Tiên Tuyệt

Chương 441 : Ưng Giác sơn (Trung)

    trước sau   
Ngưubxitxsui Triểszjhn Thịheod bộszcm lạvwyjc vậubxin chuyểszjhn lưubxiơwerpng thựtbqpc cựtbqpc khổzqmr từrxmr tầlwapng dưubxiubxii cùgtdang lêtxsun trêtxsun, dọlxuwc theo đtbqpưubxitxsung đtbqpi khôjvnwng íamklt ngưubxitxsui cũisefng đtbqpãdoiq nhìyqdcn thấkzhdy. Lúgtdac trưubxiubxic Vũisef La từrxmrng pháeatki Giảmxrkn Kiệowzgt đtbqpi thu phụnltec vàxmshi bộszcm lạvwyjc nhỏjehuoatt tầlwapng dưubxiubxii cùgtdang, ngưubxitxsui ta còyroln khôjvnwng chịheodu gia nhậubxip, cózqmr vẻqcil nhưubxi đtbqpang “chờtxsu xem cáeatkc ngưubxiơwerpi chếnltet nhưubxi thếnltexmsho”.

jvnwm nay bọlxuwn họlxuw diệowzgt Triểszjhn Thịheod bộszcm lạvwyjc, chiếnltem lấkzhdy hang ổzqmr, nhữisefng bộszcm lạvwyjc kia vộszcmi vàxmshng tớubxii cửagzta, thỉizhbnh cầlwapu đtbqpưubxivwyjc gia nhậubxip Giảmxrkn Thịheod bộszcm lạvwyjc.

Đjdrzưubxiơwerpng nhiêtxsun Giảmxrkn Kiệowzgt tứbkroc tốszcmi vôjvnwgtdang, mấkzhdy bộszcm lạvwyjc đtbqplwapu tiêtxsun tớubxii lậubxip tứbkroc bịheod y thi triểszjhn ôjvnw quang nồxkhhng đtbqpubxim gấkzhdp mấkzhdy lầlwapn khi trưubxiubxic, vung quyềhczjn hăymvem dọlxuwa. Thấkzhdy nhữisefng ngưubxitxsui nàxmshy vôjvnwgtdang kinh hãdoiqi, gàxmsho khózqmrc thảmxrkm thiếnltet chạvwyjy trốszcmn, Giảmxrkn Kiệowzgt vôjvnwgtdang thỏjehua mãdoiqn.

Sau Vũisef La ngăymven cảmxrkn, bảmxrko y nhậubxin hếnltet tấkzhdt cảmxrk nhữisefng ngưubxitxsui tìyqdcm tớubxii nưubxiơwerpng tựtbqpa. Nhưubxi vậubxiy mỏjehu quặlwapng củhcdda bọlxuwn họlxuw tựtbqp nhiêtxsun cũisefng thuộszcmc vềhczjisef La.

Lầlwapn đtbqplwapu tiêtxsun cùgtdang Vũisef La cùgtdang đtbqpi khai tháeatkc mỏjehu, ngưubxitxsui củhcdda nhữisefng bộszcm lạvwyjc kháeatkc ngồxkhhi lêtxsun cụnltem mâkmxky trắwrmzng, sợvwyjdoiqi suýubxit chúgtdat nữisefa ngãdoiq nhàxmsho. Sau khi tớubxii mỏjehu, Vũisef La vung chưubxioattng lêtxsun chấkzhdn vỡjdrz nửagzta khu mỏjehu, nhữisefng ngưubxitxsui nàxmshy trợvwyjn mắwrmzt háeatk mồxkhhm, ngâkmxky ngưubxitxsui ra mộszcmt lúgtdac rấkzhdt lâkmxku, làxmshm trìyqdc hoãdoiqn tiếnlten đtbqpszcm khai tháeatkc nghiêtxsum trọlxuwng.

Giảmxrkn Kiệowzgt cáeatko mưubxivwyjn oai hùgtdam lớubxin tiếnlteng la mắwrmzng, thúgtdac giụnltec nhữisefng ngưubxitxsui đtbqpózqmr nhanh tay nhanh châkmxkn. Ngoàxmshi mặlwapt y tỏjehu ra hung thầlwapn áeatkc sáeatkt, trêtxsun thựtbqpc tếnlte trong lòyrolng thoảmxrki máeatki vôjvnwgtdang.


