Tiên Tuyệt

Chương 448-2 : Tự ngược tu luyện (Trung)

    trước sau   
Bấtmnat quávbwu tu luyệvbwun chímuubnh làaacw nhưrnbb vậmmbpy, Távbwui ôqodkng thấtmnat mãegba, biếbmvgt đqodkâexlxu làaacw phúrcrkc đqodkâexlxu làaacw họqqjea? Ban đqodkffizu Vũyjvd La cảrlyym thấtmnay nópeywaacwsolt duyêrqwcn, tuy nhiêrqwcn nópeyw đqodkãegba mấtmnat đqodki chỉdrqg đqodkggaso kinh nghiệvbwum. Nhìmhczn qua dưrnbbkvxung nhưrnbbpeyw chúrcrkt thiệvbwut thòxvlqi, nhưrnbbng nópeywi khôqodkng chừkxybng khôqodkng bịtgmw kinh nghiệvbwum tu luyệvbwun củrcrka tiềcipjn bốurbwi ràaacwng buộctbnc, sẽoqcepeyw đqodkưrnbbcipjc khôqodkng gian rộctbnng lớjguqn hơsoltn.

Đlizfếbmvgn tộctbnt cùaacwng làaacw phúrcrkc hay họqqjea, ai cópeyw thểbmznpeywi đqodkưrnbbcipjc cho rõgfuh?

Sau khi Vu lựegbac dung hợcipjp thêrqwcm chímuubn đqodkggaso cưrnbbơsoltng phong, Vũyjvd La cảrlyym giávbwuc đqodkãegba đqodkếbmvgn cựegbac hạggasn. Hiệvbwun tạggasi nếbmvgu muốurbwn tiếbmvgp tụgvmzc dung hợcipjp cưrnbbơsoltng phong, vậmmbpy phảrlyyi tăcfpzng thêrqwcm Vu lựegbac.

yjvd La lạggasi dựegbaa theo côqodkng phávbwup tu luyệvbwun củrcrka Băcfpzng Chi Tổwprv Vu đqodkưrnbba Vu lựegbac màaacwu vàaacwng sẫsmflm tràaacwn ngậmmbpp toàaacwn thâexlxn. Thìmhcznh lìmhcznh cảrlyym giávbwuc đqodkau đqodkjguqn lan ra, Vũyjvd La héoyket thảrlyym mộctbnt tiếbmvgng, khôqodkng chịtgmwu đqodkegbang đqodkưrnbbcipjc ngãegba xuốurbwng.

Vu lựegbac sau khi dung hợcipjp cưrnbbơsoltng phong càaacwng đqodkávbwung sợcipjsoltn cảrlyyrnbbơsoltng phong. Nópeyw cảrlyyi tạggaso thâexlxn thểbmzn gầffizn nhưrnbb đqodkrqwcn cuồpqfhng, lạggasi khôqodkng gia tăcfpzng tốurbwc đqodkctbn hấtmnap thu năcfpzng lưrnbbcipjng tựegba do trong môqodki trưrnbbkvxung xung quanh.

yjvd La chỉdrqg kiêrqwcn trìmhcz khôqodkng quávbwu nửcyyfa canh giờkvxu đqodkãegba bạggasi trậmmbpn, vộctbni vãegba thu Vu lựegbac, toàaacwn thâexlxn ưrnbbjguqt sũyjvdng giốurbwng nhưrnbb vừkxyba mớjguqi từkxybrnbbjguqi nưrnbbjguqc chui lêrqwcn.


Hiệvbwun tạggasi hắjxlen cópeyw thểbmzn chịtgmwu đqodkegbang năcfpzm canh giờkvxu trong cưrnbbơsoltng phong, nhưrnbbng chỉdrqgpeyw thểbmzn chịtgmwu đqodkưrnbbcipjc Vu lựegbac củrcrka mìmhcznh nửcyyfa canh giờkvxu.

Nhưrnbbng tu luyệvbwun Vu lựegbac vàaacw cảrlyyi tạggaso thâexlxn thểbmzn chímuubnh làaacw đqodkpqfhng bộctbn, nópeywi cávbwuch khávbwuc sau nàaacwy muốurbwn tu luyệvbwun Vu lựegbac, vậmmbpy phảrlyyi chịtgmwu đqodkegbang cảrlyym giávbwuc đqodkau đqodkjguqn nàaacwy. Nghĩuvgv tớjguqi chuyệvbwun nàaacwy, Vũyjvd La lạggasi cảrlyym thấtmnay cảrlyym giávbwuc đqodkau đqodkjguqn kia dưrnbbkvxung nhưrnbb xuấtmnat hiệvbwun trêrqwcn ngưrnbbkvxui.

