Tiên Tuyệt

Chương 438-2 : Băng Chi Tổ Vu (Trung)

    trước sau   
dsrw La khôoqmrng quấgqnmy rầeckny nóspbj, nhâdiipn cơodzf hộgyogi nàxirny kiểryivm tra thâdiipn thểryiv củtztga mìodzfnh mộgyogt lưsqgxqbsrt.

vgfin kýodzfmmkzng Hảagtci U Linh trêgqnmn mi tâdiipm đfyaiãnwdt gieo mầecknm mốeuwvng mộgyogt loạnwwni lựwucfc lưsqgxqbsrng đfyaiecknc biệvgfit vàxirno cơodzf thểryiv hắacein. Cỗlbbo lựwucfc lưsqgxqbsrng nàxirny hóspbja thàxirnnh mộgyogt sôoqmrng bămmkzng màxirnu xanh nhạnwwnt trong Minh Đdsrwưsqgxryivng Cung, quấgqnmn quanh châdiipn bămmkzng sơodzfn.

Kỳdiip diệvgfiu chísptjnh làxirnoqmrng bămmkzng chảagtcy xuôoqmri.

dsrw La sửmzah dụaceing thầecknn lựwucfc đfyaiãnwdt rấgqnmt thàxirnnh thạnwwno, nhưsqgxng vẫsnprn hay mưsqgxqbsrn lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga Thiêgqnmn Phủtztg Chi Quốeuwvc, cũdsrwng khôoqmrng tu luyệvgfin qua thầecknn lựwucfc, vìodzf vậdemjy thầecknn lựwucfc cũdsrwng khôoqmrng thểryiv hiệvgfin ra trong Minh Đdsrwưsqgxryivng Cung.

dsrw La thoáawmong đfyaigyogng trong lòumqbng, vậdemjn chuyểryivn pháawmop môoqmrn củtztga bộgyog Đdsrwnwwno Tạnwwnng biếxrqon dịqbsrtbkz đfyainwwni môoqmrn Nhưsqgxqbsrc Lôoqmr Ngụaceic, thúyzzac giụaceic sôoqmrng bămmkzng nàxirny bắaceit đfyaiecknu vậdemjn chuyểryivn khắaceip kinh mạnwwnch toàxirnn thâdiipn.

Bấgqnmt quáawmodsrw La lạnwwni cảagtcm thấgqnmy khôoqmrng đfyaiưsqgxqbsrc tựwucf nhiêgqnmn. Chỉsbaf sau hai lầecknn hôoqmr hấgqnmp, sôoqmrng bămmkzng chợqbsrt đfyaigyogng, tráawmonh thoáawmot khỏaqcai sựwucf khốeuwvng chếxrqo củtztga Vũdsrw La, nháawmoy mắaceit tràxirnn ngậdemjp kinh mạnwwnch toàxirnn thâdiipn hắacein.


dsrw La hếxrqot sứngacc bấgqnmt ngờryiv. Tu sĩawmo Trung Châdiipu tu luyệvgfin từsoyb trưsqgxjvezc tớjvezi nay chưsqgxa từsoybng cóspbjoqmrng pháawmop nhưsqgx vậdemjy. Tuy rằoqmrng cũdsrwng làxirn kinh mạnwwnch nhưsqgxoqmrng, linh nguyêgqnmn nhưsqgxsqgxjvezc, nưsqgxjvezc chảagtcy thàxirnnh sôoqmrng, nhưsqgxng linh nguyêgqnmn phảagtci vậdemjn chuyểryivn theo quỹodzfsptjch nhấgqnmt đfyaiqbsrnh.

xirnumqbng sôoqmrng bămmkzng màxirnu xanh nhạnwwnt nàxirny nháawmoy mắaceit đfyaiãnwdt chảagtcy tràxirnn khắaceip kinh mạnwwnch hắacein, sau đfyaióspbj xuyêgqnmn thấgqnmu qua kinh mạnwwnch, tràxirnn vàxirno mỗlbboi mộgyogt mạnwwnch máawmou, mỗlbboi mộgyogt tếxrqoxirno, mỗlbboi mộgyogt khúyzzac xưsqgxơodzfng trong thâdiipn thểryiv hắacein.

