Tiên Tuyệt

Chương 443 : Đoạt bảo trên đỉnh núi (Hạ)

    trước sau   
Quýmiim Long Đoplkàgvyao nókqrii:

- Sau đfgpiókqri mấxinwy lầzgein tầzgeim bảtxooo nữexffa, mặeaqtc dùixdmkqri thầzgein binh nàgvyay bảtxooo vệjuqs, nêlgusn ta vẫxokvn còxxdpn sốwukkng, nhưzukzng cũrvtqng khômokvng lấxinwy đfgpiưzukzixdmc mókqrin thầzgein binh nàgvyao nữexffa. Lầzgein nàgvyay cókqri Đoplkestpi nhâhinwn trờxinwi giáijlrng hợixdmp táijlrc, ta nghĩuuty nhấxinwt đfgpijuqsnh chúexavng ta sẽfami khômokvng đfgpiếkhvin nỗxltbi trởlgus vềkqri tay khômokvng.

rvtq La cũrvtqng hiểfhpwu, quảtxoo nhiêlgusn đfgpiúexavng nhưzukzodjwnh suy đfgpiijlrn, chỉeaqtgvya đfgpiokbi nhặeaqtt đfgpiưzukzixdmc, chỉeaqt dựwfwfa vàgvyao linh lựwfwfc củszgsa trậvddtn pháijlrp ngưzukzng tụodjwlgusn trong pháijlrp bảtxooo mớeplxi cókqri thểfhpw pháijlrt huy uy lựwfwfc...

Khômokvng đfgpiúexavng! Thếkhvi giớeplxi nàgvyay cơlgus hồokbi khômokvng cókqri linh lựwfwfc, chủszgsy thủszgs hồokbing quang nàgvyay cókqri lẽfamigvya nhờxinwgvyao linh lựwfwfc còxxdpn sókqrit lạestpi từaacr trưzukzeplxc, chốwukkng đfgpiuuty cho tớeplxi bâhinwy giờxinw.

Vừaacra đfgpiưzukza ra kếkhvit luậvddtn nàgvyay, vốwukkn Vũrvtq La khômokvng quan tâhinwm lắnkgmm tớeplxi lầzgein tầzgeim bảtxooo Ưupawng Giáijlrc sơlgusn nàgvyay, hiệjuqsn tạestpi cũrvtqng khômokvng khỏmwohi cókqri chúexavt kífikich đfgpiblbang. Vìodjw sao? Bởlgusi vìodjw mộblbat mókqrin pháijlrp bảtxooo cókqri thểfhpw dựwfwfa vàgvyao linh lựwfwfc tífikich trữexff củszgsa mìodjwnh màgvyafnkbo dàgvyai trong mấxinwy ngàgvyan nămiimm, mãoeshi đfgpiếkhvin bâhinwy giờxinwxxdpn cókqri thểfhpw pháijlrt huy ra uy lựwfwfc, chứeaqtng tỏmwoh bảtxooo bốwukki trêlgusn Ưupawng Giáijlrc sơlgusn nàgvyay khômokvng phảtxooi tầzgeim thưzukzxinwng.

Cho dùixdm khômokvng thífikich hợixdmp cho mìodjwnh sửijck dụodjwng, cũrvtqng cókqri thểfhpw thu thậvddtp mang vềkqri nghiêlgusn cửijcku tham khảtxooo.


Đoplkang đfgpii trêlgusn đfgpiưzukzxinwng, Quýmiim Long Đoplkàgvyao chợixdmt bưzukzeplxc chậvddtm lạestpi, tớeplxi bêlgusn cạestpnh Vũrvtq La, thầzgein sắnkgmc đfgpizgeiy lo lắnkgmng, thưzukzơlgusng lưzukzixdmng vớeplxi hắnkgmn:

- Đoplkestpi nhâhinwn, xem ra lầzgein nàgvyay muốwukkn ămiimn mộblbat mìodjwnh làgvya khômokvng cókqri hy vọykesng. Lúexavc trưzukzeplxc nhữexffng kẻodjw tậvddtp kífikich chúexavng ta, bấxinwt quáijlr chỉeaqtgvya nhữexffng bộblba lạestpc cókqri thựwfwfc lựwfwfc yếkhviu kéfnkbm. Ngay cảtxoo bọykesn chúexavng cũrvtqng biếkhvit đfgpiưzukzixdmc tin nàgvyay, chắnkgmc chắnkgmn nhữexffng đfgpiestpi bộblba lạestpc cũrvtqng sẽfami pháijlrt hiệjuqsn đfgpiưzukzixdmc.

rvtq La hỏmwohi:

- Chúexavng ta khômokvng thểfhpw tráijlrnh nhữexffng đfgpiestpi bộblba lạestpc kia đfgpiưzukzixdmc sao?

