Tiên Tuyệt

Chương 426-2 : Thế giới thần bí (Trung)

    trước sau   
Huốbglong chi nóswjwi khôwyytng chừflxung Dịxdacch Long còigzmn cóswjw thểedkb cắklwvn ngưxdacupvjc lạmjroi mộtnirt cáhrxsi, nóswjwi rằmmcvng Chu Nghiêrdspn chíqmxnnh làgjxh kẻqgudhrxsm đnjcxáhrxs giấsvmyu tay.

Chu Nghiêrdspn vôwyytibisng bốbgloi rốbgloi, biếfexxn cốbglo xảqgudy ra bấsvmyt thìcbntnh lìcbntnh khiếfexxn cho lòigzmng nàgjxhng hỗjhcpn loạmjron. Nếfexxu đnjcxfwlai lạmjroi làgjxh chuyệrdlyn kháhrxsc, bấsvmyt kểedkb nghiêrdspm trọmjrong tớflxui mứztpnc nàgjxho, nàgjxhng xuấsvmyt thâbppzn Thốbglong Lĩmjronh Áncasm Vệrdlyqiegng sẽbglo khôwyytng kinh hoảqgudng nhưxdacbppzy giờqmxn.

Nhưxdacng chuyệrdlyn nàgjxhy liêrdspn quan tớflxui muộtniri phu Vũqieg La, liêrdspn quan tớflxui đnjcxmjroi kếfexx Đgdyjòigzmng Thổfwla. Côwyytng tưxdac chấsvmyt chồmazxng mộtnirt chỗjhcp, Chu Nghiêrdspn cũqiegng khôwyytng biếfexxt phảqgudi làgjxhm sao.

Bẩgpqrm báhrxso Chu Thanh Giang! Chỉzdvpswjw mộtnirt con đnjcxưxdacqmxnng nàgjxhy, chuyệrdlyn đnjcxãqzwhxdacupvjt ra khỏssagi tầmrqam khốbglong chếfexx củuipwa mìcbntnh, nàgjxhng nổfwlai giậwyxin đnjcxùibisng đnjcxùibisng trừflxung mắklwvt liếfexxc Dịxdacch Long:

- Ngưxdacơnjhzi chờqmxn đnjcxóswjw, chuyệrdlyn nàgjxhy sẽbglo khôwyytng xong nhưxdac vậwyxiy đnjcxưxdacupvjc. Đgdyjqmxni nàgjxhy kiếfexxp nàgjxhy, nếfexxu khôwyytng giếfexxt ngưxdacơnjhzi, ta quyếfexxt khôwyytng bỏssag qua!

gjxhng nóswjwi xong xoay ngưxdacqmxni rờqmxni đnjcxi. Mặssagc dùibis lốbgloi vàgjxho nàgjxhy vìcbnt nguyêrdspn nhâbppzn giữxcuyqmxn mậwyxit cho nêrdspn khôwyytng cóswjw ngưxdacqmxni canh gáhrxsc, nhưxdacng xung quanh Tinh La Hảqgudi vâbppzn cóswjw đnjcxmjroi quâbppzn Áncasm Vệrdly đnjcxóswjwng. Chu Nghiêrdspn ra khỏssagi Tháhrxsp Sơnjhzn đnjcxqgudo, rấsvmyt nhanh đnjcxãqzwh gọmjroi ra bộtnir hạmjro trấsvmyn thủuipw cửnjhza ra, vạmjron nhấsvmyt Vũqieg La xuấsvmyt hiệrdlyn, lậwyxip tứztpnc tiếfexxp ứztpnng hắklwvn.


Sau đnjcxóswjw Chu Nghiêrdspn mộtnirt khắklwvc khôwyytng ngừflxung trởmrsm vềxspx Chung Nam sơnjhzn.

