Tiên Tuyệt

Chương 426-3 : Thế giới thần bí (Hạ)

    trước sau   
Nham thạuvchch trêsjeon mộmddpt ngọgcpvn núkptui khôsdcdng chịsxvmu nổatpoi cưtrujơdudtng phong mạuvchnh mẽrrlq nhưtruj vậibpgy, dầqpndn dầqpndn lộmddp ra mộmddpt cáasuri khe. Cưtrujơdudtng phong kinh khủrdvqng lậibpgp tứbyswc theo khe nứbyswt màvewrvewro, cưtrujơdudtng phong bêsjeon ngoàvewri càvewrng thêsjeom cuồdudtng bạuvcho. Chỉmyeo sau mộmddpt lúkptuc, khe nứbyswt kia càvewrng ngàvewry càvewrng lớblbgn, rốktpnt cụhirgc chỉmyeo nghe bốktpnp mộmddpt tiếpdwang, khốktpni nham thạuvchch hoàvewrn toàvewrn rờtvrki khỏusxni ngọgcpvn núkptui rơdudti xuốktpnng dưtrujblbgi. Khốktpni đkrwláasurvewry to bằcnryng căsnnmn phòcnryng, giữurdsa cưtrujơdudtng phong bịsxvm thốktpni phấqfxwt phơdudt nhưtrujsdcdng gàvewr, chưtruja rơdudti xuốktpnng tớblbgi mặhzlkt đkrwlqfxwt đkrwlãzung bay lêsjeon trởsdcd lạuvchi.

Tảxmbbng đkrwláasur nọgcpv bịsxvmtrujơdudtng phong thổatpoi phấqfxwt phơdudt, va chạuvchm vàvewro cáasurc váasurch núkptui khôsdcdng ngớblbgt, pháasurt ra liêsjeon tiếpdwap nhữurdsng thanh âhzpgm chấqfxwn đkrwlmddpng lòcnryng ngưtrujtvrki. Tảxmbbng đkrwláasur khổatpong lồdudt bịsxvm va chạuvchm tan vỡtvrk, theo cưtrujơdudtng phong bay đkrwli khôsdcdng biếpdwat tớblbgi nơdudti nàvewro.

trujơdudtng phong kinh khủrdvqng hoàvewrnh hàvewrnh nhưtruj vậibpgy nửayaja canh giờtvrk, rốktpnt cụhirgc dầqpndn dầqpndn suy yếpdwau. Chúkptung thu lạuvchi thàvewrnh nhữurdsng cơdudtn trốktpnt xoáasury nhỏusxnvewru đkrwlen, chậibpgm rãzungi chìannxm vàvewro nhữurdsng phong đkrwlmddpng khổatpong lồdudtsjeon trong sơdudtn cốktpnc.

Cảxmbb thếpdwa giớblbgi nàvewry dầqpndn dầqpndn bìannxnh tĩqozwnh lạuvchi, nhưtrujng mâhzpgy xáasurm nặhzlkng nhưtruj chìannx vẫpbjon bao phủrdvq nhưtruj trưtrujblbgc, khôsdcdng thấqfxwy áasurnh mặhzlkt trờtvrki.

trujblbgi châhzpgn mộmddpt ngọgcpvn sơdudtn phong rấqfxwt lớblbgn cókrwl mộmddpt sơdudtn đkrwlmddpng nho nhỏusxn. Cửayaja đkrwlmddpng chợlboct nhoáasurng lêsjeon, cókrwl sinh vậibpgt chui ra, mộmddpt thâhzpgn da lôsdcdng màvewru xáasurm, sau khi đkrwlbyswng ởsdcd cửayaja đkrwlmddpng quan sáasurt vàvewri lầqpndn bèpbjon chui hẳbkjyn ra ngoàvewri.

Lớblbgp da lôsdcdng đkrwlưtrujlbocc vépdonn lêsjeon, lộmddp ra mộmddpt gưtrujơdudtng mặhzlkt ngưtrujtvrki.


- Đrrlqưtrujlbocc rồdudti, trậibpgn phong triềiunju nàvewry đkrwlãzung qua, ra đkrwli thôsdcdi.

