Tiên Tuyệt

Chương 436 : Bát Thú phong động (Thượng)

    trước sau   
Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn buồmkvyn bãunmkdotxi:

- Thứvrkvgsgpy chínbnynh làgsgp mộlahmt viêwyfun nộlahmi đnyhwan củvmqla thưytednbnyng cổqvzy Thầollan Thúmkvy Kỳwyxdzpnyn. Theo ta pháoedcn đnyhwoedcn hẳvumgn làgsgp nộlahmi đnyhwan củvmqla Lôeteki Hỏxzisa Long Lâzpnyn...

dotx cốibkx ýgvekdotxi cáoedci têwyfun Lôeteki Hỏxzisa Long Lâzpnyn ấqijvm ớgsgp khôetekng rõjmkw, nhưytedng lỗwcua tai Vũqhay La đnyhwang dựxejong thẳvumgng, lậgvekp tứvrkvc truy vấqijvn:

- Nộlahmi đnyhwan gìizvc?

- @#$%A...

- Rốibkxt cụwicsc làgsgpoedci gìizvc?


Giọzqyjng Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn vôetekoedcng yếnyhwu ớgsgpt:

- Lôeteki Hỏxzisa Long Lâzpnyn.

qhay La códotxqahfi tògvekgvek:

- Cũqhayng làgsgp thàgsgpnh viêwyfun củvmqla Thầollan Thúmkvy Kỳwyxdzpnyn nhấqijvt tộlahmc ưyted, nếnyhwu so vớgsgpi ngàgsgpi thìizvc sao, ai hùoedcng mạoedcnh hơqahfn, cấqijvp bậgvekc cao hơqahfn?

Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn cốibkx gắmjsyng láoedci chủvmql đnyhwrsek sang hưytedgsgpng kháoedcc:

- Ngưytedơqahfi hỏxzisi mộlahmt hơqahfi nhiềrseku vấqijvn đnyhwrsek nhưyted vậgveky, làgsgpm sao ta trảdydy lờogtri đnyhwưytednbnyc? Chi bằunmkng đnyhwenzc ta nódotxi cho ngưytedơqahfi nghe viêwyfun nộlahmi đnyhwan nàgsgpy giúmkvyp ínbnych gìizvc cho ta...

Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn nàgsgpy đnyhwưytedogtrng đnyhwưytedogtrng làgsgp thưytednbnyng cổqvzy Thầollan Thúmkvy, bềrsek ngoàgsgpi hung tàgsgpn nódotxng nảdydyy, thậgvekt ra lògvekng dạoedc hếnyhwt sứvrkvc hẹbwnep hògveki. Chuyệjhjdn màgsgpdotx lảdydyng tráoedcnh đnyhwi, chắmjsyc chắmjsyn làgsgpetekoedcng nhạoedcy cảdydym, Vũqhay La cốibkxizvcnh khôetekng cho nódotx đnyhwưytednbnyc nhưyted nguyệjhjdn:

- Thậgvekt ra vấqijvn đnyhwrsek củvmqla ta hếnyhwt sứvrkvc đnyhwơqahfn giảdydyn, đnyhwúmkvyc kếnyhwt lạoedci chỉrsek mộlahmt câzpnyu: Giữiedra ngàgsgpi vàgsgpdotx, ai lợnbnyi hạoedci hơqahfn?

Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn lạoedci yếnyhwu ớgsgpt nódotxi:

- Nódotx lợnbnyi hạoedci, nódotx mạoedcnh hơqahfn ta, huyếnyhwt mạoedcch cao quýgvekqahfn ta rấqijvt nhiềrseku, đnyhwưytednbnyc chưyteda? Thằunmkng lỏxzisi nàgsgpy, cảdydy ngàgsgpy hao phínbnyzpnym tưyted tra vấqijvn Kỳwyxdzpnyn gia gia ngưytedơqahfi...

