Tiên Tuyệt

Chương 444-2 : Tam chưởng khai sơn (Trung)

    trước sau   
- Rốqtuwt cụbsofc nơavhdi nàobxxy phong ấyzdtn thứumytqngx?

lfcc La thìqngx thầbagcm mộmkxct tiếniqmng, mộmkxct tay đrlnxtzmzt lêiowfn sừdnweng ưebywng kia. Chỉbagc cảtzqam thấyzdty mặtzmzt đrlnxáavhd thôgsbuavhdp cócgfp mộmkxct cỗpeou lựkaotc lưebywlhmsng ngăucsnn cáavhdch hếniqmt thảtzqay bêiowfn ngoàobxxi, Vũlfcc La đrlnxang đrlnxxfcsnh thảtzqa Phùsoyc Cổiowf ra tìqngxm tòyzdti, khôgsbung biếniqmt làobxx ngưebywicixi nàobxxo hôgsbu to mộmkxct tiếniqmng:

- Điowfi mau, thờicixi gian đrlnxãrlkq khôgsbung còyzdtn kịxfcsp nữaloga...

Điowfúxdygng làobxx đrlnxãrlkq mấyzdtt thờicixi gian kháavhd nhiềnbofu. Quýlibn Long Điowfàobxxo đrlnxãrlkq lấyzdty ra đrlnxưebywlhmsc hai mócgfpn bảtzqao vậucsnt trong khe đrlnxáavhd, đrlnxócgfpobxx mộmkxct mócgfpn binh khígpby giốqtuwng nhưebyw long trảtzqao toáavhdt ra lam quang, mócgfpn kia làobxx mộmkxct láavhd thuẫpeoun tinh xảtzqao chỉbagc to bằgwkjng bàobxxn tay, bêiowfn ngoàobxxi bao phủiifq mộmkxct lớswxyp bạqngxch quang mờicix mờicix.

Quýlibn Long Điowfàobxxo gọsoyci Vũlfcc La mộmkxct tiếniqmng:

- Điowfi mau!

Sau đrlnxócgfplfccng khôgsbung cầbagcn biếniqmt Vũlfcc La cócgfp đrlnxi khôgsbung, dẫpeoun ngưebywicixi củiifqa mìqngxnh phócgfpng nhanh xuốqtuwng châlgdgn núxdygi.

Trong phong đrlnxmkxcng xa xa vang lêiowfn tiếniqmng sấyzdtm ùsoyc ùsoyc, hiểbslln nhiêiowfn đrlnxlhmst phong triềnbofu mớswxyi đrlnxang nổiowfi lêiowfn. Lựkaotc lưebywlhmsng hùsoycng mạqngxnh củiifqa nócgfp đrlnxang gàobxxo théfknyt bêiowfn dưebywswxyi lòyzdtng đrlnxyzdtt, khôgsbung cam lòyzdtng ngủiifq say, muốqtuwn lậucsnp tứumytc lao ra khỏavhdi mặtzmzt đrlnxyzdtt, biểbsllu lộmkxc cho thếniqm giớswxyi nàobxxy thấyzdty sựkaotsoycng mạqngxnh củiifqa nócgfp.

Ngưebywicixi cáavhdc bộmkxc lạqngxc thi nhau bỏavhd chạqngxy, thậucsnm chígpbycgfp mộmkxct sốqtuw ngưebywicixi thấyzdty sắuqvcp sửgwkja lấyzdty đrlnxưebywlhmsc mộmkxct mócgfpn bảtzqao vậucsnt, lúxdygc nàobxxy cũlfccng đrlnxàobxxnh chịxfcsu, nghiếniqmn răucsnng từdnwe bỏavhd, chạqngxy xuốqtuwng núxdygi thậucsnt nhanh.

lfcc La cócgfp chúxdygt tiếniqmc nuốqtuwi, khôgsbung thểbsllobxxm gìqngx kháavhdc hơavhdn làobxx bỏavhd qua ýlibn đrlnxxfcsnh tìqngxm tòyzdti châlgdgn tưebywswxyng củiifqa sừdnweng ưebywng kia.

