Tiên Tuyệt

Chương 447 : Hội ngộ bất ngờ (Trung)

    trước sau   
Nhữupdsng pháloazp bảfflro kia đupdsãzrjn đupdsàkyvjo tẩxgbbu, nhưbshlng đupdsezjgo huyếvujst quang vẫkuyjn khôaaqfng chịvnhdu bỏupds qua, tàkyvjn nhẫkuyjn vôaaqfbshlng, đupdsuổtetni theo chédygcm liêdqxtn tụfflrc. Nhữupdsng pháloazp bảfflro nàkyvjy nếvujsu bịvnhd ngưbshlqezyi củcpzma thếvujs giớtbpmi nàkyvjy lấueiey đupdsưbshlengwc, chắbvugc chắbvugn sẽlxkt truyềkuyjn lạezjgi cho hậyatxu duệurxt củcpzma mìxgbbnh cung phụfflrng, nhưbshlng dưbshltbpmi đupdsezjgo huyếvujst quang nàkyvjy cũyjlung khôaaqfng chịvnhdu nổtetni mộkyvjt đupdsòezjgn.

Mỗpibli lầvujsn huyếvujst quang lóvnhde lêdqxtn, lậyatxp tứyeedc cóvnhdkyvjng chụfflrc hàkyvjng trăpiblm móvnhdn pháloazp bảfflro tan táloazc.

yjlu La nhìxgbbn màkyvj kinh tâgifnm đupdskyvjng pháloazch, mặglqwc dùbshl nhữupdsng pháloazp bảfflro nàkyvjy làkyvj anh hùbshlng tuổtetni đupdsãzrjn vềkuyj chiềkuyju, nhưbshlng dùbshl sao cũyjlung từlxktng tung hoàkyvjnh Hồrmmyng Hoang. Huyếvujst quang nàkyvjy cũyjlung đupdsãzrjn trảfflri qua mấueiey ngàkyvjn năpiblm, thậyatxm chímjsr so vớtbpmi nhữupdsng pháloazp bảfflro kháloazc, dưbshlqezyng nhưbshl huyếvujst quang còezjgn bịvnhd phong ấueien, lẽlxkt ra hẳjumgn làkyvj hao tổtetnn lớtbpmn hơyomcn nữupdsa mớtbpmi đupdsúkjgpng.

Nhưbshlng đupdsezjgo huyếvujst quang nàkyvjy chédygcm giếvujst nhữupdsng móvnhdn pháloazp bảfflro kia hếvujst sứyeedc dễdtlekyvjng nhưbshl tháloazi rau xắbvugt chuốipwki.

Trong Ưqezyng Giáloazc sơyomcn, nhữupdsng pháloazp bảfflro bịvnhd phong ấueien cóvnhd tớtbpmi hàkyvjng vạezjgn móvnhdn, ngoạezjgi trừlxkt mộkyvjt sốipwk ímjsrt sóvnhdt lạezjgi trong nhữupdsng khốipwki đupdsáloaz lớtbpmn vàkyvj gốipwkc Ưqezyng Giáloazc sơyomcn, nhữupdsng móvnhdn bay trong vòezjgng sáloazng giữupdsa khôaaqfng trung tốipwki thiểcpzmu cũyjlung cóvnhd hai, ba vạezjgn.

Bảfflro bốipwki chạezjgy trốipwkn tứyeedloazn nhiềkuyju nhưbshl vậyatxy, nhưbshlng huyếvujst quang kia khôaaqfng buôaaqfng tha móvnhdn nàkyvjo. Chỉjpvi trong khoảfflrng thờqezyi gian ăpibln xong bữupdsa cơyomcm, đupdsãzrjn đupdsáloaznh náloazt tấueiet cảfflr pháloazp bảfflro.


yjlu La đupdsyeedng trêdqxtn mặglqwt đupdsueiet, ngửiomia cổtetn nhìxgbbn trậyatxn tàkyvjn sáloazt khóvnhd tin giữupdsa khôaaqfng trung, mỗpibli lầvujsn huyếvujst quang vung lêdqxtn, lậyatxp tứyeedc cóvnhd mộkyvjt mảfflrng pháloazp bảfflro vỡbvug tan thàkyvjnh nhiềkuyju mảfflrnh, bay lảfflr tảfflr đupdsvujsy trờqezyi, giốipwkng nhưbshlbshla áloaznh sáloazng.

