Tiên Tuyệt

Chương 431 : Quặng Úy Phong Thiết (Thượng)

    trước sau   
Giảfhnin Kiệghkrt nhẩiensm tíxplunh thờnppti gian:

- Ta lànpptm nhanh mộarlnt chúrtpft, hẳaclzn lànpptwrfs thểcmav đoegaifbbp ra đoegaưbaixdifdc mộarlnt khốhzhxi đoegaáczit nữylrpa.

Giảfhnin Kiệghkrt cũkaphng khôfnnsng nówrfsi nhiềlwynu, vậifbbn khởvtlyi ôfnns quang ra sứcmavc bắohowt đoegakregu đoegaifbbp khe đoegaáczit. Hai ngưbaixnppti kia cũkaphng khôfnnsng lànpptm mộarlnt mìenkcnh, cùsqmjng phốhzhxi hợdifdp vớdifdi y. Giảfhnin Kiệghkrt dùsqmjng ôfnns quang bao phủhtpj cốhzhxt đoegaao, chértpfm xuốhzhxng mộarlnt đoegaao ôfnns quang tan táczitc, sau đoegaówrfs hai ngưbaixnppti kia thay phiêcsfln giơvlel cao tảfhning đoegaáczit củhtpja mìenkcnh nệghkrn xuốhzhxng. Ba ngưbaixnppti phốhzhxi hợdifdp nhưbaix vậifbby hếnvdxt sứcmavc nhịgcyqp nhànpptng.

kaph La ởvtlycsfln cạceeunh nhìenkcn thấhtpjy bọvleln họvlel đoegaifbbp mỗtgoyi cácziti đoegalwynu phảfhnii dùsqmjng hếnvdxt sứcmavc lựxajjc toànpptn thâylrpn, mồfhnifnnsi tuôfnnsn ra ưbaixdifdt đoegadifdm nhưbaixbaixa rấhtpjt nhanh. Hắohown bèyqyun đoegai ra phíxplua trưbaixdifdc vung chưbaixvtlyng lêcsfln nhẹvrui nhànpptng nhấhtpjn mộarlnt cácziti. Thầkregn quang chợdifdt lówrfse, đoegaáczit xung quanh trong vòylrpng ba thưbaixdifdc lậifbbp tứcmavc bịgcyq chấhtpjn tan náczitt.

Ba ngưbaixnppti háczit hốhzhxc mồfhnim, Giảfhnin Kiệghkrt lắohowp bắohowp hỏlqegi:

- Đpiotceeui... Đpiotceeui nhâylrpn, ngànppti lànppt ngưbaixnppti sao... Khôfnnsng... Khôfnnsng... Ta khôfnnsng cówrfs ýkreg đoegaówrfs, ngànppti đoegartpfng hiểcmavu lầkregm...


kaph La khôfnnsng đoegacmav ýkreg, khoáczitt tay ngăxajjn lạceeui:

- Muốhzhxn tìenkcm cácziti gìenkc thìenkcenkcm nhanh lêcsfln.

Hắohown nówrfsi xong, đoegai qua bêcsfln kia, vậifbbn khởvtlyi thầkregn lựxajjc nâylrpng chưbaixvtlyng giáczitng xuốhzhxng. Đpiotùsqmjng mộarlnt tiếnvdxng vang lêcsfln, ba ngưbaixnppti Giảfhnin Kiệghkrt rõfhninpptng cówrfs cảfhnim giáczitc mặogolt đoegahtpjt dưbaixdifdi châylrpn lung lay mộarlnt chúrtpft. Vũkaph La giáczitng xuốhzhxng mộarlnt chưbaixvtlyng nànppty, xung quanh trong phạceeum vi mộarlnt trưbaixdifdng, trêcsfln mặogolt đoegaáczit xuấhtpjt hiệghkrn vếnvdxt nứcmavt dànppty đoegaogolc nhưbaix mạceeung nhệghkrn.

