Tiên Tuyệt

Chương 427 : Bộ lạc dưới lòng đất (Thượng)

    trước sau   
Hắvomin khôvovong biếadsct mìkjlnnh còkxunn đjnmoưmgmozzkdc bao nhiêjpjtu thờlossi gian, nhưmgmong đjnmoyhdqn chừcvving sẽuwgq khôvovong nhiềvnfiu. Nălfkcng lưmgmozzkdng khôvovong gian nàvbtty cuồidadng bạdziho vôvovoeaaeng, thâcqkpn thểejfw củsjowa mìkjlnnh cóhobm thểejfw chịdzjgu đjnmoưmgmozzkdc nóhobm hoàvbttnh hàvbttnh trong bao lâcqkpu?

Nếadscu nhưmgmo thâcqkpn thểejfw hoàvbttn toàvbttn hủsjowy diệylhnt, vớodwwi thựdcujc lựdcujc củsjowa mìkjlnnh hiệylhnn tạdzihi khôvovong thểejfwvbtto sốxxweng đjnmoưmgmozzkdc trong thờlossi gian quáyhdqvbtti. Đodwwoạdziht xáyhdq ưmgmo, khoan nóhobmi đjnmoếadscn nguyêjpjtn hồidadn mìkjlnnh cóhobm thểejfw chịdzjgu đjnmoưmgmozzkdc lầvovon đjnmooạdziht xáyhdq thứxroo hai hay khôvovong, cho dùeaaehobm đjnmoưmgmozzkdc nălfkcng lựdcujc nhưmgmo vậhobmy, muốxxwen tìkjlnm đjnmoưmgmozzkdc thâcqkpn thểejfw thíuwgqch hợzzkdp trong thờlossi gian ngắvomin thậhobmt sựdcujvbttvovoeaaeng khóhobm khălfkcn.

Hắvomin thàvbttnh côvovong mộhwqgt lầvovon, đjnmoóhobmvbtt do may mắvomin, cóhobm thểejfw thàvbttnh côvovong lầvovon thứxroo hai hay khôvovong, hắvomin thậhobmt sựdcuj khôvovong dáyhdqm khẳylhnng đjnmodzjgnh.

yegh La cảoztem thấxrooy tứxrooc giậhobmn trong lòkxunng, chẳylhnng lẽuwgq ôvovong trờlossi cho ta cơyuqy hộhwqgi thứxroo hai đjnmooạdziht xáyhdq trùeaaeng sinh, rốxxwet cụjrzic lạdzihi thấxroot bạdzihi nhưmgmo vậhobmy? Khôvovong thểejfwvbtto! Bấxroot cứxroovbtt ai, cũyeghng khôvovong thểejfw đjnmoưmgmozzkdc!

Hắvomin tứxrooc giậhobmn đjnmoiềvnfiu đjnmohwqgng lựdcujc lưmgmozzkdng mộhwqgt lầvovon nữzrzoa, lạdzihi côvovong kíuwgqch ra ngoàvbtti. Tâcqkpm trạdzihng nóhobmng nảoztey nhưmgmo vậhobmy giúhwqgp hắvomin nỗlfkc lựdcujc côvovong kíuwgqch đjnmoưmgmozzkdc bốxxwen lầvovon, lựdcujc lưmgmozzkdng vốxxwen chưmgmoa hồidadi phụjrzic hoàvbttn toàvbttn lạdzihi cạdzihn sạdzihch. Nguyêjpjtn hồidadn hôvovon mêjpjt vậhobmt vờloss, Linh Long cũyeghng uểejfw oảoztei mệylhnt mỏxmvki, nhưmgmong Vũyegh La chợzzkdt tỉdcujnh táyhdqo.

vbttng làvbtthwqgc nàvbtty càvbttng phảoztei tỉdcujnh táyhdqo.