Hắuqvcn cócgfp thểbsllujay trong cưebywơavhdng phong hai canh giờicix, nhưebywng hắuqvcn khôgsbung muốqtuwn cho nhiềnbofu ngưebywicixi biếniqmt đrlnxưebywlhmsc bígpby mậucsnt nàobxxy. Ưalogng Giáavhdc sơavhdn vẫpeoun còyzdtn đrlnxócgfp, sau nàobxxy cócgfpavhd hộmkxci, mộmkxct mìqngxnh mìqngxnh sẽgsbu tớswxyi tìqngxm hiểbsllu sau.

Tấyzdtt cảtzqa mọsoyci ngưebywicixi đrlnxãrlkq đrlnxi xuốqtuwng, hắuqvcn làobxx ngưebywicixi cuốqtuwi cùsoycng. Từdnwe phígpbya sau nhìqngxn tớswxyi, trêiowfn đrlnxưebywicixng xuốqtuwng núxdygi toàobxxn làobxxavhdu.

Tuy rằgwkjng ngưebywicixi cáavhdc bộmkxc lạqngxc đrlnxnbofu lấyzdty đrlnxưebywlhmsc bảtzqao vậucsnt, nhưebywng ai nấyzdty lòyzdtng tham khôgsbung đrlnxáavhdy, trêiowfn đrlnxưebywicixng xuốqtuwng núxdygi hoặtzmzc ngấyzdtm ngầbagcm hạqngx đrlnxmkxcc thủiifq, hoặtzmzc làobxx ra mặtzmzt cưebywswxyp đrlnxoạqngxt. Núxdygi cao chócgfpt vócgfpt, chỉbagc cầbagcn sẩavhdy tay ngãrlkq xuốqtuwng, chắuqvcc chắuqvcn chỉbagccgfp con đrlnxưebywicixng chếniqmt.

xdygc Vũlfcc La xuốqtuwng tớswxyi châlgdgn núxdygi, cảtzqasoycng đrlnxyzdtt đrlnxãrlkq bắuqvct đrlnxbagcu nhẹkaot nhàobxxng run rẩavhdy, chỉbagc trong khoảtzqanh khắuqvcc, phong triềnbofu sẽgsbu bạqngxo pháavhdt.

Nhưebywng ngưebywicixi củiifqa cáavhdc bộmkxc lạqngxc vẫpeoun đrlnxang chéfknym giếniqmt khôgsbung ngừdnweng bêiowfn ngoàobxxi cửgwkja vàobxxo.

avhdu tưebywơavhdi phun ra từdnwe nhữalogng vếniqmt thưebywơavhdng nhưebyw suốqtuwi, bắuqvcn vàobxxo váavhdch đrlnxáavhd loang lổiowf đrlnxavhd ngầbagcu. Điowfâlgdgy làobxx khoảtzqang tốqtuwi trưebywswxyc khi trờicixi sáavhdng, linh quang củiifqa bảtzqao vậucsnt trong tay ngưebywicixi cáavhdc bộmkxc lạqngxc lócgfpe lêiowfn, chiếniqmu rọsoyci lốqtuwi vàobxxo lúxdygc sáavhdng lúxdygc tốqtuwi, khiếniqmn cho nhữalogng vệobxxt máavhdu tưebywơavhdi trêiowfn váavhdch đrlnxáavhdobxxng thêiowfm kinh khủiifqng.

Quýlibn Long Điowfàobxxo thấyzdty Vũlfcc La, vừdnwea múxdyga chủiifqy thủiifqobxxu đrlnxavhd sẫpeoum ngăucsnn cảtzqan đrlnxxfcsch nhâlgdgn, vừdnwea kêiowfu to vớswxyi hắuqvcn:

- Điowfqngxi nhâlgdgn mau cảtzqan phígpbya sau ta, nhấyzdtt đrlnxxfcsnh chia cho ngàobxxi mộmkxct mócgfpn bảtzqao vậucsnt.

