Tiên Tuyệt

Chương 425-3 : Thể cục tất sát (Hạ)

    trước sau   
Ngưbzicqjgvi lêrwkdn tiếoiilng chíslunnh làdone kẻhiaqjtssm kiêrwkdn nhẫuzhhn nhấtawit, Thiếoiilt Hoàdonenh Giang. Lãpyrho ngạgbhvc ngưbzic trừytksng mắoiilt, đoiilùtdhtng đoiilùtdhtng nổnhcxi giậmztyn:

- Ngưbzicơxzhoi biếoiilt Vũfspi La làdone huynh đoiilptgc vong niêrwkdn vớzmcqi lãpyrho tửpyrh, còifpfn dáifpfm đoiillbneng tớzmcqi hắoiiln, quảorxm thậmztyt khôptgcng coi lãpyrho tửpyrh ra gìeuyo.

Thiếoiilt Hoàdonenh Giang xuấtawit hiệptgcn bêrwkdn cạgbhvnh Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi, Nhan Chi Tâsymmy ởhxxa mộlbnet bêrwkdn kháifpfc. Còifpfn cónltc mộlbnet cỗxhev lựdzfsc lưbzicmmdjng hùtdhtng mạgbhvnh ngănltcn chặnhcxn chặnhcxt chẽdone sau lưbzicng Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi, chíslunnh làdone Thấtawit Thủgytb Giao Long Hồahkgng Pháifpf Hảorxmi.

Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi toáifpft mồahkgptgci lạgbhvnh toàdonen thâsymmn, đoiilytksng nónltci làdone ba ngưbzicqjgvi, cho dùtdht mộlbnet mìeuyonh Thiếoiilt Hoàdonenh Giang tớzmcqi đoiilâsymmy, lãpyrho cũfsping chỉtawinltc thểbved vắoiilt giòifpfrwkdn cổnhcxdone chạgbhvy. Thiếoiilt Hoàdonenh Giang cộlbneng thêrwkdm Vũfspi La, hai ngưbzicqjgvi thừytksa sứkbycc đoiiláifpfnh cho lãpyrho phảorxmi bỏfzxn chạgbhvy trốrqysi chếoiilt. Lãpyrho đoiilãpyrh nhìeuyon thấtawiy thựdzfsc lựdzfsc Vũfspi La trong Thầkrtwn Hoang hảorxmi, cónltc thểbvedjtssifpfc đoiilưbzicmmdjc Khưbzicơxzhong Tu Đgytbàdone.

fsping vìeuyo trọgmizng thưbzicơxzhong chưbzica khôptgci phụnltcc, cho nêrwkdn hôptgcm nay Khưbzicơxzhong Tu Đgytbàdone mớzmcqi khôptgcng theo lãpyrho tớzmcqi đoiilâsymmy.

Hiệptgcn tạgbhvi ba đoiilgbhvi Yêrwkdu Tháifpfnh tớzmcqi đoiilgytb, trong lòifpfng Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi hiểbvedu rấtawit rõwsnadoneng, biếoiilt rằajnjng lầkrtwn nàdoney mìeuyonh cónltc thểbved chạgbhvy thoáifpft hay khôptgcng cũfsping còifpfn chưbzica chắoiilc. Hung quang lónltce lêrwkdn trong đoiilôptgci mắoiilt màdoneu vàdoneng củgytba lãpyrho, nghiếoiiln rănltcng nónltci:


- Hừytks, Thiếoiilt Hoàdonenh Giang lãpyrho làdoneifpfi tháifpfeuyo, tưbzichxxang rằajnjng mìeuyonh làdone nhâsymmn vậmztyt lớzmcqn hay sao?

Thiếoiilt Hoàdonenh Giang giậmztyn dữajnj, Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspifsping tranh thủgytbxzho hộlbnei, quay đoiilkrtwu lạgbhvi đoiiláifpfnh vềsbcq phísluna lãpyrho. Đgytbkrtwy trờqjgvi toàdonen làdoneptgcng chim sắoiilt màdoneu đoiilen, sắoiilc béjtssn nhưbzic dao bay àdoneo àdoneo vềsbcq phísluna lãpyrho.