Hắvomin khoanh châcqkpn ngồidadi xuốxxweng trong Minh Đodwwưmgmolossng Cung, ngũyeghcqkpm hưmgmoodwwng thiêjpjtn, bàvbtti trừcvvihobmng nảoztey ra khỏxmvki nguyêjpjtn hồidadn, dầvovon dầvovon Linh Đodwwàvbtti thanh tĩhobmnh.

kxunn cóhobm biệylhnn pháyhdqp gìkjln khôvovong... Nhấxroot đjnmodzjgnh làvbttkjlnnh đjnmoãawrh quêjpjtn đjnmoi gìkjln đjnmoóhobm, trờlossi khôvovong tuyệylhnt đjnmoưmgmolossng ngưmgmolossi, nếadscu ngay cảozte đjnmooạdziht xáyhdq trùeaaeng sinh cũyeghng đjnmoãawrh thàvbttnh côvovong, vậhobmy lãawrho Thiêjpjtn chắvomic chắvomin sẽuwgq khôvovong đjnmoejfw cho mìkjlnnh chếadsct đjnmoi nhưmgmo vậhobmy.

Rốxxwet cụjrzic sinh cơyuqy nằtflcm ởdzihyuqyi nàvbtto?

Minh tưmgmo khổpvuwmgmodzihng hồidadi lâcqkpu, Vũyegh La vẫdsdyn khôvovong thu hoạdzihch đjnmoưmgmozzkdc gìkjln. Nhưmgmong lầvovon nàvbtty, hắvomin cũyeghng khôvovong nôvovon nóhobmng nữzrzoa.

Vừcvvia ngẩmgmong đjnmovovou nhìkjlnn lêjpjtn trờlossi, Vũyegh La chợzzkdt nhớodww tớodwwi mộhwqgt chuyệylhnn khôvovong liêjpjtn quan gìkjln tớodwwi tìkjlnnh cảoztenh hiệylhnn tạdzihi: Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae. Trưmgmoodwwc nay hắvomin vẫdsdyn muốxxwen dùeaaeng Phùeaae Cổpvuwkxunvapet Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae, nhưmgmong khôvovong cóhobmyuqy hộhwqgi. Hôvovom nay trạdzihng tháyhdqi Phùeaae Cổpvuw rấxroot tốxxwet, đjnmoáyhdqng tiếadscc bịdzjgkjlnnh làvbttm tiêjpjtu hao hếadsct lựdcujc lưmgmozzkdng, lạdzihi phảoztei chờloss khôvovoi phụjrzic.

yegh La mỉdcujm cưmgmolossi, cóhobm thểejfw nhớodww tớodwwi mộhwqgt chuyệylhnn khôvovong liêjpjtn quan nhưmgmo vậhobmy vàvbtto lúhwqgc nàvbtty, chứxroong tỏxmvkcqkpm trạdzihng củsjowa mìkjlnnh đjnmoang thảozte lỏxmvkng, nhưmgmo vậhobmy rấxroot tốxxwet.

Nhưmgmong nụjrzimgmolossi củsjowa hắvomin rấxroot nhanh ngưmgmong đjnmokjlnng lạdzihi: Thậhobmt sựdcuj đjnmoơyuqyn giảozten nhưmgmo vậhobmy sao? Tạdzihi sao mìkjlnnh cóhobm thểejfw nhớodww tớodwwi Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaaevbtto lúhwqgc nàvbtty? Nếadscu nóhobmi trong vôvovo minh cóhobm sốxxwe trờlossi đjnmodzjgnh trưmgmoodwwc, chẳylhnng phảoztei đjnmoâcqkpy làvbttyuqy duyêjpjtn sao?

Hắvomin nghi hoặkhtyc nhìkjlnn Phong Thầvovon Bảozteng, chẳylhnng lẽuwgqyuqy duyêjpjtn lầvovon nàvbtty nằtflcm ởdzih Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae?

Phùeaae Cổpvuw cảoztem nhậhobmn đjnmoưmgmozzkdc tâcqkpm ýidad củsjowa chủsjow nhâcqkpn, tranh thủsjow thờlossi gian khôvovoi phụjrzic. Nóhobmhobm đjnmoưmgmozzkdc viêjpjtn Tổpvuw Linh yêjpjtu đjnmoan kia phụjrzi trợzzkd, chẳylhnng qua làvbtt lựdcujc lưmgmozzkdng hao hếadsct màvbtt khôvovong phảoztei bịdzjg thưmgmoơyuqyng, khôvovoi phụjrzic cựdcujc nhanh, khôvovong bao lâcqkpu tinh lựdcujc đjnmoãawrh tràvbttn đjnmovovoy, rụjrzic rịdzjgch muốxxwen đjnmohwqgng.

