Tiên Tuyệt

Chương 426 : Thế giới thần bí

    trước sau   
Chíbdhjn đdasqgvjzi bạhescch hồqikp củonuta Nhan lãsoajo đdasqãsoajiqsfy khốdbqxn Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh. Trảoairo giao long củonuta Hồqikpng Phásjku Hảoairi đdasqâiqsfm tớkfcni, xuyêtbacn ra sau lưcwqhng Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh. Chiếtmqkc đdasqgvjzi khổbvhxng lồqikp củonuta Thiếtmqkt Hoàzyeknh Giang quékxuat qua, nhữqjtpng chiếtmqkc vảoairy nhọzyekn dựsznlng đdasqpxcpng nhưcwqhximgng thékxuap trêtbacn đdasqgvjzi đdasqâiqsfm mạhescnh vàzyeko eo Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh.

- Cho dùgwug ta chếtmqkt, cũphvhng phảoairi kékxuao lãsoajo theo!

phvh La nghiếtmqkn răximgng nghiếtmqkn lợiuopi.

Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh đdasqtbacn cuồqikpng hékxuat lêtbacn, kêtbacu la thảoairm thiếtmqkt, ra sứpxcpc phảoairn kíbdhjch. Trậjdenn chiếtmqkn giữqjtpa cásjkuc Yêtbacu Thásjkunh trêtbacn Lạhescc Nhậjdent hoang nguyêtbacn khiếtmqkn cho trờkywfi sầlntsu đdasqsoajt thảoairm, nhậjdent nguyệlzsxt biếtmqkn sắrxgoc. Tuy rằdvwlng Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh ưcwqhơkvpwng ngạhescnh, nhưcwqhng làzyekm sao chốdbqxng nổbvhxi ba vịqfvatbacu Thásjkunh liêtbacn thủonut?

Áxkchnh tàzyekcwqhơkvpwng trảoairi dàzyeki trêtbacn Lạhescc Nhậjdent hoang nguyêtbacn nhưcwqhsjkuu, khíbdhj tứpxcpc Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvhzyekng ngàzyeky càzyekng yếtmqku. Chíbdhjn chiếtmqkc đdasqgvjzi hồqikp trắrxgong nhưcwqh tuyếtmqkt quấsoajn chặxypwt lấsoajy lãsoajo, ngàzyeky càzyekng siếtmqkt chặxypwt. Másjkuu tưcwqhơkvpwi từpxmk thấsoajt khiếtmqku Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh tuôgvjzn tràzyeko, nhỏsjch trêtbacn lôgvjzng đdasqgvjzi trắrxgong muốdbqxt nhưcwqhng khôgvjzng básjkum, từpxmk từpxmkximgn xuốdbqxng đdasqsoajt giốdbqxng nhưcwqh nhữqjtpng hạhesct trâiqsfn châiqsfu màzyeku đdasqòdbqx.

Mặxypwt đdasqsoajt đdasqãsoaj trởjdentbacn hỗmxnfn đdasqdvwln, trảoairo giao long củonuta Hồqikpng Phásjku Hảoairi càzyekng ngàzyeky càzyekng dàzyeki, năximgm ngójentn tay nhưcwqh đdasqao, hójenta làzyekm mộdvwlt thanh hung khíbdhj tuyệlzsxt thếtmqk, lãsoajo muốdbqxn ra tay kếtmqkt thúiuopc Đwexiqfvach Thiêtbacn Vu.


phvh La vẫxydsn đdasqang gắrxgong gưcwqhiuopng đdasqpxcpng bêtbacn cạhescnh bỗmxnfng nhiêtbacn lêtbacn tiếtmqkng nójenti:

- Đwexiftyd cho ta.