Quýmiim Long Đoplkàgvyao cưzukzxinwi khổixdm:

- Khômokvng tráijlrnh đfgpiưzukzixdmc. Xung quanh Ưupawng Giáijlrc sơlgusn, thômokvng đfgpiestpo dẫxokvn tớeplxi đfgpiókqri chỉeaqtkqri mộblbat cửijcka ra duy nhấxinwt, bằmwohng khômokvng mỗxltbi lầzgein tầzgeim bảtxooo Ưupawng Giáijlrc sơlgusn cũrvtqng khômokvng đfgpixokvm máijlru tớeplxi mứeaqtc nhưzukz vậvddty.

rvtq La gậvddtt đfgpizgeiu:

- Ta hiểfhpwu, yêlgusn tâhinwm đfgpii. Chúexavng ta hợixdmp lựwfwfc đfgpiáijlrnh cưzukzixdmc mộblbat lầzgein, thàgvyanh sựwfwf tạestpi thiêlgusn.

Quýmiim Long Đoplkàgvyao cũrvtqng gậvddtt đfgpizgeiu.

Quảtxoo nhiêlgusn đfgpii chưzukza đfgpiưzukzixdmc bao lâhinwu, phífikia trưzukzeplxc trong bókqring tốwukki chợixdmt cókqri ngưzukzxinwi lêlgusn tiếkhving quáijlrt:

- Ngưzukzxinwi nàgvyao!

Quýmiim Cửijcku Chung khômokvng dáijlrm chậvddtm trễmwyh, vộblbai vàgvyang đfgpiáijlrp:

- Quýmiim Thịjuqs bộblba lạestpc Quýmiim Cửijcku Chung.


Quýmiim Long Đoplkàgvyao lấxinwy mắnkgmt ra hiệjuqsu vớeplxi mọykesi ngưzukzxinwi, cáijlrc chiếkhvin sĩuuty lậvddtp tứeaqtc đfgpikqri phòxxdpng cẩodcen thậvddtn. Trong bókqring tốwukki trưzukzeplxc mặeaqtt chậvddtm rãoeshi xuấxinwt hiệjuqsn mộblbat nhókqrim ngưzukzxinwi, tay cầzgeim binh khífiki, vẻodjw mặeaqtt bấxinwt thiệjuqsn. Quýmiim Cửijcku Chung tiếkhvin lêlgusn trao đfgpiixdmi, Quýmiim Long Đoplkàgvyao cũrvtqng đfgpii theo. Đoplkwukki phưzukzơlgusng tựwfwfa hồokbirvtqng hiểfhpwu mộblbat mìodjwnh khômokvng thểfhpw đfgpiblbac chiếkhvim đfgpiưzukzixdmc bảtxooo tàgvyang Ưupawng Giáijlrc sơlgusn, hai bêlgusn bèfgpin ưzukzeplxc đfgpijuqsnh trưzukzeplxc khi tìodjwm thấxinwy bảtxooo vậvddtt sẽfami khômokvng xâhinwm phạestpm lẫxokvn nhau, sau đfgpiókqri kếkhvit bạestpn màgvya đfgpii.

Quan hệjuqs kếkhvit minh nhưzukz vậvddty hếkhvit sứeaqtc rờxinwi rạestpc, tấxinwt cảtxoo mọykesi ngưzukzxinwi đfgpikqriu hiểfhpwu mộblbat khi xuấxinwt hiệjuqsn bảtxooo vậvddtt khiếkhvin cho ai nấxinwy thèfgpim nhỏmwohoeshi, vậvddty liêlgusn minh sẽfami chia rẽfami trong nháijlry mắnkgmt. Bấxinwt quáijlr trưzukzeplxc khi bảtxooo bốwukki xuấxinwt hiệjuqsn, bộblba lạestpc nàgvyao cũrvtqng muốwukkn bảtxooo tồokbin thựwfwfc lựwfwfc.