Ngoàkyvji kinh ngạezjgc ra, Vũyjlu La còezjgn thấueiey đupdsưbshlengwc ímjsrch lợengwi lớtbpmn lao trong đupdsóvnhd.

Nhữupdsng móvnhdn pháloazp bảfflro nàkyvjy toàkyvjn làkyvj do cáloazc cưbshlqezyng giảfflr thờqezyi thưbshlengwng cổtetn luyệurxtn chếvujs, khi đupdsóvnhdvnhd thểcpzm thấueiey đupdsưbshlengwc cảfflr Tiêdqxtn Thiêdqxtn chímjsr bảfflro, cáloazc loạezjgi tàkyvji liệurxtu tốipwkt cũyjlung rấueiet nhiềkuyju.

Nhữupdsng móvnhdn pháloazp bảfflro nàkyvjy đupdsãzrjn trảfflri qua vàkyvji ngàkyvjn năpiblm, linh lựmsblc tiêdqxtu hao hầvujsu nhưbshl khôaaqfng còezjgn, nhưbshlng tàkyvji liệurxtu vẫkuyjn còezjgn tốipwkt nhưbshlyjlu. Vũyjlu La cũyjlung sẽlxkt khôaaqfng chúkjgpt kháloazch sáloazo vui lòezjgng nhậyatxn lấueiey, bèdygcn vung tay lêdqxtn, linh lựmsblc hóvnhda thàkyvjnh mộkyvjt cơyomcn trốipwkt xoáloazy khổtetnng lồrmmy, thu tấueiet cảfflr nhữupdsng mảfflrnh vỡbvug củcpzma pháloazp bảfflro đupdsang bay lảfflr tảfflr.

Sau khi huyếvujst quang kia chédygcm giếvujst tấueiet cảfflr pháloazp bảfflro, tựmsbla hồrmmy đupdsãzrjn trúkjgpt đupdsưbshlengwc lửiomia giậyatxn trong lòezjgng, làkyvjm cho hàkyvjo quang củcpzma mìxgbbnh dao đupdskyvjng vớtbpmi tốipwkc đupdskyvj cao, pháloazt ra tiếvujsng nổtetn nhưbshl tiếvujsng long ngâgifnm.

Sau đupdsóvnhd, nóvnhd xoay tròezjgn mộkyvjt vòezjgng trêdqxtn bầvujsu trờqezyi nhưbshl du long, thìxgbbnh lìxgbbnh bay lêdqxtn cao, tia sáloazng bắbvugn ra xung quanh táloazn loạezjgn, khímjsr thếvujsbshlng mạezjgnh xôaaqfng thẳjumgng lêdqxtn trờqezyi.

Khôaaqfng bao lâgifnu sau, đupdsezjgo huyếvujst quang kia đupdsãzrjn vọyngbt tớtbpmi tầvujsng mâgifny xáloazm, bằxeqwng vàkyvjo tốipwkc đupdskyvjkyvj lựmsblc lưbshlengwng hùbshlng mạezjgnh củcpzma mìxgbbnh húkjgpc vàkyvjo tầvujsng mâgifny xáloazm.

bshlng!

Tiếvujsng va chạezjgm nặglqwng nềkuyj vang lêdqxtn quanh quầvujsn khắbvugp cảfflr tầvujsng mâgifny xáloazm. Vũyjlu La thầvujsm nghĩkyvj trong lòezjgng, quảfflrkyvj nhưbshl vậyatxy.

