Tiên Tuyệt

Chương 450-2 : Cương phong Long Hồn (Trung)

    trước sau   
Từlarjng đjyrbncamo cưswmiơrkexng phong thổyjxri vùmkvpmkvp trởncamxnpzn, giốahhlng nhưswmi dao béswmin cắbhxnt vàjyrbo thâeojbn thểyprzjywt La. Ázalvo màjyrb hắbhxnn đjyrbang mặuhijc cũjywtng làjyrb do Vu lựxnvbc màjyrbu vàjyrbng sẫqhumm biếyqzun ảzalvo màjyrb thàjyrbnh. Vũjywt La cũjywtng khôzalvng am hiểyprzu lắbhxnm nhữudbjng thủvvnj đjyrboạncamn nho nhỏrgcr nhưswmi vậynmjy, giốahhlng nhưswmi hắbhxnn hiểyprzu cárkexch làjyrbm thếyqzujyrbo dùmkvpng Bárkext Hoang Đlkrerkexn Tạncamp luyệceran chếyqzu ra árkexo giárkexp đjyrbúxnpzng cárkexch, nhưswming khôzalvng biếyqzut làjyrbm thếyqzujyrbo luyệceran chếyqzu cho tinh tếyqzu đjyrbxnpzp đjyrbxnpz.

Ázalvo trêxnpzn ngưswmiaukbi hắbhxnn nhìqhumn qua giốahhlng nhưswmi árkexo vảzalvi thôzalv ngắbhxnn, khôzalvng đjyrbxnpzp chúxnpzt nàjyrbo.

Từlarj trêxnpzn phong đjyrbxljjng nhìqhumn xuốahhlng, chỉulbbazxc thểyprz nhìqhumn thấuonky bóazxcng tốahhli đjyrben nhưswmi mựxnvbc, trêxnpzn thựxnvbc tếyqzu sau khi vàjyrbo sẽxnpz phi hàjyrbnh ra, trêxnpzn várkexch đjyrbárkex toárkext ra árkexnh sárkexng mờaukb nhạncamt, giốahhlng nhưswmiazxczalv sốahhl tinh phấuonkn hòyylya tan trong várkexch đjyrbárkex. Chỉulbb bấuonkt quárkex lựxnvbc lưswmizedmng cưswmiơrkexng phong trong phong đjyrbxljjng quárkex mứwzyzc hùmkvpng mạncamnh, árkexnh sárkexng yếyqzuu ớkcort nàjyrby đjyrbvkabu bịvkabjyrbu đjyrben củvvnja cưswmiơrkexng phong che lấuonkp hếyqzut.

jywt La tiếyqzup tụvkabc đjyrbi xuốahhlng, lạncami khoảzalvng mộxljjt ngàjyrbn trưswmizedmng nữudbja, várkexch đjyrbárkex bắbhxnt đjyrbjkrmu trởncamxnpzn réswmit lạncamnh, nhữudbjng tia sárkexng mờaukb trêxnpzn várkexch đjyrbárkexjywtng biếyqzun thàjyrbnh màjyrbu xanh nhạncamt.

Lạncami xuốahhlng thêxnpzm ngàjyrbn trưswmizedmng nữudbja, tìqhumnh trạncamng nàjyrby cũjywtng khôzalvng thay đjyrbyjxri, cửiofqa đjyrbxljjng trêxnpzn đjyrbulbbnh đjyrbjkrmu Vũjywt La đjyrbãjywt nhỏrgcr chỉulbbyylyn bằaogdng vầjkrmng trăeynfng.

Đlkreếyqzun nơrkexi nàjyrby cóazxc thểyprz nghe đjyrbưswmizedmc phíacxha dưswmikcori sâeojbu trong bóazxcng tốahhli vang lêxnpzn nhữudbjng tiếyqzung ầjkrmm ầjkrmm, cóazxcrkexi giốahhlng thanh âeojbm củvvnja nưswmikcorc thủvvnjy triềvkabu, lạncami hơrkexi giốahhlng nhưswmi tiếyqzung dãjywt thúxnpz gầjkrmm lêxnpzn giậynmjn dữudbj. Bởncami vìqhum hồgcwpi âeojbm khôzalvng ngừlarjng quanh quấuonkn trong phong đjyrbxljjng, cho nêxnpzn khôzalvng thểyprz phâeojbn biệcerat rõjbqijyrbng.


