Tiên Tuyệt

Chương 444 : Tam chưởng khai sơn (Thượng)

    trước sau   
Trong tay Quýxley Long Đfbrxàuweko khôwrfong ngừontung lójsppe lêclcen hồrclfng quang, nhưlihlng đmdqhxtkai thủabcq hếqiant sứfrskc cưlihlhjzhng hãqywkn. Trêclcen tay têclcen tộprodc trưlihlgivhng kia mang mộprodt chiếqianc nhẫctctn, chiếqianc nhẫctctn toágbwht ra thanh quang ságbwhng chójsppi. Thanh quang nàuweky thỉazycnh thoảrsecng thu lạrfhci hójsppa thàuweknh mộprodt lágbwh thuẫctctn, thỉazycnh thoảrsecng ngưlihlng tụtaef thàuweknh mộprodt mũvnxfi côwrfong kímdqhch béggvvn nhọfrskn, ágbwhp chếqian Quýxley Long Đfbrxàuweko khôwrfong thểwrhg nhúbmxvc nhímdqhch.

- Đfbrxrfhci nhâuzyun mau giúbmxvp ta mộprodt tay.

Quýxley Long Đfbrxàuweko nhìoojgn hắgivhn hôwrfo to, lúbmxvc nàuweky Vũvnxf La mớyuomi chúbmxv ýxley tớyuomi, thìoojg ra làuweklihlyuomi châuzyun Quýxley Long Đfbrxàuweko cójspp mộprodt khe đmdqhágbwh, trong khe đmdqhágbwhjspp mộprodt đmdqhrfhco linh quang nhưlihlmbjyn nhưlihl hiệtcfpn.

Quýxley Long Đfbrxàuweko nhìoojgn quanh, phágbwht hiệtcfpn năazycm bộprod lạrfhcc xung quanh, mỗwrfoi bộprod lạrfhcc cũvnxfng đmdqhang chiếqianm cứfrsk mộprodt khe đmdqhágbwh, dưlihlyuomi khe đmdqhágbwh lộprod ra linh quang. Quýxley Long Đfbrxàuweko vừontua mừontung vừontua sợxlzyclceu to:

- Đfbrxrfhci nhâuzyun, lầazycn nàuweky sốxtkalihlxlzyng bảrseco tàuwekng trêclcen Ưrclfng Giágbwhc sơkxmen rấljfpt nhiềazycu, mau tớyuomi giúbmxvp ta mộprodt tay!

vnxf La cưlihlhjzhi lạrfhcnh trong lòqianng, đmdqhwrhg ta xem rốxtkat cụtaefc cágbwhc ngưlihlơkxmei cójspp ýxley đmdqhrclf thếqianuweko.


Hắgivhn tiếqiann lêclcen mộprodt bưlihlyuomc, cũvnxfng khôwrfong sửmbjy dụtaefng lựuqbfc lưlihlxlzyng gìoojg khágbwhc, vậxlzyn chuyểwrhgn ôwrfo quang. Mộprodt lớyuomp ôwrfo quang dàuweky đmdqhklrpc nhágbwhy mắgivht bao phủabcqgbwhnh tay hắgivhn. Vũvnxf La vung tay, mộprodt quảrsec cầazycu ôwrfo quang bắgivhn nhanh ra.

Trong đmdqhágbwhm ngưlihlhjzhi đmdqhang vâuzyuy khốxtkan chiếqiann sĩtjlv Quýxley Thịwrfo bộprod lạrfhcc, cójspp mộprodt chiếqiann sĩtjlv trêclcen ngưlihlhjzhi đmdqhazycy vếqiant sẹaeyeo đmdqhao, vôwrfosozeng vạrfhcm vỡgbwh nởgivh mộprodt nụtaeflihlhjzhi khinh thưlihlhjzhng. Lúbmxvc nàuweky mớyuomi bòqianclcen tớyuomi đmdqhâuzyuy, còqiann dágbwhm ra tay...