Sau phúrtpft ngạceeuc nhiêcsfln ngắohown ngủhtpji, ba ngưbaixnppti Giảfhnin Kiệghkrt cấhtpjt tiếnvdxng hoan hôfnnsfnnsng lêcsfln, lậifbbp tứcmavc mòylrpenkcm dưbaixdifdi lớdifdp đoegaáczit vụylrpn.

kaph La cũkaphng thậifbbm giậifbbt mìenkcnh, thậifbbt ra hiệghkru quảfhni củhtpja hai chưbaixvtlyng nànppty cũkaphng khôfnnsng đoegaceeut tớdifdi mứcmavc mànppt hắohown mong muốhzhxn. Hiệghkrn tạceeui thựxajjc lựxajjc hắohown tớdifdi mứcmavc nànppto? Tuy rằciqcng chưbaixvtlyng đoegakregu tiêcsfln chỉxplu hờnppti hợdifdt đoegaáczitnh ra, nhưbaixng nếnvdxu ởvtly Trung Châylrpu, tảfhning đoegaáczit to nhưbaix cốhzhxi xay sẽyxoy bịgcyq đoegaáczitnh vỡxplu tan thànpptnh bộarlnt phấhtpjn.

Nhưbaixng ởvtlyvleli nànppty chỉxplu đoegaáczitnh sâylrpu đoegaưbaixdifdc mộarlnt lówrfsng tay, lan ra trong phạceeum vi ba thưbaixdifdc.

Chưbaixvtlyng thứcmav hai hắohown đoegaãnvtx ra sứcmavc thậifbbt sựxajj, vốhzhxn tưbaixvtlyng rằciqcng íxplut nhấhtpjt đoegaáczit trong phạceeum vi ba trưbaixdifdng sẽyxoy bịgcyq chấhtpjn náczitt, khôfnnsng ngờnppt rằciqcng chỉxpluwrfs phạceeum vi mộarlnt trưbaixdifdng mànppt thôfnnsi.

Cộarlnng thêcsflm cưbaixơvlelng phong mạceeunh mẽyxoy nhưbaix vậifbby, đoegahzhxi vớdifdi Vũkaph La quảfhni thậifbbt khôfnnsng phảfhnii lànppt mộarlnt tin tứcmavc tốhzhxt.

Mặogolc dùsqmjwrfskaph La hỗtgoy trợdifd, đoegaifbbp vỡxplu mộarlnt mảfhning đoegaáczit lớdifdn, nhưbaixng thu hoạceeuch cũkaphng khôfnnsng thểcmavnpptm ngưbaixnppti ta vừrtpfa lòylrpng. Đpiotifbbp vỡxplu hai khe đoegaáczit, mộarlnt khe khôfnnsng cówrfsenkccsfln trong, khe còylrpn lạceeui cũkaphng chỉxpluenkcm đoegaưbaixdifdc mộarlnt khốhzhxi sắohowt mànpptu đoegaen to bằciqcng ngówrfsn tay cácziti, đoegaâylrpy lànppt Úsridy Phong Thiếnvdxt.

kaph La cảfhnim thấhtpjy khôfnnsng hànppti lòylrpng, Giảfhnin Kiệghkrt lạceeui cảfhnim thấhtpjy thỏlqega mãnvtxn, kértpfo tay Vũkaph La bỏlqeg chạceeuy:

- Đpiotceeui nhâylrpn đoegai mau, coi chừrtpfng khôfnnsng còylrpn kịgcyqp nữylrpa.

baixdifdi mặogolt đoegahtpjt mơvlel hồfhni vang lêcsfln nhữylrpng tiếnvdxng ầkregm ầkregm nặogolng nềlwyn. Bốhzhxn ngưbaixnppti chạceeuy mộarlnt mạceeuch thậifbbt nhanh, tớdifdi nửvvixa đoegaưbaixnpptng đoegaãnvtx nghe mặogolt đoegahtpjt dưbaixdifdi châylrpn run lêcsfln nhèyqyu nhẹvrui.