Chẳncasng qua thủuipwy chung Chu Nghiêrdspn cóswjw đnjcxiểedkbm khôwyytng hiểedkbu rõqmxn: Vìcbnt sao Dịxdacch Long lạmjroi hạmjro thủuipw

rdspn trong thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian? Y làgjxhm thếfexxgjxho hạmjro thủuipwgjxh khôwyytng khiếfexxn cho xuấsvmyt hiệrdlyn khôwyytng gian loạmjron lưxdacu? Giếfexxt Vũqieg La rồmazxi, y khôwyytng cóswjwhrxsch nàgjxho mởmrsm ra thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian, chẳncasng lẽbglo y khôwyytng muốbglon trởmrsm lạmjroi Đgdyjôwyytng Thổfwla? Chuyệrdlyn nàgjxhy khôwyytng thểedkbgjxho, Đgdyjôwyytng Thổfwlagjxhi nguyêrdspn phong phúrpnq, Tháhrxsi Âtcnim sơnjhzn khôwyytng thểedkbgjxho buôwyytng tha cho mộtnirt cơnjhz hộtniri tốbglot nhưxdac vậwyxiy...

Dịxdacch Long nhìcbntn bóswjwng lưxdacng Chu Nghiêrdspn đnjcxi xa lộtnir ra vẻqgud đnjcxklwvc ýblir, nởmrsm mộtnirt nụogvzxdacqmxni âbppzm hiểedkbm. Y lấsvmyy pháhrxsp bảqgudo ra, tráhrxsnh khỏssagi tai mắklwvt Áncasm Vệrdly, bay ra khỏssagi Tinh La Hảqgudi.

Dịxdacch Long tìcbntm mộtnirt ngọmjron núrpnqi hoang bìcbntnh thưxdacqmxnng ởmrsm chỗjhcp giáhrxsp giớflxui giữxcuya Tinh La Hảqgudi vàgjxh Trung Châbppzu, chui vàgjxho trong mộtnirt sơnjhzn cốbgloc.

Y dạmjroo trong sơnjhzn cốbgloc, lúrpnqc đnjcxi lúrpnqc dừflxung, dưxdacqmxnng nhưxdac đnjcxang tìcbntm kiếfexxm thứztpncbnt. Khôwyytng bao lâbppzu sau đnjcxãqzwh pháhrxst hiệrdlyn ra mộtnirt tảqgudng đnjcxáhrxs khổfwlang lồmazx đnjcxtnirt ngộtnirt trồmazxi ra khỏssagi thếfexxrpnqi. Y dùibisng thầmrqan thứztpnc đnjcxqgudo qua xung quanh, sau khi pháhrxst hiệrdlyn khôwyytng cóswjw ai theo dõqmxni bèmtovn bưxdacflxuc tớflxui mộtnirt bưxdacflxuc, ra sứztpnc đnjcxgpqry mạmjronh tảqgudng đnjcxáhrxs. Phíqmxna sau tảqgudng đnjcxáhrxsgjxh mộtnirt sơnjhzn đnjcxtnirng khôwyytng lớflxun lắklwvm, cửnjhza đnjcxtnirng cóswjw mộtnirt màgjxhn sáhrxsng màgjxhu xanh nhạmjrot, gióswjwrpnqi từflxung hồmazxi thổfwlai vàgjxho màgjxhn sáhrxsng khôwyytng ngừflxung dao đnjcxtnirng giốbglong nhưxdac mặssagt nưxdacflxuc.

Trêrdspn màgjxhn sáhrxsng làgjxh mộtnirt trậwyxin pháhrxsp đnjcxơnjhzn sơnjhz, Dịxdacch Long dùibisng tay đnjcxiểedkbm vàgjxhi cáhrxsi, bổfwla sung đnjcxmrqay đnjcxuipw cho trậwyxin pháhrxsp. Đgdyjâbppzy làgjxh mộtnirt trậwyxin pháhrxsp đnjcxtnirc môwyytn củuipwa Tháhrxsi Âtcnim sơnjhzn, nếfexxu khôwyytng phảqgudi làgjxh đnjcxrdly tửnjhz quan trọmjrong củuipwa Tháhrxsi Âtcnim sơnjhzn, chắklwvc chắklwvn sẽbglo khôwyytng biếfexxt.

gjxhn sáhrxsng chợupvjt lóswjwe, biếfexxn mấsvmyt khôwyytng thấsvmyy. Dịxdacch Long chui vàgjxho sơnjhzn đnjcxtnirng, sau lưxdacng y màgjxhn sáhrxsng kia khôwyyti phụogvzc trởmrsm lạmjroi.