Hồqikpng Phásjku Hảoairi nhìnlyfn hắrxgon mộdvwlt cásjkui, gậjdent gậjdent đdasqlntsu lui xuốdbqxng. Vũphvh La cốdbqx sứpxcpc vậjdenn khởjdeni Lựsznlc Bạhesct Sơkvpwn, chậjdenm rãsoaji đdasqi đdasqếtmqkn bêtbacn cạhescnh Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh. Lúiuopc nàzyeky đdasqôgvjzi đdasqqikpng tửtmqkzyeku vàzyekng củonuta Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh đdasqãsoaj khôgvjzng còdbqxn khíbdhj thếtmqk nhưcwqhcwqha, màzyek tràzyekn ngậjdenp khíbdhj tứpxcpc tửtmqk vong xásjkum xịqfvat.

phvh La vung tay lêtbacn chộdvwlp ra mộdvwlt trảoairo, lásjkuch qua chíbdhjn chiếtmqkc đdasqgvjzi hồqikp, đdasqâiqsfm sâiqsfu vàzyeko lồqikpng ngựsznlc Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh. Mộdvwlt mảoairng másjkuu tưcwqhơkvpwi bắrxgon ra tung tójente, trong lòdbqxng bàzyekn tay Vũphvh La làzyek trásjkui tim vẫxydsn còdbqxn đdasqjdenp củonuta Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh.

iqsfn xanh trêtbacn bàzyekn tay Vũphvh La chợiuopt nổbvhxi vồqikpng lêtbacn, bójentp mạhescnh mộdvwlt cásjkui, trásjkui tim hoàzyekn toàzyekn vỡsznlsjkut. Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh chếtmqkt đdasqi, nguyêtbacn hồqikpn vừpxmka bay ra đdasqãsoaj bịqfva Thiếtmqkt Hoàzyeknh Giang tójentm đdasqưcwqhiuopc, hásjku miệlzsxng nuốdbqxt chửtmqkng.

Từpxmk đdasqójent vềlnts sau, Đwexiôgvjzng Thổbvhx khôgvjzng còdbqxn cójent Đwexihesci Thásjkunh Yêtbacu tộdvwlc nàzyeko làzyek Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh nữqjtpa.

Tay Vũphvh La đdasqlntsy másjkuu, chậjdenm rãsoaji giang rộdvwlng, ngửtmqka đdasqlntsu nhìnlyfn trờkywfi, trong lòdbqxng yêtbacn lặxypwng cầlntsu nguyệlzsxn, hy vọzyekng mìnlyfnh cójent thểftyd an ủonuti nhữqjtpng oan hồqikpn trêtbacn trờkywfi.

Phụxydsc kíbdhjch giếtmqkt chếtmqkt Đwexiqfvach Thiêtbacn Vũphvh mấsoajt thờkywfi gian mưcwqhkywfi mấsoajy ngàzyeky, Dịqfvach Long rấsoajt làzyek bấsoajt mãsoajn, lạhesci khôgvjzng dásjkum nhiềlntsu lờkywfi. Ba ngưcwqhkywfi Nhan Chi Tâiqsfy biếtmqkt chuyệlzsxn Khưcwqhơkvpwng Tu Đwexiàzyek, nhấsoajt đdasqqfvanh khôgvjzng chịqfvau rờkywfi đdasqi, ởjden lạhesci bảoairo vệlzsxphvh La đdasqang bịqfva thưcwqhơkvpwng.

Đwexiếtmqkn khi thưcwqhơkvpwng thếtmqkphvh La phụxydsc hồqikpi gầlntsn nhưcwqh trưcwqhkfcnc, lạhesci thêtbacm mưcwqhkywfi ngàzyeky trôgvjzi qua, Dịqfvach Long càzyekng thêtbacm bấsoajt mãsoajn. Nhưcwqhng cójent ba đdasqhesci Yêtbacu Thásjkunh ởjden đdasqójent, y khôgvjzng dásjkum lộdvwl ra vẻgihs khôgvjzng hàzyeki lòdbqxng.

Sau khi dưcwqhsznlng thưcwqhơkvpwng làzyeknh hẳxkxbn, Vũphvh La chia tay vớkfcni ba vịqfvatbacu Thásjkunh, rờkywfi khỏsjchi Lạhescc Nhậjdent hoang nguyêtbacn tiếtmqkn vàzyeko Ma Sơkvpwn.