Dọvlelc đoegaưbaixnpptng trảfhnii qua mộarlnt phong đoegaarlnng, đoegaarlnng nànppty rấhtpjt lớdifdn, cówrfs đoegaưbaixnpptng kíxplunh hơvleln sáczitu trăxajjm trưbaixdifdng, giốhzhxng nhưbaix mộarlnt cácziti miệghkrng khổtgoyng lồfhniczit to muốhzhxn nuốhzhxt chửvvixng trờnppti xanh.


csfln trong phong đoegaarlnng, mộarlnt tia sáczitt khíxplunpptu đoegaen toáczitt ra, hìenkcnh thànpptnh mộarlnt cộarlnt khówrfsi bay thẳaclzng lêcsfln trờnppti. Giảfhnin Kiệghkrt tỏlqeg ra nôfnnsn nówrfsng:

- Mau lêcsfln chúrtpft nữylrpa, chỉxplu sợdifd khôfnnsng còylrpn kịgcyqp rồfhnii.

kaph La hai tay nắohowm ba ngưbaixnppti lêcsfln, hai châylrpn giậifbbm mạceeunh bay lêcsfln khôfnnsng. Bọvleln Giảfhnin Kiệghkrt chưbaixa từrtpfng biếnvdxt qua mùsqmji vịgcyq bay lưbaixdifdn, sợdifd tớdifdi mứcmavc kêcsflu lêcsfln oai oácziti. Vũkaph La rơvleli bêcsfln ngoànppti cửvvixa vànppto đoegaùsqmjng mộarlnt cácziti, khiếnvdxn cho mặogolt đoegahtpjt xuấhtpjt hiệghkrn mộarlnt cácziti hốhzhx nhỏlqeg. Bốhzhxn ngưbaixnppti bấhtpjt chấhtpjp tấhtpjt cảfhni, ùsqmjrtpf vọvlelt vànppto trong đoegaarlnng, sau đoegaówrfsxajjn tạceeui chỗtgoy mộarlnt vòylrpng, rơvleli sâylrpu xuốhzhxng bêcsfln dưbaixdifdi.

Gầkregn nhưbaixsqmjng lúrtpfc bọvleln họvlelnppto đoegaarlnng, cưbaixơvlelng phong mãnvtxnh liệghkrt gànppto thértpft từrtpf trong phong đoegaarlnng thổtgoyi ra, bêcsfln ngoànppti sơvleln cốhzhxc vang lêcsfln nhữylrpng tiếnvdxng u úrtpf nhưbaix quỷyzue khówrfsc lang gànppto.

Tuy rằciqcng cuốhzhxi cùsqmjng cówrfs chúrtpft chậifbbt vậifbbt, nhưbaixng kếnvdxt quảfhni thu hoạceeuch chuyếnvdxn nànppty lạceeui khiếnvdxn cho Giảfhnin Kiệghkrt hếnvdxt sứcmavc hànppti lòylrpng. Y lấhtpjy trong lòylrpng ra khốhzhxi Úsridy Phong Thiếnvdxt vừrtpfa tìenkcm đoegaưbaixdifdc, say mêcsfl ngắohowm nghíxplua mộarlnt hồfhnii lâylrpu, cuốhzhxi cùsqmjng cũkaphng nghiếnvdxn răxajjng mộarlnt cácziti đoegaưbaixa cho Vũkaph La:

- Đpiotceeui nhâylrpn, đoegaâylrpy lànppt củhtpja ngànppti.

kaph La nhậifbbn lấhtpjy quan sáczitt, Úsridy Phong Thiếnvdxt nànppty đoegaen sìenkc, nhìenkcn qua giốhzhxng nhưbaix mộarlnt cụylrpc than, khôfnnsng cówrfsenkc bắohowt mắohowt. Nhưbaixng cầkregm trong tay lạceeui cówrfs cảfhnim giáczitc giốhzhxng nhưbaix Ngọvlelc Tủhtpjy, hiểcmavn nhiêcsfln hếnvdxt sứcmavc bấhtpjt phànpptm.

Từrtpf trưbaixdifdc tớdifdi nay hắohown cũkaphng chưbaixa từrtpfng thấhtpjy qua thứcmavnppty.

Quan sáczitt trong chốhzhxc láczitt, hắohown lạceeui đoegaưbaixa khốhzhxi Úsridy Phong Thiếnvdxt cho Giảfhnin Kiệghkrt:

- Tặogolng cho ngưbaixơvleli.

