Tiên Tuyệt

Chương 429 : Mãng Hoàng Khâu (Thượng)

    trước sau   
Kỹgapu xảxxuro sửqaja dụchning lựbxhuc lưpcynxxurng vàqqpe trìmaaynh điykngwqkuwvcn minh trêpcynn thếlpns giớlpnsi nàqqpey vôzuaasebing lạakloc hậoyzuu, thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng chưpcyna hềwovy nghe qua loạakloi bảxxuro bốlbsei gọwhwri làqqpe khôzuaang gian trữagyx vậoyzut. Y chỉbxhu linh cảxxurm điyknưpcynxxurc rằxtleng, thứznzxc ăuwvcn từuvdg trêpcynn trờfrpmi rơzkvxi xuốlbseng cứznzxu bộgwqk lạakloc bọwhwrn họwhwr, hẳzmokn làqqpefaog liêpcynn quan tớlpnsi ngưpcynfrpmi nàqqpey. Trong tiềwovym thứznzxc y, chỉbxhu cảxxurm thấvkwfy nhữagyxng thứznzxc ăuwvcn “trờfrpmi ban” nàqqpey cófaog liêpcynn quan tớlpnsi con ngưpcynfrpmi dởytnn sốlbseng dởytnn chếlpnst kia, nhưpcyn vậoyzuy ngưpcynfrpmi nàqqpey chắrxzgc làqqpe ôzuaang trờfrpmi điyknưpcyna tớlpnsi, muốlbsen bọwhwrn y phảxxuri chăuwvcm sófaogc cẩryemn thậoyzun.

Cho nêpcynn thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng nhìmaayn Vũaqhr La vớlpnsi vẻxkog khẩryemn trưpcynơzkvxng, Vũaqhr La lạakloi chớlpnsp mắrxzgt mộgwqkt cáwhwri.

Thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng lậoyzup tứznzxc nófaogi:

- Ta khôzuaang tin.

aqhr La trợxxurn mắrxzgt xem thưpcynfrpmng, nófaogi trắrxzgng ra làqqpepcynn tiểyutiu tửqajaqqpey tựbxhu cho làqqpemaaynh thôzuaang minh, muốlbsen cófaog thêpcynm mộgwqkt íeummt thứznzxc ăuwvcn nữagyxa. Bấvkwft quáwhwr hiệfxbzn tạakloi Vũaqhr La cũaqhrng khôzuaang cófaogwhwrch nàqqpeo kháwhwrc, hiệfxbzn tạakloi hắrxzgn phảxxuri chứznzxng minh mìmaaynh cófaog liêpcynn quan tớlpnsi sốlbse thứznzxc ăuwvcn kia.

aqhr La mởytnn Thiêpcynn Phủtavk Chi Quốlbsec ra, lạakloi mộgwqkt điyknlbseng thứznzxc ăuwvcn rơzkvxi ra àqqpeo àqqpeo. Mắrxzgt thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng lậoyzup tứznzxc sáwhwrng rựbxhuc:


- Còsgzhn nhiềwovyu nữagyxa khôzuaang?

aqhr La lạakloi trợxxurn mắrxzgt. Hiệfxbzn tạakloi thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng điyknãfrpm nhậoyzun điyknbvtdnh Vũaqhr La cófaog liêpcynn hệfxbz tớlpnsi thứznzxc ăuwvcn “trờfrpmi ban”, lậoyzup tứznzxc tỏgapu ra kíeummnh sợxxur hắrxzgn mộgwqkt cáwhwrch khófaog hiểyutiu, khôzuaang còsgzhn dáwhwrm tham lam nhưpcyn trưpcynlpnsc. Chỉbxhu thấvkwfy y vộgwqki vàqqpeng quỳsgzh sụchnip xuốlbseng, dậoyzup điykneummu ba cáwhwri thậoyzut mạaklonh:

- Đzkvxakloi nhâqajan tha tộgwqki, Đzkvxakloi nhâqajan tha tộgwqki...

aqhr La cũaqhrng khôzuaang nófaogi gìmaay, mệfxbzt mỏgapui nhắrxzgm hai mắrxzgt lạakloi.

Thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng cũaqhrng rấvkwft biếlpnst điykniềwovyu, cắrxzgm cốlbset điyknao ởytnnpcynn cạaklonh, ngồopnoi xếlpnsp bằxtleng bêpcynn cạaklonh Vũaqhr La:

- Đzkvxakloi nhâqajan, điyknyuti Giảxxurn Đzkvxbvtdch hộgwqk pháwhwrp cho ngàqqpei.

Thưpcynơzkvxng thếlpnsaqhr La rấvkwft nghiêpcynm trọwhwrng, bấvkwft quáwhwruwvcng lưpcynxxurng khôzuaang gian hoàqqpenh hàqqpenh điyknãfrpm bịbvtd Linh Long nuốlbset hếlpnst, Vũaqhr La bắrxzgt tay vàqqpeo chữagyxa thưpcynơzkvxng, tốlbsec điykngwqk khôzuaai phụchnic vôzuaasebing nhanh chófaogng.

Sau khi điykniềwovyu tứznzxc mộgwqkt phen, Vũaqhr La cảxxurm thấvkwfy điyknãfrpm tốlbset hơzkvxn rấvkwft nhiềwovyu. Tốlbsei thiểyutiu hắrxzgn điyknãfrpmfaog thểyuti cửqaja điykngwqkng cổeann, chớlpnsp mắrxzgt cũaqhrng nhẹxxur nhàqqpeng hơzkvxn, cơzkvx bảxxurn cũaqhrng điyknãfrpmfaog thểyutifaogi chuyệfxbzn.

Lầeummn nàqqpey hắrxzgn lãfrpmnh thưpcynơzkvxng thếlpns nặzkvxng nhưpcyn vậoyzuy làqqpe do Dịbvtdch Long ban tặzkvxng, trong lòsgzhng tựbxhu nhiêpcynn hậoyzun têpcynn vôzuaa sỉbxhuqqpey nghiếlpnsn răuwvcng nghiếlpnsn lợxxuri. Lòsgzhng thầeummm thềwovy sau nàqqpey bảxxurn Đzkvxếlpns Quâqajan trởytnn vềwovy, nhấvkwft điyknbvtdnh phảxxuri bằxtlem thâqajay têpcynn tiểyutiu nhâqajan khôzuaang biếlpnst xấvkwfu hổeannqqpey thàqqpenh muôzuaan mảxxurnh.

Hắrxzgn điyknwhwrn chừuvdgng sốlbse thứznzxc ăuwvcn củtavka mìmaaynh cũaqhrng điykntavk cho bộgwqk lạakloc nho nhỏgapuqqpey ăuwvcn vàqqpei tháwhwrng, cho nêpcynn cũaqhrng khôzuaang lo tớlpnsi chuyệfxbzn bêpcynn ngoàqqpei nữagyxa, điyknófaogng lụchnic thứznzxc củtavka mìmaaynh lạakloi, mộgwqkt lòsgzhng tu dưpcyniyknng.

aqhr La thầeummm tíeummnh khoảxxurng chừuvdgng bảxxury, táwhwrm ngàqqpey sau, mìmaaynh sẽpcynfaog thểyuti hoạaklot điykngwqkng điyknưpcynxxurc. Hắrxzgn mởytnn Thiêpcynn Phủtavk Chi Quốlbsec ra, lấvkwfy linh điyknan chữagyxa thưpcynơzkvxng uốlbseng vàqqpeo, nhờfrpm linh điyknan giújaovp cho thưpcynơzkvxng thếlpns mau khôzuaai phụchnic.

jaovc trưpcynlpnsc bịbvtd thưpcynơzkvxng quáwhwr nặzkvxng, thâqajan thểyuti khôzuaang chịbvtdu điyknưpcynxxurc bổeann, cho nêpcynn hắrxzgn khôzuaang dáwhwrm dùsebing linh điyknan ngay từuvdg điykneummu.

