Tiên Tuyệt

Chương 442 : Đoạt bảo trên đỉnh núi (Thượng)

    trước sau   
pyltn chiếqglzn sĩahefucuqc đwsmaêpyltm cũierung cówibn chúmixft kỳeamd quáucuqi, thấqyzxp giọejbwng hỏxsrji:

- Tộwsmac trưzvjizvjing, cówibn chuyệyhihn gìzsel vậqepuy, chẳejbwng lẽwuwg ngưzvjijiioi nàxtoqy đwsmaãyxud chếqglzt hay sao?

Y vừwybsa hỏxsrji vừwybsa liếqglzc vềavku phíeamda Vũieru La. Hai mắycjxt Vũieru La thìzselnh lìzselnh mởzvji ra, mộwsmat đwsmakvzio ôjiio quang màxtoqu vàxtoqng nhạkvzit lówibne lêpyltn trong mắycjxt hắycjxn, ngưzvjijiioi nọejbw bịeawnxtoqm cho sợljuj đwsmaếqglzn nỗxnhxi thédfmjt lêpyltn mộwsmat tiếqglzng chówibni tai:

- A!

Y chỉrxoy thấqyzxy mắycjxt mìzselnh hoa lêpyltn mộwsmat cáucuqi, Vũieru La đwsmaãyxud đwsmaycjxng trưzvjieszkc mặwibnt y cùeamdng Quỷssqe Long Đsyleàxtoqo, tinh khíeamd thầvzapn sung mãyxudn:

- Tấqyzxt cảqyzx dậqepuy rồvymei sao, bao giờjiiopyltn đwsmaưzvjijiiong?


pyltn chiếqglzn sĩahef trựahefc đwsmaêpyltm vộwsmai vàxtoqng nhìzseln Quýknsd Long Đsyleàxtoqo, tộwsmac trưzvjizvjing Đsylekvzii nhâiemvn cũierung khôjiiong dáucuqm chậqepum trêpylt:

- Đsyleljuji mọejbwi ngưzvjijiioi ăsylen đwsmaiểvbrdm tâiemvm đwsmaãyxud. Đsylekvzii nhâiemvn trờjiioi giáucuqng ngàxtoqi cũierung ăsylen cùeamdng chúmixfng ta mộwsmat chúmixft...

- Khôjiiong cầvzapn.

ieru La nówibni xong, lậqepup tứycjxc biếqglzn mấqyzxt trưzvjieszkc mặwibnt hai ngưzvjijiioi Quýknsd Long Đsyleàxtoqo. Hai ngưzvjijiioi còxwvgn tưzvjizvjing rằyxudng bịeawn hoa mắycjxt, chăsylem chúmixf nhìzseln lạkvzii, Vũieru La đwsmaãyxud ngồvymei ởzvji chỗxnhxieru, vẫzvjin làxtoqzvji thếqglz trưzvjieszkc kia, hai mắycjxt nhắycjxm lạkvzii, giốdikzng nhưzvjiyxudy giờjiio khôjiiong hềavku đwsmawsmang đwsmaqepuy.

Hai ngưzvjijiioi Quýknsd Long Đsyleàxtoqo run lêpyltn mộwsmat cáucuqi, têpyltn chiếqglzn sĩahef trựahefc đwsmaêpyltm nơxtoqm nớeszkp lo sợljuj:

- Tộwsmac trưzvjizvjing...

Quýknsd Long Đsyleàxtoqo chậqepum rãyxudi lắycjxc đwsmavzapu:

- Chớeszkwibni nữssqea, ăsylen cơxtoqm đwsmai.

ieru La khôjiiong ăsylen khôjiiong uốdikzng khôjiiong ngủwibn khôjiiong nghỉrxoy, nhưzvjing vẫzvjin khỏxsrje mạkvzinh nhưzvji thưzvjijiiong, cùeamdng đwsmai vớeszki mọejbwi ngưzvjijiioi, khôjiiong hềavku lộwsma vẻeawn mỏxsrji mệyhiht. Đsyleếqglzn trưzvjia, Quýknsd Long Đsyleàxtoqo lạkvzii nówibni thầvzapm trong lòxwvgng: “Rốdikzt cụsylec têpyltn nàxtoqy cówibn phảqyzxi làxtoq ngưzvjijiioi khôjiiong, ngưzvjijiioi củwibna Giảqyzxn Thịeawn bộwsma lạkvzic gọejbwi hắycjxn làxtoq Đsylekvzii nhâiemvn trờjiioi giáucuqng, chẳejbwng lẽwuwgxtoq quáucuqi vậqeput nàxtoqo đwsmaówibn...”

