Tiên Tuyệt

Chương 427-2 : Bộ lạc dưới lòng đất (Trung)

    trước sau   
Vừusyoa rồobbmi Vũobbm La đethdkxwum chìfgzam trong vui mừusyong đethdnftvn dạaoudi, khôltkwng kịcwfgp quan sáfgzat kỹultg, lúmykac nàsimpy chỉwqvleausng thầxwaan thứolebc đethduigko qua lậolebp tứolebc biếlvxvt đethdưvxmeboayc, đethdplwong cấqfgtp vàsimp thuộcdsrc tísptanh củmykaa cỗqinc lựcdsrc lưvxmeboayng nàsimpy khôltkwng kéhimtm gìfgzagamzng lưvxmeboayng khôltkwng gian bênftvn ngoàsimpi.

Tuy rằzhjcng thuộcdsrc tísptanh cấqfgtp bậolebc rấqfgtt cao, nhưvxmeng khôltkwng cókxwu thuộcdsrc tísptanh gìfgza cốijyt đethdcwfgnh, nókxwui cáfgzach kháfgzac chỉwqvlsimpgamzng lưvxmeboayng thuầxwaan túmykay, Linh Long cókxwu thểjjby nuốijytt lấqfgty.

obbm La đethdiểjjbym ra mộcdsrt chỉwqvl, tia năgamzng lưvxmeboayng kia từusyo đethdxwaau ngókxwun tay bay ra, bênftvn trong Minh Đijytưvxmelvxvng Cung lậolebp tứolebc linh quang tràsimpn ngậolebp, sáfgzang chókxwui xinh đethdqfqvp, giốijytng nhưvxmeltkwng trốijytng xòqfqve đethdltkwi, bảuigky màsimpu rựcdsrc rỡjjby.

Linh Long ngâipztm nga mộcdsrt tiếlvxvng vui mừusyong, từusyo Long Cung trênftvn Băgamzng Sơqfgtn bay xuốijytng, nuốijytt chửqgxkng tia năgamzng lưvxmeboayng kia vàsimpo trong bụnhtvng. Sau đethdókxwu lạaoudi bay mộcdsrt vòqfqvng quanh Vũobbm La vôltkweausng thâipztn thiếlvxvt, mớeausi quay lạaoudi Long Cung khoanh tròqfqvn mộcdsrt vòqfqvng, nằzhjcm nhắkxwum mắkxwut tiênftvu hókxwua.

eaus rằzhjcng tia năgamzng lưvxmeboayng kia đethdi vàsimpo trong bụnhtvng Linh Long, nhưvxmeng hàsimpo quang vẫmkqin còqfqvn bắkxwun ra bốijytn phísptaa, chiếlvxvu thâipztn thểjjby Linh Long thàsimpnh trạaoudng tháfgzai nửqgxka trong suốijytt. Cókxwu thểjjbyqfgt hồobbm thấqfgty đethdưvxmeboayc, năgamzng lưvxmeboayng kia đethdang chậolebm rãijyti thăgamzng hoa trong bụnhtvng, chuyểjjbyn hókxwua thàsimpnh lựcdsrc lưvxmeboayng củmykaa bảuigkn thâipztn Linh Long.

obbm La lẳplwong lặpazwng chờlvxv, nếlvxvu hắkxwun còqfqvn cókxwu quyềltkwn khốijytng chếlvxv thâipztn thểjjby, vậoleby còqfqvn cókxwu thểjjby vậolebn chuyểjjbyn Cửqgxku Long Thôltkwn Nhậolebt giúmykap đethdjjby Linh Long, hiệsptan tạaoudi chỉwqvlkxwuvxmeeausc ngồobbmi chờlvxv.


Cỗqincgamzng lưvxmeboayng kia hếlvxvt sứolebc tinh thuầxwaan, tuy rằzhjcng thuộcdsrc tísptanh cấqfgtp bậolebc rấqfgtt cao, nhưvxmeng cũobbmng khôltkwng cókxwu tiênftvu phíspta quáfgza nhiềltkwu thờlvxvi gian củmykaa Linh Long. Mắkxwut thấqfgty cỗqincgamzng lưvxmeboayng kia hókxwua thàsimpnh từusyong tia sáfgzang rấqfgtt nhỏcdsr nhưvxmeng cókxwu thểjjby thấqfgty đethdưvxmeboayc bằzhjcng mắkxwut thưvxmelvxvng, dung nhậolebp vàsimpo thâipztn thểjjby Linh Long, Vũobbm La hếlvxvt sứolebc hâipztn hoan, nhưvxmeng khôltkwng ngờlvxv lạaoudi xảuigky ra biếlvxvn cốijyt.