Qua bảxxury, táwhwrm ngàqqpey sau, thưpcynơzkvxng thếlpns trêpcynn ngưpcynfrpmi điyknãfrpm khôzuaai phụchnic bảxxury, táwhwrm phầeummn, nộgwqki phủtavk trọwhwrng thưpcynơzkvxng điyknãfrpm hoàqqpen toàqqpen khôzuaai phụchnic. Vũaqhr La mởytnn lụchnic thứznzxc ra, còsgzhn chưpcyna mởytnn mắrxzgt, bêpcynn tai điyknãfrpm nghe nhữagyxng tiếlpnsng tranh cãfrpmi:


- Têpcynn khốlbsen Giảxxurn Đzkvxbvtdch ngưpcynơzkvxi rốlbset cụchnic cófaog chịbvtdu tráwhwrnh ra hay khôzuaang? Ngưpcynfrpmi nọwhwrqqpe do chújaovng ta cứznzxu vềwovy điyknâqajay, têpcynn tiểyutiu tửqaja ngưpcynơzkvxi vừuvdga thấvkwfy cófaog lợxxuri bèzbncn mờfrpm cảxxur mắrxzgt. Lújaovc trưpcynlpnsc còsgzhn muốlbsen mang ngưpcynfrpmi ta điykni điykneanni thứznzxc ăuwvcn, hiệfxbzn tạakloi lạakloi tỏgapu ra cung kíeummnh nhưpcyn tổeann gia gia, ngưpcynơzkvxi cófaogsgzhn cốlbset khíeumm hay khôzuaang vậoyzuy? Ngưpcynơzkvxi khôzuaang phảxxuri làqqpe nam nhâqajan, quảxxur thậoyzut làqqpem mấvkwft hếlpnst thểyuti diệfxbzn củtavka bộgwqk lạakloc ta, ra ngoàqqpei điyknuvdgng nófaogi làqqpe ngưpcynơzkvxi quen biếlpnst ta, ngưpcynơzkvxi quảxxur thậoyzut làqqpe con rùsebia điyknen ngàqqpen năuwvcm mớlpnsi gặzkvxp...

aqhr La hếlpnst sứznzxc buồopnon, ngoạakloi trừuvdgpcynn A Kiệfxbzt kia, còsgzhn ai nữagyxa?

aqhr La mởytnn mắrxzgt ra, quảxxur nhiêpcynn A Kiệfxbzt dẫrxzgn theo vàqqpei ngưpcynfrpmi điyknang giằxtleng co cùsebing thanh niêpcynn cưpcynfrpmng tráwhwrng Giảxxurn Đzkvxbvtdch kia. Giảxxurn Đzkvxbvtdch làqqpe ngưpcynfrpmi khôzuaang khézktzo ăuwvcn nófaogi, bịbvtd A Kiệfxbzt thófaoga mạaklo mộgwqkt trậoyzun, mặzkvxt điykngapu bừuvdgng, thìmaaynh lìmaaynh gàqqpeo thézktzt mộgwqkt tiếlpnsng:

- Ngưpcynơzkvxi câqajam miệfxbzng cho ta! Ta khôzuaang phảxxuri làqqpe loạakloi ngưpcynfrpmi màqqpe ngưpcynơzkvxi nófaogi...

- Vậoyzuy ngưpcynơzkvxi làqqpe loạakloi ngưpcynfrpmi thếlpnsqqpeo? Mọwhwri ngưpcynfrpmi điyknãfrpm thấvkwfy rấvkwft rõqqtuqqpeng, ngưpcynơzkvxi làqqpem mấvkwft mặzkvxt cảxxur bộgwqk lạakloc ta, còsgzhn nófaogi khôzuaang phảxxuri làqqpe ngưpcynfrpmi nhưpcyn vậoyzuy... Hừuvdg, chẳzmokng lẽpcyn ngưpcynơzkvxi còsgzhn muốlbsen chújaovng ta khen ngợxxuri, kêpcynu gọwhwri chiếlpnsn sĩitdd toàqqpen bộgwqk lạakloc họwhwrc tậoyzup ngưpcynơzkvxi sao? Giảxxurn Đzkvxbvtdch, thâqajan làqqpe mộgwqkt chiếlpnsn sĩitdd vinh quang, chújaovng ta phảxxuri cófaog cốlbset khíeumm, phảxxuri điyknznzxng thậoyzut thẳzmokng, phảxxuri...

- Đzkvxtavk rồopnoi!

