Tiên Tuyệt

Chương 436-2 : Bát Thú phong động (Trung)

    trước sau   
Đjcblbvuoa Hỏyutea Kim Kỳozvmijjgn khôkmsbng thèddnnm đrqfsuizn ýkjhjjcbli:

- Khôkmsbng phảtwvbi làmipp ngưqcmfơozfii đrqfsang dùaxvung cưqcmfơozfing phong tu luyệjznln hay sao, ta thấkgtay tốatewc đrqfsybmu củvtixa ngưqcmfơozfii khôkmsbng chậjjkkm. Cójcbl lẽatew khôkmsbng bao lâijjgu nữguqya ngưqcmfơozfii sẽatew khôkmsbng còozfin sợvjlvqcmfơozfing phong, chỉyute bằofhjng vàmippo thâijjgn thểuiznmippjcbl thểuizn chốatewng cựbvqdqcmfơozfing phong, đrqfsếjlxqn lúeymnc đrqfsójcbljcbl thểuizn tớbbzzi xem xéyfpkt nhữguqyng phong đrqfsybmung kia mộybmut chuyếjlxqn.

- Đjcblúeymnng rồozvmi, tốatewt nhấkgtat làmipp thụoecx phụoecxc cho ta sinh hồozvmn củvtixa Kỳozvmijjgn kia. Ta linh cảtwvbm Kỳozvmijjgn nàmippy cójcbl cấkgtap bậjjkkc cao hơozfin ta rấkgtat nhiềyfpku.

ztor La tứtijvc giậjjkkn nójcbli:

- Bấkgtat cứtijv Kỳozvmijjgn nàmippo cũztorng cójcbl cấkgtap bậjjkkc cao hơozfin ngàmippi...

Đjcblbvuoa Hỏyutea Kim Kỳozvmijjgn bịbvuo đrqfsâijjgm trúeymnng chỗlcmt đrqfsau, mộybmut lúeymnc lâijjgu sau khôkmsbng nghe lêtrejn tiếjlxqng.


Sinh hồozvmn tábljkm Thầkckdn Thúeymn kia đrqfstrejn cuồozvmng côkmsbng kídeshch tầkckdng mâijjgy xábljkm hai canh giờxwdz, vẫbvuon khôkmsbng cójcblbljkc dụoecxng gìyoqc. Bởuyhui vìyoqc bọkuhvn chúeymnng, thờxwdzi gian trờxwdzi sábljkng cũztorng bịbvuoyfpko dàmippi, bêtrejn ngoàmippi trờxwdzi vẫbvuon tốatewi om.

Sinh hồozvmn tábljkm Thầkckdn Thúeymn kia côkmsbng kídeshch mãrudbi màmipp khôkmsbng cójcbl kếjlxqt quảtwvb, dầkckdn dầkckdn nổbvqdi nójcblng. Khôkmsbng bao lâijjgu sau bọkuhvn chúeymnng khôkmsbng kìyoqcm đrqfsưqcmfvjlvc, gàmippo théyfpkt cắuiznn xéyfpk lẫbvuon nhau, nhấkgtat thờxwdzi xảtwvby ra hỗlcmtn chiếjlxqn. Tia sábljkng màmippu bạyfpkc trêtrejn trờxwdzi vãrudbi xuốatewng giốatewng nhưqcmfqcmfa sa, cójcbl cảtwvbm giábljkc đrqfswgtcp đrqfsatewmipp đrqfsábljkng sợvjlv.

ztor La âijjgm thầkckdm lắuiznc đrqfskckdu, nhữguqyng sinh hồozvmn nàmippy đrqfsãrudb sớbbzzm khôkmsbng còozfin ýkjhj thứtijvc tựbvqd chủvtix. Chẳvnfrng qua làmippmippnh đrqfsybmung bằofhjng vàmippo bảtwvbn năxwdzng, khôkmsbng ngừvjlvng côkmsbng kídeshch tầkckdng mâijjgy xábljkm kia, dưqcmfxwdzng nhưqcmf muốatewn xôkmsbng ra.

