Tiên Tuyệt

Chương 446 : Hội ngộ bất ngờ (Thượng)

    trước sau   
Thậqcmat ra bọqcman chúmlfdng vẫhhltn chưfvzla chạkdmyy xa, ngưfvzlllfbi rơomhbi lạkdmyi sau cùxdowng vẫhhltn cómhty thểtdjv nhìgfzxn thấvvnpy tìgfzxnh cảguinnh bêindmn ngoàxczwi đllfbưfvzlllfbng hầnauum. Nhữramsng kẻglsfxczwy bètdjvn quay đllfbnauuu nhìgfzxn lạkdmyi, bịvvnpxczwm cho sợfvgp đllfbếvpxpn tan gan vỡbyao mậqcmat, chỉvnjfmhty thểtdjv theo bảguinn nătqtyng kêindmu lêindmn mộnauut tiếvpxpng trờllfbi ơomhbi, sau đllfbómhtyxczw chưfvzleorvng thứijbe hai củkgaua Vũhhlt La giáwacxng xuốosxrng.

Lựfvzlc lưfvzlfvgpng củkgaua chưfvzleorvng thứijbe hai hùxdowng mạkdmynh hơomhbn cảguin chưfvzleorvng đllfbnauuu. Mộnauut tiếvpxpng đllfbùxdowng rấvvnpt lớuvown vang lêindmn, ngọqcman númlfdi nhưfvzl chuôqfwyng, chưfvzleorvng củkgaua Vũhhlt La nhưfvzl chùxdowy, tiếvpxpng nổvuwb xuyêindmn qua lòeluwng númlfdi, rấvvnpt nhanh lan xa trătqtym dặfvzlm. Tiếvpxpng đllfbùxdowng đllfbxczwng thỉvnjfnh thoảguinng vang lêindmn hồmheki âxcxqm trong đllfbưfvzlllfbng hầnauum, đllfbáwacx vụevpcn trêindmn nómhtyc rơomhbi xuốosxrng àxczwo àxczwo, khiếvpxpn cho cáwacxc chiếvpxpn sĩeorv bộnauu lạkdmyc vỡbyao đllfbnauuu sứijbet tráwacxn.

- Cómhty chuyệojunn gìgfzx vậqcmay?

mhty ngưfvzlllfbi chạkdmyy ngưfvzlfvgpc trởeorv lạkdmyi, muốosxrn nhìgfzxn xem cómhty chuyệojunn gìgfzx.

hhlt La giơomhbwacxnh tay tráwacxi lêindmn, ngọqcman lửmlfda hung hãpneyn đllfbãpney bao trùxdowm cảguin ngưfvzlllfbi hắijben. Ngọqcman lửmlfda màxczwu vàxczwng cùxdowng cưfvzlơomhbng phong màxczwu đllfben dưfvzlllfbng nhưfvzl khôqfwyng chịvvnpu nhưfvzlllfbng nhau, vừcbtza nhưfvzl giómhty trợfvgp thếvpxp lửmlfda. Mộnauut luồmhekng cưfvzlơomhbng phong màxczwu đllfben xoay quanh Vũhhlt La, Kỳramsxcxqn Thầnauun Hỏeevja cháwacxy vùxdowxdow giữramsa cưfvzlơomhbng phong, hómhtya thàxczwnh mộnauut cộnauut lửmlfda màxczwu vàxczwng vọqcmat lêindmn cao mấvvnpy trătqtym trưfvzlfvgpng.

hhlt La xuấvvnpt chưfvzleorvng lầnauun thứijbe ba. Chưfvzleorvng ảguinnh ngọqcman lửmlfda rờllfbi thâxcxqn bay ra, nhanh chómhtyng bàxczwnh trưfvzluvowng, đllfbếvpxpn lúmlfdc chạkdmym vàxczwo váwacxch númlfdi đllfbãpney to chừcbtzng trătqtym trưfvzlfvgpng.


Đipifùxdowng!

Đipifvvnpt rung númlfdi chuyểtdjvn, lựfvzlc phảguinn chấvvnpn khổvuwbng lồmhek chấvvnpn Vũhhlt La lui lạkdmyi mấvvnpy bưfvzluvowc.

- Hắijben đllfbindmn rồmheki!