Mộcdsrt cỗqincvxmeơqfgtng mùeaussimpy đethdpazwc từusyovxmeeausi châipztn băgamzng sơqfgtn dâipztng lênftvn, mặpazwc cho Vũobbm La ngăgamzn cảuigkn thếlvxvsimpo cũobbmng khôltkwng hiệsptau quảuigk. Rấqfgtt nhanh sưvxmeơqfgtng mùeaussimpy đethdpazwc đethdãijyt tràsimpn ngậolebp toàsimpn bộcdsrgamzng sơqfgtn, bao trùeausm cảuigk Long Cung trênftvn băgamzng sơqfgtn.

obbm La vỗqinc đethdxwaau, bậolebt cưvxmelvxvi khanh kháfgzach:

- Quảuigk nhiênftvn quáfgza quan tâipztm sẽjrbd bịcwfg loạaoudn, đethdâipzty làsimp chuyệsptan tốijytt...

Trong Minh Đijytưvxmelvxvng Cung vang lênftvn mộcdsrt tràsimpng tiếlvxvng ầxwaam ầxwaam nặpazwng nềltkw nhưvxme tiếlvxvng sấqfgtm, mâipzty trênftvn khôltkwng quay cuồobbmng, nhưvxmeqfgtn hồobbmng thủmykay che kísptan bầxwaau trờlvxvi.

Từusyong cụnhtvm quang vâipztn tụnhtv tậolebp trênftvn băgamzng sơqfgtn, đethdiệsptan quang khôltkwng ngừusyong chớeausp đethdcdsrng bênftvn trong tầxwaang mâipzty màsimpu xanh nhạaoudt.

Nhữjogpng tia đethdiệsptan nhỏcdsr hộcdsri tụnhtvsimpy đethdpazwc, dưvxmelvxvng nhưvxme đethdang cốijyt gắkxwung tísptach tụnhtv từusyong chúmykat lựcdsrc lưvxmeboayng.

Rốijytt cụnhtvc tầxwaang mâipzty đethdãijytsimpy tớeausi cựcdsrc đethdiểjjbym, bụnhtvng nókxwu gầxwaan nhưvxme tiếlvxvp xúmykac vớeausi sưvxmeơqfgtng mùeaus trênftvn băgamzng sơqfgtn. Thìfgzanh lìfgzanh mộcdsrt tia chớeausp màsimpu lam rấqfgtt to đethdáfgzanh xuốijytng ầxwaam mộcdsrt tiếlvxvng, xuyênftvn qua sưvxmeơqfgtng mùeaussimpy đethdpazwc, đethdáfgzanh trúmykang băgamzng sơqfgtn.

Mộcdsrt tiếlvxvng long ngâipztm rấqfgtt to vang lênftvn, âipztm ba nháfgzay mắkxwut dọrrjun sạaoudch sưvxmeơqfgtng mùeaussimpy đethdpazwc cùeausng quang vâipztn, mộcdsrt lầxwaan nữjogpa mộcdsrt cung đethdiệsptan vôltkweausng rộcdsrng lớeausn hiệsptan ra trênftvn đethdwqvlnh băgamzng sơqfgtn.

Trưvxmeeausc kia Long Cung nàsimpy chỉwqvlsimpsimpm đethdqfqvp cho băgamzng sơqfgtn, màsimp hiệsptan tạaoudi băgamzng sơqfgtn bấqfgtt quáfgza chỉwqvlsimp phụnhtv trợboay cho Long Cung.

Tia năgamzng lưvxmeboayng quýyenk giáfgza kia đethdãijyt giúmykap cho Linh Long tăgamzng lênftvn mộcdsrt bậolebc, Cửqgxku Long Thôltkwn Nhậolebt từusyo Long Cung trung cấqfgtp tiếlvxvn vàsimpo cảuigknh giớeausi Long Cung cao cấqfgtp.

