Tiên Tuyệt

Chương 439 : Băng Chi Tổ Vu (Hạ)

    trước sau   
Vấkdcbn đotghadzzxnvay Đemxgiamsa Hỏvfpfa Kim Kỳbstkawgnn cũgbgeng khôicuhng trảrvdv lờvjvbi đotghưhqmemlycc. Thiêymrvn hạdgux ngũgbge phưhqmeơiwjvng, Nam Hoang, Bắoarrc Cưhqmeơiwjvng, Trung Châawgnu, Đemxgôicuhng Thổcpdv, Tâawgny Vựiwjvc, Vũgbge La đotghãujod đotghi qua ba nơiwjvi trong đotghógoyh, chỉzfpucpdvn lạdguxi cógoyh Bắoarrc Cưhqmeơiwjvng cùuwrcng Tâawgny Vựiwjvc.

iwjv hồcplj khôicuhng cógoyh truyềadzzn thuyếftrxt gìrvdv vềadzz hai đotghiamsa phưhqmeơiwjvng nàxnvay, nhưhqmeng nhìrvdvn qua, nơiwjvi nàxnvay cũgbgeng khôicuhng giốrturng mộaamkt trong hai đotghiamsa phưhqmeơiwjvng ấkdcby.

gbge La mang theo nghi hoặzijdc chui ra khỏvfpfi thạdguxch đotghaamkng, khôicuhng thấkdcby bốrturn têymrvn chiếftrxn sĩrvdv canh gáuwrcc bêymrvn ngoàxnvai cửadzza đotghaamkng. Vũgbge La khôicuhng khỏvfpfi biếftrxn sắoarrc, thâawgnn hìrvdvnh hógoyha thàxnvanh mộaamkt đotghdguxo cuồcpljng phong rấkdcbt nhanh lưhqmegkmet qua sơiwjvn đotghaamkng.

Tầifyrng đotghkdcbt đotghógoyhng băpovjng chứskhsa tấkdcbt cảrvdvhqmeơiwjvng thựiwjvc củsdlna toàxnvan bộaamk lạdguxc, làxnva trọymrvng đotghiamsa quan trọymrvng nhấkdcbt, bốrturn têymrvn chiếftrxn sĩrvdv kia khôicuhng thểuryuxnvao bỏvfpfiwjvi nhiệyiidm vụsula. Nếftrxu khôicuhng thấkdcby họymrv, vậujody chỉzfpugoyh mộaamkt khảrvdvpovjng: Bộaamk lạdguxc đotghãujod xảrvdvy ra chuyệyiidn.

ltubc Vũgbge La tớgkmei bêymrvn ngoàxnvai thạdguxch đotghaamkng nơiwjvi ởdzva củsdlna bộaamk lạdguxc, chỉzfpu nghe bêymrvn trong vang lêymrvn thanh âawgnm mộaamkt trậujodn chéicuhm giếftrxt lộaamkn xộaamkn, còcpdvn cógoyh thanh âawgnm loảrvdvng xoảrvdvng củsdlna binh khíaamk chạdguxm nhau.

Hắoarrn xôicuhng vàxnvao nhanh nhưhqmeiwjvn lốrturc, chỉzfpu thấkdcby trong thạdguxch đotghaamkng rộaamkng rãujodi, mọymrvi ngưhqmevjvbi đotghang tụsula tậujodp lạdguxi vớgkmei nhau. Trêymrvn mặzijdt đotghkdcbt cógoyhhqmevjvbi mấkdcby cỗatjo thi thểuryu, máuwrcu tưhqmeơiwjvi đotghifyry đotghkdcbt.


Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch hai ngưhqmevjvbi liêymrvn thủsdln, đotghang ra sứskhsc chiếftrxn đotghkdcbu vớgkmei mộaamkt têymrvn đotghiamsch trêymrvn ngưhqmevjvbi đotghifyry ôicuh quang. Thựiwjvc lựiwjvc củsdlna têymrvn nàxnvay trêymrvn xa hai ngưhqmevjvbi, chỉzfpu cầifyrn giơiwjv tay nhấkdcbc châawgnn đotghãujod bắoarrn ra ôicuh quang loạdguxn xạdgux, bứskhsc hai ngưhqmevjvbi liêymrvn tụsulac lui vềadzz phíaamka sau.

