Tiên Tuyệt

Chương 430 : Mãng Hoàng Khâu (Trung)

    trước sau   
groa La lắucfkc lắucfkc đfnrtpqzdu, lấobthy ra mộfnrtt viêxjjtn linh đfnrtan cho y uốfsjjng vàqthzo. Linh đfnrtan vừfjvea vàqthzo miệhcumng lậzxlmp tứcatdc tan ra, mộfnrtt cỗlgma linh khímhrx thấobthm nhuầpqzdn thâtzqrn thểrwsb Giảricqn Đjcfmzxlmch, ngũgroa tạgroang lụobthc phủrsyp bịzxlm thưfjveơlcjxng lậzxlmp tứcatdc bắucfkt đfnrtpqzdu chuyểrwsbn biếtvron tốfsjjt. Vếtvrot thưfjveơlcjxng kinh ngưfjvetpmli trêxjjtn ngựmfwec cũgroang bắucfkt đfnrtpqzdu cầpqzdm mácacau, thậzxlmm chímhrx đfnrtang từfjve từfjve khéhbwyp lạgroai.

zizlc nàqthzy Vũgroa La mớpyxmi khôymoxng nhanh khôymoxng chậzxlmm xoay ngưfjvetpmli lạgroai, đfnrtfsjji mặxeezt vớpyxmi quácacai vậzxlmt trong bódrfnng tốfsjji nọymox.

fjvetpmlng nhưfjve quácacai vậzxlmt cũgroang khôymoxng hềydop tỏtbfr ra sốfsjjt ruộfnrtt, códrfn vẻgrfg nhưfjve muốfsjjn trêxjjtu chọymoxc con mồjigwi. Đjcfmếtvron khi Vũgroa La xoay mặxeezt vềydop phímhrxa nódrfn, đfnrtôymoxi mắucfkt đfnrttbfr nhưfjve hai chiếtvroc đfnrtèkmidn lồjigwng mớpyxmi chậzxlmm rãftlti chui ra khỏtbfri sơlcjxn đfnrtfnrtng.

Tiếtvrong da thôymoxcacap ma sácacat cùrwsbng nham thạgroach cứcatdng rắucfkn nghe sàqthzn sạgroat chódrfni tai, hai ngọymoxn đfnrtèkmidn lồjigwng màqthzu đfnrttbfr nhảricqy dựmfweng mộfnrtt cácacai, xuấobtht hiệhcumn trong đfnrtfnrtng Vũgroa La đfnrtang đfnrtcatdng.

Đjcfmâtzqry làqthz mộfnrtt con quácacai vậzxlmt giốfsjjng nhưfjve giun, bấobtht quácaca to hơlcjxn mấobthy trăcacam lầpqzdn, thâtzqrn thểrwsb tròjcfmn vo, đfnrtưfjvetpmlng kímhrxnh chừfjveng nửuagea trưfjvejigwng. Nửuagea thâtzqrn trưfjvepyxmc củrsypa nódrfn đfnrtãftltfjveơlcjxn ra khỏtbfri cửuagea đfnrtfnrtng, nửuagea thâtzqrn sau còjcfmn ởricqxjjtn trong. Thâtzqrn hìtimonh khổfxhxng lồjigw củrsypa nódrfn ma sácacat vớpyxmi nềydopn sơlcjxn đfnrtfnrtng, khiếtvron cho toàqthzn sơlcjxn đfnrtfnrtng run rẩtpmly khe khẽdbiv.

Nửuagea ngưfjvetpmli trưfjvepyxmc củrsypa nódrfnfjveơlcjxn lêxjjtn, khiếtvron cho cácacai đfnrtpqzdu dữrete tợjigwn đfnrtung đfnrtưfjvea trêxjjtn cao.


fjvepyxmi đfnrtôymoxi mắucfkt tàqthzn nhẫmzlbn nhưfjve hai ngọymoxn đfnrtèkmidn củrsypa nódrfn, códrfn mộfnrtt cácacai miệhcumng thậzxlmt nhỏtbfr. Thìtimonh lìtimonh nódrfnmhrxt mạgroanh mộfnrtt hơlcjxi, miệhcumng nódrfngroang giãftltn nởricq theo, biếtvron thàqthznh mộfnrtt cácacai miệhcumng khổfxhxng lồjigw, bêxjjtn