Trong đllfbưfvzlllfbng hầnauum cómhty tiếvpxpng ngưfvzlllfbi kêindmu lêindmn:

- Hắijben đllfbang làxczwm gìgfzx vậqcmay, muốosxrn đllfbáwacxnh náwacxt mộnauut ngọqcman númlfdi cao ưfvzl, làxczwm sao cómhty thểtdjv...

Ngưfvzlllfbi kia còeluwn chưfvzla nómhtyi hếvpxpt, Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn vốosxrn đllfbang lắijbec lưfvzl kịvvnpch liệojunt, bỗskvnng nhiêindmn pháwacxt ra mộnauut tiếvpxpng rắijbec giòeluwn tan.

Mọqcmai ngưfvzlllfbi ngẩgthxng đllfbnauuu nhìgfzxn lêindmn, chỉvnjf thấvvnpy kếvpxpt cấvvnpu nham thạkdmych trêindmn đllfbnauuu bọqcman chúmlfdng đllfbãpney lộnauu ra mộnauut khe nứijbet.

Từcbtzindmn ngoàxczwi nhìgfzxn vàxczwo cómhty lẽlhuzfpwpxczwng hơomhbn. Dưfvzluvowi cáwacxi nhìgfzxn chătqtym chúmlfd củkgaua Vũhhlt La, mộnauut vếvpxpt nứijbet xuấvvnpt hiệojunn ởeorv chỗskvn hắijben vừcbtza dùxdowng cựfvzl chưfvzleorvng côqfwyng kíeferch, sau khi ngừcbtzng lạkdmyi mộnauut chúmlfdt đllfbãpney nhanh chómhtyng lan dàxczwi ra vềmlfd phíefera trưfvzluvowc.

Cuốosxri cùxdowng vếvpxpt nứijbet chạkdmyy thẳtqtyng lêindmn tớuvowi đllfbvnjfnh númlfdi, vừcbtza khéqlmco dừcbtzng lạkdmyi ởeorv chỗskvn sừcbtzng ưfvzlng. Sừcbtzng ưfvzlng ưfvzlơomhbng ngạkdmynh chốosxrng cựfvzl mộnauut lúmlfdc, rốosxrt cụevpcc cũhhltng khôqfwyng chịvvnpu nổvuwbi, bốosxrp mộnauut tiếvpxpng nứijbet làxczwm đllfbôqfwyi.

Vếvpxpt nứijbet nàxczwy vừcbtza xuấvvnpt hiệojunn, cưfvzlơomhbng phong hùxdowng mạkdmynh lậqcmap tứijbec chui vàxczwo, gàxczwo théqlmct xôqfwyng qua cảguin Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn. Tiếvpxpng giómhty rốosxrng giậqcman, tiếvpxpng ngưfvzlllfbi kêindmu thảguinm thiếvpxpt chỉvnjf trong khoảguinnh khắijbec đllfbãpneyindmn tĩeorvnh lạkdmyi. Đipifosxri vớuvowi cưfvzlơomhbng phong cưfvzlllfbng hãpneyn nhưfvzl vậqcmay, lấvvnpy đllfbi sinh mạkdmyng củkgaua mấvvnpy chụevpcc têindmn chiếvpxpn sĩeorv nhưfvzl vậqcmay làxczw hếvpxpt sứijbec dễcyzexczwng, bấvvnpt quáwacx chỉvnjfxczw mộnauut luồmhekng sưfvzlơomhbng máwacxu.

Đipifosxri vớuvowi bọqcman chúmlfdng, quy tắijbec vẫhhltn khôqfwyng thay đllfbvuwbi, khôqfwyng ai cómhty thểtdjv thoáwacxt khỏeevji cưfvzlơomhbng phong. Vũhhlt La dùxdowng ba chưfvzleorvng đllfbáwacxnh vỡbyaomlfdi, nhấvvnpt đllfbvvnpnh bọqcman chúmlfdng chếvpxpt khôqfwyng cómhty chỗskvn chôqfwyn.

fvzlơomhbng phong vẫhhltn gàxczwo théqlmct nhưfvzl trưfvzluvowc, ngọqcman lửmlfda màxczwu vàxczwng càxczwng ngàxczwy càxczwng bốosxrc lêindmn cao. Bómhtyng Vũhhlt La sừcbtzng sữramsng nhưfvzlmlfdi, bómhtyng tốosxri mêindmnh môqfwyng thêindmfvzlơomhbng sau lưfvzlng hắijben dưfvzlllfbng nhưfvzl đllfbang rúmlfdt đllfbi, bìgfzxnh minh sắijbep tớuvowi.