Dọsoycc trêiowfn đrlnxưebywicixng đrlnxi Vũlfcc La vẫpeoun nghi ngờicix, tớswxyi bâlgdgy giờicixobxxng nghi ngờicixavhdn nữaloga, chẳjxgbng lẽgsbu Quýlibn Thịxfcs bộmkxc lạqngxc muốqtuwn hợlhmsp táavhdc vớswxyi mìqngxnh thậucsnt sao? Nếniqmu bọsoycn chúxdygng cócgfp âlgdgm mưebywu quỷqvko kếniqmqngx, lúxdygc nàobxxy làobxxxdygc nêiowfn bộmkxcc lộmkxc. Nhưebywng hiệobxxn tạqngxi hàobxxnh đrlnxmkxcng tầbagcm bảtzqao sắuqvcp sửgwkja kếniqmt thúxdygc, hắuqvcn vẫpeoun chưebywa nhìqngxn ra rốqtuwt cụbsofc nhữalogng ngưebywicixi nàobxxy muốqtuwn làobxxm gìqngx.


ebywicixng nhưebyw Quýlibn Long Điowfàobxxo rấyzdtt nểbsll trọsoycng mìqngxnh, y cócgfp quỷqvko kếniqmqngx, xung quanh đrlnxâlgdgy còyzdtn rấyzdtt đrlnxôgsbung đrlnxxfcsch nhâlgdgn, nếniqmu y áavhdm hạqngxi mìqngxnh cũlfccng tưebywơavhdng đrlnxưebywơavhdng tựkaot chậucsnt mộmkxct cáavhdnh tay.

lfcc La tiếniqmn lêiowfn, ôgsbu quang lócgfpe lêiowfn, dễgqewobxxng chặtzmzn lạqngxi mộmkxct đrlnxqtuwi thủiifq. Quýlibn Long Điowfàobxxo đrlnxang bịxfcslgdgy côgsbung lậucsnp tứumytc áavhdp lựkaotc giảtzqam nhiềnbofu, bèkznnn ra lệobxxnh cho cáavhdc chiếniqmn sĩiowf bộmkxc lạqngxc mìqngxnh:

- Cáavhdc ngưebywơavhdi đrlnxi trưebywswxyc, ta cùsoycng Điowfqngxi nhâlgdgn trờicixi giáavhdng cảtzqan ởujay phígpbya sau!

Cảtzqasoycng đrlnxyzdtt run rẩavhdy càobxxng ngàobxxy càobxxng kịxfcsch liệobxxt, rốqtuwt cụbsofc trong phong đrlnxmkxcng ởujay xa xa pháavhdt ra mộmkxct tiếniqmng gầbagcm đrlnxáavhdng sợlhms, cưebywơavhdng phong phócgfpng vúxdygt lêiowfn cao, nháavhdy mắuqvct sẽgsbu thổiowfi tớswxyi nơavhdi nàobxxy.

Mọsoyci ngưebywicixi đrlnxang chéfknym giếniqmt khôgsbung hẹkaotn màobxxsoycng thu tay lạqngxi, nhanh chócgfpng xôgsbung tớswxyi cửgwkja vàobxxo.

Quýlibn Long Điowfàobxxo phảtzqan ứumytng chậucsnm mộmkxct nhịxfcsp, vôgsbuqngxnh cảtzqan trởujay đrlnxưebywicixng vàobxxo củiifqa Vũlfcc La. Điowfếniqmn lúxdygc y kịxfcsp phảtzqan ứumytng, tấyzdtt cảtzqa mọsoyci ngưebywicixi đrlnxnbofu đrlnxãrlkq chui vàobxxo. Quýlibn Long Điowfàobxxo khẩavhdn trưebywơavhdng kêiowfu lêiowfn:

- Điowfi mau!

Y vọsoyct tớswxyi cửgwkja vàobxxo, thâlgdgn thểbsll co rúxdygt mộmkxct cáavhdi đrlnxãrlkq chui tọsoyct vàobxxo trong.

lfcc La theo sáavhdt phígpbya sau, nhưebywng khôgsbung ngờicixiowfn trong cửgwkja vàobxxo bùsoycng lêiowfn linh quang đrlnxiifqobxxu, màobxxu đrlnxòyzdt, màobxxu xanh, màobxxu lam, màobxxu trắuqvcng, màobxxu vàobxxng... Ngưebywicixi cáavhdc bộmkxc lạqngxc liêiowfn thủiifq xuấyzdtt ra mộmkxct đrlnxòyzdtn, tấyzdtt cảtzqa pháavhdp bảtzqao cùsoycng nhau ngăucsnn chặtzmzn cửgwkja vàobxxo.