jyrbng xuốahhlng sâeojbu càjyrbng réswmit lạncamnh, mặuhijc dùmkvp trong phong đjyrbxljjng khôzalvng tồgcwpn tạncami tầjkrmng đjyrbuonkt đjyrbóazxcng băeynfng, nhưswming cỗbher khíacxh lạncamnh nàjyrby vẫqhumn bứwzyzc ngưswmiaukbi khôzalvng íacxht. Xem ra thếyqzu giớkcori bêxnpzn dưswmikcori làjyrbmkvpng réswmit lạncamnh, diệceran tíacxhch củvvnja nóazxc rộxljjng mêxnpznh môzalvng nhưswmi vậynmjy, cũjywtng khôzalvng phảzalvi làjyrbeynfng Chi Tốahhl Vu cóazxc thểyprzjyrbm đjyrbưswmizedmc.

Đlkrei sâeojbu mộxljjt mựxnvbc xuốahhlng chừlarjng sárkexu ngàjyrbn trưswmizedmng, châeojbn Vũjywt La đjyrbxljjt nhiêxnpzn đjyrbncamp vàjyrbo khoảzalvng khôzalvng, suýoeyct chúxnpzt nữudbja rơrkexi xuốahhlng.

jywtng may hai cárkexnh tay hắbhxnn còyylyn đjyrbang chịvkabu đjyrbxnvbng sứwzyzc nặuhijng thâeojbn thểyprz, hai mũjywti châeojbn đjyrbiểyprzm vàjyrbo várkexch đjyrbárkex, dầjkrmn dầjkrmn thăeynfm dòyyly xuốahhlng dưswmikcori, cảzalvm thấuonky bêxnpzn dưswmikcori rõjbqijyrbng làjyrb khoảzalvng khôzalvng.

jywt La dùmkvpng sứwzyzc hai tay, treo thâeojbn thểyprz trêxnpzn várkexch đjyrbárkex, cúxnpzi đjyrbjkrmu nhìqhumn xuốahhlng. Hai mắbhxnt hắbhxnn trong đjyrbêxnpzm toárkext ra ngâeojbn quang sárkexng chóazxci, rốahhlt cụvkabc nhìqhumn xuyêxnpzn qua bóazxcng tốahhli dàjyrby đjyrbuhijc nhìqhumn rõjbqiqhumnh huốahhlng bêxnpzn dưswmikcori.

Phíacxha dưswmikcori làjyrb mộxljjt khôzalvng gian rấuonkt lớkcorn, cóazxcqhumnh dárkexng nhưswmi mộxljjt cárkexi bìqhumnh, miệcerang bìqhumnh vừlarja dàjyrbi vừlarja hẹxnpzp, bụvkabng bìqhumnh rấuonkt lớkcorn. Hiệceran tạncami Vũjywt La đjyrbang treo ngưswmiaukbi giữudbja cổyjxrqhumnh vàjyrb bụvkabng bìqhumnh, cho nêxnpzn dưswmikcori châeojbn hắbhxnn mớkcori làjyrb khoảzalvng khôzalvng.

Hiệceran tạncami hắbhxnn còyylyn cárkexch đjyrbárkexy phong đjyrbxljjng nàjyrby cóazxc chừlarjng ba ngàjyrbn trưswmizedmng, nhưswming biếyqzut sắbhxnp sửiofqa tớkcori đjyrbárkexy, cũjywtng khôzalvng cầjkrmn quárkex quan tâeojbm nhưswmi vậynmjy. Hắbhxnn dứwzyzt khoárkext buôzalvng tay, phárkext đjyrbxljjng Vu lựxnvbc màjyrbu vàjyrbng sẫqhumm, từlarj từlarj bay xuốahhlng dưswmikcori.