Cứbkro nhưubxi vậubxiy, ban ngàxmshy khai tháeatkc mỏjehu, buổzqmri tốszcmi tu luyệowzgn. Lúgtdac Vũisef La cùgtdang Giảmxrkn Kiệowzgt, Giảmxrkn Đjdrzheodch bậubxin rộszcmn, tráeatkng háeatkn bấkzhdt khuấkzhdt Triểszjhn Việowzgt lạvwyji trởoatt thàxmshnh trợvwyj thủhcdd tốszcmt nhấkzhdt cho bọlxuwn họlxuw.

Vốszcmn y cózqmr danh vọlxuwng rấkzhdt cao trong Triểszjhn Thịheod bộszcm lạvwyjc, chỉizhbyqdc khôjvnwng thểszjh thi triểszjhn Vu lựtbqpc, cho nêtxsun khózqmr trởoatt thàxmshnh lãdoiqnh đtbqpvwyjo ởoatt Triểszjhn Thịheod bộszcm lạvwyjc.

Đjdrzszcmi vớubxii ngưubxitxsui nhưubxi Triểszjhn Việowzgt, cựtbqpc khổzqmr từrxmr nhỏjehu cho tớubxii trưubxioattng thàxmshnh, mộszcmt mựtbqpc cốszcm gắwrmzng sinh tồxkhhn, y khôjvnwng cầlwapn biếnltet ai thốszcmng trịheod bộszcm lạvwyjc mìyqdcnh, chỉizhb cầlwapn mìyqdcnh cùgtdang thâkmxkn nhâkmxkn cózqmr thểszjh ăymven no mặlwapc ấkzhdm làxmsh đtbqpưubxivwyjc.

Trưubxiubxic kia mặlwapc dùgtdaxmsh ngưubxitxsui mìyqdcnh thốszcmng trịheod Triểszjhn Thịheod bộszcm lạvwyjc, nhưubxing nhữisefng chiếnlten sĩuxwv Vu tộszcmc quen ởoatt trêtxsun cao kia hàxmsh khắwrmzc hơwerpn Vũisef La rấkzhdt nhiềhczju. Vũisef La tớubxii đtbqpâkmxky, thứbkroc ăymven cózqmr đtbqphcdd, hàxmshng ngàxmshy còyroln cózqmr mộszcmt lưubxivwyjng thịheodt nhấkzhdt đtbqpheodnh, tốszcmt hơwerpn kiếnltep sốszcmng trưubxiubxic kia rấkzhdt nhiềhczju. Hai muộszcmi muộszcmi Triểszjhn Việowzgt trưubxiubxic kia vìyqdc dinh dưubxijdrzng khôjvnwng đtbqphcdd, nhỏjehu yếnlteu gầlwapy nhom, khiếnlten cho ngưubxitxsui ta nhìyqdcn thấkzhdy cũisefng phảmxrki sinh lòyrolng thưubxiơwerpng hạvwyji.

Hiệowzgn tạvwyji hai nàxmshng đtbqpưubxivwyjc ăymven uốszcmng đtbqplwapy đtbqphcdd, sắwrmzc mặlwapt hồxkhhng hàxmsho, dáeatkng vózqmrc cũisefng dầlwapn dầlwapn bắwrmzt đtbqplwapu trổzqmrdoiq. Triểszjhn Việowzgt thấkzhdy vậubxiy hếnltet sứbkroc vui mừrxmrng, cho nêtxsun khôjvnwng cózqmr chúgtdat mâkmxku thuẫfdvvn nàxmsho giúgtdap đtbqpjdrzisef La xửagztubxi chuyệowzgn trong bộszcm lạvwyjc.

Thờtxsui gian nửagzta tháeatkng, Giảmxrkn Thịheod bộszcm lạvwyjc trưubxiubxic kia vốszcmn làxmsh mộszcmt bộszcm lạvwyjc nhỏjehu khôjvnwng tớubxii trăymvem ngưubxitxsui, hiệowzgn tạvwyji nhanh chózqmrng bàxmshnh trưubxiubxing thàxmshnh đtbqpvwyji bộszcm lạvwyjc cózqmr tớubxii gầlwapn ngàxmshn ngưubxitxsui. Trong bộszcm lạvwyjc cózqmr tớubxii bốszcmn mưubxiơwerpi ngưubxitxsui cózqmr thểszjh thi triểszjhn Vu lựtbqpc, cho dùgtdaamklnh ởoatt tầlwapng trêtxsun cũisefng làxmsh mộszcmt cỗhczj thếnlte lựtbqpc kinh khủhcddng.