lfcc La bịxfcs bấyzdtt ngờicix khôgsbung tráavhdnh kịxfcsp, mộmkxct tiếniqmng trầbagcm đrlnxbsofc vang lêiowfn, phảtzqai lui lạqngxi phígpbya sau vàobxxi bưebywswxyc.

ebywơavhdng phong gàobxxo théfknyt nháavhdy mắuqvct ậucsnp tớswxyi, phong triềnbofu đrlnxáavhdng sợlhms bắuqvct đrlnxbagcu hoàobxxnh hàobxxnh thếniqm giớswxyi nàobxxy. Mỗpeoui khi tớswxyi lúxdygc nàobxxy, cưebywơavhdng phong mớswxyi làobxx chúxdyga tểbsll củiifqa thếniqm giớswxyi nàobxxy, cảtzqa mặtzmzt đrlnxyzdtt, núxdygi non, bầbagcu trờicixi đrlnxnbofu phảtzqai run lêiowfn dưebywswxyi uy lựkaotc hùsoycng mạqngxnh củiifqa nócgfp.

- Ha ha ha...

iowfn trong cửgwkja vàobxxo, tấyzdtt cảtzqa mọsoyci ngưebywicixi cùsoycng cưebywicixi vang, hồnqpsng quang trong tay Quýlibn Long Điowfàobxxo lócgfpe lêiowfn:


- Điowfqngxi nhâlgdgn trờicixi giáavhdng... Ha ha ha... Điowfqngxi nhâlgdgn trờicixi giáavhdng cáavhdi rắuqvcm, mang theo mộmkxct đrlnxáavhdm phếniqm vậucsnt tầbagcng thấyzdtp nhấyzdtt, cũlfccng muốqtuwn cưebywswxyp đrlnxi lãrlkqnh đrlnxxfcsa củiifqa chúxdygng ta sao? Chờicix ngưebywơavhdi chếniqmt đrlnxi, ta lậucsnp tứumytc trởujay vềnbof tiêiowfu diệobxxt Giảtzqan Thịxfcs bộmkxc lạqngxc. Khôgsbung ai cócgfp thểbsll pháavhd vỡghir pháavhdp tắuqvcc củiifqa thếniqm giớswxyi nàobxxy, cáavhdc ngưebywơavhdi ởujay tầbagcng thấyzdtp nhấyzdtt, vĩiowfnh viễgqewn chỉbagccgfp thểbsll sốqtuwng ởujay tầbagcng thấyzdtp nhấyzdtt!

avhdc bộmkxc lạqngxc xung quanh cũlfccng cưebywicixi vang.

lfcc La bừdnweng tỉbagcnh ngộmkxc, sởujayiowfqngxnh khôgsbung đrlnxavhdn ra quỷqvko kếniqm củiifqa Quýlibn Long Điowfàobxxo, làobxx bởujayi vìqngxqngxnh quáavhd coi trọsoycng bảtzqan thâlgdgn mìqngxnh.

Điowfqtuwi vớswxyi nhữalogng đrlnxqngxi bộmkxc lạqngxc quen ởujay trêiowfn cao nhưebyw Quýlibn Thịxfcs bộmkxc lạqngxc, bọsoycn chúxdygng khôgsbung xem mìqngxnh ra gìqngx. Lầbagcn tầbagcm bảtzqao Ưalogng Giáavhdc sơavhdn nàobxxy, cáavhdc đrlnxqngxi bộmkxc lạqngxc quảtzqa thậucsnt tìqngxm bảtzqao vậucsnt trêiowfn đrlnxócgfp, bấyzdtt quáavhd Quỷqvko Long Điowfàobxxo bốqtuw trígpby âlgdgm mưebywu, nhâlgdgn tiệobxxn diệobxxt trừdnwelfcc La màobxx thôgsbui.

Sau khi trởujay vềnbof, cáavhdc đrlnxqngxi bộmkxc lạqngxc ai vềnbof nhàobxx nấyzdty, chuyệobxxn tiêiowfu diệobxxt Giảtzqan Thịxfcs bộmkxc lạqngxc, chỉbagc cầbagcn Quýlibn Thịxfcs bộmkxc lạqngxc xuấyzdtt thủiifqobxx đrlnxiifq. Vũlfcc La đrlnxqtuwi vớswxyi thếniqm giớswxyi dưebywswxyi lòyzdtng đrlnxyzdtt nàobxxy, bấyzdtt quáavhd chỉbagcobxx mộmkxct ngôgsbui sao chợlhmst lócgfpe sáavhdng lêiowfn rồnqpsi vụbsoft tắuqvct.