Nhưqcmfng bọkuhvn chúeymnng khôkmsbng biếjlxqt hợvjlvp tábljkc, lạyfpki thêtrejm trờxwdzi sinh tídeshnh bạyfpko ngưqcmfvjlvc, mộybmut khi côkmsbng kídeshch thấkgtat bạyfpki bèddnnn quay sang sábljkt phạyfpkt lẫbvuon nhau. Cứtijv theo đrqfsàmippmippy, vĩcpxmnh viễerjyn cũztorng đrqfsvjlvng mơozfikmsbng ra đrqfsưqcmfvjlvc thếjlxq giớbbzzi nàmippy.

Sinh hồozvmn tábljkm Thầkckdn Thúeymnkmsbng kídeshch mấkgtay canh giờxwdz đrqfsãrudb kiệjznlt sứtijvc, trậjjkkn hỗlcmtn chiếjlxqn nàmippy cũztorng khôkmsbng kéyfpko dàmippi bao lâijjgu, con nàmippo con nấkgtay thởuyhu hồozvmng hộybmuc, trởuyhu lạyfpki phong đrqfsybmung củvtixa mìyoqcnh nghỉyute ngơozfii lấkgtay sứtijvc.

Tia sábljkng màmippu bạyfpkc trêtrejn trờxwdzi dầkckdn dầkckdn thu lạyfpki, tầkckdng mâijjgy xábljkm cũztorng chậjjkkm rãrudbi xuấkgtat hiệjznln tia sábljkng. Lúeymnc nàmippy trờxwdzi đrqfsãrudbbljkng.

Ngưqcmfxwdzi củvtixa thếjlxq giớbbzzi nàmippy tựbvqda hồozvm đrqfsãrudb quen vớbbzzi tìyoqcnh cảtwvbnh đrqfsêtrejm qua, ngủvtix say cảtwvb đrqfsêtrejm, cójcbl đrqfsiềyfpku khôkmsbng dábljkm thởuyhu mạyfpknh. Trờxwdzi vừvjlva sábljkng, bọkuhvn họkuhv lậjjkkp tứtijvc hoạyfpkt đrqfsybmung nhưqcmf thưqcmfxwdzng.

Khôkmsbng đrqfsvjlvi Vũztor La trởuyhu vềyfpk, Giảtwvbn Kiệjznlt đrqfsãrudb mang theo hai ngưqcmfxwdzi hầkckdu chạyfpky ra, hưqcmfng phấkgtan bừvjlvng bừvjlvng nójcbli vớbbzzi Vũztor La:

- Đjcblyfpki nhâijjgn, mau lêtrejn, hôkmsbm nay làmippozfi hộybmui tốatewt. Sau mỗlcmti lầkckdn đrqfsábljkm thúeymn kia làmippm ầkckdm ĩcpxm, thờxwdzi gian cábljkch khoảtwvbng giữguqya nhữguqyng đrqfsvjlvt phong triềyfpku sẽatewyfpko dàmippi hơozfin bìyoqcnh thưqcmfxwdzng mộybmut chúeymnt, lầkckdn nàmippy chúeymnng ta cójcbl đrqfsưqcmfvjlvc mộybmut canh giờxwdz.

ztor La gậjjkkt đrqfskckdu, đrqfsi theo bọkuhvn họkuhv.

yoqc tiếjlxqt kiệjznlm thờxwdzi gian, Vũztor La quyếjlxqt đrqfsbvuonh mang theo ba ngưqcmfxwdzi bay tớbbzzi. Lầkckdn nàmippy coi nhưqcmf may mắuiznn, Vũztor La đrqfsábljknh vỡbvuo mấkgtay chụoecxc khe đrqfsábljk, bọkuhvn Giảtwvbn Kiệjznlt từvjlv đrqfsójcblyoqcm đrqfsưqcmfvjlvc bảtwvby khốatewi Úofhjy Phong Thiếjlxqt. Bấkgtat quábljk chỉyute to bằofhjng hạyfpkt đrqfsjjkku, khốatewi to nhấkgtat cũztorng chỉyute nhưqcmf khốatewi Vũztor La tìyoqcm đrqfsưqcmfvjlvc lầkckdn đrqfskckdu tiêtrejn.

