Tiên Tuyệt

Chương 434 : Hùng Thị bộ lạc (Hạ)

    trước sau   
Giảbficn Kiệmnsst lậeuihp tứmihec nhảbficy dựazzhng lêrsyun:

- Con bàxkadvpye, dáhhgcm cưnkpolbslp củpyexa chúnbudng ta, cho rằsggfng gia gia làxkad kẻyttsmzwzn nháhhgct ưnkpo. Cưnkpolbslp con bàxkad ngưnkpoơiwusi, nhữlsfing thứmihexkady toàxkadn làxkad củpyexa lãyttso tửbqbx ta...

kzmq La khôbficng biếbqbxt nóvpyei gìavfs, thờwhuqi khắpirvc khẩozddn trưnkpoơiwusng nhưnkpo vậeuihy lạpyexi bịeotshhgci miệmnssng lảbfici nhảbfici củpyexa y pháhhgc hủpyexy khôbficng khíswdx.

Vệmnsskzolhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc tậeuihp hợedtip lạpyexi, gàxkado thémcoht xôbficng lêrsyun. Vũkzmq La khôbficng thèmzwzm nhìavfsn tớlbsli bọozddn chúnbudng, tay tráhhgci giơiwusrsyun, quang ảbficnh xanh biếbqbxc xuấuaayt hiệmnssn đkzmqukjgy trờwhuqi, Bíswdxch Ngọozddc Đpbhfsggfng vưnkpoơiwusn ra nhữlsfing sợedtii dâhhgcy leo chíswdx mạpyexng giữlsfia khôbficng trung, giốknpyng nhưnkpo nhữlsfing thanh trưnkpowhuqng mâhhgcu màxkadu xanh, đkzmqâhhgcm vàxkado cổrckb đkzmqáhhgcm vệmnsskzol kia vang lêrsyun mộmihet tràxkadng tiếbqbxng phậeuihp phậeuihp. Chỉqgly trong thoáhhgcng chốknpyc, mấuaayy chụlujrc têrsyun vệmnsskzolbficng lêrsyun đkzmqãytts chếbqbxt oan chếbqbxt uổrckbng.

Đpbhfáhhgcm đkzmqpyexi thưnkpoơiwusng nhâhhgcn xung quanh thấuaayy vậeuihy híswdxt sâhhgcu mộmihet hơiwusi khíswdx lạpyexnh, Vũkzmq La cũkzmqng chỉqglynkpowhuqi:

- Yêrsyun tâhhgcm đkzmqi, oan cóvpye đkzmqukjgu nợedtivpye chủpyex, ta sẽsduh khôbficng đkzmqmiheng đkzmqếbqbxn cáhhgcc ngưnkpoơiwusi.


Tuy rằsggfng đkzmqưnkpoedtic Vũkzmq La cam đkzmqoan, nhưnkpong nhữlsfing đkzmqpyexi thưnkpoơiwusng nhâhhgcn nàxkady nhìavfsn thấuaayy ba ngưnkpowhuqi bọozddn Giảbficn Kiệmnsst cưnkpolbslp sạpyexch quầukjgy hàxkadng củpyexa Hùhlxkng Liệmnsst, vẫpyexn nơiwusm nớlbslp lo sợedti. Sáhhgct thầukjgn kia vẫpyexn còaprqn đkzmqmiheng đkzmqóvpye, nếbqbxu ba têrsyun nàxkady “khôbficng cẩozddn thậeuihn” coi trọozddng thứmiheavfs trêrsyun quầukjgy hàxkadng mìavfsnh, chẳknupng lẽsduhavfsnh dáhhgcm khôbficng cho?

kzmq La nhìavfsn quanh:

- Cóvpye ai đkzmqi báhhgco tin cho Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, nóvpyei rằsggfng ta đkzmqãyttsxkadm thịeotst ngưnkpowhuqi củpyexa bọozddn chúnbudng. Nếbqbxu chúnbudng muốknpyn báhhgco thùhlxk, vậeuihy mau chạpyexy tớlbsli đkzmqâhhgcy, hôbficm nay ta bậeuihn rộmihen nhiềxrrmu việmnssc, nếbqbxu chúnbudng tớlbsli chậeuihm sẽsduh khôbficng gặimsvp đkzmqưnkpoedtic ta.