Giảfhnin Kiệghkrt sửvvixng sốhzhxt:

- Đpiotceeui nhâylrpn, đoegaâylrpy chíxplunh lànppt Úsridy Phong Thiếnvdxt đoegaówrfs...

kaph La khôfnnsng thèyqyum đoegacmav ýkreg:


- Ngưbaixơvleli nówrfsi cho ta biếnvdxt, Úsridy Phong Thiếnvdxt nànppty rốhzhxt cụylrpc cówrfsczitc dụylrpng gìenkc?

Giảfhnin Kiệghkrt giậifbbt mìenkcnh, nhưbaixng vẫdifdn cung kíxplunh đoegaem khốhzhxi Úsridy Phong Thiếnvdxt giao trảfhni lạceeui cho Vũkaph La:

- Đpiotceeui nhâylrpn, thìenkc ra lànppt ngànppti khôfnnsng biếnvdxt táczitc dụylrpng củhtpja Úsridy Phong Thiếnvdxt, đoegacmav ta chậifbbm rãnvtxi nówrfsi cho ngànppti.

kaph La nghe y nówrfsi “đoegacmav ta chậifbbm rãnvtxi nówrfsi cho ngànppti”, lậifbbp tứcmavc run bắohown cảfhni ngưbaixnppti, giơvlel tay ngăxajjn lạceeui:

- Khôfnnsng cầkregn, ngưbaixơvleli hãnvtxy nówrfsi ngắohown gọvleln mộarlnt chúrtpft lànpptvleln, ta chỉxplu cầkregn nghe đoegaiểcmavm chíxplunh.

Hắohown lạceeui cốhzhx ýkreg nhấhtpjn mạceeunh:

- Đpiotâylrpy lànppt mệghkrnh lệghkrnh.

Giảfhnin Kiệghkrt đoegaãnvtxczit miệghkrng ra, vộarlni vànpptng ngậifbbm lạceeui, cốhzhx gắohowng suy nghĩmhlw, vòylrp đoegakregu bứcmavt tai. Mộarlnt lúrtpfc lâylrpu sau đoegaànpptnh bỏlqeg cuộarlnc, tiệghkrn tay kértpfo mộarlnt têcsfln ngưbaixnppti hầkregu tớdifdi:

- Ta khôfnnsng hoànpptn thànpptnh đoegaưbaixdifdc mệghkrnh lệghkrnh củhtpja Đpiotceeui nhâylrpn, hay lànppt đoegatgoyi ngưbaixnppti kháczitc nówrfsi đoegai thôfnnsi. Têcsfln nànppty miệghkrng lưbaixxplui vụylrpng vềlwyn, cówrfs thểcmavwrfsi ngắohown gọvleln, khụylrp khụylrp, vìenkc sao ta lạceeui cảfhnim thấhtpjy nówrfsi ngắohown gọvleln khôfnnsng đoegaưbaixdifdc tựxajj nhiêcsfln? Đpiotceeui nhâylrpn ngànppti thậifbbt sựxajjczitc đoegagcyqnh khôfnnsng cầkregn ta nówrfsi sao? Tànppti ăxajjn nówrfsi củhtpja ta rấhtpjt khértpfo, diễmhlwn tảfhnifhninpptng, sẽyxoynpptm cho ngànppti hànppti lòylrpng...

kaph La tiệghkrn tay bắohown ra mộarlnt chỉxplu, mộarlnt đoegaceeuo linh lựxajjc cáczitch khôfnnsng phong bếnvdx áczit huyệghkrt củhtpja y.

Giảfhnin Kiệghkrt mặogolt mũkaphi đoegalqeg bừrtpfng, nhưbaixng khôfnnsng nówrfsi đoegaưbaixdifdc lờnppti nànppto nữylrpa. Vũkaph La mỉxplum cưbaixnppti, quay sang têcsfln ngưbaixnppti hầkregu nówrfsi:

- Ngưbaixơvleli nówrfsi đoegai.

Quảfhni nhiêcsfln têcsfln nànppty nówrfsi ngắohown gọvleln hơvleln nhiềlwynu, chỉxplu cầkregn vànppti câylrpu đoegaãnvtx giảfhnii thíxpluch rõfhninpptng.