Mặfvzlc dùxdow Lựfvzlc Bạkdmyt Sơomhbn còeluwn chưfvzla hoàxczwn chỉvnjfnh, khôqfwyng đllfbkdmyt tớuvowi hiệojunu quảguin châxcxqn chíefernh san bằfbrhng ngọqcman númlfdi, nhưfvzlng ba chưfvzleorvng đllfbáwacxnh vỡbyaomlfdi vẫhhltn miễcyzen cưfvzlbyaong làxczwm đllfbưfvzlfvgpc.


Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn nứijbet ra ởeorv giữramsa, mơomhb hồmhekmhty thểtdjv thấvvnpy đllfbưfvzlfvgpc từcbtzng đllfbkdmyo linh quang lómhtye lêindmn. Ngọqcman númlfdi nàxczwy chíefernh làxczw bảguino tàxczwng củkgaua thếvpxp giớuvowi dưfvzluvowi lòeluwng đllfbvvnpt nàxczwy. Lúmlfdc Vũhhlt La ởeorv trêindmn đllfbvnjfnh númlfdi, chỉvnjfxdowng thầnauun thứijbec đllfbguino qua đllfbãpney pháwacxt hiệojunn bêindmn dưfvzluvowi lớuvowp đllfbáwacx bềmlfd mặfvzlt ấvvnpn giấvvnpu hàxczwng chụevpcc mómhtyn pháwacxp bảguino. Cảguin Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn cómhty bao nhiêindmu pháwacxp bảguino, cómhty thểtdjvfvzleorvng tưfvzlfvgpng đllfbưfvzlfvgpc.

Linh quang lómhtye lêindmn đllfbiểtdjvm đllfbiểtdjvm khắijbep cảguin Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn.

fvzlơomhbng phong vẫhhltn đllfbang gàxczwo théqlmct, dưfvzlllfbng nhưfvzl đllfbang cốosxr thứijbec tỉvnjfnh nhữramsng mómhtyn pháwacxp bảguino từcbtz thờllfbi thưfvzlfvgpng cổvuwb.

Binh mộnauut tiếvpxpng giòeluwn tan vang lêindmn, mộnauut đllfbkdmyo linh quang tráwacxnh thoáwacxt ràxczwng buộnauuc củkgaua ngọqcman númlfdi, phómhtyng vúmlfdt lêindmn bay trêindmn trờllfbi khôqfwyng. Ngay sau đllfbómhty lạkdmyi làxczw mộnauut đllfbkdmyo linh quang kháwacxc, rấvvnpt nhanh nhữramsng tiếvpxpng vang thoáwacxt khỏeevji trómhtyi buộnauuc làxczwm thàxczwnh mộnauut mảguinng, vôqfwy sốosxr tia sáwacxng bay múmlfda, nhữramsng pháwacxp bảguino kháwacxc cũhhltng thoáwacxt ra ngoàxczwi, làxczwm thàxczwnh mộnauut vòeluwng sáwacxng rấvvnpt lớuvown trêindmn bầnauuu trờllfbi Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn đllfbãpney nứijbet vỡbyao.

xczwo quang đllfbkgau mọqcmai màxczwu sắijbec, vôqfwyxdowng diễcyzem lệojun. Dưfvzlllfbng nhưfvzl nhữramsng pháwacxp bảguino nàxczwy còeluwn cómhty chúmlfdt lưfvzlu luyếvpxpn Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn, dưfvzlllfbng nhưfvzl trưfvzluvowc khi từcbtz biệojunt muốosxrn nhìgfzxn mộnauut lầnauun cuốosxri.

Nhưfvzlng Vũhhlt La vẫhhltn cảguinm thấvvnpy mộnauut đllfbiểtdjvm kháwacxc thưfvzlllfbng, dưfvzlllfbng nhưfvzl Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn nàxczwy vẫhhltn còeluwn chưfvzla bịvvnp đllfbáwacxnh vỡbyao, còeluwn cómhty thứijbegfzx đllfbómhty đllfbang ràxczwng buộnauuc...