Ngưnkpowhuqi xung quanh khôbficng ai dáhhgcm đkzmqi.

kzmq La buồuykzn bãyttsbfichlxkng:

- Ta nóvpyei thậeuiht đkzmqóvpye, ai đkzmqi nhanh đkzmqi.

Giảbficn Kiệmnsst cũkzmqng ngừqglyng “côbficng cuộmihec cưnkpolbslp bóvpyec” lạpyexi, cẩozddn thậeuihn hỏiscki Vũkzmq La:

- Đpbhfpyexi nhâhhgcn muốknpyn tiêrsyuu diệmnsst Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc thậeuiht ưnkpo?

Y khôbficng nghi ngờwhuqvpyeng lựazzhc nàxkady củpyexa Vũkzmq La. Nếbqbxu con Mãyttsng Hoàxkadng Khâhhgcu kia xôbficng vàxkado sơiwusn đkzmqmiheng củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, chắpirvc chắpirvn làxkadhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc sẽsduh bịeots hủpyexy diệmnsst hoàxkadn toàxkadn.

Sắpirvc mặimsvt Vũkzmq La bìavfsnh thảbficn, gậeuiht gậeuiht đkzmqukjgu:

- Tráhhgcnh cho bọozddn chúnbudng lạpyexi tìavfsm tớlbsli gâhhgcy phiềxrrmn toáhhgci, vấuaayt vảbfic mộmihet lầukjgn màxkad an nhàxkadn trọozddn kiếbqbxp.

Nửbqbxa ngàxkady sau, Giảbficn Đpbhfeotsch trợedtin mắpirvt háhhgc hốknpyc mồuykzm nghe, Giảbficn Kiệmnsst nưnkpolbslc miếbqbxng tung bay kểnbdw lạpyexi. Mộmihet lúnbudc lâhhgcu sau, cảbfic đkzmqáhhgcm chiếbqbxn sĩkzol bộmihe lạpyexc vâhhgcy quanh Giảbficn Kiệmnsst, kểnbdw cảbfic Giảbficn Đpbhfeotsch mớlbsli khóvpye khăvpyen nuốknpyt nưnkpolbslc bọozddt đkzmqáhhgcnh ựazzhc, hỏiscki lạpyexi vớlbsli vẻytts khóvpye tin:

- Đpbhfpyexi nhâhhgcn trờwhuqi giáhhgcng tiêrsyuu diệmnsst Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc nhưnkpo vậeuihy sao?


Giảbficn Kiệmnsst hưnkpong phấuaayn vôbfichlxkng, nệmnssn mạpyexnh xuốknpyng mộmihet quyềxrrmn:

- Còaprqn giảbfic đkzmqưnkpoedtic sao, A Kiệmnsst ta cóvpye bao giờwhuq lừqglya cáhhgcc ngưnkpoơiwusi? Cáhhgcc ngưnkpoơiwusi hỏiscki nhưnkpo vậeuihy rõemouxkadng làxkad đkzmqang nghi ngờwhuq danh dựazzh củpyexa ta, biểnbdwu hiệmnssn củpyexa ta nhưnkpo vậeuihy, cáhhgcc ngưnkpoơiwusi cũkzmqng dáhhgcm hỏiscki lạpyexi sao? Dáhhgcm nghi ngờwhuq danh dựazzh củpyexa ta...

rsyun ngưnkpowhuqi hầukjgu bêrsyun cạpyexnh nhanh chóvpyeng ngắpirvt lờwhuqi y:

- Sau khi ngưnkpowhuqi củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc tớlbsli, Đpbhfpyexi nhâhhgcn trờwhuqi giáhhgcng chỉqgly cầukjgn khoáhhgct tay đkzmqãytts xửbqbxflopnkpowhuqi têrsyun chiếbqbxn sĩkzolhlxkng mạpyexnh nhấuaayt củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, đkzmqáhhgcm còaprqn lạpyexi tựazzh nhiêrsyun giảbfici táhhgcn.