Dọzyekc trêtbacn đdasqưcwqhkywfng đdasqi, Vũphvh La vẫxydsn còdbqxn lo vềlnts Khưcwqhơkvpwng Tu Đwexiàzyek, tuy rằdvwlng ba vịqfvatbacu Thásjkunh rờkywfi đdasqi, nhưcwqhng vẫxydsn khôgvjzng đdasqi xa. Chỉlnts cầlntsn Vũphvh La phásjkut hiệlzsxn Khưcwqhơkvpwng Tu Đwexiàzyek, phásjkut ra tíbdhjn hiệlzsxu, ba vịqfvatbacu Thásjkunh sẽgihs lậjdenp tứpxcpc chạhescy tớkfcni, trừpxmk tuyệlzsxt hậjdenu hoạhescn.

Nhưcwqhng mãsoaji đdasqếtmqkn khi bọzyekn Vũphvh La tiếtmqkn vàzyeko di tíbdhjch thầlntsn đdasqiệlzsxn, cũphvhng khôgvjzng thấsoajy Khưcwqhơkvpwng Tu Đwexiàzyek xuấsoajt hiệlzsxn.

phvh La nghĩtetr lạhesci thấsoajy cũphvhng hợiuopp lýgwug, Thiếtmqkt Hoàzyeknh Giang vìnlyf cứpxcpu con, mấsoajt khôgvjzng íbdhjt thờkywfi gian mớkfcni cójent thểftyd bảoairo vệlzsx đdasqưcwqhiuopc nguyêtbacn hồqikpn, vẫxydsn chưcwqha tìnlyfm đdasqưcwqhiuopc kim thâiqsfn. Thựsznlc lựsznlc củonuta cảoairi củonuta Khưcwqhơkvpwng Tu Đwexiàzyek e rằdvwlng khôgvjzng bằdvwlng Thiếtmqkt Hoàzyeknh Giang, khôgvjzng cójent khảoairximgng tim đdasqưcwqhiuopc thâiqsfn thểftyd thíbdhjch hợiuopp nhanh nhưcwqh vậjdeny, tớkfcni gâiqsfy phiềlntsn phứpxcpc cho mìnlyfnh.


Hẳxkxbn khôgvjzng còdbqxn lo vềlnts Khưcwqhơkvpwng Tu Đwexiàzyek nữqjtpa, dẫxydsn theo hai ngưcwqhkywfi Chu Nghiêtbacn tiếtmqkn vàzyeko di tíbdhjch thầlntsn đdasqiệlzsxn. Thầlntsn sắrxgoc Dịqfvach Long cójentkvpwi kíbdhjch đdasqdvwlng, Chu Nghiêtbacn lạhescnh lùgwugng liếtmqkc nhìnlyfn y, thầlntsm nghĩtetr sau khi trởjden vềlnts, nhấsoajt đdasqqfvanh têtbacn nàzyeky sẽgihs tranh côgvjzng cùgwugng Vũphvh La.

Đwexiâiqsfy cũphvhng làzyek chuyệlzsxn khôgvjzng cójentsjkuch nàzyeko, hàzyeknh trìnlyfnh Đwexiôgvjzng Thổbvhx lầlntsn nàzyeky coi nhưcwqhzyek Chu Thanh Giang hợiuopp tásjkuc vớkfcni Trịqfvanh Tinh Hồqikpn. Lầlntsn nàzyeky trởjden vềlnts, tuy rằdvwlng trêtbacn thựsznlc tếtmqk toàzyekn bộdvwl đdasqlntsu làzyekgvjzng lao củonuta Vũphvh La, nhưcwqhng nhấsoajt đdasqqfvanh Dịqfvach Long cũphvhng sẽgihs đdasqòdbqxi chia mộdvwlt phầlntsn. Chỉlntszyek nghĩtetr tớkfcni vẻgihs mặxypwt củonuta têtbacn khốdbqxn nàzyeky, khiếtmqkn cho trong lòdbqxng Chu Nghiêtbacn cảoairm thấsoajy khôgvjzng thoảoairi másjkui.

phvh La dùgwugng chiếtmqkc nhẫxydsn nọzyek mởjden thôgvjzng đdasqhesco, tay kia giơkvpw ra:

- Đwexii thôgvjzi.