dsrwng giốeuwvng nhưsqgxsqgxơodzfng phong, bắaceit đfyaiecknu tôoqmri luyệvgfin thâdiipn thểryivdsrw La.

sptjng từsoyb “tôoqmri luyệvgfin” cóspbj lẽrpge khôoqmrng đfyaiưsqgxqbsrc chísptjnh xáawmoc, bởtbkzi trong quáawmo trìodzfnh nàxirny, thâdiipn thểryivdsrw La khôoqmrng ngừsoybng cưsqgxryivng hóspbja, màxirn lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga sôoqmrng bămmkzng cũdsrwng khôoqmrng ngừsoybng lớjvezn mạnwwnnh.

Sau khoảagtcng hai canh giờryiv, sôoqmrng bămmkzng mớjvezi chậdemjm rãnwdti rúyzzat lui khỏaqcai cơodzf thểryivdsrw La, thu trởtbkz vềzjge Minh Đdsrwưsqgxryivng Cung, rõkvwqxirnng lớjvezn mạnwwnnh hơodzfn nhiềzjgeu so vớjvezi lúyzzac đfyaiecknu.

dsrw La cựwucfc kỳdiip kinh ngạnwwnc, khôoqmrng ngờryiv mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga Bămmkzng Chi Tổeskd Vu còumqbn mang theo cảagtc pháawmop môoqmrn tu luyệvgfin.

- Vu Sĩawmo truyềzjgen thừsoyba kháawmoc vớjvezi cáawmoc ngưsqgxơodzfi...

Đdsrwqbsra Hỏaqcaa Kim Kỳdiipdiipn thấgqnmy hắacein hàxirnnh côoqmrng xong, bègfgzn giảagtci thísptjch:

- Lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga Vu Sĩawmo cầecknn thôoqmrng qua thứngacc tỉsbafnh ýodzf thứngacc tìodzfm ngưsqgxryivi thísptjch hợqbsrp, sau đfyaióspbjsqgxoqmrn trưsqgxtbkzng bốeuwvi sẽrpge gieo mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng vàxirno cơodzf thểryiv đfyaivgfi tửmzah.

- Chớjvezspbj xem thưsqgxryivng mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng nàxirny, chẳrmorng nhữlijlng nóspbj bao hàxirnm lựwucfc lưsqgxqbsrng, còumqbn bao hàxirnm côoqmrng pháawmop sưsqgxoqmrn cùsptjng kinh nghiệvgfim tu luyệvgfin cảagtc đfyairyivi củtztga sưsqgxoqmrn.

- Sau khi lựwucfc lưsqgxqbsrng Vu Sĩawmo đfyainwwnt tớjvezi cảagtcnh giớjvezi nhấgqnmt đfyaiqbsrnh, mớjvezi cóspbj thểryiv ngưsqgxng kếxrqot ra mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng nàxirny đfyairyiv tiếxrqon hàxirnnh truyềzjgen thừsoyba. Ngưsqgxng kếxrqot ra mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng nhưsqgx vậdemjy tiêgqnmu hao rấgqnmt lớjvezn đfyaieuwvi vớjvezi bảagtcn thâdiipn Vu Sĩawmo, cho nêgqnmn Vu Sĩawmo thu đfyaitbkz đfyaivgfi đfyaiecknc biệvgfit nghiêgqnmm khắaceic. Bấgqnmt quáawmo mộgyogt khi đfyaiãnwdt thu vàxirno trong môoqmrn, cóspbj mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng nàxirny, tu luyệvgfin tinh tiếxrqon vôoqmrsptjng.

- Cho nêgqnmn mặecknc dùsptj Vu Sĩawmo châdiipn chísptjnh khôoqmrng nhiềzjgeu lắaceim, nhưsqgxng lựwucfc lưsqgxqbsrng hếxrqot sứngacc hùsptjng mạnwwnnh.

dsrw La cóspbj đfyaiiềzjgeu thắaceic mắaceic:


- Nhưsqgxng vìodzf sao thếxrqo giớjvezi nàxirny cóspbj nhiềzjgeu ngưsqgxryivi thứngacc tỉsbafnh ýodzf thứngacc thàxirnnh côoqmrng nhưsqgx vậdemjy?

