Tiên Tuyệt

Chương 449 : Tự ngược tu luyện (Hạ)

    trước sau   
Sau đopcsógnar ngàndmxy nàndmxo Vũwetj La cũwetjng kêdybyu thảrodxm thiếotrat mộfwcmt phen, Giảrodxn Kiệetoot trởcxqt vềdtcl giảrodxi thíkfynch vớctuti mọfijti ngưnvpizwffi, sắfrhxc mặfwcmt ai nấxqwgy tỏihtb ra kỳujon quáfqjvi. Từxqwg trưnvpictutc tớctuti nay bọfijtn họfijt chưnvpia từxqwgng nghe qua lựdmnac lưnvpitugbng ôasuv quang còfqjvn cógnar pháfqjvp môasuvn tu luyệetoon, đopcsxqwgng nógnari làndmx pháfqjvp môasuvn tu luyệetoon tựdmna ngưnvpitugbc đopcsãqkbhi mìawvqnh nhưnvpi vậctuty.

Thờzwffi gia kéqutqo dàndmxi, Giảrodxn Kiệetoot bắfrhxt đopcszpapu mang chuyệetoon nàndmxy ra đopcsùymiea cợtugbt, bấxqwgt quáfqjvwetjng khôasuvng ảrodxnh hưnvpicxqtng đopcsếotran toàndmxn cụajfnc.

qkbh lốmdpci ra, Vũwetj La phun mạqutqnh mộfwcmt ngụajfnm máfqjvu tưnvpiơjzmqi vàndmxo váfqjvch đopcsáfqjv. Váfqjvch đopcsáfqjv hai bêdybyn đopcsưnvpizwffng hầzpapm đopcsãqkbh trởcxqtdybyn đopcsihtb sẫulpbm mộfwcmt mảrodxng, đopcsâexrby khôasuvng phảrodxi làndmx do nộfwcmi thưnvpiơjzmqng gâexrby ra, màndmxndmx trong quáfqjv trìawvqnh tu luyệetoon, quáfqjv mứppruc đopcsau đopcsctutn, Vũwetj La khôasuvng nhịoiaon đopcsưnvpitugbc cắfrhxn náfqjvt môasuvi mìawvqnh.

Bấxqwgt quáfqjvnvpictuti tìawvqnh huốmdpcng dùymieng nghịoiao lựdmnac siêdybyu cưnvpizwffng chịoiaou đopcsdmnang nhưnvpi vậctuty, tiếotran bộfwcm củfijta Vũwetj La cũwetjng rấxqwgt nhanh. Chỉtugb trong thờzwffi gian mưnvpizwffi ngàndmxy, từxqwg ban đopcszpapu hắfrhxn chỉtugbgnar thểepmq chịoiaou đopcsdmnang Vu lựdmnac màndmxu vàndmxng sẫulpbm trong nửfdyaa canh giờzwff, hiệetoon tạqutqi đopcsãqkbhqutqo dàndmxi đopcsưnvpitugbc mộfwcmt canh giờzwff.

Tu luyệetoon gian khổujon nhưnvpi vậctuty, cógnar thu hoạqutqch khổujonng lồdtcl, hôasuvm nay Vũwetj La đopcsfqjvn rằnvping mìawvqnh cógnar thểepmq dễywctndmxng chốmdpcng đopcsdyby trong cưnvpiơjzmqng phong mưnvpizwffi canh giờzwff. Nếotrau nhưnvpi nghiếotran răzddcng chặfwcmt mộfwcmt chúprpct, mưnvpizwffi hai canh giờzwff khôasuvng thàndmxnh vấxqwgn đopcsdtcl.

wetj La đopcsãqkbhnvpictutc đopcszpapu đopcsqutqt tớctuti mụajfnc tiêdybyu củfijta mìawvqnh.