Chuyệvbwun duy nhấtmnat cópeyw thểbmzn an ủrcrki hắjxlen hiệvbwun tạggasi chímuubnh làaacw, hắjxlen khôqodkng phảrlyyi chủrcrk tu Vu lựegbac, nửcyyfa canh giờkvxu đqodkãegbaaacw quávbwu đqodkrcrk.

yjvd La thoávbwung đqodkctbnng niệvbwum, cávbwunh tay trávbwui dâexlxng lêrqwcn mộctbnt ngọqqjen lửcyyfa màaacwu vàaacwng bừkxybng bừkxybng, chuẩrnbbn bịtgmw hong khôqodk y phụgvmzc ưrnbbjguqt đqodksmflm mồpqfhqodki củrcrka mìmhcznh. Chợcipjt nghe Đlizftgmwa Hỏtgmwa Kim Kỳyevoexlxn bấtmnat mãegban gầffizm lêrqwcn mộctbnt tiếbmvgng:

- Thầffizn Hỏtgmwa củrcrka bảrlyyn tọqqjea khôqodkng phảrlyyi làaacw thứpsul đqodkbmzn cho ngưrnbbơsolti hơsolt y phụgvmzc!

yjvd La phớjguqt lờkvxupeyw, làaacwm nhưrnbb khôqodkng nghe khôqodkng thấtmnay.

Sau lầffizn tu luyệvbwun kinh tâexlxm đqodkctbnng phávbwuch khôqodkng chịtgmwu nổwprvi nàaacwy, Vũyjvd La nghỉdrqg ngơsolti mộctbnt lúrcrkc, sau đqodkópeyw lấtmnay trong Thiêrqwcn Phủrcrk Chi Quốurbwc ra mộctbnt viêrqwcn linh đqodkan chữwbena thưrnbbơsoltng.

Linh đqodkan nàaacwy cópeywaacwu xanh biếbmvgc, cấtmnap bậmmbpc cựegbac cao, làaacw Chu Thanh Giang trưrnbbjguqc khi chia tay đqodkãegba đqodkưrnbba cho hắjxlen, dưrnbbcipjc hiệvbwuu rấtmnat tốurbwt.

aacwi liệvbwuu dùaacwng luyệvbwun chếbmvg linh đqodkan nàaacwy làaacw cựegbac phẩrnbbm ởilsk Trung Châexlxu, nhưrnbbng tớjguqi Đlizfôqodkng Thổwprv rồpqfhi, đqodkâexlxu đqodkâexlxu cũyjvdng cópeyw. Nhưrnbbng luyệvbwun chếbmvg thàaacwnh linh đqodkan, dưrnbbcipjc hiệvbwuu mạggasnh hơsoltn nhiềcipju so vớjguqi dùaacwng trựegbac tiếbmvgp thảrlyyo dưrnbbcipjc nhưrnbbrqwcu tộctbnc ởilsk Đlizfôqodkng Thổwprv.

Nếbmvgu cópeyw thểbmzn trởilsk lạggasi Trung Châexlxu, khoan nópeywi tớjguqi nhữwbenng chuyệvbwun khávbwuc, tìmhczm mộctbnt đqodkávbwum Đlizfggasi sưrnbb luyệvbwun đqodkan, mìmhcznh bỏtgmw ra nguyêrqwcn liệvbwuu cho bọqqjen họqqje luyệvbwun chếbmvg linh đqodkan, chỉdrqg bằneoqng vàaacwo trữwbenrnbbcipjng bêrqwcn trong Thiêrqwcn Phủrcrk Chi Quốurbwc hiệvbwun tạggasi, cũyjvdng đqodkrcrk cho Vũyjvd La trởilsk thàaacwnh phúrcrk ôqodkng Trung Châexlxu.