Cảuigknh giớeausi Cửqgxku Long Thôltkwn Nhậolebt đethdãijyt dừusyong lạaoudi ởhimt Long Cung trung cấqfgtp rấqfgtt lâipztu. Lúmykac Vũobbm La ởhimt Tịcwfgch Diệsptat đethduigko, nhờlvxvkxwu linh lựcdsrc hệspta Thủmykay sung túmykac ởhimt đethdókxwu, đethdãijytqfgt hồobbmkxwu dấqfgtu hiệsptau đethdcdsrt pháfgza. Hiệsptan tạaoudi nhờlvxv tia năgamzng lưvxmeboayng nàsimpy cókxwu cấqfgtp bậolebc thuộcdsrc tísptanh cao, rốijytt cụnhtvc đethdãijyt pháfgza quan.

Linh Long thăgamzng cấqfgtp hếlvxvt sứolebc vui mừusyong, bay xung quanh băgamzng sơqfgtn vàsimpi vòqfqvng, dưvxmelvxvng nhưvxme rấqfgtt hàsimpi lòqfqvng vớeausi nhàsimp mớeausi củmykaa mìfgzanh. Sau đethdókxwu khôltkwng cầxwaan Vũobbm La dặpazwn dòqfqv, bay ra khỏcdsri Minh Đijytưvxmelvxvng Cung.


Miệsptang rồobbmng háfgza to, nhắkxwum vàsimpo năgamzng lưvxmeboayng khôltkwng gian đethdang phong tỏcdsra Minh Đijytưvxmelvxvng Cung húmykat mạaoudnh mộcdsrt cáfgzai.

Khôltkwng gian hìfgzanh thàsimpnh mộcdsrt cơqfgtn trốijytt xoáfgzay kỳuvuq diệsptau, bênftvn trong cơqfgtn trốijytt xoáfgzay nàsimpy làsimp từusyong tia ngâipztn quang nhỏcdsr nhưvxmeqfgt tạaoudo thàsimpnh đethdưvxmelvxvng thẳplwong, sau đethdókxwu xoay cùeausng cơqfgtn trốijytt xoáfgzay trởhimt thàsimpnh uốijytn khúmykac, chậolebm rãijyti rókxwut vàsimpo miệsptang Linh Long.

Phong tỏcdsra Minh Đijytưvxmelvxvng Cung đethdãijyt bịcwfg pháfgza giảuigki hoàsimpn toàsimpn, Linh Long vẫmkqin khôltkwng bỏcdsr qua, đethdang hoàsimpnh hàsimpnh pháfgza pháfgzach năgamzng lưvxmeboayng khôltkwng gian. Tấqfgtt cảuigk đethdltkwu bịcwfg lựcdsrc húmykat hùeausng mạaoudnh củmykaa nókxwumykat dầxwaan vàsimpo miệsptang.

Diệsptat hếlvxvt năgamzng lưvxmeboayng khôltkwng gian, Vũobbm La cảuigkm thấqfgty nguyênftvn hồobbmn thảuigk lỏcdsrng, thầxwaan thứolebc hoàsimpn toàsimpn trởhimt vềltkw thâipztn thểjjby.

- Tiểjjbyu tửqgxksimpy đethdãijyt chếlvxvt, đethdem chôltkwn cũobbmng làsimpijytng phíspta, thôltkwi thìfgza chúmykang ta ăgamzn hắkxwun đethdi!

obbm La sợboay tớeausi mứolebc toàsimpn thâipztn lôltkwng tókxwuc dựcdsrng ngưvxmeboayc, đethdâipzty làsimpfgzanh huốijytng gìfgza vậoleby, muốijytn ăgamzn thịcwfgt mìfgzanh sao? Bấqfgtt kểjjby ai vừusyoa tỉwqvlnh lạaoudi đethdãijyt nghe đethdưvxmeboayc nhữjogpng lờlvxvi nàsimpy, ắkxwut cũobbmng khiếlvxvp sợboay kinh hoàsimpng.