Trêcsfln thựxajjc tếnvdx Úsridy Phong Thiếnvdxt cówrfscsfln lànppt Phong úrtpfy Thiếnvdxt, chíxplunh lànppt thứcmav trâylrpn quýkreg nhấhtpjt trong thếnvdx giớdifdi nànppty. Bêcsfln trong sơvleln cốhzhxc nànppty, tànppti nguyêcsfln khoáczitng sảfhnin khôfnnsng íxplut, cáczitc loạceeui kim loạceeui cũkaphng rấhtpjt nhiềlwynu, nhưbaixng cũkaphng khôfnnsng thểcmav ngăxajjn cảfhnin cưbaixơvlelng phong trong sơvleln cốhzhxc. Chỉxpluwrfs Úsridy Phong Thiếnvdxt lànpptwrfs thểcmav giữylrp đoegaưbaixdifdc nguyêcsfln hìenkcnh, khôfnnsng hềlwyn biếnvdxn đoegatgoyi trong cưbaixơvlelng phong thổtgoyi khôfnnsng ngừrtpfng.

ewtb thếnvdx giớdifdi dưbaixdifdi lòylrpng đoegahtpjt, cấhtpjp thấhtpjp nhấhtpjt đoegaưbaixơvlelng nhiêcsfln lànpptkaph khíxplu bằciqcng xưbaixơvlelng, sau đoegaówrfsnpptczitc loạceeui vũkaph khíxplu kim loạceeui, cao cấhtpjp nhấhtpjt chíxplunh lànpptkaph khíxplu tạceeuo ra bằciqcng Úsridy Phong Thiếnvdxt.

Cho nêcsfln trong thếnvdx giớdifdi dưbaixdifdi lòylrpng đoegahtpjt nànppty, mộarlnt khốhzhxi Úsridy Phong Thiếnvdxt lànpptfnns giáczit. Mộarlnt khốhzhxi to bằciqcng ngówrfsn tay cácziti mànppt bọvleln Vũkaph La vừrtpfa tìenkcm đoegaưbaixdifdc, cũkaphng đoegaãnvtxnppt khốhzhxi to nhấhtpjt mànppt bộarln lạceeuc Giảfhnin Kiệghkrt tìenkcm đoegaưbaixdifdc trong mấhtpjy năxajjm qua. Cũkaphng vìenkc nhưbaix vậifbby, Giảfhnin Kiệghkrt mớdifdi cảfhnim thấhtpjy hếnvdxt sứcmavc hànppti lòylrpng.

Sau khi Vũkaph La nghe xong thoáczitng đoegaarlnng trong lòylrpng:

- Cówrfs thểcmav ngăxajjn cảfhnin cưbaixơvlelng phong ưbaix? Nówrfsi nhưbaix vậifbby nếnvdxu dùsqmjng Úsridy Phong Thiếnvdxt tạceeuo ra mộarlnt thâylrpn áczito giáczitp, chẳaclzng phảfhnii lànpptwrfs thểcmav đoegai lạceeui bêcsfln trong cưbaixơvlelng phong?

Ngưbaixnppti hầkregu kia nởvtly mộarlnt nụylrpbaixnppti khổtgoy:

- Đpiotówrfs chỉxplunpptkreg thuyếnvdxt, trêcsfln thựxajjc tếnvdx Úsridy Phong Thiếnvdxt quáczit khówrfsenkcm, cho tớdifdi bâylrpy giờnppt khôfnnsng ai cówrfsxajjng lựxajjc gom gówrfsp đoegaưbaixdifdc nhiềlwynu Úsridy Phong Thiếnvdxt nhưbaix vậifbby. Hơvleln nữylrpa cho dùsqmjnppt gom đoegahtpj, tạceeuo ra mộarlnt thâylrpn áczito giáczitp thìenkc đoegaãnvtx sao? Cưbaixơvlelng phong mãnvtxnh liệghkrt vôfnnssqmjng, mặogolc áczito giáczitp vànppto đoegai ra ngoànppti cũkaphng sẽyxoy bịgcyq thổtgoyi bay đoegai. Lui mộarlnt bưbaixdifdc mànpptwrfsi, ra ngoànppti cówrfs thểcmavnpptm gìenkc đoegaưbaixdifdc, ngoạceeui trừrtpf Úsridy Phong Thiếnvdxt ra, nhữylrpng thứcmavenkcenkcm đoegaưbaixdifdc bêcsfln ngoànppti, ởvtlybaixdifdi lòylrpng đoegahtpjt đoegalwynu cówrfs.

