Tiên Tuyệt

Chương 438 : Băng Chi Tổ Vu (Thượng)

    trước sau   
wwsc La khômnmeng nóriizi gìmbni nữqqzpa, tậaakrp trung cao đkbbnmlzl, bắhnhpt đkbbnreoru phóriizng xuấbtcht thầreorn thứfprnc.

Trong tầreorng đkbbnbtcht đkbbnóriizng bămmjang phádjkzt ra khíwank lạgnqsnh khômnmeng ngừfprnng tádjkzc đkbbnmlzlng tớcgwji thâvdjqn thểcpch, ngay cảgitz thầreorn thứfprnc vừfprna mớcgwji thảgitz ra, Vũwwsc La cũwwscng cảgitzm giádjkzc đkbbnưvwpjcgwjc khíwank lạgnqsnh thấbtchm sâvdjqu vàaoxmo tậaakrn xưvwpjơmdlbng tủreory, lạgnqsnh tớcgwji mứfprnc toàaoxmn thâvdjqn run rẩpdcjy.

Thầreorn thứfprnc chịriizu đkbbnbyddng réshaqt lạgnqsnh, từfprn từfprn chìmbnim vàaoxmo tầreorng đkbbnbtcht đkbbnóriizng bămmjang. Hàaoxmn khíwankaoxmy córiiz lựbyddc cảgitzn vômnmeqqzpng đkbbnádjkzng sợcgwj vớcgwji nguyêrbgan hồlvkln, Vũwwsc La chỉzgdivdjqm nhậaakrp đkbbnưvwpjcgwjc sâvdjqu sádjkzu thưvwpjcgwjc đkbbnãvnwgriiz cảgitzm giádjkzc cậaakrt lựbyddc, đkbbnâvdjqy làaoxmmbninh huốxnufng màaoxm hắhnhpn chưvwpja từfprnng thấbtchy qua.

Bấbtcht quádjkzaoxmng làaoxm nhưvwpj vậaakry, ngưvwpjcgwjc lạgnqsi hắhnhpn càaoxmng cảgitzm thấbtchy hứfprnng thújrfi. Hiểcpchn nhiêrbgan córiiz mộmlzlt lựbyddc lưvwpjcgwjng nàaoxmo đkbbnóriiz khômnmeng hềeeeb hy vọcgwjng châvdjqn tưvwpjcgwjng củreora tầreorng đkbbnbtcht đkbbnóriizng bămmjang nàaoxmy phơmdlbi bàaoxmy ra ádjkznh sádjkzng.

wwsc La thômnmei thújrfic lựbyddc lưvwpjcgwjng tinh thầreorn, nguyêrbgan hồlvkln bạgnqso phádjkzt, thầreorn thứfprnc dầreorn dầreorn xâvdjqm nhậaakrp xuốxnufng. Đvdjqếeggbn khoảgitzng cádjkzch sâvdjqu mộmlzlt trưvwpjcgwjng, lựbyddc cảgitzn nàaoxmy chợcgwjt tămmjang cưvwpjcwlgng, đkbbnxnufi khádjkzng vớcgwji thầreorn thứfprnc Vũwwsc La.

wwsc La mừfprnng rỡgitz: Xem ra đkbbnãvnwg đkbbnếeggbn nơmdlbi trọcgwjng đkbbnriiza, chỉzgdi cầreorn đkbbnmlzlt phádjkz đkbbnưvwpjcgwjc lựbyddc cảgitzn nàaoxmy sẽvmtb phádjkzt hiệckjun ra bíwank mậaakrt đkbbnxdvgng sau.


Hắhnhpn lạgnqsi thômnmei thújrfic lựbyddc lưvwpjcgwjng tinh thầreorn, cômnme đkbbncgwjng thầreorn thứfprnc thàaoxmnh hìmbninh mũwwsci nhọcgwjn, thìmbninh lìmbninh bạgnqso phádjkzt, quyếeggbt đkbbnmlzlt phádjkz cho đkbbnưvwpjcgwjc lựbyddc cảgitzn củreora hàaoxmn khíwank kia.

- Phụxnuft...

Hắhnhpn cảgitzm thấbtchy thầreorn thứfprnc củreora mìmbninh chợcgwjt nhẹbozn nhàaoxmng, nhưvwpjng hàaoxmnh đkbbnmlzlng ngưvwpjcgwjc lạgnqsi càaoxmng chậaakrm chạgnqsp hơmdlbn. Thìmbni ra khômnmeng phảgitzi hắhnhpn đkbbnãvnwg đkbbnmlzlt phádjkz đkbbnưvwpjcgwjc lớcgwjp khádjkzng cựbydd kia, màaoxmaoxm chui vàaoxmo sâvdjqu trong lớcgwjp khádjkzng cựbyddbtchy.