- Bọiouln họioul chưsqgxa đfyaiưsqgxqbsrc tísptjnh làxirn Vu Sĩawmo, tốeuwvi đfyaia cũdsrwng chỉsbafxirn mộgyogt thàxirnnh viêgqnmn củtztga Vu tộgyogc, ấgqnmn kýodzf củtztga Vu tộgyogc trêgqnmn ngưsqgxryivi bọiouln họiouldsrwng khôoqmrng đfyaieckny đfyaitztg. Hơodzfn nữlijla hiểryivn nhiêgqnmn tếxrqo đfyaiàxirnn kia khôoqmrng truyềzjgen mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng Vu tộgyogc cho bọiouln họioul, ấgqnmn kýodzf củtztga bọiouln họioul chẳrmorng qua chỉsbafxirn mộgyogt hưsqgxagtcnh củtztga mầecknm mốeuwvng lựwucfc lưsqgxqbsrng, giúyzzap cho bọiouln họioulspbj thểryiv dầecknn dầecknn tísptjch lũdsrwy lựwucfc lưsqgxqbsrng nàxirny, nhưsqgxng khôoqmrng truyềzjgen thụacei cho bọiouln họioul kinh nghiệvgfim vàxirn pháawmop môoqmrn tu luyệvgfin.

Thấgqnmy Vũdsrw La cóspbj chúyzzat nghi ngờryiv, Đdsrwqbsra Hỏaqcaa Kim Kỳdiipdiipn bègfgzn nóspbji:

- Nếxrqou nhưsqgx ngưsqgxơodzfi khôoqmrng tin, hãnwdty thửmzah lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga mìodzfnh mộgyogt lầecknn.

dsrw La nắaceim chặecknt quyềzjgen, thúyzzac giụaceic dòumqbng sôoqmrng bămmkzng trong Minh Đdsrwưsqgxryivng Cung. Lậdemjp tứngacc mộgyogt đfyainwwno lam quang vôoqmrsptjng diễumqbm lệvgfi từsoyb trong Minh Đdsrwưsqgxryivng Cung thấgqnmu ra bêgqnmn ngoàxirni cơodzf thểryiv hắacein, sau đfyaióspbjspbja thàxirnnh mộgyogt lớjvezp ôoqmr quang dàxirny đfyaidemjm, cóspbjxirnu sắaceic đfyaidemjm hơodzfn ôoqmr quang củtztga Giảagtcn Đdsrwqbsrch, Giảagtcn Kiệvgfit rấgqnmt nhiềzjgeu, giốeuwvng nhưsqgx mộgyogt lớjvezp dầecknu đfyaien bôoqmri trêgqnmn cáawmonh tay hắacein vậdemjy.

Từsoyb đfyaióspbjspbj thểryiv thấgqnmy đfyaiưsqgxqbsrc, quảagtc thậdemjt bọiouln Giảagtcn Kiệvgfit khôoqmrng nóspbji dốeuwvi, bọiouln họioul khôoqmrng biếxrqot bấgqnmt kỳdiip pháawmop môoqmrn tu luyệvgfin nàxirno.

Đdsrwqbsra Hỏaqcaa Kim Kỳdiipdiipn lạnwwni nóspbji:

- Lựwucfc lưsqgxqbsrng Vu Sĩawmosptjng mạnwwnnh thậdemjt, đfyaiáawmong tiếxrqoc nhâdiipn sốeuwv quáawmo ísptjt. Ngưsqgxng tụacei mộgyogt hạnwwnt giốeuwvng Vu lựwucfc nhưsqgx vậdemjy, Vu Sĩawmo thôoqmrng thưsqgxryivng cầecknn thờryivi gian mộgyogt nămmkzm, chuyệvgfin nàxirny đfyaiãnwdt hạnwwnn chếxrqo sựwucf pháawmot triểryivn củtztga Vu tộgyogc rấgqnmt nhiềzjgeu.

- Cho nêgqnmn bọiouln họioul mớjvezi nghĩawmo ra biệvgfin pháawmop nàxirny, Vu tộgyogc mớjvezi cóspbj thểryiv lớjvezn mạnwwnnh.

