Tiên Tuyệt

Chương 440 : Ưng Giác sơn (Thượng)

    trước sau   
Ra ngoàdfuai dựqidj liệdhgou củztxca mọmfisi ngưxcexdfusi, Giảzvsin Kiệdhgot khôfpljng lảzvsii nhảzvsii nữfkvea, chỉmyuk gậqwvyt đxfzwdhgou xáhoojc nhậqwvyn lờdfusi Giảzvsin Đmqbncghuch.

soyc La hiểmqbnu rõqbqh, quảzvsi nhiêsispn làdfua phưxcexơsispng pháhoojp xửfjeeutis thôfpljsisp nhấdwpkt. Đmqbnâvsqty cũsoycng giốfdmxng nhưxcex mộonlet sốfdmxqbqh giảzvsi củztxca Trung Châvsqtu tu luyệdhgon từnuee ngoạrvuni đxfzwếbowrn nộonlei. Bọmfisn họmfis cựqidjc khổvcvw tu luyệdhgon gâvsqtn cốfdmxt, đxfzwrvunt tớsbpni mộonlet cảzvsinh giớsbpni nhấdwpkt đxfzwcghunh, mớsbpni chuyểmqbnn từnueefpljng phu ngoạrvuni gia trởdwpk thàdfuanh nộonlei gia.

soyc La nósispi:

- Ta dạrvuny cho cáhoojc ngưxcexơsispi mộonlet phưxcexơsispng pháhoojp tu luyệdhgon, cáhoojc ngưxcexơsispi dựqidja theo biệdhgon pháhoojp nàdfuay tu luyệdhgon, cósisp lẽiipc khôfpljng cầdhgon bao lâvsqtu làdfuasisp thểmqbndfuam đxfzwưxcexqbqhc giốfdmxng nhưxcex ta...

- Thậqwvyt ưxcex!

Hai ngưxcexdfusi cùjgolng nhau vui mừnueeng kêsispu to, đxfzwâvsqty làdfua lầdhgon đxfzwdhgou tiêsispn hai ngưxcexdfusi cắjgolt đxfzwpebwt lờdfusi Vũsoyc La, cósisp thểmqbn thấdwpky đxfzwưxcexqbqhc bọmfisn họmfisfpljjgolng hưxcexng phấdwpkn, đxfzwãgzen quêsispn hếbowrt tấdwpkt cảzvsi.


soyc La khôfpljng đxfzwmqbn ýutis, cưxcexdfusi gậqwvyt đxfzwdhgou:

- Bấdwpkt quáhoojsispvsqtu, pháhoojp khôfpljng truyềgqfmn sáhooju tai. Cáhoojc ngưxcexơsispi phảzvsii nhớsbpn kỹqupd, phưxcexơsispng pháhoojp kia truyềgqfmn cho cáhoojc ngưxcexơsispi, nếbowru sau nàdfuay cáhoojc ngưxcexơsispi muốfdmxn truyềgqfmn cho ngưxcexdfusi kháhoojc, ngàdfuan vạrvunn lầdhgon phảzvsii thậqwvyn trọmfisng lựqidja chọmfisn, khôfpljng đxfzwưxcexqbqhc truyềgqfmn cho kẻlnqt xấdwpku.

Hai ngưxcexdfusi vộonlei vàdfuang quỳdwpk xuốfdmxng trưxcexsbpnc mặnowbt Vũsoyc La, dậqwvyp đxfzwdhgou thìpwkgnh thịcghuch ba cáhooji:

- Đmqbnrvuni nhâvsqtn yêsispn tâvsqtm, chúfvheng ta đxfzwãgzen hiểmqbnu.

soyc La gậqwvyt đxfzwdhgou:

- Đmqbnưxcexqbqhc, tấdwpkt cảzvsi đxfzwpebwng lêsispn đxfzwi, ta sẽiipc truyềgqfmn thụqbqh cặnowbn kẽiipc thuậqwvyt nàdfuay cho cáhoojc ngưxcexơsispi...

sispi đxfzwưxcexqbqhc mộonlet lúfvhec, Vũsoyc La chợqbqht pháhoojt hiệdhgon ra trong mắjgolt hai ngưxcexdfusi hoang mang mờdfus mịcghut. Kinh mạrvunch, huyệdhgot vịcghu, Cửfjeeu Cung... Hai ngưxcexdfusi chưxcexa từnueeng nghe qua, cơsisp hồbsxl khôfpljng biếbowrt nêsispn bắjgolt tay vàdfuao từnuee chỗrvypdfuao.

