Tiên Tuyệt

Chương 448 : Tự ngược tu luyện (Thượng)

    trước sau   
Nhữqbiyng sinh hồayjcn nàiuycy vốhtdun cựkuoqc kỳfeullvrjng mạvkojnh, bịybce thếgttk giớyyypi nàiuycy ràiuycng buộvkojc mấeifny vạvkojn năeygpm, hỗmlqcn hợcoqap cùlvrjng cưpolmơbhxwng phong trởvafu thàiuycnh mộvkojt loạvkoji quábvffi vậcoqat kỳfeul lạvkoj, thựkuoqc lựkuoqc nâxpmcng cạvkojo mộvkojt bưpolmyyypc, tísovonh tìyooonh cũkexwng càiuycng thêdnpbm nósovong nảifyfy. Muốhtdun nắdgobm chắdgobc bảifyfy thàiuycnh trởvafudnpbn, tốhtdui thiểitiiu cũkexwng phảifyfi chịybceu đkhezưpolmcoqac cưpolmơbhxwng phong trong mưpolmitiii canh giờitii.

ymvom nay Vũkexw La tu luyệaefan Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat xong, bêdnpbn ngoàiuyci cưpolmơbhxwng phong vẫaefan gàiuyco théwzxpt nhưpolm trưpolmyyypc. Linh cơbhxw thoábvffng đkhezvkojng, Vũkexw La nảifyfy ra mộvkojt ýtgwi nghĩgfny: Nếgttku mìyooonh mưpolmcoqan cưpolmơbhxwng phong tu luyệaefan Vu lựkuoqc, vậcoqay sẽplxdsovo hiệaefau quảifyfyooo?

Đqhnbayjcng thờitiii Vũkexw La tu luyệaefan Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat, hắdgobn cũkexwng khôymvong ngừqhnbng tu luyệaefan Vu lựkuoqc. Chỉdgob bấeifnt quábvff hắdgobn hiểitiiu rõymvo tham thìyooo thâxpmcm, cho nêdnpbn chủyooo tu vẫaefan làiuyc Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat, dùlvrj khôymvong ngừqhnbng tu luyệaefan Vu lựkuoqc cũkexwng chỉdgobiuyc mỗmlqci ngàiuycy mộvkojt lầnxtun, khôymvong quábvff đkhezefwgt nặefwgng.

ymvom nay nảifyfy ra ýtgwi nghĩgfnyiuycy, hắdgobn cũkexwng cảifyfm thấeifny cósovo thểitii thửtgwi mộvkojt lầnxtun. Bấeifnt quábvff hắdgobn hếgttkt sứpkrwc cẩwlrkn thậcoqan, sau khi nghỉdgob ngơbhxwi trong chốhtduc lábvfft, nuốhtdut mộvkojt viêdnpbn linh đkhezan, đkheziềplxdu chỉdgobnh trạvkojng thábvffi củyoooa mìyooonh tớyyypi mứpkrwc tốhtdut nhấeifnt, sau đkhezósovo mớyyypi chậcoqam rãbowdi nhắdgobm mắdgobt lạvkoji, đkhezưpolma Vu lựkuoqc tràiuycn ngậcoqap khắdgobp cơbhxw thểitii.

Tu luyệaefan Vu lựkuoqc khábvffc vớyyypi nhữqbiyng thứpkrw khábvffc. Vu lựkuoqc theo mộvkojt phưpolmơbhxwng thứpkrwc cốhtdu đkhezybcenh cảifyfi tạvkojo thâxpmcn thểitii, màiuyc ngưpolmcoqac lạvkoji, đkhezâxpmcy cũkexwng làiuyc trui rèitiin Vu lựkuoqc.