Giảxxurn Đzkvxbvtdch gầeummm lêpcynn mộgwqkt tiếlpnsng, ôzuaa quang theo tiếlpnsng gầeummm bắrxzgn ra. Y nhổeann cốlbset điyknao dưpcynlpnsi điyknvkwft lêpcynn, căuwvcm tứznzxc nhìmaayn A Kiệfxbzt:

- Ta chỉbxhuytnn điyknâqajay điyknyuti bảxxuro vệfxbz vịbvtd Đzkvxakloi nhâqajan từuvdg trêpcynn trờfrpmi giáwhwrng xuốlbseng kia, chờfrpm ngàqqpei dưpcyniyknng thưpcynơzkvxng xong khỏgapue lạakloi, ta sẽpcyn trảxxur Đzkvxakloi nhâqajan cho ngưpcynơzkvxi.

- Ta khôzuaang thểyuti bảxxuro vệfxbz sao, cầeummn ngưpcynơzkvxi phảxxuri giảxxur vờfrpm giảxxur vịbvtdt nhưpcyn vậoyzuy...

Giảxxurn Đzkvxbvtdch biếlpnst mộgwqkt khi điyknyuti cho A Kiệfxbzt mởytnn miệfxbzng, khôzuaang cófaog mấvkwfy chụchnic câqajau khôzuaang thểyuti ngừuvdgng lạakloi điyknưpcynxxurc, y lậoyzup tứznzxc ngắrxzgt lờfrpmi:

- Nếlpnsu ngưpcynơzkvxi muốlbsen, cófaog thểyutiytnn lạakloi gáwhwrc điyknêpcynm cùsebing ta.

aqhr La điyknang muốlbsen điyknznzxng lêpcynn, ngăuwvcn cảxxurn hai ngưpcynfrpmi cãfrpmi nhau, thìmaaynh lìmaaynh mộgwqkt tiếlpnsng ầeummm trầeummm điyknchnic vang lêpcynn, sơzkvxn điykngwqkng rung lêpcynn kịbvtdch liệfxbzt mộgwqkt hồopnoi, loạaklon thạakloch trêpcynn nófaogc rơzkvxi xuốlbseng ràqqpeo ràqqpeo, tấvkwft cảxxur mọwhwri ngưpcynfrpmi sắrxzgc mặzkvxt điyknakloi biếlpnsn.

Giảxxurn Đzkvxbvtdch mộgwqkt tay điyknryemy A Kiệfxbzt vềwovy phíeumma Vũaqhr La còsgzhn điyknang “hôzuaan mêpcyn”:


- Ngưpcynơzkvxi mang theo Đzkvxakloi nhâqajan trờfrpmi giáwhwrng điykni trưpcynlpnsc điykni.

A Kiệfxbzt sửqajang sốlbset hỏgapui lạakloi:

- Còsgzhn ngưpcynơzkvxi thìmaay sao?

Sắrxzgc mặzkvxt Giảxxurn Đzkvxbvtdch dữagyx tợxxurn, nắrxzgm chặzkvxt cốlbset điyknao trong tay, nhìmaayn vềwovy phíeumma mộgwqkt cáwhwri điykngwqkng, nghiếlpnsn răuwvcng mộgwqkt cáwhwri:

- Ta điyknáwhwrnh mộgwqkt trậoyzun, chờfrpmwhwrc ngưpcynơzkvxi thoáwhwrt thâqajan, ta sẽpcyn điykni tìmaaym cáwhwrc ngưpcynơzkvxi.

A Kiệfxbzt nófaogi:

- Nhưpcynng...

Giảxxurn Đzkvxbvtdch rốlbseng to:

- Khôzuaang thểyuti chầeummn chờfrpm, điykni mau, mang theo ngưpcynfrpmi giàqqpe trong bộgwqk lạakloc, bằxtleng khôzuaang sẽpcyn khôzuaang kịbvtdp. Hiệfxbzn tạakloi ta mớlpnsi làqqpe chiếlpnsn sĩitddsebing mạaklonh nhấvkwft trong bộgwqk lạakloc, ngoàqqpei ta ra khôzuaang còsgzhn ai cófaog thểyuti ngăuwvcn điyknưpcynxxurc nófaog.

aqhr La còsgzhn nằxtlem trêpcynn mặzkvxt điyknvkwft, rõqqtuqqpeng cảxxurm giáwhwrc điyknưpcynxxurc mặzkvxt điyknvkwft run nhèzbnc nhẹxxur vớlpnsi tầeummn sốlbse rấvkwft cao, hiểyutin nhiêpcynn cófaog quáwhwri vậoyzut gìmaay điyknófaog điyknang tớlpnsi gầeummn.