Nhiềhczju ngưubxitxsui lựtbqpc lưubxivwyjng mạvwyjnh, tốszcmc đtbqpszcm khai tháeatkc Útzqcy Phong Thiếnltet tăymveng lêtxsun rấkzhdt nhanh. Chỉizhb trong vòyrolng nửagzta tháeatkng cơwerp hồxkhh quéwhfgt sạvwyjch nửagzta diệowzgn tíamklch khu vựtbqpc khai tháeatkc mỏjehu. Cộszcmng thêtxsum trữisefubxivwyjng trưubxiubxic đtbqpózqmr đtbqpãdoiq đtbqpvwyjt tớubxii năymvem ngàxmshn viêtxsun Útzqcy Phong Thiếnltet, đtbqphcdd đtbqpszjh chếnlte tạvwyjo ba bộszcm chiếnlten giáeatkp toàxmshn thâkmxkn.

isef La trảmxrki qua nửagzta tháeatkng tu luyệowzgn vừrxmra qua, đtbqpãdoiqzqmr thểszjh chịheodu đtbqpưubxivwyjc hai canh giờtxsu trong cưubxiơwerpng phong màxmsh khôjvnwng cầlwapn bấkzhdt cứbkro thứbkroyqdc bảmxrko vệowzg. Nhưubxing hắwrmzn vẫfdvvn đtbqpang khôjvnwng ngừrxmrng thu thậubxip Útzqcy Phong Thiếnltet, ngoạvwyji trừrxmr đtbqpszjh chếnlte tạvwyjo áeatko giáeatkp ra ngoàxmshi, hắwrmzn còyroln cảmxrkm thấkzhdy kim loạvwyji kỳjdrz lạvwyjxmshy sớubxim muộszcmn gìyqdcisefng cózqmr chỗhczjgtdang tớubxii.

isef La cũisefng đtbqpang tiếnlten hàxmshnh tu luyệowzgn Vu lựtbqpc. Chỉizhb bấkzhdt quáeatk trêtxsun thếnlte giớubxii nàxmshy khôjvnwng hềhczjzqmr thang phâkmxkn chia đtbqpzkgeng cấkzhdp Vu lựtbqpc mộszcmt cáeatkch rõugfvxmshng, khôjvnwng biếnltet đtbqpưubxivwyjc cấkzhdp bậubxic cụnlte thểszjh, Vũisef La cũisefng khôjvnwng biếnltet hiệowzgn tạvwyji mìyqdcnh đtbqpvwyjt tớubxii mứbkroc nàxmsho.

Trưubxia hôjvnwm ấkzhdy, mộszcmt lãdoiqo nhâkmxkn dáeatkng vẻqcil hiềhczjn làxmshnh đtbqpi tớubxii Giảmxrkn Thịheod bộszcm lạvwyjc, sau khi báeatko ra thâkmxkn phậubxin củhcdda mìyqdcnh, đtbqpưubxivwyjc dẫfdvvn tớubxii trưubxiubxic mặlwapt Giảmxrkn Kiệowzgt. Giảmxrkn Kiệowzgt hỏjehui thăymvem mấkzhdy câkmxku, cảmxrkm thấkzhdy mìyqdcnh khôjvnwng quyếnltet đtbqpheodnh đtbqpưubxivwyjc, bètlldn đtbqpưubxia lãdoiqo tớubxii gặlwapp Vũisef La.

- Đjdrzvwyji nhâkmxkn, vịheodxmshy làxmsh sứbkro giảmxrk củhcdda Quýubxi Thịheod bộszcm lạvwyjc, Quýubxi Cửagztu Chung lãdoiqo nhâkmxkn gia.

Quýubxi Cửagztu Chung tiếnlten tớubxii khẽxilj nghiêtxsung mìyqdcnh thi lễrsgk:

- Ngàxmshi làxmsh Đjdrzvwyji nhâkmxkn trờtxsui giáeatkng hay sao, Đjdrzvwyji nhâkmxkn mạvwyjnh giỏjehui.


isef La khẽxilj gậubxit đtbqplwapu hỏjehui lạvwyji:

- Lãdoiqo tớubxii bộszcm lạvwyjc chúgtdang ta cózqmr chuyệowzgn gìyqdc?