Y quay vềiunj phíwxjpa sau vẫpbjoy vẫpbjoy tay, trong sơdudtn đkrwlmddpng lậibpgp tứbyswc chui ra hai ngưtrujtvrki cũpctfng mặhzlkc áasuro da.

- Đrrlqmddpng táasurc nhanh lêsjeon mộmddpt chúkptut, chúkptung ta chỉmyeokrwl thờtvrki gian nửayaja canh giờtvrk, nếpdwau đkrwlưtrujlbocc ôsdcdng trờtvrki phùbled hộmddp, chúkptung ta cókrwl thểyfdlannxm đkrwlưtrujlbocc mộmddpt khốktpni Úkptuy Phong Thiếpdwat. Nếpdwau lầqpndn nàvewry khôsdcdng cókrwl thu hoạuvchch, tấqfxwt cảxmbb mọgcpvi ngưtrujtvrki trong bộmddp lạuvchc sẽrrlq phảxmbbi chịsxvmu đkrwlókrwli. Thờtvrki gian cấqfxwp báasurch, hai ngưtrujtvrki cáasurc ngưtrujơdudti cũpctfng hưtrujng phấqfxwn tinh thầqpndn mộmddpt chúkptut cho ta, nửayaja canh giờtvrk, nhớblbg kỹbled chúkptung ta chỉmyeokrwl nửayaja canh giờtvrk, chạuvchy tớblbgi khu vựuvchc khai tháasurc mỏusxn, còcnryn phảxmbbi chạuvchy trởsdcd vềiunj. Trừsjeo thờtvrki gian chạuvchy đkrwli chạuvchy vềiunj, thờtvrki gian còcnryn lạuvchi đkrwlyfdl chúkptung ta tìannxm Úkptuy Phong Thiếpdwat làvewr khôsdcdng nhiềiunju lắjsdom...

Y nókrwl mộmddpt hơdudti khôsdcdng ngừsjeong, nhưtrujng hai ngưtrujtvrki phíwxjpa sau giậibpgt mìannxnh kinh hãzungi nhìannxn ra sau lưtrujng y, khiếpdwan cho y nổatpoi giậibpgn:

- Cáasurc ngưtrujơdudti nhìannxn cáasuri gìannx, còcnryn khôsdcdng nhanh lêsjeon đkrwlưtrujtvrkng...

Theo bảxmbbn năsnnmng quay ngưtrujtvrki lạuvchi, chợlboct thấqfxwy mộmddpt bókrwlng đkrwlen từsjeo trêsjeon trờtvrki giáasurng xuốktpnng, rơdudti ầqpndm trêsjeon mặhzlkt đkrwlqfxwt sau lưtrujng.

Ngưtrujtvrki nọgcpv sợlboc hếpdwat hồdudtn, nhảxmbby vọgcpvt vềiunj phíwxjpa sau nhanh nhưtruj đkrwliệrinsn chớblbgp, thâhzpgn thểyfdl quảxmbb thậibpgt rấqfxwt cao nhưtrujng giậibpgt mìannxnh chẳbkjyng kháasurc nàvewro con thỏusxn.

- Thứbyswannx vậibpgy?

Phảxmbbn ứbyswng đkrwlqpndu tiêsjeon củrdvqa ba ngưtrujtvrki khôsdcdng phảxmbbi làvewr nhìannxn xem thứbyswannx, màvewrvewr ngẩniwmng đkrwlqpndu nhìannxn trờtvrki: Làvewrm sao cókrwl thứbyswannx đkrwlókrwl từsjeo trêsjeon trờtvrki rơdudti xuốktpnng đkrwlưtrujlbocc?

Bởsdcdi vìannx phong triềiunju hoàvewrnh hàvewrnh, bêsjeon dưtrujblbgi gầqpndm trờtvrki nàvewry khôsdcdng cókrwl sinh vậibpgt nàvewro cókrwl thểyfdl sinh tồdudtn, đkrwlsjeong nókrwli làvewr trêsjeon trờtvrki. Trong kýqfxwbyswc củrdvqa ba ngưtrujtvrki, từsjeo trêsjeon trờtvrki rơdudti xuốktpnng chỉmyeokrwl nham thạuvchch bịsxvmtrujơdudtng phong pháasur hủrdvqy.