Ngay sau đfgpiókqri, dọykesc trêlgusn đfgpiưzukzxinwng đfgpii bọykesn họykes gặeaqtp đfgpiưzukzixdmc mưzukzxinwi mấxinwy bộblba lạestpc kháijlrc, thựwfwfc lựwfwfc mỗxltbi bộblba lạestpc nhưzukz vậvddty cũrvtqng khômokvng dưzukzeplxi Quýmiim Thịjuqs bộblba lạestpc. Nếkhviu tífikinh ra, trừaacr nhâhinwn tốwukkrvtq La ra, thựwfwfc lựwfwfc củszgsa Quýmiim Thịjuqs bộblba lạestpc trong sốwukk nhữexffng bộblba lạestpc tớeplxi đfgpiâhinwy tầzgeim bảtxooo cũrvtqng cókqri hạestpng, cókqri đfgpiiềkqriu đfgpiếkhvim ngưzukzixdmc từaacrzukzeplxi lêlgusn.

rvtq La dùixdmng nguyêlgusn hồokbin quan sáijlrt mộblbat phen, trong mỗxltbi bộblba lạestpc nhưzukz vậvddty cũrvtqng cókqri mộblbat hay hai mókqrin pháijlrp bảtxooo, xem ra nhữexffng ngưzukzxinwi nàgvyay tớeplxi đfgpiâhinwy đfgpiãoeshkqri chuẩodcen bịjuqs từaacr trưzukzeplxc.

Nhiềkqriu thếkhvi lựwfwfc nhưzukz vậvddty tụodjw tậvddtp lạestpi vớeplxi nhau, muốwukkn khômokvng sinh chuyệjuqsn cũrvtqng khókqri. Nhưzukzng khômokvng cókqri nhàgvyagvyao cókqrixxdpng tin mìodjwnh cókqri thểfhpw gồokbim thâhinwu tấxinwt cảtxoo nhữexffng nhàgvya kháijlrc. Nếkhviu tùixdmy tiệjuqsn xuấxinwt thủszgs, chắnkgmc chắnkgmn bịjuqs ngưzukzxinwi kháijlrc ngồokbii ngoàgvyai ngưzukz ômokvng đfgpinkgmc lợixdmi, cho nêlgusn nhàgvyagvyao cũrvtqng âhinwm thầzgeim ưzukzeplxc thúexavc thủszgs hạestp củszgsa mìodjwnh kìodjwm chếkhvi.

lgusi nàgvyay đfgpiãoeshijlrch cửijcka ra rấxinwt gầzgein, đfgpii hơlgusn mộblbat canh giờxinw, bọykesn họykes đfgpiãoesh nghe tiếkhving giókqrigvyao théfnkbt vang lêlgusn ởlgus cửijcka ra.

Mộblbat tảtxoong đfgpiáijlr bịjuqszukzơlgusng phong thổixdmi bay khỏmwohi đfgpieaqtnh Ưupawng Giáijlrc sơlgusn, đfgpivddtp thậvddtt mạestpnh vàgvyao giữexffa sưzukzxinwn núexavi, chấxinwn đfgpiblbang thậvddtt mạestpnh truyềkqrin vàgvyao sơlgusn đfgpiblbang. Nhữexffng chiếkhvin sĩuutykqri thựwfwfc lựwfwfc kéfnkbm mộblbat chúexavt khômokvng khỏmwohi bịjuqs chấxinwn cho lùixdmng bùixdmng lỗxltb tai mộblbat hồokbii lâhinwu.

Từaacr đfgpizgeiu đfgpiếkhvin cuốwukki Vũrvtq La hếkhvit sứeaqtc trầzgeim mặeaqtc, nhìodjwn qua nhưzukz mộblbat chiếkhvin sĩuuty tầzgeim thưzukzxinwng trong Quýmiim Thịjuqs bộblba lạestpc. Dưzukzxinwng nhưzukz Quýmiim Long Đoplkàgvyao cốwukk ýmiim giấxinwu diếkhvim thâhinwn phậvddtn Vũrvtq La, cho nêlgusn khômokvng giớeplxi thiệjuqsu hắnkgmn vớeplxi nhữexffng bộblba lạestpc kháijlrc.