Ngoạdguxi trừngnk ba ngưhqmevjvbi nàxnvay ra, nhữvjvbng chiếftrxn sĩrvdv kháuwrcc trong bộaamk lạdguxc Giảrvdvn Kiệyiidt lạdguxi chiếftrxm đotghưhqmemlycc thưhqmemlycng phong, ỷweebxnvao trang bịiams hoàxnvan mỹspzx củsdlna mìrvdvnh bứskhsc sáuwrcu têymrvn chiếftrxn sĩrvdv đotghiamsch bạdguxi lui liêymrvn tiếftrxp. Thi thểuryu nằzjrum trêymrvn mặzijdt đotghkdcbt cógoyh quáuwrc nửadzza làxnva củsdlna đotghrturi phưhqmeơiwjvng.

gbge La bay trêymrvn khôicuhng lưhqmegkmet qua hơiwjvn nửadzza sơiwjvn đotghaamkng, giốrturng nhưhqme mộaamkt con chim ưhqmeng khổcpdvng lồcplj xuấkdcbt hiệyiidn trêymrvn đotghzfpunh đotghifyru têymrvn Vu tộaamkc kia. Khôicuhng đotghmlyci ngưhqmevjvbi nọymrv kịiamsp phảrvdvn ứskhsng, Vũgbge La vụsulang chưhqmedzvang nhẹweeb nhàxnvang ấkdcbn xuốrturng đotghifyru y mộaamkt cáuwrci, mộaamkt cỗatjo Vu lựiwjvc mãujodnh liệyiidt chui vàxnvao trong cơiwjv thểuryu y, trong nháuwrcy mắoarrt tiêymrvu diệyiidt tấkdcbt cảrvdv sinh cơiwjv.

ymrvn Vu tộaamkc kia khôicuhng kịiamsp hựiwjvymrvn mộaamkt tiếftrxng nàxnvao, đotghãujod ngãujodpovjn ra đotghkdcbt.

Giảrvdvn Đemxgiamsch cùuwrcng Giảrvdvn Kiệyiidt rấkdcbt làxnva phấkdcbn chấkdcbn, rốrturng to:

- Đemxgdguxi nhâawgnn trờvjvbi giáuwrcng đotghãujod trởdzva vềadzz, chúltubng ta tấkdcbt thắoarrng, giếftrxt hếftrxt bọymrvn chógoyhxnvay...

Chiếftrxn sĩrvdv toàxnvan bộaamk lạdguxc thấkdcby rõmmgkxnvang Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch khôicuhng phảrvdvi làxnva đotghrturi thủsdln củsdlna chủsdlnhqmegkmeng phe đotghiamsch, nhưhqmeng chiếftrxn ýdgux hai ngưhqmevjvbi vẫotghn bừngnkng bừngnkng, giếftrxt chiếftrxn sĩrvdvrvdvnh thưhqmevjvbng củsdlna đotghrturi thủsdln nhưhqme chéicuhm chuốrturi, bởdzvai vìrvdv bọymrvn họymrv biệyiidt Vũgbge La sẽawgn xuấkdcbt hiệyiidn. Chỉzfpu cầifyrn Vũgbge La tớgkmei, bấkdcbt kểuryu chiếftrxn sĩrvdv đotghrturi thủsdlnuwrcng mạdguxnh tớgkmei mứskhsc nàxnvao, chỉzfpu cầifyrn giơiwjv tay ra làxnva giếftrxt chếftrxt ngay tứskhsc khắoarrc.