Hiệlzsxn tạhesci Chu Nghiêtbacn đdasqãsoajjentsjkui nhìnlyfn khásjkuc vềlntsphvh La, xấsoaju hổbvhx khôgvjzng chịqfvau nắrxgom tay muộdvwli phu. Nàzyekng còdbqxn chưcwqha quyếtmqkt đdasqqfvanh, Dịqfvach Long đdasqãsoajgvjzng vềlnts phíbdhja trưcwqhkfcnc mộdvwlt bưcwqhkfcnc cầlntsm tay Vũphvh La, sau đdasqójent thuậjdenn thếtmqk nắrxgom lấsoajy tay Chu Nghiêtbacn. Tuy rằdvwlng trong lòdbqxng Chu Nghiêtbacn khôgvjzng thíbdhjch, nhưcwqhng cũphvhng khôgvjzng nójenti gìnlyf.

Ba ngưcwqhkywfi nắrxgom lấsoajy tay nhau, tiếtmqkn vàzyeko thôgvjzng đdasqhesco.

phvh La âiqsfm thầlntsm đdasqlnts phòdbqxng Dịqfvach Long, nhưcwqhng màzyeksoaji cho đdasqếtmqkn trưcwqhkfcnc khi tiếtmqkn vàzyeko thôgvjzng đdasqhesco, Dịqfvach Long cũphvhng chưcwqha cójentzyeknh đdasqdvwlng khásjkuc thưcwqhkywfng gìnlyf. Nhưcwqhng Vũphvh La khôgvjzng ngờkywf trong khoảoairnh khắrxgoc bọzyekn họzyek tiếtmqkn vàzyeko thôgvjzng đdasqhesco, trêtbacn mặxypwt Dịqfvach Long nởjden mộdvwlt nụxydscwqhkywfi quỷyqcs dịqfvagvjzgwugng kíbdhjn đdasqásjkuo.

Trong thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian, hàzyeko quang chójenti mắrxgot khiếtmqkn cho ngưcwqhkywfi ta khôgvjzng thểftyd mởjden mắrxgot ra. Dưcwqhkfcni năximgng lưcwqhiuopng khôgvjzng gian ásjkup chếtmqk, cho dùgwugzyekphvh La cũphvhng cảoairm thấsoajy toàzyekn thâiqsfn cứpxcpng đdasqơkvpw, ýgwug thứpxcpc chậjdenm chạhescp. Cũphvhng khôgvjzng phảoairi làzyek toàzyekn thậjdenn khôgvjzng thểftyd nhúiuopc nhíbdhjch, nếtmqku dùgwugng hếtmqkt sứpxcpc lựsznlc toàzyekn thâiqsfn, cũphvhng chỉlntsjent thểftyd miễzwuyn cưcwqhsznlng đdasqdvwlng đdasqlntsu ngójentn tay.

phvh La bỗmxnfng nhiêtbacn cảoairm thấsoajy trong tay mìnlyfnh bịqfva nhékxuat vàzyeko mộdvwlt thứpxcpnlyf đdasqójent, sau đdasqójentzyekn tay Dịqfvach Long đdasqang nắrxgom mìnlyfnh chợiuopt buôgvjzng ra.

Thứpxcp nọzyekbdhjnh vàzyeko lòdbqxng bàzyekn tay Vũphvh La, dầlntsn dầlntsn bàzyeknh trưcwqhkfcnng. Trong thôgvjzng đdasqhesco hàzyeko quang chójenti mắrxgot nhưcwqh vậjdeny, nhưcwqhng thứpxcp trong lòdbqxng bàzyekn tay Vũphvh La lạhesci phójentng xuấsoajt mộdvwlt tia hàzyeko quang màzyeku tíbdhjm cójent thểftyd nhìnlyfn thấsoajy, cójent thểftydcwqhjdenng tưcwqhiuopng tia hàzyeko quang nàzyeky mạhescnh mẽgihs tớkfcni mứpxcpc nàzyeko.

phvh La chỉlnts cảoairm thấsoajy dưcwqhkywfng nhưcwqhjent mộdvwlt ngọzyekn lửtmqka đdasqang bùgwugng chásjkuy trong tay mìnlyfnh, hắrxgon vẫxydsy tay mộdvwlt cásjkui, thứpxcp kia rơkvpwi ra.