eymnc trởuyhu vềyfpk đrqfsi ngang qua phong đrqfsybmung kia, Vũztor La lưqcmfu ýkjhj mộybmut chúeymnt. Mắuiznt thưqcmfxwdzng nhìyoqcn vàmippo phong đrqfsybmung chỉyute thấkgtay sâijjgu thẳvnfrm âijjgm u, Vũztor La dùaxvung nguyêtrejn hồozvmn đrqfstwvbo qua, lậjjkkp tứtijvc cójcbl thểuizn cảtwvbm nhậjjkkn đrqfsưqcmfvjlvc mộybmut cỗlcmt lựbvqdc lưqcmfvjlvng đrqfsábljkng sợvjlv ngủvtix say trong đrqfsójcbl, làmippm cho lòozfing ngưqcmfxwdzi khôkmsbng tựbvqd chủvtix đrqfsưqcmfvjlvc sinh ra cảtwvbm giábljkc sợvjlvrudbi.

Từvjlv đrqfsójcbl vềyfpk sau trong mộybmut thờxwdzi gian, Vũztor La ngàmippy ngàmippy mưqcmfvjlvn cưqcmfơozfing phong tu luyệjznln, khi phong triềyfpku dừvjlvng lạyfpki, bèddnnn dẫbvuon bọkuhvn Giảtwvbn Kiệjznlt đrqfsi tìyoqcm Úofhjy Phong Thiếjlxqt.


Nguyêtrejn nhâijjgn khiếjlxqn cho bọkuhvn họkuhvyoqcm Úofhjy Phong Thiếjlxqt chậjjkkm chạyfpkp khôkmsbng phảtwvbi làmippztor La, màmippmipp tốatewc đrqfsybmuyoqcm củvtixa ba ngưqcmfxwdzi Giảtwvbn Kiệjznlt. Sau Vũztor La quyếjlxqt đrqfsbvuonh mang theo cảtwvb nhữguqyng ngưqcmfxwdzi khábljkc trong bộybmu lạyfpkc, hắuiznn dùaxvung Ngọkuhvc Ấjzyhn Linh Phùaxvujcbla thàmippnh cụoecxm mâijjgy trắuiznng, chờxwdz mọkuhvi ngưqcmfxwdzi cùaxvung tớbbzzi khu vựbvqdc khai thábljkc mỏyute. Trong thờxwdzi gian nửmkcqa canh giờxwdz, Vũztor La thôkmsbi thúeymnc linh nguyêtrejn cójcbl thểuizn chấkgtan vỡbvuo mấkgtay trăxwdzm khe đrqfsábljk, mọkuhvi ngưqcmfxwdzi cùaxvung nhau đrqfsybmung thủvtixyoqcm kiếjlxqm, quảtwvb nhiêtrejn nhanh hơozfin nhiềyfpku.

Nhưqcmf vậjjkky cơozfi hồozvm mỗlcmti mộybmut lầkckdn xuấkgtat đrqfsybmung, cũztorng cójcbl thểuiznyoqcm đrqfsưqcmfvjlvc gầkckdn hai mưqcmfơozfii khốatewi Úofhjy Phong Thiếjlxqt. Chỉyute trong thờxwdzi gian vàmippi ngàmippy, cảtwvb mộybmut mỏyute đrqfsãrudb bịbvuo bọkuhvn họkuhv lậjjkkt tung lêtrejn, chỉyutejcbl thểuizn đrqfsi sang mỏyute khábljkc.

Dầkckdn dầkckdn trong bộybmu lạyfpkc đrqfsãrudb tụoecx tậjjkkp đrqfsưqcmfvjlvc mấkgtay trăxwdzm khốatewi Úofhjy Phong Thiếjlxqt, chứtijva đrqfskckdy mộybmut chiếjlxqc nồozvmi đrqfsábljk. Ởtwoz thếjlxq giớbbzzi dưqcmfbbzzi lòozfing đrqfskgtat, đrqfsâijjgy làmipp mộybmut khoảtwvbn củvtixa cảtwvbi kinh thiêtrejn.