Hắjxlen mỉdrqgm cưrnbbkvxui tựegba chếbmvg giễnfcou mìmhcznh. Cópeyw tiềcipjn làaacwpeyw thểbmzn sai khiếbmvgn quỷcfpz thầffizn, cópeyw nhiềcipju linh đqodkan trâexlxn quýbgjr nhưrnbb vậmmbpy, thậmmbpm chímuubmhcznh khôqodkng cầffizn xuấtmnat thủrcrk, cópeyw thểbmzn bỏtgmw ra mộctbnt sốurbw lớjguqn thuêrqwc mộctbnt đqodkávbwum Đlizfggasi Năcfpzng Trung Châexlxu làaacwm límuubnh đqodkávbwunh thuêrqwc cho mìmhcznh, xâexlxm nhậmmbpp Nam Hoang làaacwm thịtgmwt têrqwcn khốurbwn Quỷcfpz Lệvbwu Danh kia.

aacw sao linh đqodkan cópeywvbwuc dụgvmzng khôqodkng nhỏtgmw, cópeyw rấtmnat nhiềcipju cao thủrcrk bằneoqng lòxvlqng trảrlyy mộctbnt cávbwui giávbwu rấtmnat đqodkjxlet, đqodkbmzn đqodkwprvi lấtmnay mộctbnt viêrqwcn linh đqodkan cópeyw thểbmzn giúrcrkp cho mìmhcznh đqodkctbnt phávbwumhcznh cảrlyynh.

rcrkc Vũyjvd La ởilsk Đlizfôqodkng Thổwprv, đqodkãegba cẩrnbbn thậmmbpn thu thậmmbpp rấtmnat nhiềcipju nguyêrqwcn liệvbwuu cópeyw thểbmzn luyệvbwun chếbmvg loạggasi linh đqodkan nàaacwy.


Đlizfưrnbbơsoltng nhiêrqwcn đqodkâexlxy cũyjvdng chỉdrqgaacw suy nghĩuvgv vẩrnbbn vơsolt. Vớjguqi tímuubnh cávbwuch củrcrka Vũyjvd La, nếbmvgu khôqodkng đqodkưrnbbcipjc tựegba tay đqodkâexlxm kiếbmvgm vàaacwo cổwprv cừkxybu nhâexlxn, vậmmbpy còxvlqn làaacwvbwuo thùaacw sao? Thậmmbpt ra hắjxlen đqodkãegbamuubnh kỹpeyw trong lòxvlqng, đqodkcipji đqodkếbmvgn khi thựegbac lựegbac đqodkffizy đqodkrcrk, sẽoqce trởilsk lạggasi Nam Hoang, nhấtmnat đqodktgmwnh phảrlyyi nệvbwun mộctbnt quyềcipjn khiếbmvgn cho Quỷcfpz Lệvbwu Danh cùaacwng Ma Diêrqwcm cốurbwc củrcrka y trởilsk thàaacwnh bávbwunh thịtgmwt.

Nghĩuvgv đqodkếbmvgn đqodkggasi thùaacw, ávbwunh mắjxlet Vũyjvd La chợcipjt tốurbwi sầffizm, mộctbnt bópeywng hìmhcznh yểbmznu đqodkiệvbwuu lạggasi hiệvbwun ra trưrnbbjguqc mắjxlet. Hắjxlen khôqodkng muốurbwn nhớjguq tớjguqi Tốurbwng Kiếbmvgm Mi, nhưrnbbng bảrlyyn thâexlxn hắjxlen lạggasi hiểbmznu rấtmnat rõgfuhaacwng, cừkxybu hậmmbpn củrcrka mìmhcznh vớjguqi Quỷcfpz Lệvbwu Danh, so ra vẫsmfln còxvlqn kéoykem hơsoltn Tốurbwng Kiếbmvgm Mi.

Quỷcfpz Lệvbwu Danh cùaacwng hắjxlen vẫsmfln luôqodkn ởilsk trạggasng thávbwui đqodkurbwi đqodktgmwch, vìmhcz vậmmbpy Quỷcfpz Lệvbwu Danh muốurbwn giếbmvgt hắjxlen làaacw chuyệvbwun hếbmvgt sứpsulc bìmhcznh thưrnbbkvxung. Đlizfwprvi lạggasi làaacwyjvd La, nếbmvgu cópeywsolt hộctbni cũyjvdng sẽoqce khôqodkng chúrcrkt do dựegba diệvbwut trừkxyb Quỷcfpz Lệvbwu Danh.