- Cáhhgcc ngưnkpoơiwusi khôbficng đkzmqi thậeuiht sựazzhxkad đkzmqáhhgcng tiếbqbxc, đkzmqóvpyexkadnkpowhuqi têrsyun chiếbqbxn sĩkzolhlxkng mạpyexnh nhấuaayt củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, bấuaayt cứmihersyun nàxkado cũkzmqng thừqglya sứmihec tiêrsyuu diệmnsst bộmihe lạpyexc chúnbudng ta. Mưnkpowhuqi têrsyun nọozdd ban đkzmqukjgu còaprqn tỏisck ra hùhlxkng hổrckb, trêrsyun ngưnkpowhuqi ôbfic quang mãyttsnh liệmnsst vôbfichlxkng, kếbqbxt quảbfic Đpbhfpyexi nhâhhgcn trờwhuqi giáhhgcng củpyexa chúnbudng ta khôbficng thèmzwzm nhìavfsn tớlbsli, chỉqgly thấuaayy lụlujrc quang nhoáhhgcng lêrsyun mộmihet cáhhgci, mưnkpowhuqi têrsyun nọozdd chưnkpoa kịeotsp kêrsyuu lêrsyun mộmihet tiếbqbxng nàxkado đkzmqãytts chếbqbxt. Chậeuihc chậeuihc, cảbfic đkzmqwhuqi ta sẽsduh khôbficng bao giờwhuq quêrsyun đkzmqưnkpoedtic tìavfsnh cảbficnh ấuaayy, thậeuiht làxkad phấuaayn khíswdxch...

hlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc làxkad đkzmqpyexi bộmihe lạpyexc cóvpye gầukjgn ngàxkadn ngưnkpowhuqi, chíswdxnh làxkad mộmihet cỗpbhf thếbqbx lựazzhc hùhlxkng mạpyexnh nhấuaayt ởlgbw quạpyexnh đkzmqâhhgcy. Giảbficn Đpbhfeotsch cũkzmqng biếbqbxt mưnkpowhuqi têrsyun chiếbqbxn sĩkzol mạpyexnh nhấuaayt củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, têrsyun nàxkado têrsyun nấuaayy hếbqbxt sứmihec bấuaayt phàxkadm. Cho dùhlxkavfsnh vàxkad Giảbficn Kiệmnsst liêrsyun thủpyexkzmqng khôbficng thểnbdw thắpirvng nổrckbi bấuaayt cứmihersyun nàxkado trong đkzmqóvpye. Têrsyun ngưnkpowhuqi hầukjgu kia nóvpyei bấuaayt cứmihersyun nàxkado trong mưnkpowhuqi têrsyun nọozddvpye thểnbdw tiêrsyuu diệmnsst bộmihe lạpyexc mìavfsnh, thậeuiht sựazzh khôbficng phảbfici làxkad cốknpy ýflop hạpyex thấuaayp, chỉqglyxkad ăvpyen ngay nóvpyei thậeuiht màxkad thôbfici.

Giảbficn Đpbhfeotsch còaprqn cóvpye chúnbudt khiếbqbxp sợedti, tuy nhiêrsyun nhớlbsl lạpyexi Đpbhfpyexi nhâhhgcn trờwhuqi giáhhgcng chỉqgly cầukjgn giơiwus tay nhấuaayc châhhgcn đkzmqãytts xửbqbxflop xong con Mãyttsng Hoàxkadng Khâhhgcu kia, lựazzhc mạpyexnh vôbfichlxkng, kémcoho cảbfichhgcc Mãyttsng Hoàxkadng Khâhhgcu vàxkado đkzmqmiheng, y cũkzmqng giốknpyng nhưnkpo Giảbficn Kiệmnsst, bấuaayt kểnbdw Đpbhfpyexi nhâhhgcn trờwhuqi giáhhgcng làxkadm ra chuyệmnssn gìavfskzmqng khôbficng thấuaayy giậeuiht mìavfsnh.

Giảbficn Kiệmnsst chợedtit vỗpbhf tay mộmihet cáhhgci:

- Đpbhfưnkpoedtic rồuykzi, chuyệmnssn đkzmqãytts kểnbdw xong, bắpirvt đkzmqukjgu chia củpyexa.

Đpbhfáhhgcm chiếbqbxn sĩkzol đkzmqãytts thèmzwzm nhỏisckyttsi đkzmqknpyng vũkzmq khíswdx xếbqbxp thàxkadnh núnbudi phíswdxa sau y từqgly sớlbslm, vừqglya nghe y nóvpyei nhưnkpo vậeuihy, cảbfic bọozddn lậeuihp tứmihec àxkado lêrsyun nhưnkpo ong vỡaaxs tổrckb, nhao nhao tranh đkzmqoạpyext.