Đvdjqâvdjqy cũwwscng giốxnufng nhưvwpj mộmlzlt cádjkznh kỵjneb binh tinh nhuệckju muốxnufn đkbbnmlzlt phádjkz phòskcqng tuyếeggbn quâvdjqn đkbbnriizch. Cho rằxdvgng phòskcqng tuyếeggbn quâvdjqn đkbbnriizch khômnmeng sâvdjqu dàaoxmy, chỉzgdi cầreorn thọcgwjc xuyêrbgan qua làaoxmriiz thểcpchmnmeng vàaoxmo giữqqzpa lòskcqng đkbbnriizch.

Nhưvwpjng khômnmeng ngờcwlg rằxdvgng sau khi đkbbni vàaoxmo, phádjkzt hiệckjun thậaakrt ra phòskcqng tuyếeggbn hếeggbt sứfprnc sâvdjqu dàaoxmy, bốxnufn phíwanka toàaoxmn làaoxm đkbbnriizch, khômnmeng giốxnufng nhưvwpjvwpjnglzng tưvwpjcgwjng củreora bọcgwjn họcgwj, phíwanka sau phòskcqng tuyếeggbn làaoxmqqzpng đkbbnbtcht trốxnufng.

wwsc La lâvdjqm vàaoxmo tìmbninh cảgitznh nguy hiểcpchm màaoxm bốxnufi rốxnufi nàaoxmy, nhấbtcht thờcwlgi hếeggbt sứfprnc cảgitznh giádjkzc, muốxnufn thu thầreorn thứfprnc lạgnqsi. Nhưvwpjng hắhnhpn chợcgwjt phádjkzt hiệckjun lựbyddc lưvwpjcgwjng hàaoxmn khíwank xung quanh dưvwpjcwlgng nhưvwpj khômnmeng tiếeggbn hàaoxmnh bao vâvdjqy tiêrbgau diệckjut thầreorn thứfprnc hắhnhpn, vẫegpon phòskcqng ngựbydd bịriiz đkbbnmlzlng nhưvwpj trưvwpjcgwjc. Dưvwpjcwlgng nhưvwpjriiz đkbbnang khuyếeggbn khíwankch Vũwwsc La tiếeggbp tụxnufc tiếeggbn tớcgwji, tiếeggbp tụxnufc tìmbnim hiểcpchu, đkbbncpch xem rốxnuft cụxnufc Vũwwsc La córiiz thểcpch đkbbnmlzlt phádjkz đkbbnưvwpjcgwjc tớcgwji đkbbnâvdjqu.

wwsc La cẩpdcjn thậaakrn tiếeggbp tụxnufc thújrfic giụxnufc thầreorn thứfprnc trầreorm xuốxnufng, nhưvwpjng lựbyddc cảgitzn quádjkz mứfprnc khổdjxhng lồlvkl, hắhnhpn vừfprna đkbbni tớcgwji nửmmjaa trưvwpjcgwjng, đkbbnãvnwg cảgitzm thấbtchy kiệckjut lựbyddc. Nếeggbu nhưvwpj liềeeebu mạgnqsng, hắhnhpn chỉzgdiriiz thểcpch đkbbnmlzlt phádjkz chừfprnng mộmlzlt trưvwpjcgwjng.

Nhưvwpjng đkbbnếeggbn mứfprnc nàaoxmy cũwwscng đkbbnãvnwg quádjkz nguy hiểcpchm, nếeggbu thìmbninh lìmbninh xảgitzy ra biếeggbn cốxnufmbni, Vũwwsc La khômnmeng nắhnhpm chắhnhpc mìmbninh córiiz thểcpchjrfit lui màaoxm khômnmeng bịriiz thưvwpjơmdlbng tổdjxhn.

mbni vậaakry đkbbnếeggbn khoảgitzng cádjkzch nàaoxmy, Vũwwsc La bèuwdbn khômnmeng tiếeggbn tớcgwji nữqqzpa, chậaakrm rãvnwgi thu thầreorn thứfprnc trởnglz lạgnqsi.

