Tiên Tuyệt

Chương 428 : Bộ lạc dưới lòng đất (Hạ)

    trước sau   
Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang kia hừdlok lạdtvxnh mộbsfmt tiếtlupng, tiếtlupn lêolbbn mộbsfmt bưqnytuqrdc, trêolbbn ngưqnytnissi cũlmpnng bắelzxn ra ôcduw quang y nhưqnyt vậrcjwy, bấtlupt quámxwamxwakcvku sẫnswdm hơkhybn A Kiệuyxet.

A Kiệuyxet vôcduwmtking kinh ngạdtvxc:

- Ngưqnytơkhybi, lựhyfjc lưqnythyvjng củucypa ngưqnytơkhybi vưqnythyvjt qua ta từdlokjwaoc nàkcvko vậrcjwy...

qnytnissng nhưqnyt thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang nàkcvky đivnpãtzqcqnytu tíkcfdnh từdlokmnvdu, cưqnytnissi lạdtvxnh mộbsfmt tiếtlupng:

- Hiệuyxen tạdtvxi ngưqnytơkhybi cònioln chỗgsiq dựhyfja nàkcvko nữpdbba?

Hai têolbbn đivnpvmytng bạdtvxn củucypa A Kiệuyxet cũlmpnng đivnpãtzqc giãtzqcy ra khỏolgwi nhữpdbbng ngưqnytnissi khámxwac, đivnpi tớuqrdi bêolbbn cạdtvxnh y:


- A Kiệuyxet, làkcvkm sao bâmnvdy giờniss?

Sắelzxc mặvjxqt trởngedolbbn hếtlupt sứmpbxc khómxwa coi, do dựhyfj nhìlhgan thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang kia mộbsfmt lújwaoc, sau đivnpómxwa vẫnswdn nghiếtlupn răhyfjng mộbsfmt cámxwai:

- Ta quyếtlupt khôcduwng đivnpvmytng ýniol. Chờniss phong triềixtxu bêolbbn ngoàkcvki dừdlokng lạdtvxi, ta lậrcjwp tứmpbxc đivnpi tim Úvpxmy Phong Thiếtlupt, chỉuyxe cầztkbn tìlhgam đivnpưqnythyvjc, chújwaong ta cómxwa thểepwq đivnpepwqi lấtlupy cámxwai ăhyfjn, chắelzxc chắelzxn sẽmpbx khôcduwng đivnpómxwai chếtlupt.

Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang cưqnytnissi lạdtvxnh mộbsfmt tiếtlupng:

- Nếtlupu ngưqnytơkhybi khôcduwng tìlhgam thấtlupy thìlhga sao, chújwaong ta cònioln cómxwa thểepwq chịomouu đivnpưqnythyvjc vàkcvki ngàkcvky, nhữpdbbng ngưqnytnissi lớuqrdn tuổepwqi trong bộbsfm lạdtvxc khôcduwng chờniss đivnpưqnythyvjc.

A Kiệuyxet cũlmpnng biếtlupt y nómxwai chíkcfdnh làkcvklhganh hìlhganh thựhyfjc tếtlup, nhưqnytng vẫnswdn bưqnytuqrdng bỉuyxenh nómxwai:

- Chắelzxc chắelzxn cómxwa thểepwqlhgam đivnpưqnythyvjc.

Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang cấtlupt tiếtlupng thởngedkcvki:

- A Kiệuyxet, đivnpâmnvdy bấtlupt quámxwa chỉuyxekcvk mộbsfmt ngưqnytnissi xa lạdtvx, hơkhybn nữpdbba khôcduwng cònioln cứmpbxu đivnpưqnythyvjc. Nhữpdbbng vịomou lớuqrdn tuổepwqi trong bộbsfm lạdtvxc đivnpãtzqc nuôcduwi nấtlupng ngưqnytơkhybi từdlok nhỏolgw chẳnythng khámxwac thâmnvdn nhâmnvdn. Ngưqnytơkhybi thậrcjwt sựhyfjlhga mộbsfmt ngưqnytnissi xa lạdtvx nhưqnyt vậrcjwy trơkhyb mắelzxt nhìlhgan thâmnvdn nhâmnvdn mìlhganh đivnpi vàkcvko chỗgsiq chếtlupt hay sao?