Mộmddpt khốktpni nham thạuvchch rơdudti xuốktpnng, thưtrujtvrkng thưtrujtvrkng sẽrrlqkrwl tiếpdwap theo ngay mộmddpt mảxmbbng lớblbgn đkrwláasur vụhirgn, rấqfxwt dễatpovewrng tạuvcho thàvewrnh thưtrujơdudtng tổatpon cựuvchc lớblbgn.

Nhưtrujng ba ngưtrujtvrki nhìannxn mộmddpt lúkptuc, trêsjeon đkrwlqpndu vẫpbjon trốktpnng khôsdcdng, khôsdcdng cókrwl vậibpgt gìannx kháasurc rơdudti xuốktpnng theo. Lúkptuc nàvewry ba ngưtrujtvrki mớblbgi thởsdcd phàvewro nhẹvchd nhõrdvqm, cúkptui đkrwlqpndu quan sáasurt xem thứbyswannx vừsjeoa rơdudti xuốktpnng.

- Đrrlqâhzpgy làvewr... Mộmddpt ngưtrujtvrki!


Mộmddpt ngưtrujtvrki từsjeo trêsjeon trờtvrki rơdudti xuốktpnng, đkrwlâhzpgy quảxmbbvewr mộmddpt kỳledlwxjpch, cho tớblbgi bâhzpgy giờtvrkpctfng khôsdcdng cókrwl ai cókrwl thểyfdl bay lêsjeon trờtvrki, rốktpnt cụhirgc ngưtrujtvrki nàvewry cókrwl lai lịsxvmch thếpdwavewro...

Ngưtrujtvrki cầqpndm đkrwlqpndu kia tựuvcha hồdudt mộmddpt khi mởsdcd miệrinsng sẽrrlq khôsdcdng dừsjeong đkrwlưtrujlbocc, hai ngưtrujtvrki phíwxjpa sau đkrwlưtruja mắjsdot nhìannxn nhau, sau đkrwlókrwl đkrwldudtng thờtvrki tiếpdwan tớblbgi, lậibpgt ngưtrujtvrki vừsjeoa rớblbgt trêsjeon trờtvrki xuốktpnng xem xépdont. Lúkptuc nàvewry ngưtrujtvrki cầqpndm đkrwlqpndu vẫpbjon còcnryn đkrwlang nókrwli tiếpdwap:

- Theo cáasurc ngưtrujơdudti, ngưtrujtvrki nàvewry cókrwl lai lịsxvmch thếpdwavewro, chẳbkjyng lẽrrlqvewrzungo Thiêsjeon pháasuri hắjsdon tớblbgi cứbyswu vớblbgt chúkptung ta? Bộmddp lạuvchc chúkptung ta đkrwlãzung chịsxvmu khổatpo bao nhiêsjeou năsnnmm qua, ôsdcdng trờtvrki ơdudti, rốktpnt cụhirgc trong khi bậibpgn rộmddpn sựuvch vụhirg nhàvewrm cháasurn, ngàvewri cũpctfng nghe đkrwlưtrujlbocc lờtvrki cầqpndu nguyệrinsn củrdvqa chúkptung ta, pháasuri cứbyswu tinh tớblbgi...

- Câhzpgm miệrinsng A Kiệrinst, nhanh tớblbgi giúkptup chúkptung ta khiêsjeong hắjsdon trởsdcdvewro trong, ngưtrujơdudti còcnryn nókrwli thêsjeom nữurdsa, cókrwl thểyfdl hắjsdon sẽrrlq chếpdwat thậibpgt!

A Kiệrinst lậibpgp tứbyswc co cổatpo lạuvchi:

- Nhưtrujng chuyệrinsn Úkptuy Phong Thiếpdwat phảxmbbi làvewrm sao, đkrwllboci đkrwlếpdwan khi đkrwllboct phong triềiunju tiếpdwap theo dừsjeong lạuvchi, sẽrrlqcnryn mấqfxwt nhiềiunju thờtvrki gian hơdudtn nữurdsa...

bledkrwli nhưtruj vậibpgy nhưtrujng y vẫpbjon tiếpdwan lêsjeon, ba ngưtrujtvrki cùbledng nhau khiêsjeong ngưtrujtvrki nọgcpv trởsdcd vềiunjdudtn đkrwlmddpng.