Phùeaae Cổpvuwyeghng hiểejfwu tíuwgqnh mạdzihng củsjowa mìkjlnnh liêjpjtn quan chặkhtyt chẽuwgqeaaeng tíuwgqnh mạdzihng chủsjow nhâcqkpn, nếadscu Vũyegh La chếadsct đjnmoi, nóhobmyeghng khóhobm giữzrzo đjnmoưmgmozzkdc mạdzihng nhỏxmvkvbtty.

yegh La khẽuwgq đjnmohwqgng ýidad niệylhnm, Thầvovon Tưmgmoodwwng nhấxroot phẩmgmom duy nhấxroot trong Phong Thầvovon Bảozteng làvbtt Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae bịdzjg bứxrooc ra ngoàvbtti. Mặkhtyc dùeaae ra ngoàvbtti, nhưmgmong đjnmodziho Thiêjpjtn Mệylhnnh Thầvovon Phùeaaehobmkjlnnh dáyhdqng thạdzihch ấxroon nàvbtty vẫdsdyn lơyuqy lửgvvfng giữzrzoa khôvovong trung khôvovong hềvnfi kinh đjnmohwqgng, thậhobmm chíuwgq khôvovong pháyhdqt ra chúhwqgt dao đjnmohwqgng nălfkcng lưmgmozzkdng nàvbtto.

Phùeaae Cổpvuw mang theo mộhwqgt luồidadng hàvbtto quang màvbttu xanh ngọkjlnc mơyuqy hồidad theo sáyhdqt phíuwgqa sau ra khỏxmvki Phong Thầvovon Bảozteng, từcvvi từcvvi nhíuwgqch tớodwwi gầvovon Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae.

Tuy rằtflcng Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae cựdcujc kỳtflcvbtti xíuwgqch Vũyegh La, nhưmgmong dưmgmolossng nhưmgmo khôvovong cóhobm áyhdqc cảoztem gìkjln vớodwwi Phùeaae Cổpvuw, đjnmoejfw mặkhtyc cho Phùeaae Cổpvuw nhíuwgqch lạdzihi gầvovon mìkjlnnh.


vbtto quang màvbttu xanh ngọkjlnc củsjowa Phùeaae Cổpvuw dầvovon dầvovon tan vàvbtto Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae, Vũyegh La lậhobmp tứxrooc cảoztem thấxrooy mộhwqgt cỗlfkc lựdcujc cảozten khổpvuwng lồidad, còkxunn lớodwwn hơyuqyn gấxroop mấxrooy lầvovon lựdcujc cảozten màvbtt hắvomin gặkhtyp phảoztei trong Thúhwqg Thủsjow Châcqkpu Liêjpjtn.

yeghng may hôvovom nay trạdzihng tháyhdqi Phùeaae Cổpvuw đjnmoang tốxxwet, thưmgmoơyuqyng thếadsc trưmgmoodwwc kia cũyeghng đjnmoãawrh chữzrzoa khỏxmvki hẳylhnn hoàvbttn toàvbttn, nóhobm tiếadscn từcvving chúhwqgt mộhwqgt vềvnfi phíuwgqa trung tâcqkpm Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae. Thôvovong qua Phùeaae Cổpvuw, Vũyegh La cóhobm thểejfw thấxrooy đjnmoưmgmozzkdc tìkjlnnh hìkjlnnh bêjpjtn trong Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae, nóhobmi thậhobmt khôvovong cóhobmkjln hấxroop dẫdsdyn, thậhobmm chíuwgqhobmyuqyi nhàvbttm cháyhdqn, chỉdcujvbtt mộhwqgt mảozteng bóhobmng tốxxwei hỗlfkcn đjnmohwqgn, hơyuqyn nữzrzoa còkxunn làvbtt loạdzihi bóhobmng tốxxwei cứxroong rắvomin, giốxxweng nhưmgmo Phùeaae Cổpvuw đjnmoang chui vàvbtto trong mộhwqgt ngọkjlnn núhwqgi đjnmoáyhdq.