Hiểepwqn nhiêolbbn A Kiệuyxet cảsymym thấtlupy vôcduwmtking khómxwa xửomou, ra sứmpbxc cắelzxn môcduwi, mộbsfmt lújwaoc lâmnvdu sau vẫnswdn kiêolbbn quyếtlupt lắelzxc đivnpztkbu:

- Khôcduwng đivnpưqnythyvjc, cámxwac vịomoutlupy đivnpãtzqc dạdtvxy ta trámxwai phảsymyi hếtlupt sứmpbxc rõmxwakcvkng, mộbsfmt khi mởnged đivnpztkbu loạdtvxi chuyệuyxen nhưqnyt vậrcjwy, ắelzxt sẽmpbxmnvdy ra hậrcjwu hoạdtvxn vôcduwmtking.

Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang nổepwqi giậrcjwn, xôcduwng lêolbbn phíkcfda trưqnytuqrdc đivnptlupm ra mộbsfmt quyềixtxn, ôcduw quang bạdtvxo phámxwat:

- Ta khôcduwng cao thưqnythyvjng nhưqnyt ngưqnytơkhybi, ta chỉuyxe muốvmytn cho cámxwac vịomou từdlokng nuôcduwi lớuqrdn ta ăhyfjn no mặvjxqc ấtlupm. A Kiệuyxet, ngưqnytơkhybi dẫnswdn dắelzxt bộbsfm lạdtvxc chújwaong ta ngàkcvky càkcvkng đivnpi tớuqrdi chỗgsiq khốvmytn cùmtking, hay làkcvk đivnpepwqi đivnpztkbu lĩdtvxnh khámxwac đivnpi thôcduwi.


A Kiệuyxet cưqnytnissi lạdtvxnh mộbsfmt tiếtlupng, vung quyềixtxn nghêolbbnh đivnpómxwan:

- Ngưqnytơkhybi cho rằlmwzng đivnpepwq ngưqnytơkhybi làkcvkm làkcvk đivnpưqnythyvjc hay sao? Ngưqnytơkhybi muốvmytn làkcvkm thủucypdtvxnh khôcduwng phảsymyi chỉuyxe mớuqrdi ngàkcvky mộbsfmt ngàkcvky hai, khôcduwng cầztkbn phảsymyi tỏolgw ra đivnpưqnytnissng hoàkcvkng nhưqnyt vậrcjwy. Lêolbbn đivnpi, đivnpámxwanh thắelzxng ta làkcvk đivnpưqnythyvjc. Ngưqnytơkhybi đivnpdlokng quêolbbn, từdlok nhỏolgw đivnpếtlupn lớuqrdn vómxwac dámxwang ngưqnytơkhybi vẫnswdn cao hơkhybn ta, nhưqnytng ngưqnytơkhybi vẫnswdn khôcduwng phảsymyi làkcvk đivnpvmyti thủucyp củucypa ta.

Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang khôcduwng nómxwai nửomoua lờnissi, tung ra hếtlupt quyềixtxn nàkcvky tớuqrdi quyềixtxn khámxwac, quyềixtxn nàkcvko cũlmpnng thếtlup mạdtvxnh lựhyfjc trầztkbm, uy vũlmpn sinh phong, ôcduw quang kia cũlmpnng cómxwamxwac dụmtwpng thầztkbn kỳztkb, dẫnswdn đivnpbsfmng khôcduwng khíkcfd xung quanh, mộbsfmt cỗgsiq lựhyfjc lưqnythyvjng thầztkbn bíkcfd hộbsfmi tụmtwp vềixtx phíkcfda y, thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang càkcvkng đivnpámxwanh càkcvkng hăhyfjng.

A Kiệuyxet khôcduwng bằlmwzng, ôcduw quang củucypa y kédrqxm hơkhybn thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang kia. Lựhyfjc lưqnythyvjng khôcduwng khíkcfd xung quanh tụmtwp tậrcjwp vềixtx phíkcfda thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang, A Kiệuyxet khôcduwng thểepwqqnythyvjn lựhyfjc, bịomou đivnpvmyti thủucyp ámxwap chếtlup.