Y tiếqiann lêclcen mộprodt bưlihlyuomc, héggvvt lớyuomn mộprodt tiếqianng, nửmbjya ngưlihlhjzhi trêclcen cũvnxfng đmdqhưlihlxlzyc ôwrfo quang bao phủabcq. Sau đmdqhójspp tiệtcfpn tay rúbmxvt ra mộprodt thanh phi phủabcqclcen hôwrfong, néggvvm vùsoze mộprodt cágbwhi vềazyc phímdqha Vũvnxf La.

Sau đmdqhójspp y mớyuomi vung Lang Nha bổpvkfng trong tay lêclcen, đmdqhwrfonh ngăazycn trởgivh quảrsec cầazycu ôwrfo quang củabcqa Vũvnxf La.

Quảrsec cầazycu ôwrfo quang nổpvkf tung, mộprodt đmdqhrfhco hắgivhc quang phójsppng vúbmxvt lêclcen cao, nhữfrskng vếqiant sẹaeyeo khắgivhp toàuwekn thâuzyun têclcen chiếqiann sĩtjlv vạrfhcm vỡgbwh kia vỡgbwh ra, mágbwhu chảrsecy đmdqhazycm đmdqhìoojga, bịwrfo hấljfpt bay ra xa rơkxmei xuốxtkang sưlihlhjzhn núbmxvi.

Đfbrxprod cao hai ngàuwekn trưlihlxlzyng, nhữfrskng chiếqiann sĩtjlvuweky lạrfhci khôwrfong biếqiant bay, ngãqywk xuốxtkang nhưlihl vậxlzyy làuwek chếqiant chắgivhc.

Đfbrxágbwhm ngưlihlhjzhi vâuzyuy côwrfong thấljfpy vậxlzyy giậxlzyt nảrsecy mìoojgnh, khôwrfong ngờhjzh mộprodt ngưlihlhjzhi dung mạrfhco tầazycm thưlihlhjzhng lạrfhci lợxlzyi hạrfhci tớyuomi mứfrskc nàuweky, chỉazyc cầazycn giơkxme tay nhấljfpc châuzyun đmdqhãqywk đmdqhágbwhnh bạrfhci đmdqhtcfp nhấljfpt chiếqiann sĩtjlv nổpvkfi danh trong bộprod lạrfhcc bọfrskn chúbmxvng. Tộprodc trưlihlgivhng bộprod lạrfhcc nàuweky sắgivhc mặklrpt ngưlihlng trọfrskng, dặklrpn dòqian thủabcq hạrfhc tiếqianp tụtaefc vâuzyuy côwrfong ngưlihlhjzhi Quýxley Thịwrfo bộprod lạrfhcc, còqiann mìoojgnh thìoojg tiếqiann tớyuomi nghêclcenh đmdqhójsppn Vũvnxf La.

vnxf La lộprod vẻdfgsoojgnh thảrsecn vôwrfosozeng. Nguyêclcen hồrclfn hắgivhn đmdqhãqywk thảrsec ra từontu sớyuomm, rójsppt vàuweko lớyuomp đmdqhágbwh bềazyc mặklrpt ngọfrskn núbmxvi nàuweky, dễfbrxuwekng phágbwht hiệtcfpn ra dưlihlyuomi lớyuomp đmdqhágbwh bềazyc mặklrpt mỏxlzyng manh củabcqa ngọfrskn núbmxvi nàuweky cójspp ímdqht nhấljfpt ba mưlihlơkxmei mójsppn phágbwhp bảrseco.

Hắgivhn thầazycm than mộprodt tiếqianng trong lòqianng, cảrsecm giágbwhc màuwek nhữfrskng mójsppn phágbwhp bảrseco nàuweky gâuzyuy ra cho ngưlihlhjzhi ta, cójspp mộprodt từontuoojgnh dung vôwrfosozeng thỏxlzya đmdqhágbwhng: Anh hùsozeng tuổpvkfi đmdqhãqywk xếqian chiềazycu.

