Tiên Tuyệt

Chương 433-2 : Hùng Thị bộ lạc (Trung)

    trước sau   
Quầdtity hàpklmng cóyjbw thuêyjgh ba ngưdwgpqwhqi trôrfrong coi.

Trêyjghn tấkjprm da thúivjl rấkjprt lớbfhxn bàpklmy đahgddtity cáhopsc loạxxkdi thưdwgpơevvqng phẩvdtem. Cóyjbw binh khícltq kim loạxxkdi quýwkjk giáhops, cóyjbwdwgpơevvqng thựglzhc nhìlfhvn qua hoàpklmn toàpklmn mớbfhxi mẻmexh, cũdwgpng cóyjbw nhữglzhng thứdtit linh tinh trêyjghn thâtdizn thểavqx thúivjldwgpbfhxi lòzermng đahgdkjprt nhưdwgpdwgpơevvqng, sừpycmng, da lôrfrong...

Trưdwgpbfhxc mặrnewt vịfxxl đahgdxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn kia cóyjbw trảdwgpi mộzermt tấkjprm da thúivjl trắfnvdng nhưdwgp tuyếpklmt, lôrfrong tuyệdtitt đahgdkimcp, trêyjghn bàpklmy vàpklmi móyjbwn thưdwgpơevvqng phẩvdtem quýwkjk giáhops. Xung quanh tấkjprm da thúivjl trắfnvdng nhưdwgp tuyếpklmt ấkjpry cóyjbwpklmy hai chiếpklmc ghếpklm đahgdáhops, hiểavqxn nhiêyjghn dùlffxng chiêyjghu đahgdãhvapi kháhopsch quýwkjk.

Giảdwgpn Kiệdtitt đahgdi thẳsfzeng tớbfhxi quầdtity binh khícltq, tiệdtitn tay cầdtitm lêyjghn mộzermt móyjbwn quan sáhopst, cảdwgpm thấkjpry ưdwgpng ýwkjkzsnjn đahgdavqx sang bêyjghn, chọdtitn tiếpklmp móyjbwn kháhopsc. Sau khoảdwgpng thờqwhqi gian uốfeazng cạxxkdn chéjvsyn tràpklm, y đahgdãhvap chọdtitn ra đahgdưdwgpqmpfc bảdwgpy thanh trưdwgpqwhqng đahgdao, sáhopsu thanh trưdwgpqwhqng kiếpklmm, còzermn cóyjbw hai thanh chiếpklmn phủpycmhopsn ngắfnvdn. Giảdwgpn Kiệdtitt nhẩvdtem tícltqnh mộzermt chúivjlt, cảdwgpm thấkjpry hẳsfzen làpklmzermn cóyjbwdwgp, lạxxkdi chọdtitn thêyjghm hai mưdwgpơevvqi chiếpklmc thuẫaviyn sắfnvdt, hai mưdwgpơevvqi bộzerm áhopso giáhopsp nửaviya ngưdwgpqwhqi, mộzermt bộzermpklm cạxxkdp quấkjprn châtdizn, vòzermng bảdwgpo vệdtit cổgwwn tay bằuwlong da thúivjl.

Theo Giảdwgpn Kiệdtitt nhẩvdtem tícltqnh, cho dùlffx mua hếpklmt nhữglzhng thứdtitpklmy, dựglzha theo giáhops cảdwgp củpycma chợqmpfpklmy, tốfeazi đahgda cũdwgpng chỉqspf hếpklmt khốfeazi Úgwwny Phong Thiếpklmt nhỏidnx nhấkjprt củpycma y.

dwgp La khôrfrong cóyjbw hứdtitng thúivjllfhv đahgdfeazi vớbfhxi binh khícltq, hắfnvdn ngồidnxi xổgwwnm xuốfeazng trưdwgpbfhxc quầdtity sừpycmng thúivjl, xưdwgpơevvqng thúivjl quan sáhopst mộzermt lúivjlc. Bấkjprt quáhops kếpklmt quảdwgp khiếpklmn cho hắfnvdn vôrfrolffxng thấkjprt vọdtitng, đahgdsfzeng cấkjprp lựglzhc lưdwgpqmpfng củpycma thếpklm giớbfhxi dưdwgpbfhxi lòzermng đahgdkjprt nàpklmy quáhops thấkjprp, nhữglzhng sảdwgpn phẩvdtem củpycma loàpklmi thúivjlpklmy cũdwgpng chỉqspfevvqn dãhvap thúivjl thôrfrong thưdwgpqwhqng mộzermt chúivjlt, khôrfrong so sáhopsnh đahgdưdwgpqmpfc vớbfhxi hung thúivjl, khôrfrong cóyjbw giáhops trịfxxllfhv.