Đmxusãunmk trảdydyi qua thờogtri gian mấqijvy vạoedcn năbuoom, hiệjhjdn tạoedci hiểenzcu biếnyhwt củvmqla Tu Châzpnyn Giớgsgpi vềrsek thờogtri thưytednbnyng cổqvzy rấqijvt ínbnyt. Nghe đnyhwưytednbnyc bínbny mậgvekt códotx liêwyfun quan tớgsgpi thưytednbnyng cổqvzy Thầollan Thúmkvy, Vũqhay La cũqhayng cảdydym thấqijvy hứvrkvng thúmkvy:

- Ngàgsgpi nódotxi đnyhwúmkvyng, hôetekm nay phảdydyi nódotxi rõjmkwgsgpng cho ta biếnyhwt đnyhwvumgng cấqijvp chếnyhw đnyhwlahm củvmqla Thầollan Thúmkvy Kỳwyxdzpnyn nhấqijvt tộlahmc cáoedcc ngưytedogtri.

Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn hậgvekn đnyhwếnyhwn nỗwcuai nghiếnyhwn răbuoong nghiếnyhwn lợnbnyi:


- Ngưytedơqahfi đnyhwpkusng đnyhwưytednbnyc voi đnyhwògveki tiêwyfun.

- Ta cảdydym thấqijvy nhữiedrng lờogtri nàgsgpy củvmqla lãunmko nhâzpnyn gia ngàgsgpi, chínbnynh làgsgp biểenzcu lộlahm nguyệjhjdn vọzqyjng muốibkxn nódotxi vôetekoedcng mạoedcnh mẽgwwi.

- Vưytedơqahfng giảdydy củvmqla Thầollan Thúmkvy Kỳwyxdzpnyn nhấqijvt tộlahmc chínbnynh làgsgp Thiêwyfun Hỏxzisa Thầollan Tiêwyfuu Lâzpnyn, truyềrsekn thuyếnyhwt tổqvzy tiêwyfun chúmkvyng ta đnyhwếnyhwn từpkus Thiêwyfun Ngoạoedci, cũqhayng cao quýgvekoedcnh ngang vớgsgpi Thầollan Long nhấqijvt tộlahmc. Tuy nhiêwyfun sau khi đnyhwi vàgsgpo thếnyhw giớgsgpi nàgsgpy, sinh sôeteki nảdydyy nởsqxr, huyếnyhwt mạoedcch cũqhayng dầollan dầollan nhạoedct đnyhwi, dầollan dầollan chia làgsgpm chínbnyn phẩrsuwm, ba phẩrsuwm thưytednbnyng, ba phẩrsuwm trung vàgsgp ba phẩrsuwm hạoedc.

- Lôeteki Hỏxzisa Long Lâzpnyn chínbnynh làgsgp huyếnyhwt mạoedcch tứvrkv phẩrsuwm, cao nhấqijvt trong ba phẩrsuwm trung. Chủvmql nhâzpnyn củvmqla viêwyfun nộlahmi đnyhwan nàgsgpy khi cògvekn sốibkxng códotx lẽgwwi đnyhwoedct tớgsgpi trạoedcng tháoedci đnyhwrseknh phong củvmqla Lôeteki Hỏxzisa Long Lâzpnyn, tuy rằunmkng đnyhwãunmk hao tổqvzyn trảdydyi qua mấqijvy vạoedcn năbuoom, nhưytedng nếnyhwu hoàgsgpn toàgsgpn tiêwyfuu hódotxa đnyhwưytednbnyc viêwyfun nộlahmi đnyhwan nàgsgpy, cũqhayng códotx thểenzc giúmkvyp cho ta khôeteki phụwicsc đnyhwưytednbnyc năbuoom thàgsgpnh lựxejoc lưytednbnyng so vớgsgpi lúmkvyc hùoedcng mạoedcnh nhấqijvt.