Hoàndmxn thàndmxnh tu luyệetoon hôasuvm nay, Vũwetj La cũwetjng khôasuvng phảrodxi lậctutp tứppruc thu thậctutp mộfwcmt chúprpct đopcsepmq chuẩxtdsn bịoiao dẫulpbn ngưnvpizwffi ra ngoàndmxi thu thậctutp quặfwcmng nhưnvpi trưnvpictutc, hoặfwcmc chuẩxtdsn bịoiao tu luyệetoon tiếotrap tụajfnc, màndmx lấxqwgy mộfwcmt viêdybyn linh đopcsan ra nuốmdpct xuốmdpcng, híkfynt thởcxqt thậctutt sâexrbu chíkfynn lầzpapn liêdybyn tiếotrap, đopcsiềdtclu chỉtugbnh thâexrbn thểepmq tớctuti trạqutqng tháfqjvi tốmdpct nhấxqwgt, sau đopcsógnarnvpizwffng nhưnvpignar đopcsiềdtclu suy nghĩoldk, ngồdtcli đopcsógnar chờzwff đopcstugbi.

Chỉtugb trong thoáfqjvng chốmdpcc, từxqwgexrbu trong đopcsưnvpizwffng hầzpapm vang lêdybyn mộfwcmt tràndmxng tiếotrang bưnvpictutc châexrbn hỗahuhn loạqutqn, Giảrodxn Kiệetoot cùymieng Giảrodxn Đnmuloiaoch dẫulpbn theo cáfqjvc chiếotran sĩoldk trong bộfwcm lạqutqc kéqutqo tớctuti.

wetj La nhìawvqn thấxqwgy mọfijti ngưnvpizwffi, khẽokqs mỉtugbm cưnvpizwffi:

- Hôasuvm nay cựdmnac khổujon mộfwcmt chúprpct, ta sẽokqs đopcsáfqjvnh vỡdyby nhiềdtclu khe đopcsáfqjv mộfwcmt chúprpct, mọfijti ngưnvpizwffi hãqkbhy tranh thủfijt thờzwffi gian, chúprpcng ta hãqkbhy mau mau khai tháfqjvc cho hếotrat quặfwcmng trong mỏihtb hiệetoon tạqutqi.

Mọfijti ngưnvpizwffi đopcsdtclng thanh đopcsáfqjvp:

- Đnmulưnvpitugbc!

fqjvn chuyệetoon sau khi khai tháfqjvc hếotrat quặfwcmng trong mỏihtb hiệetoon tạqutqi, vậctuty phảrodxi làndmxm sao, khôasuvng ai đopcsưnvpia ra câexrbu hỏihtbi ngu ngốmdpcc nàndmxy cảrodx. Bọfijtn họfijt đopcsãqkbh rấxqwgt nhiềdtclu lầzpapn khai tháfqjvc hếotrat quặfwcmng trong mỏihtb củfijta mìawvqnh, sau đopcsógnarymieng Giảrodxn Kiệetoot, Giảrodxn Đnmuloiaoch ra ngoàndmxi, tớctuti nhữiinong bộfwcm lạqutqc xung quanh “nógnari chuyệetoon” mộfwcmt chúprpct, rấxqwgt nhanh bộfwcm lạqutqc đopcsmdpci phưnvpiơjzmqng sẽokqs gia nhậctutp Giảrodxn Thịoiao bộfwcm lạqutqc, sau đopcsógnar mỏihtb quặfwcmng cũwetjng thuộfwcmc vềdtcl mọfijti ngưnvpizwffi.

asuvm nay bộfwcm lạqutqc đopcsãqkbhgnar gầzpapn năzddcm ngàndmxn ngưnvpizwffi, chắfrhxc chắfrhxn làndmx bộfwcm lạqutqc lớctutn nhấxqwgt củfijta tầzpapng nàndmxy.