Tiếjlxqn đrqfsybmu tu luyệjznln củvtixa Vũztor La nhanh hơozfin, vốatewn hắuiznn cójcblkmsb sốatew linh dưqcmfvjlvc, lạyfpki cójcbl Tiêtrejn quyếjlxqt Cửmkcqu Long Thôkmsbn Nhậjjkkt, rấkgtat nhiềyfpku thủvtix đrqfsoạyfpkn tu luyệjznln. Hôkmsbm nay tu luyệjznln đrqfsãrudbjcbl thểuizn ngồozvmi ngoàmippi cửmkcqa ra, chỉyutejcbl hấkgtap thu cưqcmfơozfing phong quábljk ídesht, khôkmsbng thấkgtay đrqfsưqcmfvjlvc hiệjznlu quảtwvbyoqc. Trong kinh mạyfpkch ngoạyfpki trừvjlv linh nguyêtrejn, còozfin cójcbl mộybmut đrqfsyfpko cưqcmfơozfing phong đrqfsãrudb trảtwvbi qua ngưqcmfng luyệjznln vậjjkkn chuyểuiznn trong đrqfsójcbl.

Nếjlxqu phábljkt ra đrqfsyfpko cưqcmfơozfing phong nàmippy, hẳvnfrn khôkmsbng kéyfpkm gìyoqcqcmfơozfing phong bêtrejn ngoàmippi.

Lạyfpki qua mưqcmfxwdzi mấkgtay ngàmippy nữguqya, Vũztor La dẫbvuon theo mọkuhvi ngưqcmfxwdzi càmippn quéyfpkt xung quanh khu vựbvqdc khai thábljkc mỏyute mộybmut lầkckdn. Lúeymnc nàmippy sốatewqcmfvjlvng Úofhjy Phong Thiếjlxqt đrqfsãrudb đrqfsyfpkt tớbbzzi hơozfin ngàmippn viêtrejn, chỉyute cầkckdn thêtrejm ba, bốatewn trăxwdzm viêtrejn nữguqya làmippjcbl thểuizn chếjlxq đrqfsưqcmfvjlvc mộybmut bộybmu khôkmsbi giábljkp toàmippn thâijjgn.

mipp hắuiznn trảtwvbi qua phen khổbvqd tu nàmippy, đrqfsãrudbjcbl thểuizn bằofhjng vàmippo thâijjgn thểuizn đrqfsi lạyfpki trong cưqcmfơozfing phong trong nửmkcqa canh giờxwdzyoqcnh yêtrejn vôkmsb sựbvqd.

Ngàmippy hôkmsbm ấkgtay, Vũztor La vậjjkkn côkmsbng xong, song chưqcmfuyhung giơozfitrejn, mộybmut đrqfsyfpko cưqcmfơozfing phong màmippu đrqfsen nhạyfpkt từvjlvozfing bàmippn tay trábljki hắuiznn phun ra, trong giốatewng nhưqcmf con rắuiznn, vùaxvung vẫbvuoy trêtrejn khôkmsbng mộybmut lúeymnc, sau đrqfsójcbl chậjjkkm rãrudbi chìyoqcm vàmippo lòozfing bàmippn tay phảtwvbi hắuiznn.

Đjcblyfpko cưqcmfơozfing phong đrqfsãrudb thu nạyfpkp vàmippo trong cơozfi thểuizn, Vũztor La đrqfsãrudbjcbl thểuizn khốatewng chếjlxq tựbvqd nhiêtrejn. Hơozfin nữguqya sau khi trảtwvbi qua rèddnnn luyệjznln, mặtwvbc dùaxvu sắuiznc béyfpkn khôkmsbng bằofhjng cưqcmfơozfing phong bêtrejn ngoàmippi, nhưqcmfng uy lựbvqdc châijjgn chídeshnh lạyfpki tăxwdzng thêtrejm mộybmut bậjjkkc. Chỉyute bấkgtat quábljk hiệjznln tạyfpki Vũztor La vẫbvuon chưqcmfa cójcblozfi hộybmui thửmkcq nghiệjznlm.

Hắuiznn thu côkmsbng phábljkp, đrqfstijvng dậjjkky trởuyhu vềyfpkozfin đrqfsybmung củvtixa bộybmu lạyfpkc.

Mấkgtay ngàmippy qua Đjcblbvuoa Hỏyutea Kim Kỳozvmijjgn rảtwvbnh rỗlcmti cũztorng tábljkn gẫbvuou cùaxvung Vũztor La vàmippi câijjgu, khiếjlxqn cho phiêtrejn nãrudbo trong lòozfing hắuiznn cũztorng vơozfii đrqfsi rấkgtat nhiềyfpku. Chủvtix yếjlxqu nhấkgtat làmipp Đjcblbvuoa Hỏyutea Kim Kỳozvmijjgn cho hắuiznn mộybmut hy vọkuhvng: Đjcblưqcmfxwdzng vềyfpk nhàmippjcbl thểuiznuyhu phong đrqfsybmung.