Chỉbagc bấyzdtt quáavhd Quýlibn Long Điowfàobxxo giảtzqao hoạqngxt hơavhdn mộmkxct chúxdygt, lợlhmsi dụbsofng lựkaotc lưebywlhmsng Vũlfcc La trong quáavhd trìqngxnh tầbagcm bảtzqao, đrlnxâlgdgy cócgfp lẽgsbuobxx chuyệobxxn màobxxavhdc bộmkxc lạqngxc kháavhdc khôgsbung ngờicix tớswxyi.

cgfp lẽgsbuebywơavhdng lai khi cáavhdc bộmkxc lạqngxc kháavhdc hợlhmsp táavhdc cùsoycng Quýlibn Long Điowfàobxxo, sẽgsbu đrlnxnbof phòyzdtng y mộmkxct chúxdygt. Màobxxlgdgy giờicixobxxnh đrlnxmkxcng tầbagcm bảtzqao đrlnxãrlkq kếniqmt thúxdygc, hợlhmsp lựkaotc diệobxxt trừdnwelfcc La mớswxyi làobxx chuyệobxxn chắuqvcc chắuqvcn khôgsbung nghi ngờicix. Tígpbynh toáavhdn nho nhỏavhd kia củiifqa Quýlibn Long Điowfàobxxo khôgsbung hềnboftzqanh hưebywujayng tớswxyi đrlnxqngxi cụbsofc.

ebywơavhdng phong gàobxxo théfknyt màobxx đrlnxếniqmn, nhữalogng khe đrlnxáavhd bịxfcs mọsoyci ngưebywicixi đrlnxàobxxo lêiowfn trêiowfn Ưalogng Giáavhdc sơavhdn nhấyzdtt thờicixi vỡghir ra thàobxxnh nhữalogng hốqtuw to. Trong nháavhdy mắuqvct đrlnxãrlkqcgfpgsbu sốqtuw khốqtuwi đrlnxáavhd bịxfcsebywơavhdng phong cuốqtuwn lêiowfn, quăucsnng lêiowfn cao rồnqpsi thổiowfi bay đrlnxi, sau đrlnxócgfp va vàobxxo váavhdch núxdygi vỡghir tan tàobxxnh, tiếniqmng vang quanh quẩavhdn chấyzdtn đrlnxmkxcng bêiowfn trong đrlnxưebywicixng hằgwkjm.

Thi thểbsll chiếniqmn sĩiowf ban đrlnxbagcu bịxfcslfcc La đrlnxáavhdnh rơavhdi xuốqtuwng núxdygi, thi thểbsll chiếniqmn sĩiowfavhdc bộmkxc lạqngxc trêiowfn đrlnxưebywicixng xuốqtuwng núxdygi chéfknym giếniqmt nhau màobxx chếniqmt, vôgsbu sốqtuw cỗpeou thi thểbsll lậucsnp tứumytc tan náavhdt, máavhdu thịxfcst bầbagcy nhầbagcy.

ebywơavhdng phong vừdnwea thổiowfi tớswxyi, nhữalogng thi thểbsllobxxy phâlgdgn giảtzqai trong nháavhdy mắuqvct, tạqngxo thàobxxnh mộmkxct làobxxn sưebywơavhdng máavhdu trong cưebywơavhdng phong, va vàobxxo váavhdch đrlnxáavhd, lan trêiowfn mặtzmzt đrlnxyzdtt, ngay cảtzqaebywơavhdng cũlfccng khôgsbung còyzdtn.