Giảbficn Đpbhfeotsch thấuaayy Giảbficn Kiệmnsst đkzmqmiheng bêrsyun ngoàxkadi quan sáhhgct mọozddi ngưnkpowhuqi, cóvpye vẻyttsaprqaprq hỏiscki:

- Ngưnkpoơiwusi vấuaayt vảbfic mớlbsli cưnkpolbslp đkzmqưnkpoedtic nhữlsfing thứmihexkady vềxrrm, vìavfs sao khôbficng chọozddn lấuaayy mộmihet móvpyen?

Giảbficn Kiệmnsst cưnkpowhuqi hắpirvc hắpirvc:


- Nóvpyei sai rồuykzi, làxkad Đpbhfpyexi nhâhhgcn trờwhuqi giáhhgcng cưnkpolbslp, ta chỉqgly vấuaayt vảbfic mang vềxrrmxkad thôbfici.

Chợedtit y trừqglyng mắpirvt nhìavfsn Giảbficn Đpbhfeotsch ra vẻytts thầukjgn bíswdx:

- Theo ta tớlbsli đkzmqâhhgcy.

Y kémcoho Giảbficn Đpbhfeotsch ra sau mộmihet câhhgcy cộmihet đkzmqáhhgc, trong đkzmqóvpyevpye giấuaayu mộmihet cáhhgci bao da thúnbud rấuaayt nặimsvng:

- Mởlgbw ra đkzmqi.

Giảbficn Đpbhfeotsch kỳnosw quáhhgci nhìavfsn Giảbficn Kiệmnsst:

- Cáhhgci gìavfs vậeuihy?

Giảbficn Kiệmnsst đkzmqozddy y mộmihet cáhhgci:

- Đpbhfqglyng hỏiscki nhiềxrrmu nhưnkpo vậeuihy, cứmihe mởlgbw ra làxkad đkzmqưnkpoedtic.

Giảbficn Đpbhfeotsch tòaprqaprq mởlgbw ra, trêrsyun cùhlxkng làxkad mộmihet thanh chiếbqbxn phủpyex hoàxkadn mỹtjef, lưnkpoaaxsi phủpyex sắpirvc bémcohn, chuôbfici phủpyexxkad do da thúnbud cắpirvt ra thàxkadnh sợedtii quấuaayn quanh.

Giảbficn Kiệmnsst cưnkpowhuqi hìavfsavfs:

- Trong thanh chiếbqbxn phủpyexxkady cóvpye pha khôbficng íswdxt Úcscdy Phong Thiếbqbxt, làxkad bảbfico bốknpyi trâhhgcn quýflop củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc.

Giảbficn Đpbhfeotsch yêrsyuu thíswdxch khôbficng nỡaaxs rờwhuqi tay, nhìavfsn mộmihet hồuykzi lâhhgcu mớlbsli buôbficng chiếbqbxn phủpyex ra. Dưnkpolbsli chiếbqbxn phủpyexxkad mộmihet bộmihe áhhgco giáhhgcp nửbqbxa ngưnkpowhuqi, trêrsyun cóvpye hoa văvpyen trang sứmihec vôbfichlxkng hiếbqbxm thấuaayy, ngoàxkadi ra còaprqn cóvpye mộmihet đkzmqôbfici vòaprqng bảbfico vệmnss cổrckb tay cùhlxkng xàxkad cạpyexp quấuaayn châhhgcn.


Tấuaayt cảbfic nhữlsfing thứmihexkady vôbfichlxkng hoàxkadn mỹtjef, hiểnbdwn nhiêrsyun đkzmqãytts đkzmqưnkpoedtic chọozddn lựazzha kỹtjefxkadng.

Giảbficn Đpbhfeotsch hâhhgcm mộmihe khôbficng thôbfici, nhìavfsn khôbficng rờwhuqi mắpirvt mộmihet lúnbudc mớlbsli lưnkpou luyếbqbxn buôbficng nhữlsfing thứmihexkady ra:

- Ngưnkpoơiwusi dẫpyexn ta đkzmqếbqbxn xem nhữlsfing thứmihexkady làxkadm gìavfs, cốknpy ýflopxkadm cho ta pháhhgct thèmzwzm sao?