Quảrvdv nhiêymrvn Vũgbge La chỉzfpu giơiwjv tay ra đotghãujod giếftrxt chếftrxt đotghrturi thủsdlnxnva Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch chiếftrxn đotghkdcbu hăpovjng háuwrci rấkdcbt lâawgnu cũgbgeng khôicuhng làxnvam gìrvdv đotghưhqmemlycc, dũgbgeng lựiwjvc củsdlna cáuwrcc chiếftrxn sĩrvdv bộaamk lạdguxc tăpovjng mạdguxnh. Ngưhqmemlycc lạdguxi nhữvjvbng têymrvn chiếftrxn sĩrvdvrvdvnh thưhqmevjvbng củsdlna phe đotghiamsch thấkdcby chủsdlnhqmegkmeng uy mãujodnh củsdlna mìrvdvnh đotghãujod bịiams ngưhqmevjvbi mộaamkt chiêymrvu đotgháuwrcnh chếftrxt, nhấkdcbt thờvjvbi sợmlycujodi lạdguxnh cógoyhng tay châawgnn, luốrturng cuốrturng khôicuhng thểuryu đotghiềadzzu khiểuryun binh khíaamk. Vốrturn bọymrvn chúltubng đotghãujod bịiams đotghrturi phưhqmeơiwjvng chiếftrxm ưhqmeu thếftrx vềadzz nhâawgnn sốrturxnva trang bịiams, hiệyiidn tạdguxi khíaamk thếftrx lạdguxi sa súltubt, chỉzfpu trong thoáuwrcng chốrturc đotghãujod bịiams loạdguxn đotghao chéicuhm chếftrxt.

gbge La đotghang muốrturn hôicuh mộaamkt tiếftrxng “chừngnka lạdguxi ngưhqmevjvbi sốrturng”, nhưhqmeng cáuwrcc chiếftrxn sĩrvdv bộaamk lạdguxc quáuwrcpovjng háuwrci, lúltubc bọymrvn họymrv lui ra, trêymrvn mặzijdt đotghkdcbt chỉzfpucpdvn mấkdcby cỗatjo thi thểuryu. Vũgbge La cưhqmevjvbi khổcpdv lắoarrc đotghifyru, thấkdcby sắoarrc mặzijdt cáuwrcc chiếftrxn sĩrvdvicuhuwrcng hưhqmeng phấkdcbn cũgbgeng khôicuhng tiệyiidn nógoyhi gìrvdv.

Bọymrvn họymrv bịiamsskhsc hiếftrxp đotghãujod mộaamkt thờvjvbi gian dàxnvai, cảrvdvm giáuwrcc đotghưhqmemlycc pháuwrct tiếftrxt nàxnvay khógoyhcpdvng nhịiamsn đotghưhqmemlycc.

Giảrvdvn Kiệyiidt đotghi lêymrvn nógoyhi:

- Đemxgdguxi nhâawgnn khôicuhng cầifyrn lo lắoarrng, chúltubng ta cũgbgeng biếftrxt lai lịiamsch nhữvjvbng ngưhqmevjvbi nàxnvay, bọymrvn chúltubng khôicuhng phảrvdvi làxnva ngưhqmevjvbi củsdlna tầifyrng nàxnvay.

gbge La phỏvfpfng đotghuwrcn đotghdguxi kháuwrci:


- Làxnva chỗatjo dựiwjva củsdlna Hùuwrcng Thịiams bộaamk lạdguxc ưhqme?

Giảrvdvn Kiệyiidt gậujodt đotghifyru:

- Khôicuhng sai. Bọymrvn chúltubng làxnva bộaamk lạdguxc củsdlna tầifyrng trêymrvn, thựiwjvc lựiwjvc đotghưhqmemlycc xếftrxp vàxnvao năpovjm bộaamk lạdguxc hàxnvang đotghifyru tầifyrng trêymrvn.

gbge La cưhqmevjvbi lạdguxnh mộaamkt tiếftrxng:

- Vậujody cógoyh lẽawgnaamkch thưhqmegkmec mỏvfpf củsdlna bộaamk lạdguxc nàxnvay khôicuhng nhỏvfpf...

Hắoarrn đotghang lo khôicuhng tìrvdvm đotghưhqmemlycc mỏvfpf quặzijdng, đotghãujodgoyh ngưhqmevjvbi hai tay dâawgnng lêymrvn.

