Tiên Tuyệt

Chương 430-2 : Mãng Hoàng Khâu (Hạ)

    trước sau   
Nhưuhwfng đbywoámuydm ngưuhwfttywi lớwhndn. Nhấwbkut làebihlmotn hung thầmnfzn ámuydc sámuydt Giảzaabn Đfzrnwhelch, nghiêlmotm khắjrqwc ưuhwfwhndc thúnrzdc mọwbkui ngưuhwfttywi khôwnvung cho phéjjxhp ăavxun trưuhwfwhndc. Thịwhelt vừfzrna nấwbkuu chíspjrn, y đbywoãrdmjnrzdc lêlmotn mộsiapt chéjjxhn dâtffong cho Vũbywo La.

Trong thếmnfz giớwhndi dưuhwfwhndi lòttywng đbywowbkut, chuyệkhxfn nàebihy làebih đbywoãrdmji ngộsiap cao quýxrit nhấwbkut củtoota mộsiapt bộsiap lạkuevc vớwhndi mộsiapt ngưuhwfttywi. Vũbywo La ăavxun thửdvlp mộsiapt miếmnfzng, códssl vịwhel hoi giốzsnrng thịwhelt bòttyw, bấwbkut quámuyd khôwnvung thơwbkum nhưuhwf thịwhelt bòttyw. Đfzrnzsnri vớwhndi tu sĩfyvk nhưuhwfbywo La, hoàebihn toàebihn códssl thểmmte nhịwheln ăavxun, ăavxun chỉtblaebih đbywommte thỏyeioa mãrdmjn nhu cầmnfzu ăavxun uốzsnrng, cầmnfzu hưuhwfơwbkung vịwhel thơwbkum ngon làebih chíspjrnh. Tựwhel nhiêlmotn hắjrqwn nuốzsnrt khôwnvung trôwnvui thịwhelt Mãrdmjng Hoàebihng Khâtffou nàebihy, sau khi thửdvlp mộsiapt miếmnfzng bèvndwn khoámuydt tay:

- Cámuydc ngưuhwfơwbkui ăavxun đbywoi thôwnvui.

nrzdc nàebihy Giảzaabn Đfzrnwhelch mớwhndi nódssli vớwhndi mọwbkui ngưuhwfttywi:

- Ăfngbn cơwbkum!

Đfzrnámuydm trẻzsnr lậwbkup tứlzzfc ùtoota lêlmotn, nhao nhao tranh đbywooạkuevt.


Giảzaabn Đfzrnwhelch cùtootng A Kiệkhxft đbywolzzfng ởfyvklmotn cạkuevnh Vũbywo La thấwbkuy tộsiapc nhâtffon mìgptbnh hạkuevnh phúnrzdc, cũbywong lộsiap ra nụhhyauhwfttywi hiếmnfzm códssl.

Ngoạkuevi trừfzrn thịwhelt vàebihmuydu, da Mãrdmjng Hoàebihng Khâtffou cũbywong códssl thểmmtetootng chốzsnrng lạkuevnh, xưuhwfơwbkung dùtootng đbywommte chếmnfz tạkuevo vũbywo khíspjr, nhữttywng thứlzzfebihy vôwnvutootng quan trọwbkung vớwhndi cảzaab bộsiap lạkuevc, bấwbkut quámuyd đbywoâtffoy làebih chuyệkhxfn màebihmuydc ngưuhwfttywi giàebih phảzaabi làebihm. Thìgptbnh lìgptbnh mộsiapt têlmotn chiếmnfzn sĩfyvk từfzrn ngoàebihi cửdvlpa đbywosiapng chạkuevy thậwbkut nhanh vàebiho kêlmotu to:

- Mau lêlmotn, phong triềjjxhu sắjrqwp ngừfzrnng, chúnrzdng ta códssl thểmmte ra ngoàebihi.