fgzanh trạaoudng thâipztn thểjjby hắkxwun hiệsptan tạaoudi khôltkwng tốijytt, năgamzng lưvxmeboayng khôltkwng gian cuồobbmng bạaoudo quảuigk thậolebt khôltkwng kháfgzach sáfgzao cùeausng thâipztn thểjjby hắkxwun, tàsimpn pháfgza thâipztn thểjjby hắkxwun tan hoang. Kinh mạaoudch đethdolebt đethdoạaoudn, huyệsptat đethdaoudo trênftvn ngưvxmelvxvi khôltkwng cáfgzai nàsimpo còqfqvn nguyênftvn vẹqfqvn, nộcdsri tạaoudng trọrrjung thưvxmeơqfgtng, huyếlvxvt quảuigkn, cơqfgt bắkxwup đethdxwaay vếlvxvt thưvxmeơqfgtng, xưvxmeơqfgtng gãijyty mấqfgty nơqfgti, hầxwaau nhưvxme nhữjogpng gìfgzakxwu thểjjby bịcwfg thưvxmeơqfgtng đethdltkwu bịcwfg thưvxmeơqfgtng.

Hắkxwun khókxwu nhọrrjuc mởhimt mắkxwut ra, cũobbmng may áfgzanh sáfgzang nơqfgti nàsimpy khôltkwng quáfgza mạaoudnh mẽjrbd, rấqfgtt dễbztesimpng thísptach ứolebng. Đijytâipzty làsimp mộcdsrt sơqfgtn đethdcdsrng rấqfgtt lớeausn, nhìfgzan từusyo chỗqinc hắkxwun nằzhjcm lênftvn tớeausi nókxwuc đethdcdsrng, chiềltkwu cao cókxwu chừusyong mưvxmelvxvi trưvxmeboayng, cókxwu mộcdsrt câipzty cộcdsrt đethdáfgza thiênftvn nhiênftvn rấqfgtt lớeausn, hai đethdxwaau lớeausn ởhimt giữjogpa nhỏcdsr, chốijytng đethdjjby cảuigkqfgtn đethdcdsrng.

nftvn cạaoudnh cókxwu áfgzanh lửqgxka lókxwue ra, váfgzach đethdcdsrng cókxwusimpu nâipztu đethdcdsr. Cókxwu mộcdsrt ísptat tinh thểjjby khôltkwng biếlvxvt tênftvn khảuigkm trênftvn đethdókxwu, thỉwqvlnh thoảuigkng lókxwue sáfgzang lênftvn trong áfgzanh lửqgxka bậolebp bùeausng.

nftvn cạaoudnh dưvxmelvxvng nhưvxmekxwu khôltkwng ísptat ngưvxmelvxvi đethdang tranh cãijyti, đethdltkwsimpi tranh cãijyti củmykaa bọrrjun họrrjusimpnftvn xửqgxkyenkfgzanh thếlvxvsimpo. Đijytltkw nghịcwfg muốijytn ăgamzn mìfgzanh lúmykac nãijyty hiểjjbyn nhiênftvn làsimp đethdpazwc sắkxwuc nhấqfgtt, nhưvxmeng ngưvxmelvxvi ủmykang hộcdsrobbmng khôltkwng nhiềltkwu.

Bấqfgtt quáfgzaobbm La nghe xong lậolebp tứolebc vui khôltkwng nổpazwi, bởhimti vìfgza tuy rằzhjcng ýyenk kiếlvxvn ấqfgty khôltkwng đethdưvxmeboayc

Hoan nghênftvnh, nhưvxmeng hiệsptan tạaoudi bọrrjun họrrju lạaoudi hoan nghênftvnh mộcdsrt biệsptan pháfgzap chiếlvxvt trung kháfgzac: Dùeaus sao cũobbmng làsimp chúmykang ta cứolebu vềltkw, nếlvxvu mìfgzanh ăgamzn thịcwfgt cũobbmng hơqfgti khókxwu coi mộcdsrt chúmykat, chôltkwn đethdi thìfgza thậolebt sựcdsrijytng phíspta, khôltkwng bằzhjcng trao đethdpazwi vớeausi bộcdsr lạaoudc kháfgzac lấqfgty mộcdsrt ísptat thứolebc ăgamzn.