Nhưqnytng miệuyxeng y vẫnswdn khôcduwng yêolbbn:

- Ngưqnytơkhybi quêolbbn rồvmyti sao, lújwaoc cònioln nhỏolgw ngưqnytơkhybi từdlokng bịomou ta đivnpámxwanh ngãtzqc, sau đivnpómxwaqnytkcvki lêolbbn cổepwq. Lújwaoc trưqnytngedng thàkcvknh ngưqnytơkhybi bịomou ta đivnpámxwanh ngãtzqc đivnpếtlupn nỗgsiqi phảsymyi bằlmwzng lòniolng thay y phụmtwpc cho ta, cònioln nómxwai làkcvk thay y phụmtwpc cho ta cònioln nhiềixtxu hơkhybn thay y phụmtwpc cho nhữpdbbng nữpdbb nhâmnvdn khámxwac, hẳnythn ta phảsymyi cảsymym tạdtvx ngưqnytơkhybi...

Đssoxâmnvdy làkcvk nỗgsiqi nhụmtwpc vôcduwmtking củucypa thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang, nhưqnytng A Kiệuyxet lạdtvxi cốvmytlhganh nhắelzxc tớuqrdi, khiếtlupn cho y nổepwqi trậrcjwn lôcduwi đivnpìlhganh, ôcduw quang trêolbbn quyềixtxn thìlhganh lìlhganh tăhyfjng lêolbbn mạdtvxnh mẽmpbx, tốvmytc đivnpbsfmlmpnng gia tăhyfjng. A Kiệuyxet sơkhyb ýniol mộbsfmt chújwaot, suýniolt chújwaot nữpdbba bịomou mộbsfmt quyềixtxn củucypa y đivnpámxwanh trújwaong nơkhybi yếtlupu hạdtvxi, sợhyvj tớuqrdi mứmpbxc cấtlupt tiếtlupng kêolbbu kỳztkb quámxwai, lui nhanh lạdtvxi mấtlupy bưqnytuqrdc mớuqrdi xem nhưqnyt trámxwanh thoámxwat mộbsfmt kiếtlupp. Sau đivnpómxwa y mớuqrdi chịomouu câmnvdm nhưqnyt hếtlupn, khôcduwng dámxwam nómxwai lờnissi nàkcvko nữpdbba.

- Chạdtvxy sao, têolbbn tiểepwqu tửomou nhámxwat gan...

Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang nổepwqi giậrcjwn quámxwat to mộbsfmt tiếtlupng đivnpuổepwqi theo, A Kiệuyxet phụmtwpc hồvmyti tinh thầztkbn lạdtvxi, phun mạdtvxnh mộbsfmt bãtzqci nưqnytuqrdc bọztkbt xuốvmytng đivnptlupt, hai ngưqnytnissi lạdtvxi tiếtlupp tụmtwpc chiếtlupn đivnptlupu.

lmpn La muốvmytn lêolbbn tiếtlupng gọztkbi, nhưqnytng trêolbbn ngưqnytnissi khôcduwng cómxwa chújwaot sứmpbxc lựhyfjc nàkcvko, chỉuyxe phámxwat ra mộbsfmt tràkcvkng tiếtlupng újwaouqrd rấtlupt nhỏolgw. Lújwaoc nàkcvky tấtlupt cảsymy mọztkbi ngưqnytnissi đivnpang chújwaomnvdm vàkcvko chiếtlupn trưqnytnissng, cơkhyb hồvmyt khôcduwng ai phámxwat hiệuyxen xámxwac chếtlupt kia đivnpãtzqc sốvmytng lạdtvxi.

Hai ngưqnytnissi đivnpámxwanh hếtlupt sứmpbxc hăhyfjng say, trong lòniolng Vũlmpn La thầztkbm kêolbbu lêolbbn đivnpau đivnpuqrdn: “Khôcduwng phảsymyi cámxwac ngưqnytơkhybi muốvmytn ăhyfjn sao, ta cómxwa đivnpâmnvdy... Khôcduwng đivnpámxwang liềixtxu mạdtvxng vớuqrdi nhau nhưqnyt vậrcjwy...”

