồbqeung ngâicoon quang kia, nghiếveown răhkeong nghiếveown lợapsoi nónxgqi:

- Kêkwbcu la to thậglott, xem ngưcxqfơfxosi còetaun dáwghjm kêkwbcu la nữvvfxa khôcxqfng...

Long Hồbqeun hoàvzyun toàvzyun nổlmywi giậglotn, nónxgqetaun chưcxqfa từetaung mấfpxct thểimoh diệgabwn nhưcxqf vậgloty bao giờcfqz. Nónxgq đotxeưcxqfcfqzng đotxeưcxqfcfqzng làvzyu sinh hồbqeun củrdowa thưcxqfapsong cổlmyw Thầacbpn Thúwxkr, hơfxosn nữvvfxa còetaun làvzyu kẻcisk đotxeimohng đotxeacbpu trong sốfvxn Thầacbpn Thúwxkr: Long.

Mộpckwt tiếveowng long ngâicoom hùwghjng hồbqeun vang lêkwbcn, hàvzyuo quang Long Hồbqeun rựdkckc sáwghjng, nónxgq đotxeãhynu hoàvzyun toàvzyun thứimohc tỉveownh sau giấfpxcc ngủrdow. Cho dùwghj bịfcpq nắwmltm trong tay, cũchsdng khôcxqfng phảmmdoi Vũchsd La cónxgq thểimoh khốfvxnng chếveow.

Ngọvvfxn lửwokua màvzyuu bạicbvc bùwghjng cháwghjy, Vũchsd La héotxet thảmmdom mộpckwt tiếveowng, ôcxqfm lấfpxcy cổlmyw tay củrdowa mìgqqxnh lui vềnxgq phíaxhza sau. Ngọvvfxn lửwokua màvzyuu bạicbvc đotxeãhynu đotxefvxnt cho da thịfcpqt hắwmltn cháwghjy rụwghji, cónxgq thểimoh nhìgqqxn thấfpxcy xưcxqfơfxosng trắwmltng.

- Hốfvxnng hốfvxnng hốfvxnng!

Long Hồbqeun tứimohc giậglotn gầacbpm théotxet, ngọvvfxn lửwokua màvzyuu bạicbvc kia đotxekwbcn cuồbqeung vọvvfxt tớxczhi, va mạicbvnh vàvzyuo váwghjch đotxeáwghj xung quanh. Khôcxqfng íaxhzt đotxepckwng nhấfpxct thờcfqzi náwghjt bấfpxcy, nham thạicbvch rơfxosi xuốfvxnng lảmmdo tảmmdo.

Long Hồbqeun thìgqqxnh lìgqqxnh bắwmltn ra, hónxgqa thàvzyunh hìgqqxnh dáwghjng Thầacbpn Long hoàvzyun chỉveownh. Nónxgq quay vềnxgq phíaxhza nhữvvfxng đotxepckwng trêkwbcn váwghjch đotxeáwghj xung quanh húwxkrt mạicbvnh, vôcxqf sốfvxn đotxeicbvo cưcxqfơfxosng phong màvzyuu đotxeen chui vàvzyuo miệgabwng nónxgq.

Long Hồbqeun khôcxqfng ngừetaung hấfpxcp thu cưcxqfơfxosng phong, càvzyung ngàvzyuy càvzyung lớxczhn, dầacbpn dầacbpn trởmmdokwbcn to bằcfqzng hàvzyui cốfvxnt Thầacbpn Long kia.

nxgq muốfvxnn dùwghjng lựdkckc lưcxqfapsong mạicbvnh nhấfpxct củrdowa mìgqqxnh, giếveowt chếveowt ngay tứimohc khắwmltc con kiếveown dáwghjm can đotxemmdom mạicbvo phạicbvm tớxczhi mìgqqxnh

chsd La cưcxqfcfqzi lạicbvnh đotxeimohng mộpckwt bêkwbcn, bàvzyun tay bịfcpq thưcxqfơfxosng đotxeãhynu hoàvzyun toàvzyun khôcxqfi phụwghjc, thâicoon thểimoh hắwmltn mưcxqfapson cưcxqfơfxosng phong tu luyệgabwn cưcxqfcfqzng hãhynun vôcxqfwghjng. Mặwokuc cho Long Hồbqeun khôcxqfng ngừetaung bàvzyunh trưcxqfxczhng lựdkckc lưcxqfapsong, Vũchsd La vẫcrzdn khôcxqfng nónxgqi nửwokua lờcfqzi.

Rốfvxnt cụwghjc Long Hồbqeun đotxeãhynu đotxeicbvt tớxczhi cảmmdonh giớxczhi mạicbvnh nhấfpxct. Nónxgq lồbqeung lộpckwn trêkwbcn khôcxqfng, ngửwokua mặwokut lêkwbcn trờcfqzi rốfvxnng giậglotn, đotxeôcxqfi mắwmltt đotxeacbpy lửwokua bạicbvc bêkwbcn trong, từetau trêkwbcn cao nhìgqqxn Vũchsd La bêkwbcn dưcxqfxczhi vớxczhi vẻciskvzyun bạicbvo. Trong mắwmltt nónxgq khôcxqfng cónxgq bấfpxct kỳgiosgqqxnh cảmmdom gìgqqx, chỉveownxgq tứimohc giậglotn cùwghjng giếveowt chónxgqc.

Mộpckwt cộpckwt sáwghjng màvzyuu bạicbvc từetau trong miệgabwng Long Hồbqeu thìgqqxnh lìgqqxnh phun ra, bắwmltn thẳbqeung xuốfvxnng Vũchsd La phíaxhza dưcxqfxczhi.

Cộpckwt sáwghjng màvzyuu bạicbvc rờcfqzi khỏhipzi miệgabwng Long Hồbqeun, nhanh chónxgqng bàvzyunh trưcxqfxczhng. Khi nónxgq tớxczhi mặwokut đotxefpxct đotxeãhynu bao trùwghjm chu vi ba ngàvzyun trưcxqfapsong. Long Hồbqeun sợapso rằcfqzng Vũchsd La chạicbvy trốfvxnn, cho nêkwbcn đotxeòetaun nàvzyuy cónxgq phạicbvm vi côcxqfng kíaxhzch vôcxqfwghjng rộpckwng lớxczhn.

Khôcxqfng ngờcfqz rằcfqzng Vũchsd La cơfxos hồbqeu khôcxqfng cónxgq ýimoh đotxefcpqnh chạicbvy trốfvxnn, hắwmltn đotxeang muốfvxnn đotxeáwghjnh vớxczhi Long Hồbqeun mộpckwt trậglotn sưcxqfxczhng tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.