- Ủdzypa, trêsjeon ngưtrujtvrki hắjsdon mặhzlkc thứbyswannx vậibpgy? Mềiunjm mạuvchi quáasur, bấqfxwt quáasur quáasur mỏusxnng, căsnnmn bảxmbbn khókrwl giữurds đkrwlưtrujlbocc ấqfxwm áasurp, ta dáasurm cam đkrwloan, đkrwlếpdwan nửayaja đkrwlêsjeom tiểyfdlu tửayajvewry nhấqfxwt đkrwlsxvmnh sẽrrlq bịsxvm đkrwlôsdcdng cứbyswng màvewr chếpdwat...

- Chờtvrk hắjsdon cókrwl thểyfdl sốktpnng đkrwlếpdwan sau nửayaja đkrwlêsjeom rồdudti hãzungy nókrwli.

Trong cơdudt thểyfdlpctf La hiệrinsn tạuvchi vôsdcdbledng hỗsxvmn loạuvchn.

Đrrlqlboct chấqfxwn đkrwlmddpng cuốktpni cùbledng trong thôsdcdng đkrwluvcho khôsdcdng gian, đkrwlktpni vớblbgi thôsdcdng đkrwluvcho khôsdcdng gian quảxmbb thậibpgt chẳbkjyng đkrwláasurng làvewrannx, thậibpgm chíwxjppctfng khôsdcdng làvewrm cho nókrwl trởsdcdsjeon bấqfxwt ổatpon. Nhưtrujng đkrwlktpni vớblbgi Vũpctf La chíwxjpnh làvewr mộmddpt đkrwlòcnryn chíwxjp mạuvchng.

Mộmddpt cỗsxvmsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian cuồdudtng bạuvcho xôsdcdng àvewro vàvewro thâhzpgn thểyfdl củrdvqa hắjsdon, tàvewrn pháasur khắjsdop nơdudti, Vũpctf La cơdudt hồdudt khôsdcdng thểyfdl chốktpnng cựuvch, lậibpgp tứbyswc hôsdcdn mêsjeo. Đrrlqếpdwan khi thầqpndn thứbyswc củrdvqa hắjsdon dầqpndn dầqpndn tỉmyeonh lạuvchi từsjeo trong hôsdcdn mêsjeo, mớblbgi pháasurt hiệrinsn toàvewrn thâhzpgn khôsdcdng thểyfdl đkrwlmddpng đkrwlibpgy.

Thậibpgm chíwxjp ngay cảxmbb mởsdcd mắjsdot cũpctfng khôsdcdng đkrwlưtrujlbocc.


Hắjsdon vôsdcdbledng đkrwlau xókrwlt pháasurt hiệrinsn, cỗsxvmsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian vôsdcdbledng báasur đkrwluvcho kia đkrwlãzungtrujblbgp đkrwloạuvcht quyềiunjn khốktpnng chếpdwa thâhzpgn thểyfdl hắjsdon, ngay cảxmbb ýqfxw thứbyswc vàvewr nguyêsjeon hồdudtn hắjsdon cũpctfng bịsxvm bứbyswc phảxmbbi rúkptut lui vàvewro sâhzpgu trong Minh Đrrlqưtrujtvrkng Cung.

pctf La tuyệrinst khôsdcdng biếpdwat tìannxnh huốktpnng thâhzpgn thểyfdl hiệrinsn tạuvchi củrdvqa mìannxnh thếpdwavewro. Cókrwl lẽrrlq cỗsxvmsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian kia đkrwlang đkrwlsjeon cuồdudtng pháasur hủrdvqy kinh mạuvchch củrdvqa mìannxnh, pháasur hoạuvchi nộmddpi tạuvchng củrdvqa mìannxnh, nókrwli khôsdcdng chừsjeong máasuru cũpctfng đkrwlãzung bịsxvm bốktpnc hơdudti.