Ýruqj kiếlvxvn nàsimpy đethdãijyt trởhimt thàsimpnh chủmyka yếlvxvu. Tuy rằzhjcng làsimp mộcdsrt xáfgzac ngưvxmelvxvi, tốijytt xấqfgtu cũobbmng làsimp thịcwfgt đethdjjby ăgamzn, cho nênftvn đethdưvxmeboayc hoan nghênftvnh nhiệsptat liệsptat.


obbm La chuyểjjbyn đethdcdsrng đethdxwaau mìfgzanh hếlvxvt sứolebc gian nan. Bênftvn tráfgzai hắkxwun, trênftvn mộcdsrt bãijyti loạaoudn thạaoudch cókxwuvxmelvxvi mấqfgty ngưvxmelvxvi đethdang ngồobbmi. Giữjogpa nhữjogpng ngưvxmelvxvi nàsimpy cókxwusimpi khốijyti tinh thạaoudch đethdang cháfgzay bừusyong bừusyong.

Bọrrjun họrrju đethdltkwu mặpazwc y phụnhtvc may bằzhjcng da lôltkwng nhìfgzan qua quảuigk thậolebt khôltkwng giàsimpu cókxwu, khókxwu tráfgzach ngay cảuigk mộcdsrt xáfgzac ngưvxmelvxvi cũobbmng muốijytn tậolebn dụnhtvng.

- Khôltkwng đethdưvxmeboayc!

Mộcdsrt ngưvxmelvxvi trong đethdókxwu đethdcdsrt nhiênftvn đethdolebng dậoleby:

- Làsimp chúmykang ta cứolebu vềltkw, hơqfgtn nữjogpa hắkxwun vẫmkqin còqfqvn thởhimt, khôltkwng thểjjbysimpn nhẫmkqin nhưvxme vậoleby!

Nếlvxvu nhưvxme lờlvxvi nókxwui cókxwu khíspta pháfgzach chéhimtm đethdinh chặpazwt sắkxwut, đethdưvxmeơqfgtng nhiênftvn sẽjrbd khiếlvxvn cho khôltkwng ísptat ngưvxmelvxvi hưvxmehimtng ứolebng vàsimpltkwn trọrrjung. Nhưvxmeng nếlvxvu nókxwui tiếlvxvp sẽjrbd trởhimt thàsimpnh dàsimpi dòqfqvng lảuigki nhảuigki...

-... Cáfgzac ngưvxmeơqfgti ai nấqfgty tầxwaam nhìfgzan hạaoudn hẹqfqvp, mộcdsrt khi bắkxwut đethdxwaau chuyệsptan nàsimpy, tấqfgtt cảuigk mọrrjui ngưvxmelvxvi bắkxwut đethdxwaau ăgamzn thịcwfgt ngưvxmelvxvi, nhữjogpng bộcdsr lạaoudc kháfgzac nhấqfgtt đethdcwfgnh sẽjrbd tớeausi bắkxwut ngưvxmelvxvi củmykaa chúmykang ta, lúmykac chúmykang ta đethdókxwui, cũobbmng sẽjrbd đethdi đethdáfgzanh léhimtn bộcdsr lạaoudc kháfgzac. Biệsptan pháfgzap nàsimpy tuyệsptat đethdijyti khôltkwng đethdưvxmeboayc, ngay cảuigk nghĩusyoobbmng khôltkwng đethdưvxmeboayc, chỉwqvl cầxwaan A Kiệsptat ta còqfqvn sốijytng, chắkxwuc chắkxwun ta sẽjrbd khôltkwng đethdobbmng ýyenk. Ta cũobbmng khôltkwng cầxwaan biếlvxvt cáfgzac ngưvxmeơqfgti cókxwu coi trọrrjung ýyenk kiếlvxvn củmykaa ta khôltkwng, ai muốijytn thậolebt sựcdsr mang hắkxwun đethdi trao đethdpazwi thứolebc ăgamzn, phảuigki bưvxmeeausc qua cửqgxka củmykaa ta trưvxmeeausc. Ta cảuigknh cáfgzao cáfgzac ngưvxmeơqfgti, cáfgzac ngưvxmeơqfgti đethdãijyt biếlvxvt rõnqursimpng A Kiệsptat làsimp nhâipztn vậolebt thếlvxvsimpo, nghĩusyo cho kỹultgijyty đethdcdsrng thủmyka, ta cũobbmng khôltkwng phảuigki làsimp dễbzte chọrrjuc...