Trưnvpictutc đopcsógnar hai ngàndmxy, thịoiaot Mãqkbhng Hoàndmxng Khâexrbu kia rốmdpct cụajfnc đopcsãqkbh ăzddcn sạqutqch, lưnvpiơjzmqng thựdmnac trong Thiêdybyn Phủfijt Chi Quốmdpcc củfijta Vũwetj La cũwetjng khôasuvng còfqjvn nhiềdtclu lắfrhxm. Bấxqwgt quáfqjv mộfwcmt mìawvqnh Vũwetj La chậctutm rãqkbhi chui vàndmxo mộfwcmt đopcsưnvpizwffng hầzpapm nguy hiểepmqm, cáfqjvc chiếotran sĩoldkcxqt cửfdyaa đopcsưnvpizwffng hầzpapm táfqjvn chuyệetoon vớctuti nhau rôasuvm rảrodx y nhưnvpi thậctutt. Sau đopcsógnar chỉtugb nghe bêdybyn trong đopcsưnvpizwffng hầzpapm vang lêdybyn mộfwcmt tràndmxng thanh âexrbm vôasuvymieng đopcsáfqjvng sợtugb, chỉtugbfqjvt sau Đnmulqutqi nhâexrbn trờzwffi giáfqjvng đopcsãqkbhasuvi ra mộfwcmt con Cửfdyau Nha Manh Xàndmxgnargnarc dáfqjvng khôasuvng kéqutqm gìawvqqkbhng Hoàndmxng Khâexrbu khi trưnvpictutc.

wetj La ởcxqt lạqutqi thếotra giớctuti nàndmxy khôasuvng lâexrbu lắfrhxm, hắfrhxn cũwetjng khôasuvng cầzpapn che giấxqwgu thựdmnac lựdmnac.

Trêdybyn thựdmnac tếotra ngay từxqwg đopcszpapu hắfrhxn đopcsãqkbh khôasuvng cógnar ýmeie đopcsoiaonh che giấxqwgu thựdmnac lựdmnac, đopcsâexrby làndmx “sáfqjvch lưnvpitugbc” màndmx Giảrodxn Kiệetoot cùymieng Giảrodxn Đnmuloiaoch cảrodxm thấxqwgy nêdybyn làndmxm. Cho tớctuti mộfwcmt ngàndmxy, nửfdyaa đopcsêdybym Giảrodxn Kiệetoot bỗahuhng nhiêdybyn bừxqwgng tỉtugbnh ngộfwcm, dưnvpizwffng nhưnvpiawvqnh giấxqwgu diếotram thựdmnac lựdmnac củfijta Đnmulqutqi nhâexrbn trờzwffi giáfqjvng cũwetjng khôasuvng cógnarfqjvc dụajfnng gìawvq. Bấxqwgt kểepmq xảrodxy ra nguy hiểepmqm gìawvq, Đnmulqutqi nhâexrbn trờzwffi giáfqjvng chỉtugb cầzpapn dùymieng thựdmnac lựdmnac đopcsètmkm bẹxtdsp, đopcsmdpci thủfijt lậctutp tứppruc tan thàndmxnh tro bụajfni. Diệetoou kếotra che giấxqwgu thựdmnac lựdmnac màndmxawvqnh cảrodxm thấxqwgy vôasuvymieng đopcsfrhxc chíkfyn, cógnar vẻgnar giốmdpcng nhưnvpi chuyệetoon cởcxqti quầzpapn ra đopcsáfqjvnh rắfrhxm cho đopcsdyby thốmdpci.

Sau khi bịoiao đopcsrodxkfynch nhưnvpi vậctuty, Giảrodxn Kiệetoot khôasuvng bao giờzwff nhắfrhxc tớctuti chuyệetoon phảrodxi giữiinokfyn mậctutt thựdmnac lựdmnac củfijta Đnmulqutqi nhâexrbn trờzwffi giáfqjvng nữiinoa.

asuvm nay trong bộfwcm lạqutqc cógnar thểepmqqutqo ra mộfwcmt lúprpcc hai ngàndmxn chiếotran sĩoldknvpizwffng tráfqjvng, con sốmdpcndmxy thậctutt ra khôasuvng thấxqwgp. Bấxqwgt quáfqjv bởcxqti vìawvq đopcsưnvpizwffng hầzpapm quáfqjv hẹxtdsp, sốmdpc ngưnvpizwffi cógnar thểepmq ra ngoàndmxi cùymieng Vũwetj La khai tháfqjvc mỏihtbwetjng chỉtugbgnarjzmqn hai trăzddcm ngưnvpizwffi. Nếotrau hai ngàndmxn ngưnvpizwffi nàndmxy xếotrap hàndmxng từxqwg trong đopcsưnvpizwffng hầzpapm ra ngoàndmxi, leo lêdybyn cụajfnm mâexrby trắfrhxng do Ngọfijtc Ấdybyn Linh Phùymiegnara thàndmxnh, thờzwffi gian giáfqjvn đopcsoạqutqn phong triềdtclu nửfdyaa canh giờzwff quýmeie giáfqjv đopcsãqkbh hao mấxqwgt hơjzmqn phâexrbn nửfdyaa.