Rốdikzt cụsylec mọejbwi ngưzvjijiioi cũierung đwsmaãyxud tớeszki Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn.

ucuqch đwsmaáucuq củwibna ngọejbwn númixfi nàxtoqy rõpvbhxtoqng cứycjxng rắycjxn hơxtoqn nhiềavkuu nơxtoqi kháucuqc. Thỉrxoynh thoảqyzxng cówibn thểvbrd thấqyzxy trêpyltn váucuqch đwsmaáucuq xuấqyzxt hiệyhihn kếqglzt tinh do mộwsmat íeamdt kim loạkvzii vàxtoq thạkvzich anh hìzselnh thàxtoqnh dưzvjieszki nhiệyhiht đwsmawsma cao.

Mộwsmat têpyltn chiếqglzn sĩahef Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic đwsmaang đwsmai chợljujt pháucuqt hiệyhihn ra mộwsmat khốdikzi quặwibnng kim loạkvzii lồvymei ra mộwsmat nửxftja trêpyltn váucuqch đwsmaáucuq, hưzvjing phấqyzxn gọejbwi mọejbwi ngưzvjijiioi dừwybsng lạkvzii. Tấqyzxt cảqyzx đwsmasylec đwsmawuwgo mộwsmat hồvymei, mấqyzxt rấqyzxt nhiềavkuu sứycjxc lựahefc trêpyltn váucuqch đwsmaáucuq cứycjxng rắycjxn nàxtoqy, rốdikzt cụsylec cũierung lấqyzxy đwsmaưzvjiljujc khốdikzi quặwibnng kim loạkvzii kia.

Sau khi tiếqglzn vàxtoqo Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn, tìzselnh hìzselnh nhưzvji vậqepuy thỉrxoynh thoảqyzxng pháucuqt sinh. Ngưzvjijiioi Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic vôjiioeamdng hưzvjing phấqyzxn, sắycjxc mặwibnt Vũieru La lạkvzii lộwsma vẻeawn ngưzvjing trọejbwng.


Bọejbwn Quýknsd Long Đsyleàxtoqo khôjiiong pháucuqt hiệyhihn đwsmaưzvjiljujc, nhưzvjing Vũieru La cówibn thểvbrd cảqyzxm giáucuqc đwsmaưzvjiljujc, Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn nàxtoqy sáucuqt khíeamd rấqyzxt nặwibnng.

wibn lẽwuwgjiio tậqepun năsylem tháucuqng trưzvjieszkc đwsmaâiemvy, nơxtoqi nàxtoqy chíeamdnh làxtoq thưzvjiljujng cổrdet chiếqglzn trưzvjijiiong.

wibn lẽwuwgzvjieszki Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn nàxtoqy thai nghédfmjn tuyệyhiht thếqglz hung vậqeput nàxtoqo đwsmaówibn.

wibn lẽwuwg... Cówibn lẽwuwg chỉrxoyxtoqzsel mỗxnhxi lầvzapn tầvzapm bảqyzxo Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn, sốdikz vong hồvymen chếqglzt ởzvjixtoqi nàxtoqy quáucuq nhiềavkuu.

Mỗxnhxi chiếqglzn sĩahef Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic cũierung gówibnp nhặwibnt vàxtoqi khốdikzi quặwibnng kim loạkvzii, so sáucuqnh vớeszki nhau, ai nấqyzxy vui cưzvjijiioi rạkvzing rỡxsrj. Phẩirifm chấqyzxt củwibna quặwibnng kim loạkvzii nơxtoqi nàxtoqy tốdikzt hơxtoqn nhữssqeng nơxtoqi kháucuqc rấqyzxt nhiềavkuu, cówibn thểvbrdeamdng luyệyhihn chếqglz đwsmaao kiếqglzm sắycjxc bédfmjn hơxtoqn. Tấqyzxt cảqyzx mọejbwi ngưzvjijiioi đwsmaãyxudwibn binh khíeamd vừwybsa tay mìzselnh, sau khi trởzvji vềavku chỉrxoywibn thểvbrd cho con cháucuqu mìzselnh nhữssqeng quặwibnng kim loạkvzii nàxtoqy.

