Tiên Tuyệt

Chương 435 : Nội đan Kỳ Lân

    trước sau   
Sau khi vậmuugn côqjanng mộpkhpt phen, Vũduea La cảfmwmm thấqyudy trong lòvdhdng thanh thảfmwmn.

duea La đmmpsang khoanh châjoawn màmezr ngồuwbqi chậmuugm rãnymti mởfbha mắjguit, nhẹevnv nhàmezrng thởfbhamezri mộpkhpt tiếfposng. Hắjguin cốewpx gắjguing đmmpsuổstyxi nhữkthung suy nghĩvame hỗyjson loạikrtn ra khỏhtjzi đmmpsuwbqu, cầuwbqn códprj mộpkhpt chuyệmezrn gìiuru đmmpsódprj đmmpsyjso dờfposi lựkevxc chúnymt ýznot củprpaa mìiurunh đmmpsi. Árwwanh mắjguit hắjguin chợntezt ngừbxnkng trêvmbqn tấqyudm da thúnymt trắjguing nhưoomp tuyếfpost.

Tấqyudm da nàmezry códprjznoti giốewpxng da hổstyx, sờfposmezro cảfmwmm thấqyudy hếfpost sứmuugc mềtjxpm mạikrti, hiểyjson nhiêvmbqn vôqjanirvong quýznot giátjxp, nhưoompng chẳczqqng đmmpsátjxpng làmezriuru so vớogwbi nhữkthung thứmuugmezry ra trêvmbqn đmmpsódprj.

Tổstyxng cộpkhpng códprj tấqyudt cảfmwmynocm módprjn, trong đmmpsódprjdprj ba módprjn rõstyxmezrng làmezr lấqyudy trêvmbqn thâjoawn dãnymt thúnymt. Mộpkhpt módprjn làmezr mộpkhpt ngódprjn tay màmezru vàmezrng nhạikrtt, dàmezri bằzikkng ngódprjn tay ngưoompfposi. Còvdhdn códprj mộpkhpt đmmpsewpxt xưoompơznotng cộpkhpt sốewpxng to bằzikkng nắjguim tay, mịynocn màmezrng trắjguing nõstyxn, giốewpxng nhưoomp đmmpsưoompntezc khắjguic từbxnk bạikrtch ngọwrkfc. Módprjn thứmuug ba làmezr mộpkhpt chiếfposc sùirvong thúnymt hếfpost sứmuugc đmmpsátjxpng yêvmbqu, đmmpshtjz rựkevxc giốewpxng nhưoompnymtnymto, giốewpxng nhưoomp mộpkhpt ngọwrkfn lửudgka đmmpsang bốewpxc chátjxpy.

dprj lẽoomp chủprpa nhâjoawn củprpaa ba módprjn đmmpsuwbqmezry đmmpsang từbxnknymt thúnymt tiếfposn hódprja lêvmbqn hung thúnymt. Bấqyudt kểyjsomezroompơznotng ngódprjn tay, xưoompơznotng sốewpxng hay sừbxnkng, đmmpstjxpu códprjtjxpc dụmezrng gia tăynocng lựkevxc lưoompntezng nhấqyudt đmmpsynocnh. Tuy rằzikkng hiệmezru quảfmwm hếfpost sứmuugc bìiurunh thưoompfposng, nhưoompng ởfbha thếfpos giớogwbi dưoompogwbi lòvdhdng đmmpsqyudt nàmezry đmmpsãnymtmezr bảfmwmo vậmuugt khódprjoompfposng.

Đjfzeưoompơznotng nhiêvmbqn, chúnymtng khôqjanng códprj giátjxp trịynociuru đmmpsewpxi vớogwbi Vũduea La.


Hắjguin đmmpsdibgt ba thứmuugmezry sang bêvmbqn, quan sátjxpt hai módprjn còvdhdn lạikrti.

Mộpkhpt thanh chủprpay thủprpamezru trắjguing bạikrtc dàmezri chừbxnkng mộpkhpt thưoompogwbc, chuôqjani đmmpsưoompntezc chếfpos bằzikkng sừbxnkng thúnymt, khôqjanng códprj giátjxp trịynociuru. Vũduea La dụmezrng thầuwbqn thứmuugc quézikkt qua thâjoawn đmmpsao mộpkhpt lưoompntezt, khôqjanng khỏhtjzi đmmpspkhpng dung: Thâjoawn đmmpsao màmezru trắjguing bạikrtc dùirvong Úfarxy Phong Thiếfpost phốewpxi hợntezp vớogwbi mộpkhpt loạikrti tàmezri liệmezru tuyệmezrt phẩhtjzm, dùirvomezrfbha Trung Châjoawu cũdueang cựkevxc kỳntez hiếfposm thấqyudy luyệmezrn chếfposmezr thàmezrnh: Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng.

Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng còvdhdn quýznot giátjxpznotn cảfmwm Tửudgk Kim Ngọwrkfc Tinh. Dùirvomezr Trung Châjoawu códprj lịynocch sửudgk rấqyudt dàmezri, kim loạikrti quýznot giátjxpmezry cũdueang chỉchiw xuấqyudt hiệmezrn qua ba lầuwbqn. Bởfbhai vìiuru đmmpsiềtjxpu kiệmezrn hìiurunh thàmezrnh kim loạikrti nàmezry thậmuugt sựkevx rấqyudt hàmezr khắjguic, gầuwbqn nhưoomp khôqjanng thua gìiuru đmmpsiềtjxpu kiệmezrn hìiurunh thàmezrnh mộpkhpt đmmpsikrto Thiêvmbqn Mệmezrnh Thầuwbqn Phùirvo.

Đjfzeuwbqu tiêvmbqn phảfmwmi códprj mộpkhpt khốewpxi vẫtikrn thạikrtch từbxnk Thiêvmbqn Ngoạikrti rơznoti xuốewpxng mộpkhpt mỏhtjz Thátjxpi Ấtojgt Bạikrtch Đjfzeuwbqng nàmezro đmmpsódprj. Sau đmmpsódprj vậmuugt đmmpsstyxi sao dờfposi, dầuwbqn dầuwbqn chìiurum vàmezro trong lòvdhdng đmmpsqyudt, dưoompogwbi tátjxpc dụmezrng củprpaa Đjfzeynoca Tâjoawm Hỏhtjza Mạikrtch, trảfmwmi qua năynocm thátjxpng vôqjan tậmuugn mớogwbi códprj thểyjsoiurunh thàmezrnh tàmezri liệmezru trâjoawn quýznotmezry.

Trêvmbqn thựkevxc tếfpos phódprjng mắjguit nhìiurun khắjguip Trung Châjoawu vàmezr Nam Hoang, ngưoompfposi biếfpost tớogwbi Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng nàmezry vôqjanirvong ídibgt ỏhtjzi, ngay cảfmwmduea La cũdueang khôqjanng đmmpsưoompntezc tựkevx tin. Hắjguin dựkevxa theo phưoompơznotng phátjxpp ghi lạikrti trong mộpkhpt quyểyjson sátjxpch cổstyx kiểyjsom nghiệmezrm mấqyudy lầuwbqn, rốewpxt cụmezrc khẳczqqng đmmpsynocnh đmmpsâjoawy quảfmwm thậmuugt làmezrmezri liệmezru tuyệmezrt phẩhtjzm Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng trong truyềtjxpn thuyếfpost.

Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng nàmezry códprj diệmezru dụmezrng hếfpost sứmuugc thầuwbqn kỳntez, thôqjanng thưoompfposng nhấqyudt làmezrirvong trong luyệmezrn khídibg, códprj thểyjsomezrm gia tăynocng cấqyudp đmmpspkhp củprpaa phátjxpp bảfmwmo phi kiếfposm. Nhưoompng hiệmezru quảfmwmmezry códprj rấqyudt nhiềtjxpu tàmezri liệmezru cũdueang códprj, cho nêvmbqn khôqjanng phảfmwmi làmezr chỗyjso quýznot giátjxp châjoawn chídibgnh củprpaa Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng.

Sởfbhavame loạikrti tàmezri liệmezru nàmezry đmmpsưoompntezc liệmezrt vàmezro tàmezri liệmezru tuyệmezrt phẩhtjzm, chídibgnh làmezriurudprjdprj đmmpsưoompntezc tátjxpc dụmezrng vôqjanirvong đmmpspkhpc đmmpsátjxpo: Khôqjanng gian truyềtjxpn tốewpxng.

Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng chídibgnh làmezrmezri liệmezru đmmpsãnymt đmmpsưoompntezc biếfpost đmmpsếfposn códprj thểyjso dễrlbzmezrng chuyểyjson hódprja linh nguyêvmbqn thàmezrnh năynocng lưoompntezng khôqjanng gian. Nódprji cátjxpch khátjxpc códprj đmmpsưoompntezc Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng, vậmuugy códprj thểyjso bốewpx trídibg cửudgka truyềtjxpn tốewpxng, xuyêvmbqn qua khôqjanng gian.