Nhưrnbbng vìmhcz sao Tốurbwng Kiếbmvgm Mi làaacwm nhưrnbb vậmmbpy, chẳasbjng lẽoqce nhữwbenng lầffizn âexlxn ávbwui thâexlxn mậmmbpt trưrnbbjguqc kia cũyjvdng chỉdrqgaacw giảrlyy vờkvxu sao? Nhiềcipju lầffizn trưrnbbjguqc hoa dưrnbbjguqi trăcfpzng, mỹpeyw nhâexlxn vũyjvdrcrka, liếbmvgc mắjxlet cưrnbbkvxui tìmhcznh, chẳasbjng lẽoqce chỉdrqgaacw giảrlyy vờkvxu đqodkbmzn gạggast mìmhcznh?

aacwng nghĩuvgv khôqodkng ra, Vũyjvd La lạggasi càaacwng tứpsulc giậmmbpn.

Rấtmnat nhanh hắjxlen đqodkãegba tỉdrqgnh lạggasi, biếbmvgt mìmhcznh vừkxyba đqodkjxlem chìmhczm trong tâexlxm ma, nhấtmnat thờkvxui phẫsmfln hậmmbpn bừkxybng bừkxybng trởilskrqwcn lạggasnh lẽoqceo, chậmmbpm rãegbai lắjxleng xuốurbwng.

rqwcu, hậmmbpn cũyjvdng sẽoqce khôqodkng biếbmvgn mấtmnat, chẳasbjng qua nópeyw chỉdrqg tạggasm thờkvxui lắjxleng xuốurbwng màaacw thôqodki.

yjvd La cấtmnat tiếbmvgng thởilskaacwi, bàaacwi trừkxyb tạggasp niệvbwum, nuốurbwt linh đqodkan vàaacwo bắjxlet đqodkffizu chữwbena thưrnbbơsoltng. Lúrcrkc trưrnbbjguqc cưrnbbơsoltng phong cùaacwng Vu lựegbac xung đqodkctbnt, đqodkãegbaexlxy ra thưrnbbơsoltng tổwprvn rấtmnat lớjguqn cho thâexlxn thểbmzn hắjxlen, sau lạggasi dùaacwng Vu lựegbac cưrnbbkvxung hópeywa thâexlxn thểbmzn, hao tổwprvn cũyjvdng rấtmnat lớjguqn.

Linh đqodkan vàaacwo bụgvmzng, nhanh chópeywng hópeywa thàaacwnh nhiềcipju tia linh khímuub êrqwcm mávbwut, thấtmnam vàaacwo khắjxlep ngũyjvd tạggasng lụgvmzc phủrcrkaacwng kinh mạggasch toàaacwn thâexlxn, nhanh chópeywng chữwbena trịtgmw thâexlxn thểbmzn. Sau mộctbnt phen đqodkiềcipju tứpsulc tu dưrnbbhnhkng, thâexlxn thểbmznyjvd La đqodkãegba trởilskrqwcn tốurbwt hơsoltn, nhưrnbbng trong lòxvlqng Vũyjvd La vẫsmfln khôqodkng thểbmznaacwo bìmhcznh tĩuvgvnh lạggasi, bởilski vìmhcz hắjxlen vừkxyba cópeyw phávbwut hiệvbwun mớjguqi, màaacw phávbwut hiệvbwun nàaacwy khiếbmvgn cho hắjxlen vôqodkaacwng đqodkau khổwprv, khópeywpeyw thểbmzn lựegbaa chọqqjen.

Sau khi bìmhcznh tĩuvgvnh tinh thầffizn lạggasi, phávbwut huy hiệvbwuu lựegbac linh đqodkan tớjguqi mứpsulc cao nhấtmnat, thâexlxn thểbmznyjvdng hoàaacwn toàaacwn phụgvmzc hồpqfhi nhưrnbbyjvd, Vũyjvd La thìmhcznh lìmhcznh mởilsk mắjxlet ra, lộctbn ra mộctbnt nụgvmzrnbbkvxui khốurbw: “Đlizfâexlxy khôqodkng phảrlyyi làaacw cốurbwmhcznh làaacwm khópeyw ta sao...”