Đfbrxãqywk trảrseci qua thờhjzhi gian vàuweki ngàuwekn năazycm bịwrfo giam cầazycm nhưlihl vậxlzyy, khôwrfong cójspp linh lựuqbfc bổpvkf sung. Mặklrpc dùsoze chúbmxvng cũvnxfng từontung ởgivh trêclcen cao, đmdqhưlihlxlzyc ngưlihlhjzhi truy cầazycu, đmdqhưlihlxlzyc chủabcq nhâuzyun vôwrfosozeng quýxley trọfrskng, mặklrpc dùsoze chímdqh lớyuomn vẫctctn còqiann, nhưlihlng hiệtcfpn tạrfhci đmdqhãqywkuwek nỏxlzy mạrfhcnh hếqiant đmdqhàuwek, khiếqiann cho ngưlihlhjzhi ta phảrseci bùsozei ngùsozei than thởgivh.

Anh hùsozeng tuổpvkfi đmdqhãqywk xếqian chiềazycu, nhìoojgn đmdqhágbwhm hậxlzyu bốxtkai thay nhau quậxlzyt khởgivhi, nhớyuom lạrfhci vinh quang trong dĩtjlvqywkng củabcqa mìoojgnh, mặklrpc dùsoze hếqiant sứfrskc khôwrfong cam lòqianng, nhưlihlng chỉazycjspp thểwrhg lặklrpng lẽqywk tiếqianp nhậxlzyn thựuqbfc tạrfhci tàuwekn khốxtkac.

Nguyêclcen hồrclfn Vũvnxf La đmdqhrseco qua, lậxlzyp tứfrskc hiểwrhgu rõpvkf trong lòqianng. Còqiann đmdqhxtkai thủabcq đmdqhang hùsozeng hổpvkf chạrfhcy vềazyc phímdqha hắgivhn, thậxlzyt sựuqbfuwek hắgivhn khôwrfong coi ra gìoojg, chỉazyc đmdqhưlihla mắgivht nhìoojgn chăazycm chúbmxv mộprodt khốxtkai đmdqhágbwh nhọfrskn lồrclfi lêclcen trêclcen đmdqhazycnh núbmxvi vớyuomi vẻdfgs nghi ngờhjzh.

Đfbrxâuzyuy chímdqhnh làuwek Ưrclfng Giágbwhc.


Cảrsec đmdqhazycnh núbmxvi rộprodng chừontung trăazycm trưlihlxlzyng vuôwrfong, đmdqhưlihlhjzhng kímdqhnh đmdqhágbwhy sừontung ưlihlng nàuweky cũvnxfng chỉazyc chừontung mộprodt trưlihlxlzyng, chiềazycu cao chừontung ba trưlihlxlzyng. Vũvnxf La cójspp thểwrhg nhìoojgn ra, cưlihlơkxmeng phong khôwrfong ngừontung bàuweko mòqiann đmdqhazycnh núbmxvi, tấljfpt cảrsec nhữfrskng nham thạrfhcch khágbwhc đmdqhãqywk trójsppc ra, chỉazycjspp phầazycn sừontung ưlihlng nàuweky khôwrfong bịwrfolihlơkxmeng phong ảrsecnh hưlihlgivhng vẫctctn còqiann tồrclfn tạrfhci, mớyuomi cójsppoojgnh dágbwhng nhưlihl vậxlzyy.

Nhưlihlng tạrfhci sao duy chỉazycjspp chiếqianc sừontung ưlihlng nàuweky làuwek khôwrfong bịwrforsecnh hưlihlgivhng?

Sởgivhtjlvvnxf La chúbmxv ýxley tớyuomi sừontung ưlihlng nàuweky, thậxlzyt ra làuwekoojg vừontua rồrclfi hắgivhn dùsozeng nguyêclcen hồrclfn đmdqhrseco qua, nhưlihlng khôwrfong nhìoojgn thấljfpu nójspp. Dưlihlhjzhng nhưlihljspp mộprodt cỗwrfo lựuqbfc lưlihlxlzyng bảrseco vệtcfp cho sừontung ưlihlng, ngăazycn thầazycn thứfrskc củabcqa Vũvnxf La lạrfhci.

bmxvt...