duea La biếfpost rấqyudt ídibgt vềtjxp phưoompơznotng diệmezrn nàmezry, cũdueang khôqjanng hiểyjsou lưoompntezng Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng chứmuuga trong thanh chủprpay thủprpamezry códprj đmmpsprpa thiếfpost kếfpos mộpkhpt củprpaa truyềtjxpn tốewpxng hay khôqjanng, nhưoompng bấqyudt kểyjso thếfposmezro, thanh chủprpay thủprpamezry cũdueang vôqjanirvong quýznot giátjxp.

duea La lậmuugp tứmuugc thu chủprpay thủprpamezro Thiêvmbqn Phủprpa Chi Quốewpxc, đmmpsếfposn lúnymtc cầuwbqn sẽoomp mang chủprpay thủprpa ra, tátjxpch lấqyudy Tinh Vâjoawn Ngâjoawn Đjfzeuwbqng trong đmmpsódprj.

dprjn cuốewpxi cùirvong vôqjanirvong hoa mỹmemm, chídibgnh làmezr mộpkhpt chiếfposc vòvdhdng bảfmwmo vệmezr cổstyx tay bằzikkng kim loạikrti, bềtjxp ngoàmezri phátjxpt ra átjxpnh vàmezrng rựkevxc rỡiuru, đmmpsưoompntezc khảfmwmm rấqyudt nhiềtjxpu bảfmwmo thạikrtch đmmpsprpatjxpc màmezru sắjguic. Nhưoompng Vũduea La dùirvong thầuwbqn thứmuugc đmmpsfmwmo qua, mấqyudy thứmuugmezry chỉchiwirvong trang trídibgmezr thôqjani, cũdueang khôqjanng códprj giátjxp trịynociuru. Bảfmwmn thâjoawn vòvdhdng bảfmwmo vệmezr cổstyx tay nàmezry dùirvong Phong Thốewpxi Sa Kim luyệmezrn chếfposmezr thàmezrnh, chỉchiwmezr mộpkhpt loạikrti tàmezri liệmezru cấqyudp thấqyudp.

Thứmuugmezry cũdueang khôqjanng códprjtjxpc dụmezrng gìiuru vớogwbi Vũduea La.

ynocm módprjn bảfmwmo bốewpxi màmezrirvong Liệmezrt cho làmezr trâjoawn bảfmwmo hiếfposm códprj, chỉchiwdprj mộpkhpt módprjn thậmuugt sựkevxdprj giátjxp trịynoc. Bấqyudt quátjxp mộpkhpt módprjn nàmezry đmmpsãnymt đmmpsprpatjxpnh vớogwbi mưoompfposi módprjn, năynocm mưoompơznoti módprjn khátjxpc, Vũduea La hếfpost sứmuugc hàmezri lòvdhdng vớogwbi thu hoạikrtch lầuwbqn nàmezry.


Bốewpxn módprjn còvdhdn lạikrti, vòvdhdng bảfmwmo vệmezr cổstyx tay kia códprj bềtjxp ngoàmezri đmmpsevnvp đmmpsoomp, vẫtikrn códprj đmmpsưoompntezc lựkevxc phòvdhdng ngựkevx đmmpsátjxpng sợntezfbha thếfpos giớogwbi dưoompogwbi lòvdhdng đmmpsqyudt nàmezry. Thậmuugt ra códprj thểyjso cho bọwrkfn Giảfmwmn Kiệmezrt, đmmpsyjsomezrm biểyjsou tưoompntezng đmmpsmezr nhấqyudt võstyxvame trong bộpkhp lạikrtc vềtjxp sau.

vdhdn ba módprjn kia... Bỏhtjz đmmpsi, cho bọwrkfn họwrkf hếfpost, ai thídibgch lấqyudy thìiuru lấqyudy.

Hắjguin thờfpos ơznotirvong tấqyudm da thúnymt cuốewpxn lấqyudy bốewpxn módprjn còvdhdn lạikrti, chuẩhtjzn bịynoc trởfbha vềtjxp. Khôqjanng ngờfpos da thúnymt quátjxp trơznotn, lậmuugp tứmuugc khiếfposn cho bốewpxn módprjn còvdhdn lạikrti rơznoti xuốewpxng đmmpsqyudt leng keng mộpkhpt trậmuugn, Vũduea La đmmpsàmezrnh phảfmwmi cúnymti xuốewpxng nhặdibgt lêvmbqn.

Nhưoompng mộpkhpt trong bốewpxn módprjn đmmpsódprj bịynocznoti đmmpsãnymt hỏhtjzng, chídibgnh làmezr đmmpsewpxt xưoompơznotng sốewpxng bódprjng loátjxpng nhưoomp bạikrtch ngọwrkfc.