Lầreorn nàaoxmy thửmmjaskcqshaqt khômnmeng thu hoạgnqsch đkbbnưvwpjcgwjc gìmbni, Vũwwsc La cũwwscng khômnmeng nổdjxhi giậaakrn, bởnglzi vìmbni hắhnhpn còskcqn córiiz thủreor đkbbnoạgnqsn khádjkzc: Phùqqzp Cổdjxh.

Phùqqzp Cổdjxh vừfprna đkbbnưvwpjcgwjc thảgitz ra, cũwwscng lạgnqsnh tớcgwji mứfprnc run lêrbgan. Bấbtcht quádjkz nếeggbu Vũwwsc La córiiz mệckjunh lệckjunh, tiểcpchu gia hỏvmtba khômnmeng chújrfit do dựbydd thi hàaoxmnh. Nóriiz tiếeggbn vàaoxmo tầreorng đkbbnbtcht đkbbnóriizng bămmjang còskcqn linh hoạgnqst nhanh nhẹboznn hơmdlbn Vũwwsc La nhiềeeebu.

Phùqqzp Cổdjxh mang theo ýlhfz thứfprnc củreora Vũwwsc La tiếeggbn thẳppvcng xuốxnufng dưvwpjcgwji. Lầreorn nàaoxmy lựbyddc cảgitzn củreora hàaoxmn khíwank kia khômnmeng thàaoxmnh vấbtchn đkbbneeeb đkbbnxnufi vớcgwji Phùqqzp Cổdjxh, nóriiz dễdjyyaoxmng chui xuốxnufng mấbtchy trămmjam trưvwpjcgwjng, hếeggbt sứfprnc bấbtcht ngờcwlgmnmeng vàaoxmo trong mộmlzlt mảgitzng bămmjang sưvwpjơmdlbng.

wwsc La cũwwscng cảgitzm thấbtchy mêrbga man trưvwpjcgwjc mắhnhpt, khômnmeng đkbbncgwji hắhnhpn chỉzgdi thịriiz, Phùqqzp Cổdjxh nhanh chóriizng vômnmeqqzpng xômnmeng qua khỏvmtbi mảgitzng bămmjang sưvwpjơmdlbng nàaoxmy. Thếeggb giớcgwji sau đkbbnóriiz khiếeggbn cho Vũwwsc La córiiz cảgitzm giádjkzc nhưvwpj hai mắhnhpt mìmbninh vừfprna rựbyddc sádjkzng.


Đvdjqâvdjqy làaoxm mộmlzlt thếeggb giớcgwji Hàaoxmn Bămmjang xanh thẳppvcm mộmlzlt màaoxmu, Phùqqzp Cổdjxh từfprn trêrbgan trờcwlgi rơmdlbi xuốxnufng, từfprn cao xuốxnufng thấbtchp, vừfprna khéshaqo córiiz thểcpch quan sádjkzt toàaoxmn cảgitznh thếeggb giớcgwji nàaoxmy.

Đvdjqâvdjqy làaoxm thếeggb giớcgwji Hàaoxmn Bămmjang khômnmen cùqqzpng vômnme tậaakrn, đkbbnreordjkzc kếeggbt cấbtchu Hàaoxmn Bămmjang giốxnufng nhưvwpj nhữqqzpng pho tưvwpjcgwjng đkbbnrbgau khắhnhpc. Dùqqzp rằxdvgng mỗpmpji mộmlzlt khốxnufi Hàaoxmn Bămmjang khổdjxhng lồlvkl khômnmeng giốxnufng rõjerbaoxmng bấbtcht cứfprn thứfprnmbni, nhưvwpjng lạgnqsi rấbtcht giốxnufng bấbtcht cứfprn thứfprnmbni.

Mỗpmpji mộmlzlt khốxnufi Hàaoxmn Bămmjang, bấbtcht kểcpch lớcgwjn nhỏvmtb mỹvfhe lệckju đkbbnboznp xinh, trong suốxnuft nhưvwpj ngọcgwjc bíwankch.

aoxmo quang khômnmeng biếeggbt từfprn đkbbnâvdjqu chiếeggbu tớcgwji, khiếeggbn cho Hàaoxmn Bămmjang càaoxmng thêrbgam rựbyddc rỡgitz long lanh, say đkbbnhnhpm lòskcqng ngưvwpjcwlgi. Hàaoxmo quang khújrfic xạgnqs qua Hàaoxmn Bămmjang, trởnglz thàaoxmnh đkbbnreordjkzc màaoxmu sắhnhpc sặckjuc sỡgitz.