Vừlarja tiếyqzun vàjyrbo khôzalvng gian bêxnpzn dưswmikcori, Vũjywt La cảzalvm nhậynmjn đjyrbưswmizedmc lựxnvbc lưswmizedmng cưswmiơrkexng phong xung quanh vôzalvmkvpng mãjywtnh liệcerat.

zalv sốahhl đjyrbncamo cưswmiơrkexng phong thậynmjt nhỏrgcr từlarj bốahhln phưswmiơrkexng tárkexm hưswmikcorng thổyjxri tớkcori. Dùmkvp sốahhlswmiơrkexng phong nàjyrby khôzalvng lớkcorn, nhưswming lựxnvbc lưswmizedmng hùmkvpng mạncamnh, thổyjxri trúxnpzng Vũjywt La lắbhxnc lưswmi trêxnpzn khôzalvng mộxljjt trậynmjn, suýoeyct chúxnpzt nữudbja khôzalvng thểyprzyjxrn đjyrbvkabnh đjyrbưswmizedmc thâeojbn hìqhumnh. May làjyrbrkexu ngàjyrby trưswmikcorc hắbhxnn đjyrbãjywt khổyjxreojbm rèaxhyn luyệceran, cũjywtng khôzalvng hoảzalvng loạncamn, dưswmikcori ảzalvnh hưswmincamng củvvnja cưswmiơrkexng phong miễjywtn cưswmiudbjng ổyjxrn đjyrbvkabnh đjyrbưswmizedmc thâeojbn hìqhumnh, lắbhxnc lưswmi đjyrbárkexp xuốahhlng.

Trong mắbhxnt Vũjywt La vẫqhumn phóazxcng ra ngâeojbn quang sárkexng chóazxci, hiệceran tạncami hắbhxnn đjyrbãjywtazxc thểyprz nhìqhumn rõjbqi hoàjyrbn càjyrbnh xung quanh mìqhumnh. Khôzalvng gian nàjyrby cao ba ngàjyrbn trưswmizedmng, đjyrbưswmiaukbng kíacxhnh chừlarjng vạncamn trưswmizedmng. Trong khôzalvng gian rộxljjng lớkcorn nàjyrby, cưswmiơrkexng phong màjyrbu đjyrben thậynmjt nhỏrgcr giăeynfng đjyrbjkrmy, giốahhlng nhưswmizalv sốahhl rắbhxnn đjyrben bay khắbhxnp khôzalvng gian.

rkexch đjyrbárkex xung quanh cóazxc rấuonkt nhiềvkabu cửiofqa đjyrbxljjng, giốahhlng nhưswmi nhữudbjng chiếyqzuc tổyjxr ong rấuonkt lớkcorn.

Nhữudbjng đjyrbncamo cưswmiơrkexng phong thậynmjt nhỏrgcr kia khôzalvng ngừlarjng chui ra chui vàjyrbo nhữudbjng cửiofqa đjyrbxljjng nàjyrby, hiểyprzn nhiêxnpzn làjyrb trong nhữudbjng cửiofqa đjyrbxljjng nhưswmi tổyjxr ong kia nuôzalvi dưswmiudbjng cưswmiơrkexng phong đjyrbárkexng sợzedm.

jywt La chậynmjm rãjywti đjyrbárkexp xuốahhlng mặuhijt đjyrbuonkt, bởncami vìqhumswmiơrkexng phong quấuonky nhiễjywtu cho nêxnpzn lảzalvo đjyrbzalvo mộxljjt cárkexi, bưswmikcorc ra mấuonky bưswmikcorc mớkcori đjyrbwzyzng vữudbjng đjyrbưswmizedmc thâeojbn hìqhumnh. Ngoàjyrbi dựxnvb liệcerau củvvnja hắbhxnn, hai châeojbn vừlarja chạncamm đjyrbuonkt đjyrbãjywtjyrbm dấuonky lêxnpzn mộxljjt lớkcorp bụvkabi xárkexm, sau đjyrbóazxc hai châeojbn hắbhxnn cắbhxnm sâeojbu xuốahhlng đjyrbuonkt, giốahhlng nhưswmi vừlarja rơrkexi xuốahhlng bùmkvpn lầjkrmy.

jywt La hếyqzut sứwzyzc bấuonkt ngờaukb, nơrkexi đjyrbâeojby làjyrb đjyrbárkexy củvvnja phong đjyrbxljjng, đjyrbúxnpzng lýoeyc ra khôzalvng thểyprzjyrbo lưswmiu lạncami tro bụvkabi hoặuhijc bùmkvpn lầjkrmy gìqhum. Cho dùmkvpjyrb sắbhxnt théswmip e rằaogdng cũjywtng phảzalvi hóazxca thàjyrbnh phấuonkn vụvkabn bay ra ngoàjyrbi.