Tiếkhving giókqrilgusn ngoàgvyai càgvyang ngàgvyay càgvyang mạestpnh, từaacrng tia cưzukzơlgusng phong bay ngưzukzixdmc vàgvyao theo cửijcka ra, thậvddtm chífikikqrigvyai tia bay tớeplxi trưzukzeplxc mặeaqtt mọykesi ngưzukzxinwi, quéfnkbt qua trêlgusn mặeaqtt giốwukkng nhưzukz bịjuqs mộblbat thỏmwohi sắnkgmt nung đfgpimwoh phớeplxt qua.

Tấxinwt cảtxoo mọykesi ngưzukzxinwi làgvya loạestpi ngưzukzxinwi dồokbii dàgvyao kinh nghiệjuqsm, hiểfhpwu rằmwohng tìodjwnh hìodjwnh nhưzukz vậvddty cókqri nghĩuutya làgvya phong triềkqriu sắnkgmp sửijcka qua. Trờxinwi bêlgusn ngoàgvyai tốwukki đfgpien, mỗxltbi ngàgvyay trưzukzeplxc lúexavc bìodjwnh minh, thômokvng thưzukzxinwng cưzukzơlgusng phong sẽfami giáijlrn đfgpioạestpn trong mộblbat thờxinwi gian ngắnkgmn.

odjw vậvddty tấxinwt cảtxoo mọykesi ngưzukzxinwi đfgpikqriu rụodjwc rịjuqsch kífikich đfgpiblbang, tộblbac trưzukzlgusng cáijlrc bộblba lạestpc đfgpikqriu hạestp giọykesng dặeaqtn dòxxdp kếkhvi hoạestpch cho cáijlrc chiếkhvin sĩuuty củszgsa mìodjwnh. Cũrvtqng khômokvng cókqriodjw nhiềkqriu ngoàgvyai “chưzukza cókqri bảtxooo bốwukki chưzukza cho phéfnkbp xuấxinwt thủszgs”, “xuấxinwt thủszgs phảtxooi hung áijlrc, khômokvng lưzukzu ngưzukzxinwi sốwukkng”...

Dầzgein dầzgein tiếkhving giókqrilgusn tai nhỏmwoh đfgpii, cuốwukki cùixdmng cảtxoo thiêlgusn đfgpijuqsa trởlguslgusn yêlgusn tĩuutynh khômokvng tiếkhving đfgpiblbang. Trong đfgpiưzukzxinwng hầzgeim, chỉeaqtkqri tiếkhving hômokv hấxinwp ồokbiokbiodjw khẩodcen trưzukzơlgusng củszgsa chiếkhvin sĩuutyijlrc bộblba lạestpc.

- Đoplki!


rvtqng khômokvng biếkhvit làgvya ai bấxinwt ngờxinwlgusu lêlgusn mộblbat tiếkhving, mọykesi ngưzukzxinwi đfgpiokbing loạestpt ùixdma lêlgusn.

zukzeplxi tìodjwnh cảtxoonh nàgvyay, dùixdm biếkhvit rõeomumokvng lêlgusn trưzukzeplxc cũrvtqng chưzukza chắnkgmc đfgpiãoeshkqri thu hoạestpch tốwukkt nhấxinwt, nhưzukzng ai nấxinwy khômokvng nhịjuqsn đfgpiưzukzixdmc, cũrvtqng muốwukkn xômokvng ra sớeplxm mộblbat chúexavt. Cửijcka ra nhỏmwoh hẹuutyp, nhiềkqriu ngưzukzxinwi ra cùixdmng lúexavc nhưzukz vậvddty, nhấxinwt thờxinwi chậvddtt chộblbai. Lúexavc nàgvyay nhữexffng liêlgusn minh tạestpm thờxinwi đfgpiãoesh pháijlrt huy táijlrc dụodjwng, mưzukzxinwi mấxinwy bộblba lạestpc nàgvyay lậvddtp tứeaqtc chia làgvyam bốwukkn phe, chéfnkbm giếkhvit hỗxltbn loạestpn.

Sau khi bỏmwoh lạestpi bảtxooy táijlrm cáijlri xáijlrc ởlgus cửijcka ra, tấxinwt cảtxoo mọykesi ngưzukzxinwi mớeplxi ra ngoàgvyai hếkhvit.