Cảguinm giáwacxc kỳrams quáwacxi nàxczwy nảguiny sinh từcbtzmlfdc trưfvzluvowc, lúmlfdc hắijben bắijbet đllfbnauuu cảguinm thấvvnpy tòeluweluw vềmlfd Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn.

Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn đllfbãpneyqlmc ra thàxczwnh hai nửmlfda. Vũhhlt La đllfbijbeng dưfvzluvowi châxcxqn númlfdi nhìgfzxn lêindmn, sừcbtzng ưfvzlng nứijbet ra đllfben sìgfzx mộnauut mảguinng, khôqfwyng thểtdjv nhìgfzxn rõfpwpxczwng. Lẽlhuz ra vớuvowi cảguinnh giớuvowi củkgaua Vũhhlt La, cáwacxch xa vàxczwi ngàxczwn trưfvzlfvgpng, cho dùxdowxczw ban đllfbêindmm cũhhltng cómhty thểtdjv nhìgfzxn thấvvnpy rõfpwpxczwng mớuvowi phảguini. Nhưfvzlng dưfvzlllfbng nhưfvzlmhty lựfvzlc lưfvzlfvgpng bíefer mậqcmat nàxczwo đllfbómhty đllfbang che giấvvnpu châxcxqn tưfvzluvowng, khiếvpxpn cho hắijben khôqfwyng thểtdjv nhìgfzxn rõfpwp.

hhlt La đllfbang muốosxrn bay tớuvowi gầnauun nhìgfzxn cho rõfpwp, cảguin Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn đllfbnauut nhiêindmn lắijbec lưfvzl.

Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn đllfbãpney nứijbet thàxczwnh hai nửmlfda, vốosxrn làxczw khôqfwyng ổvuwbn đllfbvvnpnh. Lúmlfdc nàxczwy dưfvzlllfbng nhưfvzl bịvvnp mộnauut lựfvzlc lưfvzlfvgpng nàxczwo đllfbómhty thúmlfdc đllfbgthxy lắijbec lưfvzl, hai mảguinnh númlfdi hai bêindmn chỉvnjf kiêindmn trìgfzx trong chốosxrc láwacxt, đllfbãpney ngãpney xuốosxrng đllfbáwacxnh sầnauum mộnauut tiếvpxpng.

Ngọqcman sơomhbn phong hai ngàxczwn trưfvzlfvgpng giáwacxng xuốosxrng sẽlhuz tạkdmyo ra thanh thếvpxp tớuvowi mứijbec nàxczwo?

hhlt La cũhhltng khôqfwyng khỏeevji lui vềmlfd phíefera sau néqlmc tráwacxnh, nhữramsng tảguinng đllfbáwacx khổvuwbng lồmhekomhbi loạkdmyn xạkdmy giốosxrng nhưfvzl đllfbkdmyn pháwacxo bắijben tung, lạkdmyi bịvvnpfvzlơomhbng phong thổvuwbi quéqlmct, tìgfzxnh cảguinnh hỗskvnn loạkdmyn vôqfwyxdowng.

Nhưfvzlng nhờllfb vậqcmay, nhữramsng mómhtyn pháwacxp bảguino vốosxrn còeluwn chim sâxcxqu trong hai mảguinnh ngọqcman númlfdi cómhtyomhb hộnauui thoáwacxt ra ngoàxczwi. Từcbtzng đllfbkdmyo linh quang dâxcxqng lêindmn trong cưfvzlơomhbng phong đllfben kịvvnpt, gia nhậqcmap vàxczwo vòeluwng sáwacxng khổvuwbng lồmhek trêindmn trờllfbi.


eluwng sáwacxng chậqcmam chạkdmyp vậqcman chuyểtdjvn, rấvvnpt nhiềmlfdu pháwacxp bảguino hợfvgpp lựfvzlc, thậqcmam chíefermhty thểtdjv chốosxrng lạkdmyi cưfvzlơomhbng phong.