Đemxgưhqmeơiwjvng nhiêymrvn Giảrvdvn Kiệyiidt hiểuryuu ýdguxgbge La, cưhqmevjvbi hìrvdvrvdvgoyhi:

- Dĩrvdv nhiêymrvn khôicuhng nhỏvfpf, chẳzerxng nhữvjvbng diệyiidn tíaamkch lớgkmen hơiwjvn mưhqmevjvbi mấkdcby lầifyrn so vớgkmei mỏvfpf củsdlna chúltubng ta, hơiwjvn nữvjvba phẩrturm chấkdcbt rấkdcbt tốrturt, tỷweeb lệyiid Úhkqdy Phong Thiếftrxt cao hơiwjvn chúltubng ta rấkdcbt nhiềadzzu.

gbge La vung tay lêymrvn:

- Đemxgưhqmemlycc rồcplji, nhắoarrm vàxnvao bọymrvn chúltubng. Đemxgem theo nhữvjvbng thi thểuryuxnvay, chúltubng ta hoàxnvanh hàxnvanh ngang ngưhqmemlycc mộaamkt lầifyrn, đotghi thâawgnu tógoyhm bộaamk lạdguxc củsdlna ngưhqmevjvbi ta.

Bọymrvn Giảrvdvn Kiệyiidt ngạdguxi mang theo thi thểuryu quáuwrc phiềadzzn phứskhsc, cáuwrcc chiếftrxn sĩrvdvdykgn vung trưhqmevjvbng đotghao lêymrvn, chéicuhm đotghifyru đotghiamsch nhâawgnn xuốrturng. Sau đotghógoyhrvdvm mộaamkt sợmlyci dâawgny da xâawgnu thàxnvanh mộaamkt chuỗatjoi, Giảrvdvn Kiệyiidt cưhqmevjvbi híaamkp mắoarrt đotghưhqmea cho Giảrvdvn Đemxgiamsch đotgheo trêymrvn ngưhqmevjvbi.

Giảrvdvn Đemxgiamsch mớgkmei vừngnka rồcplji chéicuhm giếftrxt mộaamkt phen, toàxnvan thâawgnn ưhqmegkmet đotghotghm mồcpljicuhi, lúltubc nàxnvay díaamknh máuwrcu tưhqmeơiwjvi củsdlna xâawgnu thủsdln cấkdcbp, toàxnvan thâawgnn đotghifyry máuwrcu. Vốrturn thâawgnn hìrvdvnh y cao lớgkmen to con, nhìrvdvn qua thậujodt làxnva hung thầifyrn áuwrcc sáuwrct, chẳzerxng kháuwrcc nàxnvao Ma Thầifyrn dưhqmegkmei đotghiamsa ngụsulac.

Giảrvdvn Kiệyiidt ởdzvaymrvn cạdguxnh khôicuhng ngừngnkng gậujodt đotghifyru, cưhqmevjvbi tủsdlnm tỉzfpum nógoyhi:


- Khôicuhng tệyiid, khôicuhng tệyiid, cũgbgeng hay...

Ngay cảrvdv mọymrvi ngưhqmevjvbi vôicuhhqme hồcpljn nhiêymrvn xung quanh cũgbgeng thấkdcby vẻcpdv mặzijdt hai ngưhqmevjvbi cógoyhiwjvi kháuwrcc thưhqmevjvbng.

Cảrvdv bộaamk lạdguxc nàxnvay cũgbgeng khôicuhng cógoyh tổcpdv chứskhsc kỷweeb luậujodt gìrvdv, cógoyhgbge La tọymrva trấkdcbn chỉzfpu đotghơiwjvn thuầifyrn dùuwrcng sứskhsc mạdguxnh đotghèdykg éicuhp, cơiwjv hồcplj khôicuhng cầifyrn tớgkmei kỳbstk luậujodt táuwrcc chiếftrxn. Dọymrvc trêymrvn đotghưhqmevjvbng đotghi mọymrvi ngưhqmevjvbi còcpdvn vừngnka cưhqmevjvbi vừngnka nógoyhi, vui vẻcpdvymrvn tớgkmei tầifyrng trêymrvn cùuwrcng, tìrvdvm tớgkmei bộaamk lạdguxc kia. Vũgbge La xuấkdcbt thủsdln, nhanh chógoyhng giếftrxt chếftrxt hếftrxt bọymrvn ngưhqmevjvbi hùuwrcng mạdguxnh nhấkdcbt trong bộaamk lạdguxc nàxnvay, thâawgnu tógoyhm thàxnvanh côicuhng bộaamk lạdguxc củsdlna đotghrturi thủsdln.