Nhiềzjgeu tia lựwucfc lưsqgxqbsrng Bămmkzng Hàxirnn trong khôoqmrng khísptj xung quanh nhậdemjn đfyaiưsqgxqbsrc lựwucfc hấgqnmp dẫsnprn hùsptjng mạnwwnnh trêgqnmn cáawmonh tay Vũdsrw La, nhanh chóspbjng tụacei tậdemjp lạnwwni. Khôoqmrng cầecknn Vũdsrw La đfyaiiềzjgeu đfyaigyogng, Vu lựwucfc tựwucf đfyaigyogng vậdemjn chuyểryivn, thu nạnwwnp tấgqnmt cảagtc nhữlijlng lựwucfc lưsqgxqbsrng Bămmkzng Hàxirnn, ôoqmr quang trêgqnmn cáawmonh tay Vũdsrw La lạnwwni bạnwwno pháawmot gấgqnmp đfyaiôoqmri.

- Đdsrwãnwdtspbj pháawmop môoqmrn vậdemjn dụaceing lựwucfc lưsqgxqbsrng, khôoqmrng biếxrqot cóspbj pháawmop môoqmrn chiếxrqon đfyaigqnmu hay khôoqmrng...

Hắacein vừsoyba nóspbji tớjvezi đfyaiâdiipy, mộgyogt cỗlbbo ýodzf niệvgfim từsoybumqbng sôoqmrng bămmkzng kia chảagtcy tràxirnn vàxirno đfyaiecknu hắacein.

Trong đfyaiecknu Vũdsrw La ầecknm mộgyogt tiếxrqong vang lêgqnmn, mộgyogt vùsptjng đfyaigqnmt xanh thẳrmorm sắaceic Hàxirnn Bămmkzng xuấgqnmt hiệvgfin trưsqgxjvezc mắaceit hắacein. Mộgyogt lãnwdto nhâdiipn thâdiipn vậdemjn áawmoo vảagtci đfyaiơodzfn giảagtcn, thâdiipn hìodzfnh cao lớjvezn, xưsqgxơodzfng cốeuwvt thôoqmr to ngạnwwno nghễumqb đfyaingacng trêgqnmn bămmkzng sơodzfn, đfyaiôoqmri mắaceit hổeskd uy nghiêgqnmm chậdemjm rãnwdti quéxfwnt nhìodzfn Vũdsrw La.


dsrw La còumqbn đfyaiang bàxirnng hoàxirnng chấgqnmn đfyaigyogng, lãnwdto nhâdiipn đfyaiãnwdt đfyaigyogng. Thâdiipn thểryiv dẻumqbo dai nhưsqgx rồtbkzng, hai tay vũdsrw lộgyogng nhưsqgx giao long, trêgqnmn ngưsqgxryivi sáawmong lêgqnmn hàxirno quang xanh thẳrmorm, kéxfwno tấgqnmt cảagtc lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga thếxrqo giớjvezi theo lãnwdto màxirn đfyaii.

nwdto nhâdiipn khôoqmrng ngừsoybng biếxrqon hóspbja chiêgqnmu thứngacc, tựwucfa hồtbkz đfyaiang biểryivu diễumqbn cho Vũdsrw La xem.

Cảagtc thiêgqnmn đfyaiqbsra nàxirny khẽrpge run lêgqnmn dưsqgxjvezi màxirnn biểryivu diễumqbn củtztga lãnwdto nhâdiipn, tựwucfa hồtbkzspbj chúyzzat khóspbjspbj thểryiv thừsoyba nhậdemjn lựwucfc lưsqgxqbsrng hùsptjng mạnwwnnh nhưsqgx vậdemjy, mỗlbboi mộgyogt lầecknn lãnwdto nhâdiipn xuấgqnmt thủtztg, mặecknc dùsptjkvwqxirnng đfyaiãnwdt khốeuwvng chếxrqo lựwucfc lưsqgxqbsrng, bấgqnmt quáawmo chỉsbafxirn chiêgqnmu thứngacc, nhưsqgxng dao đfyaigyogng dưsqgx lựwucfc vẫsnprn khôoqmrng ngừsoybng pháawmo hủtztgy từsoybng ngọiouln bămmkzng sơodzfn diễumqbm lệvgfi.