Mấxqwgt thờzwffi gian hai ngàndmxy, đopcsãqkbh khai tháfqjvc sạqutqch sẽokqs tấxqwgt cảrodx khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb xung quanh, lưnvpitugbng Úutxoy Phong Thiếotrat màndmx Giảrodxn Thịoiao bộfwcm lạqutqc gom gógnarp đopcsưnvpitugbc đopcsãqkbh đopcsqutqt tớctuti hai vạqutqn viêdybyn, nógnari rằnvping chấxqwgt chồdtclng nhưnvpiprpci cũwetjng khôasuvng phảrodxi làndmx khoáfqjvc láfqjvc.

gnar đopcsôasuvi khi Giảrodxn Kiệetoot cũwetjng nghi ngờzwff rằnvping, từxqwgprpcc thếotra giớctuti dưnvpictuti lòfqjvng đopcsxqwgt bắfrhxt đopcszpapu xuấxqwgt hiệetoon cho tớctuti khi Đnmulqutqi nhâexrbn trờzwffi giáfqjvng xuấxqwgt hiệetoon, tấxqwgt cảrodx Úutxoy Phong Thiếotrat màndmxfqjvc bộfwcm lạqutqc cảrodx thếotra giớctuti dưnvpictuti lòfqjvng đopcsxqwgt nàndmxy khai tháfqjvc gộfwcmp lạqutqi, cũwetjng chưnvpia chắfrhxc đopcsãqkbh nhiềdtclu nhưnvpi vậctuty.

Sau khi khai tháfqjvc xong khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb củfijta mìawvqnh, Giảrodxn Kiệetoot Giảrodxn Đnmuloiaoch cùymieng thủfijt hạqutq cảrodx ngàndmxy ăzddcn no khôasuvng cógnar chuyệetoon gìawvqndmxm, tinh lựdmnac quáfqjv thừxqwga thãqkbhi, cáfqjvc chiếotran sĩoldk vạqutqm vỡdyby bắfrhxt đopcszpapu màndmxi quyềdtcln xoa chưnvpicxqtng, chờzwff đopcsếotran khi Vũwetj La ra lệetoonh mộfwcmt tiếotrang, sẽokqs đopcsi tớctuti cáfqjvc bộfwcm lạqutqc xung quanh “nógnari chuyệetoon”.

Giảrodxn Kiệetoot cùymieng Giảrodxn Đnmuloiaoch xuấxqwgt thâexrbn từxqwg tầzpapng dưnvpictuti chógnart, trưnvpictutc kia chỉtugbgnar nhữiinong bộfwcm lạqutqc kháfqjvc khi hiếotrap, hiệetoon tạqutqi đopcsãqkbhgnar thểepmq diễywctu võujonnvpiơjzmqng oai dẫulpbn theo mộfwcmt đopcsáfqjvm chiếotran sĩoldknwej thếotra hiếotrap ngưnvpizwffi, thậctutt sựdmnandmx mộfwcmt chuyệetoon đopcsãqkbh ghiềdtcln.

Vấxqwgn đopcsdtclndmx khôasuvng riêdybyng hai ngưnvpizwffi bọfijtn họfijt ghiềdtcln, đopcsáfqjvm chiếotran sĩoldk thủfijt hạqutqwetjng cảrodxm thấxqwgy vôasuvymieng khoáfqjvi chíkfyn. Thậctutm chíkfyngnar khi cảrodx ngàndmxy hăzddcng háfqjvi khai tháfqjvc mỏihtb khôasuvng chúprpct lưnvpizwffi biếotrang, kêdybyu gọfijti lẫulpbn nhau mau mau khai tháfqjvc cho hếotrat quặfwcmng ởcxqt khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb củfijta mìawvqnh, sẽokqs đopcsưnvpitugbc đopcsi ra ngoàndmxi “đopcsãqkbh ghiềdtcln”.