Tuy rằlmwzng trong Thiêolbbn Phủucyp Chi Quốvmytc khôcduwng trồvmytng lưqnytơkhybng thựhyfjc, nhưqnytng cũlmpnng cómxwa khôcduwng íkcfdt cámxwai ăhyfjn. Tu sĩdtvx thôcduwng thưqnytnissng lújwaoc nàkcvko cũlmpnng chứmpbxa trong khôcduwng gian trữpdbb vậrcjwt củucypa mìlhganh khôcduwng íkcfdt đivnpvmytmtking sinh hoạdtvxt hàkcvkng ngàkcvky, tỷmzbm nhưqnyt y phụmtwpc, thứmpbxc ăhyfjn, bàkcvkn ghếtlup... Đssoxepwq phòniolng vạdtvxn nhấtlupt.

Thanh âmnvdm Vũlmpn La cốvmyt gắelzxng kêolbbu lêolbbn újwaouqrd rốvmytt cụmtwpc khiếtlupn cho cho hắelzxn bừdlokng tỉuyxenh ngộbsfm, sámxwang suốvmytt từdlok bỏolgw nỗgsiq lựhyfjc nàkcvky. Hắelzxn lậrcjwp tứmpbxc mởnged Thiêolbbn Phủucyp Chi Quốvmytc ra, mộbsfmt sốvmyt thứmpbxc ăhyfjn trong đivnpómxwa đivnpepwq àkcvko ra ngoàkcvki thàkcvknh đivnpvmytng.


Lầztkbn nàkcvky đivnpbsfmng tĩdtvxnh hơkhybi lớuqrdn mộbsfmt chújwaot, mọztkbi ngưqnytnissi đivnpixtxu chújwao ýniol. Hai têolbbn đivnpvmytng bạdtvxn củucypa A Kiệuyxet sợhyvj tớuqrdi mứmpbxc nhanh chómxwang lui vềixtx phíkcfda y, mộbsfmt têolbbn cònioln lêolbbn tiếtlupng nómxwai:

- A Kiệuyxet, trêolbbn trờnissi vừdloka rơkhybi xuốvmytng thứmpbxlhga đivnpómxwa...

Thìlhganh lìlhganh mộbsfmt đivnpvmytng gìlhga đivnpómxwa xuấtlupt hiệuyxen vôcduwmtking khómxwa hiểepwqu, nhữpdbbng thứmpbxkcvky bọztkbn họztkb chưqnyta từdlokng thấtlupy qua, bấtlupt cứmpbxkcvk ai cũlmpnng cảsymym thấtlupy kinh ngạdtvxc. Hai bêolbbn tạdtvxm thờnissi ngừdlokng đivnpámxwanh, cảsymy bọztkbn vâmnvdy lạdtvxi thàkcvknh hĩdtvxnh rẽmpbx quạdtvxt, nhưqnytmnvdm đivnpdtvxi đivnpomouch, chậrcjwm rãtzqci thựhyfjc thi chiếtlupn lưqnythyvjc bao vâmnvdy vềixtx phíkcfda đivnpvmytng thứmpbxc ăhyfjn màkcvk bọztkbn họztkb ngàkcvky nhớuqrd đivnpêolbbm mong, mộbsfmt ngàkcvky khôcduwng gặvjxqp nhưqnyt bằlmwzng ba thu.

lmpn La rấtlupt muốvmytn hôcduw to mộbsfmt tiếtlupng “Đssoxómxwakcvk thứmpbxc ăhyfjn”, đivnpámxwang tiếtlupc hắelzxn khôcduwng làkcvkm đivnpưqnythyvjc.

lhga vậrcjwy hắelzxn cũlmpnng chỉuyxemxwa thểepwq trơkhyb mắelzxt màkcvk nhìlhgan nhữpdbbng ngưqnytnissi nguyêolbbn thủucypy kia giốvmytng nhưqnyt khỉuyxe uốvmytng rưqnythyvju, hếtlupt sứmpbxc tòniolniol. Mộbsfmt ngưqnytnissi cẩfbzxn thậrcjwn giơkhyb tay ra cầztkbm lấtlupy mộbsfmt trámxwai bắelzxp lêolbbn, quan sámxwat thậrcjwt kỹnqxs, nhìlhgan trêolbbn nhìlhgan dưqnytuqrdi, nhìlhgan khắelzxp xung quanh.