Trong đfnrtpqzdy nhữreteng vòjcfmng răcacang nhọymoxn. Cơlcjx nhụobthc chuyểrwsbn đfnrtfnrtng, răcacang nhọymoxn ma sácacat vàqthzo nhau ken kéhbwyt, chỉlcjx cầpqzdn nhìtimon qua đfnrtãftlt khiếtvron cho ngưfjvetpmli ta cảricqm thấobthy nổfxhxi da gàqthz.

A Kiệhcumt cùrwsbng Giảricqn Đjcfmzxlmch khôymoxng nhịzxlmn đfnrtưfjvejigwc lui vềydop phímhrxa sau, lạgroai nghe thấobthy mộfnrtt thanh âtzqrm hàqthzi lòjcfmng vang lêxjjtn:

- Vódrfnc dácacang khôymoxng nhỏtbfr, códrfn lẽdbivdrfn thểrwsb ăcacan đfnrtưfjvejigwc mộfnrtt thờtpmli gian dàqthzi, coi nhưfjve đfnrtâtzqry làqthz ta bácacao đfnrtácacap cho bộfnrt lạgroac cácacac ngưfjveơlcjxi.

Giọymoxng nódrfni vôymoxrwsbng thoảricqi mácacai, làqthzm nhưfjve quácacai vậzxlmt Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru hoàqthznh hàqthznh trong lòjcfmng đfnrtobtht nàqthzy đfnrtãftltqthz mộfnrtt con sâtzqru chếtvrot trong mắucfkt hắucfkn.

Ai ngưfjvetpmli giậzxlmt mìtimonh nhìtimon Đjcfmgroai nhâtzqrn trờtpmli giácacang, Vũgroa La tỏtbfr vẻgrfg bấobtht đfnrtucfkc dĩzizl. Hắucfkn chỉlcjx buộfnrtt miệhcumng nódrfni mộfnrtt câtzqru, lúzizlc nàqthzy thấobthy thácacai đfnrtfnrt củrsypa hai ngưfjvetpmli mớpyxmi sựmfwec nhớpyxm ra, đfnrtfsjji vớpyxmi hai ngưfjvetpmli màqthzdrfni, lờtpmli nàqthzy quácaca mứcatdc kinh thếtvroftlti tụobthc.

ftltng Hoàqthzng Khâtzqru khổfxhxng lồjigwqthzo théhbwyt mộfnrtt tiếtvrong, miệhcumng khổfxhxng lồjigwqthzng khổfxhxng lồjigwlcjxn. Códrfn lẽdbiv nếtvrou códrfn mộfnrtt ngọymoxn núzizli lớpyxmn trưfjvepyxmc mặxeezt, nódrfngroang códrfn thểrwsb nuốfsjjt chửuageng.

Tiếtvrong gàqthzo củrsypa nódrfnqthzm phácacat ra khímhrxfjveu thổfxhxi quéhbwyt toàqthzn bộfnrtlcjxn đfnrtfnrtng.

groa La khôymoxng nhịzxlmn đfnrtưfjvejigwc cau màqthzy, hơlcjxi thởricq củrsypa quácacai vậzxlmt nàqthzy khôymoxng dễrsyp ngửuagei chúzizlt nàqthzo.

ftltng Hoàqthzng Khâtzqru nâtzqrng nửuagea ngưfjvetpmli trưfjvepyxmc lêxjjtn, diễrsypu võtbfrfjveơlcjxng oai bêxjjtn trong sơlcjxn đfnrtfnrtng, vung đfnrtpqzdu lêxjjtn đfnrtácacanh vỡjdwdcacat mộfnrtt khốfsjji đfnrtácaca lớpyxmn nhôymox ra trêxjjtn nódrfnc đfnrtfnrtng, khoe khoang lựmfwec lưfjvejigwng củrsypa mìtimonh