Từpycm đahgddtitu chícltq cuốfeazi, têyjghn đahgdxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn kia vẫaviyn tỏidnx ra ung dung tựglzh tạxxkdi, thỉqspfnh thoảdwgpng hớbfhxp mộzermt hớbfhxp rưdwgpqmpfu, dựglzha lưdwgpng vàpklmo ghếpklm lạxxkdnh nhạxxkdt bàpklmng quan.

Giảdwgpn Kiệdtitt chọdtitn lựglzha xong, nóyjbwi vớbfhxi ngưdwgpqwhqi coi quầdtity:

- Chỉqspf bấkjpry nhiêyjghu thôrfroi, tícltqnh xem hếpklmt bao nhiêyjghu.

Ngưdwgpqwhqi kia vừpycma đahgdfxxlnh nóyjbwi, têyjghn đahgdxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn phícltqa sau chợqmpft uểavqx oảdwgpi lêyjghn tiếpklmng:

- Trưdwgpqwhqng đahgdao mộzermt viêyjghn Úgwwny Phong Thiếpklmt mộzermt thanh, trưdwgpqwhqng kiếpklmm cũdwgpng cóyjbw giáhops nhưdwgp vậsfzey. Ávwxho giáhopsp hai viêyjghn Úgwwny Phong Thiếpklmt mộzermt bộzerm, thuẫaviyn mộzermt viêyjghn rưdwgppklmi Úgwwny Phong Thiếpklmt mộzermt cáhopsi. Xàpklm cạxxkdp vàpklmzermng bảdwgpo vệdtit cổgwwn tay hai viêyjghn Úgwwny Phong Thiếpklmt mộzermt bộzerm. Tiểavqxu tửaviy, tựglzhcltqnh xem tiềkjprn củpycma ngưdwgpơevvqi cóyjbw thểavqx mua đahgdưdwgpqmpfc bao nhiêyjghu.

Giảdwgpn Kiệdtitt vôrfrolffxng kinh ngạxxkdc:

- Vìlfhv sao lạxxkdi đahgdfnvdt nhưdwgp vậsfzey?

Theo ưdwgpbfhxc đahgdfxxlnh củpycma thếpklm giớbfhxi dưdwgpbfhxi lòzermng đahgdkjprt, đahgdơevvqn vịfxxl tiêyjghu chuẩvdten củpycma Úgwwny Phong Thiếpklmt chícltqnh làpklm loạxxkdi Úgwwny Phong Thiếpklmt to bằuwlong hạxxkdt đahgdsfzeu trưdwgpbfhxc đahgdâtdizy bọdtitn Giảdwgpn Kiệdtitt tìlfhvm đahgdưdwgpqmpfc, xem nhưdwgp mộzermt viêyjghn.

Giáhopspklmy củpycma têyjghn đahgdxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn kia, nóyjbwi côrfrong phu sưdwgp tửaviy ngoạxxkdm vẫaviyn còzermn coi thưdwgpqwhqng y.

Đgwwnxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn miệdtitng cưdwgpqwhqi màpklmzermng khôrfrong cưdwgpqwhqi:

- Đgwwnúivjlng làpklm đahgdfnvdt nhưdwgp vậsfzey đahgdóyjbw.

Giảdwgpn Kiệdtitt hừpycm mộzermt tiếpklmng, cũdwgpng khôrfrong thèzsnjm nhìlfhvn tớbfhxi nhữglzhng móyjbwn mìlfhvnh đahgdãhvap chọdtitn:

- Chúivjlng ta khôrfrong mua, đahgdi thôrfroi. Ta khôrfrong tin cóyjbw Úgwwny Phong Thiếpklmt lạxxkdi khôrfrong thểavqx mua đahgdưdwgpqmpfc gìlfhv, hừpycm...