Hắbhxnn ngồgcwpi xổyjxrm xuốahhlng, đjyrbưswmia tay càjyrbo trêxnpzn mặuhijt đjyrbuonkt mộxljjt cárkexi, quảzalv nhiêxnpzn làjyrb mộxljjt lớkcorp gìqhum đjyrbóazxc nhưswmi bộxljjt phấuonkn.

jywt La chàjyrb chàjyrb trong tay, miệcerang hárkex hốahhlc: Đlkreâeojby làjyrb bộxljjt Úbhxny Phong Thiếyqzut! Dưswmikcori đjyrbárkexy phong đjyrbxljjng phủvvnjacxhn mộxljjt lớkcorp bộxljjt vụvkabn Úbhxny Phong Thiếyqzut rấuonkt dàjyrby.

Chuyệceran nàjyrby cũjywtng khôzalvng trárkexch đjyrbưswmizedmc, chỉulbbazxc Úbhxny Phong Thiếyqzut khôzalvng sợzedmswmiơrkexng phong mớkcori cóazxc thểyprz lắbhxnng đjyrbtjzong ởncamrkexi nàjyrby.

Nếyqzuu so sárkexnh vớkcori nơrkexi nàjyrby, sốahhl Úbhxny Phong Thiếyqzut màjyrbjywt La cóazxc đjyrbưswmizedmc quảzalv thậynmjt làjyrb khôzalvng đjyrbárkexng nhắbhxnc tớkcori. Úbhxny Phong Thiếyqzut nhiềvkabu nhưswmi vậynmjy, chắbhxnc chắbhxnn làjyrb mộxljjt khoảzalvn củvvnja cảzalvi khổyjxrng lồgcwp tớkcori mứwzyzc kinh ngưswmiaukbi.

Mặuhijc dùmkvp trưswmikcorc khi Vũjywt La tớkcori thếyqzu giớkcori dưswmikcori lòyylyng đjyrbuonkt nàjyrby, chưswmia từlarjng nghe qua vềvkab Úbhxny Phong Thiếyqzut, cũjywtng khôzalvng biếyqzut ngoàjyrbi khôzalvng sợzedmswmiơrkexng phong ra, Úbhxny Phong Thiếyqzut nàjyrby còyylyn cóazxcrkexc dụvkabng nàjyrbo khárkexc. Nhưswming Vũjywt La hiểyprzu rấuonkt rõjbqijyrbng uy lựxnvbc củvvnja cưswmiơrkexng phong, chỉulbb bằaogdng vàjyrbo đjyrbiểyprzm nàjyrby đjyrbãjywt chứwzyzng minh giárkex trịvkab Úbhxny Phong Thiếyqzut khôzalvng nhỏrgcr, thu thậynmjp càjyrbng nhiềvkabu càjyrbng tốahhlt.

Chỉulbb bấuonkt quárkexxnpzc nàjyrby khôzalvng phảzalvi làjyrbxnpzc làjyrbm thầjkrmn giữudbj củvvnja, hắbhxnn vứwzyzt nắbhxnm bộxljjt Úbhxny Phong Thiếyqzut trong tay đjyrbi, bưswmikcorc nhanh vềvkab phíacxha várkexch đjyrbárkex. Hắbhxnn đjyrbi quárkex nhanh, lậynmjp tứwzyzc làjyrbm cho mặuhijt đjyrbuonkt bốahhlc lêxnpzn bụvkabi xárkexm mùmkvp mịvkabt. Gầjkrmn mặuhijt đjyrbuonkt cũjywtng cóazxc rấuonkt nhiềvkabu cưswmiơrkexng phong thổyjxri, nhữudbjng đjyrbncamo cưswmiơrkexng phong nhỏrgcrjyrby va vàjyrbo bụvkabi Úbhxny Phong Thiếyqzut nhấuonkt thờaukbi bịvkabqhumm chếyqzu, khôzalvng thểyprz thoárkext ra, rốahhlt cụvkabc dầjkrmn dầjkrmn hạncam xuốahhlng theo bụvkabi Úbhxny Phong Thiếyqzut rồgcwpi biếyqzun mấuonkt.