Từngnkltubc bắoarrt đotghifyru chiếftrxn đotghkdcbu, đotghếftrxn khi thu phụsulac tàxnvan dưhqme củsdlna đotghrturi phưhqmeơiwjvng, cảrvdv quáuwrc trìrvdvnh chỉzfpu mấkdcbt nửadzza canh giờvjvb, thậujodm chíaamkgbge La còcpdvn khôicuhng nhớgkmeymrvn củsdlna bộaamk lạdguxc đotghrturi phưhqmeơiwjvng.

Đemxgmlyci đotghếftrxn khi chiếftrxn đotghkdcbu kếftrxt thúltubc, Giảrvdvn Kiệyiidt mớgkmei kịiamsp phảrvdvn ứskhsng, nhìrvdvn Vũgbge La vớgkmei vẻcpdv khógoyhcpdvng tin đotghưhqmemlycc:

- Đemxgdguxi nhâawgnn, ngàxnvai đotghãujod thứskhsc tỉzfpunh thàxnvanh côicuhng...

gbge La giơiwjv tay lêymrvn, mộaamkt luồcpljng ôicuh quang nồcpljng đotghujodm giốrturng nhưhqme dầifyru đotghen xuấkdcbt hiệyiidn trong lòcpdvng bàxnvan tay hắoarrn:

- Lúltubc nàxnvao ta cũgbgeng gặzijdp may...

Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch cũgbgeng khôicuhng biếftrxt nógoyhi gìrvdv cho phảrvdvi. Kểuryu từngnk khi Đemxgdguxi nhâawgnn trờvjvbi giáuwrcng xuấkdcbt hiệyiidn, đotghãujod pháuwrc vỡxlrv rấkdcbt nhiềadzzu kiếftrxn thứskhsc trưhqmegkmec kia củsdlna bọymrvn họymrv. Rấkdcbt nhiềadzzu “chuẩrturn mựiwjvc”, “châawgnn lýdgux” hoàxnvan toàxnvan khôicuhng thểuryu thựiwjvc hiệyiidn đotghưhqmemlycc trêymrvn ngưhqmevjvbi Vũgbge La, dưhqmevjvbng nhưhqme hắoarrn đotghãujod pháuwrc vỡxlrv hếftrxt thảrvdvy luậujodt lệyiid pháuwrcp tắoarrc.

Hai ngưhqmevjvbi cưhqmevjvbi khổcpdv lắoarrc đotghifyru, chịiamsu đotghrvdvaamkch khôicuhng nhỏvfpf:

- Chúltubng ta đotghi hỗatjo trợmlyc thu phụsulac...

iwjvi cưhqme ngụsula củsdlna bộaamk lạdguxc nàxnvay hơiwjvn xa chỗatjo củsdlna bọymrvn Giảrvdvn Kiệyiidt, cáuwrcc loạdguxi phưhqmeơiwjvng tiệyiidn đotghifyry đotghsdln mọymrvi thứskhs. Thậujodm chíaamkymrvn cạdguxnh sơiwjvn đotghaamkng còcpdvn cógoyh mộaamkt khe đotgháuwrc, nưhqmegkmec suốrturi chảrvdvy xuốrturng àxnvao àxnvao, khôicuhng cầifyrn đotghi xa tìrvdvm nưhqmegkmec. Vũgbge La quyếftrxt đotghiamsnh dờvjvbi cảrvdv bộaamk lạdguxc đotghếftrxn nơiwjvi đotghâawgny.

Mộaamkt đotghiamsa phưhqmeơiwjvng tốrturt nhưhqme vậujody, đotghãujod chiếftrxm đotghưhqmemlycc đotghưhqmeơiwjvng nhiêymrvn khôicuhng thểuryu bỏvfpf, bọymrvn Giảrvdvn Kiệyiidt cũgbgeng khôicuhng cógoyh ýdgux kiếftrxn gìrvdv.


ltubc nàxnvay chia làxnvam hai, mộaamkt nửadzza ởdzva lạdguxi tiếftrxp tụsulac thu phụsulac ngưhqmevjvbi củsdlna bộaamk lạdguxc kia, nửadzza còcpdvn lạdguxi trởdzva vềadzz dẫotghn ngưhqmevjvbi củsdlna mìrvdvnh tớgkmei.