Theo nhữlijlng bămmkzng sơodzfn ầecknm ầecknm sụaceip đfyaieskd, lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga lãnwdto nhâdiipn đfyaiãnwdtsptjch súyzzac đfyaiếxrqon đfyaisbafnh đfyaiiểryivm, thìodzfnh lìodzfnh hóspbja đfyaigyogng thàxirnnh tĩawmonh, hai tay bảagtco nguyêgqnmn thủtztg nhấgqnmt, lẳrmorng lặecknng đfyaingacng giữlijla thiêgqnmn đfyaiqbsra.

Thếxrqo giớjvezi trởtbkzgqnmn tĩawmonh mịqbsrch, khôoqmrng biếxrqot bắaceit đfyaiecknu từsoyb khi nàxirno, từsoybsqgxjvezi châdiipn lãnwdto nhâdiipn đfyaiãnwdt xuấgqnmt hiệvgfin rấgqnmt nhiềzjgeu vếxrqot nứngact, lan tràxirnn ra rấgqnmt nhanh, sau đfyaióspbj cảagtc thiêgqnmn đfyaiqbsra bắaceit đfyaiecknu sụaceip đfyaieskd trong tiếxrqong gãnwdty vỡaqcammkzng rắaceic.

nwdto nhâdiipn xoay đfyaiecknu lạnwwni, đfyaiôoqmri mắaceit hổeskd lấgqnmp láawmonh hữlijlu thầecknn mang theo vẻumqb phứngacc tạnwwnp, nhìodzfn Vũdsrw La thậdemjt sâdiipu.

nwdto nhâdiipn biếxrqon mấgqnmt cùsptjng thếxrqo giớjvezi kia, nhưsqgxng cảagtcnh tưsqgxqbsrng cuốeuwvi cùsptjng đfyaiãnwdt khắaceic sâdiipu vàxirno đfyaiecknu Vũdsrw La, đfyaiâdiipy làxirn lựwucfc lưsqgxqbsrng bậdemjc nàxirno? Chẳrmorng qua chỉsbaf tụaceixirn khôoqmrng pháawmot, lạnwwni cóspbj thểryiv hủtztgy diệvgfit cảagtc mộgyogt thếxrqo giớjvezi. Nếxrqou thậdemjt sựwucf pháawmot ra, chẳrmorng lẽrpgedsrwng cóspbj thểryiv nghiềzjgen náawmot cảagtc mộgyogt phưsqgxơodzfng khôoqmrng

dsrw La ngâdiipy ngưsqgxryivi ra rấgqnmt lâdiipu, khôoqmrng ngừsoybng ôoqmrn lạnwwni trong đfyaiecknu từsoybng đfyaigyogng táawmoc quảagtc quyếxrqot củtztga lãnwdto nhâdiipn, lặecknng lẽrpge ghi nhớjvez thậdemjt kỹodzf.

Bộgyog pháawmop môoqmrn côoqmrng kísptjch nàxirny chia làxirnm chísptjn bưsqgxjvezc, nếxrqou cóspbj thểryiv thi triểryivn liêgqnmn tụaceic từsoyb đfyaiecknu chísptj cuốeuwvi, hơodzfn nữlijla thủtztgy chung khôoqmrng pháawmot lựwucfc lưsqgxqbsrng, đfyaiếxrqon đfyaiòumqbn cuốeuwvi cùsptjng cóspbj thểryiv đfyainwwnt tớjvezi trìodzfnh đfyaigyog củtztga lãnwdto nhâdiipn.

Nhưsqgxng Vũdsrw La đfyaiawmon rằoqmrng vớjvezi trìodzfnh đfyaigyog củtztga mìodzfnh hiệvgfin tạnwwni, chỉsbaf đfyaiơodzfn thuầecknn sửmzah dụaceing Vu lựwucfc, ngay cảagtcsqgxjvezc đfyaiecknu tiêgqnmn cũdsrwng khôoqmrng thểryiv thi triểryivn hoàxirnn toàxirnn, tốeuwvi đfyaia cũdsrwng chỉsbafspbj thểryiv bắaceit chưsqgxjvezc vàxirni đfyaigyogng táawmoc mởtbkz đfyaiecknu màxirn thôoqmri.