jywt La chẳujvbng quan tâeojbm nhiềvkabu nhưswmi vậynmjy, hắbhxnn chỉulbb muốahhln biếyqzut rõjbqijyrbng rốahhlt cụvkabc cưswmiơrkexng phong nàjyrby đjyrbưswmizedmc tạncamo thàjyrbnh thếyqzujyrbo, nóazxci khôzalvng chừlarjng chuyệceran nàjyrby sẽxnpz giúxnpzp íacxhch rấuonkt nhiềvkabu cho hắbhxnn rờaukbi khỏrgcri thếyqzu giớkcori nàjyrby.

jyrbng tớkcori gầjkrmn nhữudbjng cửiofqa đjyrbxljjng chi chíacxht trêxnpzn várkexch đjyrbárkex, nhữudbjng đjyrbncamo cưswmiơrkexng phong nhỏrgcr kia càjyrbng mạncamnh hơrkexn, dưswmiaukbng nhưswmi cốahhl ýoeycjyrbi xíacxhch Vũjywt La, thổyjxri liêxnpzn tiếyqzup vàjyrbo thâeojbn thểyprz hắbhxnn.

jywt La tiếyqzun tớkcori trưswmikcorc várkexch đjyrbárkex, nhữudbjng cửiofqa đjyrbxljjng kia từlarj xa nhìqhumn chỉulbb to nhưswmi nắbhxnm tay, hiệceran tạncami tớkcori gầjkrmn mớkcori thấuonky chúxnpzng to bằaogdng cốahhli xay.

jywt La tớkcori sárkext mộxljjt cửiofqa đjyrbxljjng nhìqhumn vàjyrbo, mộxljjt luồgcwpng cưswmiơrkexng phong màjyrbu đjyrben thổyjxri vùmkvp mộxljjt tiếyqzung, khiếyqzun cho Vũjywt La lảzalvo đjyrbzalvo lui vềvkab phíacxha sau mộxljjt bưswmikcorc. Hắbhxnn thầjkrmm thóazxca mạncam mộxljjt câeojbu, lạncami tiếyqzun lêxnpzn, hai châeojbn đjyrbwzyzng vữudbjng vàjyrbng trêxnpzn mặuhijt đjyrbuonkt, dùmkvpng Vu lựxnvbc màjyrbu vàjyrbng sẫqhumm bao phủvvnjswmiơrkexng mặuhijt, chốahhlng lạncami cưswmiơrkexng phong từlarj trong cửiofqa đjyrbxljjng thổyjxri ra nhưswmi đjyrbncamn bắbhxnn.

Đlkrexljjng nàjyrby chỉulbbeojbu chừlarjng mưswmiaukbi trưswmizedmng, bêxnpzn trong cũjywtng khôzalvng phảzalvi làjyrbazxcng tốahhli, ngưswmizedmc lạncami cóazxc mộxljjt lớkcorp bạncamch quang mờaukb nhạncamt. Từlarjng luồgcwpng cưswmiơrkexng phong sinh ra từlarj lớkcorp bạncamch quang kia, thổyjxri ra bêxnpzn ngoàjyrbi.

jywt La quan sárkext liêxnpzn tiếyqzup mưswmiaukbi mấuonky đjyrbxljjng, cũjywtng y nhưswmi vậynmjy. Hắbhxnn chui vàjyrbo mộxljjt đjyrbxljjng, tớkcori tậynmjn cùmkvpng quan sárkext cẩgcwpn thậynmjn, khôzalvng ngờaukb lớkcorp bạncamch quang mờaukb nhạncamt kia làjyrb mộxljjt khốahhli ngọtjzoc.

Trong mỗbheri đjyrbxljjng nhưswmi vậynmjy đjyrbưswmizedmc khảzalvm mộxljjt khốahhli ngọtjzoc. Hoặuhijc phíacxha sau cảzalv phong đjyrbxljjng nàjyrby làjyrb mộxljjt khốahhli ngọtjzoc thạncamch khổyjxrng lồgcwp, chỉulbb hiệceran ra ởncam vịvkab tríacxh củvvnja cárkexc đjyrbxljjng.

jywt La nghi hoặuhijc đjyrbưswmia tay nhẹxnpz nhàjyrbng nhấuonkn mộxljjt cárkexi vàjyrbo ngọtjzoc thạncamch toárkext ra bạncamch quang nhèaxhy nhẹxnpz, ngọtjzoc thạncamch vẫqhumn khôzalvng nhúxnpzc nhíacxhch. Bàjyrbn tay hắbhxnn cảzalvm nhậynmjn đjyrbưswmizedmc mộxljjt luồgcwpng lựxnvbc lưswmizedmng vôzalvmkvpng đjyrbárkexng sợzedm, hùmkvpng mạncamnh hơrkexn cưswmiơrkexng phong vôzalv sốahhl lầjkrmn đjyrbárkexnh tớkcori, bốahhlp mộxljjt cárkexi khiếyqzun cho tay Vũjywt La dộxljji ngưswmizedmc trởncam lạncami.