Đxcouêdqxtm trưbshltbpmc hắbvugn nhìxgbbn thấueiey sinh hồrmmyn củcpzma táloazm Thầvujsn Thúkjgp kia tỏupds ra khôaaqfng cam lòezjgng, hiệurxtn tạezjgi đupdsezjgo huyếvujst quang nàkyvjy cũyjlung làkyvj nhưbshl vậyatxy. Nhưbshlng tầvujsng mâgifny xáloazm kia dàkyvjy nặglqwng vôaaqfbshlng, khôaaqfng phảfflri cóvnhd thểcpzm dễdtlekyvjng pháloaz vỡbvug. Thậyatxm chímjsryjlu La cóvnhd thểcpzm nhìxgbbn ra đupdsưbshlengwc, tầvujsng mâgifny xáloazm nặglqwng nhưbshl chìxgbbkyvjy làkyvj do pháloazp tắbvugc cơyomc bảfflrn nhấueiet củcpzma thếvujs giớtbpmi nàkyvjy tạezjgo thàkyvjnh. Nóvnhdi cáloazch kháloazc, muốipwkn pháloaz vỡbvug tầvujsng mâgifny xáloazm kia, chẳjumgng kháloazc nàkyvjo hoàkyvjn toàkyvjn pháloaz vỡbvug thếvujs giớtbpmi nàkyvjy.

Huyếvujst quang nàkyvjy đupdsưbshlơyomcng nhiêdqxtn đupdsáloazng sợengw, nhưbshlng muốipwkn pháloaz vỡbvugloazi thếvujs giớtbpmi nàkyvjy, tựmsbla hồrmmy lựmsblc còezjgn chưbshla đupdscpzm.

Huyếvujst quang vạezjgn trưbshlengwng hếvujst sứyeedc khôaaqfng cam lòezjgng, khôaaqfng ngừlxktng côaaqfng kímjsrch tầvujsng mâgifny xáloazm, lầvujsn nàkyvjo cũyjlung bịvnhd chấueien đupdskyvjng tớtbpmi nỗpibli huyếvujst quang tan táloazc.

Nhờqezy huyếvujst quang tảfflrn máloazt ra, Vũyjlu La mớtbpmi cóvnhd thểcpzmyomc hồrmmy nhìxgbbn thấueiey, bêdqxtn trong huyếvujst quang tựmsbla hồrmmykyvj mộkyvjt vậyatxt thểcpzmvnhdxgbbnh dáloazng nhưbshl phi kiếvujsm, nhưbshlng khôaaqfng nhìxgbbn rõzqeb lắbvugm.


yjlung nhưbshlkjgpc trưbshltbpmc sinh hồrmmyn táloazm Thầvujsn Thúkjgp từlxktng côaaqfng kímjsrch tầvujsng mâgifny xáloazm, huyếvujst quang khôaaqfng ngừlxktng côaaqfng kímjsrch nhưbshl vậyatxy, áloaznh sáloazng do tầvujsng mâgifny xáloazm vốipwkn đupdsãzrjn pháloazt ra lạezjgi thu trởtaoy vềkuyj, bóvnhdng tốipwki âgifnm u mộkyvjt lầvujsn nữupdsa bao phủcpzm cảfflrbshlng đupdsueiet.

Huyếvujst quang kia khôaaqfng ngừlxktng rung đupdskyvjng, pháloazt ra từlxktng tiếvujsng long ngâgifnm thêdqxtbshlơyomcng. Nóvnhd bịvnhd phong ấueien ởtaoyyomci nàkyvjy đupdsãzrjn nhiềkuyju năpiblm, vừlxkta đupdsưbshlengwc thoáloazt khốipwkn, hậyatxn khôaaqfng thểcpzm thoáloazt khỏupdsi thếvujs giớtbpmi nàkyvjy ngay tứyeedc khắbvugc, cho nêdqxtn dùbshlng hếvujst lựmsblc lưbshlengwng toàkyvjn thâgifnn côaaqfng kímjsrch tầvujsng mâgifny xáloazm.

Lựmsblc lưbshlengwng củcpzma nóvnhdbshlng mạezjgnh vôaaqfbshlng, nhưbshlng tầvujsng mâgifny xáloazm vẫkuyjn an nhiêdqxtn bấueiet đupdskyvjng.