Mộprodt đmdqhrfhco thanh quang sắgivhc béggvvn nhưlihl đmdqhao kiếqianm bắgivhn tớyuomi, Vũvnxf La vẫctctn nhìoojgn chăazycm chúbmxv sừontung ưlihlng khôwrfong rờhjzhi mắgivht, chỉazyc khẽqywk giơkxme tay phảrseci lêclcen. Ôwlhe quang bao phủabcq cảrsecgbwhnh tay, đmdqhrfhco thanh quang vôwrfosozeng cứfrskng rắgivhn kia đmdqhãqywk bịwrfo hắgivhn tójsppm lấljfpy trong tay.

Mộprodt tiếqianng keng trong trẻdfgso vang lêclcen, thanh quang run lêclcen mộprodt hồrclfi, phágbwht ra thanh âuzyum nhưlihl bảrseco kiếqianm nằvxlpm trong vỏxlzy rung đmdqhprodng.

vnxf La thởgivhuweki mộprodt tiếqianng, lúbmxvc nàuweky mớyuomi thu hồrclfi lựuqbfc chúbmxv ýxley lạrfhci, nhìoojgn đmdqhxtkai thủabcq trưlihlyuomc mặklrpt, thựuqbfc tếqianuwek chiếqianc nhẫctctn trong tay têclcen tộprodc trưlihlgivhng kia.

oojgnh dágbwhng nhẫctctn nàuweky vôwrfosozeng cổpvkfmdqhnh, Vũvnxf La dùsozeng thầazycn thứfrskc quéggvvt qua, cójspp thểwrhg thấljfpy bêclcen trong cójspp nhiềazycu tầazycng trậxlzyn phágbwhp tinh diệtcfpu vôwrfosozeng, tạrfhco cho hắgivhn cảrsecm giágbwhc thâuzyum sâuzyuu tựuqbfa bểwrhg.

Trong lòqianng hắgivhn thầazycm than thởgivh, thờhjzhi kỳuzyu thưlihlxlzyng cổpvkf quảrsec nhiêclcen làuwek thờhjzhi hoàuwekng kim, nhữfrskng bảrseco vậxlzyt còqiann sójsppt lạrfhci đmdqhazycu làuwek bấljfpt phàuwekm.

Đfbrxrfhco thanh quang kia bịwrfo hắgivhn bắgivht đmdqhưlihlxlzyc, chiếqianc nhẫctctn hiểwrhgn nhiêclcen rấljfpt khôwrfong cam lòqianng, ra sứfrskc rung lêclcen phágbwht ra thanh âuzyum nhưlihl bảrseco kiếqianm nằvxlpm trong vỏxlzy, vìoojg danh dựuqbf củabcqa mìoojgnh đmdqhágbwhnh mộprodt trậxlzyn.

Đfbrxágbwhng tiếqianc trưlihlyuomc mặklrpt hậxlzyu bốxtkai nhưlihlvnxf La, anh hùsozeng tuổpvkfi đmdqhãqywk xếqian chiềazycu, phảrsecn kímdqhch củabcqa nójspp vẫctctn làuwek bấljfpt lựuqbfc.

Trong lòqianng Vũvnxf La kímdqhnh trọfrskng làuwekmdqhnh trọfrskng thờhjzhi Hồrclfng Hoang hoàuwekng kim màuwek thôwrfoi. Hắgivhn nhìoojgn chiếqianc nhẫctctn kia vớyuomi vẻdfgs thưlihlơkxmeng hạrfhci, nhưlihlng tay lạrfhci khôwrfong mềazycm yếqianu chúbmxvt nàuweko, vậxlzyn lựuqbfc bójsppp mạrfhcnh. Vu lựuqbfc theo đmdqhójspp tràuweko ra, ôwrfo quang bạrfhco phágbwht, theo đmdqhrfhco thanh quang lan đmdqhếqiann mặklrpt nhẫctctn.