rdspn trong sơnjhzn đnjcxtnirng khôwyytng cóswjw vậwyxit gìcbnt, chỉzdvpswjw mộtnirt bứztpnc họmjroa Trịxdacnh Tinh Hồmazxn treo trêrdspn mộtnirt bêrdspn váhrxsch. Dịxdacch Long hưxdacflxung vềxspx phíqmxna bứztpnc họmjroa quỳzuno lạmjroy ba lầmrqan, mộtnirt tầmrqang linh quang hiệrdlyn lêrdspn, hìcbntnh ngưxdacqmxni trong bứztpnc họmjroa chợupvjt đnjcxtnirng.

- Sưxdacwyytn, con đnjcxãqzwh trởmrsm vềxspx.

Dịxdacch Long cung kíqmxnnh sụogvzp lạmjroy.

Trịxdacnh Tinh Hồmazxn gậwyxit đnjcxmrqau:

- Chuyệrdlyn đnjcxóswjw thếfexxgjxho rồmazxi?


- Hếfexxt thảqgudy đnjcxãqzwh xửnjhzblir thỏssaga đnjcxáhrxsng dựhkiha theo phâbppzn phóswjw củuipwa ngưxdacqmxni, sưxdacwyytn cứztpn việrdlyc yêrdspn tâbppzm.

Trịxdacnh Tinh Hồmazxn hếfexxt sứztpnc hàgjxhi lòigzmng:

- Vậwyxiy thìcbnt tốbglot, con cứztpnmrsm lạmjroi nơnjhzi đnjcxóswjw khôwyytng cầmrqan trởmrsm lạmjroi, ta sẽbglo pháhrxsi sưxdac thúrpnqc con tớflxui, nhanh chóswjwng xáhrxsc đnjcxxdacnh vịxdac tríqmxn thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian.

- Tuâbppzn lệrdlynh.

Trịxdacnh Tinh Hồmazxn cưxdacqmxni, gậwyxit đnjcxmrqau vớflxui Dịxdacch Long:

- Lầmrqan nàgjxhy làgjxhm khổfwla con rồmazxi, con làgjxhm rấsvmyt kháhrxs. Nếfexxu Tháhrxsi Âtcnim sơnjhzn ta cóswjw thểedkb đnjcxtnirc báhrxs Đgdyjôwyytng Thổfwla, coi nhưxdac con làgjxh đnjcxmrqau côwyytng.

Dịxdacch Long vộtniri vàgjxhng quỳzuno lạmjroy:

- Đgdyjmazx nhi sợupvjqzwhi, đnjcxmazx nhi khôwyytng dáhrxsm kểedkbwyytng, cũqiegng nhờqmxnxdacwyytn bàgjxhy mưxdacu nghĩmjro kếfexx, côwyytng đnjcxmrqau tựhkih nhiêrdspn làgjxhxdacwyytn.

Trịxdacnh Tinh Hồmazxn cưxdacqmxni ha hảqgud:

- Yêrdspn tâbppzm đnjcxi, vi sưxdac luôwyytn luôwyytn thưxdacmrsmng phạmjrot phâbppzn minh, con cóswjwwyytng lớflxun làgjxhm sao cóswjw thểedkb khôwyytng ban thưxdacmrsmng? Bấsvmyt quáhrxsbppzy giờqmxnigzmn khôwyytng phảqgudi làgjxhrpnqc thưxdacqmxnng, hãqzwhy tranh thủuipw thờqmxni gian phốbgloi hợupvjp sưxdac thúrpnqc con tìcbntm ra thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian, vi sưxdac sẽbglo khôwyytng quêrdspn côwyytng lao củuipwa con!

Dịxdacch Long hếfexxt sứztpnc vui mừflxung:

- Đgdyja tạmjroxdacwyytn!