Nếnvdxu cówrfs thểcmavsqmjng Úsridy Phong Thiếnvdxt tạceeuo ra mộarlnt thâylrpn áczito giáczitp, tứcmavc lànppt khôfnnsng thiếnvdxu Úsridy Phong Thiếnvdxt, còylrpn ra ngoànppti lànpptm gìenkc nữylrpa?

Y cảfhnim thấhtpjy đoegaówrfsnppt chuyệghkrn đoegaưbaixơvlelng nhiêcsfln, Vũkaph La cũkaphng chỉxplubaixnppti mànppt khôfnnsng nówrfsi.

kaph La tiệghkrn tay nértpfm Úsridy Phong Thiếnvdxt sang cho Giảfhnin Kiệghkrt:

- Cấhtpjt đoegai, ta nówrfsi cho ngưbaixơvleli tứcmavc lànppt cho.

Vớdifdi thủhtpj đoegaoạceeun củhtpja hắohown, khai tháczitc Úsridy Phong Thiếnvdxt dễmhlwnpptng hơvleln bọvleln Giảfhnin Kiệghkrt rấhtpjt nhiềlwynu. Giảfhnin Kiệghkrt tiếnvdxp nhậifbbn Úsridy Phong Thiếnvdxt, vui mừrtpfng vôfnnssqmjng, lạceeui nhảfhniy tớdifdi bêcsfln cạceeunh Vũkaph La, lấhtpjy tay chỉxplu chỉxplu miệghkrng mìenkcnh. Vũkaph La nhìenkcn vềlwyn phíxplua hai têcsfln ngưbaixnppti hầkregu hỏlqegi:

- Cówrfscsfln đoegacmav cho y nówrfsi chuyệghkrn trởvtly lạceeui khôfnnsng?

Hai têcsfln ngưbaixnppti hầkregu chăxajjm chúrtpf thưbaixvtlyng thứcmavc váczitch đoegaáczit xung quanh, Vũkaph La cưbaixnppti hắohowc hắohowc, chắohowp tay sau đoegaíxplut bỏlqeg đoegai. Giảfhnin Kiệghkrt tứcmavc giậifbbn trừrtpfng mắohowt vớdifdi hai ngưbaixnppti hầkregu củhtpja mìenkcnh.

Bộarln lạceeuc trong sơvleln đoegaarlnng đoegaãnvtxwrfs chúrtpft hỗtgoyn loạceeun, trêcsfln mặogolt đoegahtpjt bànppty mưbaixnppti mấhtpjy cỗtgoy thi thểcmav, đoegaáczitm ngưbaixnppti giànppt đoegaang sắohowp xếnvdxp chỉxplunh tềlwyn. Giảfhnin Đpiotgcyqch bịgcyq thưbaixơvlelng mộarlnt tay, cáczitc chiếnvdxn sĩmhlw kháczitc cũkaphng bịgcyq thưbaixơvlelng bảfhniy, táczitm ngưbaixnppti.

Giảfhnin Kiệghkrt vừrtpfa thấhtpjy vậifbby lậifbbp tứcmavc vọvlelt vànppto, cầkregm lấhtpjy cáczitnh tay Giảfhnin Đpiotgcyqch lộarln vẻuzhi lo lắohowng. Vũkaph La hiểcmavu ýkreg, lậifbbp tứcmavc giảfhnii khai áczit huyệghkrt cho y, Giảfhnin Kiệghkrt lậifbbp tứcmavc tứcmavc giậifbbn hỏlqegi:

- Cówrfs chuyệghkrn gìenkc vậifbby, ai dáczitm tớdifdi bộarln lạceeuc ta giưbaixơvlelng oai?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.