Trong quábvff trìyooonh nàiuycy, Vu lựkuoqc còdnpbn cósovo thểitii hấeifnp thu năeygpng lưpolmcoqang tựkuoq do xung quanh, dung nhậcoqap vàiuyco trong thâxpmcn thểitii. Vừqhnba cósovo thểitii dung nhậcoqap vàiuyco thậcoqat nhiềplxdu năeygpng lưpolmcoqang tựkuoq do, vừqhnba cósovo thểitii đkhezayjcng thờitiii củyooong cốhtdueygpn cơbhxw nềplxdn tảifyfng, đkhezósovo chísovonh làiuyc phábvffp môymvon tu luyệaefan Vu lựkuoqc cao cấeifnp. Trong vôymvoyooonh, phábvffp môymvon tu luyệaefan nàiuycy củyoooa Vũkexw La cósovo đkhezhnfnng cấeifnp rấeifnt cao.


Tu luyệaefan mộvkojt lúvyvoc, hắdgobn mớyyypi hábvff miệaefang hísovot mạvkojnh, dẫaefan cưpolmơbhxwng phong vàiuyco trong thâxpmcn thểitii.

polmơbhxwng phong vừqhnba tiếgttkn vàiuyco, Vũkexw La đkhezãbowd hốhtdui hậcoqan. Cưpolmơbhxwng phong cùlvrjng Vu lựkuoqc xung khắdgobc nhưpolmpolmyyypc vớyyypi lửtgwia, xung đkhezvkojt rấeifnt mạvkojnh. Vũkexw La cảifyfm thấeifny Vu lựkuoqc trong cơbhxw thểitiiyooonh giốhtdung nhưpolm mộvkojt chảifyfo dầnxtuu sôymvoi, còdnpbn cưpolmơbhxwng phong chísovonh làiuyc mộvkojt gábvffo nưpolmyyypc lạvkojnh đkhezvkojt ngộvkojt giộvkoji vàiuyco, va chạvkojm mãbowdnh liệaefat khiếgttkn cho hắdgobn khổgttk khôymvong thểitii tảifyf. Nếgttku khôymvong phảifyfi hiệaefan tạvkoji thâxpmcn thểitiipolmitiing hãbowdn vôymvolvrjng, lầnxtun nàiuycy Vũkexw La đkhezãbowd bịybce nổgttk tung thâxpmcn thểitii.

Nếgttku lúvyvoc nàiuycy cósovo ngưpolmitiii đkhezpkrwng ởvafudnpbn cạvkojnh nhìyooon xem, nhấeifnt đkhezybcenh sẽplxd giậcoqat nảifyfy mìyooonh: Thâxpmcn thểitiikexw La thỉdgobnh thoảifyfng lạvkoji phìyooonh lêdnpbn rấeifnt to, đkhezósovoiuyc kếgttkt quảifyf củyoooa Vu lựkuoqc vàiuycpolmơbhxwng phong xung đkhezvkojt vớyyypi nhau.

Chuyệaefan đkhezábvffng sợcoqabhxwn vẫaefan còdnpbn tiếgttkp diễdgobn. Lựkuoqc lưpolmcoqang củyoooa cỗmlqcpolmơbhxwng phong đkhezãbowd đkhezưpolmcoqac thuầnxtun phụpwkyc trong cơbhxw thểitiikexw La thìyooonh lìyooonh từqhnb trong Minh Đqhnbưpolmitiing Cung xôymvong ra, lẫaefan vớyyypi cưpolmơbhxwng phong từqhnbdnpbn ngoàiuyci vàiuyco, ngưpolmng tụpwky lựkuoqc lưpolmcoqang lạvkoji, hung hãbowdn chéwzxpm giếgttkt cùlvrjng Vu lựkuoqc toàiuycn thâxpmcn hắdgobn.

Cỗmlqcpolmơbhxwng phong nàiuycy cósovo tốhtduc đkhezvkoj rấeifnt nhanh, mớyyypi vừqhnba đkhezâxpmcm mộvkojt cábvffi vàiuyco ngựkuoqc hắdgobn đkhezãbowd chạvkojy xuốhtdung đkhezùlvrji, nhábvffy mắdgobt lạvkoji lêdnpbn tớyyypi bảifyf vai.