ieru La khôjiiong nówibni cho nhữssqeng ngưzvjijiioi nàxtoqy biếqglzt, nhữssqeng quặwibnng kim loạkvzii ởzvji đwsmaâiemvy đwsmaãyxud sớeszkm bịeawnucuqt khíeamdxtoqi nàxtoqy xâiemvm nhậqepup. Nếqglzu dùeamdng chúmixfng chếqglz tạkvzio đwsmaao kiếqglzm, trảqyzxi qua lâiemvu ngàxtoqy dàxtoqi tháucuqng, hấqyzxp thu máucuqu ngưzvjijiioi, nhấqyzxt đwsmaeawnnh cuốdikzi cùeamdng sẽwuwg trởzvji thàxtoqnh mộwsmat thanh hung binh, đwsmadikzi vớeszki chủwibn nhâiemvn chỉrxoywibn hạkvzii màxtoq khôjiiong cówibn lợljuji.

Mọejbwi ngưzvjijiioi còxwvgn đwsmaang nówibni cưzvjijiioi vui vẻeawn, trong đwsmaưzvjijiiong hầvzapm phíeamda trưzvjieszkc thìzselnh lìzselnh lówibne lêpyltn mộwsmat đwsmakvzio hàxtoqn quang, sáucuqt khíeamd đwsmawsmat ngộwsmat ậqepup tớeszki. Quýknsd Cửxftju Chung đwsmai đwsmavzapu quáucuqt to mộwsmat tiếqglzng, thâiemvn thểvbrd bạkvzio pháucuqt lựahefc lưzvjiljujng hùeamdng mạkvzinh khôjiiong tưzvjiơxtoqng xứycjxng vớeszki tuổrdeti táucuqc củwibna lãyxudo chúmixft nàxtoqo, cáucuqnh tay gạkvzit mạkvzinh ra ngoàxtoqi mộwsmat cáucuqi. Chỉrxoy nghe mộwsmat tiếqglzng keng trong trẻeawno vang lêpyltn, hàxtoqn quang kia bịeawn bứycjxc lui trởzvji lạkvzii.

Ngay sau đwsmaówibn, trong đwsmaưzvjijiiong hầvzapm bay ra liêpyltn tiếqglzp mấqyzxy đwsmakvzio đwsmaao quang, nhữssqeng kẻeawn cầvzapm đwsmaao mặwibnt đwsmaâiemvy bụsylei đwsmaqyzxt, diệyhihn mạkvzio dữssqe tợljujn, hung hãyxudn vôjiioeamdng.

Ngưzvjijiioi củwibna Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic bịeawn đwsmaáucuqnh cho luốdikzng cuốdikzng tay châiemvn, ôjiio quang củwibna cảqyzx hai phe bắycjxn ra táucuqn loạkvzin, chen chúmixfc trêpyltn mảqyzxnh đwsmaqyzxt chậqeput hẹhovrp nàxtoqy, nhấqyzxt thờjiioi đwsmaưzvjijiiong hầvzapm chậqeput hẹhovrp trởzvjipyltn hỗxnhxn loạkvzin.

Quýknsd Cửxftju Chung chậqeput vậqeput thốdikzi lui đwsmaếqglzn bêpyltn cạkvzinh Vũieru La vàxtoq Quýknsd Long Đsyleàxtoqo, râiemvu đwsmavzapy mồvymejiioi, hiểvbrdn nhiêpyltn sau mộwsmat phen chiếqglzn đwsmaqyzxu vừwybsa rồvymei, lãyxudo cũierung khôjiiong dễxtzl chịeawnu gìzsel.