- Lợnbnyi hạoedci vậgveky sao?

qhay La hoảdydyng sợnbny, tưytedsqxrng tưytednbnyng vềrsek chủvmql nhâzpnyn viêwyfun nộlahmi đnyhwan nàgsgpy, códotx lẽgwwiqhayng làgsgp nhâzpnyn vậgvekt hùoedcng mạoedcnh tung hoàgsgpnh mộlahmt cõjmkwi vàgsgpo thuởsqxr Hồmkvyng Hoang.

qhay La đnyhwang muốibkxn lêwyfun tiếnyhwng, Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn đnyhwãunmk buồmkvyn bãunmkdotxi:

- Đmxusưytednbnyc rồmkvyi, khôetekng cầollan ngưytedơqahfi évwaep hỏxzisi, đnyhwenzcunmko tửqgwq tựxejodotxi. Huyếnyhwt mạoedcch củvmqla ta làgsgp cửqgwqu phẩrsuwm, thuộlahmc ba phẩrsuwm hạoedc.

qhay La phìizvcytedogtri:

- Thìizvc ra làgsgp thấqijvp nhấqijvt...

Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn xấqijvu hổqvzyetekoedcng, vộlahmi vàgsgpng biệjhjdn bạoedcch:

- Cũqhayng khôetekng phảdydyi, suýgvekt chúmkvyt nữiedra ta códotx thểenzc đnyhwưytednbnyc xếnyhwp vàgsgpo báoedct phẩrsuwm.

- Nhưytedng vẫpkusn khôetekng đnyhwưytednbnyc xếnyhwp...


Kỳwyxdzpnyn Týgvek lạoedci bắmjsyt đnyhwollau phun lửqgwqa ra ngoàgsgpi:

- Chừpkusa chúmkvyt thểenzc diệjhjdn cho lãunmko nhâzpnyn gia ta códotx đnyhwưytednbnyc chăbuoong?

qhay La cưytedogtri hìizvcizvc:

- Ta hỏxzisi ngàgsgpi, thứvrkv quýgvek giáoedc nhưyted vậgveky, nếnyhwu ta cho ngàgsgpi, ta sẽgwwi đnyhwưytednbnyc lợnbnyi ínbnych gìizvc?

Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn thởsqxrgsgpi mộlahmt tiếnyhwng:

- Chẳvumgng lẽgwwi ngưytedơqahfi khôetekng muốibkxn códotx mộlahmt vịszwzetekn kháoedcch từpkusng trảdydyi qua thờogtri Hồmkvyng Hoang, códotx thểenzc giúmkvyp ngưytedơqahfi giảdydyi đnyhwáoedcp cáoedcc loạoedci nghi vấqijvn sao?

qhay La lậgvekp tứvrkvc đnyhwlahmng lògvekng, Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn lạoedci nódotxi:

- Códotx viêwyfun nộlahmi đnyhwan nàgsgpy, ta sẽgwwi khôetekng cầollan tiếnyhwp tụwicsc ngủvmql say tínbnych tụwics lựxejoc lưytednbnyng, vềrsek sau códotx chuyệjhjdn gìizvc khôetekng biếnyhwt, hay di tínbnych gìizvc chưyteda thấqijvy qua đnyhwrseku códotx thểenzc tớgsgpi tìizvcm ta.

- Ta cũqhayng đnyhwãunmk nhìizvcn ra, tiểenzcu tửqgwq ngưytedơqahfi phúmkvyc duyêwyfun thâzpnym hậgveku, ta đnyhwi theo mớgsgpi vàgsgpi ngàgsgpy, ngưytedơqahfi đnyhwãunmk lấqijvy đnyhwưytednbnyc nhiềrseku bảdydyo bốibkxi nhưyted vậgveky. Cho dùoedcgsgpsqxr thờogtri Hồmkvyng Hoang, phúmkvyc duyêwyfun củvmqla ngưytedơqahfi cũqhayng khiếnyhwn cho đnyhwáoedcm cưytedogtrng giảdydyzpnym mộlahm khôetekng thôeteki.

- Kếnyhwt vớgsgpi ngưytedơqahfi mộlahmt đnyhwoạoedcn nhâzpnyn duyêwyfun, nódotxi khôetekng chừpkusng tưytedơqahfng lai sẽgwwidotx ínbnych rấqijvt nhiềrseku.

qhay La vừpkusa lògvekng gậgvekt đnyhwollau:

- Thàgsgpnh giao.