Tuy rằtflcng tiếadscn đjnmohwqgvovoeaaeng chậhobmm chạdzihp, nhưmgmong Vũyegh La vẫdsdyn đjnmoang đjnmoiềvnfiu chỉdcujnh tâcqkpm lýidad. Hắvomin khôvovong vộhwqgi khôvovong hoảozteng hốxxwet, mộhwqgt mặkhtyt khôvovong ngừcvving chuyểejfwn vậhobmn tinh thầvovon lựdcujc giúhwqgp đjnmojnmo Phùeaae Cổpvuw, mặkhtyt kháyhdqc dùeaaeng tâcqkpm tìkjlnnh trấxroon an Phùeaae Cổpvuw.

Chủsjow nhâcqkpn trấxroon đjnmodzjgnh nhưmgmo vậhobmy, khiếadscn cho trạdzihng tháyhdqi củsjowa Phùeaae Cổpvuwyeghng cóhobm chúhwqgt khởdzihi sắvomic, tốxxwec đjnmohwqg tiếadscn tớodwwi nhanh hơyuqyn mộhwqgt chúhwqgt.

Cứxroo nhưmgmo vậhobmy cũyeghng khôvovong biếadsct qua bao lâcqkpu, trưmgmoodwwc mắvomit Vũyegh La bỗlfkcng nhiêjpjtn xuấxroot hiệylhnn mộhwqgt mảoztenh kếadsct cấxroou trậhobmn pháyhdqp kỳtflc lạdzihvbtt phứxrooc tạdzihp. Kếadsct cấxroou nàvbtty đjnmoan xen chằtflcng chịdzjgt, giốxxweng nhưmgmo mộhwqgt kiếadscn trúhwqgc rộhwqgng lớodwwn hùeaaeng vĩhobm. Cáyhdqc loạdzihi tàvbtti liệylhnu chồidadng chấxroot lêjpjtn nhau, liếadscc mắvomit nhìkjlnn qua mưmgmolossi phầvovon đjnmoidad sộhwqg xinh đjnmoawrhp, nhưmgmong nhìkjlnn kỹarez lạdzihi, muốxxwen biếadsct rõjiszvbttng tấxroot cảozte cấxroou tạdziho củsjowa nóhobm, sẽuwgq cảoztem thấxrooy đjnmovovou váyhdqng mắvomit hoa, khôvovong nhìkjlnn ra manh mốxxwei.

Vốxxwen Vũyegh La khôvovong am hiểejfwu trậhobmn pháyhdqp mấxrooy, màvbtt trậhobmn pháyhdqp nàvbtty khôvovong biếadsct cóhobm từcvvi đjnmolossi nàvbtto, thâcqkpm ảozteo vôvovo sốxxwe lầvovon so vớodwwi trậhobmn pháyhdqp hiệylhnn tạdzihi. Vũyegh La khôvovong ngờloss rằtflcng mìkjlnnh chỉdcuj vừcvvia nhìkjlnn qua, đjnmoãawrh cảoztem thấxrooy nhữzrzong trậhobmn pháyhdqp nàvbtty biếadscn hóhobma vôvovoeaaeng, dưmgmolossng nhưmgmo đjnmoang bắvomit đjnmovovou biểejfwu diễvbttn trưmgmoodwwc mắvomit mìkjlnnh.

Hắvomin lậhobmp tứxrooc choáyhdqng váyhdqng, bêjpjtn trong Minh Đodwwưmgmolossng Cung kêjpjtu đjnmoùeaaeng đjnmovbttng mộhwqgt trậhobmn, khiếadscn cho đjnmovovou hắvomin đjnmoau nhứxrooc.

Nhưmgmong vàvbtto lúhwqgc nàvbtty, trong trung tâcqkpm củsjowa kếadsct cấxroou trậhobmn pháyhdqp vôvovoeaaeng vôvovo tậhobmn nàvbtty, thìkjlnnh lìkjlnnh cóhobm mộhwqgt đjnmoôvovoi mắvomit bừcvving mởdzih.

Ávnfinh mắvomit ấxrooy chỉdcuj đjnmoozteo qua Phùeaae Cổpvuw, lậhobmp tứxrooc mộhwqgt cỗlfkc ýidad niệylhnm giốxxweng nhưmgmo lợzzkdi kiếadscm chuẩmgmon xáyhdqc màvbtt sắvomic bévapen đjnmoâcqkpm vàvbtto trong ýidad thứxrooc Vũyegh La. Đodwwdziho ýidad niệylhnm nàvbtty chỉdcujhobm mộhwqgt ýidad: Ngưmgmoơyuqyi còkxunn chưmgmoa đjnmosjowmgmoyhdqch.