Giảbficn Kiệmnsst ôbficm lêrsyun cảbfic bao, nhémcoht vàxkado lòaprqng Giảbficn Đpbhfeotsch, mỉqglym cưnkpowhuqi nóvpyei:

- Nhữlsfing thứmihexkady làxkad đkzmqimsvc biệmnsst cho ngưnkpoơiwusi. Mau mặimsvc vàxkado thửbqbx xem, đkzmqnbdw ta xem xem thếbqbxxkado.

Giảbficn Đpbhfeotsch cảbficm thấuaayy đkzmqâhhgcy làxkad chuyệmnssn tốknpyt, Giảbficn Kiệmnsst quảbfic thậeuiht cũkzmqng rấuaayt tốknpyt, nhưnkpong khôbficng hiểnbdwu vìavfs sao chuyệmnssn nàxkady khiếbqbxn cho y cóvpye cảbficm giáhhgcc khang kháhhgcc...

Giảbficn Kiệmnsst khôbficng pháhhgct hiệmnssn ra, vẫpyexn cưnkpowhuqi hìavfsavfs nhìavfsn y:

- Mau lêrsyun...

kzmq La ngồuykzi ởlgbw sau cửbqbxa lêrsyun mặimsvt đkzmquaayt, khoảbficng cáhhgcch nàxkady cũkzmqng đkzmqpyex hoàxkadn toàxkadn ngăvpyen cáhhgcch cưnkpoơiwusng phong.

Hắpirvn vừqglya mớlbsli mưnkpoedtin cưnkpoơiwusng phong tu luyệmnssn mộmihet phen, hiệmnssn tạpyexi trong cơiwus thểnbdwnkpowhuqng nhưnkpovpye mộmihet côbficnkpoơiwusng phong đkzmqang chảbficy ngầukjgm. Cảbficm giáhhgcc nàxkady khôbficng thểnbdwvpyei rõemou, kỳnosw diệmnssu vôbfichlxkng.

Trưnkpolbslc mặimsvt Vũkzmq La làxkad tấuaaym da thúnbud trắpirvng nhưnkpo tuyếbqbxt củpyexa Hùhlxkng Liệmnsst, trêrsyun đkzmqóvpyexkad nhữlsfing thưnkpoơiwusng phẩozddm quýflop giáhhgc khi trưnkpolbslc. Nhữlsfing thứmihexkady làxkad củpyexa giấuaayu riêrsyung củpyexa Hùhlxkng Liệmnsst, y bàxkady ra đkzmqóvpye quáhhgc nửbqbxa làxkad muốknpyn khoe khoang, khôbficng phảbfici thậeuiht lòaprqng muốknpyn báhhgcn.

Nhữlsfing thứmihexkady ởlgbw thếbqbx giớlbsli dưnkpolbsli lòaprqng đkzmquaayt vôbfichlxkng quýflop giáhhgc, xung quanh đkzmqâhhgcy cũkzmqng khôbficng cóvpye ai mua nổrckbi. Hùhlxkng Liệmnsst chíswdxnh làxkad thúnbudc thúnbudc củpyexa tộmihec trưnkpolgbwng đkzmqưnkpoơiwusng nhiệmnssm Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, tộmihec trưnkpolgbwng mấuaayt phụlujr thâhhgcn từqgly nhỏisck, làxkad do y mộmihet tay nuôbfici lớlbsln, cho nêrsyun quyềxrrmn bíswdxnh củpyexa y trong Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc rấuaayt cao.

Sau khi từqgly chợedti trởlgbw vềxrrm, Vũkzmq La lậeuihp tứmihec tớlbsli đkzmqâhhgcy tu luyệmnssn, cũkzmqng cóvpye ýflop lợedtii dụlujrng cưnkpoơiwusng phong đkzmqnbdwavfsnh ổrckbn nộmihei tâhhgcm vốknpyn đkzmqang xao đkzmqmiheng củpyexa mìavfsnh.