Hai cỗmlqc lựkuoqc lưpolmcoqang trong cơbhxw thểitii khôymvong nơbhxwi phábvfft tiếgttkt, càiuycng khôymvong ngừqhnbng phábvff hoạvkoji kếgttkt cấeifnu thâxpmcn thểitii hắdgobn. Nếgttku còdnpbn tiếgttkp tụpwkyc nhưpolm vậcoqay, cho dùlvrjiuyc thâxpmcn thểitii đkhezábvffng sợcoqa củyoooa cưpolmitiing giảifyf hiệaefan tạvkoji cũkexwng khôymvong chịybceu nổgttki. Vũkexw La dứpkrwt khoábvfft nghiếgttkn răeygpng mộvkojt cábvffi, mởvafu cho Linh Long trong Minh Đqhnbưpolmitiing Cung phósovong ra.

Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat vôymvolvrjng bábvff đkhezvkojo, khôymvong gìyoooiuyc khôymvong nuốhtdut đkhezưpolmcoqac, khôymvong chúvyvot khábvffch sábvffo nuốhtdut chửtgwing cỗmlqcpolmơbhxwng phong kia cùlvrjng Vu lựkuoqc toàiuycn thâxpmcn Vũkexw La.

Nhưpolmng Linh Long nuốhtdut vàiuyco hai cỗmlqc lựkuoqc lưpolmcoqang nàiuycy cũkexwng khôymvong chịybceu nổgttki, bụpwkyng nósovokexwng khôymvong ngừqhnbng phậcoqap phồayjcng. Hôymvom nay Vũkexw La đkhezãbowd tu luyệaefan xong Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat, lúvyvoc nàiuycy lạvkoji khôymvong thểitii khôymvong vậcoqan chuyểitiin phábvffp môymvon nàiuycy mộvkojt lầnxtun nữqbiya, trợcoqa giúvyvop Linh Long đkhezang tiêdnpbu hósovoa khôymvong trôymvoi.

Nhưpolmng hắdgobn hiểitiiu rấeifnt rõymvoiuycng, cho dùlvrj tiêdnpbu hósovoa hai cỗmlqc lựkuoqc lưpolmcoqang nàiuycy thàiuycnh côymvong, mộvkojt thâxpmcn Vu lựkuoqc cũkexwng khôymvong còdnpbn nữqbiya, màiuyc cỗmlqcpolmơbhxwng phong thuầnxtun phụpwkyc luyệaefan hósovoa mộvkojt cábvffch dễdgobiuycng kia cũkexwng khôymvong còdnpbn. Chúvyvot tổgttkn thấeifnt nàiuycy hiệaefan tạvkoji cũkexwng chẳhnfnng đkhezábvffng gìyooo, nếgttku khôymvong luyệaefan hósovoa, rấeifnt cósovo thểitii khiếgttkn cho Linh Long suy kiệaefat dẫaefan đkhezếgttkn tửtgwi vong.

Trong miệaefang Linh Long cósovo ngậcoqam linh phùlvrj Long Châxpmcu, luyệaefan hósovoa hai cỗmlqc lựkuoqc lưpolmcoqang kia từqhnbng chúvyvot mộvkojt. Vũkexw La vừqhnba mớyyypi thởvafu phàiuyco nhẹbowd nhõymvom, lạvkoji phábvfft hiệaefan Linh Long đkhezang uểitii oảifyfi gụpwkyc trong Long Cung chợcoqat hábvff miệaefang ra. Từqhnbng tia lựkuoqc lưpolmcoqang mỏmsbhng manh màiuycu vàiuycng nhạvkojt từqhnb trong miệaefang nósovo tuôymvon ra, chậcoqam rãbowdi lọfirst vàiuyco dòdnpbng sôymvong băeygpng xanh thẳhnfnm bêdnpbn dưpolmyyypi châxpmcn băeygpng sơbhxwn.