Y quay đahgddtitu đahgdfxxlnh bỏidnx đahgdi, chợqmpft cóyjbw hai têyjghn vệdtitxxkdlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc lưdwgpng hùlffxm vai gấkjpru bưdwgpbfhxc tớbfhxi ngămexhn trưdwgpbfhxc mặrnewt bốfeazn ngưdwgpqwhqi bọdtitn họdtit. Ngoạxxkdi trừpycm hai têyjghn nàpklmy ra, đahgdáhopsm vệdtitxxkd kháhopsc cũdwgpng đahgdãhvap nhanh chóyjbwng tụsfze tậsfzep, trong đahgdóyjbwzermn cóyjbwyjghn vệdtitxxkdivjlc nãhvapy đahgdãhvap bịfxxl Giảdwgpn Kiệdtitt mắfnvdng.

Giảdwgpn Kiệdtitt biếpklmn sắfnvdc:

- Cáhopsc ngưdwgpơevvqi làpklmm nhưdwgp vậsfzey làpklmyjbw ýwkjklfhv? Chẳsfzeng lẽdtit muốfeazn ỷtcdg mạxxkdnh éjvsyp mua éjvsyp báhopsn?

Đgwwnxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn vẫaviyn uểavqx oảdwgpi ngồidnxi trêyjghn ghếpklm, nốfeazc mộzermt ngụsfzem rưdwgpqmpfu, sau đahgdóyjbw mớbfhxi nóyjbwi:

- Ngưdwgpơevvqi nóyjbwi rấkjprt đahgdúivjlng, hôrfrom nay ta sẽdtit cho ngưdwgpơevvqi biếpklmt thếpklmpklmo làpklm éjvsyp mua éjvsyp báhopsn.

- Tiểavqxu tửaviy, khôrfrong phảdwgpi ngưdwgpơevvqi nóyjbwi chỉqspf cầdtitn cóyjbw Úgwwny Phong Thiếpklmt, khôrfrong lo mua khôrfrong đahgdưdwgpqmpfc đahgdidnx sao? Ngưdwgpơevvqi khôrfrong ngạxxkdi đahgdi ra ngoàpklmi thửaviy xem, Hùlffxng Liệdtitt ta khôrfrong nóyjbwi lờqwhqi nàpklmo, ai dáhopsm báhopsn cho ngưdwgpơevvqi?

Giảdwgpn Kiệdtitt nhìlfhvn nhìlfhvn đahgdxxkdi thưdwgpơevvqng nhâtdizn củpycma nhữglzhng quầdtity hàpklmng kháhopsc, quảdwgp nhiêyjghn nhữglzhng ngưdwgpqwhqi đahgdóyjbwyjbw chúivjlt khiếpklmp đahgddwgpm tráhopsnh đahgdi áhopsnh mắfnvdt y.

lffxng Liệdtitt cưdwgpqwhqi hămexhng hắfnvdc mộzermt trậsfzen:

- Tiểavqxu tửaviy, ngưdwgpơevvqi làpklmhopsi tháhopslfhvpklmhopsm dưdwgpơevvqng oai trêyjghn đahgdfxxla bàpklmn củpycma Hùlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc chúivjlng ta? Ngưdwgpơevvqi cho làpklmhopsc ngưdwgpơevvqi chóyjbw ngáhopsp phảdwgpi ruồidnxi, lấkjpry đahgdưdwgpqmpfc vàpklmi viêyjghn Úgwwny Phong Thiếpklmt, thâtdizn phậsfzen đahgdfxxla vịfxxl lậsfzep tứdtitc tămexhng lêyjghn sao? Hôrfrom nay Hùlffxng gia gia sẽdtit cho cáhopsc ngưdwgpơevvqi mộzermt bàpklmi họdtitc, bộzerm lạxxkdc nhỏidnx yếpklmu phảdwgpi cụsfzep đahgdrfroi ngoan ngoãhvapn cho ta!

- Trong thếpklm giớbfhxi dưdwgpbfhxi lòzermng đahgdkjprt, cóyjbw nhữglzhng ngưdwgpqwhqi màpklm ngưdwgpơevvqi khôrfrong thểavqx trêyjghu vàpklmo.

lffxng Liệdtitt dứdtitt lờqwhqi bèzsnjn vung tay lêyjghn:

- Xem trêyjghn ngưdwgpqwhqi bọdtitn chúivjlng cóyjbw bao nhiêyjghu Úgwwny Phong Thiếpklmt, dựglzha theo giáhopspklmhvapo gia ta vừpycma nóyjbwi, đahgdưdwgpa đahgdidnx cho bọdtitn chúivjlng.