Khi hếvpxpt thảguiny yêindmn tĩeorvnh lạkdmyi, Vũhhlt La khẽlhuz nheo mắijbet, bởeorvi vìgfzx hắijben cảguinm giáwacxc đllfbưfvzlfvgpc cómhty mộnauut cỗskvn lựfvzlc lưfvzlfvgpng đllfbang dầnauun dầnauun thứijbec tỉvnjfnh. Khíefer thếvpxp củkgaua nómhty đllfbang bàxczwnh trưfvzlllfbng khôqfwyng ngừcbtzng, rấvvnpt nhanh giốosxrng nhưfvzl mộnauut cơomhbn sómhtyng gợfvgpn quéqlmct qua thâxcxqn thểtdjvhhlt La, bao phủkgau phạkdmym vi hàxczwng chụevpcc dặfvzlm xung quanh vàxczwo trong.

Trêindmn bầnauuu trờllfbi, vầnauung sáwacxng khổvuwbng lồmhek kia bắijbet đllfbnauuu trởeorvindmn hoảguinng loạkdmyn. Quỹguineferch vậqcman chuyểtdjvn vữramsng vàxczwng cũhhltng bắijbet đllfbnauuu rốosxri loạkdmyn, linh quang củkgaua khôqfwyng íefert pháwacxp bảguino tan táwacxc, tựfvzla hồmhek cựfvzlc kỳrams sợfvgppneyi cỗskvn khíefer thếvpxp kia. Mộnauut íefert pháwacxp bảguino khẽlhuz run lêindmn, muốosxrn thoáwacxt khỏeevji vòeluwng sáwacxng chạkdmyy trốosxrn, nhưfvzlng rốosxrt cụevpcc khôqfwyng dáwacxm. Mộnauut khi rờllfbi khỏeevji đllfbnauui ngũhhlt, sẽlhuz bịvvnp chéqlmcm giếvpxpt dễcyzexczwng hơomhbn.

“Làxczw vậqcmat gìgfzx?” Vũhhlt La nómhtyi thầnauum trong lòeluwng. Hắijben khôqfwyng cómhtygfzx sợfvgppneyi, cómhtywacxc loạkdmyi trọqcmang bảguino hộnauu thâxcxqn, còeluwn cómhtygfzx đllfbáwacxng sợfvgp?

Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn sụevpcp đllfbvuwb, nhữramsng tảguinng đllfbáwacx to bằfbrhng gian phòeluwng cũhhltng bịvvnpfvzlơomhbng phong cuốosxrn đllfbi. Hiệojunn tạkdmyi tấvvnpt cảguin đllfbãpney trởeorvindmn yêindmn tĩeorvnh, trêindmn mặfvzlt đllfbvvnpt chỉvnjfeluwn lạkdmyi nhữramsng khốosxri đllfbáwacx khổvuwbng lồmhek nhưfvzlng nhữramsng ngọqcman númlfdi nhỏeevj, còeluwn cómhty gốosxrc củkgaua Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn.

Bấvvnpt quáwacxhhltng cómhty chuyệojunn ra ngoàxczwi dựfvzl liệojunu củkgaua Vũhhlt La: Sừcbtzng ưfvzlng đllfbãpneywacxch làxczwm đllfbôqfwyi vẫhhltn cắijbem ởeorv gốosxrc củkgaua nómhty nhưfvzl trưfvzluvowc. Vũhhlt La từcbtz từcbtz đllfbi tớuvowi, nhưfvzlng hắijben chỉvnjf vừcbtza thoáwacxng đllfbnauung, đllfbãpneymhty mộnauut cỗskvn khíefer tứijbec hung hãpneyn ậqcmap tớuvowi, dưfvzlllfbng nhưfvzl muốosxrn uy hiếvpxpp hắijben.

hhlt La khôqfwyng nhịvvnpn đllfbưfvzlfvgpc phìgfzxfvzlllfbi, khôqfwyng hềmlfd tỏeevj ra sợfvgppneyi, ung dung nghêindmnh đllfbómhtyn. Khôqfwyng ngờllfb rằfbrhng vừcbtza đllfbi tớuvowi hai bưfvzluvowc, Vũhhlt La lạkdmyi pháwacxt hiệojunn chuyệojunn bấvvnpt ngờllfb, cau màxczwy lẩgthxm bẩgthxm:

- Đipifâxcxqy làxczw chuyệojunn gìgfzx vậqcmay, khíefer tứijbec nàxczwy cómhty vẻglsf quen thuộnauuc, nhưfvzlng...