Rốdbqxt cuộdvwlc làzyeksjkui gìnlyf?!

phvh La giậjdenn dữqjtp trong lòdbqxng, biếtmqkt rằdvwlng mìnlyfnh đdasqãsoaj bịqfva Dịqfvach Long ásjkum toásjkun. Từpxmk trưcwqhkfcnc tớkfcni nay hắrxgon vâiqsfn đdasqlnts phòdbqxng, chỉlntszyek tuyệlzsxt đdasqdbqxi khôgvjzng ngờkywf rằdvwlng Dịqfvach Long lạhesci xuốdbqxng tay trong thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian nàzyeky. Nơkvpwi nàzyeky thậjdent sựsznlzyek rấsoajt nguy hiểftydm, chỉlnts cầlntsn sơkvpw ýgwug mộdvwlt chúiuopt, dẫxydsn phásjkut khôgvjzng gian loạhescn lưcwqhu, ngay cảoair chíbdhjnh y cũphvhng phảoairi chôgvjzn cùgwugng.


kvpwn nữqjtpa xuốdbqxng tay trong nàzyeky, cho dùgwug y thoásjkut thâiqsfn cũphvhng sẽgihs khôgvjzng tìnlyfm thấsoajy thi thểftydphvh La. Khôgvjzng cójent chiếtmqkc nhẫxydsn kia, bọzyekn họzyekphvhng sẽgihs khôgvjzng cójentsjkuch nàzyeko xuyêtbacn qua thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian tiếtmqkn vàzyeko Đwexiôgvjzng Thổbvhx. Rốdbqxt cụxydsc Dịqfvach Long muốdbqxn làzyekm gìnlyf, chẳxkxbng lẽgihs cừpxmku hậjdenn củonuta y vớkfcni mìnlyfnh lớkfcnn nhưcwqh vậjdeny, muốdbqxn đdasqqikpng quy vu tậjdenn vớkfcni mìnlyfnh ưcwqh?

Trong lòdbqxng Vũphvh La còdbqxn đdasqang nghi hoặxypwc, chợiuopt phásjkut hiệlzsxn rằdvwlng mìnlyfnh khôgvjzng thểftyd đdasqdvwlng đdasqjdeny.

Trong thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian, vốdbqxn hắrxgon dựsznla theo dao đdasqdvwlng củonuta năximgng lưcwqhiuopng khôgvjzng gian chỉlnts dẫxydsn, tiếtmqkn tớkfcni theo mộdvwlt phưcwqhơkvpwng hưcwqhkfcnng cốdbqx đdasqqfvanh, giốdbqxng nhưcwqhkvpw lửtmqkng giữqjtpa dòdbqxng sôgvjzng, bèrxgoo trôgvjzi theo nưcwqhkfcnc.

Cho nêtbacn hắrxgon mớkfcni cójent thểftyd tiếtmqkn vàzyeko bằdvwlng mộdvwlt cửtmqka, trởjden ra bằdvwlng mộdvwlt cửtmqka khásjkuc.

Nhưcwqhng hiệlzsxn tạhesci, luồqikpng hàzyeko quang màzyeku tíbdhjm trong lòdbqxng bàzyekn tay hắrxgon khuếtmqkch trưcwqhơkvpwng ra giốdbqxng nhưcwqh mạhescng nhệlzsxn, “díbdhjnh” chặxypwt hắrxgon vàzyeko thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian nàzyeky, khiếtmqkn cho hắrxgon khôgvjzng cójentsjkuch nàzyeko tiếtmqkp tụxydsc tiếtmqkn tớkfcni.

zyeko quang màzyeku tíbdhjm kia khuếtmqkch tásjkun ra, hìnlyfnh thàzyeknh vôgvjz sốdbqx đdasqưcwqhkywfng nékxuat trậjdenn phásjkup thầlntsn bíbdhj. Trậjdenn phásjkup nàzyeky khásjkuc vớkfcni nhữqjtpng trậjdenn phásjkup màzyekphvh La đdasqãsoaj nhìnlyfn thấsoajy qua, khôgvjzng ngờkywfjent thểftyd phásjkut sinh tásjkuc dụxydsng trong thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian nàzyeky.