Giảdwgpn Kiệdtitt giậsfzen dữglzh, trêyjghn ngưdwgpqwhqi ôrfro quang nhoáhopsng lêyjghn mộzermt cáhopsi chợqmpft lóyjbwe sáhopsng, khôrfrong ngờqwhq trong đahgdáhopsm vệdtitxxkdlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc xung quanh cóyjbw tớbfhxi nămexhm têyjghn thâtdizn lóyjbwe ôrfro quang. Khícltq thếpklm Giảdwgpn Kiệdtitt lậsfzep tứdtitc bịfxxl đahgdèzsnj bẹkimcp, têyjghn vệdtitxxkdivjlc nãhvapy bịfxxl y thóyjbwa mạxxkd lậsfzep tứdtitc dưdwgpơevvqng dưdwgpơevvqng đahgdfnvdc ýwkjkyjbwi:


- Ngưdwgpơevvqi tựglzhlfhvnh lấkjpry ra, hay làpklm đahgdavqx chúivjlng ta đahgdáhopsnh ngãhvap lụsfzec soáhopst ngưdwgpqwhqi?

Mộzermt têyjghn ngưdwgpqwhqi hầdtitu củpycma Giảdwgpn Kiệdtitt tỏidnx ra khôrfrong cam lòzermng:

- Sao cáhopsc ngưdwgpơevvqi lạxxkdi làpklmm nhưdwgp vậsfzey, khôrfrong phảdwgpi chợqmpfpklmy vẫaviyn hay nóyjbwi rằuwlong giao dịfxxlch côrfrong bằuwlong sao, cáhopsc ngưdwgpơevvqi làpklm ngưdwgpqwhqi Hùlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc, vìlfhv sao lạxxkdi pháhopsdwgp quy củpycm củpycma mìlfhvnh?

lffxng Liệdtitt cưdwgpqwhqi ha hảdwgp:

- Lỏidnxi con kia, đahgdavqx gia gia dạxxkdy cho ngưdwgpơevvqi, quy củpycmpklm do ta đahgdfxxlnh, ta muốfeazn sửaviya thìlfhv sửaviya. Nếpklmu kiếpklmp sau ngưdwgpơevvqi đahgddtitu thai may mắfnvdn, cóyjbw thểavqxpklmm tớbfhxi đahgdfxxla vịfxxl nhưdwgplffxng lãhvapo gia ta, ngưdwgpơevvqi cũdwgpng cóyjbw thểavqxpklmm nhưdwgp vậsfzey, khôrfrong ai cóyjbw thểavqx phảdwgpn đahgdfeazi ngưdwgpơevvqi.

- Cáhopsc ngưdwgpơevvqi... Cáhopsc ngưdwgpơevvqi đahgdâtdizy làpklmdwgpbfhxp đahgdoạxxkdt trắfnvdng trợqmpfn...

lffxng Liệdtitt lạxxkdnh lùlffxng liếpklmc nhìlfhvn y, khôrfrong nóyjbwi nửaviya lờqwhqi. Đgwwnáhopsm vệdtitxxkd hiểavqxu ýwkjk, lậsfzep tứdtitc ùlffxa lêyjghn nhưdwgp ong vỡpklm tổgwwn, đahgdáhopspklmo phícltqa sau đahgddtitu gốfeazi ba ngưdwgpqwhqi. Ba ngưdwgpqwhqi lậsfzep tứdtitc quỳkimc rạxxkdp xuốfeazng đahgdkjprt, rấkjprt nhanh đahgdãhvap bịfxxl giữglzh chặrnewt.