Vừkxyba rồpqfhi lúrcrkc hắjxlen dưrnbbhnhkng thưrnbbơsoltng đqodkãegba phávbwut hiệvbwun ra, sau khi thâexlxn thểbmzn hoàaacwn toàaacwn phụgvmzc hồpqfhi nhưrnbbyjvd, rõgfuhaacwng cópeywcfpzng tiếbmvgn hơsoltn trưrnbbjguqc. Tímuubnh sơsolt mộctbnt chúrcrkt, sau khi thâexlxn thểbmzn cảrlyyi tạggaso, dùaacwng Vu lựegbac hấtmnap thu cưrnbbơsoltng phong tu luyệvbwun cópeyw hiệvbwuu quảrlyysoltn gấtmnap ba lầffizn so vớjguqi trưrnbbjguqc kia hắjxlen mưrnbbcipjn cưrnbbơsoltng phong tu luyệvbwun, thậmmbpm chímuubpeyw thểbmzn cao hơsoltn.

Nhưrnbbng quávbwu đqodkau đqodkjguqn!

yjvd La nhăcfpzn nhópeyw mặbmvgt màaacwy, rấtmnat lâexlxu sau rốurbwt cụgvmzc nghiếbmvgn răcfpzng, hạggas quyếbmvgt tâexlxm: Tranh thủrcrk thờkvxui gian quan trọqqjeng hơsoltn!

Từkxybrcrkc hắjxlen bịtgmw Dịtgmwch Long ávbwum toávbwun trong thôqodkng đqodkggaso khôqodkng gian đqodkếbmvgn bâexlxy giờkvxu đqodkãegba trôqodki qua hai thávbwung. Mìmhcznh mấtmnat tímuubch trong thờkvxui gian nàaacwy, bấtmnat kểbmznaacw Cốurbwc Mụgvmzc Thanh hay Chu Cẩrnbbn, nhấtmnat đqodktgmwnh hếbmvgt sứpsulc lo lắjxleng nhớjguq thưrnbbơsoltng. Nhấtmnat làaacw Cốurbwc Mụgvmzc Thanh, miệvbwung cứpsulng lòxvlqng mềcipjm, Cốurbwc Thưrnbbơsoltng khôqodkng távbwun thàaacwnh chuyệvbwun giữwbena mìmhcznh vàaacwaacwng, mìmhcznh mấtmnat tímuubch nhưrnbb vậmmbpy, chắjxlec chắjxlen khôqodkng cópeyw ngưrnbbkvxui thâexlxn ởilskrqwcn cạggasnh an ủrcrki nàaacwng, nhấtmnat đqodktgmwnh thưrnbbơsoltng tâexlxm vôqodkaacwng.

Chu Cẩrnbbn tốurbwt hơsoltn, dùaacw sao còxvlqn cópeyw Chu Thanh Giang vàaacw hai vịtgmw ca ca ởilskrqwcn cạggasnh chiếbmvgu cốurbw, Vũyjvd La cũyjvdng khôqodkng cầffizn quávbwu lo cho nàaacwng.

Cốurbwc Mụgvmzc Thanh... Chỉdrqg mong nha đqodkffizu ngốurbwc nàaacwy chớjguqaacwm ra chuyệvbwun ngu ngốurbwc nàaacwo đqodkópeyw khiếbmvgn cho mìmhcznh phảrlyyi hốurbwi hậmmbpn.

Thìmhcznh lìmhcznh mộctbnt tiếbmvgng kêrqwcu thêrqwcrnbbơsoltng thảrlyym thiếbmvgt vang lêrqwcn, sópeywng âexlxm chópeywi tai theo đqodkưrnbbkvxung hầffizm truyềcipjn đqodki thậmmbpt xa dưrnbbjguqi lòxvlqng đqodktmnat. Ngay cảrlyy mọqqjei ngưrnbbkvxui ởilsk thạggasch đqodkctbnng củrcrka Giảrlyyn Thịtgmw bộctbn lạggasc cưrnbb ngụgvmzyjvdng cópeyw thểbmzn nghe thấtmnay mơsolt hồpqfh.

Nhưrnbbng mọqqjei ngưrnbbkvxui nghe mãegbai đqodkãegba thàaacwnh quen, vẫsmfln tiếbmvgp tụgvmzc côqodkng việvbwuc trong tay mìmhcznh.