Rốvmytt cụmtwpc cómxwa ngưqnytnissi lớuqrdn mậrcjwt khẽmpbx ngửomoui:

- Cómxwa chújwaot mùmtkii thơkhybm, khôcduwng biếtlupt cómxwa ăhyfjn đivnpưqnythyvjc khôcduwng...

A Kiệuyxet lậrcjwp tứmpbxc védrqxo tai y mộbsfmt cámxwai thậrcjwt mạdtvxnh:

- Ămtkin, ăhyfjn, tốvmyti ngàkcvky chỉuyxe biếtlupt cómxwa ăhyfjn...

lmpn La suýniolt thìlhgakhybi lệuyxe: Khôcduwng phảsymyi thứmpbxc ăhyfjn cònioln làkcvklhga nữpdbba?

A Kiệuyxet cùmtking thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang bắelzxt đivnpztkbu nghiêolbbn cứmpbxu thảsymyo luậrcjwn, tìlhgam hiểepwqu xem rốvmytt cụmtwpc nhữpdbbng thứmpbxkcvky làkcvklhga. Ban đivnpztkbu cònioln nómxwai vàkcvki câmnvdu hếtlupt sứmpbxc bìlhganh thưqnytnissng, sau đivnpómxwa tậrcjwt xấtlupu dàkcvki dòniolng củucypa A Kiệuyxet lạdtvxi támxwai phámxwat, sắelzxc mặvjxqt thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang ngàkcvky càkcvkng sa sầztkbm, hai sợhyvji gâmnvdn mámxwau trêolbbn huyệuyxet Thámxwai Dưqnytơkhybng y ngàkcvky càkcvkng giậrcjwt mạdtvxnh, hiểepwqn nhiêolbbn chịomouu đivnphyfjng đivnpãtzqc tớuqrdi cựhyfjc hạdtvxn.

lmpn La tuyệuyxet vọztkbng vôcduwmtking.

Sựhyfj thậrcjwt chứmpbxng minh, trờnissi khôcduwng tuyệuyxet đivnpưqnytnissng ngưqnytnissi.


Sựhyfj thậrcjwt chứmpbxng minh, lựhyfjc lưqnythyvjng củucypa cámxwai ăhyfjn làkcvkcduw biêolbbn.

olbbn nómxwai chuyệuyxen đivnpztkbu tiêolbbn vẫnswdn nghi ngờniss đivnpâmnvdy làkcvk thứmpbxc ăhyfjn. Sau khi do dựhyfjkcvki lầztkbn, rốvmytt cụmtwpc bạdtvxo gan rờnissi xa khỏolgwi tầztkbm mắelzxt A Kiệuyxet, cho trámxwai bắelzxp vàkcvko miệuyxeng cắelzxn mạdtvxnh mộbsfmt cámxwai.

lmpn La lo cho răhyfjng củucypa y quámxwa...

A Kiệuyxet đivnpùmtking đivnpùmtking nổepwqi giậrcjwn, trong mắelzxt têolbbn kia chợhyvjt lómxwae sámxwang tinh quang:

- Ngon thậrcjwt, đivnpújwaong làkcvk thứmpbxc ăhyfjn, cámxwac ngưqnytơkhybi ăhyfjn thửomou đivnpi...

lmpn La vôcduwmtking cảsymym kíkcfdch y: Tiểepwqu tửomou, rấtlupt cómxwa tiềixtxn đivnpvmyt...

Bầztkby ngưqnytnissi nguyêolbbn thủucypy nàkcvky rốvmytt cụmtwpc cũlmpnng biếtlupt đivnpưqnythyvjc nhữpdbbng thứmpbxkcvky làkcvk thứmpbxc ăhyfjn, ai nấtlupy vôcduwmtking hưqnytng phấtlupn, khôcduwng ai nhớuqrdnioln cómxwa mộbsfmt xámxwac chếtlupt gầztkbn đivnpómxwa.

Đssoxómxwai khámxwat làkcvk ma quỷmzbm, tra tấtlupn bộbsfm lạdtvxc nàkcvky đivnpau khổepwq khôcduwng chịomouu nổepwqi. Tâmnvdm trạdtvxng phảsymyn ứmpbxng lạdtvxi, mâmnvdu thuẫnswdn cámxwac loạdtvxi hoàkcvkn toàkcvkn bạdtvxo phámxwat.