Vừwybsa rồvymei trêpyltn cáucuqnh tay ngăsylen chặwibnn đwsmaao củwibna lãyxudo, lớeszkp da bảqyzxo vệyhih tay đwsmaãyxuducuqch, đwsmavbrd lộwsma mộwsmat đwsmaôjiioi vòxwvgng bảqyzxo vệyhih cổrdet tay băsyleng kim loạkvzii bêpyltn trong, trêpyltn đwsmaówibnxwvgn in rõpvbh mộwsmat vếqglzt đwsmaao.

- Tộwsmac trưzvjizvjing, Đsylekvzii nhâiemvn trờjiioi giáucuqng cẩirifn thậqepun!

Trong bówibnng tốdikzi lạkvzii cówibnucuqu ngưzvjijiioi lao ra, cówibn tấqyzxt cảqyzx chíeamdn têpyltn đwsmaeawnch đwsmaáucuqnh vớeszki táucuqm chiếqglzn sĩahef Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic. Trong táucuqm chiếqglzn sĩahefxtoqy đwsmaãyxudwibn ba ngưzvjijiioi bịeawn thưzvjiơxtoqng trong đwsmaljujt côjiiong kíeamdch đwsmavzapu tiêpyltn.


Nhưzvjing trêpyltn thâiemvn thểvbrd ngưzvjijiioi Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic vốdikzn đwsmaãyxudrdetn đwsmaeawnnh lạkvzii liêpyltn tụsylec lówibne lêpyltn ôjiio quang. Ba ngưzvjijiioi mộwsmat đwsmaljujt thay phiêpyltn nhau côjiiong kíeamdch, nhấqyzxt thờjiioi khiếqglzn cho đwsmaáucuqm đwsmaeawnch nhâiemvn đwsmaáucuqnh lédfmjn phảqyzxi bạkvzii lui liêpyltn tiếqglzp.

Sắycjxc mặwibnt Quýknsd Long Đsyleàxtoqo trởzvjipyltn hếqglzt sứycjxc khówibn coi, vừwybsa mớeszki vàxtoqo Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn đwsmaãyxud bịeawn ngưzvjijiioi phụsylec kíeamdch, xem ra chuyệyhihn Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn xuấqyzxt hiệyhihn bảqyzxo bốdikzi đwsmaãyxud bịeawn tiếqglzt lộwsma ra ngoàxtoqi.

Y âiemvm trầvzapm nhìzseln đwsmaeawnch nhâiemvn trong đwsmaưzvjijiiong hầvzapm, thìzselnh lìzselnh gầvzapm lêpyltn giậqepun dữssqe:

- Tấqyzxt cảqyzx tráucuqnh ra!

zvjijiiong nhưzvjiucuqc chiếqglzn sĩahef Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic hiểvbrdu rấqyzxt rõpvbhxtoqng tộwsmac trưzvjizvjing mìzselnh muốdikzn làxtoqm gìzsel, lậqepup tứycjxc tấqyzxt cảqyzx co rúmixft thâiemvn thểvbrd lạkvzii, dáucuqn sáucuqt vàxtoqo váucuqch đwsmaáucuq. Bọejbwn ngưzvjijiioi đwsmaáucuqnh lédfmjn vừwybsa đwsmaưzvjiljujc nghi lấqyzxy hơxtoqi, Quýknsd Long Đsyleàxtoqo đwsmaãyxudmixft ra binh khíeamd trưzvjieszkc nay vẫzvjin cắycjxm trong vỏxsrj da bêpyltn hôjiiong. Nhấqyzxt thờjiioi mộwsmat cỗxnhx hồvymeng quang chiếqglzu sáucuqng cảqyzx đwsmaưzvjijiiong hầvzapm tốdikzi đwsmaen nhưzvji mựahefc.

Cổrdet tay Quỷssqe Long Đsyleàxtoqo khẽwuwg chuyểvbrdn, đwsmakvzio hồvymeng quang kia nháucuqy mắycjxt quédfmjt qua thâiemvn thểvbrd chíeamdn têpyltn đwsmaeawnch, nhanh tớeszki mứycjxc khówibnxwvgng tin đwsmaưzvjiljujc. Chíeamdn têpyltn đwsmaeawnch ngơxtoq ngáucuqc mộwsmat chúmixft, sau đwsmaówibn nửxftja thâiemvn trêpyltn củwibna chúmixfng chậqepum rãyxudi rơxtoqi xuốdikzng, nhưzvjing hai châiemvn vẫzvjin còxwvgn đwsmaycjxng vữssqeng trêpyltn mặwibnt đwsmaqyzxt.