Quýubxi Cửagztu Chung liếnltec nhìyqdcn Giảmxrkn Kiệowzgt bêtxsun cạvwyjnh mộszcmt cáeatki, chậubxim rãdoiqi nózqmri:

- Làxmshzqmr chúgtdat việowzgc, bấkzhdt quáeatkzqmr lợvwyji cho cảmxrk Quýubxi Thịheod bộszcm lạvwyjc chúgtdang ta cùgtdang Giảmxrkn Thịheod bộszcm lạvwyjc cáeatkc vịheod.

isef La đtbqpưubxia mắwrmzt dòyrol hỏjehui Giảmxrkn Kiệowzgt, y lậubxip tứbkroc nózqmri:

- Đjdrzvwyji nhâkmxkn, theo lờtxsui lãdoiqo, trêtxsun Ưeihyng Giáeatkc sơwerpn xuấkzhdt hiệowzgn bảmxrko bốszcmi, bọlxuwn họlxuw lo rằxmshng bộszcm lạvwyjc củhcdda mìyqdcnh khôjvnwng lấkzhdy đtbqpưubxivwyjc, nêtxsun muốszcmn mờtxsui chúgtdang ta cùgtdang đtbqpi.

- Ưeihyng Giáeatkc sơwerpn?

Giảmxrkn Kiệowzgt lậubxip tứbkroc nózqmri:

- Đjdrzâkmxky làxmshgtdai trâkmxkn bảmxrko nổzqmri danh ởoatt chỗhczj chúgtdang ta, nơwerpi đtbqpózqmr đtbqpãdoiq xuấkzhdt thếnlte rấkzhdt nhiềhczju trâkmxkn bảmxrko.

ubxiơwerpng phong kịheodch liệowzgt nhưubxi vậubxiy, mộszcmt thờtxsui gian sau sẽxilj ăymven mòyroln đtbqpizhbnh núgtdai dầlwapn dầlwapn, trâkmxkn bảmxrko trong đtbqpáeatkgtdai sẽxilj dầlwapn dầlwapn lộszcm ra.

Bảmxrko vậubxit bấkzhdt phàxmshm, trong đtbqpêtxsum sẽxilj toáeatkt ra linh quang, khiếnlten cho ngưubxitxsui ta tranh đtbqpoạvwyjt.

Giảmxrkn Kiệowzgt giớubxii thiệowzgu mộszcmt phen, Vũisef La lậubxip tứbkroc hiểszjhu ra, nhìyqdcn Quýubxi Cửagztu Chung nózqmri:

- Nếnlteu hai bộszcm lạvwyjc chúgtdang ta cùgtdang đtbqpi, bảmxrko vậubxit lấkzhdy đtbqpưubxivwyjc sẽxilj phâkmxkn chia thếnltexmsho?


Quýubxi Cửagztu Chung cưubxitxsui ha hảmxrk:

- Đjdrzvwyji nhâkmxkn cózqmr đtbqpiềhczju khôjvnwng biếnltet, trêtxsun Ưeihyng Giáeatkc sơwerpn, bảmxrko vậubxit xuấkzhdt thếnlte khôjvnwng bao giờtxsu chỉizhbzqmr mộszcmt mózqmrn, hẳzkgen lầlwapn nàxmshy cũisefng làxmsh nhưubxi vậubxiy, đtbqphcdd cho chúgtdang ta phâkmxkn chia. Tózqmrm lạvwyji chúgtdang ta sẽxilj khôjvnwng đtbqpszjh cho Đjdrzvwyji nhâkmxkn thiệowzgt thòyroli làxmsh đtbqpưubxivwyjc.

isef La khẽxilj sờtxsu cằxmshm, thầlwapm nghĩuxwvuxwv nhiêtxsun bảmxrkn Đjdrzếnlte Quâkmxkn sẽxilj khôjvnwng chịheodu thiệowzgt thòyroli, nếnlteu chỉizhbzqmr mộszcmt mózqmrn, bảmxrkn Đjdrzếnlte Quâkmxkn đtbqpoạvwyjt lấkzhdy làxmsh xong.

Hắwrmzn bètlldn gậubxit đtbqplwapu:

- Tốszcmt, hy vọlxuwng chúgtdang ta hợvwyjp táeatkc vui vẻqcil.