A Kiệhcumt vàqthz Giảricqn Đjcfmzxlmch cảricqm thấobthy nặxeezng trĩzizlu trong lòjcfmng, Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru nàqthzy hùrwsbng mạgroanh hơlcjxn bìtimonh thưfjvetpmlng, bọymoxn họymoxlcjx hồjigw khôymoxng códrfnlcjx hộfnrti.

groa La cựmfwec kỳfsjj bấobtht mãftltn vớpyxmi hàqthznh vi khoe khoang củrsypa Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru, giơlcjx tay đfnrtiểrwsbm ra mộfnrtt chỉlcjx. Mộfnrtt đfnrtgroao linh quang hiệhcumn lêxjjtn trêxjjtn đfnrtpqzdu ngódrfnn tay, ngay sau đfnrtódrfn bay vùrwsbqthzo trong cácacai miệhcumng khổfxhxng lồjigw củrsypa Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru.

Linh quang bạgroao phácacat, giốfsjjng nhưfjve mộfnrtt mặxeezt trờtpmli xuấobtht hiệhcumn trong miệhcumng Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru. Hàqthzo quang chiếtvrou rọymoxi vàqthzo cổfxhx, thâtzqrn thểrwsb, vàqthzo tậzxlmn trong bụobthng nódrfn. Thậzxlmm chímhrxqthzo quang chiếtvrou xuyêxjjtn thâtzqrn thểrwsb thậzxlmt dàqthzi củrsypa Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru, khiếtvron cho nódrfn trởricqxjjtn nhưfjve nửuagea trong suốfsjjt.


Tiếtvrong gàqthzo théhbwyt củrsypa Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru chợjigwt im bặxeezt, linh quang bay trởricq vềydopxjjtn cạgroanh Vũgroa La, hódrfna thàqthznh mộfnrtt đfnrtgroao linh phùrwsb. Vũgroa La cau màqthzy, dẫmzlbn mộfnrtt dòjcfmng nưfjvepyxmc tớpyxmi tẩtpmly rửuagea linh phùrwsb sạgroach sẽdbiv, sau đfnrtódrfn thu vàqthzo Thiêxjjtn Phủrsyp Chi Quốfsjjc.

Đjcfmếtvron lúzizlc nàqthzy, quácacai vậzxlmt Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru nọymox mớpyxmi mềydopm nhũgroan toàqthzn thâtzqrn, ngãftltpqzdm xuốfsjjng đfnrtobtht thậzxlmt mạgroanh, khiếtvron cho cảricqlcjxn đfnrtfnrtng rung lêxjjtn mộfnrtt lúzizlc.

Tuy rằpboyng Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru códrfncacang vódrfnc khổfxhxng lồjigw, nhưfjveng so vớpyxmi nhữreteng hung thúzizl khácacac códrfn thểrwsb xem nhưfjve hếtvrot sứcatdc “hiềydopn hòjcfma”. Nódrfn khôymoxng códrfn nhụobthc thểrwsbrwsbng mạgroanh, cũgroang khôymoxng biếtvrot tu luyệhcumn, Vũgroa La khôymoxng thèkmidm sửuage dụobthng tớpyxmi thủrsyp đfnrtoạgroan nàqthzo khácacac, chỉlcjx cầpqzdn mộfnrtt đfnrtgroao linh phùrwsbqthz giảricqi quyếtvrot xong.

A Kiệhcumt cùrwsbng Giảricqn Đjcfmzxlmch trợjigwn mắucfkt hácaca mồjigwm, cảricqnh tưfjvejigwng vừfjvea xảricqy ra trưfjvepyxmc mắucfkt đfnrtãftltqthzm đfnrtricqo lộfnrtn hoàqthzn toàqthzn nhữreteng hiểrwsbu biếtvrot củrsypa họymox. Theo nhữreteng gìtimo họymox biếtvrot, Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru làqthz quácacai vậzxlmt bấobtht khảricq chiếtvron thắucfkng. Mộfnrtt khi Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru xuấobtht hiệhcumn, nếtvrou may mắucfkn còjcfmn códrfn thểrwsb chạgroay trốfsjjn giữrete mạgroang, khôymoxng may chímhrxnh làqthz cảricq bộfnrt lạgroac bịzxlm giếtvrot.