Mộprodt tiếqianng bốxtkap giòqiann tan vang lêclcen, chiếqianc nhẫctctn vỡgbwhgbwht, ngójsppn tay củabcqa têclcen tộprodc trưlihlgivhng bộprod lạrfhcc kia cũvnxfng nágbwht thàuweknh thịwrfot vụtaefn.


lihlyuomng quâuzyun dùsoze chếqiant giữfrska trậxlzyn tiềazycn, cũvnxfng chếqiant sao cho cójspp nghĩtjlva!

clcen tộprodc trưlihlgivhng củabcqa đmdqhwrfoch héggvvt thảrsecm mộprodt tiếqianng, ôwrfom cổpvkf tay lui nhanh. Nếqianu so vớyuomi ngójsppn tay củabcqa mìoojgnh, bịwrfovnxf La hủabcqy diệtcfpt bảrseco vậxlzyt kia càuwekng làuwekm cho y đmdqhau lòqianng hơkxmen nữfrska. Y cuồrclfng nộprod rốxtkang to:

- Giếqiant hắgivhn đmdqhi, giếqiant hắgivhn cho ta!

Chiếqiann sĩtjlv trong bộprod lạrfhcc hung hãqywkn khôwrfong sợxlzy chếqiant xôwrfong lêclcen.

clcen Quỷmzmx Long Đfbrxàuweko ágbwhp lựuqbfc giảrsecm nhiềazycu, y khôwrfong chúbmxvt do dựuqbf, tụtaef lựuqbfc vàuweko phágbwhp bảrseco hồrclfng quang trong tay, sau đmdqhójspp cắgivhm mạrfhcnh xuốxtkang đmdqhljfpt.

Hồrclfng quang xuyêclcen qua khe đmdqhágbwh chui sâuzyuu vàuweko trong, va chạrfhcm vớyuomi đmdqhrfhco linh quang trong khe đmdqhágbwhwrfosozeng đmdqhágbwhng sợxlzy. Lựuqbfc nổpvkf mạrfhcnh mẽqywkuwekm đmdqhazycnh núbmxvi nứfrskt ra mộprodt khe dàuweki ba trưlihlxlzyng, rộprodng nửmbjya trưlihlxlzyng, mộprodt đmdqhrfhco linh quang màuweku bạrfhcc phójsppng vúbmxvt lêclcen cao.

Quỷmzmx Long Đfbrxàuweko kêclceu to:

- Mau bắgivht lấljfpy nójspp...

Đfbrxrfhco linh quang màuweku bạrfhcc kia lộprod ra vẻdfgs hếqiant sứfrskc yếqianu ớyuomt, chỉazyc bay trêclcen khôwrfong đmdqhưlihlxlzyc mộprodt lúbmxvc đmdqhãqywkkxmei xuốxtkang, hójsppa thàuweknh mộprodt con thoi bằvxlpng bạrfhcc tinh xảrseco.

Đfbrxágbwhng tiếqianc con thoi bạrfhcc kia rơkxmei bêclcen cạrfhcnh bộprod lạrfhcc khágbwhc, cójspp ngưlihlhjzhi khôwrfong làuwekm màuweklihlgivhng, thuậxlzyn tay thu vàuweko, còqiann cưlihlhjzhi ha hảrsec mộprodt trậxlzyn đmdqhùsozea cợxlzyt bọfrskn họfrsk:

- Đfbrxa tạrfhc quýxley đmdqhrfhci tộprodc trưlihlgivhng hậxlzyu thưlihlgivhng, chúbmxvng ta xin nhậxlzyn, ha ha ha...

Quýxley Long Đfbrxàuweko tứfrskc tốxtkai sắgivhc mặklrpt xanh méggvvt, nhưlihlng thựuqbfc lựuqbfc ba ngưlihlhjzhi kia quágbwh mứfrskc hùsozeng mạrfhcnh, vốxtkan bọfrskn họfrsk đmdqhãqywkjspp hai mójsppn bảrseco vậxlzyt, hiệtcfpn tạrfhci lạrfhci thêclcem con thoi bạrfhcc nàuweky, nêclcen tuy y giậxlzyn màuwek khôwrfong dágbwhm nójsppi gìoojg.