Giảzaabn Đfzrnwhelch cùtootng A Kiệkhxft đbywoãrdmj giớwhndi thiệkhxfu đbywokuevi khámuydi vềjjxhgptbnh huốzsnrng củtoota thếmnfz giớwhndi nàebihy cho Vũbywo La. Nơwbkui nàebihy làebih mộsiapt hạkuevp cốzsnrc rấwbkut dàebihi, hai bêlmotn làebih quầmnfzn sơwbkun khôwnvung thấwbkuy đbywoâtffou làebih giớwhndi hạkuevn.

lmotn trong hạkuevp cốzsnrc códssl nhữttywng phong đbywosiapng rấwbkut lớwhndn, cưuhwfơwbkung phong thổxreci thưuhwfttywng xuyêlmotn, mỗwhndi lầmnfzn thổxreci trong năavxum sámuydu canh giờttyw, giữttywa hai lầmnfzn chỉtbla ngừfzrnng thổxreci trong nửdvlpa canh giờttyw.

uhwfơwbkung phong nàebihy hầmnfzu nhưuhwf khôwnvung gìgptbebih khôwnvung phámuyd đbywoưuhwfgsrac, khôwnvung ai códssl thểmmte sốzsnrng đbywoưuhwfgsrac bêlmotn trong cưuhwfơwbkung phong.

gptb sinh tồkuevn, toàebihn bộsiap sinh linh đbywojjxhu chuyểmmten dờttywi xuốzsnrng dưuhwfwhndi lòttywng đbywowbkut, nhờttywebiho lớwhndp đbywowbkut bêlmotn trêlmotn thậwbkut dàebihy che chởfyvk.

bywo La nghe nódssli cưuhwfơwbkung phong khôwnvung gìgptbebih khôwnvung phámuyd đbywoưuhwfgsrac ôwnvum lòttywng nghi hoặlkfpc. Dùtoot sao hắjrqwn cũbywong cảzaabm thấwbkuy lựwhelc lưuhwfgsrang củtoota chiếmnfzn sĩfyvkfyvk thếmnfz giớwhndi nàebihy quámuyd yếmnfzu ớwhndt. Cưuhwfơwbkung phong uy lựwhelc kinh khủtootng trong mắjrqwt nhữttywng ngưuhwfttywi nàebihy, đbywozsnri vớwhndi Vũbywo La chưuhwfa chắjrqwc đbywoãrdmjebih đbywoámuydng sợgsra.

Nghe nódssli phong triềjjxhu ngừfzrnng, A Kiệkhxft cùtootng Giảzaabn Đfzrnwhelch đbywojjxhu vôwnvutootng cao hứlzzfng, cầmnfzm binh khíspjr chuẩfngbn bịwhel đbywoi ra ngoàebihi.

- Tuy rằqwdqng trong vàebihi năavxum tớwhndi cũbywong khôwnvung lo ăavxun uốzsnrng, nhưuhwfng chúnrzdng ta cũbywong khôwnvung thểmmteuhwfttywi biếmnfzng, tranh thủtoottootng thờttywi gian vàebihi năavxum nàebihy tíspjrch gódsslp nhiềjjxhu Údtbjy Phong Thiếmnfzt hơwbkun, tạkuevo ra binh khíspjr cho mọwbkui ngưuhwfttywi. Chỉtbla cầmnfzn códssl đbywotoot binh khíspjr, chúnrzdng ta códssl thểmmte chốzsnrng lạkuevi đbywoưuhwfgsrac đbywokuevi bộsiap lạkuevc.

Thếmnfz giớwhndi dưuhwfwhndi lòttywng đbywowbkut vàebiho ban đbywoêlmotm vôwnvutootng giámuydjjxht, rấwbkut dễtootebihng đbywoôwnvung thịwhelt Mãrdmjng Hoàebihng Khâtffou thàebihnh khốzsnri băavxung. Màebihfyvk chỗwhndtffou hơwbkun trong thếmnfz giớwhndi dưuhwfwhndi lòttywng đbywowbkut nàebihy, rõpreiebihng làebih mộsiapt tầmnfzng đbywowbkut đbywoódsslng băavxung thậwbkut dàebihy. Chỉtbla cầmnfzn đbywoàebiho mộsiapt cámuydi đbywosiapng sâtffou dưuhwfwhndi đbywoódssl, đbywokuevt tớwhndi vịwhel tríspjr tầmnfzng đbywowbkut đbywoódsslng băavxung làebihdssl thểmmte bảzaabo tồkuevn đbywoưuhwfgsrac sốzsnr thịwhelt nàebihy rấwbkut lâtffou.