Suốhtdui nguồayjcn Vu lựkuoqc xanh thẳhnfnm bịybce ôymvo nhiễdgobm rấeifnt nhanh. Linh Long tuôymvon ra lựkuoqc lưpolmcoqang nàiuycy càiuycng ngàiuycy càiuycng nhiềplxdu, sắdgobc xanh thẳhnfnm củyoooa sôymvong băeygpng dầnxtun dầnxtun biếgttkn thàiuycnh màiuycu vàiuycng nhạvkojt, khiếgttkn cho ngưpolmitiii ta sợcoqabowdi.

Qua bốhtdun canh giờitii, Linh Long mớyyypi luyệaefan hósovoa toàiuycn bộvkoj hai cỗmlqc lựkuoqc lưpolmcoqang. Màiuycdnpbng sôymvong băeygpng xanh thẳhnfnm dưpolmyyypi châxpmcn băeygpng sơbhxwn cũkexwng hoàiuycn toàiuycn hósovoa thàiuycnh mộvkojt dòdnpbng sôymvong băeygpng màiuycu vàiuycng sẫaefam.

- Chàiuyc chàiuyc...


Đqhnbybcea Hỏmsbha Kim Kỳfeulxpmcn lạvkoji tìyooom đkhezưpolmcoqac mộvkojt cơbhxw hộvkoji đkhezifyfsovoch Vũkexw La:

- Nếgttku Băeygpng Chi Tổgttk Vu thấeifny ngưpolmơbhxwi tu luyệaefan mầnxtum mốhtdung Vu lựkuoqc thàiuycnh bộvkojbvffng nàiuycy, e rằeifnng sẽplxd tứpkrwc tốhtdui đkhezếgttkn nỗmlqci nhảifyfy khỏmsbhi tếgttk đkhezàiuycn liềplxdu mạvkojng vớyyypi ngưpolmơbhxwi!

kexw La bĩgfnyu môymvoi mộvkojt cábvffi, nhưpolmng cũkexwng khôymvong thểitii trábvffnh đkhezưpolmcoqac, vấeifnp ngãbowd mộvkojt lầnxtun, sau nàiuycy khôymvong nêdnpbn vọfirsng đkhezvkojng nhưpolm vậcoqay, cho dùlvrj muốhtdun thửtgwi nghiệaefam phábvffp môymvon tu luyệaefan tâxpmcm đkhezdgobc cũkexwng phảifyfi cẩwlrkn thậcoqan suy tísovonh, chuẩwlrkn bịybce hếgttkt sứpkrwc kỹrbnviuycng.

kexw La thoábvffng đkhezvkojng niệaefam, từqhnb trong sôymvong băeygpng vàiuycng sẫaefam xôymvong ra mộvkojt cỗmlqc Vu lựkuoqc, suy yếgttku hơbhxwn Vu lựkuoqc trưpolmyyypc đkhezâxpmcy rấeifnt nhiềplxdu, chỉdgob bằeifnng mộvkojt phầnxtun tưpolm trưpolmyyypc đkhezâxpmcy, co rúvyvot đkhezếgttkn mứpkrwc bằeifnng vớyyypi mầnxtum mốhtdung Vu lựkuoqc lúvyvoc Vũkexw La mớyyypi vừqhnba nhậcoqan đkhezưpolmcoqac.

Hắdgobn thởvafuiuyci, cũkexwng tìyooom đkhezưpolmcoqac đkhezưpolmitiing sốhtdung trong chỗmlqc chếgttkt, còdnpbn cósovo thểitiidnpbu cầnxtuu gìyooobhxwn nữqbiya?

Nhưpolmng khi Vu lựkuoqc tràiuycn ngậcoqap toàiuycn thâxpmcn, hắdgobn chợcoqat phábvfft giábvffc mộvkojt đkheziểitiim khábvffc thưpolmitiing.

Trong Vu lựkuoqc mơbhxw hồayjcwlrkn chứpkrwa mộvkojt tia cưpolmơbhxwng phong hung tàiuycn.

Chẳhnfnng lẽplxdiuyc... Hai loạvkoji lựkuoqc lưpolmcoqang hoàiuycn toàiuycn trábvffi ngưpolmcoqac đkhezãbowd dung hợcoqap?

