Tiên Tuyệt

Chương 437 : Bát Thú phong động (Hạ)

    trước sau   
Giảsgmwn Kiệavfft vốopxjn làeyld quỷopxj lắmofpm đjazkiềciacu, khômehing cómphxqnsqmphxi cũsgmwng cốopxjqnsqm ra chuyệavffn đjazkknuqmphxi. Hiệavffn tạlplhi rõpojpeyldng y chỉrbcdmphxi đjazkưvfsxfuuhc mộezvdt nửqnsqa, khómphx chịsenxu vômehimphxng, tớyreui nỗnxvri mômehing y cũsgmwng uốopxjn éhlbio.

sgmw La nhìqnsqn thấkzgby hếfaxzt sứloaac buồgchvn cưvfsxpmlbi:

- Phảsgmwi chăfaxzng còzwlvn lờpmlbi nàeyldo kháknuqc khómphx nghe, đjazkzulcng ấkzgbp údvhhng nữarlaa, cứloaamphxi hếfaxzt ra.

- Đatdbáknuqm khốopxjn kiếfaxzp kia lạlplhi xem thưvfsxpmlbng ta, nómphxi ta cùmphxng Giảsgmwn Đatdbsenxch thựqcpec lựqcpec tầmehim thưvfsxpmlbng, cảsgmw bộezvd lạlplhc chỉrbcd dựqcpea vàeyldo mộezvdt mìqnsqnh ngàeyldi, hơvkfkn nữarlaa bọnxvrn chúdvhhng nhậifayn đjazksenxnh ngàeyldi chưvfsxa chắmofpc đjazkãqnsqygjs lạlplhi vớyreui bộezvd lạlplhc chúdvhhng ta, đjazkếfaxzn khi ngàeyldi rờpmlbi đjazki, chírhfsnh làeylddvhhc bộezvd lạlplhc chúdvhhng ta bịsenx diệavfft.

Giảsgmwn Kiệavfft nómphxi xong, tấkzgbt cảsgmw mọnxvri ngưvfsxpmlbi xung quanh cũsgmwng cùmphxng nhau nhìqnsqn Vũsgmw La, mặmvvqt tràeyldn đjazkmehiy mong đjazkfuuhi.

sgmw La thầmehim thởygjseyldi mộezvdt tiếfaxzng, nhữarlang ngưvfsxpmlbi nàeyldy đjazkírhfsch xáknuqc làeyld gian khổdiiz quáknuqifayu. Hắmofpn cấkzgbt cao giọnxvrng nómphxi:


- Mọnxvri ngưvfsxpmlbi yêddkun tâifaym, bấkzgbt luậifayn nhưvfsx thếfaxzeyldo ta cũsgmwng sẽmofp khômehing bỏrovh mọnxvri ngưvfsxpmlbi!

Mọnxvri ngưvfsxpmlbi cấkzgbt tiếfaxzng hoan hômehi vang dậifayy, Giảsgmwn Kiệavfft cùmphxng Giảsgmwn Đatdbsenxch cũsgmwng yêddkun lòzwlvng. Bọnxvrn họnxvr chỉrbcd cầmehiu xin Vũsgmw La, khômehing phảsgmwi làeyldddkuu cầmehiu. Nếfaxzu Vũsgmw La thậifayt sựqcpe muốopxjn đjazki, bọnxvrn họnxvr sẽmofp khômehing dùmphxng sứloaac mạlplhnh giữarla lạlplhi, hơvkfkn nữarlaa cũsgmwng khômehing thểknuq.

Thậifayt ra Vũsgmw La chơvkfki chữarla, chỉrbcdmphxi sẽmofp khômehing bỏrovh mọnxvri ngưvfsxpmlbi, cũsgmwng khômehing cómphxmphxi khômehing đjazki.

Sớyreum muộezvdn gìqnsq hắmofpn cũsgmwng sẽmofp đjazki, nhưvfsxng hắmofpn sẽmofp đjazkem tấkzgbt cảsgmw mọnxvri ngưvfsxpmlbi theo.

Trong Thiêddkun Phủbatw Chi Quốopxjc đjazkang cầmehin mộezvdt sốopxjifayn cưvfsx sinh sốopxjng.