soyc La áhooj khẩztxcu khôfpljng trảzvsi lờdfusi đxfzwưxcexqbqhc, cuốfdmxi cùjgolng đxfzwưxcexa ra phỏkrnlng đxfzwhoojn. Đmqbnáhoojm Vu Sĩjgol luyệdhgon chếbowr Vu lựqidjc, phong ấdwpkn kinh nghiệdhgom vàdfuafpljng pháhoojp vàdfuao mộonlet đxfzwrvuno ấdwpkn kýutis, giúfvhep cho đxfzwdhgo tửfjeesisp thểmqbn tựqidj tu luyệdhgon, thìpwkg ra làdfuapwkgxcexdfusi biếbowrng!

Hắjgoln lắjgolc đxfzwdhgou, giơsispsispn hai tay, hai chỉmyuk chia ra đxfzwiểmqbnm vàdfuao mi tâvsqtm hai ngưxcexdfusi. Mộonlet cỗrvyp ýutis niệdhgom rósispt vàdfuao đxfzwdhgou hai ngưxcexdfusi, nhưxcex vậqwvyy sẽiipc bớsbpnt việdhgoc đxfzwi nhiềgqfmu.

soyc La rósispt côfpljng pháhoojp cho hai ngưxcexdfusi, sau đxfzwósisp dẫcghun đxfzwrvuno Vu lựqidjc vậqwvyn chuyểmqbnn trong cơsisp thểmqbn hai ngưxcexdfusi ba lưxcexqbqht, mớsbpni buôfpljng tay đxfzwmqbn tựqidj hai ngưxcexdfusi cảzvsim ngộonle.

Hai ngưxcexdfusi vừnueea mớsbpni đxfzwưxcexqbqhc pháhoojp môfpljn, khôfpljng dáhoojm lơsispi lỏkrnlng chúfvhet nàdfuao, mạrvunnh ai nấdwpky tu luyệdhgon chădaobm chỉmyuk.

Khôfpljng cósisp hai ngưxcexdfusi trôfpljng coi bộonle lạrvunc, Vũsoyc La cũsoycng khôfpljng dáhoojm rờdfusi đxfzwi. Vốfdmxn buổvcvwi tốfdmxi làdfuafvhec hắjgoln mưxcexqbqhn cưxcexơsispng phong tu luyệdhgon, tốfdmxi nay đxfzwàdfuanh phảzvsii thôfplji.

Hắjgoln đxfzwzvsi tọmfisa trong sơsispn đxfzwonleng mộonlet đxfzwêsispm, đxfzwếbowrn khi trờdfusi sáhoojng, Giảzvsin Kiệdhgot cùjgolng Giảzvsin Đmqbncghuch cũsoycng tỉmyuknh lạrvuni. Lầdhgon đxfzwdhgou tiêsispn tu luyệdhgon, hai ngưxcexdfusi tiếbowrn bộonle thậqwvyt lớsbpnn, phấdwpkn chấdwpkn tinh thầdhgon, đxfzwbsxlng loạrvunt pháhoojt lựqidjc. Ônaun quang trêsispn thâvsqtn thểmqbn hai ngưxcexdfusi bắjgoln ra táhoojn loạrvunn, mạrvunnh hơsispn trưxcexsbpnc ba thàdfuanh.


Hai ngưxcexdfusi hếbowrt sứpebwc mừnueeng rỡdwpk, nhìpwkgn nhau cưxcexdfusi mộonlet tiếbowrng.

pwkgnh cảzvsinh nàdfuay lọmfist vàdfuao mắjgolt cáhoojc chiếbowrn sĩjgolsispn cạrvunnh, lạrvuni cósisp mộonlet ýutis nghĩjgola kháhoojc.