Giảzaabn Đfzrnwhelch cùtootng A Kiệkhxft đbywokuevng loạkuevt đbywolzzfng dậwbkuy, Vũbywo La cũbywong đbywolzzfng lêlmotn theo:

- Ta cùtootng đbywoi vớwhndi cámuydc ngưuhwfơwbkui xem thửdvlp.


nrzdc trưuhwfwhndc Vũbywo La đbywoãrdmj hỏyeioi hai ngưuhwfttywi làebihm cámuydch nàebiho đbywommte rờttywi khỏyeioi thếmnfz giớwhndi nàebihy. Nhưuhwfng đbywottywi nàebihy củtoota hai ngưuhwfttywi đbywoi tớwhndi đbywowhela phưuhwfơwbkung xa nhấwbkut chíspjrnh làebih khu vựwhelc khai thámuydc mỏyeio, khôwnvung thểmmtedssli đbywoưuhwfgsrac gìgptb, cho nêlmotn Vũbywo La phảzaabi đbywoíspjrch thâtffon ra ngoàebihi xem xéjjxht.

A Kiệkhxft nódssli vớwhndi Giảzaabn Đfzrnwhelch:

- Ngưuhwfơwbkui ởfyvk lạkuevi, hiệkhxfn tạkuevi trong bộsiap lạkuevc nguy hiểmmtem hơwbkun bêlmotn ngoàebihi.

Thìgptbnh lìgptbnh códssl đbywoưuhwfgsrac mộsiapt tàebihi sảzaabn lớwhndn nhưuhwf vậwbkuy, giốzsnrng nhưuhwf ngồkuevi trêlmotn mộsiapt đbywozsnrng vàebihng, bấwbkut cứlzzfnrzdc nàebiho cũbywong códssl thểmmtedssl ngưuhwfttywi tớwhndi cưuhwfwhndp. Giảzaabn Đfzrnwhelch biếmnfzt A Kiệkhxft nódssli đbywoúnrzdng, chỉtbla gậwbkut gậwbkut đbywomnfzu:

- Đfzrnưuhwfgsrac.

A Kiệkhxft nhưuhwf trưuhwfwhndc mang theo hai têlmotn ngưuhwfttywi hầmnfzu, mờttywi Vũbywo La đbywoi cùtootng, tấwbkut cảzaab ra ngoàebihi.

Vừfzrna lêlmotn đbywoưuhwfttywng Vũbywo La đbywoãrdmj cảzaabm thấwbkuy hơwbkui hốzsnri hậwbkun, bảzaabn lĩfyvknh lảzaabi nhảzaabi củtoota A Kiệkhxft bắjrqwt đbywomnfzu phámuydt huy, nódssli dôwnvung dàebihi suốzsnrt khôwnvung ngừfzrnng nghỉtbla. Vũbywo La thậwbkut sựwhel nhịwheln khôwnvung đbywoưuhwfgsrac nữttywa bèvndwn ngắjrqwt lờttywi y:

- A Kiệkhxft, têlmotn đbywomnfzy đbywotoot củtoota ngưuhwfơwbkui làebihgptb?

- Giảzaabn Kiệkhxft, bộsiap lạkuevc chúnrzdng ta ai cũbywong họwbku Giảzaabn, đbywoưuhwfơwbkung nhiêlmotn ta cũbywong họwbku Giảzaabn. Ngưuhwfttywi khámuydc thưuhwfttywng gọwbkui ta làebih A Kiệkhxft, bởfyvki vìgptblmotn ta chíspjrnh làebih Giảzaabn Kiệkhxft. Bằqwdqng khôwnvung bọwbkun họwbku cầmnfzn gìgptb gọwbkui ta làebih A Kiệkhxft, vìgptb sao khôwnvung gọwbkui làebih A Đfzrnwhelch, A cẩfngbu, A Hổxrec...

- Giảzaabn Kiệkhxft ưuhwf, ngưuhwfơwbkui cũbywong lấwbkuy têlmotn Giảzaabn Kiệkhxft đbywoưuhwfgsrac sao...

Giảzaabn Kiệkhxft sửdvlpng sốzsnrt:

- Đfzrnkuevi nhâtffon ngàebihi nódssli gìgptb?

bywo La lắjrqwc đbywomnfzu:


- Khôwnvung códsslgptb, coi nhưuhwf ta chưuhwfa nódssli làebih đbywoưuhwfgsrac.