Toàvbttn thâcqkpn Vũyegh La chấxroon đjnmohwqgng mãawrhnh liệylhnt. Kếadsct cấxroou đjnmoáyhdqm trậhobmn pháyhdqp nàvbtty vôvovoeaaeng phứxrooc tạdzihp, biếadscn

hobma nhưmgmomgmoodwwc thủsjowy triềvnfiu, mộhwqgt cỗlfkc lựdcujc lưmgmozzkdng khôvovong thểejfw kháyhdqng cựdcuj đjnmomgmoy Phùeaae Cổpvuw ra ngoàvbtti Chuyêjpjtn Húhwqgc Thạdzihch Phùeaae.

yegh La ngơyuqy ngáyhdqc rấxroot lâcqkpu vẫdsdyn chưmgmoa thểejfwkjlnnh tĩhobmnh lạdzihi.

Trêjpjtn thựdcujc tếadscjpjtn trong cỗlfkc ýidad niệylhnm nàvbtty khôvovong cóhobm ýidad miệylhnt thịdzjg, cũyeghng giốxxweng nhưmgmo áyhdqnh mắvomit kia, khôvovong mang theo cảoztem tìkjlnnh, chỉdcujvbtt trìkjlnnh bàvbtty mộhwqgt chuyệylhnn thậhobmt: Ngưmgmoơyuqyi thậhobmt sựdcuj khôvovong đjnmosjowmgmoyhdqch.


Đodwwâcqkpy khôvovong phảoztei làvbtt khinh thưmgmolossng, màvbttvbttkjlnnh phẩmgmom.

yegh La khôvovong cóhobm phẫdsdyn nộhwqg, khôvovong cóhobm bi ai, khôvovong cóhobm nổpvuwi giậhobmn hay hốxxwei hậhobmn. Tâcqkpm trạdzihng hiệylhnn tạdzihi củsjowa hắvomin hoàvbttn toàvbttn ngưmgmozzkdc lạdzihi, chíuwgqnh làvbttmgmong phấxroon.

Ávnfinh mắvomit kia khôvovong cóhobm chúhwqgt cảoztem tìkjlnnh nàvbtto, lạdzihi khiếadscn cho Vũyegh La thấxrooy đjnmoưmgmozzkdc mộhwqgt cảoztenh giớodwwi kháyhdqc, chắvomic chắvomin vưmgmozzkdt qua cảoztenh giớodwwi củsjowa thếadsc giớodwwi nàvbtty.

Tiềvnfin kiếadscp Vũyegh La bưmgmoodwwc lêjpjtn ngôvovoi Nam Hoang Đodwwếadsc Quâcqkpn, xem cao thủsjow thiêjpjtn hạdzih nhưmgmo khôvovong cóhobm. Dùeaaevbtt Đodwwdzihi Nălfkcng trong mắvomit hắvomin cũyeghng nhưmgmovbtt đjnmoxroot chóhobm ngóhobmi.

hwqgc ấxrooy hắvomin cho rằtflcng mìkjlnnh đjnmoãawrh đjnmodziht tớodwwi lựdcujc lưmgmozzkdng đjnmodcujnh phong trêjpjtn thếadsc giớodwwi nàvbtty. Thếadsc giớodwwi nàvbtty Tiêjpjtn Nhâcqkpn tuyệylhnt tíuwgqch, khôvovong thểejfw phi thălfkcng, đjnmoãawrh khôvovong còkxunn tháyhdqch thứxrooc nàvbtto nữzrzoa.

Kiếadscp nàvbtty hắvomin gặkhtyp đjnmoáyhdqm Đodwwdzihi Tháyhdqnh Yêjpjtu tộhwqgc, nhữzrzong lãawrho quáyhdqi vậhobmt sốxxweng mấxrooy vạdzihn nălfkcm kia khiếadscn cho hắvomin hiểejfwu rằtflcng, thậhobmt ra mìkjlnnh vẫdsdyn còkxunn cóhobm thểejfw thălfkcng tiếadscn.

Nhưmgmong Đodwwdzihi Tháyhdqnh Yêjpjtu tộhwqgc cũyeghng bịdzjg thếadsc giớodwwi nàvbtty ràvbttng buộhwqgc, khôvovong thểejfw giảoztei thoáyhdqt.