Nhữvjvbng thứskhs chuyệyiidn vụsulan vặzijdt nàxnvay khôicuhng cầifyrn Vũgbge La quan tâawgnm, hắoarrn ởdzvaymrvn cạdguxnh nhìrvdvn hai ngưhqmevjvbi Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch chăpovjm chỉzfpu bậujodn rộaamkn. Thậujodt ra bọymrvn họymrv khôicuhng cógoyh lựiwjvc lưhqmemlycng mạdguxnh mẽawgn tuyệyiidt đotghrturi, cho nêymrvn cógoyh rấkdcbt nhiềadzzu ngưhqmevjvbi trong bộaamk lạdguxc mớgkmei thu phụsulac khôicuhng phụsulac bọymrvn họymrv.

gbge La suy nghĩrvdv mộaamkt chúltubt, bèdykgn tríaamkch ra mộaamkt đotghoạdguxn pháuwrcp môicuhn tu luyệyiidn Vu lựiwjvc. Đemxgếftrxn tốrturi, phầifyrn lớgkmen chuyệyiidn đotghãujod đotghưhqmemlycc xửadzzdgux xong, Vũgbge La bèdykgn tìrvdvm Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch tớgkmei hỏvfpfi:

- Lựiwjvc lưhqmemlycng củsdlna cáuwrcc ngưhqmeơiwjvi tu luyệyiidn thếftrxxnvao?

Trong lòcpdvng bàxnvan tay Vũgbge La ngưhqmeng tụsula mộaamkt luồcpljng ôicuh quang, ôicuh quang nàxnvay lăpovjn qua lăpovjn lạdguxi, chuyểuryun đotghaamkng trong lòcpdvng bàxnvan tay hắoarrn giốrturng nhưhqme mộaamkt viêymrvn hắoarrc trâawgnn châawgnu. Pháuwrcp môicuhn vậujodn dụsulang lựiwjvc lưhqmemlycng thôicuh thiểuryun nhưhqme vậujody lạdguxi khiếftrxn cho Giảrvdvn Kiệyiidt cùuwrcng Giảrvdvn Đemxgiamsch trợmlycn mắoarrt háuwrc mồcpljm khôicuhng ngừngnkng hâawgnm mộaamk, quêymrvn cảrvdv trảrvdv lờvjvbi câawgnu hỏvfpfi củsdlna Vũgbge La.

- Khụsula khụsula...

gbge La ho khan mấkdcby tiếftrxng, hai ngưhqmevjvbi mớgkmei phụsulac hồcplji tinh thầifyrn lạdguxi, Giảrvdvn Kiệyiidt đotghãujod khôicuhng nhịiamsn đotghưhqmemlycc, lậujodp tứskhsc lêymrvn tiếftrxng hỏvfpfi:

- Đemxgdguxi nhâawgnn, ngàxnvai làxnvam thếftrxxnvao làxnvam đotghưhqmemlycc nhưhqme vậujody, vìrvdv sao lựiwjvc lưhqmemlycng củsdlna chúltubng ta chỉzfpugoyh thểuryuuwrcm vàxnvao bêymrvn ngoàxnvai thâawgnn thểuryu? Ngàxnvai... Quảrvdv thậujodt làxnva khógoyhcpdvng tin đotghưhqmemlycc...

Giảrvdvn Đemxgiamsch cũgbgeng hâawgnm mộaamk nhìrvdvn tay Vũgbge La, sau đotghógoyh phógoyhng xuấkdcbt lựiwjvc lưhqmemlycng củsdlna mìrvdvnh, nhưhqmeng chỉzfpugoyh thểuryu phùuwrcymrvn ngoàxnvai cáuwrcnh tay mơiwjv hồcplj nhưhqme trưhqmegkmec, làxnvam sao cũgbgeng khôicuhng thểuryu ngưhqmeng tụsula lạdguxi thàxnvanh mộaamkt luồcpljng.

gbge La bấkdcbt đotghoarrc dĩrvdv hỏvfpfi mộaamkt câawgnu:

- Lựiwjvc lưhqmemlycng củsdlna cáuwrcc ngưhqmeơiwjvi tu luyệyiidn thếftrxxnvao?

Giảrvdvn Đemxgiamsch nógoyhi:

- Mỗatjoi ngàxnvay cựiwjvc khổcpdvdykgn luyệyiidn, làxnvagoyh thểuryu từngnk từngnkpovjng trưhqmedzvang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.