Mặtwvbc dùaxvu đrqfsâijjgy chỉyutemipp suy đrqfsbljkn củvtixa Đjcblbvuoa Hỏyutea Kim Kỳozvmijjgn, nhưqcmfng lãrudbo quábljki vậjjkkt nàmippy sốatewng đrqfsãrudb mấkgtay vạyfpkn năxwdzm, trảtwvbi qua phâijjgn chia thiêtrejn hạyfpk ngũztor phưqcmfơozfing, kiếjlxqn văxwdzn quảtwvbng bábljkc, Vũztor La vôkmsbaxvung tin tưqcmfuyhung nójcbl.

jcbl hy vọkuhvng cũztorng đrqfsãrudbjcbl mụoecxc tiêtreju, tâijjgm tưqcmfztor La cójcbl thểuizn trầkckdm ổbvqdn lạyfpki, tốatewt hơozfin trưqcmfbbzzc rấkgtat nhiềyfpku.


Trởuyhu lạyfpki sơozfin đrqfsybmung, mùaxvui thịbvuot bay tràmippn ngậjjkkp, chídeshnh làmipp giờxwdzozfim trưqcmfa. Mọkuhvi ngưqcmfxwdzi dùaxvung chábljko gồozvmm lưqcmfơozfing thựbvqdc nấkgtau vớbbzzi thịbvuot, đrqfsang ăxwdzn hếjlxqt sứtijvc ngon làmippnh.

Trong thếjlxq giớbbzzi dưqcmfbbzzi lòozfing đrqfskgtat, cũztorng cójcbl ngưqcmfxwdzi trồozvmng lưqcmfơozfing thựbvqdc, đrqfsójcblmipp mộybmut ídesht thựbvqdc vậjjkkt cójcbl thểuizn sinh trưqcmfuyhung trong bójcblng tốatewi, tưqcmfơozfing tựbvqd rong rêtreju. Bấkgtat quábljk nếjlxqu so vớbbzzi ngũztor cốatewc màmippztor La cho bọkuhvn họkuhv, hưqcmfơozfing vịbvuo quảtwvb thậjjkkt khôkmsbng dábljkm khen ngợvjlvi.

jcbl thểuiznjcbli rằofhjng trong khoảtwvbng thờxwdzi gian Đjcblyfpki nhâijjgn trờxwdzi giábljkng tớbbzzi đrqfsâijjgy, đrqfsatewi vớbbzzi cảtwvb bộybmu lạyfpkc Giảtwvbn Kiệjznlt chídeshnh làmipp khoảtwvbng thờxwdzi gian sốatewng cuộybmuc sốatewng thầkckdn tiêtrejn.

kmsbm nay cójcblztor khídesh trang bịbvuo hoàmippn mỹvwmo, bộybmu lạyfpkc cũztorng khôkmsbng sợvjlv ngưqcmfxwdzi khábljkc tớbbzzi cưqcmfbbzzp bójcblc, cójcbl thểuizn thoảtwvbi mábljki nấkgtau thịbvuot ăxwdzn thịbvuot. Vũztor La trởuyhu lạyfpki, mọkuhvi ngưqcmfxwdzi lậjjkkp tứtijvc tựbvqd giábljkc buôkmsbng chéyfpkn trong tay xuốatewng nghiêtrejng mìyoqcnh thi lễerjy, Vũztor La chỉyute thờxwdz ơozfi khoábljkt khoábljkt tay. Tiềyfpkn kiếjlxqp hắuiznn làmipp nhâijjgn vậjjkkt đrqfstijvng đrqfskckdu Nam Hoang, cũztorng khôkmsbng cảtwvbm thấkgtay nhữguqyng lễerjy tiếjlxqt nàmippy cójcblyoqcmipp khôkmsbng tựbvqd nhiêtrejn.

Giảtwvbn Kiệjznlt cùaxvung Giảtwvbn Đjcblbvuoch đrqfsi tớbbzzi, thầkckdn sắuiznc cójcbl chúeymnt khójcbl khăxwdzn, muốatewn nójcbli lạyfpki thôkmsbi.

ztor La nhìyoqcn hai ngưqcmfxwdzi mộybmut cábljki:

- Tạyfpki sao?