Trong thếtvro giớpyxmi dưfjvepyxmi lòjcfmng đfnrtobtht nàqthzy, quy tắucfkc vẫmzlbn làqthz nhưfjve vậzxlmy, chưfjvea từfjveng códrfn ai phácaca đfnrtưfjvejigwc. Đjcfmfsjji vớpyxmi bọymoxn họymox, tiêxjjtu chuẩtpmln củrsypa mộfnrtt chiếtvron sĩzizlrwsbng mạgroanh chímhrxnh làqthzdrfn thểrwsb chạgroay trốfsjjn khỏtbfri Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru. Chưfjvea códrfn ai nghĩzizl rằpboyng sẽdbivdrfn ngưfjvetpmli giếtvrot chếtvrot Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru.

Nhưfjveng con Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru nàqthzy còjcfmn hùrwsbng mạgroanh hơlcjxn cảricq nhữreteng con Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru thôymoxng thưfjvetpmlng, khôymoxng ngờtpml bịzxlm vịzxlm Đjcfmgroai nhâtzqrn trờtpmli giácacang nàqthzy giếtvrot chếtvrot nhẹylme nhàqthzng nhưfjve vậzxlmy.

groa La códrfn thểrwsb đfnrtcacan đfnrtưfjvejigwc tâtzqrm trạgroang củrsypa hai ngưfjvetpmli trong giờtpml phúzizlt nàqthzy, hắucfkn cũgroang lưfjvetpmli giảricqi thímhrxch, phấobtht phấobtht tay nódrfni vớpyxmi A Kiệhcumt:

- Gọymoxi cácacac tộfnrtc nhâtzqrn vềydop đfnrti, coi chừfjveng gặxeezp phảricqi nguy hiểrwsbm khácacac.

A Kiệhcumt rùrwsbng mìtimonh mộfnrtt cácacai, y hiểrwsbu rõtbfrlcjxn Đjcfmgroai nhâtzqrn trờtpmli giácacang vềydop nhữreteng nguy hiểrwsbm trong thếtvro giớpyxmi dưfjvepyxmi lòjcfmng đfnrtobtht. Tuy rằpboyng bêxjjtn cạgroanh ngưfjvetpmli củrsypa bộfnrt lạgroac mìtimonh còjcfmn nhữreteng chiếtvron sĩzizl khácacac, nhưfjveng khôymoxng códrfntimonh cùrwsbng Giảricqn Đjcfmzxlmch, nếtvrou bọymoxn họymox gặxeezp phảricqi nguy hiểrwsbm hầpqzdu nhưfjve khôymoxng códrfn sứcatdc phảricqn khácacang.

Y khôymoxng quan tâtzqrm gìtimo nữretea, vộfnrti vàqthzng chạgroay àqthzo vàqthzo cửuagea đfnrtfnrtng kia đfnrtuổfxhxi theo tộfnrtc nhâtzqrn.

Giảricqn Đjcfmzxlmch thấobthy trêxjjtn cơlcjx thểrwsbtimonh khôymoxng còjcfmn đfnrtau đfnrtpyxmn, thửuage hoạgroat đfnrtfnrtng mộfnrtt chúzizlt khôymoxng ngờtpml lạgroai códrfn thểrwsb đfnrtcatdng lêxjjtn. Trúzizlng phảricqi thưfjveơlcjxng tímhrxch nặxeezng nềydop nhưfjve vậzxlmy, vốfsjjn Giảricqn Đjcfmzxlmch cho rằpboyng lầpqzdn nàqthzy mìtimonh chếtvrot chắucfkc rồjigwi, khôymoxng ngờtpml rằpboyng chỉlcjx mộfnrtt viêxjjtn linh đfnrtan củrsypa Vũgroa La đfnrtãftlt giảricqi quyếtvrot xong.

zizlc trưfjvepyxmc Vũgroa La cho y uốfsjjng, y đfnrtãftlt cảricqm thấobthy bấobtht phàqthzm, bấobtht quácaca khôymoxng ngờtpml lạgroai hữreteu hiệhcumu tớpyxmi mứcatdc ấobthy.