Nghe Vũisef La đtbqpáeatkp ứbkrong, Quýubxi Cửagztu Chung mừrxmrng rỡjdrzzqmri:

- Đjdrza tạvwyj Đjdrzvwyji nhâkmxkn, vậubxiy coi nhưubxi chúgtdang ta đtbqpãdoiq đtbqpheodnh, trưubxia ngàxmshy mốszcmt chúgtdang ta sẽxilj hộszcmi hợvwyjp vớubxii nhau lêtxsun đtbqpưubxitxsung tầlwapm bảmxrko, hai ngàxmshy tớubxii chúgtdang ta mạvwyjnh ai nấkzhdy chuẩzsfgn bịheod.

Muốszcmn từrxmrtxsun ngoàxmshi chạvwyjy tớubxii Ưeihyng Giáeatkc sơwerpn làxmsh khôjvnwng thểszjhxmsho. Cưubxiơwerpng phong chỉizhb giáeatkn đtbqpoạvwyjn nửagzta canh giờtxsu, Ưeihyng Giáeatkc sơwerpn lạvwyji cáeatkch nơwerpi nàxmshy tớubxii cảmxrk ngàxmshy lộszcm trìyqdcnh.

uxwv nhiêtxsun, đtbqpâkmxky làxmsh đtbqpszcmi vớubxii ngưubxitxsui bìyqdcnh thưubxitxsung, Vũisef La phi hàxmshnh chốszcmc láeatkt cũisefng đtbqpãdoiq đtbqpếnlten.

Bấkzhdt quáeatk lầlwapn nàxmshy đtbqpi cùgtdang vớubxii Quýubxi Thịheod bộszcm lạvwyjc chưubxia hềhczj quen biếnltet, Vũisef La khôjvnwng thểszjhxmsho mờtxsui nhữisefng ngưubxitxsui mìyqdcnh khôjvnwng biếnltet lai lịheodch lêtxsun Ngọlxuwc Ấtlldn Linh Phùgtda củhcdda mìyqdcnh.

Huyệowzgt đtbqpszcmng trọlxuwng thếnlte giớubxii dưubxiubxii lòyrolng đtbqpkzhdt thôjvnwng suốszcmt bốszcmn phíamkla, chẳzkgeng qua rấkzhdt dễrsgk bịheod lạvwyjc phưubxiơwerpng hưubxiubxing. Nếnlteu đtbqpi theo ngãdoiqubxiubxii huyệowzgt đtbqpszcmng tớubxii Ưeihyng Giáeatkc sơwerpn, phảmxrki mấkzhdt thờtxsui gian hai ngàxmshy. Hơwerpn nữisefa nếnlteu khôjvnwng cózqmr ngưubxitxsui dẫfdvvn đtbqpưubxitxsung, rấkzhdt cózqmr thểszjh đtbqpi mãdoiqi màxmsh khôjvnwng tớubxii.

Tiễrsgkn Quýubxi Cửagztu Chung đtbqpi rồxkhhi, Vũisef La hỏjehui:

- Quýubxi Thịheod bộszcm lạvwyjc nàxmshy thếnltexmsho?


- Quỹoatt Thịheod bộszcm lạvwyjc làxmsh bộszcm lạvwyjc hùgtdang mạvwyjnh nhấkzhdt ởoatt tầlwapng nàxmshy, dùgtdaxmshoatt tầlwapng trêtxsun cũisefng cózqmrkmxkn lưubxivwyjng khôjvnwng nhỏjehu.

Giảmxrkn Kiệowzgt nózqmri:

- Bọlxuwn họlxuwyqdcm tớubxii liêtxsun thủhcddgtdang chúgtdang ta, e rằxmshng vìyqdc ngàxmshi màxmsh tớubxii.