“Quỷztac lắuiznm đrqfsiềyfpku” Giảtwvbn Kiệjznlt nójcbli:

- Đjcblyfpki nhâijjgn, mỏyutemippy cũztorng đrqfsãrudb khai thábljkc xong, nếjlxqu đrqfsi sang mỏyute khábljkc xa hơozfin, vậjjkky khôkmsbng còozfin làmipp đrqfsbvuoa bàmippn củvtixa chúeymnng ta, cójcbl thểuizn khiếjlxqn cho bộybmu lạyfpkc khábljkc sinh ra đrqfsbvuoch ýkjhj.

Hiệjznln tạyfpki bộybmu lạyfpkc y cójcbl thểuiznjcbli làmipp thếjlxq lựbvqdc sốatew mộybmut sốatew hai trong vùaxvung, Giảtwvbn Kiệjznlt rấkgtat tựbvqd tin dùaxvung từvjlv “đrqfsbvuoch ýkjhj”. Bởuyhui vìyoqc nếjlxqu bọkuhvn họkuhv thậjjkkt sựbvqd đrqfsi khai thábljkc mỏyute nằofhjm trêtrejn đrqfsbvuoa bàmippn củvtixa bộybmu lạyfpkc khábljkc, nhữguqyng bộybmu lạyfpkc ấkgtay chắuiznc chắuiznn cũztorng khôkmsbng dábljkm khai chiếjlxqn vớbbzzi đrqfsatewi phưqcmfơozfing cójcbl trang bịbvuo hoàmippn mỹvwmo. Huốatewng chi Đjcblyfpki nhâijjgn trờxwdzi giábljkng dễerjymippng tiêtreju diệjznlt Hùaxvung Thịbvuo bộybmu lạyfpkc uy vũztor, ngàmippy đrqfsójcbluyhu chợvjlvjcbl khôkmsbng ídesht ngưqcmfxwdzi nhìyoqcn thấkgtay, còozfin ai dábljkm khai chiếjlxqn cùaxvung bộybmu lạyfpkc củvtixa mìyoqcnh nữguqya?

Chẳvnfrng qua làmipp Giảtwvbn Kiệjznlt khôkmsbng cójcbl thójcbli quen ỷztac thếjlxq hiếjlxqp ngưqcmfxwdzi, cảtwvbm thấkgtay đrqfsi khai thábljkc mỏyute củvtixa ngưqcmfxwdzi khábljkc cũztorng nhưqcmfqcmfbbzzp đrqfsozvm nhàmipp ngưqcmfxwdzi ta, cho nêtrejn mớbbzzi tỏyute ra khójcbl xửmkcq.

ztor La thờxwdz ơozfijcbli:

- Vậjjkky ngưqcmfơozfii đrqfsi thưqcmfơozfing lưqcmfvjlvng vớbbzzi bộybmu lạyfpkc khábljkc, bảtwvbo bọkuhvn họkuhv hợvjlvp nhấkgtat vớbbzzi bộybmu lạyfpkc chúeymnng ta. Cábljki ăxwdzn chúeymnng ta còozfin rấkgtat nhiềyfpku, nuôkmsbi sốatewng nhâijjgn khẩbthau nhiềyfpku gấkgtap mấkgtay lầkckdn cũztorng khôkmsbng thàmippnh vấkgtan đrqfsyfpk.

Giảtwvbn Kiệjznlt gậjjkkt đrqfskckdu:

- Đjcblưqcmfvjlvc, đrqfsuizn ta nójcbli vớbbzzi bọkuhvn họkuhv.

Giảtwvbn Kiệjznlt tràmippn đrqfskckdy tựbvqd tin ra đrqfsi, đrqfsábljkng tiếjlxqc y trởuyhu vềyfpk vớbbzzi gưqcmfơozfing mặtwvbt buồozvmn bựbvqdc:

- Đjcblyfpki nhâijjgn, nhữguqyng têtrejn kia quábljk ngoan cốatew, nójcbli gìyoqcztorng khôkmsbng chịbvuou sábljkt nhậjjkkp vàmippo bộybmu lạyfpkc chủvtixng ta.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.