Bốzsnrn ngưuhwfttywi đbywoếmnfzn gầmnfzn cửdvlpa ra, tiếmnfzng giódssl nhưuhwf sấwbkum rềjjxhn, vang lêlmotn đbywoùtootng đbywoebihng, quanh quầmnfzn bêlmotn trong thạkuevch đbywosiapng, chấwbkun đbywosiapng khiếmnfzn cho ngưuhwfttywi ta cảzaabm thấwbkuy phiềjjxhn muộsiapn.

Ba ngưuhwfttywi Giảzaabn Kiệkhxft cảzaabnh giámuydc ngừfzrnng lạkuevi, Vũbywo La vẫfyqqn tiếmnfzp tụhhyac tiếmnfzn vềjjxh phíspjra trưuhwfwhndc, Giảzaabn Kiệkhxft vộsiapi vàebihng gọwbkui hắjrqwn:

- Đfzrnkuevi nhâtffon, phíspjra trưuhwfwhndc cưuhwfơwbkung phong quámuyd lớwhndn, đbywofzrnng đbywoi nữttywa...

uhwfttywng nhưuhwfbywo La khôwnvung hềjjxh nghe thấwbkuy, ngưuhwfgsrac lạkuevi tiếmnfzn nhanh hơwbkun. Tớwhndi nơwbkui nàebihy rồkuevi, cưuhwfơwbkung phong đbywoãrdmj rấwbkut yếmnfzu, nhưuhwfng vàebiho ngưuhwfttywi vẫfyqqn nhưuhwf dao cắjrqwt.

Trêlmotn ngưuhwfttywi Vũbywo La bịwheluhwfơwbkung phong thổxreci qua, y phụhhyac lậwbkup tứlzzfc hódssla thàebihnh tro bụhhyai, da thịwhelt hắjrqwn bắjrqwt đbywomnfzu nứlzzft nẻzsnr. Rấwbkut nhanh, mạkuevch mámuydu dưuhwfwhndi da bắjrqwt đbywomnfzu vỡavxu ra, chỉtbla trong thoámuydng chốzsnrc, hắjrqwn đbywoãrdmj trởfyvk thàebihnh mộsiapt ngưuhwfttywi mámuydu.

- Đfzrnkuevi nhâtffon!

Giảzaabn Kiệkhxft liềjjxhu lĩfyvknh xôwnvung tớwhndi, lúnrzdc nàebihy Vũbywo La đbywoãrdmj kinh hãrdmji lui lạkuevi, mộsiapt tay giữttyw Giảzaabn Kiệkhxft lạkuevi, tay kia khẽaipp khoámuydt:

- Yêlmotn tâtffom, ta khôwnvung sao.

bywong may hiệkhxfn trưuhwfttywng toàebihn làebih nam nhâtffon, bằqwdqng khôwnvung Vũbywo La đbywoãrdmj phảzaabi xấwbkuu hổxrecgptbnrzdc nàebihy thâtffon khôwnvung mảzaabnh vảzaabi.

Hắjrqwn dẫfyqqn mộsiapt dòttywng nưuhwfwhndc tớwhndi, tắjrqwm rửdvlpa sạkuevch sẽaipp. Chỉtbla trong thờttywi gian ngắjrqwn, da thịwhelt hắjrqwn đbywoãrdmj khôwnvui phụhhyac lạkuevi nhưuhwfbywo, khiếmnfzn cho ba ngưuhwfttywi Giảzaabn Kiệkhxft phảzaabi giậwbkut mìgptbnh kinh hãrdmji.

bywo La khôwnvung lòttywng dạkuevebiho chúnrzd ýxrit tớwhndi bọwbkun Giảzaabn Kiệkhxft, hắjrqwn cau màebihy suy tưuhwf, thuậwbkun tay lấwbkuy mộsiapt bộsiap y phụhhyac trong Thiêlmotn Phủtoot Chi Quốzsnrc ra mặlkfpc vàebiho. Cưuhwfơwbkung phong ởfyvk đbywoâtffoy quảzaab nhiêlmotn lợgsrai hạkuevi, xem ra bọwbkun Giảzaabn Kiệkhxft cũbywong khôwnvung phảzaabi khoámuydc lámuydc, cho dùtootebihgptbnh cũbywong khôwnvung chắjrqwc códssl thểmmte kiêlmotn trìgptb đbywoưuhwfgsrac lâtffou trong cưuhwfơwbkung phong mãrdmjnh liệkhxft thếmnfzebihy.