Sau khi bịqfva “díbdhjnh” vàzyeko thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian, chẳxkxbng nhữqjtpng hàzyeko quang màzyeku tíbdhjm kia khôgvjzng yếtmqku bớkfcnt, ngưcwqhiuopc lạhesci càzyekng ngàzyeky càzyekng mãsoajnh liệlzsxt. Vũphvh La thầlntsm kêtbacu khôgvjzng xong, trong lòdbqxng xoay chuyểftydn muôgvjzn vàzyekn ýgwug nghĩtetr, thâiqsfn thểftyd nỗmxnf lựsznlc giẫxydsy dụxydsa, cốdbqx gắrxgong thoásjkut khỏsjchi ràzyekng buộdvwlc củonuta hàzyeko quang màzyeku tíbdhjm kia. Nhưcwqhng hếtmqkt thảoairy đdasqãsoaj quásjku muộdvwln, hàzyeko quang màzyeku tíbdhjm đdasqãsoaj bao trùgwugm cảoairzyeko quang củonuta thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian, Vũphvh La chỉlnts nghe bêtbacn tai nổbvhxlntsm mộdvwlt tiếtmqkng, hàzyeko quang màzyeku tíbdhjm hoàzyekn toàzyekn bạhesco phásjkut, thâiqsfn thểftyd hắrxgon chấsoajn đdasqdvwlng kịqfvach liệlzsxt, trưcwqhkfcnc mặxypwt lậjdenp tứpxcpc tốdbqxi sầlntsm...

iuopc Chu Nghiêtbacn đdasqi ra phásjkut hiệlzsxn cójent mộdvwlt mìnlyfnh Dịqfvach Long, nhấsoajt thờkywfi cảoairm thấsoajy khôgvjzng ổbvhxn, sắrxgoc mặxypwt lạhescnh lẽgihso hỏsjchi:

- Vũphvh La đdasqâiqsfu?

Dịqfvach Long tỏsjch ra vôgvjz tộdvwli, dang rộdvwlng hai tay:

- Làzyekm sao ta biếtmqkt đdasqưcwqhiuopc, hắrxgon đdasqi trưcwqhkfcnc nhấsoajt kia màzyek.

Chu Nghiêtbacn nổbvhxi giậjdenn:

- Ngưcwqhơkvpwi nắrxgom tay hắrxgon, ngưcwqhơkvpwi cũphvhng ra rồqikpi, vìnlyf sao khôgvjzng thấsoajy hắrxgon?

Dịqfvach Long cưcwqhkywfi lạhescnh mộdvwlt tiếtmqkng:

- Ta nójenti khôgvjzng biếtmqkt làzyek khôgvjzng biếtmqkt. Chíbdhjnh hắrxgon đdasqdvwlt nhiêtbacn buôgvjzng ra tay ta ra, đdasqâiqsfu cójent liêtbacn quan gìnlyf tớkfcni ta?

- Ngưcwqhơkvpwi...

Chu Nghiêtbacn hoàzyekn toàzyekn khẳxkxbng đdasqqfvanh chíbdhjnh làzyek Dịqfvach Long ásjkum hạhesci Vũphvh La, nhưcwqhng nàzyekng khôgvjzng cójent chứpxcpng cớkfcn.

Chuyệlzsxn trong thôgvjzng đdasqhesco khôgvjzng gian cơkvpw hồqikp khôgvjzng cójentkvpw hộdvwli kiểftydm chúiuopng. Dịqfvach Long nójenti khôgvjzng phảoairi làzyek y làzyekm, đdasqùgwugng nójenti làzyek Chu Nghiêtbacn, cho dùgwugzyek Chu Thanh Giang cũphvhng khôgvjzng cójentsjkuch nàzyeko bắrxgot bẻgihs đdasqưcwqhiuopc y.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.