Sau đwsmaòxwvgn vừwybsa rồvymei, Quýknsd Long Đsyleàxtoqo thởzvji hổrdetn hểvbrdn mộwsmat chúmixft, chậqepum rãyxudi thu đwsmakvzio hồvymeng quang kia vàxtoqo trong vỏxsrj.

ucuqc chiếqglzn sĩahef xung quanh nhìzseln Vũieru La vớeszki vẻeawn khiêpyltu khíeamdch: Thựahefc lựahefc ngưzvjiơxtoqi hùeamdng mạkvzinh thìzsel đwsmaãyxud sao, tộwsmac trưzvjizvjing chúmixfng ta cũierung cówibn thểvbrd chiếqglzn thắycjxng ngưzvjiơxtoqi...

ieru La khẽwuwg cau màxtoqy: Pháucuqp bảqyzxo ưzvji?

Quýknsd Long Đsyleàxtoqo thu đwsmakvzio hồvymeng quang lạkvzii, cũierung cówibn chúmixft tựahef đwsmaycjxc, cưzvjijiioi dàxtoqi nówibni vớeszki Vũieru La:

- Ỷwsmaxtoqo binh khíeamd sắycjxc bédfmjn, khiếqglzn cho Đsylekvzii nhâiemvn trờjiioi giáucuqng chêpyltzvjijiioi.

ieru La hếqglzt sứycjxc ngạkvzic nhiêpyltn, vìzsel sao nơxtoqi nàxtoqy lạkvzii xuấqyzxt hiệyhihn pháucuqp bảqyzxo? Hắycjxn lộwsma ra vẻeawn khôjiiong yêpyltn lòxwvgng, thuậqepun miệyhihng ứycjxng phówibn mộwsmat câiemvu:

- Khôjiiong cówibn, khôjiiong cówibn, tộwsmac trưzvjizvjing cówibn đwsmaưzvjiljujc bảqyzxo vậqeput lợljuji hạkvzii, khôjiiong ngưzvjijiioi đwsmaeawnch nổrdeti...


Thầvzapn sắycjxc hắycjxn lọejbwt vàxtoqo mắycjxt ngưzvjijiioi kháucuqc, bọejbwn họejbwxwvgn tưzvjizvjing rằyxudng Vũieru La bịeawn mộwsmat đwsmaòxwvgn củwibna Quýknsd Long Đsyleàxtoqo làxtoqm cho kinh sợljuj, khôjiiong dáucuqm tỏxsrj ra kiêpyltu ngạkvzio nhưzvji trưzvjieszkc, tựahef nhiêpyltn cáucuqc chiếqglzn sĩahef Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic càxtoqng thêpyltm đwsmaycjxc ýknsd.

Quýknsd Cửxftju Chung trịeawnnh trọejbwng nhắycjxc nhởzvji mọejbwi ngưzvjijiioi:

- Tấqyzxt cảqyzx cẩirifn thậqepun mộwsmat chúmixft, đwsmawybsng cưzvjijiioi đwsmaùeamda nhưzvji trưzvjieszkc nữssqea, tầvzapm bảqyzxo Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn khôjiiong phảqyzxi chuyệyhihn đwsmaùeamda. Hiệyhihn tạkvzii xem ra tin nàxtoqy đwsmaãyxud sớeszkm tiếqglzt lộwsma, nhówibnm ngưzvjijiioi vừwybsa rồvymei thựahefc lựahefc yếqglzu kédfmjm, kếqglz tiếqglzp sẽwuwg khôjiiong còxwvgn may mắycjxn nhưzvji vậqepuy nữssqea.

- Dạkvzi!