- Ha ha ha!

iowfn trong cửgwkja vàobxxo vang lêiowfn tiếniqmng cưebywicixi to mộmkxct mảtzqang, cócgfp nhiềnbofu pháavhdp bảtzqao nhưebyw vậucsny che chắuqvcn cửgwkja vàobxxo, bọsoycn chúxdygng cho rằgwkjng Vũlfcc La khôgsbung vàobxxo đrlnxưebywlhmsc, cưebywơavhdng phong cũlfccng khôgsbung vàobxxo đrlnxưebywlhmsc. Vìqngx vậucsny nhữalogng têiowfn tộmkxcc trưebywujayng cầbagcm đrlnxbagcu vâlgdgy quanh cửgwkja đrlnxmkxcng nhìqngxn xuyêiowfn qua màobxxn linh quang do pháavhdp bảtzqao tạqngxo thàobxxnh, muốqtuwn tậucsnn mắuqvct nhìqngxn thấyzdty Vũlfcc La bịxfcsebywơavhdng phong tàobxxn pháavhd cho tớswxyi chếniqmt.

Nhưebywng tiếniqmng cưebywicixi củiifqa bọsoycn chúxdygng chợlhmst ngưebywng bặtzmzt, giốqtuwng nhưebywcgfp mộmkxct bàobxxn tay khổiowfng lồnqps vừdnwea bócgfpp chặtzmzt cổiowf bọsoycn chúxdygng.

ebywơavhdng phong gàobxxo théfknyt thổiowfi tớswxyi, giốqtuwng nhưebyw mộmkxct đrlnxáavhdm hung thúxdyg Hồnqpsng Hoang đrlnxang nổiowfi giậucsnn. Nhưebywng cảtzqanh tưebywlhmsng Vũlfcc La trong nháavhdy mắuqvct bịxfcsebywơavhdng phong tàobxxn pháavhdavhdu thịxfcst lẫpeoun lộmkxcn, giãrlkqy dụbsofa giữaloga phong triềnbofu màobxx bọsoycn chúxdygng đrlnxavhdn trưebywswxyc lạqngxi khôgsbung xuấyzdtt hiệobxxn.

lfcc La vẫpeoun nhưebyw mộmkxct câlgdgy thưebywơavhdng sừdnweng sữalogng đrlnxumytng giữaloga cưebywơavhdng phong. Y phụbsofc trêiowfn ngưebywicixi hắuqvcn ráavhdch náavhdt, nhưebywng rấyzdtt nhanh đrlnxãrlkqcgfp mộmkxct bộmkxc y phụbsofc do linh nguyêiowfn biếniqmn ảtzqao ra khoáavhdc trêiowfn ngưebywicixi.

ebywơavhdng phong thổiowfi quéfknyt, nhưebywng Vũlfcc La thủiifqy chung vẫpeoun an nhiêiowfn bấyzdtt đrlnxmkxcng, cócgfp vẻcywfyzdtn vữalogng vàobxxng hơavhdn cảtzqa nhữalogng ngọsoycn núxdygi cao tồnqpsn tạqngxi đrlnxãrlkq từdnwelgdgu trêiowfn thếniqm giớswxyi nàobxxy.

- Hắuqvcn... Hắuqvcn còyzdtn cócgfp phảtzqai làobxx ngưebywicixi hay khôgsbung-

Khôgsbung biếniqmt làobxx ngưebywicixi nàobxxo xoay ngưebywicixi lạqngxi trưebywswxyc tiêiowfn, lắuqvcp bắuqvcp hỏavhdi mộmkxct câlgdgu.

lgdgu nócgfpi nàobxxy đrlnxãrlkq thứumytc tỉbagcnh mọsoyci ngưebywicixi, ngay cảtzqaebywơavhdng phong cũlfccng khôgsbung làobxxm gìqngx đrlnxưebywlhmsc hắuqvcn, rốqtuwt cụbsofc thựkaotc lựkaotc ngưebywicixi nàobxxy kinh khủiifqng tớswxyi mứumytc nàobxxo? Pháavhdn đrlnxavhdn Vũlfcc La chỉbagcobxx mộmkxct ngôgsbui sao chợlhmst lócgfpe sáavhdng lêiowfn rồnqpsi vụbsoft tắuqvct lúxdygc trưebywswxyc củiifqa bọsoycn chúxdygng hiểbslln nhiêiowfn đrlnxãrlkq hoàobxxn toàobxxn sai lầbagcm, ngưebywicixi nàobxxy cócgfp đrlnxiifq lựkaotc lưebywlhmsng đrlnxbsll pháavhd hủiifqy thếniqm giớswxyi nàobxxy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.