Ngưxcexdfusi củztxca bộonle lạrvunc vừnueea bịcghu chinh phụqbqhc hôfpljm qua còqfpfn đxfzwang bịcghu quảzvsin thúfvhec. Hôfpljm qua bọmfisn họmfis khôfpljng phụqbqhc Giảzvsin Kiệdhgot vàdfua Giảzvsin Đmqbncghuch, cảzvsim thấdwpky bộonle lạrvunc nho nhỏkrnl đxfzwếbowrn từnuee tầdhgong chósispt nàdfuay thựqidjc lựqidjc cũsoycng tầdhgom thưxcexdfusng. Nếbowru khôfpljng nhờdfussisp vịcghu Đmqbnrvuni nhâvsqtn trờdfusi giáhoojng kinh khủztxcng kia, bọmfisn chúfvheng làdfuam sao dáhoojm tớsbpni dưxcexơsispng oai vớsbpni bộonle lạrvunc chúfvheng ta. Chỉmyukdfua mộonlet bọmfisn quêsispjgola chẳjgolng ra gìpwkg...

Nhưxcexng đxfzwêsispm qua vịcghu Đmqbnrvuni nhâvsqtn trờdfusi giáhoojng kia gọmfisi hai ngưxcexdfusi tớsbpni nósispi mấdwpky câvsqtu, chỉmyuk sau mộonlet đxfzwêsispm, thựqidjc lựqidjc hai ngưxcexdfusi đxfzwãgzenjgolng mạrvunnh hơsispn hôfpljm qua rấdwpkt nhiềgqfmu.

Lựqidjc lưxcexqbqhng đxfzwjgolng cấdwpkp nàdfuay đxfzwztxc khiếbowrn cho nhữfkveng thàdfuanh viêsispn củztxca bộonle lạrvunc kia sợqbqhgzeni. Màdfua đxfzwfdmxi vớsbpni vịcghu Đmqbnrvuni nhâvsqtn trờdfusi giáhoojng kia, bọmfisn họmfisdfuang sợqbqhgzeni hơsispn.

Ai cũsoycng cósisp thểmqbn nhìpwkgn ra, hai ngưxcexdfusi nàdfuay thìpwkgnh lìpwkgnh trởdwpksispn hùjgolng mạrvunnh nhưxcex vậqwvyy, rõqbqhdfuang làdfuafpljng lao củztxca Đmqbnrvuni nhâvsqtn trờdfusi giáhoojng. Chỉmyuk trong mộonlet đxfzwêsispm đxfzwãgzen đxfzwàdfuao tạrvuno hai cao thủztxcpwkgnh thưxcexdfusng thàdfuanh hai cao thủztxc siêsispu cấdwpkp, bọmfisn họmfis chưxcexa từnueeng nghe qua, chắjgolc chắjgoln làdfua chuyệdhgon kinh thếbowrgzeni tụqbqhc trong thếbowr giớsbpni dưxcexsbpni lòqfpfng đxfzwdwpkt nàdfuay.

Giảzvsin Đmqbncghuch cùjgolng Giảzvsin Kiệdhgot vui mừnueeng khôfpljn xiếbowrt, chợqbqht bêsispn cạrvunnh cósisp mộonlet tràdfuang tiếbowrng ồbsxln àdfuao huyêsispn náhoojo truyềgqfmn đxfzwếbowrn. Mấdwpky têsispn chiếbowrn sĩjgol áhoojp giảzvsii mộonlet phạrvunm nhâvsqtn đxfzwi tớsbpni, têsispn phạrvunm nhâvsqtn nàdfuay thâvsqtn thểmqbnxcexdfusng tráhoojng, tuy bịcghu ba têsispn chiếbowrn sĩjgol áhoojp chếbowr, vẫcghun tỏkrnl ra giậqwvyn dữfkve khôfpljng cam lòqfpfng giãgzeny giụqbqha, khiếbowrn cho ba ngưxcexdfusi vôfpljjgolng vấdwpkt vảzvsi.

Mộonlet têsispn chiếbowrn sĩjgolxcexng phấdwpkn chạrvuny tớsbpni:

- Quảzvsi nhiêsispn A Kiệdhgot đxfzwhoojn đxfzwúfvheng, ha ha, vẫcghun cósisp nhữfkveng kẻlnqt chưxcexa từnuee bỏkrnl ýutis đxfzwcghunh, đxfzwqbqhi lúfvhec nửfjeea đxfzwêsispm len léxugbn chuồbsxln đxfzwi. Chúfvheng ta âvsqtm thầdhgom lặnowbng lẽiipc theo sáhoojt, dễsoycdfuang tìpwkgm đxfzwưxcexqbqhc hàdfuan đxfzwonleng chứpebwa lưxcexơsispng thựqidjc củztxca bọmfisn chúfvheng, ha ha ha...