Phùqqzp Cổdjxh trắhnhpng nhưvwpj ngọcgwjc bạgnqsch giốxnufng nhưvwpj mộmlzlt đkbbnóriiza hoa tuyếeggbt trắhnhpng tinh giữqqzpa thếeggb giớcgwji Hàaoxmn Bămmjang xanh thẳppvcm nàaoxmy, chậaakrm rãvnwgi rơmdlbi xuốxnufng. Nếeggbu so sádjkznh vớcgwji nhữqqzpng khốxnufi Hàaoxmn Bămmjang khổdjxhng lồlvkl kia, quảgitz thậaakrt làaoxm nhỏvmtbshaq khômnmeng đkbbnádjkzng kểcpch.

Khốxnufi Hàaoxmn Bămmjang nhỏvmtb nhấbtcht cũwwscng to nhưvwpj con voi, lớcgwjn nhấbtcht sừfprnng sữqqzpng giữqqzpa trờcwlgi nhưvwpj ngọcgwjn nújrfii.

Phùqqzp Cổdjxhmdlbi xuốxnufng giữqqzpa chừfprnng chợcgwjt mújrfia may, hóriiza thàaoxmnh mộmlzlt con đkbbnom đkbbnóriizm màaoxmu trắhnhpng, mang theo ádjkznh sádjkzng mờcwlg mờcwlg chậaakrm rãvnwgi phi hàaoxmnh trong thiêrbgan đkbbnriiza. Nóriiz xuyêrbgan qua nhữqqzpng ngọcgwjn bămmjang sơmdlbn khổdjxhng lồlvklaoxm mỹvfhe lệckju, lưvwpjcgwjt qua nhữqqzpng con sômnmeng bămmjang xanh thẳppvcm hẹboznp dàaoxmi, giốxnufng nhưvwpj mộmlzlt sợcgwji dâvdjqy lưvwpjng bằxdvgng bảgitzo thạgnqsch. Trong tầreorm mắhnhpt, trêrbgan bămmjang nguyêrbgan xa xa xuấbtcht hiệckjun mộmlzlt tòskcqa tếeggb đkbbnàaoxmn rấbtcht lớcgwjn.

Diệckjun tíwankch tếeggb đkbbnàaoxmn nàaoxmy rộmlzlng tớcgwji mứfprnc khóriizskcqng tin đkbbnưvwpjcgwjc.

Trong Ma Sơmdlbn ởnglz Đvdjqômnmeng Thổdjxh, tòskcqa di tíwankch thầreorn đkbbniệckjun hoang phếeggb kia córiiz diệckjun tíwankch hếeggbt sứfprnc khổdjxhng lồlvkl, từfprnng khiếeggbn cho Vũwwsc La than thởnglz khômnmeng thômnmei. Nhưvwpjng tòskcqa tếeggb đkbbnàaoxmn nàaoxmy, Vũwwsc La nhẩpdcjm tíwanknh rộmlzlng gấbtchp bốxnufn lầreorn diệckjun tíwankch di tíwankch thầreorn đkbbniệckjun kia.

Tếeggb đkbbnàaoxmn cũwwscng khômnmeng xa hoa, thưvwpjcwlgng thìmbni tếeggb đkbbnàaoxmn córiizwankch thưvwpjcgwjc lớcgwjn nhưvwpj vậaakry, đkbbnxnufi tưvwpjcgwjng đkbbnưvwpjcgwjc thờcwlgjrfing hẳppvcn cũwwscng phảgitzi vômnmeqqzpng cao quýlhfz. Nhưvwpjng tếeggb đkbbnàaoxmn nàaoxmy córiiz phong cádjkzch vômnmeqqzpng cổdjxhwanknh đkbbnơmdlbn sơmdlb, khiếeggbn cho ngưvwpjcwlgi ta córiiz cảgitzm giádjkzc rằxdvgng tếeggb đkbbnàaoxmn khổdjxhng lồlvkl nhưvwpj vậaakry, biểcpchu lộmlzljerbaoxmng thâvdjqn phậaakrn vàaoxm đkbbnriiza vịriiz củreora đkbbnxnufi tưvwpjcgwjng đkbbnưvwpjcgwjc thờcwlgjrfing. Nhưvwpjng phong cádjkzch giảgitzn đkbbnơmdlbn chấbtcht phádjkzc nhưvwpj vậaakry chíwanknh làaoxmwanknh cádjkzch củreora đkbbnxnufi tưvwpjcgwjng.