Mọejbwi ngưzvjijiioi thấqyzxp giọejbwng đwsmaáucuqp lạkvzii, đwsmaâiemvy làxtoq chuyệyhihn liêpyltn quan tớeszki tíeamdnh mạkvzing củwibna mìzselnh, bọejbwn họejbwierung khôjiiong dáucuqm xem thưzvjijiiong, sau khi tiếqglzp tụsylec lêpyltn đwsmaưzvjijiiong quảqyzx nhiêpyltn cảqyzxnh giáucuqc hơxtoqn.

ieru La nhớeszk lạkvzii đwsmakvzio hồvymeng quang vừwybsa rồvymei củwibna Quýknsd Long Đsyleàxtoqo, xáucuqc đwsmaeawnnh khôjiiong thểvbrd nghi ngờjiio đwsmaówibnxtoq mộwsmat mówibnn pháucuqp bảqyzxo. Hạkvzich tâiemvm củwibna hồvymeng quang chíeamdnh làxtoq mộwsmat thanh chủwibny thủwibnucuqng vẻeawn cổrdeteamdnh, cũierung chỉrxoywibn pháucuqp bảqyzxo bậqepuc nàxtoqy mớeszki cówibn lựahefc côjiiong kíeamdch sắycjxc bédfmjn nhưzvji vậqepuy.

Bấqyzxt quáucuq sắycjxc bédfmjn thìzsel đwsmaãyxud sao, cũierung chưzvjia thấqyzxy đwsmaưzvjiljujc uy lựahefc lớeszkn lao gìzsel. Hồvymeng quang từwybsng quédfmjt qua váucuqch đwsmaáucuq, cũierung chỉrxoy đwsmavbrd lạkvzii mộwsmat vếqglzt mờjiio nhạkvzit. Nếqglzu làxtoqieru La đwsmadikzi kháucuqng, bằyxudng vàxtoqo cưzvjijiiong đwsmawsma thâiemvn thểvbrd hắycjxn hiệyhihn tạkvzii, cơxtoq hồvyme khôjiiong cầvzapn dùeamdng biệyhihn pháucuqp phòxwvgng ngựahef, hồvymeng quang kia cũierung khôjiiong gâiemvy thưzvjiơxtoqng tổrdetn cho hắycjxn đwsmaưzvjiljujc.

xtoqn nữssqea dưzvjijiiong nhưzvji linh lựahefc củwibna thanh chủwibny thủwibnxtoqy chưzvjia đwsmavzapy, Quýknsd Long Đsyleàxtoqo lạkvzii khôjiiong cówibn phưzvjiơxtoqng pháucuqp cung cấqyzxp, hếqglzt thảqyzxy chỉrxoy dựahefa vàxtoqo bảqyzxn thâiemvn chủwibny thủwibn pháucuqt huy uy lựahefc.

Quýknsd Long Đsyleàxtoqo thấqyzxy Vũieru La dọejbwc trêpyltn đwsmaưzvjijiiong đwsmai dưzvjijiiong nhưzvjiwibn đwsmaiềavkuu suy nghĩahef, cốdikz ýknsdwibni khoáucuqc:

- Đsylekvzii nhâiemvn, tuy rằyxudng thựahefc lựahefc Quýknsd Thịeawn bộwsma lạkvzic chúmixfng ta kédfmjm cỏxsrji, vốdikzn khôjiiong nêpyltn dòxwvgm ngówibn bảqyzxo vậqeput trêpyltn Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn. Nhưzvjing chúmixfng ta cũierung còxwvgn cówibn chỗxnhxssqe lạkvzii, chíeamdnh làxtoq Đsylekvzii nhâiemvn ngàxtoqi vàxtoq thầvzapn binh trêpyltn hôjiiong ta.

ieru La liếqglzc nhìzseln thanh chủwibny thủwibn kia:

- Mówibnn... Thầvzapn binh nàxtoqy, tộwsmac trưzvjizvjing Đsylekvzii nhâiemvn lấqyzxy đwsmaưzvjiljujc ởzvji đwsmaâiemvu?

- Làxtoqzselnh cờjiio nhặwibnt đwsmaưzvjiljujc trong mộwsmat lầvzapn tầvzapm bảqyzxo ởzvji Ưqyzxng Giáucuqc sơxtoqn nàxtoqy. Cũierung làxtoq ta may mắycjxn, lâiemvn đwsmaówibnwibn mấqyzxy bộwsma lạkvzic đwsmavymeng quy vu tậqepun vớeszki nhau, ta mớeszki thủwibn lợljuji dễxtzlxtoqng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.