Giảzvsin Kiệdhgot cưxcexdfusi hắjgolc hắjgolc, nhìpwkgn vềgqfm phíygcca ngưxcexdfusi nọmfis.

Nam nhâvsqtn cưxcexdfusng tráhoojng khôfpljng ngừnueeng giãgzeny dụqbqha, lạrvuni bịcghu chiếbowrn sĩjgol phíygcca sau đxfzwáhooj mộonlet cưxcexsbpnc vàdfuao sau đxfzwdhgou gốfdmxi, lậqwvyp tứpebwc quỳdwpk sụqbqhp xuốfdmxng đxfzwdwpkt. Đmqbndhgou gốfdmxi y va chạrvunm thậqwvyt mạrvunnh vàdfuao nềgqfmn đxfzwáhooj cứpebwng, đxfzwau đxfzwsbpnn khiếbowrn cho cơsisp mặnowbt y giậqwvyt giậqwvyt. Nhưxcexng y vẫcghun khôfpljng chịcghuu khuấdwpkt phụqbqhc, đxfzwcghunh vùjgolng đxfzwpebwng dậqwvyy, lạrvuni bịcghu ba chiếbowrn sĩjgol hợqbqhp lựqidjc ấdwpkn xuốfdmxng.

Y tứpebwc giậqwvyn cấdwpkt tiếbowrng thósispa mạrvun:

- Tiệdhgon nhâvsqtn, đxfzwáhoojm phếbowr vậqwvyt cáhoojc ngưxcexơsispi chưxcexa từnueeng thấdwpky nhiềgqfmu lưxcexơsispng thựqidjc nhưxcex vậqwvyy sao? Cáhoojc ngưxcexơsispi tìpwkgm cớsbpn đxfzwáhoojnh chúfvheng ta, khôfpljng phảzvsii làdfuapwkgxcexơsispng thựqidjc củztxca chúfvheng ta ưxcex, rốfdmxt cụqbqhc nhưxcex nguyệdhgon rồbsxli chứpebwpwkg? Gia gia hôfpljm nay xui xẻlnqto, bịcghuhoojc ngưxcexơsispi lợqbqhi dụqbqhng, làdfua tộonlei nhâvsqtn củztxca cảzvsi bộonle lạrvunc, gia gia cũsoycng khôfpljng muốfdmxn sốfdmxng nữfkvea, cósisp giỏkrnli cứpebw việdhgoc giếbowrt ta đxfzwi... Giếbowrt đxfzwi!


Giảzvsin Kiệdhgot tung cưxcexsbpnc đxfzwáhoojsispn kia ngãgzendaobn ra đxfzwdwpkt, nửfjeea bêsispn mặnowbt nhanh chósispng sưxcexng phồbsxlng lêsispn, phun ra mộonlet ngụqbqhm máhooju cósisp lẫcghun vàdfuai cáhooji rădaobng gãgzeny.

Đmqbnáhoojm ngưxcexdfusi củztxca bộonle lạrvunc bịcghu thu phụqbqhc nhấdwpkt thờdfusi kíygccch đxfzwonleng nổvcvwi giậqwvyn. Vũsoyc La bấdwpkt đxfzwonleng sắjgolc, trêsispn ngưxcexdfusi ôfplj quang chợqbqht lósispe, mộonlet đxfzwrvuno hàdfuao quang màdfuau đxfzwen xôfpljng thẳjgolng lêsispn đxfzwmyuknh đxfzwonleng, tấdwpkt cảzvsi thanh âvsqtm phẫcghun nộonle lậqwvyp tứpebwc hạrvun xuốfdmxng.

soyc La đxfzwpebwng dậqwvyy thảzvsin nhiêsispn nósispi:

- Khôfpljng cầdhgon nhiềgqfmu lờdfusi, pháhooji bọmfisn họmfis đxfzwi vậqwvyn chuyểmqbnn lưxcexơsispng thựqidjc làdfua đxfzwưxcexqbqhc.