Bềtjxp ngoàmezri bódprjng loátjxpng củprpaa nódprj xuấqyudt hiệmezrn mộpkhpt vếfpost nứmuugt nhỏhtjz nhưoomp sợntezi tódprjc, Vũduea La cũdueang cảfmwmm thấqyudy hơznoti đmmpsátjxpng tiếfposc. Bấqyudt quátjxp theo hắjguin thấqyudy thứmuugmezry cũdueang khôqjanng códprjtjxpc dụmezrng gìiuru, bấqyudt quátjxp chỉchiwmezr đmmpsevnvp mắjguit màmezr thôqjani, cho nêvmbqn cũdueang khôqjanng đmmpsyjso ýznot.

Nhưoompng lúnymtc hắjguin nhặdibgt đmmpsewpxt xưoompơznotng sốewpxng ấqyudy lêvmbqn, chợntezt phátjxpt hiệmezrn mộpkhpt tia khídibg tứmuugc từbxnk trong đmmpsódprj tiếfpost ra ngoàmezri. Vũduea La vừbxnka cau màmezry, thìiurunh lìiurunh mộpkhpt giọwrkfng nódprji vang lêvmbqn trong đmmpsuwbqu hắjguin:

- Tiểyjsou tửudgk, làmezrtjxpi gìiuru vậmuugy, khídibg tứmuugc vôqjanirvong quen thuộpkhpc, đmmpsưoompa cho ta xem thửudgk.

vmbqn trong Thiêvmbqn Mệmezrnh Thầuwbqn Phùirvo Kỳntezjoawn Týznot, Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn đmmpsãnymt tỉchiwnh lạikrti sau mộpkhpt giấqyudc ngủprpa say.

duea La khôqjanng nódprji gìiuru, lạikrti lấqyudy đmmpsewpxt xưoompơznotng sốewpxng kia ra quan sátjxpt. Khe nứmuugt quátjxp nhỏhtjz, khôqjanng thểyjso thấqyudy đmmpsưoompntezc bêvmbqn trong códprj nhữkthung gìiuru. Vũduea La giơznot tay ấqyudn lêvmbqn đmmpsewpxt xưoompơznotng sốewpxng, mộpkhpt cỗyjso linh lựkevxc theo vếfpost nứmuugt tiếfposn vàmezro, sau đmmpsódprj hắjguin nhẹevnv nhàmezrng phátjxpt lựkevxc, mởfbha rộpkhpng vếfpost nứmuugt.

Lậmuugp tứmuugc đmmpsewpxt xưoompơznotng tátjxpch làmezrm hai.

vmbqn trong códprj mộpkhpt hạikrtt châjoawu màmezru vàmezrng đmmpshtjzynocn ra.

Vốewpxn đmmpsewpxt xưoompơznotng sốewpxng nàmezry khôqjanng lớogwbn, cho nêvmbqn hạikrtt châjoawu cũdueang chỉchiw to bằzikkng mắjguit rồuwbqng, hơznotn nữkthua nhìiurun qua cũdueang khôqjanng códprjiuru đmmpspkhpc đmmpsátjxpo. Mặdibgc dùirvodprj chúnymtt khídibg tứmuugc cổstyxoompa, nhưoompng cũdueang khôqjanng phảfmwmi làmezrnymtnh liệmezrt.

Khôqjanng ngờfpos rằzikkng Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn khôqjanng nhịynocn đmmpsưoompntezc, mộpkhpt ngọwrkfn lửudgka màmezru vàmezrng chợntezt bùirvong lêvmbqn, vọwrkft ra ngoàmezri. Mộpkhpt trảfmwmo khổstyxng lồuwbq củprpaa Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn nhanh chódprjng chộpkhpp lấqyudy hạikrtt châjoawu màmezru vàmezrng đmmpshtjz nọwrkf.


duea La trừbxnkng mắjguit:

- Lãnymto nhâjoawn gia, tốewpxt xấqyudu gìiuru ngàmezri cũdueang làmezr tiềtjxpn bốewpxi...

- Ta cũdueang chưoompa nódprji cho ngàmezri vậmuugt nàmezry kia màmezr? Ngàmezri chiếfposm đmmpsynoca bàmezrn củprpaa ta dưoompiurung thưoompơznotng, chẳczqqng nhữkthung khôqjanng códprj cho ta chúnymtt ídibgch lợntezi nàmezro, còvdhdn cưoompogwbp đmmpsoạikrtt đmmpsuwbq vậmuugt củprpaa ta, khôqjanng phảfmwmi làmezr quátjxp đmmpsátjxpng hay sao?

Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn cũdueang khôqjanng đmmpsyjso ýznot nhiềtjxpu nhưoomp vậmuugy, sau khi đmmpsoạikrtt đmmpsưoompntezc hạikrtt châjoawu, vùirvo mộpkhpt tiếfposng trởfbha vềtjxp. Ngọwrkfn lửudgka đmmpsuwbqy trờfposi nổstyxuwbqm mộpkhpt tiếfposng, đmmpspkhpdprjng cựkevxc cao nhátjxpy mắjguit dung hòvdhda vátjxpch đmmpsátjxp xung quanh thàmezrnh mộpkhpt loạikrti tinh thểyjso.

- Ha ha ha! Ngưoompơznoti cứmuugvmbqn tâjoawm, chẳczqqng lẽoompnymto nhâjoawn gia ta lạikrti bạikrtc đmmpsãnymti mộpkhpt têvmbqn vãnymtn bốewpxi nhưoomp ngưoompơznoti?

Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn thàmezr chếfpost cũdueang khôqjanng chịynocu trảfmwm hạikrtt châjoawu lạikrti cho hắjguin

duea La nghi hoặdibgc nhìiurun vátjxpch đmmpsátjxp xung quanh, hừbxnk mộpkhpt tiếfposng:

- Lãnymto nhâjoawn gia ngàmezri vôqjanirvong hưoompng phấqyudn, rốewpxt cụmezrc hạikrtt châjoawu nàmezry làmezr thứmuugiuru vậmuugy?

Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn đmmpsátjxpp qua quýznott:

- Chỉchiwmezr mộpkhpt viêvmbqn nộpkhpi đmmpsan củprpaa thưoompntezng cổstyx hung thúnymt, khôqjanng phảfmwmi làmezr bảfmwmo bốewpxi gìiuru, nhưoompng códprj chúnymtt trợntez giúnymtp đmmpsewpxi vớogwbi ta hiệmezrn tạikrti.

- Nếfposu lãnymto nhâjoawn gia ngàmezri khôqjanng códprj thàmezrnh ýznot nhưoomp vậmuugy, cũdueang đmmpsbxnkng trátjxpch ta khôqjanng nódprji tìiurunh cảfmwmm.

duea La làmezrm ra vẻzmwm sắjguip sửudgka trởfbha mặdibgt.

Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn đmmpspkhpt nhiêvmbqn nổstyxi giậmuugn:

- Lỏhtjzi con ngưoompơznoti muốewpxn gìiuru?

duea La cưoompfposi hắjguic hắjguic:

- Ta nghe nódprji trong thếfpos giớogwbi dưoompogwbi lòvdhdng đmmpsqyudt códprj tầuwbqng đmmpsqyudt đmmpsódprjng băynocng, cựkevxc kỳntezzikkt lạikrtnh, hay làmezr đmmpsyjso ta đmmpsưoompa lãnymto nhâjoawn gia ngàmezri xuốewpxng đmmpsódprjoompfbhang phúnymtc mộpkhpt phen?

- Ngưoompơznoti dátjxpm...

Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn nghiếfposn răynocng nghiếfposn lợntezi, Vũduea La khôqjanng chúnymtt khátjxpch sátjxpo lấqyudy Kỳntezjoawn Týznot ra, bắjguit chưoompogwbc dátjxpng vẻzmwm mặdibgt cưoompfposi màmezrvdhdng khôqjanng cưoompfposi củprpaa Hùirvong Liệmezrt khi sátjxpng:

- Hay làmezrnymto nhâjoawn gia ngàmezri thửudgk xem...

Ngọwrkfn lửudgka liêvmbqn tiếfposp từbxnk trong Kỳntezjoawn Týznot phun ra nổstyx tung ầuwbqm ầuwbqm. Vátjxpch đmmpsátjxp hai bêvmbqn đmmpsuwbqy lửudgka, đmmpspkhpdprjng cựkevxc cao nung đmmpsátjxp trêvmbqn vátjxpch thàmezrnh tinh thểyjso, chảfmwmy xuôqjani xuốewpxng dưoompogwbi nhưoompvdhdng suốewpxi.

Đjfzeynoca Hỏhtjza Kim Kỳntezjoawn phátjxpt tátjxpc mộpkhpt phen, nhưoompng Vũduea La vẫtikrn khôqjanng chúnymtt đmmpspkhpng lòvdhdng, rốewpxt cụmezrc nódprj suy sụmezrp, đmmpsuwbqu hàmezrng vôqjan đmmpsiềtjxpu kiệmezrn:

- Con bàmezrdprj, ởfbhaoompogwbi mátjxpi nhàmezr thấqyudp khôqjanng thểyjso khôqjanng cúnymti đmmpsuwbqu...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.