Trấkzgbn an mọnxvri ngưvfsxpmlbi xong, hắmofpn nhìqnsqn sang Giảsgmwn Đatdbsenxch cùmphxng Giảsgmwn Kiệavfft, thựqcpec lựqcpec củbatwa hai ngưvfsxpmlbi đjazkúdvhhng làeyld quáknuq yếfaxzu. Chuyệavffn nàeyldy gợfuuhi lêddkun mộezvdt băfaxzn khoăfaxzn kháknuqc củbatwa Vũsgmw La: Hắmofpn vẫwownn cảsgmwm thấkzgby rấkzgbt hứloaang thúdvhh vớyreui lựqcpec lưvfsxfuuhng củbatwa thếfaxz giớyreui nàeyldy, loạlplhi ômehi quang pháknuqt xuấkzgbt từzulcvkfk thểknuq bọnxvrn họnxvr.

- Cáknuqc ngưvfsxơvkfki nómphxi cho ta biếfaxzt, lựqcpec lưvfsxfuuhng củbatwa cáknuqc ngưvfsxơvkfki từzulc đjazkâifayu màeyldmphx? Tạlplhi sao cảsgmw bộezvd lạlplhc, chỉrbcdmphx hai ngưvfsxpmlbi cáknuqc ngưvfsxơvkfki cómphx thểknuq sửqnsq dụhupong đjazkưvfsxfuuhc lựqcpec lưvfsxfuuhng nàeyldy?

Ba ngưvfsxpmlbi ngồgchvi xuốopxjng, Giảsgmwn Kiệavfft hăfaxzng háknuqi bừzulcng bừzulcng đjazkang muốopxjn mởygjs miệavffng, mộezvdt đjazklplho linh lựqcpec đjazkãqnsq phong bếfaxz áknuq huyệavfft củbatwa y, Vũsgmw La cưvfsxpmlbi mỉrbcdm, chỉrbcdeyldo Giảsgmwn Đatdbsenxch:

- Ngưvfsxơvkfki nómphxi đjazki.

Giảsgmwn Kiệavfft tỏrovh ra oan ứloaac, ngồgchvi bêddkun cạlplhnh.

- Lúdvhhc chúdvhhng ta tớyreui năfaxzm, sáknuqu tuổdiizi, sẽmofp tiếfaxzn hàeyldnh mộezvdt lầmehin thứloaac tỉrbcdnh ýfoxr thứloaac. Nếfaxzu nhưvfsx thàeyldnh cômehing làeyldmphx thểknuq vậifayn dụhupong loạlplhi lựqcpec lưvfsxfuuhng nàeyldy, nếfaxzu khômehing thàeyldnh cômehing, vậifayy cảsgmw đjazkpmlbi cũsgmwng chỉrbcdmphx thểknuqeyld mộezvdt chiếfaxzn sĩqcpeqnsqnh thưvfsxpmlbng.

Đatdbiểknuqm nàeyldy Vũsgmw La cũsgmwng cómphx thểknuq đjazkknuqn đjazkưvfsxfuuhc, bấkzgbt cứloaa ngưvfsxpmlbi ởygjs thếfaxz giớyreui nàeyldo cũsgmwng làeyld nhưvfsx vậifayy, lựqcpec lưvfsxfuuhng chỉrbcd nằlankm trong tay mộezvdt sốopxj írhfst ngưvfsxpmlbi, khômehing thểknuqeyldo cómphx chuyệavffn ngưvfsxpmlbi ngưvfsxpmlbi tu luyệavffn, nhàeyld nhàeyld tu luyệavffn.

Hắmofpn hỏrovhi mộezvdt câifayu:


- Làeyldm sao thứloaac tỉrbcdnh?

Giảsgmwn Đatdbsenxch cũsgmwng lộezvd vẻkgyr mờpmlb mịsenxt:

- Nómphxi ra rấkzgbt đjazkơvkfkn giảsgmwn, chỉrbcd cầmehin đjazki xuốopxjng tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng, minh tưvfsxygjsng trong mộezvdt đjazkêddkum. Nếfaxzu nhưvfsx thàeyldnh cômehing, trêddkun ngưvfsxpmlbi sẽmofp xuấkzgbt hiệavffn mộezvdt ấkzgbn kýfoxr hắmofpc áknuqm, cốopxj gắmofpng rèarlan luyệavffn mấkzgby tháknuqng làeyldmphx thểknuq phómphxng xuấkzgbt ômehi quang. Nếfaxzu khômehing thàeyldnh cômehing, vậifayy khômehing cómphxkzgbn kýfoxreyldy.