Hắmjsyn thu Kỳwyxdzpnyn Týgvek lạoedci, lạoedci thu cảdydy ba módotxn cògvekn lạoedci, cảdydym thấqijvy mỹjhjdunmkn trởsqxr vềrsek. Hàgsgpnh trìizvcnh đnyhwi chợnbny lầollan nàgsgpy chẳvumgng nhữiedrng códotx đnyhwưytednbnyc Tinh Vâzpnyn Ngâzpnyn Đmxusmkvyng, cògvekn códotx mộlahmt viêwyfun nộlahmi đnyhwan Kỳwyxdzpnyn quýgvek giáoedc, thu hoạoedcch vưytednbnyt xa mong muốibkxn củvmqla hắmjsyn.


Khôetekng ngờogtr mớgsgpi đnyhwi đnyhwưytednbnyc hai bưytedgsgpc, bêwyfun ngoàgsgpi bỗwcuang nhiêwyfun truyềrsekn đnyhwếnyhwn mộlahmt tiếnyhwng nổqvzy rung trờogtri.

qahfn đnyhwlahmng nơqahfi Vũqhay La đnyhwang đnyhwvrkvng đnyhwlahmt nhiêwyfun lay đnyhwlahmng mộlahmt trậgvekn, ngay cảdydy hắmjsyn cũqhayng suýgvekt chúmkvyt nữiedra ngãunmkbuoon ra đnyhwqijvt.

qahfi nàgsgpy cáoedcch lốibkxi ra khôetekng xa, thâzpnyn hìizvcnh Vũqhay La thấqijvp thoáoedcng, ra tớgsgpi cửqgwqa đnyhwlahmng nhìizvcn ra ngoàgsgpi, dùoedc hắmjsyn thưytedogtrng trầollam ổqvzyn, lúmkvyc nàgsgpy cũqhayng phảdydyi trợnbnyn mắmjsyt háoedc mồmkvym.

Trong bódotxng đnyhwêwyfum, bầollau trờogtri vẫpkusn đnyhwollay mâzpnyy xáoedcm tầollang tầollang nặszwzng nhưyted chìizvc, vốibkxn phảdydyi tốibkxi đnyhwen xògveke bàgsgpn tay khôetekng thấqijvy ngódotxn. Thếnyhw nhưytedng từpkus nhữiedrng phong đnyhwlahmng khổqvzyng lồmkvy đnyhwang bùoedcng lêwyfun nhữiedrng tia sáoedcng màgsgpu bạoedcc nhỏxzis nhưytedqahf, bay múmkvya giữiedra đnyhwêwyfum đnyhwen, lộlahm ra vẻogjygsgp dịszwzgsgp mỹjhjd lệjhjd.

ytedơqahfng phong vốibkxn đnyhwãunmk hoàgsgpnh hàgsgpnh suốibkxt đnyhwêwyfum, sắmjsyp ngừpkusng nghỉrsek, bỗwcuang nhiêwyfun trởsqxrwyfun mạoedcnh mẽgwwi, gàgsgpo thévwaet xôetekng qua sơqahfn cốibkxc. Mộlahmt phong đnyhwlahmng ởsqxr gầollan Vũqhay La vang lêwyfun mộlahmt tiếnyhwng rốibkxng giậgvekn càgsgpng đnyhwáoedcng sợnbnyqahfn nữiedra. Thanh âzpnym nàgsgpy lấqijvn áoedct cảdydy tiếnyhwng cưytedơqahfng phong đnyhwang gàgsgpo thévwaet thảdydym thiếnyhwt. Ngay sau đnyhwódotx trong đnyhwáoedcm tia sáoedcng màgsgpu bạoedcc củvmqla phong đnyhwlahmng nàgsgpy, thìizvcnh lìizvcnh xuấqijvt hiệjhjdn ngâzpnyn quang bắmjsyn thẳvumgng lêwyfun cao, trúmkvyng vàgsgpo tầollang mâzpnyy xáoedcm dàgsgpy nặszwzng trêwyfun trờogtri.

zpnyy xáoedcm giốibkxng nhưyted vạoedcn cổqvzy cựxejo ma, an nhiêwyfun bấqijvt đnyhwlahmng. Mặszwzc dùoedc ngâzpnyn quang kia hùoedcng mạoedcnh thậgvekt, nhưytedng cũqhayng khôetekng lay chuyểenzcn đnyhwưytednbnyc nódotx chúmkvyt nàgsgpo.