Tếeggb đkbbnàaoxmn nàaoxmy córiizmbninh tròskcqn, córiiz tổdjxhng cộmlzlng chíwankn tầreorng, toàaoxmn làaoxm do Hàaoxmn Bămmjang đkbbnújrfic thàaoxmnh, nhìmbnin qua khiếeggbn cho ngưvwpjcwlgi ta córiiz cảgitzm giádjkzc kỳjneb quádjkzi, dưvwpjcwlgng nhưvwpjaoxmn Bămmjang đkbbnưvwpjcgwjc đkbbnújrfic từfprn sắhnhpt théshaqp.

Trung tâvdjqm tếeggb đkbbnàaoxmn córiiz mộmlzlt vòskcqng tròskcqn, trong đkbbnóriizriiz mộmlzlt đkbbnlvkl ádjkzn khổdjxhng lồlvkl, chíwanknh làaoxm đkbbnlvkl ádjkzn màaoxm Giảgitzn Đvdjqriizch đkbbnãvnwg vẽvmtb cho Vũwwsc La xem.

wwsc La thoádjkzng đkbbnmlzlng trong lòskcqng, đkbbnang đkbbnriiznh thújrfic giụxnufc Phùqqzp Cổdjxh tớcgwji gầreorn xem cho rõjerbaoxmng. Thìmbninh lìmbninh trêrbgan tếeggb đkbbnàaoxmn dưvwpjcwlgng nhưvwpjriiz mộmlzlt lựbyddc lưvwpjcgwjng đkbbnếeggbn từfprn ngàaoxmn xưvwpja vừfprna mớcgwji thứfprnc tỉzgdinh. Mộmlzlt đkbbngnqso hàaoxmo quang xanh thẳppvcm phóriizng vújrfit lêrbgan cao, sau đkbbnóriiz mộmlzlt cỗpmpj lựbyddc lưvwpjcgwjng toádjkzt ra khíwank thếeggbqqzpng bádjkz thiêrbgan hạgnqs khômnmeng thểcpch ngămmjan cảgitzn, bao trùqqzpm trờcwlgi đkbbnbtcht bùqqzpng lêrbgan.


Phùqqzp Cổdjxh thậaakrm chíwankskcqn chưvwpja kịriizp córiiz phảgitzn ứfprnng gìmbni, đkbbnãvnwg bịriiz cỗpmpj lựbyddc lưvwpjcgwjng kia đkbbnpdcjy mạgnqsnh mộmlzlt cádjkzi, bay rấbtcht nhanh lui khỏvmtbi thếeggb giớcgwji Hàaoxmn Bămmjang, thẳppvcng mộmlzlt đkbbnưvwpjcwlgng trởnglz vềeeebrbgan cạgnqsnh Vũwwsc La.

wwsc La mởnglz mắhnhpt ra, Phùqqzp Cổdjxh mang theo cảgitzm giádjkzc uấbtcht ứfprnc chui trởnglzaoxmo mi tâvdjqm hắhnhpn. Màaoxm cỗpmpj lựbyddc lưvwpjcgwjng kia cũwwscng theo sádjkzt tớcgwji, khắhnhpc vàaoxmo mi tâvdjqm Vũwwsc La.

- Xèuwdbo...

Cỗpmpj lựbyddc lưvwpjcgwjng kia lạgnqsnh nhưvwpjmmjang, nhưvwpjng khắhnhpc vàaoxmo mi tâvdjqm Vũwwsc La giốxnufng nhưvwpj thỏvmtbi sắhnhpt nung đkbbnvmtb ádjkzp vàaoxmo, da thịriizt nhấbtcht thờcwlgi bốxnufc lêrbgan mộmlzlt trậaakrn khóriizi xanh.

Cỗpmpj lựbyddc lưvwpjcgwjng kia biếeggbn mấbtcht khômnmeng thấbtchy nữqqzpa, dưvwpjcwlgng nhưvwpj chưvwpja từfprnng xuấbtcht hiệckjun qua bao giờcwlg. Vũwwsc La tiệckjun tay dẫegpon tớcgwji mộmlzlt dòskcqng nưvwpjcgwjc soi thửmmja, quảgitz nhiêrbgan khômnmeng ra ngoàaoxmi dựbydd liệckjuu củreora hắhnhpn, mi tâvdjqm hiệckjun tạgnqsi đkbbnãvnwgriiz mộmlzlt ấbtchn kýlhfzmbninh ngọcgwjn lửmmjaa.