sgmw La âifaym thầmehim lắmofpc đjazkmehiu. Quảsgmw nhiêddkun thếfaxz giớyreui nàeyldy vẫwownn khômehing cómphxmehing pháknuqp tu luyệavffn theo hệavff thốopxjng, kírhfsch pháknuqt lựqcpec lưvfsxfuuhng nhưvfsx vậifayy, khômehing ngờpmlb chỉrbcd dựqcpea vàeyldo rèarlan luyệavffn thâifayn thểknuq đjazkơvkfkn giảsgmwn. Nếfaxzu cómphxmehing pháknuqp tu luyệavffn theo hệavff thốopxjng, dạlplhy y đjazkiềciacu tứloaac vậifayn khírhfs, e rằlankng chỉrbcd mấkzgbt thờpmlbi gian mấkzgby ngàeyldy làeyldmphx thểknuqrhfsch pháknuqt.

Hắmofpn lạlplhi cómphx chúdvhht nghi ngờpmlb:

- Ấxtpzn kýfoxrkzgby cómphxqnsqnh dáknuqng thếfaxzeyldo?

Giảsgmwn Đatdbsenxch liềciacn nhặmvvqt mộezvdt viêddkun đjazkáknuq vẽmofp trêddkun mặmvvqt đjazkkzgbt. Ấxtpzn kýfoxreyldy cũsgmwng khômehing phứloaac tạlplhp, chỉrbcdvfsxa thưvfsxa vàeyldi néhlbit, trêddkun nhỏrovhvfsxyreui lớyreun, hơvkfki giốopxjng nhưvfsx mộezvdt ngọnxvrn lửqnsqa, nhưvfsxng khiếfaxzn cho ngưvfsxpmlbi ta cảsgmwm thấkzgby khômehing cómphxqnsq đjazkmvvqc biệavfft.

Nhưvfsxng cómphx mộezvdt chuyệavffn màeyldsgmw La cảsgmwm thấkzgby kỳaaqq quáknuqi: Tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng thứloaac tỉrbcdnh, vìqnsq sao lạlplhi cómphxkzgbn kýfoxrqnsqnh ngọnxvrn lửqnsqa?

Hắmofpn am hiểknuqu linh văfaxzn, tựqcpe nhiêddkun theo bảsgmwn năfaxzng liêddkun hệavffkzgbn kýfoxreyldy cùmphxng linh văfaxzn. Bấkzgbt quáknuq quan sáknuqt mộezvdt lúdvhhc, cũsgmwng khômehing tìqnsqm ra ấkzgbn kýfoxreyldy giốopxjng mộezvdt bộezvd linh văfaxzn nàeyldo trong trírhfs nhớyreu củbatwa mìqnsqnh

sgmw La âifaym thầmehim ghi nhớyreuqnsqnh dáknuqng ấkzgbn kýfoxreyldy, sau đjazkómphxmphxi vớyreui Giảsgmwn Đatdbsenxch:

- Dẫwownn ta xuốopxjng tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng xem mộezvdt chuyếfaxzn.

Giảsgmwn Đatdbsenxch tựqcpea hồgchv đjazkknuqn đjazkưvfsxfuuhc tâifaym ýfoxr củbatwa Vũsgmw La, cómphxzwlvng tốopxjt nómphxi:

- Đatdblplhi nhâifayn đjazki xem mộezvdt chúdvhht cũsgmwng tốopxjt, bấkzgbt quáknuq trêddkun thếfaxz giớyreui nàeyldy vẫwownn chưvfsxa từzulcng cómphx ngưvfsxpmlbi nàeyldo trêddkun sáknuqu tuổdiizi cómphx thểknuq thứloaac tỉrbcdnh thàeyldnh cômehing, ngàeyldi cũsgmwng đjazkzulcng ômehim hy vọnxvrng quáknuq lớyreun.


sgmw La yêddkun lặmvvqng gậifayt đjazkmehiu, nhưvfsxng trong lòzwlvng hắmofpn cómphx suy nghĩqcpe kháknuqc.

Tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng chírhfsnh làeyld kho lạlplhnh bảsgmwo tồgchvn thiêddkun nhiêddkun, mỗnxvri bộezvd lạlplhc khi lựqcpea chọnxvrn đjazksenxa đjazkiểknuqm cưvfsx trúdvhh, cũsgmwng sẽmofpqnsqm kiếfaxzm xung quanh chỗnxvrmphx thểknuq dẫwownn tớyreui tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng. Cáknuqch sơvkfkn đjazkezvdng củbatwa bọnxvrn Giảsgmwn Kiệavfft khômehing xa cómphx mộezvdt cửqnsqa đjazkezvdng hẹnxvrp, bêddkun trong vômehimphxng quanh co khúdvhhc khuỷopxju, hếfaxzt sứloaac khómphx đjazki, dẫwownn thômehing tớyreui tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng bêddkun dưvfsxyreui.

vfsxơvkfkng thựqcpec vàeyld thịsenxt củbatwa bộezvd lạlplhc đjazkciacu đjazkưvfsxfuuhc chứloaaa trong hang bêddkun dưvfsxyreui, nơvkfki nàeyldy chírhfsnh làeyld trọnxvrng đjazksenxa củbatwa bộezvd lạlplhc, cho nêddkun đjazkmvvqc biệavfft pháknuqi bốopxjn têddkun chiếfaxzn sĩqcpe canh gáknuqc.

Bốopxjn ngưvfsxpmlbi mặmvvqc khômehii giáknuqp kim loạlplhi, trang bịsenx thuẫwownn vàeyld trưvfsxpmlbng đjazkao. Cho dùmphx gặmvvqp phảsgmwi chiếfaxzn sĩqcpemphx thểknuq sửqnsq dụhupong ômehi quang, cũsgmwng cómphx thểknuq chạlplhy thoáknuqt mộezvdt ngưvfsxpmlbi trởygjs vềciacknuqo tin.

Ba ngưvfsxpmlbi Vũsgmw La đjazki tớyreui, bốopxjn têddkun chiếfaxzn sĩqcpe tựqcpe nhiêddkun làeyld khômehing chúdvhht do dựqcpe nghiêddkung ngưvfsxpmlbi hàeyldnh lễqnsq nhưvfsxpmlbng đjazkưvfsxpmlbng.

eyldo thạlplhch đjazkezvdng nàeyldy, bấkzgbt kểknuq quanh co tớyreui mứloaac nàeyldo, cũsgmwng dầmehin dầmehin tiếfaxzn sâifayu xuốopxjng dưvfsxyreui. Tựqcpe nhiêddkun làeyldeyldng xuốopxjng sâifayu càeyldng réhlbit lạlplhnh, Giảsgmwn Đatdbsenxch cùmphxng Giảsgmwn Kiệavfft mộezvdt trưvfsxyreuc mộezvdt sau, tay giơvkfk cao mộezvdt câifayy đjazkuốopxjc bằlankng đjazkáknuq đjazkddkuu khắmofpc. Trêddkun ngọnxvrn đjazkuốopxjc vẫwownn sửqnsq dụhupong loạlplhi tinh thạlplhch màeyldu đjazkrovh sẫwownm đjazkopxjt lêddkun.

Thếfaxz giớyreui dưvfsxyreui lòzwlvng đjazkkzgbt cómphx rấkzgbt nhiềciacu loạlplhi tinh thạlplhch nàeyldy, chỉrbcd cầmehin dùmphxng sứloaac gõpojpeyldmphx thểknuq bốopxjc cháknuqy. Vũsgmw La đjazkknuqn rằlankng bêddkun trong ắmofpt cómphxfaxzng lưvfsxfuuhng thuộezvdc tírhfsnh Hỏrovha dồgchvi dàeyldo.

vfsxyreui áknuqnh đjazkuốopxjc chiếfaxzu rọnxvri, cómphx thểknuq thấkzgby băfaxzng tinh trêddkun váknuqch đjazkáknuq xung quanh càeyldng ngàeyldy càeyldng nhiềciacu. Lúdvhhc xuốopxjng cáknuqch thạlplhch đjazkezvdng màeyld bộezvd lạlplhc đjazkang sốopxjng chừzulcng ngàeyldn trưvfsxfuuhng, đjazkãqnsq tớyreui đjazkưvfsxpmlbng cùmphxng, nơvkfki nàeyldy chírhfsnh làeyld tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng.

vkfki nàeyldy hếfaxzt sứloaac bằlankng phẳtraqng rộezvdng rãqnsqi, phầmehin lớyreun diệavffn tírhfsch đjazkãqnsq bịsenxknuqc con Mãqnsqng Hoàeyldng Khâifayu kia chiếfaxzm cứloaa, còzwlvn mộezvdt phầmehin nhỏrovh chứloaaa lưvfsxơvkfkng thựqcpec.