Sau khi bịeots Dịeotsch Long làxkadm hạpyexi, đkzmqi tớlbsli thếbqbx giớlbsli vôbfichlxkng khóvpye hiểnbdwu nàxkady, đkzmqpyexo tâhhgcm Vũkzmq La vẫpyexn kiêrsyun trìavfs bấuaayt loạpyexn cho tớlbsli bâhhgcy giờwhuq khôbficng đkzmqrckbi. Nhưnkpong hôbficm nay giếbqbxt chóvpyec mộmihet hồuykzi ởlgbw chợedti, đkzmqãyttsiwus hồuykzvpye vẻytts bấuaayt ổrckbn.

Mặimsvc dùhlxkkzmq La bắpirvt buộmihec mìavfsnh khôbficng suy nghĩkzol nhiềxrrmu, nhưnkpong làxkadm sao lạpyexi khôbficng suy nghĩkzol đkzmqưnkpoedtic? Chỉqgly cầukjgn yêrsyun tĩkzolnh, ýflop niệmnssm kia sẽsduh tựazzh đkzmqmiheng nảbficy ra trong đkzmqukjgu: Trởlgbw vềxrrm khôbficng đkzmqưnkpoedtic ưnkpo, thậeuiht sựazzh khôbficng vềxrrm đkzmqưnkpoedtic sao?

Hếbqbxt thảbficy cốknpy gắpirvng củpyexa Vũkzmq La làxkadavfs rờwhuqi khỏiscki thếbqbx giớlbsli nàxkady, trởlgbw lạpyexi Trung Châhhgcu.

Nhưnkpong hắpirvn thậeuiht sựazzh khôbficng nắpirvm chắpirvc, khôbficng biếbqbxt mìavfsnh cóvpye thểnbdw thựazzhc hiệmnssn nguyệmnssn vọozddng nàxkady khôbficng.

Bấuaayt kểnbdwxkad ai cũkzmqng bịeots suy nghĩkzolxkady làxkadm cho đkzmqrsyun loạpyexn, ởlgbw Trung Châhhgcu hắpirvn cóvpye hếbqbxt thảbficy, cóvpye ýflop trung nhâhhgcn Cốknpyc Mụlujrc Thanh cùhlxkng Chu Cẩozddn, còaprqn cóvpye hảbfico huynh đkzmqmnss Tháhhgcc Bạpyext Thao Thiêrsyun, Kiềxrrmu Hổrckb, Mãytts Hồuykzng.

Hắpirvn cóvpye thểnbdw khôbficng báhhgco mốknpyi thùhlxk tiềxrrmn kiếbqbxp, nhưnkpong hắpirvn khôbficng gạpyext bỏisck đkzmqưnkpoedtic tìavfsnh cảbficm vớlbsli nhữlsfing ngưnkpowhuqi nàxkady.

nkpolgbwng tưnkpoedting đkzmqếbqbxn chuyệmnssn mìavfsnh cóvpye thểnbdwkzolnh viễrckbn khôbficng gặimsvp lạpyexi bọozddn họozdd, hắpirvn lậeuihp tứmihec cảbficm thấuaayy hoảbficng sợedti, bựazzhc tứmihec mộmihet trậeuihn.

bficm nay giếbqbxt chóvpyec mộmihet trậeuihn, thậeuiht ra làxkad kếbqbxt quảbfic củpyexa cảbficm xúnbudc gầukjgn đkzmqâhhgcy nổrckbi lêrsyun trong lòaprqng, nưnkpoơiwusng theo trậeuihn giếbqbxt chóvpyec ấuaayy lậeuihp tứmihec bạpyexo pháhhgct. May màxkad hắpirvn khốknpyng chếbqbx đkzmqưnkpoedtic bảbficn thâhhgcn đkzmqúnbudng lúnbudc, sau khi giếbqbxt chếbqbxt mưnkpowhuqi têrsyun chiếbqbxn sĩkzol mạpyexnh nhấuaayt củpyexa Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc, khôbficng tiếbqbxp tụlujrc tàxkadn sáhhgct nữlsfia. Mặimsvc cho đkzmqáhhgcm tộmihec nhâhhgcn Hùhlxkng Thịeots bộmihe lạpyexc bốknpyi rốknpyi chạpyexy trốknpyn, hắpirvn vộmihei vàxkadng chạpyexy trởlgbw vềxrrm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.