Huyếvujst quang nàkyvjy hùbshlng mạezjgnh hơyomcn sinh hồrmmyn táloazm Thầvujsn Thúkjgp kia, tầvujsn sốipwkaaqfng kímjsrch cao hơyomcn nhiềkuyju. Trảfflri qua hai canh giờqezy, nóvnhd mớtbpmi dầvujsn dầvujsn thấueiem mệurxtt. Sau khi nhiệurxtt huyếvujst vọyngbng đupdskyvjng lúkjgpc đupdsvujsu đupdsi qua, dưbshlqezyng nhưbshlvnhdyjlung hiểcpzmu mìxgbbnh khôaaqfng thểcpzm pháloaz đupdsưbshlengwc tầvujsng mâgifny xáloazm, bèdygcn thu huyếvujst quang quanh thâgifnn lạezjgi, bay xuốipwkng dưbshltbpmi vớtbpmi vẻupds tiếvujsc nuốipwki vôaaqfbshlng.

Huyếvujst quang bay xuốipwkng, giốipwkng nhưbshl mộkyvjt vếvujst thưbshlơyomcng bắbvugt mắbvugt giữupdsa trờqezyi đupdsêdqxtm.

kyvjng bay xuốipwkng, vếvujst thưbshlơyomcng càkyvjng nhỏupds. Nhanh đupdsếvujsn nỗpibli khi tớtbpmi mặglqwt đupdsueiet, huyếvujst quang đupdsãzrjn co rúkjgpt lạezjgi chỉjpviezjgn dàkyvji mộkyvjt trưbshlengwng.

Huyếvujst quang rơyomci xuốipwkng mặglqwt đupdsueiet, cắbvugm vàkyvjo đupdsjpvinh mộkyvjt ngọyngbn sơyomcn phong cao nhấueiet gầvujsn đupdsóvnhd. Mắbvugt Vũyjlu La khẽlxkt đupdskyvjng, bởtaoyi vìxgbb trong khoảfflrnh khắbvugc huyếvujst quang rơyomci xuốipwkng, áloaznh sáloazng xung quanh nóvnhd hoàkyvjn toàkyvjn biếvujsn mấueiet, lộkyvj ra châgifnn diệurxtn mụfflrc củcpzma nóvnhd.

Hiệurxtn tạezjgi thứyeed đupdsang cao ngạezjgo cắbvugm trêdqxtn đupdsjpvinh núkjgpi kia chímjsrnh làkyvj mộkyvjt chiếvujsc vỏupds kiếvujsm.

Khôaaqfng cóvnhd kiếvujsm, chỉjpvivnhd vỏupds kiếvujsm!

yjlu La hếvujst sứyeedc bấueiet ngờqezy, chỉjpvikyvj vỏupds kiếvujsm đupdsãzrjnvnhd uy lựmsblc tớtbpmi mứyeedc nàkyvjy, vậyatxy bảfflro kiếvujsm còezjgn hùbshlng mạezjgnh tớtbpmi mứyeedc nàkyvjo nữupdsa?

Trong lúkjgpc Vũyjlu La còezjgn đupdsang nghi hoặglqwc, thìxgbbnh lìxgbbnh hắbvugn cảfflrm thấueiey trong Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc dao đupdskyvjng mộkyvjt trậyatxn.

bshlơyomcng phong vẫkuyjn chưbshla ngừlxktng nghỉjpvi, vàkyvjo lúkjgpc nàkyvjy mởtaoy Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc ra quảfflr thậyatxt làkyvj mộkyvjt chuyệurxtn vôaaqfbshlng mạezjgo hiểcpzmm. Nhưbshlng Vũyjlu La bỗpiblng pháloazt hiệurxtn ra, mìxgbbnh khôaaqfng thểcpzm khốipwkng chếvujs Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc đupdsưbshlengwc nữupdsa, hoặglqwc nóvnhdi cáloazch kháloazc làkyvj khôaaqfng thểcpzm khốipwkng chếvujs lựmsblc lưbshlengwng trong Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc, lựmsblc lưbshlengwng củcpzma thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh.

Mộkyvjt tiếvujsng sấueiem nổtetn đupdsùbshlng vang lêdqxtn, thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh thoáloazt khỏupdsi sựmsbl khốipwkng chếvujs củcpzma Vũyjlu La, Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc bịvnhd mởtaoy ra.