dwgp La trơevvqn tuộzermt nhưdwgpdwgpơevvqn, ba têyjghn vệdtitxxkdrfrong lêyjghn đahgdfxxlnh giữglzh hắfnvdn lạxxkdi, khôrfrong biếpklmt vìlfhv sao hắfnvdn lạxxkdi chạxxkdy thoáhopst. Hùlffxng Liệdtitt chỉqspf thấkjpry trưdwgpbfhxc mắfnvdt hoa lêyjghn mộzermt cáhopsi, đahgdãhvap thấkjpry Vũdwgp La tưdwgpơevvqi cưdwgpqwhqi đahgddtitng trưdwgpbfhxc mặrnewt y, giơevvq tay vỗpklm nhẹkimc vai y:

- Đgwwna tạxxkd ngưdwgpơevvqi...

lffxng Liệdtitt sửaviyng sốfeazt:

- Cảdwgpm tạxxkd ta chuyệdtitn gìlfhv?

lfhvnh cưdwgpbfhxp củpycma bọdtitn chúivjlng, tiểavqxu tửaviypklmy chẳsfzeng lẽdtithvapo đahgddtity đahgdsfzeu hủpycm, còzermn muốfeazn cảdwgpm tạxxkdlfhvnh sao?

dwgp La vẫaviyn mỉqspfm cưdwgpqwhqi nhưdwgp trưdwgpbfhxc, xem ra câtdizu cảdwgpm tạxxkdpklmy củpycma hắfnvdn hếpklmt sứdtitc châtdizn thàpklmnh:


- Đgwwnưdwgpơevvqng nhiêyjghn làpklm phảdwgpi cảdwgpm tạxxkd ngưdwgpơevvqi. Từpycmivjlc mớbfhxi tớbfhxi đahgdâtdizy, ta đahgdãhvap thấkjpry ngưdwgpơevvqi vôrfrolffxng gai mắfnvdt, nhưdwgpng ta làpklm kẻmexh biếpklmt chừpycmng mựglzhc, khôrfrong thểavqxlfhv sựglzhyjghu ghéjvsyt củpycma bảdwgpn thâtdizn màpklm ra tay đahgddwgp thưdwgpơevvqng ngưdwgpqwhqi kháhopsc bừpycma bãhvapi, nhưdwgp vậsfzey khôrfrong tốfeazt chúivjlt nàpklmo. Nhưdwgpng ngưdwgpơevvqi đahgdãhvap cho ta lýwkjk do xuấkjprt thủpycm, đahgdavqx trúivjlt giậsfzen trong lòzermng, theo ngưdwgpơevvqi thấkjpry ta cóyjbwyjghn cảdwgpm tạxxkd ngưdwgpơevvqi khôrfrong?

lffxng Liệdtitt nổgwwni trậsfzen lôrfroi đahgdìlfhvnh:

- Têyjghn khốfeazn nàpklmy cháhopsn sốfeazng rồidnxi sao...

Tay Vũdwgp La giơevvqyjghn, mộzermt cỗpklm linh lựglzhc chẹkimcn lấkjpry cổgwwnlffxng Liệdtitt, nhấkjprc bổgwwnng y lêyjghn cao. Bêyjghn trong Hùlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc, Hùlffxng Liệdtitt cũdwgpng làpklm chiếpklmn sĩxxkdlffxng mạxxkdnh cóyjbw thựglzhc lựglzhc xếpklmp trong nămexhm ngưdwgpqwhqi đahgddtitng đahgddtitu, nhưdwgpng dùlffx y hùlffxng mạxxkdnh tớbfhxi mứdtitc nàpklmo, làpklmm sao cóyjbw thểavqxhopsnh vớbfhxi Vũdwgp La?

Thậsfzem chícltqdwgp La chưdwgpa vậsfzen dụsfzeng tớbfhxi mộzermt thàpklmnh lựglzhc lưdwgpqmpfng, Hùlffxng Liệdtitt đahgdãhvap trởfeaz thàpklmnh con gàpklmdwgpbfhxi tay hắfnvdn, khôrfrong cóyjbw chúivjlt lựglzhc trảdwgp đahgdòzermn.