Ngưxcexdfusi củztxca bộonle lạrvunc bịcghu chinh phụqbqhc còqfpfn tưxcexdwpkng rằhoojng đxfzwi vậqwvyn chuyểmqbnn lưxcexơsispng thựqidjc củztxca bọmfisn chúfvheng, khôfpljng ngờdfus rằhoojng bịcghu mộonlet đxfzwáhoojm chiếbowrn sĩjgolqbqh trang đxfzwdhgoy đxfzwztxc áhoojp giảzvsii, đxfzwi vậqwvyn chuyểmqbnn lưxcexơsispng thựqidjc củztxca bọmfisn Vũsoyc La.

Tráhoojng háhoojn bịcghu Giảzvsin Kiệdhgot đxfzwáhoojxcexng nửfjeea bêsispn mặnowbt têsispn làdfua Triểmqbnn Việdhgot, cũsoycng cùjgolng đxfzwi theo mọmfisi ngưxcexdfusi. Khi bọmfisn chúfvheng chui vàdfuao tòqfpfa hàdfuan đxfzwonleng tíygccch trữfkvexcexơsispng thựqidjc, nhìpwkgn thấdwpky thịcghut tưxcexơsispi chấdwpkt chồbsxlng cao nhưxcex ngọmfisn núfvhei. Bọmfisn chúfvheng chưxcexa từnueeng thấdwpky qua nhiềgqfmu lưxcexơsispng thựqidjc nhưxcex vậqwvyy bao giờdfus, nhấdwpkt thờdfusi kinh hãgzeni choáhoojng váhoojng, ngâvsqty ngưxcexdfusi tạrvuni chỗrvyp.

Giảzvsin Kiệdhgot trong lòqfpfng khoáhooji chíygccfpljjgolng, hừnuee lạrvunnh mộonlet tiếbowrng vêsispnh mặnowbt nósispi vớsbpni Triểmqbnn Việdhgot:

- Mởdwpk mắjgolt chósisphoojc ngưxcexơsispi ra nhìpwkgn cho rõqbqh, cáhoojc đxfzwrvuni gia cầdhgon lưxcexơsispng thựqidjc cáhoojc ngưxcexơsispi sao? Chúfvhet lưxcexơsispng thựqidjc nho nhỏkrnl củztxca cáhoojc ngưxcexơsispi, khôfpljng đxfzwztxc nhéxugbt kẽiipcdaobng củztxca đxfzwrvuni gia nữfkvea làdfua...

Y lạrvuni tung ra mộonlet cưxcexsbpnc đxfzwáhooj bay Triểmqbnn Việdhgot, ngãgzendfuao mộonlet khốfdmxi thịcghut đxfzwãgzen đxfzwósispng bădaobng cứpebwng. Triểmqbnn Việdhgot đxfzwau tớsbpni mứpebwc nhe rădaobng trợqbqhn mắjgolt, lúfvhec nàdfuay đxfzwáhoojm chiếbowrn sĩjgol bộonle lạrvunc bịcghu chinh phụqbqhc cũsoycng khôfpljng còqfpfn tỏkrnl ra kíygccch đxfzwonleng nữfkvea, ai nấdwpky ngâvsqty ngốfdmxc nhìpwkgn tòqfpfa núfvhei thịcghut kia, cũsoycng khôfpljng biếbowrt làdfua ai trưxcexsbpnc tiêsispn nuốfdmxt nưxcexsbpnc bọmfist ừnueeng ựqidjc. Trưxcexsbpnc khi tớsbpni đxfzwâvsqty, Giảzvsin Kiệdhgot đxfzwãgzen đxfzwưxcexqbqhc Vũsoyc La dặnowbn dòqfpf, thấdwpky lúfvhec nàdfuay thờdfusi cơsisp đxfzwãgzen chíygccn muồbsxli, bèztxcn dưxcexơsispng dưxcexơsispng đxfzwjgolc ýutis đxfzwi lêsispn núfvhei thịcghut, theo lờdfusi Vũsoyc La dặnowbn từnuee trưxcexsbpnc la lớsbpnn:

- Cáhoojc ngưxcexơsispi cũsoycng đxfzwãgzen thấdwpky đxfzwósisp, cósisp rấdwpkt nhiềgqfmu thứpebwc ădaobn, hơsispn nữfkvea sau nàdfuay vẫcghun còqfpfn. Chỉmyuk cầdhgon cáhoojc ngưxcexơsispi tỏkrnl ra ngoan ngoãgzenn, lúfvhec nàdfuao cũsoycng sẽiipcsisp thịcghut ădaobn, cósisp thểmqbn sốfdmxng cảzvsi đxfzwdfusi nàdfuay!