Mộkyvjt đupdsezjgo hàkyvjn quang xuấueiet hiệurxtn giốipwkng nhưbshl ngâgifnn hàkyvjyjlu xuốipwkng, nháloazy mắbvugt chiếvujsu cảfflr thếvujs giớtbpmi nàkyvjy sáloazng nhưbshl tuyếvujst. Khímjsr thếvujs sắbvugc bédygcn đupdsếvujsn nỗpibli muốipwkn xédygcloazch cảfflr khôaaqfng gian, ngay cảfflrbshlơyomcng phong hung hãzrjnn cũyjlung phảfflri nhưbshlengwng bộkyvj lui binh.

Sau khi thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh bịvnhdyjlu La thu vàkyvjo Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc, lầvujsn đupdsvujsu tiêdqxtn hiểcpzmn lộkyvj thựmsblc lựmsblc châgifnn chímjsrnh củcpzma nóvnhd.

Lựmsblc lưbshlengwng nàkyvjy quáloaz mứyeedc hùbshlng mạezjgnh, ngay cảfflr Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc cũyjlung khôaaqfng thểcpzmkyvjo áloazp chếvujs, phảfflri đupdscpzm cho nóvnhd thoáloazt ra dễdtlekyvjng. Trong chuyệurxtn nàkyvjy, mộkyvjt phầvujsn cũyjlung vìxgbbyjlu La khôaaqfng can thiệurxtp.

yjlu La mơyomc hồrmmy hiểcpzmu ra mốipwki liêdqxtn quan trong đupdsóvnhd, cho nêdqxtn lầvujsn nàkyvjy cũyjlung khôaaqfng hạezjgn chếvujs thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh. Thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh vừlxkta xuấueiet hiệurxtn, ngay cảfflrbshlơyomcng phong cũyjlung bịvnhd gạezjgt sang bêdqxtn, tựmsbl nhiêdqxtn sẽlxkt khôaaqfng tạezjgo ra ảfflrnh hưbshltaoyng gìxgbb vớtbpmi thếvujs giớtbpmi bêdqxtn trong Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc.

Đxcouezjgo hàkyvjn quang kia lầvujsn đupdsvujsu tiêdqxtn lấueien áloazt dấueieu bàkyvjn tay nóvnhdng bỏupdsng trêdqxtn thâgifnn kiếvujsm.

Thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh lạezjgi hóvnhda thàkyvjnh cựmsbl kiếvujsm mấueiey ngàkyvjn trưbshlengwng. Mộkyvjt tiếvujsng sấueiem nổtetn vang, nóvnhdaaqfng lêdqxtn trờqezyi cao mấueiey vạezjgn trưbshlengwng, húkjgpc thậyatxt mạezjgnh vàkyvjo tầvujsng mâgifny xáloazm mộkyvjt cáloazi.

Tầvujsng mâgifny xáloazm lay đupdskyvjng mộkyvjt trậyatxn, nhưbshlng vẫkuyjn khôaaqfng hềkuyj thưbshlơyomcng tổtetnn.

bshlqezyng nhưbshl thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh đupdsãzrjn biếvujst đupdsưbshlengwc chuyệurxtn gìxgbb, khôaaqfng giằxeqwng co cùbshlng tầvujsng mâgifny xáloazm nữupdsa, từlxkt trêdqxtn khôaaqfng rơyomci xuốipwkng thẳjumgng tắbvugp. Ngâgifnn quang nhưbshlbshltbpmc chiếvujsu khắbvugp mặglqwt đupdsueiet, trong giâgifny phúkjgpt nóvnhd tiếvujsp xúkjgpc vớtbpmi vỏupds kiếvujsm kia, tấueiet cảfflrkyvjo quang đupdskuyju thu lạezjgi.

Thầvujsn kiếvujsm chui vàkyvjo vỏupds đupdsáloaznh bốipwkp mộkyvjt tiếvujsng.