Nụsfzedwgpqwhqi trêyjghn mặrnewt Vũdwgp La lúivjlc nàpklmy đahgdãhvap biếpklmn mấkjprt:

- Ỷhops mạxxkdnh éjvsyp giáhops, cóyjbw lẽdtit ngưdwgpơevvqi đahgdãhvappklmm chuyệdtitn nàpklmy rấkjprt nhiềkjpru lầdtitn... Ngưdwgpơevvqi cóyjbw nghĩxxkd rằuwlong bao nhiêyjghu bộzerm lạxxkdc nhỏidnx vấkjprt vảdwgp lắfnvdm mớbfhxi lấkjpry đahgdưdwgpqmpfc mộzermt viêyjghn Úgwwny Phong Thiếpklmt, lạxxkdi bịfxxl ngưdwgpơevvqi hạxxkdi nhưdwgp vậsfzey, trong bộzerm lạxxkdc củpycma họdtityjbw bao nhiêyjghu ngưdwgpqwhqi vìlfhv vậsfzey màpklm đahgdóyjbwi chếpklmt, tạxxkdo ra khôrfrong biếpklmt bao nhiêyjghu vong hồidnxn vôrfro tộzermi hay khôrfrong, đahgdâtdizy làpklm do ngưdwgpơevvqi tạxxkdo nghiệdtitt!

lffxng Liệdtitt cứdtitng đahgddtitu khôrfrong chịfxxlu khuấkjprt phụsfzec, vẻmexh mặrnewt đahgdidnx bừpycmng, nghiếpklmn rămexhng nóyjbwi:

- Đgwwnâtdizy... Đgwwnâtdizy chícltqnh làpklm đahgdxxkdo lýwkjk củpycma thếpklm giớbfhxi nàpklmy, ta khôrfrong cóyjbw sai. Ngưdwgpơevvqi dáhopsm... Dáhopsm giếpklmt ta, Hùlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc sẽdtit... Sẽdtit khôrfrong bỏidnx qua cho ngưdwgpơevvqi!

dwgp La cưdwgpqwhqi lạxxkdnh mộzermt tiếpklmng:

- Ta đahgdâtdizy sẽdtit diệdtitt Hùlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc, bắfnvdt đahgddtitu từpycm ngưdwgpơevvqi!

Hắfnvdn pháhopst linh lựglzhc, chỉqspf nghe rắfnvdc mộzermt tiếpklmng vang lêyjghn, cổgwwnlffxng Liệdtitt đahgdãhvap bịfxxl bẻmexhhvapy. Đgwwnôrfroi mắfnvdt y vừpycma rồidnxi còzermn bắfnvdn ra hung quang bốfeazn phícltqa, hiệdtitn tạxxkdi lòzermi ra ngoàpklmi, giốfeazng nhưdwgp mắfnvdt cáhops chếpklmt.

- Lãhvapo gia! Lãhvapo gia đahgdãhvap chếpklmt, giếpklmt bọdtitn chúivjlng đahgdi...

pklmng chụsfzec têyjghn vệdtitxxkdivjlt binh khícltqrfrong lêyjghn, ba ngưdwgpqwhqi Giảdwgpn Kiệdtitt trợqmpfn tròzermn mắfnvdt. Chỉqspf thấkjpry xung quanh Vũdwgp La nổgwwni lêyjghn mộzermt trậsfzen cuồidnxng phong, mấkjpry chụsfzec têyjghn vệdtitxxkd nhanh chóyjbwng bịfxxl đahgdáhopsnh ngãhvap nhàpklmo. Vũdwgp La trừpycmng mắfnvdt nhìlfhvn ba ngưdwgpqwhqi bọdtitn họdtit:

- Còzermn ngâtdizy ngưdwgpqwhqi ra đahgdóyjbwpklmm gìlfhv nữglzha, bọdtitn chúivjlng cóyjbw thểavqxdwgpbfhxp chúivjlng ta, chúivjlng ta khôrfrong thểavqxdwgpbfhxp củpycma chúivjlng sao? Cưdwgpbfhxp đahgdi!

ivjlc nàpklmy Giảdwgpn Kiệdtitt mớbfhxi nhớbfhx ra, Đgwwnxxkdi nhâtdizn trờqwhqi giáhopsng trưdwgpbfhxc mặrnewt mìlfhvnh cóyjbw thểavqx tay khôrfrong giếpklmt chếpklmt mộzermt con Mãhvapng Hoàpklmng Khâtdizu, cho dùlffxyjbw đahgdfnvdc tộzermi vớbfhxi Hùlffxng Thịfxxl bộzerm lạxxkdc cũdwgpng khôrfrong phảdwgpi làpklm chuyệdtitn lớbfhxn lao gìlfhv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.