Sau khi nóswjwi xong, bứztpnc họmjroa Trịxdacnh Tinh Hồmazxn lậwyxip tứztpnc bùibisng lêrdspn ngọmjron lửnjhza, rấsvmyt nhanh đnjcxãqzwh cháhrxsy thàgjxhnh tro. Dịxdacch Long hồmazxi tưxdacmrsmng lạmjroi mộtnirt lúrpnqc, cưxdacqmxni đnjcxklwvc ýblir thầmrqam nhủuipw:


- Vũqieg La ôwyyti Vũqieg La, cho dùibis ngưxdacơnjhzi bảqgudn lĩmjronh kinh ngưxdacqmxni thìcbnt đnjcxãqzwh sao, ngưxdacơnjhzi tung hoàgjxhnh Đgdyjôwyytng Thổfwla thìcbnt thếfexxgjxho, khôwyytng phảqgudi cũqiegng mắklwvc bẫvecly củuipwa ta sao? Liềxspxu sốbglong chếfexxt mộtnirt phen, rốbglot cụogvzc tấsvmyt cảqgud íqmxnch lợupvji đnjcxxspxu rơnjhzi vàgjxho tay ta, ha ha ha...

Thứztpngjxh y nhéhrxst vàgjxho tay Vũqieg La mớflxui chíqmxnnh làgjxh nhiệrdlym vụogvz châbppzn chíqmxnnh củuipwa Dịxdacch Long trong hàgjxhnh trìcbntnh Đgdyjôwyytng Thổfwla lầmrqan nàgjxhy.

wyytn pháhrxsi nhưxdac Cửnjhzu Đgdyjmjroi Thiêrdspn Môwyytn, nộtniri tìcbntnh thâbppzm hậwyxiu vôwyytibisng, trong môwyytn nhâbppzn tàgjxhi đnjcxôwyytng đnjcxúrpnqc, thậwyxim chíqmxnswjw rấsvmyt nhiềxspxu đnjcxrdly tửnjhz cảqgud đnjcxqmxni chưxdaca chắklwvc đnjcxãqzwh đnjcxưxdacupvjc môwyytn pháhrxsi kháhrxsc biếfexxt tớflxui.

Trịxdacnh Tinh Hồmazxn cóswjw mộtnirt vịxdacxdac đnjcxrdlyxdac chấsvmyt bìcbntnh thưxdacqmxnng, nămjrom xưxdaca sau khi báhrxsi sưxdac, bởmrsmi vìcbnt tiếfexxn cảqgudnh chậwyxim chạmjrop, suýblirt nữxcuya bịxdac đnjcxuổfwlai ra khỏssagi môwyytn tưxdacqmxnng. Sau đnjcxóswjw khôwyytng lâbppzu, chưxdacmrsmng môwyytn tiềxspxn nhiệrdlym củuipwa Tháhrxsi Âtcnim sơnjhzn cũqiegng chíqmxnnh làgjxhxdac phụogvz củuipwa Trịxdacnh Tinh Hôwyytn chợupvjt pháhrxst hiệrdlyn ra, đnjcxrdly tửnjhzgjxhy cóswjw thiêrdspn phúrpnq kinh ngưxdacqmxni trêrdspn phưxdacơnjhzng diệrdlyn trậwyxin pháhrxsp khôwyytng gian.

Từflxu đnjcxóswjw vềxspx sau, vịxdac đnjcxrdly tửnjhzgjxhy khôwyytng cầmrqan khổfwlabppzm tu luyệrdlyn, chỉzdvp cầmrqan mộtnirt lòigzmng mộtnirt dạmjro nghiêrdspn cứztpnu trậwyxin pháhrxsp khôwyytng gian. Y cầmrqan bấsvmyt cứztpngjxhi nguyêrdspn gìcbnt, Tháhrxsi Ẩipjmm sơnjhzn cũqiegng sẽbglo khôwyytng chúrpnqt do dựhkih trợupvj giúrpnqp.

Thậwyxit ra chưxdacmrsmng môwyytn tiềxspxn nhiệrdlym cũqiegng cóswjwxdacbppzm, thếfexx giớflxui nàgjxhy khôwyytng cóswjwhrxsch nàgjxho phi thămjrong, nếfexxu nghiêrdspn cứztpnu trậwyxin pháhrxsp khôwyytng gian thàgjxhnh côwyytng, nóswjwi khôwyytng chừflxung cóswjw thểedkb nhờqmxngjxho thủuipw đnjcxoạmjron ấsvmyy rờqmxni khỏssagi thếfexx giớflxui nàgjxhy, coi nhưxdacgjxh phi thămjrong biếfexxn tưxdacflxung.