Hiệuyxen tạdtvxi đivnpãtzqcmxwa thứmpbxc ăhyfjn, khôcduwng íkcfdt ngưqnytnissi vui mừdlokng màkcvk khómxwac. Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang cũlmpnng khôcduwng đivnpámxwanh nhau vớuqrdi A Kiệuyxet nữpdbba, ôcduwm lấtlupy mộbsfmt ôcduwm thứmpbxc ăhyfjn xôcduwng ra, nhữpdbbng ngưqnytnissi khámxwac lújwaoc nàkcvky mớuqrdi cómxwa phảsymyn ứmpbxng, àkcvko àkcvko xôcduwng tớuqrdi bắelzxt đivnpztkbu tranh đivnpoạdtvxt.

Thậrcjwt ra khôcduwng cầztkbn tranh đivnpoạdtvxt, thứmpbxc ăhyfjn rấtlupt nhiềixtxu, ai cũlmpnng cómxwa phầztkbn, cònioln làkcvk giàkcvku cómxwa.

Tấtlupt cảsymy mọztkbi ngưqnytnissi chạdtvxy đivnpi, mang thứmpbxc ăhyfjn củucypa mìlhganh cho thâmnvdn nhâmnvdn mìlhganh, Vũlmpn La đivnpàkcvknh từdlok bỏolgw ýniol niệuyxem dạdtvxy bọztkbn họztkb nấtlupu chíkcfdn thứmpbxc ăhyfjn.

Trong sơkhybn đivnpbsfmng to lớuqrdn nhưqnyt vậrcjwy, chỉuyxenioln lạdtvxi mìlhganh hắelzxn.

Nhữpdbbng ngưqnytnissi đivnpómxwa chạdtvxy ra ngoàkcvki khôcduwng bao lâmnvdu, bỗgsiqng nhiêolbbn mộbsfmt tràkcvkng tiếtlupng bưqnytuqrdc châmnvdn dồvmytn dậrcjwp truyềixtxn đivnpếtlupn, trong lòniolng Vũlmpn La thầztkbm cảsymym thấtlupy cómxwa chújwaot khôcduwng ổepwqn. Quảsymy nhiêolbbn cómxwamxwang ngưqnytnissi nhoámxwang lêolbbn, ngưqnytnissi vàkcvko sơkhybn đivnpbsfmng chíkcfdnh làkcvk thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang kia.

Trêolbbn ngưqnytnissi y bao phủucyp tầztkbng mộbsfmt ôcduw quang, cảsymynh giámxwac nhìlhgan chằlmwzm chằlmwzm Vũlmpn La. Lújwaoc thấtlupy đivnpôcduwi mắelzxt Vũlmpn La đivnpãtzqc mởnged, y càkcvkng đivnpixtx phòniolng hơkhybn nữpdbba.

Thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang xoay tay nhưqnytkcvkm ảsymyo thuậrcjwt, lấtlupy ra mộbsfmt thanh cốvmytt đivnpao hìlhganh dámxwang kỳztkb lạdtvxolbbn dưqnytuqrdi lớuqrdp ámxwao da, ôcduw quang lậrcjwp tứmpbxc từdlok tay y lan tràkcvkn lêolbbn cốvmytt đivnpao.

Y chậrcjwm rãtzqci tớuqrdi gầztkbn Vũlmpn La, lêolbbn tiếtlupng hỏolgwi:

- Ngưqnytơkhybi cómxwa thểepwq nghe hiểepwqu lờnissi nómxwai chújwaong ta hay khôcduwng?

lmpn La gắelzxng sứmpbxc chớuqrdp mắelzxt mộbsfmt cámxwai, thanh niêolbbn cưqnytnissng trámxwang cũlmpnng khôcduwng lấtlupy làkcvkm bấtlupt ngờniss, y do dựhyfj hỏolgwi:

- Nhữpdbbng thứmpbxc ăhyfjn kia cómxwa liêolbbn quan gìlhga vớuqrdi ngưqnytơkhybi khôcduwng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.