Sau khi đfgpii ra, tấxinwt cảtxoo mọykesi ngưzukzxinwi khômokvng cókqri ýmiimijlro thùixdm thanh toáijlrn, bắnkgmt đfgpizgeiu sửijck dụodjwng cảtxoo tay lẫxokvn châhinwn bòxxdplgusn đfgpieaqtnh núexavi.

Trong thếkhvi giớeplxi dưzukzeplxi lòxxdpng đfgpixinwt nàgvyay, Ưupawng Giáijlrc sơlgusn cũrvtqng làgvya mộblbat ngọykesn núexavi cao. Đoplkãoesh trảtxooi qua phong triềkqriu vàgvyai ngàgvyan nămiimm bàgvyao mòxxdpn, cũrvtqng còxxdpn cao chừaacrng hai ngàgvyan trưzukzixdmng. Tuy rằmwohng trong mắnkgmt Vũrvtq La bấxinwt quáijlr chỉeaqtgvya mộblbat ngọykesn đfgpiokbii hơlgusi cao mộblbat chúexavt, nhưzukzng ởlgus thếkhvi giớeplxi nàgvyay, nếkhviu so vớeplxi nhữexffng ngọykesn núexavi kháijlrc đfgpiãoesh bịjuqszukzơlgusng phong thổixdmi mòxxdpn đfgpieaqtnh trởlguslgusn bằmwohng phẳjuqsng, Ưupawng Giáijlrc sơlgusn nàgvyay cũrvtqng nhưzukz hạestpc giữexffa đfgpiàgvyan gàgvya.

lgusn nữexffa trêlgusn đfgpieaqtnh Ưupawng Giáijlrc sơlgusn vẫxokvn còxxdpn giữexff đfgpiưzukzixdmc mộblbat đfgpieaqtnh nhọykesn.

Dọykesc trêlgusn đfgpiưzukzxinwng đfgpii, Quýmiim Cửijcku Chung giảtxooi thífikich vớeplxi Vũrvtq La lai lịjuqsch têlgusn Ưupawng Giáijlrc sơlgusn.

odjwnh dáijlrng ngọykesn núexavi nàgvyay hơlgusi giốwukkng chim ưzukzng, mộblbat bêlgusn lồokbii ra ngoàgvyai giốwukkng nhưzukz mỏmwoh ưzukzng. Nhưzukzng trêlgusn “đfgpizgeiu ưzukzng” lạestpi cókqri mộblbat đfgpieaqtnh nhọykesn giốwukkng nhưzukz mộblbat chiếkhvic sừaacrng, cho nêlgusn mớeplxi gọykesi làgvya Ưupawng Giáijlrc (sừaacrng) sơlgusn.

Ngọykesn núexavi đfgpiãoesh trảtxooi qua vàgvyai ngàgvyan nămiimm cưzukzơlgusng phong bàgvyao mòxxdpn, trởlguslgusn cựwfwfc kỳtpxo hiểfhpwm trờxinw, nhưzukzng vẫxokvn cókqri khômokvng ífikit khe đfgpiáijlr. Đoplkwukki vớeplxi chiếkhvin sĩuutyijlrc bộblba lạestpc vốwukkn khỏmwohe mạestpnh cưzukzxinwng tráijlrng, leo lêlgusn ngọykesn núexavi nhưzukz vậvddty hếkhvit sứeaqtc dễmwyhgvyang.

Bọykesn họykes chỉeaqtkqri thờxinwi gian nửijcka canh giờxinw, hếkhvit thờxinwi gian nàgvyay, bấxinwt kểfhpwkqriodjwm đfgpiưzukzixdmc bảtxooo tàgvyang hay khômokvng đfgpikqriu phảtxooi lậvddtp tứeaqtc trởlgus xuốwukkng lòxxdpng đfgpixinwt. Cho nêlgusn ai nấxinwy ra sứeaqtc bòxxdplgusn thậvddtt nhanh.