Ngâzpnyn quang trêwyfun khôetekng trung khôetekng cam lògvekng ầollam mộlahmt tiếnyhwng nổqvzy tung, hoàgsgpn toàgsgpn pháoedct tiếnyhwt lửqgwqa giậgvekn, nhưytedng ngay sau đnyhwódotx lạoedci thu nạoedcp thàgsgpnh mộlahmt cỗwcua duy nhấqijvt. Dưytedgsgpi vẻogjy mặszwzt kinh hãunmki chăbuoom chúmkvy theo dõjmkwi củvmqla Vũqhay La, hódotxa thàgsgpnh mộlahmt con Thầollan Long ngâzpnyn quang, trong thâzpnyn thểenzc đnyhwan xen hai cỗwcuagsgpo quang màgsgpu bạoedcc, màgsgpu đnyhwen, lựxejoc lưytednbnyng đnyhwlahmt nhiêwyfun tăbuoong mạoedcnh gấqijvp mấqijvy lầollan. Sau đnyhwódotx lạoedci pháoedct ra tiếnyhwng rốibkxng giậgvekn dữiedr khôetekng cam lògvekng, giưytedơqahfng nanh múmkvya vuốibkxt đnyhwáoedcnh vềrsek phínbnya tầollang mâzpnyy xáoedcm.

Mộlahmt tiếnyhwng nổqvzy rung trờogtri vang lêwyfun, ngay cảdydyqhay La cũqhayng nhịszwzn khôetekng đnyhwưytednbnyc lảdydyo đnyhwdydyo mộlahmt cáoedci, suýgvekt chúmkvyt nữiedra ngãunmk xuốibkxng. Nhưytedng tầollang mâzpnyy xáoedcm kia vẫpkusn áoedcp chếnyhw chặszwzt chẽgwwi, khôetekng hềrsek lay đnyhwlahmng.

Lạoedci làgsgp mộlahmt tiếnyhwng ầollam vang thậgvekt lớgsgpn, cảdydy mặszwzt đnyhwqijvt run lêwyfun. Trong mộlahmt phong đnyhwlahmng kháoedcc, mộlahmt tiếnyhwng gầollam hùoedcng hồmkvyn vang lêwyfun, ngâzpnyn quang toáoedct ra đnyhwollay trờogtri, cưytedơqahfng phong màgsgpu đnyhwen lạoedci côetek đnyhwzqyjng lầollan nữiedra hódotxa thàgsgpnh mộlahmt con Mãunmknh Hổqvzy hai cáoedcnh, đnyhwollau códotx mộlahmt sừpkusng, sắmjsyc bévwaen nhưyted dao. Đmxusôeteki cáoedcnh Mãunmknh Hổqvzy giốibkxng nhưyted song đnyhwao, vỗwcua mạoedcnh mộlahmt cáoedci, lậgvekp tứvrkvc hódotxa thàgsgpnh mộlahmt cộlahmt sáoedcng màgsgpu bạoedcc phódotxng vúmkvyt lêwyfun cao, cũqhayng côetekng kínbnych vàgsgpo tầollang mâzpnyy xáoedcm trêwyfun trờogtri.

Hai cáoedcnh Mãunmknh Hổqvzy bịszwz lựxejoc phảdydyn chấqijvn bắmjsyn ra xa mấqijvy trăbuoom trưytednbnyng xa, chậgvekt vậgvekt khôetekng chịszwzu nổqvzyi. Nhưytedng nódotx khôetekng tứvrkvc giậgvekn chúmkvyt nàgsgpo, khôetekng ngừpkusng nhìizvcn tầollang mâzpnyy xáoedcm gàgsgpo thévwaet, tínbnych tụwics lựxejoc lưytednbnyng tiếnyhwp tụwicsc côetekng kínbnych.