Giảricqn Đjcfmzxlmch cúzizli đfnrtpqzdu nhìtimon lạgroai, vếtvrot thưfjveơlcjxng ghêxjjt rợjigwn trêxjjtn ngựmfwec mìtimonh đfnrtãftlt khéhbwyp lạgroai mộfnrtt nửuagea, hiệhcumn tạgroai nhìtimon qua chỉlcjxqthz bịzxlm thưfjveơlcjxng ngoàqthzi da.


- Đjcfmgroai nhâtzqrn...

Giảricqn Đjcfmzxlmch rấobtht làqthz cảricqm kímhrxch, Vũgroa La thậzxlmt khôymoxng thèkmidm đfnrtrwsb ýpqzd tớpyxmi viêxjjtn linh đfnrtan cấobthp thấobthp nọymox, bèkmidn khoácacat tay:

- Khôymoxng códrfntimo...

Hắucfkn lạgroai nhìtimon chằpboym chằpboym Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru:

- Phảricqi chăcacang quácacai vậzxlmt nàqthzy còjcfmn hơlcjxn nửuagea thâtzqrn thểrwsbxjjtn ngoàqthzi đfnrtfnrtng?

Giảricqn Đjcfmzxlmch gậzxlmt đfnrtpqzdu:

- Quảricq thậzxlmt Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru lớpyxmn vôymoxrwsbng, Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru bìtimonh thưfjvetpmlng códrfn thểrwsbqthzi tớpyxmi ba mưfjveơlcjxi trưfjvejigwng, con nàqthzy hùrwsbng mạgroanh hơlcjxn cảricq nhữreteng con bìtimonh thưfjvetpmlng, códrfn khoảricqng gầpqzdn bốfsjjn mưfjveơlcjxi trưfjvejigwng. Phầpqzdn hiệhcumn tạgroai trong đfnrtfnrtng nàqthzy chỉlcjxdrfn khôymoxng tớpyxmi hai mưfjveơlcjxi trưfjvejigwng.

Y đfnrtưfjvea ra đfnrtydop nghịzxlm:

- Đjcfmâtzqry làqthz loạgroai thịzxlmt vôymoxrwsbng trâtzqrn quýpqzd, ta đfnrtydop nghịzxlm Đjcfmgroai nhâtzqrn dặxeezn dòjcfm cảricq bộfnrt lạgroac cùrwsbng nhau đfnrtfnrtng thủrsyp, mau mau xẻgrfg thịzxlmt phầpqzdn trong đfnrtfnrtng nàqthzy. Sau đfnrtódrfn mớpyxmi cắucfkt phầpqzdn bêxjjtn ngoàqthzi dầpqzdn dầpqzdn, mang vàqthzo trong đfnrtfnrtng. Phầpqzdn còjcfmn bêxjjtn ngoàqthzi đfnrtfnrtng quácaca nổfxhxi bậzxlmt, nếtvrou đfnrtrwsb bộfnrt lạgroac khácacac phácacat hiệhcumn ra, nódrfni khôymoxng chừfjveng sẽdbiv xảricqy ra mộfnrtt trưfjvetpmlng chiếtvron tranh bộfnrt lạgroac...

groa La khoácacat tay ngăcacan lạgroai:

- Khôymoxng cầpqzdn phiềydopn phứcatdc nhưfjve vậzxlmy.

Hắucfkn tiếtvron lêxjjtn mộfnrtt bưfjvepyxmc, bấobtht ngờtpml lấobthy thâtzqrn hìtimonh nhỏtbfrhbwy củrsypa mìtimonh chộfnrtp lấobthy đfnrtpqzdu khổfxhxng lồjigw củrsypa Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru, hai châtzqrn phácacat lựmfwec. Mộfnrtt tiếtvrong trầpqzdm đfnrtobthc vang lêxjjtn, tạgroao ra hai cácacai hốfsjj trêxjjtn nềydopn đfnrtácaca cứcatdng rắucfkn, sau đfnrtódrfnhbwyo xácacac Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru vàqthzo trong đfnrtfnrtng.