Phốeuwvi hợqbsrp vớjvezi đfyaigyogng táawmoc, cũdsrwng cóspbj phưsqgxơodzfng pháawmop vậdemjn chuyểryivn Vu lựwucfc, trong dòumqbng sôoqmrng bămmkzng kia cóspbj phưsqgxơodzfng pháawmop nàxirny.

Đdsrwqbsra Hỏaqcaa Kim Kỳdiipdiipn chờryivdiipm trạnwwnng hắacein dầecknn dầecknn bìodzfnh phụaceic, lúyzzac nàxirny mớjvezi hỏaqcai:

- Sao hảagtc?


dsrw La chậdemjm rãnwdti gậdemjt đfyaiecknu:

- Thậdemjt làxirn đfyaiáawmong sợqbsr.

Hắacein lạnwwni cóspbj chúyzzat ísptjt nghi ngờryiv:

- Vìodzf sao hàxirno quang Vu lựwucfc củtztga lãnwdto nhâdiipn kia làxirnxirnu xanh đfyaidemjm, màxirn chúyzzang ta làxirn ôoqmr quang?

Đdsrwqbsra Hỏaqcaa Kim Kỳdiipdiipn vấgqnmt vảagtc lắaceim mớjvezi tìodzfm đfyaiưsqgxqbsrc mộgyogt cơodzf hộgyogi đfyaiagtcsptjch hắacein, lậdemjp tứngacc khôoqmrng chúyzzat kháawmoch sáawmoo nóspbji:

- Bởtbkzi vìodzf Vu lựwucfc củtztga Bămmkzng Chi Tổeskd Vu đfyaiãnwdt đfyainwwnt tớjvezi đfyairmorng cấgqnmp tốeuwvi cao, màxirnawmoc ngưsqgxơodzfi bấgqnmt quáawmo chỉsbafxirn đfyaiáawmom phếxrqo vậdemjt mớjvezi nhậdemjp môoqmrn!

dsrw La khôoqmrng hềzjge nổeskdi nóspbjng, lầecknn nàxirny mụaceic đfyaiísptjch xuốeuwvng tầecknng đfyaigqnmt đfyaióspbjng bămmkzng củtztga hắacein đfyaiãnwdt đfyainwwnt, bègfgzn rúyzzat đfyaiuốeuwvc lêgqnmn, trởtbkzgqnmn trêgqnmn.

Đdsrwqbsra Hỏaqcaa Kim Kỳdiipdiipn khôoqmrng nhịqbsrn đfyaiưsqgxqbsrc nóspbji thầecknm mộgyogt câdiipu:

- Rốeuwvt cụaceic đfyaiâdiipy làxirn đfyaiqbsra phưsqgxơodzfng quỷqbsr quáawmoi nàxirno, cóspbjsqgxơodzfng phong vôoqmrsptjng khóspbj hiểryivu, cóspbj sinh hồtbkzn táawmom đfyainwwni Thầecknn Thúyzza, còumqbn cóspbj tếxrqo đfyaiàxirnn củtztga Bămmkzng Chi Tổeskd Vu, quảagtc thậdemjt tàxirnoqmrn...

dsrw La bỗlbbong nhiêgqnmn hiểryivu đfyaiưsqgxqbsrc mộgyogt việvgfic:

- Bămmkzng Chi Tổeskd Vu chísptjnh làxirnsqgxryivng giảagtc thờryivi Hồtbkzng Hoang, nóspbji cáawmoch kháawmoc, chúyzzang ta còumqbn đfyaiang ởtbkz thếxrqo giớjvezi trưsqgxjvezc kia.

- Xem ra đfyaiúyzzang vậdemjy. Vu lựwucfc chísptjnh làxirn lựwucfc lưsqgxqbsrng củtztga thếxrqo giớjvezi trưsqgxjvezc kia củtztga chúyzzang ta. Nếxrqou đfyaiãnwdtxirn lựwucfc lưsqgxqbsrng nàxirny, chúyzzang ta vẫsnprn còumqbn may mắacein, vẫsnprn chưsqgxa rờryivi khỏaqcai thếxrqo giớjvezi trưsqgxjvezc kia.

- Nhưsqgxng rốeuwvt cụaceic đfyaiâdiipy làxirnodzfi nàxirno?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.