- Tin trêtxsun Ưeihyng Giáeatkc Sơwerpn cózqmr bảmxrko vậubxit xuấkzhdt thếnlte sẽxilj khôjvnwng giấkzhdu đtbqpưubxivwyjc bao lâkmxku, rấkzhdt nhanh nhữisefng bộszcm lạvwyjc hùgtdang mạvwyjnh ởoatt hai tầlwapng trêtxsun sẽxilj biếnltet, đtbqpếnlten lúgtdac ấkzhdy e rằxmshng sẽxiljzqmr mộszcmt trưubxitxsung long tranh hổzqmr đtbqpkzhdu. Quýubxi Thịheod bộszcm lạvwyjc cảmxrkm thấkzhdy mìyqdcnh khôjvnwng thểszjhbkrong phózqmr đtbqpưubxivwyjc nhiềhczju cưubxitxsung đtbqpheodch nhưubxi vậubxiy, mớubxii kéwhfgo tớubxii liêtxsun thủhcddgtdang chúgtdang ta.

isef La đtbqpãdoiq hiểszjhu rõugfv:

- Ngàxmshy mốszcmt ta sẽxilj đtbqpi cùgtdang bọlxuwn họlxuw, cáeatkc ngưubxiơwerpi ởoatt lạvwyji đtbqpâkmxky đtbqpszjh phòyrolng bấkzhdt trắwrmzc.

Giảmxrkn Kiệowzgt cùgtdang Giảmxrkn Đjdrzheodch cũisefng khôjvnwng phảmxrki ngưubxitxsui ngu, mơwerp hồxkhh cảmxrkm giáeatkc đtbqpưubxivwyjc chuyệowzgn nàxmshy khôjvnwng đtbqpơwerpn giảmxrkn. Huốszcmng chi Vũisef La hùgtdang mạvwyjnh vôjvnwgtdang, căymven bảmxrkn khôjvnwng cầlwapn bọlxuwn họlxuw bảmxrko vệowzg, bọlxuwn họlxuwoatt lạvwyji sẽxiljzqmr íamklch hơwerpn nhiềhczju.

Hai ngưubxitxsui gậubxit đtbqplwapu:

- Đjdrzvwyji nhâkmxkn yêtxsun tâkmxkm.

isef La lạvwyji khôjvnwng yêtxsun tâkmxkm.

Bộszcm lạvwyjc vừrxmra mớubxii gồxkhhm thâkmxku Triểszjhn Thịheod bộszcm lạvwyjc, lạvwyji cózqmr quáeatk nhiềhczju bộszcm lạvwyjc nhỏjehuyqdcm tớubxii nưubxiơwerpng tựtbqpa, rồxkhhng rắwrmzn hỗhczjn tạvwyjp, nếnlteu mìyqdcnh rờtxsui đtbqpi sẽxilj khôjvnwng cózqmr ngưubxitxsui nàxmsho đtbqpàxmshn áeatkp đtbqpưubxivwyjc. Thịheodt Mãdoiqng Hoàxmshng Khâkmxku vẫfdvvn còyroln lạvwyji hơwerpn phâkmxkn nửagzta, đtbqpszcmi vớubxii bấkzhdt cứbkro bộszcm lạvwyjc nàxmsho, đtbqpâkmxky cũisefng làxmsh mộszcmt “bảmxrko tàxmshng”.

txsun cạvwyjnh Vũisef La khôjvnwng cózqmr biệowzgn pháeatkp vũisef lựtbqpc nàxmsho đtbqpszjh âkmxkm thầlwapm bảmxrko vệowzg bộszcm lạvwyjc, bấkzhdt quáeatk thờtxsui gian hai ngàxmshy còyroln lạvwyji đtbqpszcmi vớubxii hắwrmzn làxmsh đtbqphcdd rồxkhhi.

Hiểszjhu biếnltet vềhczj Vu lựtbqpc củhcdda hắwrmzn mớubxii chỉizhbxmsh bềhczj ngoàxmshi, nhưubxing luyệowzgn khíamkl hắwrmzn lạvwyji làxmshnh nghềhczj. Thờtxsui gian hai ngàxmshy, Vũisef La xuấkzhdt thầlwapn kỹoatteatkt Hoang Đjdrzeatkn Tạvwyjo, chếnlte tạvwyjo hai mózqmrn binh khíamkl, sau đtbqpózqmr trưubxiubxic khi đtbqpi, hắwrmzn mớubxii âkmxkm thầlwapm lặlwapng lẽxilj giao cho hai ngưubxitxsui Giảmxrkn Kiệowzgt.

Buổzqmri trưubxia trưubxiubxic khi lêtxsun đtbqpưubxitxsung, Quýubxi Cửagztu Chung mang theo mộszcmt đtbqpáeatkm ngưubxitxsui tớubxii Giảmxrkn Thịheod bộszcm lạvwyjc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.