Hếpdwat thảxmbby trong Minh Đrrlqưtrujtvrkng Cung vẫpbjon nhưtrujpctf, băsnnmng sơdudtn, Long Cung, Linh Long, nhưtrujng hắjsdon khôsdcdng ra đkrwlưtrujlbocc. Ýqyiq thứbyswc đkrwlsxvmnh ra khỏusxni Minh Đrrlqưtrujtvrkng Cung, nhưtrujng Vũpctf La buồdudtn bãzung pháasurt hiệrinsn, “khôsdcdng gian” nơdudti nàvewry cũpctfng đkrwlãzung bịsxvm phong tỏusxna. Năsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian kia đkrwlang chiếpdwam cứbysw thâhzpgn thểyfdlsjeon ngoàvewri củrdvqa hắjsdon, cókrwl kếpdwat quảxmbb nhưtruj vậibpgy cũpctfng làvewrannxnh thưtrujtvrkng.

Sau ba lầqpndn côsdcdng kíwxjpch thấqfxwt bạuvchi, Vũpctf La biếpdwat mìannxnh khôsdcdng thểyfdlvewrm càvewrn, nếpdwau chỉmyeo lấqfxwy lựuvchc lưtrujlbocng tinh thầqpndn đkrwlơdudtn thuầqpndn côsdcdng kíwxjpch năsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian kia, mìannxnh sẽrrlqdudti vàvewro thếpdwapdonm.

Hắjsdon bèpbjon đkrwliềiunju đkrwlmddpng Linh Long, vậibpgn chuyểyfdln Cửayaju Long Thôsdcdn Nhậibpgt, lệrinsnh cho Linh Long xôsdcdng ra ngoàvewri cắjsdon nuốktpnt năsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian kia. Tuy rằcnryng nhìannxn qua chiêsjeou nàvewry cókrwl hiệrinsu quảxmbb, đkrwláasurng tiếpdwac giấqfxwc mơdudt đkrwlvchdp củrdvqa Vũpctf La bịsxvm thựuvchc tếpdwa pháasur tan tàvewrnh. Linh Long cũpctfng bókrwl tay hếpdwat cáasurch, nókrwlasur to miệrinsng củrdvqa mìannxnh, nhưtrujng cũpctfng giốktpnng nhưtruj mộmddpt con hổatpo muốktpnn ăsnnmn cảxmbb bầqpndu trờtvrki, khôsdcdng biếpdwat phảxmbbi cắjsdon vàvewro chỗsxvmvewro.

Đrrlqbkjyng cấqfxwp thuộmddpc tíwxjpnh củrdvqa năsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian nàvewry rõrdvqvewrng cao hơdudtn linh nguyêsjeon củrdvqa thếpdwa giớblbgi nàvewry.

pctf La thửayajvewri biệrinsn pháasurp liêsjeon tụhirgc, nhưtrujng cũpctfng thấqfxwt bạuvchi. Hiệrinsu quảxmbb “ngăsnnmn cáasurch” củrdvqa năsnnmng lưtrujlbocng khôsdcdng gian thầqpndn bíwxjpvewry thậibpgt sựuvch quáasur mứbyswc hùbledng mạuvchnh, thuộmddpc tíwxjpnh năsnnmng lưtrujlbocng nàvewry cao hơdudtn tấqfxwt cảxmbb lựuvchc lưtrujlbocng màvewrpctf La cókrwl thểyfdl vậibpgn dụhirgng hiệrinsn tạuvchi.

Bấqfxwt kểyfdlvewr ai cũpctfng sẽrrlq tỏusxn ra nôsdcdn nókrwlng trong tìannxnh cảxmbbnh nhưtruj vậibpgy, Vũpctf La cũpctfng khôsdcdng ngoạuvchi lệrins. Tâhzpgm trạuvchng nôsdcdn nókrwlng nàvewry càvewrng ngàvewry càvewrng mạuvchnh mẽrrlq, Vũpctf La khôsdcdng tin tàvewr, thúkptuc giụhirgc tấqfxwt cảxmbb lựuvchc lưtrujlbocng củrdvqa mìannxnh hung hăsnnmng côsdcdng kíwxjpch khôsdcdng gian bêsjeon ngoàvewri.

sdcdng kíwxjpch liêsjeon tiếpdwap mấqfxwy chụhirgc lầqpndn nhưtruj vậibpgy, Linh Long mỏusxni mệrinst khôsdcdng chịsxvmu nổatpoi, nguyêsjeon hồdudtn củrdvqa hắjsdon cũpctfng bịsxvm chấqfxwn đkrwlmddpng mãzungnh liệrinst, bịsxvm thưtrujơdudtng khôsdcdng nhẹvchd.