Nhưnvping làndmx lầzpapn nàndmxy khai tháfqjvc xong Vũwetj La chỉtugbgnari cho bọfijtn họfijt biếotrat, áfqjvn binh bấxqwgt đopcsfwcmng, chuẩxtdsn bịoiao dọfijtn nhàndmx... Dọfijtn nhàndmx ưnvpi? Đnmuláfqjvm Giảrodxn Kiệetoot cảrodxm thấxqwgy buồdtcln bựdmnac trong lòfqjvng, nhưnvping lờzwffi củfijta Đnmulqutqi nhâexrbn trờzwffi giáfqjvng khôasuvng đopcsưnvpitugbc cãqkbhi. Mọfijti ngưnvpizwffi rầzpapu rĩoldk khôasuvng vui suýmeiet chúprpct nữiinoa nộfwcmi thưnvpiơjzmqng, khôasuvng thểepmqndmxm gìawvq kháfqjvc hơjzmqn làndmxfijtwetjcxqt lạqutqi trong sơjzmqn đopcsfwcmng củfijta bộfwcm lạqutqc.

Mấxqwgy ngàndmxy kếotra tiếotrap, ngoạqutqi trừxqwg thờzwffi gian tu luyệetoon cốmdpc đopcsoiaonh ra, Vũwetj La khai tháfqjvc mỏihtb.

Khôasuvng sai, khai tháfqjvc mỏihtb.

Trưnvpictutc kia hắfrhxn chỉtugb cầzpapn chấxqwgn vỡdyby khe đopcsáfqjv, chuyệetoon còfqjvn lạqutqi giao cho ngưnvpizwffi trong bộfwcm lạqutqc làndmxm. Hiệetoon tạqutqi Vũwetj La chấxqwgn vỡdyby khe đopcsáfqjv, phógnarng xuấxqwgt nguyêdybyn hồdtcln ra tìawvqm kiếotram Úutxoy Phong Thiếotrat lẫulpbn trong đopcsáfqjvm đopcsáfqjv vụajfnn.

Cảrodx quáfqjv trìawvqnh nàndmxy làndmx hoàndmxn thàndmxnh trong phong triềdtclu, đopcsâexrby làndmxwetj La tựdmnatmkmn luyệetoon bảrodxn thâexrbn mìawvqnh.

Tuy rằnvping nguyêdybyn hồdtcln Vũwetj La yếotrau ớctutt, nhưnvping đopcsưnvpitugbc Vu lựdmnac màndmxu vàndmxng sẫulpbm bảrodxo vệetoo khôasuvng thàndmxnh vấxqwgn đopcsdtcl. Hắfrhxn muốmdpcn rètmkmn luyệetoon nhữiinong chuyệetoon nàndmxy trong phong triềdtclu, tuy rằnvping đopcsógnarndmxzddcng lựdmnac hàndmxnh đopcsfwcmng, trêdybyn thựdmnac tếotrawetjng làndmxzddcng lựdmnac táfqjvc chiếotran.

Trêdybyn thếotra giớctuti nàndmxy ngoạqutqi trừxqwg hắfrhxn ra, khôasuvng ai cógnar thểepmq sốmdpcng đopcsưnvpitugbc trong phong triềdtclu, têdybyn tiểepmqu tặfwcmc trộfwcmm mỏihtb hắfrhxn cơjzmq hồdtcl khôasuvng sợtugb ai pháfqjvt hiệetoon, to gan lớctutn mậctutt màndmxndmxm.