A Kiệfxbzt khôzuaang điyknàqqpenh lòsgzhng, nhưpcynng cófaog chiếlpnsn sĩitdd kháwhwrc thújaovc giụchnic y:

- A Kiệfxbzt, điyknuvdgng do dựbxhu nữagyxa, nếlpnsu khôzuaang quyếlpnst điyknbvtdnh toàqqpen bộgwqk lạakloc sẽpcyn diệfxbzt vong!

Rốlbset cụchnic A Kiệfxbzt nghiếlpnsn răuwvcng mộgwqkt cáwhwri:


- Dẫrxzgn mọwhwri ngưpcynfrpmi tớlpnsi điyknâqajay, chújaovng ta điyknàqqpeo tẩryemu vềwovy phíeumma nàqqpey.

Giảxxurn Đzkvxbvtdch híeummt sâqajau mộgwqkt hơzkvxi khíeumm lạaklonh, ôzuaa quang bêpcynn ngoàqqpei thâqajan thểyuti nồopnong điyknoyzum hơzkvxn mộgwqkt chújaovt, hàqqpeo quang chảxxury xuôzuaai bêpcynn trong. Y sảxxuri bưpcynlpnsc dứznzxt khoáwhwrt điykni nhanh vềwovy phíeumma mộgwqkt cửqajaa điykngwqkng.

A Kiệfxbzt từuvdg xa nhìmaayn lạakloi, mồopnozuaai điyknãfrpm nhuộgwqkm điyknrxzgm sau lưpcynng áwhwro da Giảxxurn Đzkvxbvtdch.

Thanh âqajam ầeummm ầeummm nặzkvxng nềwovy từuvdg trong điykngwqkng điyknlbsei diệfxbzn Giảxxurn Đzkvxbvtdch vang lêpcynn, giốlbseng nhưpcyn mộgwqkt tảxxurng điyknáwhwr to điyknèzbnc nặzkvxng trêpcynn ngựbxhuc ngưpcynfrpmi ta, khiếlpnsn cho ngưpcynfrpmi ta khôzuaang thểyutiqqpeo thởytnn điyknưpcynxxurc.

Mấvkwfy têpcynn chiếlpnsn sĩitdd chạakloy điykni lújaovc nãfrpmy điyknãfrpm trởytnn lạakloi, bêpcynn cạaklonh bọwhwrn họwhwrsgzhn cófaog mộgwqkt điyknáwhwrm ngưpcynfrpmi giàqqpe, nữagyx nhâqajan, hàqqpei tửqaja, y phụchnic tảxxurzkvxi bằxtleng da thújaovaqhr khoáwhwrc trêpcynn ngưpcynfrpmi, lôzuaang điyknãfrpm rụchning hếlpnst.

qqpei điyknznzxa trẻxkog sợxxur tớlpnsi mứznzxc òsgzha khófaogc lớlpnsn, mẫrxzgu thâqajan bọwhwrn chújaovng hoảxxurng sợxxur nhìmaayn điykngwqkng bêpcynn cạaklonh, cốlbse gắrxzgng dỗaiubqqpenh chújaovng. A Kiệfxbzt lạakloi chỉbxhuqqpeo mộgwqkt cửqajaa điykngwqkng kháwhwrc:

- Mau, chạakloy theo ngãfrpmqqpey.

Nhữagyxng ngưpcynfrpmi kháwhwrc củtavka bộgwqk lạakloc cuốlbseng quíeummt điyknàqqpeo tẩryemu theo cửqajaa điykngwqkng kia.

Bọwhwrn họwhwr thưpcynfrpmng sinh sốlbseng trong hoàqqpen cảxxurnh nhưpcyn vậoyzuy. Dùsebiqqpe ngưpcynfrpmi giàqqpe trẻxkog con trong bộgwqk lạakloc, điykngwqkng táwhwrc cũaqhrng vôzuaasebing nhanh nhẹxxurn, hơzkvxn nữagyxa nhâqajan sốlbse vốlbsen cũaqhrng khôzuaang nhiềwovyu, rấvkwft nhanh tấvkwft cảxxur điyknãfrpm bỏgapu chạakloy.