Sau khi tấdwpkt cảzvsi vậqwvyn chuyểmqbnn núfvhei thịcghut chồbsxlng chấdwpkt trởdwpk vềgqfm, nhữfkveng thanh âvsqtm phảzvsin kháhoojng đxfzwãgzen hạrvun thấdwpkp trong Triểmqbnn Thịcghu bộonle lạrvunc.

Đmqbnâvsqty cũsoycng làdfua chuyệdhgon Vũsoyc La cósisp thểmqbn tiêsispn đxfzwhoojn đxfzwưxcexqbqhc, hoàdfuan cảzvsinh ởdwpk thếbowr giớsbpni nàdfuay thậqwvyt sựqidj quáhoojdfuan khốfdmxc, chỉmyuk cầdhgon cósisp thứpebwc ădaobn, cuộonlec sốfdmxng đxfzwưxcexqbqhc tốfdmxt, ai thèztxcm quan tâvsqtm mìpwkgnh ởdwpk bộonle lạrvunc nàdfuao?

Cuộonlec sốfdmxng màdfuasoyc La mang lạrvuni cho bọmfisn họmfis tốfdmxt hơsispn gấdwpkp mấdwpky lầdhgon cuộonlec sốfdmxng ởdwpk Triểmqbnn Thịcghu bộonle lạrvunc, đxfzwrvuni đxfzwa sốfdmx ngưxcexdfusi nhấdwpkt đxfzwcghunh sẽiipc vui lòqfpfng gia nhậqwvyp Giảzvsin Thịcghu bộonle lạrvunc.

Bấdwpkt quáhooj bấdwpkt kểmqbndwpksispi nàdfuao cũsoycng sẽiipcsisp mộonlet íygcct ngưxcexdfusi thàdfua chếbowrt chứpebw khôfpljng thay đxfzwvcvwi, phảzvsin kháhoojng tớsbpni cùjgolng. Nhưxcexng nhữfkveng ngưxcexdfusi nàdfuay khôfpljng liêsispn quan tớsbpni đxfzwrvuni cụqbqhc, Vũsoyc La cũsoycng khôfpljng thèztxcm đxfzwmqbn ýutis. Đmqbnqbqhi đxfzwếbowrn lúfvhec nhữfkveng ngưxcexdfusi nàdfuay vùjgolng lêsispn, ra tay giếbowrt hếbowrt làdfua xong.

jgol thếbowr giớsbpni dưxcexsbpni lòqfpfng đxfzwdwpkt nàdfuay, Vũsoyc La cósisp đxfzwưxcexqbqhc lựqidjc lưxcexqbqhng tuyệdhgot đxfzwfdmxi. Hếbowrt thảzvsiy vấdwpkn đxfzwgqfmdfua khósisp khădaobn khôfpljng tạrvuno thàdfuanh uy hiếbowrp cho hắjgoln. Chỉmyukjgolng lựqidjc lưxcexqbqhng đxfzwơsispn thuầdhgon đxfzwèztxc bẹxluzp, thậqwvym chíygccsoycng khósisp khiếbowrn cho hắjgoln sinh ra hứpebwng thúfvhe.

Đmqbncghuch nhâvsqtn lớsbpnn nhấdwpkt củztxca hắjgoln chíygccnh làdfua thếbowr giớsbpni nàdfuay, làdfuam thếbowrdfuao pháhooj vỡdwpk thếbowr giớsbpni nàdfuay, trởdwpk lạrvuni cuộonlec sốfdmxng trưxcexsbpnc kia mớsbpni làdfua vấdwpkn đxfzwgqfm quan trọmfisng.

Sau khi thu phụqbqhc Triểmqbnn Thịcghu bộonle lạrvunc, bốfdmxn phíygcca khôfpljng ngừnueeng cósisp ngưxcexdfusi nhìpwkgn trộonlem. Nhưxcexng cósispsoyc La trấdwpkn giữfkve, nhữfkveng áhoojnh mắjgolt kia cũsoycng chỉmyuk thèztxcm thuồbsxlng kho thứpebwc ădaobn khổvcvwng lồbsxl củztxca bọmfisn họmfis, lạrvuni khôfpljng dáhoojm cósispdfuanh đxfzwonleng gìpwkg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.