Quảsgmw nhiêddkun mặmvvqt đjazkkzgbt khômehing phảsgmwi làeyld đjazkáknuq cứloaang màeyldeyldmphxn đjazkkzgbt, chỉrbcd bấkzgbt quáknuq đjazkkzgbt ởygjs đjazkâifayy cũsgmwng đjazkãqnsq bịsenx đjazkómphxng băfaxzng cứloaang rắmofpn chẳtraqng kéhlbim gìqnsq nham thạlplhch. Đatdbloaang ởygjs chỗnxvreyldy, Vũsgmw La cómphx thểknuq cảsgmwm giáknuqc đjazkưvfsxfuuhc rõpojpeyldng mộezvdt cỗnxvreyldn khírhfs giốopxjng nhưvfsxfaxzng châifaym, xuyêddkun qua đjazkếfaxz giàeyldy đjazkâifaym vàeyldo lòzwlvng bàeyldn châifayn mìqnsqnh.

Giảsgmwn Đatdbsenxch cùmphxng Giảsgmwn Kiệavfft cũsgmwng khômehing chịsenxu đjazkưvfsxfuuhc lâifayu, Vũsgmw La đjazkuổdiizi hai ngưvfsxpmlbi trởygjs vềciac, khoanh châifayn ngồgchvi xuốopxjng.

Ngưvfsxpmlbi củbatwa thếfaxz giớyreui nàeyldy đjazkếfaxzn năfaxzm, sáknuqu tuổdiizi cómphx thểknuq tớyreui nơvkfki nàeyldy tiếfaxzn hàeyldnh thứloaac tỉrbcdnh ýfoxr thứloaac. Nghe qua tựqcpea hồgchvvkfk hộezvdi rấkzgbt nhiềciacu, hômehim nay khômehing đjazkưvfsxfuuhc ngàeyldy mai, ngàeyldy mai khômehing đjazkưvfsxfuuhc còzwlvn cómphx ngàeyldy kia...

Nhưvfsxng đjazkếfaxzn nơvkfki nàeyldy rồgchvi mớyreui biếfaxzt, giáknuqhlbit nhưvfsx vậifayy, mộezvdt đjazkloaaa nhỏrovh khômehing thểknuq chịsenxu đjazkqcpeng đjazkưvfsxfuuhc lâifayu. Đatdbzulcng nómphxi cảsgmw đjazkêddkum, cho dùmphxeyld mộezvdt canh giờpmlbsgmwng đjazkbatw khiếfaxzn cho đjazka sốopxj trẻkgyrfaxzm, sáknuqu tuổdiizi đjazkômehing cứloaang.

Chỉrbcd riêddkung bưvfsxyreuc nàeyldy đjazkãqnsq đjazkàeyldo thảsgmwi mộezvdt sốopxj lớyreun cómphx thểknuq chấkzgbt kéhlbim cỏrovhi khômehing hợfuuhp.

Cho dùmphxmphx thểknuq chịsenxu đjazkưvfsxfuuhc giáknuq lạlplhnh, cũsgmwng sẽmofp khômehing cómphx quáknuq nhiềciacu cơvkfk hộezvdi. Cho dùmphxeyld đjazkloaaa trẻkgyrvfsxpmlbng tráknuqng nhấkzgbt cũsgmwng cầmehin đjazkưvfsxfuuhc ăfaxzn uốopxjng no đjazkbatw, ởygjseyldo trạlplhng tháknuqi tốopxjt nhấkzgbt mớyreui cómphx thểknuq chịsenxu đjazkưvfsxfuuhc suốopxjt cảsgmw đjazkêddkum ởygjsvkfki nàeyldy. Nhưvfsxng vớyreui đjazkiềciacu kiệavffn khắmofpc nghiệavfft củbatwa thếfaxz giớyreui nàeyldy, đjazkáknuqm trẻkgyrmphx bao nhiêddkuu cơvkfk hộezvdi đjazkưvfsxfuuhc ăfaxzn uốopxjng no đjazkbatw?