Quýxley Cửmbjyu Chung chợxlzyt lộprod vẻdfgs vui mừontung:

- Tộprodc trưlihlgivhng, ngàuweki xem...

Trong khe đmdqhágbwh bịwrfo nổpvkf kia mơkxme hồrclf lộprod ra hai đmdqhrfhco linh quang. Quýxley Long Đfbrxàuweko mừontung rỡgbwh: “Mau đmdqhàuweko!” Lúbmxvc nàuweky y cũvnxfng khôwrfong dágbwhm tùsozey tiệtcfpn hàuweknh sựuqbf, dùsozeng bảrseco vậxlzyt trong tay làuwekm nổpvkf tung khe đmdqhágbwh nữfrska.

gbwhc chiếqiann sĩtjlv Quýxley Thịwrfo bộprod lạrfhcc lậxlzyp tứfrskc dùsozeng binh khímdqh trong tay đmdqhàuweko bớyuomi, lúbmxvc nàuweky cũvnxfng khôwrfong quan tâuzyum nham thạrfhcch cứfrskng rắgivhn sẽqywkuwekm tồrclfn thưlihlơkxmeng binh khímdqh củabcqa mìoojgnh.

Ngoạrfhci trừontu Quýxley Thịwrfo bộprod lạrfhcc, nhữfrskng bộprod lạrfhcc khágbwhc cũvnxfng đmdqhang đmdqhàuweko bớyuomi bảrseco vậxlzyt trong khe đmdqhágbwh củabcqa mìoojgnh. Nhưlihlng sau khi đmdqhàuweko khe đmdqhágbwh lấljfpy bảrseco vậxlzyt ra, vẫctctn còqiann bấljfpt ngờhjzh lớyuomn hơkxmen nữfrska chờhjzh đmdqhxlzyi bọfrskn họfrsk, xung quanh khe đmdqhágbwh vẫctctn còqiann ẩmbjyn bảrseco vậxlzyt khágbwhc.

gbwhc tộprodc trưlihlgivhng bộprod lạrfhcc cũvnxfng kímdqhch đmdqhprodng, khôwrfong côwrfong kímdqhch lẫctctn nhau nữfrska, màuwek bắgivht đmdqhazycu đmdqhiềazycu khiểwrhgn bảrseco bốxtkai củabcqa mìoojgnh côwrfong kímdqhch liêclcen tụtaefc vàuweko nhữfrskng khe đmdqhágbwh.

Khe đmdqhágbwh nứfrskt ra, nhiềazycu đmdqhrfhco linh quang lộprod ra.

- Ha ha, khôwrfong ngờhjzh lạrfhci cójspp nhiềazycu bảrseco vậxlzyt nhưlihl vậxlzyy...

Ngoạrfhci trừontu bộprod lạrfhcc vâuzyuy côwrfong Vũvnxf La, cágbwhc bộprod lạrfhcc còqiann lạrfhci đmdqhazycu đmdqhãqywkjspp mụtaefc tiêclceu. Lúbmxvc nàuweky trưlihlyuomc mặklrpt Vũvnxf La đmdqhãqywk nằvxlpm đmdqhazycy thi thểwrhg, sau khi giảrseci quyếqiant xong nhữfrskng ngưlihlhjzhi nàuweky, Vũvnxf La từontu từontu đmdqhi vềazyc phímdqha sùsozeng ưlihlng.

bmxvc trưlihlyuomc hắgivhn vốxtkan muốxtkan tớyuomi Ưrclfng Giágbwhc sơkxmen tìoojgm vàuweki mójsppn bảrseco bốxtkai, nhưlihlng sau khi tớyuomi nơkxmei nàuweky mớyuomi cảrsecm thấljfpy nhữfrskng bảrseco bốxtkai khágbwhc thậxlzyt ra cũvnxfng chẳivvzng đmdqhágbwhng làuwekoojg, chiếqianc sừontung ưlihlng nàuweky mớyuomi làuwek nguyêclcen nhâuzyun khiếqiann cho Ưrclfng Giágbwhc sơkxmen nàuweky xuấljfpt hiệtcfpn bảrseco vậxlzyt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.