Thậwbkut làebih phiềjjxhn phứlzzfc, chẳeqdcng lẽaipp phảzaabi chui xuốzsnrng lòttywng đbywowbkut mớwhndi códssl thểmmte rờttywi khỏyeioi thếmnfz giớwhndi nàebihy? Hiệkhxfn tạkuevi mìgptbnh đbywoang ởfyvkwbkui nàebiho, rốzsnrt cụhhyac cũbywong khôwnvung biếmnfzt...


Trong lúnrzdc Vũbywo La còttywn đbywoang rầmnfzu rĩfyvk, tiếmnfzng cưuhwfơwbkung phong bêlmotn ngoàebihi càebihng ngàebihy càebihng nhỏyeio, rốzsnrt cụhhyac dầmnfzn dầmnfzn ngừfzrnng lạkuevi. Giảzaabn Kiệkhxft tiếmnfzn lêlmotn cẩfngbn thậwbkun hỏyeioi:

- Đfzrnkuevi nhâtffon, chúnrzdng ta códssl thểmmte đbywoi ra ngoàebihi...

bywo La phấwbkun chấwbkun tinh thầmnfzn, rốzsnrt cụhhyac đbywoãrdmjdssl thểmmte ra ngoàebihi, đbywommte xem bộsiap dạkuevng thếmnfz giớwhndi nàebihy thếmnfzebiho:

- Đfzrnưuhwfgsrac, chúnrzdng ta đbywoi.

Sau khi chui ra khỏyeioi đbywosiapng, Vũbywo La cảzaabm giámuydc đbywoưuhwfgsrac rõpreiebihng nơwbkui nàebihy hoàebihn toàebihn khámuydc vớwhndi thếmnfz giớwhndi củtoota hắjrqwn trưuhwfwhndc kia. Trưuhwfwhndc hếmnfzt cơwbku hồkuev khôwnvung códssl thầmnfzn lựwhelc, thầmnfzn lựwhelc chíspjrnh làebih lựwhelc lưuhwfgsrang mưuhwfgsran dùtootng củtoota thựwhelc vậwbkut, đbywosiapng vậwbkut, hỏyeioa diễtootm, lôwnvui đbywoiệkhxfn... Nhưuhwfng dưuhwfttywng nhưuhwf tấwbkut cảzaab lựwhelc lưuhwfgsrang củtoota thếmnfz giớwhndi nàebihy đbywojjxhu bịwheluhwfơwbkung phong quéjjxht sạkuevch. Lạkuevi càebihng khôwnvung códssl linh lựwhelc, thiếmnfzu thốzsnrn đbywoếmnfzn cựwhelc đbywoiểmmtem.

bywong chỉtbladssl loạkuevi ôwnvu quang màebih bọwbkun Giảzaabn Kiệkhxft tu luyệkhxfn làebihdssl thểmmte sửdvlp dụhhyang đbywoưuhwfgsrac. Bởfyvki vìgptb trong khôwnvung khíspjrttywn códsslavxung lưuhwfgsrang thuầmnfzn túnrzdy tựwhel do, làebih do lúnrzdc cưuhwfơwbkung phong thổxreci phámuydt tan ra.

Nếmnfzu so vớwhndi bấwbkut cứlzzf đbywowhela phưuhwfơwbkung nàebiho màebihbywo La đbywoãrdmj từfzrnng thấwbkuy qua, nơwbkui nàebihy códssl thểmmte đbywoưuhwfgsrac gọwbkui làebih hoang vu. Khôwnvung códssl thảzaabm thựwhelc vậwbkut, càebihng khôwnvung thấwbkuy sinh linh khámuydc, ngay cảzaabnrzdi non cũbywong dưuhwfttywng nhưuhwf bịwhel thứlzzfgptb lộsiapt đbywoi hếmnfzt lớwhndp nàebihy tớwhndi lớwhndp khámuydc.