- Ta đethdãijytkxwui hếlvxvt đethdaoudo lýyenk vớeausi cáfgzac ngưvxmeơqfgti, phảuigki chăgamzng ngưvxmeơqfgti còqfqvn chưvxmea từusyo bỏcdsr ýyenk đethdcwfgnh? Đijytưvxmeboayc, lênftvn đethdi, trưvxmeeausc khi lênftvn phảuigki suy nghĩusyo cho thậolebt kỹultg...

obbm La khôltkwng nókxwui gìfgza, nhữjogpng gìfgza tiểjjbyu tửqgxksimpy nókxwui thậolebt ra rấqfgtt cókxwu đethdaoudo lýyenk, đethdáfgzang tiếlvxvc mộcdsrt khi dàsimpi dòqfqvng khiếlvxvn cho ngưvxmelvxvi ta khôltkwng chịcwfgu nổpazwi. Chẳplwong tráfgzach nókxwui dàsimpi dòqfqvng lâipztu nhưvxme vậoleby, nhưvxmeng cũobbmng khôltkwng đethdaoudt đethdưvxmeboayc hiệsptau quảuigkfgza.

Mộcdsrt ngưvxmelvxvi đethdijyti diệsptan cao hơqfgtn A Kiệsptat mộcdsrt cáfgzai đethdxwaau chợboayt đethdolebng dậoleby:

- Ngưvxmeơqfgti nókxwui rấqfgtt đethdúmykang, nhưvxmeng đethdókxwusimp chuyệsptan vềltkw sau. Nếlvxvu hiệsptan tạaoudi khôltkwng ăgamzn, chúmykang ta sẽjrbd đethdókxwui chếlvxvt, tớeausi đethdâipztu hay tớeausi đethdókxwu vậoleby.

- Cáfgzac ngưvxmeơqfgti...

A Kiệsptat còqfqvn muốijytn nókxwui nữjogpa, ngưvxmelvxvi đethdijyti diệsptan đethdãijyt khoáfgzat tay:

- Lênftvn!

Mộcdsrt đethdáfgzam ngưvxmelvxvi xôltkwng lênftvn, A Kiệsptat cùeausng hai tênftvn đethdobbmng bạaoudn củmykaa y ngãijyt xuốijytng. A Kiệsptat héhimtt lớeausn mộcdsrt tiếlvxvng, trênftvn ngưvxmelvxvi bắkxwun ra mộcdsrt cỗqinc ôltkw quang, lậolebp tứolebc đethdáfgzanh văgamzng ra bốijytn, năgamzm ngưvxmelvxvi đethdang vậolebt y xuốijytng đethdqfgtt. Y nhảuigky bậolebt lênftvn, chỉwqvlsimpo thanh niênftvn cưvxmelvxvng tráfgzang kia giậolebn dữjogp théhimtt lênftvn:

- Ngưvxmeơqfgti đethdnftvn thậolebt rồobbmi!

obbm La thầxwaam kinh hãijyti trong lòqfqvng. Tuy rằzhjcng trạaoudng tháfgzai thâipztn thểjjby hắkxwun hiệsptan tạaoudi khôltkwng tốijytt, nhưvxmeng nguyênftvn hồobbmn vẫmkqin còqfqvn hùeausng mạaoudnh nhưvxme trưvxmeeausc. Vừusyoa rồobbmi đethdaoudo ôltkw quang chợboayt lókxwue trênftvn ngưvxmelvxvi A Kiệsptat, Vũobbm La cảuigkm nhậolebn rấqfgtt rõnqursimpng. Đijytókxwusimp mộcdsrt cỗqinc lựcdsrc lưvxmeboayng hoàsimpn toàsimpn kháfgzac vớeausi linh nguyênftvn hay thầxwaan lựcdsrc, hắkxwun chưvxmea từusyong thấqfgty qua trưvxmeeausc đethdâipzty.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.