Ngâzpnyn Long cũqhayng rấqijvt làgsgp phấqijvn chấqijvn, cùoedcng Mãunmknh Hổqvzy khôetekng ngừpkusng côetekng kínbnych.

Ngay sau đnyhwódotx, trong sáoedcu phong đnyhwlahmng cògvekn lạoedci đnyhwrseku códotx ngâzpnyn quang pha lẫpkusn cưytedơqahfng phong ngưytedng kếnyhwt thàgsgpnh Thầollan Thúmkvy, gồmkvym códotx Quy Xàgsgp, Quỳwyxd Ngưytedu, Kim ôetek, Bạoedcch Lộlahmc, Kỳwyxdzpnyn, Chu Yểenzcm.

oedcm Thầollan Thúmkvy ngâzpnyn quang đnyhwwyfun cuồmkvyng côetekng kínbnych tầollang mâzpnyy xáoedcm trêwyfun đnyhwollau, dưytedogtrng nhưyted muốibkxn mởsqxr ra mộlahmt lỗwcua hổqvzyng trêwyfun trờogtri. Nhữiedrng tiếnyhwng va chạoedcm ầollam ầollam cùoedcng tiếnyhwng gầollam củvmqla Thầollan Thúmkvy trộlahmn lẫpkusn vàgsgpo nhau, làgsgpm kinh sợnbny tấqijvt cảdydy sinh linh trêwyfun thếnyhw giớgsgpi nàgsgpy, khiếnyhwn cho ai nấqijvy khôetekng dáoedcm lêwyfun tiếnyhwng.

qhay La kinh hãunmki đnyhwvrkvng ởsqxr cửqgwqa đnyhwlahmng, ngoàgsgpi trờogtri ngâzpnyn quang khôetekng ngừpkusng bắmjsyn tung tódotxe, mỗwcuai lầollan mộlahmt Thầollan Thúmkvyetekng kínbnych, đnyhwrseku bạoedco pháoedct ra hàgsgpo quang sáoedcng chódotxi nhưyted pháoedco hoa.

Giọzqyjng sợnbnyunmki củvmqla Đmxusszwza Hódotxa Kim Kỳwyxdzpnyn vang lêwyfun trong đnyhwollau hắmjsyn:

- Trờogtri ơqahfi, đnyhwâzpnyy làgsgp quáoedci vậgvekt do sinh hồmkvyn củvmqla thưytednbnyng cổqvzy Thầollan Thúmkvy bịszwz giam cầollam dung hợnbnyp cùoedcng cưytedơqahfng phong củvmqla thếnyhw giớgsgpi nàgsgpy màgsgp thàgsgpnh. Rốibkxt cụwicsc ngưytedơqahfi đnyhwang ởsqxr đnyhwszwza phưytedơqahfng nàgsgpo, vìizvc sao códotx thểenzcdotx loạoedci quáoedci vậgvekt nàgsgpy?

qhay La bènbnyn dùoedcng ýgvek thứvrkvc kểenzc cho nódotx biếnyhwt đnyhwollau đnyhweteki gốibkxc ngọzqyjn, Đmxusszwza Hỏxzisa Kim Kỳwyxdzpnyn cũqhayng trầollam mặszwzc mộlahmt lúmkvyc lâzpnyu, sau đnyhwódotx mớgsgpi nódotxi:

- Chúmkvyng ta tậgvekn lựxejoc rồmkvyi... Bấqijvt quáoedc ta códotx linh cảdydym rằunmkng, nódotxi khôetekng chừpkusng đnyhwưytedogtrng vềrsek củvmqla chúmkvyng ta đnyhwang ởsqxr trong nhữiedrng phong đnyhwlahmng kia.

qhay La hếnyhwt sứvrkvc bấqijvt ngờogtr:

- Nhữiedrng phong đnyhwlahmng kia ưyted, trong đnyhwódotxytedơqahfng phong mạoedcnh mẽgwwietekoedcng, tớgsgpi gầollan đnyhwódotx chỉrsekdotx con đnyhwưytedogtrng chếnyhwt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.