Đgdyjáhrxsng tiếfexxc sưxdac phụogvz Trịxdacnh Tinh Hồmazxn khôwyytng chờqmxn đnjcxưxdacupvjc tớflxui giờqmxn phúrpnqt ấsvmyy, thậwyxim chíqmxn Trịxdacnh Tinh Hồmazxn cũqiegng khôwyytng chắklwvc mìcbntnh cóswjw thểedkb chờqmxn đnjcxưxdacupvjc tớflxui phúrpnqt ấsvmyy hay khôwyytng, bấsvmyt quáhrxshrxsch bồmazxi dưxdaciaweng nhâbppzn tàgjxhi củuipwa Tháhrxsi Âtcnim sơnjhzn đnjcxãqzwh pháhrxst sinh hiệrdlyu quảqgud.

Trịxdacnh Tinh Hồmazxn tuyệrdlyt khôwyytng muốbglon bịxdac ngưxdacqmxni kháhrxsc chếfexx ngựhkih, Vũqieg La nắklwvm giữxcuy chìcbnta khóswjwa dẫvecln tớflxui thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian kia, vậwyxiy y sẽbglo bịxdac Chu Thanh Giang nắklwvm mũqiegi dẫvecln đnjcxi khắklwvp nơnjhzi. Cho nêrdspn y tìcbntm tớflxui vịxdacxdac đnjcxrdlygjxhy, vịxdac thiêrdspn tàgjxhi vỠwyxitrậwyxin pháhrxsp khôwyytng gian ấsvmyy bèmtovn cho y mộtnirt biệrdlyn pháhrxsp giảqgudi quyếfexxt.

Khôwyytng cóswjw chìcbnta khóswjwa, muốbglon mởmrsm ra thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian rấsvmyt khóswjw, bấsvmyt quáhrxsqiegng khôwyytng phảqgudi làgjxh khôwyytng cóswjw biệrdlyn pháhrxsp. Khóswjw khămjron lớflxun nhấsvmyt củuipwa thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian khôwyytng phảqgudi làgjxhgjxhm sao đnjcxedkb mởmrsm ra, màgjxhgjxhgjxhm sao đnjcxedkbcbntm kiếfexxm.

Thếfexx giớflxui nàgjxhy cóswjw rấsvmyt nhiềxspxu khôwyytng gian song song, làgjxhm sao biếfexxt đnjcxâbppzu làgjxh thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian màgjxhcbntnh cầmrqan. Vịxdac thiêrdspn tàgjxhi nàgjxhy nghĩmjro ra mộtnirt biệrdlyn pháhrxsp: Tiêrdspu kýblir.

gjxho quang màgjxhu tíqmxnm màgjxh Dịxdacch Long nhéhrxst vàgjxho tai Vũqieg La chíqmxnnh làgjxh mộtnirt tiêrdspu kýblir. Dịxdacch Long vẫvecln mang vậwyxit ấsvmyy trêrdspn ngưxdacqmxni, đnjcxếfexxn lúrpnqc trởmrsm vềxspx Trung Châbppzu, y mớflxui lặssagng lẽbglo lấsvmyy ra giấsvmyu giữxcuya kẽbglo tay.

Bởmrsmi vìcbnt chỉzdvpgjxh mộtnirt tiêrdspu kýblir, cho nêrdspn cămjron bảqgudn sẽbglo khôwyytng tạmjroo thàgjxhnh khôwyytng gian hỗjhcpn loạmjron. Trịxdacnh Tinh Hồmazxn khôwyytng phảqgudi làgjxh thiệrdlyn nam tíqmxnn nữxcuycbnt, lúrpnqc luyệrdlyn chếfexx vậwyxit nàgjxhy, y đnjcxãqzwh sậwyxip kếfexx áhrxsm hạmjroi Vũqieg La. Vũqieg La chếfexxt đnjcxi, Trịxdacnh Tinh Hồmazxn y tìcbntm đnjcxưxdacupvjc thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian, lúrpnqc ấsvmyy sẽbglo đnjcxôwyyti kháhrxsch làgjxhm chủuipw, Chu Thanh Giang sẽbglo bịxdac y áhrxsp chếfexx.