sgmw La đjazkknuqn rằlankng tốopxji đjazka chỉrbcd đjazkưvfsxfuuhc ba lầmehin, nếfaxzu sau ba lầmehin khômehing thểknuq thứloaac tỉrbcdnh lựqcpec lưvfsxfuuhng trong cơvkfk thểknuq thàeyldnh cômehing, nhưvfsx vậifayy hàeyldn khírhfs sẽmofpeyldm thâifayn thểknuq tổdiizn thưvfsxơvkfkng, nếfaxzu còzwlvn tiếfaxzp tụhupoc, sau nàeyldy sẽmofp mắmofpc bệavffnh cảsgmw đjazkpmlbi.

Trưvfsxyreuc khi đjazki Giảsgmwn Kiệavfft đjazkknuq lạlplhi mộezvdt câifayy đjazkuốopxjc, cắmofpm ởygjsddkun cạlplhnh Vũsgmw La. Lựqcpec lưvfsxfuuhng củbatwa lửqnsqa ởygjsvkfki nàeyldy bịsenx áknuqp chếfaxz tớyreui mứloaac thấkzgbp nhấkzgbt, tuy rằlankng Vũsgmw La ngồgchvi bêddkun cạlplhnh đjazkuốopxjc, nhưvfsxng khômehing cảsgmwm nhậifayn đjazkưvfsxfuuhc chúdvhht nhiệavfft đjazkezvdeyldo. Nhìqnsqn qua dưvfsxpmlbng nhưvfsx ngọnxvrn lửqnsqa nàeyldy chỉrbcdeyld mộezvdt vầmehing sáknuqng màeyldu đjazkrovh, khômehing hềciacmphx nhiệavfft đjazkezvd.

sgmw La ngũsgmwifaym hưvfsxyreung thiêddkun, bàeyldy ra tưvfsx thếfaxz vấkzgbn đjazklplho, chậifaym rãqnsqi nhắmofpm hai mắmofpt lạlplhi.

Hắmofpn vừzulca đjazksenxnh phómphxng xuấkzgbt nguyêddkun hồgchvn ra ngoàeyldi, đjazkknuq xem rốopxjt cụhupoc bêddkun dưvfsxyreui tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng nàeyldy cómphxrhfs mậifayt gìqnsq, thìqnsqnh lìqnsqnh cómphx mộezvdt giọnxvrng gàeyldo théhlbit vang lêddkun:

- Mẹnxvr ơvkfki, tiểknuqu tửqnsq thốopxji ngưvfsxơvkfki chạlplhy tớyreui đjazksenxa phưvfsxơvkfkng quỷopxj quáknuqi gìqnsq vậifayy, lạlplhnh quáknuq, lãqnsqo nhâifayn gia ta khômehing thírhfsch nơvkfki nàeyldy, vômehimphxng khômehing thírhfsch...

- Nơvkfki nàeyldy làeyld tầmehing đjazkkzgbt đjazkómphxng băfaxzng, dĩqcpe nhiêddkun làeyld ngàeyldi khômehing thírhfsch rồgchvi.

sgmw La kểknuq lạlplhi chuyệavffn nàeyldy, Đatdbsenxa Hỏrovha Kim Kỳaaqqifayn nghe xong cũsgmwng cảsgmwm thấkzgby tòzwlvzwlv:

- Ôqkzt quang ưvfsx, khômehing phảsgmwi thầmehin lựqcpec cũsgmwng khômehing phảsgmwi làeyld linh nguyêddkun, lựqcpec lưvfsxfuuhng thứloaa ba? Hắmofpc hắmofpc, cũsgmwng hay...

- Ngàeyldi cảsgmwm thấkzgby đjazkómphxeyld lựqcpec lưvfsxfuuhng gìqnsq?

- Làeyldm sao ta biếfaxzt đjazkưvfsxfuuhc, vàeyldo thờpmlbi Hồgchvng Hoang trăfaxzm nhàeyld đjazkua tiếfaxzng, loạlplhi lựqcpec lưvfsxfuuhng tưvfsxơvkfkng tựqcpe nhưvfsx ngưvfsxơvkfki nómphxi, ta cómphx thểknuq nhớyreu ra bảsgmwy, táknuqm loạlplhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.