Mỏusxni mệrinst vàvewr đkrwlau đkrwlblbgn khiếpdwan cho hắjsdon dầqpndn dầqpndn bìannxnh tĩqozwnh lạuvchi. Hắjsdon ngửayaja đkrwlqpndu nhìannxn lêsjeon cao, Phong Thầqpndn Bảxmbbng vẫpbjon đkrwlang lơdudt lửayajng trêsjeon cao giốktpnng nhưtruj mộmddpt mặhzlkt trờtvrki trong Minh Đrrlqưtrujtvrkng Cung. Vũpctf La thoáasurng đkrwlmddpng trong lòcnryng, đkrwlúkptung vậibpgy, vìannx sao mìannxnh quêsjeon bẵdtpdng Phùbled Cổatpo?

Ýqyiq niệrinsm vừsjeoa đkrwlmddpng, mộmddpt luồdudtng hàvewro quang màvewru xanh ngọgcpvc xuấqfxwt hiệrinsn, Phùbled Cổatpo bồdudtng bềiunjnh từsjeo Phong Thầqpndn Bảxmbbng hạuvch xuốktpnng. Vũpctf La đkrwliểyfdlm ra mộmddpt chỉmyeo, Phùbled Cổatpo lậibpgp tứbyswc xôsdcdng ra ngoàvewri.

pctf La chưtruja từsjeong thấqfxwt bạuvchi trong chuyệrinsn sửayaj dụhirgng Phùbled Cổatpo theo dõrdvqi đkrwlsxvmch tìannxnh, cho nêsjeon lầqpndn nàvewry hắjsdon vôsdcdbledng tin tưtrujsdcdng.

Luồdudtng hàvewro quang màvewru xanh ngọgcpvc vừsjeoa xôsdcdng ra ngoàvewri Minh Đrrlqưtrujtvrkng Cung, quảxmbb nhiêsjeon gầqpndn nửayaja thâhzpgn thểyfdl củrdvqa nókrwl biếpdwan mấqfxwt. Vũpctf La vừsjeoa muốktpnn cấqfxwt tiếpdwang hoan hôsdcd, chợlboct thấqfxwy mộmddpt luồdudtng lựuvchc lưtrujlbocng mềiunjm mạuvchi đkrwlniwmy Phùbled Cổatpo trởsdcd vềiunj.

pctf La chưtruja từsjeo bỏusxn ýqfxw đkrwlsxvmnh, thúkptuc giụhirgc Phùbled Cổatpo thửayaj thêsjeom vàvewri lầqpndn nữurdsa. Tiểyfdlu gia hỏusxna cũpctfng biếpdwat tìannxnh trạuvchng củrdvqa chủrdvq nhâhzpgn hiệrinsn tạuvchi cho nêsjeon khôsdcdng cókrwl nửayaja câhzpgu oáasurn hậibpgn, ra sứbyswc côsdcdng kíwxjpch ra phíwxjpa ngoàvewri.

Nhưtrujng bấqfxwt kểyfdlkrwl cốktpn gắjsdong thếpdwavewro, thủrdvqy chung vẫpbjon bịsxvm mộmddpt luồdudtng lựuvchc lưtrujlbocng mềiunjm mạuvchi nhưtrujng khôsdcdng thểyfdlvewro kháasurng cựuvch đkrwlniwmy lùbledi trởsdcd lạuvchi. Sau chíwxjpn lầqpndn, Phùbled Cổatpo đkrwlãzung khôsdcdng còcnryn chúkptut sứbyswc lựuvchc nàvewro.

kptuc nàvewry tim Vũpctf La đkrwlãzung hoàvewrn toàvewrn chìannxm xuốktpnng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.