- Đfzrnkuevi nhâtffon, chúnrzdng ta phảzaabi tranh thủtoot thờttywi gian.

Giảzaabn Kiệkhxft nhắjrqwc nhởfyvk mộsiapt câtffou, sau đbywoódssl tiếmnfzn nhanh vềjjxh phíspjra trưuhwfwhndc.

Nhữttywng cưuhwftffon nguyêlmotn thủtooty nàebihy thậwbkut ra códssl thểmmte chấwbkut khôwnvung tệkhxf, đbywoưuhwfgsrac tuyểmmten chọwbkun ra trong thếmnfz giớwhndi dưuhwfwhndi lòttywng đbywowbkut đbywoàebiho thảzaabi tàebihn khốzsnrc, vừfzrna lêlmotn tớwhndi mặlkfpt đbywowbkut, lậwbkup tứlzzfc chạkuevy thậwbkut nhanh.

bywo La theo sau bọwbkun họwbku, khôwnvung bao lâtffou sau đbywoãrdmj tớwhndi dưuhwfwhndi châtffon mộsiapt ngọwbkun núnrzdi lớwhndn.

Ngọwbkun núnrzdi nàebihy códssl lẽaipp đbywoãrdmj trảzaabi qua vôwnvu sốzsnravxum thámuydng cưuhwfơwbkung phong tàebihn phámuyd, đbywoãrdmj trởfyvklmotn giốzsnrng nhưuhwf mộsiapt gòttyw đbywowbkut, cũbywong khôwnvung cao, đbywotblanh núnrzdi cũbywong bằqwdqng phẳeqdcng. Châtffon núnrzdi cũbywong vìgptbuhwfơwbkung phong thổxreci quéjjxht, xuấwbkut hiệkhxfn nhữttywng vếmnfzt rạkuevn nứlzzft.

Giảzaabn Kiệkhxft nódssli:

- Đfzrnkuevi nhâtffon, Údtbjy Phong Thiếmnfzt nằqwdqm trong nhữttywng khe đbywoámuyd kia.

Y chỉtbladssli mộsiapt câtffou, sau đbywoódssl lậwbkup tứlzzfc vậwbkun khởfyvki ôwnvu quang, huy đbywosiapng vũbywo khíspjr bằqwdqng xưuhwfơwbkung trong tay ra sứlzzfc đbywowbkup mạkuevnh xuốzsnrng mộsiapt khe đbywoámuyd. Bùtootng mộsiapt tiếmnfzng vang lêlmotn, ôwnvu quang támuydn loạkuevn, khe đbywoámuyd chỉtblawbkui xuốzsnrng íspjrt vụhhyan đbywoámuyd bay lảzaab tảzaab.

Nham thạkuevch nơwbkui nàebihy trảzaabi qua cưuhwfơwbkung phong thổxreci quéjjxht lâtffou năavxum, còttywn tồkuevn tạkuevi đbywoưuhwfgsrac toàebihn làebih phầmnfzn cứlzzfng rắjrqwn nhấwbkut.

Giảzaabn Kiệkhxft khôwnvung dámuydm trìgptb hoãrdmjn, bởfyvki vìgptb thờttywi gian thậwbkut sựwhel rấwbkut gấwbkup gámuydp. Màebih hai ngưuhwfttywi hầmnfzu còttywn lạkuevi vìgptb khôwnvung biếmnfzt sửdvlp dụhhyang ôwnvu quang, cũbywong chỉtbladssl thểmmte lấwbkuy trong đbywosiapng ra vàebihi tảzaabng đbywoámuyd, ra sứlzzfc đbywowbkup mạkuevnh vàebiho bêlmotn cạkuevnh khe đbywoámuyd.

Giảzaabn Kiệkhxft mấwbkut mộsiapt hồkuevi lâtffou mớwhndi đbywowbkup vỡavxu đbywoưuhwfgsrac mộsiapt khốzsnri đbywoámuyd ra khỏyeioi khe đbywoámuyd kia. Ba ngưuhwfttywi lậwbkup tứlzzfc vâtffoy lạkuevi quan sámuydt mộsiapt lúnrzdc, vẻzsnr mặlkfpt ai nấwbkuy tỏyeio ra thấwbkut vọwbkung:

- Khôwnvung códssl...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.