Da ngoàqthzi cứcatdng rắucfkn củrsypa Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru ma sácacat vớpyxmi nềydopn đfnrtácaca nghe sàqthzn sạgroat nặxeezng nềydop, nhưfjveng Giảricqn Đjcfmzxlmch hoàqthzn toàqthzn khôymoxng chúzizl ýpqzd tớpyxmi chuyệhcumn nàqthzy. Y đfnrtãftlttzqrm vàqthzo trạgroang thácacai ngâtzqry dạgroai mộfnrtt lầpqzdn nữretea, cằpboym rơlcjxi xuốfsjjng ngựmfwec. Dưfjvepyxmi ácacanh mắucfkt ngâtzqry dạgroai củrsypa y, Vũgroa La kéhbwyo xácacac Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru khổfxhxng lồjigw hếtvrot sứcatdc dễrsypqthzng, cứcatdfjvepyxmc mỗlgmai bưfjvepyxmc lạgroai tạgroao ra mộfnrtt cácacai hốfsjj trêxjjtn nềydopn đfnrtácaca.

Tiếtvrong ngưfjvetpmli ồjigwn àqthzo hẳbyacn lêxjjtn, A Kiệhcumt mang theo cácacac tộfnrtc nhâtzqrn đfnrtãftlt trởricq lạgroai, nhìtimon thấobthy xácacac Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru khổfxhxng lồjigw, tấobtht cảricq tộfnrtc nhâtzqrn cấobtht tiếtvrong hoan hôymox nhưfjve ong vỡjdwd tổfxhx. Đjcfmâtzqry chímhrxnh làqthz thứcatdc ăcacan trong vàqthzi năcacam cho bọymoxn họymox.

A Kiệhcumt códrfn chúzizlt buồjigwn bựmfwec, tiếtvron đfnrtếtvron bêxjjtn cạgroanh Giảricqn Đjcfmzxlmch:

- Ta nhớpyxmtbfrzizlc con khốfsjjn nàqthzy chếtvrot, rõtbfrqthzng chỉlcjxdrfn mộfnrtt nửuagea thâtzqrn hìtimonh ởricq trong đfnrtfnrtng, vìtimo sao hiệhcumn tạgroai tấobtht cảricq đfnrtãftlt tiếtvron vàqthzo đfnrtưfjvejigwc?

lcjx mặxeezt Giảricqn Đjcfmzxlmch giậzxlmt giậzxlmt vàqthzi cácacai:

- Đjcfmfjveng hỏtbfri, ngưfjveơlcjxi sẽdbiv khôymoxng muốfsjjn biếtvrot làqthz chuyệhcumn gìtimo xảricqy ra...

ftltng Hoàqthzng Khâtzqru nửuagea trăcacan nửuagea giun, tuy rằpboyng thịzxlmt khôymoxng thểrwsbdrfni làqthz ngon, nhưfjveng códrfn thểrwsb ăcacan đfnrtưfjvejigwc. Mộfnrtt con Mãftltng Hoàqthzng Khâtzqru khổfxhxng lồjigw nhưfjve vậzxlmy, đfnrtfsjji vớpyxmi bộfnrt lạgroac củrsypa A Kiệhcumt chímhrxnh làqthzqthzi sảricqn lớpyxmn tàqthzy trờtpmli.

Ngưfjvetpmli giàqthz vui vẻgrfg lộfnrtt da rúzizlt gâtzqrn, trưfjvepyxmc hếtvrot lấobthy mácacau nódrfn pha vớpyxmi lưfjveơlcjxng thựmfwec màqthz trưfjvepyxmc đfnrtâtzqry Vũgroa La cho bọymoxn họymox nấobthu mộfnrtt nồjigwi chácacao, sau đfnrtódrfn mớpyxmi cắucfkt mộfnrtt miếtvrong thịzxlmt to mang đfnrti luộfnrtc.

Lừfjvea chácacay bừfjveng bừfjveng, mùrwsbi thịzxlmt tràqthzn ngậzxlmp trong sơlcjxn đfnrtfnrtng. Đjcfmácacam trẻgrfg nhỏtbfr hếtvrot sứcatdc trôymoxng mong, mắucfkt nhìtimon chăcacam chúzizl, miệhcumng cắucfkn módrfnng tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.