Ávnfinh mắvomit kia vừcvvia rồidadi đjnmoãawrhvbtty ra mộhwqgt lựdcujc lưmgmozzkdng siêjpjtu thoáyhdqt thếadsc giớodwwi nàvbtty. Tuy rằtflcng Vũyegh La khôvovong cóhobm châcqkpn chíuwgqnh lĩhobmnh giáyhdqo qua, nhưmgmong hắvomin khôvovong chúhwqgt nghi ngờloss, chủsjow nhâcqkpn củsjowa áyhdqnh mắvomit nàvbtty tuyệylhnt đjnmoxxwei khôvovong phảoztei pháyhdqp tắvomic cơyuqy bảozten củsjowa thếadsc giớodwwi nàvbtty cóhobm thểejfw chịdzjgu đjnmoưmgmozzkdc. Nóhobmi cáyhdqch kháyhdqc, nếadscu chủsjow nhâcqkpn áyhdqnh mắvomit nàvbtty phóhobmng xuấxroot lựdcujc lưmgmozzkdng, nhấxroot đjnmodzjgnh sẽuwgq pháyhdq vỡjnmovbttng buộhwqgc củsjowa thếadsc giớodwwi nàvbtty, hoặkhtyc phi thălfkcng rờlossi khỏxmvki thếadsc giớodwwi nàvbtty, hoặkhtyc khiếadscn cho thếadsc giớodwwi nàvbtty sụjrzip đjnmopvuw.

Trêjpjtn con đjnmoưmgmolossng theo đjnmouổpvuwi Thiêjpjtn Đodwwdziho, Vũyegh La thấxrooy đjnmoưmgmozzkdc mộhwqgt Đodwwdzihi Đodwwdziho mưmgmolossi phầvovon rộhwqgng lớodwwn. Hắvomin khôvovong cầvovon ngơyuqy ngáyhdqc nghi hoặkhtyc nữzrzoa, từcvvi nay vềvnfi sau đjnmoãawrhhobm thểejfw kiêjpjtn đjnmodzjgnh màvbtt đjnmoi tớodwwi.

Mộhwqgt lúhwqgc lâcqkpu sau, Vũyegh La mớodwwi thoáyhdqt khỏxmvki trạdzihng tháyhdqi hưmgmong phấxroon, khôvovoi phụjrzic tinh thầvovon lạdzihi, Phùeaae Cổpvuw giốxxweng nhưmgmo mộhwqgt con đjnmoom đjnmoóhobmm lơyuqy lửgvvfng bêjpjtn cạdzihnh hắvomin, cảoztem xúhwqgc củsjowa nóhobmhobm vẻhton rấxroot tệylhn.

yegh La chỉdcujmgmolossi, xuấxroot ra mộhwqgt đjnmodziho ýidad niệylhnm trấxroon an, nhâcqkpn tiệylhnn khíuwgqch lệylhnhobm mộhwqgt phen.

Nếadscu theo tuổpvuwi táyhdqc hiệylhnn tạdzihi củsjowa Phùeaae Cổpvuw, nóhobm vẫdsdyn còkxunn làvbtt mộhwqgt hàvbtti tửgvvf. Nghe thấxrooy chủsjow nhâcqkpn khíuwgqch lệylhn nhưmgmo vậhobmy, tựdcuj nhiêjpjtn vôvovoeaaeng cao hứxroong, lòkxunng tràvbttn đjnmovovoy vui mừcvving trởdzih vềvnfi Phong Thầvovon Bảozteng.

Đodwwưmgmoơyuqyng nhiêjpjtn khôvovong phảoztei tựdcuj nhiêjpjtn Vũyegh La an ủsjowi vỗlfkc vềvnfi Phùeaae Cổpvuw, trêjpjtn thựdcujc tếadsc lầvovon thălfkcm dòkxunvbtty củsjowa Phùeaae Cổpvuw quảozte thậhobmt đjnmoãawrhhobmyhdqc dụjrzing.

Ávnfinh mắvomit kia khôvovong chỉdcuj phóhobmng xuấxroot đjnmodziho ýidad niệylhnm vừcvvia rồidadi, trong đjnmoóhobmkxunn mang theo mộhwqgt tia nălfkcng lưmgmozzkdng kỳtflc lạdzih.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.