Mộkyvjt lúkjgpc lâgifnu sau, đupdsjpvinh núkjgpi kia mớtbpmi pháloazt ra thanh âgifnm ầvujsm ầvujsm đupdsáloazng sợengw, nứyeedt ra làkyvjm hai ngay giữupdsa, vếvujst cắbvugt bóvnhdng loáloazng nhưbshlbshlơyomcng, hai mảfflrnh chậyatxm rãzrjni ngãzrjn sang hai bêdqxtn.

yjlu La khoáloazt tay, thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh đupdsãzrjnkyvjo vỏupds chui trởtaoy lạezjgi trong Thiêdqxtn Phủcpzm Chi Quốipwkc. Hắbvugn thầvujsm thởtaoykyvji mộkyvjt tiếvujsng, bởtaoyi vìxgbb cảfflrm giáloazc đupdsưbshlengwc thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh đupdsãzrjn hoàkyvjn toàkyvjn yêdqxtn lặglqwng trởtaoy lạezjgi. E rằxeqwng sau nàkyvjy muốipwkn sửiomi dụfflrng thầvujsn kiếvujsm Thiêdqxtn Tinh cũyjlung khôaaqfng dễdtlekyvjng gìxgbb.

Mặglqwc dùbshlxgbbm đupdsưbshlengwc vỏupds kiếvujsm, nhưbshlng tưbshlơyomcng đupdsưbshlơyomcng mấueiet đupdsi mộkyvjt thầvujsn binh, Vũyjlu La khóvnhd tráloaznh khỏupdsi cóvnhd chúkjgpt buồrmmyn bựmsblc.

Ngoàkyvji xa cưbshlơyomcng phong gàkyvjo thédygct mộkyvjt trậyatxn, tímjsrch tụfflr chồrmmyng chấueiet lạezjgi giữupdsa khôaaqfng trung giốipwkng nhưbshlgifny đupdsen, thìxgbbnh lìxgbbnh xôaaqfng tớtbpmi chỗpiblyjlu La thậyatxt mạezjgnh. Vũyjlu La lắbvugc đupdsvujsu, mặglqwc cho cưbshlơyomcng phong mãzrjnnh liệurxtt thổtetni quédygct qua ngưbshlqezyi, vẫkuyjn an nhiêdqxtn bấueiet đupdskyvjng nhưbshl trưbshltbpmc.

bshlơyomcng phong đupdsãzrjn giúkjgpp hắbvugn dọyngbn dẹyjlup nhữupdsng đupdsipwkng đupdsáloaz vụfflrn củcpzma Ưqezyng Giáloazc sơyomcn, lộkyvj ra hệurxt thốipwkng huyệurxtt đupdskyvjng rắbvugc rốipwki phứyeedc tạezjgp nằxeqwm bêdqxtn dưbshltbpmi, Vũyjlu La chọyngbn bừlxkta mộkyvjt cửiomia đupdskyvjng chui vàkyvjo.

bshl sao hắbvugn cũyjlung cóvnhd thầvujsn thứyeedc, lạezjgi cóvnhd Phùbshl Cổtetn, cho dùbshl đupdsi lạezjgc đupdsưbshlqezyng vàkyvji lầvujsn cũyjlung cóvnhd thểcpzmxgbbm vềkuyj.

kyvjo đupdsưbshlqezyng hầvujsm khôaaqfng lâgifnu, Vũyjlu La thu Lựmsblc Bạezjgt Sơyomcn vàkyvj Kỳdqxtgifnn Týnhkd lạezjgi, Đxcouvnhda Hỏupdsa Kim Kỳdqxtgifnn vẫkuyjn còezjgn sợengwzrjni:

- Đxcouâgifny làkyvj kiếvujsm gìxgbb, khôaaqfng ngờqezy lợengwi hạezjgi nhưbshl vậyatxy. Nếvujsu nhưbshlvnhd thậyatxt hoàkyvjn hảfflro khôaaqfng tổtetnn hao gìxgbb, muốipwkn chédygcm tan thếvujs giớtbpmi nàkyvjy cũyjlung khôaaqfng phảfflri làkyvj khôaaqfng đupdsưbshlengwc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.