Hắdgobn cảifyfm thấeifny cósovo chúvyvot khósovo tin, nhưpolmng suy nghĩgfny mộvkojt chúvyvot, trừqhnb nguyêdnpbn nhâxpmcn nàiuycy, cũkexwng khósovoiuyc giảifyfi thísovoch chuyệaefan sôymvong băeygpng xanh thẳhnfnm đkhezvkojt nhiêdnpbn biếgttkn thàiuycnh ôymvong băeygpng vàiuycng sẫaefam. Huốhtdung chi Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat vốhtdun làiuyc Tiêdnpbn quyếgttkt, cósovo rấeifnt nhiềplxdu đkheziềplxdu kỳfeul diệaefau màiuyc ngay cảifyfkexw La cũkexwng khôymvong biếgttkt, cósovo thểitii dung hợcoqap hai loạvkoji lựkuoqc lưpolmcoqang hoàiuycn toàiuycn trábvffi ngưpolmcoqac cũkexwng làiuyc chuyệaefan khôymvong quábvff ly kỳfeul.

kexw La do dựkuoq trong lòdnpbng, rấeifnt muốhtdun húvyvot vàiuyco mộvkojt tia cưpolmơbhxwng phong tiếgttkp tụpwkyc thửtgwi nghiệaefam. Nhưpolmng vừqhnba mớyyypi tìyooom đkhezưpolmcoqac đkhezưpolmitiing sốhtdung trong chỗmlqc chếgttkt khiếgttkn cho trong lòdnpbng hắdgobn vẫaefan còdnpbn sợcoqabowdi. Nếgttku nhưpolmyooonh đkhezbvffn sai, nósovoi khôymvong chừqhnbng lầnxtun nàiuycy sẽplxd khôymvong may mắdgobn nhưpolm vậcoqay nữqbiya.

Sau mộvkojt phen đkhezeifnu tranh dữqbiy dộvkoji, rốhtdut cụpwkyc Vũkexw La nghiếgttkn răeygpng mộvkojt cábvffi: Liềplxdu mạvkojng!

Thiêdnpbn Đqhnbvkojo vốhtdun khôymvong bằeifnng phẳhnfnng, nếgttku trôymvong vàiuyco mábvffy mósovoc, chỉdgob dựkuoqa theo mộvkojt bộvkoj phábvffp quyếgttkt màiuyc tu luyệaefan thăeygpng tiếgttkn cảifyfnh giớyyypi, cảifyfm ngộvkoj, muốhtdun thuậcoqan lợcoqai tiếgttkn vàiuyco cảifyfnh giớyyypi đkhezvkoji thàiuycnh, chắdgobc chắdgobn làiuyc ngưpolmitiii si nósovoi mộvkojng.

kexw La biếgttkt trong hung hiểitiim cósovowlrkn chứpkrwa cơbhxw duyêdnpbn, trưpolmyyypc mắdgobt đkhezãbowd xuấeifnt hiệaefan dịybcepolmcoqang nàiuycy, nếgttku làiuyc kiếgttkp nạvkojn, vậcoqay nhấeifnt đkhezybcenh phảifyfi vưpolmcoqat qua, nếgttku làiuycbhxw duyêdnpbn, cũkexwng khôymvong thểitiiiuyco bỏmsbh lỡoqlz.

Bấeifnt quábvff hắdgobn vẫaefan lấeifny ổgttkn thỏmsbha làiuycm trọfirsng, khôymvong dábvffm hísovot mộvkojt hơbhxwi quábvff nhiềplxdu cưpolmơbhxwng phong vàiuyco cơbhxw thểitii. Hắdgobn lấeifny ngósovon tay bịybcet mộvkojt lỗmlqckexwi, chỉdgoblvrjng lỗmlqckexwi còdnpbn lạvkoji hísovot vàiuyco mộvkojt tia cưpolmơbhxwng phong vôymvolvrjng yếgttku ớyyypt. Sau đkhezósovo khốhtdung chếgttk Vu lựkuoqc ởvafu mộvkojt chỗmlqc, chờitiipolmơbhxwng phong chậcoqam rãbowdi nhísovoch tớyyypi gầnxtun.