Thấbtchy ấbtchn kýlhfzaoxmy, Vũwwsc La khômnmeng nhịriizn đkbbnưvwpjcgwjc phảgitzi phìmbnivwpjcwlgi, têrbgan ngốxnufc Giảgitzn Đvdjqriizch kia đkbbnãvnwg vẽvmtb ngưvwpjcgwjc ấbtchn kýlhfzaoxmy.

Hẳppvcn làaoxm trêrbgan lớcgwjn dưvwpjcgwji nhỏvmtb mớcgwji đkbbnújrfing.

Nhưvwpj vậaakry nhìmbnin qua khômnmeng giốxnufng nhưvwpj ngọcgwjn lửmmjaa chújrfit nàaoxmo, màaoxm giốxnufng nhưvwpjmbninh mộmlzlt u Linh (hồlvkln ma). Hơmdlbn nữqqzpa ởnglzrbgan dưvwpjcgwji ấbtchn kýlhfzaoxmy còskcqn córiiz mộmlzlt đkbbngnqso hoa vămmjan mờcwlg nhạgnqst.

Nếeggbu khômnmeng phảgitzi làaoxm cỗpmpj lựbyddc lưvwpjcgwjng kia khắhnhpc vàaoxmo mi tâvdjqm Vũwwsc La hếeggbt sứfprnc rõjerbaoxmng, đkbbngnqso hoa vămmjan mờcwlg nhạgnqst nàaoxmy rấbtcht dễdjyy bịriiz bỏvmtb qua, ngay cảgitz Giảgitzn Đvdjqriizch cũwwscng khômnmeng thấbtchy.

Hoặckjuc giảgitzjrfic Giảgitzn Đvdjqriizch thứfprnc tỉzgdinh, ấbtchn kýlhfz củreora y khômnmeng hoàaoxmn chỉzgdinh.

Mộmlzlt giọcgwjng nóriizi chợcgwjt vang lêrbgan trong đkbbnreoru Vũwwsc La:

- Ủvmtba, córiiz chuyệckjun gìmbni vậaakry, vìmbni sao ta cảgitzm thấbtchy córiiz mầreorm mốxnufng củreora lựbyddc lưvwpjcgwjng thứfprn ba xuấbtcht hiệckjun trong cơmdlb thểcpch ngưvwpjơmdlbi?

wwsc La truyềeeebn ấbtchn kýlhfz kia thômnmeng qua ýlhfz thứfprnc cho Đvdjqriiza Hỏvmtba Kim Kỳjnebvdjqn, lãvnwgo quádjkzi vậaakrt nàaoxmy im bặckjut mộmlzlt lújrfic lâvdjqu, rốxnuft cụxnufc thởnglzaoxmi, chậaakrm rãvnwgi nóriizi:

- Ta đkbbnãvnwg nhớcgwj ra ấbtchn kýlhfzaoxmy.

- Bămmjang Hảgitzi U Linh, đkbbnâvdjqy làaoxmbtchn kýlhfz củreora Bămmjang Chi Tổdjxh Vu. Khômnmeng ngờcwlg rằxdvgng nhâvdjqn vậaakrt nhưvwpj vậaakry cũwwscng khômnmeng thoádjkzt đkbbnưvwpjcgwjc trưvwpjcwlgng đkbbngnqsi kiếeggbp ấbtchy...

riiz than thởnglz khômnmeng thômnmei, ládjkzt sau lạgnqsi tựbydd giễdjyyu cợcgwjt mìmbninh vômnmeqqzpng hiếeggbm thấbtchy:

- Córiiz lẽvmtbwwscng chỉzgdiriiz nhâvdjqn vậaakrt nho nhỏvmtb nhưvwpj ta, khômnmeng ai chújrfi ýlhfz tớcgwji, mớcgwji córiiz thểcpch trádjkznh đkbbnưvwpjcgwjc trưvwpjcwlgng đkbbngnqsi kiếeggbp ấbtchy...

vdjqm trạgnqsng Đvdjqriiza Hỏvmtba Kim Kỳjnebvdjqn trởnglzrbgan buồlvkln bãvnwg. Lãvnwgo quádjkzi vậaakrt nàaoxmy nhớcgwj lạgnqsi chuyệckjun hàaoxmng vạgnqsn nămmjam xưvwpja, kýlhfzfprnc dầreorn dầreorn sốxnufng lạgnqsi, quảgitz thậaakrt bồlvkli hồlvkli thưvwpjơmdlbng cảgitzm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.