Nhưfvzlng hắijben khôqfwyng thểtdjv phâxcxqn biệojunt đllfbưfvzlfvgpc, rốosxrt cụevpcc đllfbãpney gặfvzlp khíefer tứijbec nàxczwy ởeorvomhbi nàxczwo.

Hắijben đllfbang muốosxrn tiếvpxpp tụevpcc tiếvpxpn lêindmn, đllfbtdjv xem rốosxrt cụevpcc trong sừcbtzng ưfvzlng kia cấvvnpt giấvvnpu bíefer mậqcmat gìgfzx. Thìgfzxnh lìgfzxnh mộnauut đllfbkdmyo hồmhekng quang chómhtyi mắijbet từcbtz trong sừcbtzng ưfvzlng kia bắijben thẳtqtyng lêindmn bầnauuu trờllfbi đllfbêindmm.

Hồmhekng quang dàxczwi tớuvowi mứijbec khôqfwyng thấvvnpy đllfbâxcxqu làxczw cuốosxri, đllfbnauuu nómhty cắijbem vữramsng vàxczwng trong sừcbtzng ưfvzlng. Hồmhekng quang giốosxrng nhưfvzl kiếvpxpm sắijbec quéqlmct qua hơomhbn nửmlfda bầnauuu trờllfbi đllfbêindmm, sau đllfbómhty chấvvnpn đllfbnauung mạkdmynh mộnauut cáwacxi, nhấvvnpt thờllfbi đllfbnauuy trờllfbi cũhhltng làxczwxczwo quang màxczwu đllfbeevj sẫhhltm, giốosxrng nhưfvzl mộnauut mảguinnh huyếvpxpt hảguini đllfbeevj sẫhhltm ghêindm rợfvgpn.

Sau khi hồmhekng quang tráwacxnh thoáwacxt trómhtyi buộnauuc củkgaua sừcbtzng ưfvzlng, hómhtya thàxczwnh mộnauut đllfbkdmyo huyếvpxpt quang dàxczwi mấvvnpy ngàxczwn trưfvzlfvgpng giữramsa khôqfwyng trung, hàxczwo quang xoay tròeluwn, tỏeevj ra vôqfwyxdowng khoáwacxi chíefer, rồmhekng vềmlfd biểtdjvn rộnauung hổvuwb vềmlfd rừcbtzng.

eluwng sáwacxng do cáwacxc loạkdmyi pháwacxp bảguino tạkdmyo thàxczwnh giữramsa khôqfwyng trung càxczwng thêindmm hoảguinng sợfvgp, linh quang run rẩgthxy khôqfwyng ngừcbtzng, chỉvnjf suýhzbht chúmlfdt nữramsa cảguineluwng sáwacxng sẽlhuz giảguini táwacxn, mạkdmynh ai nấvvnpy bỏeevj chạkdmyy trốosxri chếvpxpt.

Đipifkdmyo huyếvpxpt quang ngàxczwn trưfvzlfvgpng kia chơomhbi đllfbùxdowa mộnauut trậqcman, sau khi bìgfzxnh tĩeorvnh ngưfvzlng lạkdmyi bấvvnpt đllfbnauung giữramsa trờllfbi, rấvvnpt nhanh pháwacxt hiệojunn ra vòeluwng sáwacxng khổvuwbng lồmhek kia.

Huyếvpxpt quang kia đllfbnauut nhiêindmn nómhtyng nảguiny khôqfwyng ngừcbtzng bay vòeluwng quanh vòeluwng sáwacxng.

Đipifáwacxm pháwacxp bảguino bêindmn trong vòeluwng sáwacxng lạkdmyi càxczwng hoảguinng sợfvgp, rốosxrt cụevpcc khôqfwyng nhịvvnpn đllfbưfvzlfvgpc ầnauum mộnauut tiếvpxpng tan táwacxc, mạkdmynh ai nấvvnpy bỏeevj chạkdmyy. Đipifkdmyo huyếvpxpt quang kia quáwacxt lêindmn nhưfvzl sấvvnpm, tựfvzla hồmhek rấvvnpt khinh thưfvzlllfbng nhữramsng pháwacxp bảguino tầnauum thưfvzlllfbng bịvvnpxcxqy khốosxrn cùxdowng mìgfzxnh bao nhiêindmu nătqtym qua ởeorv Ưcrikng Giáwacxc sơomhbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.