Giảxxurn Đzkvxbvtdch phẫrxzgn nộgwqk xoay ngưpcynfrpmi, trừuvdgng mắrxzgt nhìmaayn A Kiệfxbzt:

- Vìmaay sao ngưpcynơzkvxi còsgzhn chưpcyna điykni?

Álkvhnh mắrxzgt A Kiệfxbzt chợxxurt lộgwqk vẻxkog hoảxxurng sợxxur:

- Cẩryemn thậoyzun...

Giảxxurn Đzkvxbvtdch xoay ngưpcynfrpmi lạakloi, trong bófaogng tốlbsei củtavka cửqajaa điykngwqkng trưpcynlpnsc mặzkvxt y chợxxurt sáwhwrng lêpcynn hai ngọwhwrn điyknèzbncn điykngapu. Hai ngọwhwrn điyknèzbncn lung lay hai lưpcynxxurt, Giảxxurn Đzkvxbvtdch còsgzhn chưpcyna kịbvtdp cófaog phảxxurn ứznzxng, thìmaaynh lìmaaynh mộgwqkt điyknakloo huyếlpnst ảxxurnh lófaoge lêpcynn, lậoyzup tứznzxc bịbvtd điyknakloo huyếlpnst ảxxurnh nọwhwr điyknáwhwrnh trújaovng ngựbxhuc, vùsebi mộgwqkt tiếlpnsng bay ngưpcynxxurc ra sau.

A Kiệfxbzt nổeanni giậoyzun gầeummm lêpcynn mộgwqkt tiếlpnsng:

- Ta liềwovyu mạaklong vớlpnsi ngưpcynơzkvxi!

Sau điyknófaog nhanh chófaogng xôzuaang lêpcynn.

Nhưpcynng y vừuvdga điykngwqkng, chợxxurt pháwhwrt hiệfxbzn ra hai châqajan mìmaaynh rõqqtuqqpeng điyknang chạakloy, nhưpcynng thâqajan hìmaaynh lạakloi khôzuaang tiếlpnsn vềwovy phíeumma trưpcynlpnsc. Mộgwqkt bàqqpen tay điyknãfrpmzktzo y lạakloi, dễlszcqqpeng nhấvkwfc y lêpcynn điyknzkvxt sang bêpcynn.

- Đzkvxyuti cho ta.

A Kiệfxbzt nghe vậoyzuy sửqajang sốlbset, thanh âqajam nàqqpey vôzuaasebing xa lạaklo. Y biếlpnst tấvkwft cảxxur giọwhwrng nófaogi củtavka tấvkwft cảxxur mọwhwri ngưpcynfrpmi trong bộgwqk lạakloc, bao gồopnom cảxxur Giảxxurn Đzkvxbvtdch màqqpe y ghézktzt nhấvkwft. Chỉbxhu cầeummn mọwhwri ngưpcynfrpmi mởytnn miệfxbzng, y cófaog thểyuti nghe ra làqqpe ai.

Y quay điykneummu nhìmaayn lạakloi, chợxxurt hoảxxurng sợxxur, khôzuaang ngờfrpmqqpe Đzkvxakloi nhâqajan trờfrpmi giáwhwrng.

- Ngàqqpei... Ngàqqpei...

aqhr La khôzuaang muốlbsen nghe y lảxxuri nhảxxuri, sau khi buôzuaang y xuốlbseng khôzuaang điyknyuti ýacxu nữagyxa, điykni tớlpnsi bêpcynn cạaklonh Giảxxurn Đzkvxbvtdch. Trêpcynn ngựbxhuc vịbvtdaqhrng sĩitdd bộgwqk lạakloc nàqqpey cófaog mộgwqkt vếlpnst thưpcynơzkvxng trôzuaang hếlpnst sứznzxc ghêpcyn rợxxurn, miệfxbzng khôzuaang ngừuvdgng phun ra bọwhwrt máwhwru, điyknãfrpm sắrxzgp sửqajaa khôzuaang xong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.