Nhữiinong bộfwcm lạqutqc kháfqjvc kêdybyu khổujon thấxqwgu trờzwffi, mỗahuhi bộfwcm lạqutqc đopcsdtclu cógnar khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb củfijta riêdybyng mìawvqnh, nếotrau pháfqjvt hiệetoon bịoiao trộfwcmm đopcsàndmxo, tấxqwgt cảrodx chỉtugb đopcsàndmxnh chửfdyai ầzpapm lêdybyn mộfwcmt phen làndmx xong việetooc. Bởcxqti vìawvq khoảrodxng cáfqjvch giữiinoa hai lầzpapn phong triềdtclu chỉtugbgnar nửfdyaa canh giờzwff, khai tháfqjvc Úutxoy Phong Thiếotrat còfqjvn khôasuvng kịoiaop, làndmxm sao cógnar thờzwffi gian tìawvqm bắfrhxt trộfwcmm? Huốmdpcng chi phong triềdtclu làndmx chuyêdybyn gia sốmdpc mộfwcmt vềdtcl chuyệetoon hủfijty thi diệetoot tíkfynch, chỉtugb cầzpapn quéqutqt qua mộfwcmt cáfqjvi, khôasuvng còfqjvn chúprpct đopcszpapu mốmdpci gìawvqnvpiu lạqutqi cảrodx.

Sau nhữiinong bộfwcm lạqutqc bịoiao khai tháfqjvc trộfwcmm mớctuti nghĩoldk lạqutqi, khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb củfijta mọfijti ngưnvpizwffi cũwetjng khôasuvng nhỏihtb, cho dùymiendmx bộfwcm lạqutqc cógnar nhâexrbn khẩxtdsu nhiềdtclu nhấxqwgt cũwetjng khôasuvng khai tháfqjvc hếotrat khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb củfijta mìawvqnh, cógnar ai rảrodxnh rỗahuhi chạqutqy tớctuti khu vựdmnac kháfqjvc khai tháfqjvc trộfwcmm? Cũwetjng khôasuvng phảrodxi làndmx khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb khôasuvng cógnar bao nhiêdybyu, màndmxndmx hiệetoou suấxqwgt khai tháfqjvc thậctutt sựdmna quáfqjv thấxqwgp, đopcsâexrby cũwetjng cógnar thểepmq coi làndmxndmxi toáfqjvn hógnarc búprpca từxqwg ngàndmxn xưnvpia.

fqjvu ngàndmxy sau, Vũwetj La đopcsãqkbhgnar thểepmqndmxm cáfqjvc đopcsfwcmng táfqjvc nhẹxtds nhàndmxng giữiinoa cưnvpiơjzmqng phong nhưnvpiawvqnh thưnvpizwffng. Dưnvpictuti sựdmna bảrodxo vệetoo củfijta Vu lựdmnac, nguyêdybyn hồdtcln củfijta hắfrhxn cũwetjng cógnar thểepmq vậctutn dụajfnng tựdmna nhiêdybyn, thửfdya nghiệetoom đopcsãqkbh hoàndmxn tấxqwgt.

Khu vựdmnac khai tháfqjvc mỏihtb xung quanh đopcsãqkbh bịoiaowetj La nhanh chógnarng trộfwcmm sạqutqch, hiệetoou suấxqwgt củfijta hắfrhxn cũwetjng khôasuvng phảrodxi làndmx nhữiinong chiếotran sĩoldkawvqnh thưnvpizwffng củfijta cáfqjvc bộfwcm lạqutqc cógnar thểepmqfqjvnh kịoiaop. Chỉtugb trong thờzwffi gian sáfqjvu ngàndmxy đopcsãqkbh khai tháfqjvc đopcsưnvpitugbc ba vạqutqn viêdybyn Úutxoy Phong Thiếotrat, cộfwcmng thêdybym hai vạqutqn viêdybyn khi trưnvpictutc làndmxzddcm vạqutqn viêdybyn.

Từxqwg đopcszpapu chíkfyn cuốmdpci, Úutxoy Phong Thiếotrat đopcsưnvpitugbc đopcsfwcmt trong bộfwcm lạqutqc, Giảrodxn Đnmuloiaoch cùymieng Giảrodxn Kiệetoot pháfqjvi chuyêdybyn gia trôasuvng chừxqwgng. Nhấxqwgt làndmx Giảrodxn Kiệetoot, nếotrau khôasuvng cógnar chuyệetoon gìawvqtmkmn leo lêdybyn đopcsmdpcng Úutxoy Phong Thiếotrat ngủfijt. Y khôasuvng hềdtcl cảrodxm thấxqwgy khôasuvng thoảrodxi máfqjvi, ngưnvpitugbc lạqutqi ngủfijt rấxqwgt say sưnvpia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.