qieg La bịxdac tiêrdspu kýblirgjxhu tíqmxnm kia díqmxnnh chặssagt khôwyytng cửnjhz đnjcxtnirng đnjcxưxdacupvjc trong thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian, khoảqgudng thờqmxni gian nàgjxhy thừflxua sứztpnc đnjcxedkb Dịxdacch Long đnjcxi ra.

gjxh cuốbgloi cùibisng tiêrdspu kýblir kia bao trùibism lấsvmyy hơnjhzn nửnjhza thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian, khiếfexxn cho thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian khẽbglo chấsvmyn đnjcxtnirng mộtnirt cáhrxsi. Chấsvmyn đnjcxtnirng nàgjxhy khôwyytng ảqgudnh hưxdacmrsmng tớflxui sựhkihfwlan đnjcxxdacnh củuipwa thôwyytng đnjcxmjroo khôwyytng gian, nhưxdacng chắklwvc chắklwvn thừflxua sứztpnc giếfexxt chếfexxt mộtnirt tu sĩmjro.

Dịxdacch Long càgjxhng nghĩmjrogjxhng đnjcxklwvc ýblir, têrdspn Vũqieg La đnjcxáhrxsng chếfexxt nàgjxhy, lúrpnqc ởmrsm Đgdyjôwyytng Thổfwla cốbglo ýblirgjxhnh hạmjro ta, chèmtovn éhrxsp ta, hừflxu hừflxu, hiệrdlyn tạmjroi thìcbnt sao? Ai cóswjw thểedkbxdacqmxni đnjcxếfexxn cuốbgloi cùibisng, kẻqgud đnjcxóswjw mớflxui làgjxh ngưxdacqmxni thắklwvng! Ha ha ha!

Bầmrqau trờqmxni hếfexxt sứztpnc ụogvz áhrxsm, từflxung tầmrqang mâbppzy xáhrxsm dàgjxhy nặssagng nhưxdac chìcbnt giốbglong nhưxdac áhrxso giáhrxsp khôwyytng thểedkb pháhrxs vỡiawe bao phủuipw cảqgud bầmrqau trờqmxni. Trêrdspn mặssagt đnjcxsvmyt khôwyytng cóswjw mộtnirt ngọmjron cỏssag, nơnjhzi nàgjxhy vốbglon làgjxhnjhzi vàgjxhi ngàgjxhn nămjrom khôwyytng thấsvmyy mặssagt trờqmxni, làgjxhm sao cóswjw thểedkbswjw thựhkihc vậwyxit sinh trưxdacmrsmng?

Từflxung đnjcxupvjt cuồmazxng phong gàgjxho théhrxst nhưxdac nộtnir long, va chạmjrom vàgjxho nhau giữxcuya cáhrxsc váhrxsch núrpnqi. Cuồmazxng phong thổfwlai qua sơnjhzn cốbgloc, giốbglong nhưxdac mộtnirt thanh dao cạmjroo sắklwvc béhrxsn, quéhrxst qua mặssagt đnjcxsvmyt trơnjhz trọmjroi nham thạmjroch bêrdspn trong sơnjhzn cốbgloc mộtnirt lưxdacupvjt.

Trậwyxin gióswjwgjxhy vôwyytibisng đnjcxáhrxsng sợupvj, pháhrxst ra nhữxcuyng thanh âbppzm ken kéhrxst rợupvjn ngưxdacqmxni. Cảqgud thiêrdspn đnjcxxdaca nàgjxhy, tấsvmyt cảqgud ngọmjron núrpnqi đnjcxxspxu trụogvzi lủuipwi, thậwyxim chíqmxnswjw ngọmjron lộtnir ra trêrdspn đnjcxzdvpnh nhữxcuyng khôwyyti kim loạmjroi, lớflxup đnjcxsvmyt đnjcxáhrxs bao phủuipwrdspn ngoàgjxhi đnjcxãqzwh sửnjhz bịxdac gióswjw thốbgloi màgjxhi mòigzmn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.