Khôymvong ngờitii sau khi cưpolmơbhxwng phong vàiuyc Vu lựkuoqc va chạvkojm vàiuyco nhau, lậcoqap tứpkrwc vùlvrj mộvkojt tiếgttkng chui vàiuyco trong Vu lựkuoqc, dung hợcoqap thàiuycnh côymvong.

Sau khi thu nạvkojp tia cưpolmơbhxwng phong nàiuycy, trong Vu lựkuoqc màiuycu vàiuycng sẫaefam, khísovo chấeifnt hung tàiuycn sắdgobc béwzxpn tăeygpng thêdnpbm mộvkojt phầnxtun nhỏmsbhwzxp hầnxtuu nhưpolm khôymvong thấeifny đkhezưpolmcoqac. Vũkexw La bậcoqat cưpolmitiii ha hảifyf, quảifyfiuyc nhưpolm vậcoqay, trong hung hiểitiim cósovobhxw duyêdnpbn, nếgttku khôymvong cósovo đkhezưpolmcoqac đkhezvkojo tâxpmcm anh dũkexwng xôymvong lêdnpbn phísovoa trưpolmyyypc, hẳhnfnn mìyooonh đkhezãbowd bỏmsbh lỡoqlzbhxw duyêdnpbn nàiuycy.

Hắdgobn cũkexwng khôymvong kịybcep vui mừqhnbng, lậcoqap tứpkrwc húvyvot vàiuyco mộvkojt đkhezvkojo cưpolmơbhxwng phong giốhtdung nhưpolmbvff voi húvyvot nưpolmyyypc, sau đkhezósovo cung cấeifnp từqhnbng chúvyvot mộvkojt cho Vu lựkuoqc màiuycu vàiuycng sẫaefam. Sau khi Vu lựkuoqc củyoooa hắdgobn co rúvyvot lạvkoji đkhezãbowd trởvafudnpbn vôymvolvrjng yếgttku ớyyypt, mộvkojt lầnxtun khôymvong thểitii dung hợcoqap quábvff nhiềplxdu cưpolmơbhxwng phong, chỉdgobsovo thểitii cho ăeygpn uốhtdung từqhnb từqhnb giốhtdung nhưpolm thúvyvo con mớyyypi sinh ra vậcoqay.

Trêdnpbn thựkuoqc tếgttk sau khi Vu lựkuoqc đkhezưpolmcoqac Linh Long dung hợcoqap, đkhezãbowd xảifyfy ra thay đkhezgttki. Phábvffp môymvon tu luyệaefan Vu lựkuoqc nằeifnm trong mầnxtum mốhtdung Vu lựkuoqc đkhezãbowd bịybce Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat sửtgwia đkhezgttki, cósovo đkhezưpolmcoqac mộvkojt chúvyvot côymvong dụpwkyng củyoooa Tiêdnpbn quyếgttkt nàiuycy. Vu lựkuoqc củyoooa Băeygpng Chi Tổgttk Vu vốhtdun lấeifny chiếgttkn đkhezeifnu màiuyceygpng trưpolmvafung, sau khi dung hợcoqap cưpolmơbhxwng phong trởvafudnpbn hung tàiuycn lợcoqai hạvkoji hơbhxwn nữqbiya.

Nhưpolmng cũkexwng vìyooo vậcoqay, mộvkojt phầnxtun kinh nghiệaefam tu luyệaefan vôymvolvrjng quan trọfirsng trong mầnxtum mốhtdung củyoooa Băeygpng Chi Tổgttk Vu cũkexwng đkhezãbowd hỏmsbhng mấeifnt.

Phábvffp môymvon bịybce Cửtgwiu Long Thôymvon Nhậcoqat cảifyfi tạvkojo, chưpolma ai tu luyệaefan qua, sau nàiuycy Vũkexw La cũkexwng chỉdgobsovo thểitii dựkuoqa vàiuyco chísovonh mìyooonh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.