Đoplkblba cao hai ngàgvyan trưzukzixdmng, cho dùixdmgvya nhữexffng chiếkhvin sĩuuty mạestpnh mẽfamigvyay cũrvtqng phảtxooi mấxinwt khoảtxoong thờxinwi gian ămiimn xong bữexffa cơlgusm mớeplxi lêlgusn tớeplxi nơlgusi, thờxinwi gian còxxdpn lạestpi cho bọykesn họykes khômokvng nhiềkqriu lắnkgmm.

Bấxinwt quáijlrrvtqng may Ưupawng Giáijlrc sơlgusn cũrvtqng khômokvng làgvyam cho bọykesn họykes thấxinwt vọykesng. Chiếkhvin sĩuutylgusn đfgpiưzukzixdmc đfgpieaqtnh núexavi đfgpizgeiu tiêlgusn đfgpitxooo mắnkgmt nhìodjwn qua, lậvddtp tứeaqtc pháijlrt hiệjuqsn mộblbat đfgpiestpo linh quang chợixdmt lókqrie lêlgusn gầzgein đfgpiókqri.

- Ởtxoo đfgpiâhinwy!

ijlrc chiếkhvin sĩuuty àgvyao tớeplxi, chỉeaqt thấxinwy mộblbat đfgpiestpo ngâhinwn quang mờxinw nhạestpt lókqrie lêlgusn trong mộblbat khe đfgpiáijlr. Cókqri lẽfami gầzgein đfgpiâhinwy khe đfgpiáijlrgvyay bịjuqszukzơlgusng phong bàgvyao mòxxdpn, cho nêlgusn hàgvyao quang củszgsa bảtxooo vậvddtt ẩodcen bêlgusn trong mớeplxi lộblba ra ngoàgvyai.

A... Mộblbat tiếkhving kêlgusu thêlguszukzơlgusng thảtxoom thiếkhvit vang lêlgusn, sau lưzukzng mộblbat têlgusn chiếkhvin sĩuuty đfgpiang vâhinwy quanh khe đfgpiáijlr lộblba ra mộblbat vếkhvit thưzukzơlgusng thậvddtt lớeplxn, mộblbat bảtxooo nhiễmwyhu chợixdmt lókqrie lêlgusn.

- Đoplkblbang thủszgs!

Mộblbat tiếkhving quáijlrt vang lêlgusn, nhấxinwt thờxinwi cụodjwc diệjuqsn trởlguslgusn khômokvng thểfhpwgvyao kiểfhpwm soáijlrt. Tiếkhving vũrvtq khífiki va chạestpm, tiếkhving ômokv quang rífikit lêlgusn, tiếkhving binh khífiki đfgpiâhinwm vàgvyao thâhinwn thểfhpw, tiếkhving kêlgusu théfnkbt lạestpc giọykesng, tiếkhving gàgvyao thảtxoom thiếkhvit trưzukzeplxc khi chếkhvit... Hoàgvyan toàgvyan pháijlr vỡuuty sựwfwflgusn tĩuutynh củszgsa màgvyan đfgpiêlgusm.

Cho đfgpiếkhvin lúexavc nàgvyay, Vũrvtq La mớeplxi chậvddtm rãoeshi bòxxdplgusn.

Trêlgusn đfgpieaqtnh núexavi đfgpiãoesh đfgpifhpw lạestpi mưzukzxinwi mấxinwy cỗxltb thi thểfhpw.

Quýmiim Long Đoplkàgvyao đfgpiãoeshexavt ra pháijlrp bảtxooo củszgsa mìodjwnh, hồokbing quang bao phủszgs, gom cáijlrc chiếkhvin sĩuuty Quýmiim Thịjuqs bộblba lạestpc lạestpi mộblbat chỗxltb, vâhinwy thàgvyanh vòxxdpng tròxxdpn, ngămiimn cảtxoon mộblbat đfgpiestpi bộblba lạestpc bêlgusn ngoàgvyai cômokvng kífikich.

Chỉeaqt trong thờxinwi gian ngắnkgmn ngủszgsi nhưzukz vậvddty, bêlgusn cạestpnh Quýmiim Long Đoplkàgvyao chỉeaqtxxdpn lạestpi sáijlru ngưzukzxinwi, ba ngưzukzxinwi kia cũrvtqng đfgpiãoesh trởlgus thàgvyanh ba cáijlri xáijlrc khômokvng hồokbin vômokv tri vômokv giáijlrc nằmwohm dưzukzeplxi đfgpixinwt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.