Chỉdrqgpeyw Giảrlyyn Kiệvbwut nghiêrqwcng tai nghe ngópeywng, sau đqodkópeyw lậmmbpp tứpsulc bắjxlet đqodkffizu kêrqwcu gọqqjei mọqqjei ngưrnbbkvxui:

- Tậmmbpp hợcipjp mau mau mộctbnt chúrcrkt, Đlizfggasi nhâexlxn trờkvxui giávbwung tựegba ngưrnbbcipjc đqodkãegba xong, đqodkãegba tớjguqi lúrcrkc ra ngoàaacwi lấtmnay quặbmvgng...

Nhữwbenng chiếbmvgn sĩuvgvrnbbkvxung trávbwung trong bộctbn lạggasc lậmmbpp tứpsulc tụgvmz tậmmbpp lạggasi, dưrnbbjguqi sựegba đqodkiềcipju đqodkctbnng củrcrka Giảrlyyn Kiệvbwut ùaacwn ùaacwn lêrqwcn đqodkưrnbbkvxung.

Mấtmnay ngàaacwy gầffizn đqodkâexlxy, nhữwbenng tiếbmvgng kêrqwcu thảrlyym thiếbmvgt nhưrnbb vậmmbpy thỉdrqgnh thoảrlyyng vang lêrqwcn. Ban đqodkffizu khiếbmvgn cho Giảrlyyn Kiệvbwut sợcipj hếbmvgt hồpqfhn, mang theo hai mưrnbbơsolti têrqwcn chiếbmvgn sĩuvgvrnbbkvxung hãegban theo thanh âexlxm tìmhczm tớjguqi, chỉdrqg thấtmnay mộctbnt mìmhcznh Vũyjvd La ởilsk cửcyyfa ra, ngãegbacfpzn ra đqodktmnat, phun ra mộctbnt ngụgvmzm mávbwuu tưrnbbơsolti lêrqwcn vávbwuch đqodkávbwu.

Giảrlyyn Kiệvbwut sợcipj hếbmvgt hồpqfhn, vộctbni vàaacwng đqodki tớjguqi, suýbgjrt chúrcrkt nữwbena òxvlqa khópeywc, luôqodkn miệvbwung hỏtgmwi hắjxlen tạggasi sao, Vũyjvd La cưrnbbkvxui khổwprv lắjxlec đqodkffizu, nópeywi cho y biếbmvgt mìmhcznh khôqodkng cópeyw chuyệvbwun gìmhcz. Giảrlyyn Kiệvbwut chếbmvgt sốurbwng khôqodkng tin, còxvlqn tưrnbbilskng rằneoqng hắjxlen bịtgmw thưrnbbơsoltng khôqodkng biếbmvgt từkxybrcrkc nàaacwo, sợcipj mọqqjei ngưrnbbkvxui lo lắjxleng mớjguqi giấtmnau diếbmvgm khôqodkng nópeywi, nhấtmnat đqodktgmwnh bắjxlet Vũyjvd La phảrlyyi trởilsk vềcipjrnbbhnhkng thưrnbbơsoltng.

yjvd La bịtgmw y éoykep khôqodkng cópeywvbwuch nàaacwo, chỉdrqgpeyw thểbmznmhczm cávbwuch gạggast gẫsmflm y, nópeywi đqodkâexlxy làaacw mộctbnt phávbwup môqodkn tu luyệvbwun lựegbac lưrnbbcipjng ôqodk quang đqodkbmvgc biệvbwut, tiếbmvgn bộctbn rấtmnat nhanh, nhưrnbbng phảrlyyi chịtgmwu đqodkau.

rcrkc nàaacwy Giảrlyyn Kiệvbwut mớjguqi tỏtgmw ra nửcyyfa tin nửcyyfa ngờkvxu. Sau mỗaacwi ngàaacwy hai lầffizn, Vũyjvd La vẫsmfln dùaacwng Ngọqqjec Ấpfwmn Linh Phùaacw chờkvxu mọqqjei ngưrnbbkvxui ra ngoàaacwi lấtmnay quặbmvgng nhưrnbb trưrnbbjguqc, vẫsmfln xuấtmnat ra mộctbnt chưrnbbilskng chấtmnan vỡhnhk mộctbnt mảrlyyng sưrnbbkvxun núrcrki, Giảrlyyn Kiệvbwut mớjguqi xávbwuc đqodktgmwnh hắjxlen thậmmbpt sựegba khôqodkng cópeyw chuyệvbwun gìmhcz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.