Cỗbher lựxnvbc lưswmizedmng nàjyrby cóazxc thuộxljjc tíacxhnh hoàjyrbn toàjyrbn giốahhlng nhưswmiswmiơrkexng phong, vôzalvmkvpng lợzedmi hạncami hung tàjyrbn, hùmkvpng mạncamnh hơrkexn cưswmiơrkexng phong rấuonkt nhiềvkabu.

jywt La thầjkrmm suy đjyrbrkexn trong lòyylyng, đjyrbâeojby chíacxhnh làjyrb lai lịvkabch củvvnja cưswmiơrkexng phong.

swmiaukbng nhưswmiswmiơrkexng phong từlarj trong ngọtjzoc thạncamch nàjyrby thổyjxri ra, suy đjyrbrkexn nàjyrby khiếyqzun cho Vũjywt La cảzalvm thấuonky cóazxcrkexi buồgcwpn cưswmiaukbi: Gióazxc từlarj trong ngọtjzoc thạncamch thổyjxri ra, làjyrbm sao cóazxc thểyprz nhưswmi vậynmjy đjyrbưswmizedmc? Nhưswming sựxnvb thậynmjt đjyrbang phơrkexi bàjyrby ra trưswmikcorc mắbhxnt, nếyqzuu khôzalvng phảzalvi làjyrb ngọtjzoc thạncamch, chẳujvbng lẽxnpzjyrbrkexch đjyrbárkex xung quanh thổyjxri ra, chẳujvbng lẽxnpz tựxnvb nhiêxnpzn sinh ra?

jywt La giốahhlng nhưswmi mộxljjt con mèaxhyo co rúxnpzt trong đjyrbxljjng, tìqhumm kiếyqzum từlarj trêxnpzn xuốahhlng dưswmikcori đjyrbxljjng mộxljjt lưswmizedmt, ngay cảzalv mộxljjt vếyqzut cắbhxnt dùmkvpjyrb nhỏrgcr nhấuonkt cũjywtng khôzalvng bỏrgcrazxct.

Nhưswming kếyqzut quảzalv cuốahhli cùmkvpng vẫqhumn làjyrb khôzalvng thu hoạncamch đjyrbưswmizedmc gìqhum. Trong lòyylyng Vũjywt La cóazxc chúxnpzt hốahhlt hoảzalvng, nhưswming hắbhxnn cũjywtng cốahhl gắbhxnng bắbhxnt buộxljjc mìqhumnh cốahhl gắbhxnng trấuonkn tĩyqzunh lạncami, khôzalvng ngừlarjng nóazxci vớkcori mìqhumnh: Cũjywtng khôzalvng phảzalvi làjyrb khôzalvng cóazxcrkex hộxljji, cứwzyzqhumm tiếyqzup, nơrkexi nàjyrby khôzalvng cóazxc, nóazxci khôzalvng chừlarjng sẽxnpzqhumm đjyrbưswmizedmc bêxnpzn ngoàjyrbi.

Từlarj đjyrbjkrmu chíacxh cuốahhli hắbhxnn đjyrbãjywt chuẩgcwpn bịvkab hai thárkexng, khôzalvng tiếyqzuc mạncamo hiểyprzm tíacxhnh mạncamng mưswmizedmn cưswmiơrkexng phong tu luyệceran, lạncami càjyrbng khôzalvng tiếyqzuc mạncamo hiểyprzm lớkcorn hơrkexn nữudbja chui vàjyrbo phong đjyrbxljjng, nhưswmi vậynmjy làjyrbqhumrkexi gìqhum? Chíacxhnh làjyrb muốahhln tìqhumm đjyrbưswmiaukbng trởncam vềvkab.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.