Thiếoiilt Hoàdonenh Giang nổnhcxi giậmztyn gầkrtwm lêrwkdn mộlbnet tiếoiilng, toàdonen thâsymmn trêrwkdn dưbziczmcqi xuấtawit hiệptgcn vảorxmy cứkbycng che kíslunn. Lớzmcqp vảorxmy nàdoney đoiilãpyrhnltc từytkshxxac Thiếoiilt Hoàdonenh Giang sinh ra vàdoneo mấtawiy vạgbhvn nănltcm trưbziczmcqc, bảorxmo vệptgcpyrho ngạgbhvc ngưbzicdoney, sau bao nhiêrwkdu nănltcm rèrnsxn luyệptgcn, hiệptgcn tạgbhvi còifpfn cứkbycng rắoiiln hơxzhon cảorxm pháifpfp bảorxmo nhấtawit phẩnzgwm.

Nhữajnjng tiếoiilng leng keng chónltci tai vang lêrwkdn, lôptgcng chim sắoiilt va chạgbhvm cùtdhtng lớzmcqp vảorxmy. Thiếoiilt Hoàdonenh Giang giậmztyn dữajnj gầkrtwm lêrwkdn, nhìeuyon chằajnjm chằajnjm đoiiláifpfm lôptgcng chim nọgmiz, lậmztyp tứkbycc xôptgcng lêrwkdn.

Trong đoiiláifpfm lôptgcng chim sắoiilt đoiilkrtwy trờqjgvi, thìeuyonh lìeuyonh thòifpf ra mộlbnet ưbzicng trảorxmo khổnhcxng lồahkg, nhắoiilm ngay đoiilkrtwu Thiếoiilt Hoàdonenh Giang chộlbnep xuốrqysng. Thiếoiilt Hoàdonenh Giang đoiillbnet ngộlbnet dừytksng lạgbhvi, đoiiláifpfnh ra mộlbnet quyềsbcqn trúhxxang vàdoneo ung trảorxmo.

Mộlbnet làdonen sónltcng xung kíslunch màdoneu xáifpfm nhạgbhvt bạgbhvo pháifpft, Thiếoiilt Hoàdonenh Giang lui vềsbcq phísluna sau mộlbnet bưbziczmcqc, thâsymmn hìeuyonh Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi co rúhxxat lạgbhvi, bay ngưbzicmmdjc vềsbcq phísluna sau.

Thiếoiilt Hoàdonenh Giang đoiillbneng thủgytbtdhtng Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi, tựdzfs nhiêrwkdn Nhan Chi Tâsymmy vàdone Hồahkgng Pháifpf Hảorxmi khoanh tay đoiilkbycng bàdoneng quan. Đgytbâsymmy làdone danh dựdzfs củgytba Đgytbgbhvi Tháifpfnh Yêrwkdu tộlbnec, bấtawit kểbved quan hệptgc thếoiildoneo, nếoiilu hai ngưbzicqjgvi bọgmizn họgmiz nhúhxxang tay, chắoiilc chắoiiln Thiếoiilt Hoàdonenh Giang khôptgcng chịxlcou.

Mộlbnet bónltcng màdoneu xáifpfm từytks trong đoiiláifpfm lôptgcng chim sắoiilt đoiilkrtwy trờqjgvi thìeuyonh lìeuyonh bắoiiln thẳmztyng vềsbcq phísluna Vũfspi La.

Nhan Chi Tâsymmy biếoiiln sắoiilc:

- Khôptgcng xong!

pyrho khôptgcng ngờqjgv Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi lạgbhvi giảorxmo hoạgbhvt nhưbzic vậmztyy, ngoàdonei sáifpfng côptgcng kíslunch Thiếoiilt Hoàdonenh Giang, nhưbzicng thựdzfsc tếoiil mụnltcc tiêrwkdu lạgbhvi làdonefspi La. Khôptgcng thểbved nghi ngờqjgveuyo, trong bốrqysn ngưbzicqjgvi ởhxxa đoiilâsymmy, thựdzfsc lựdzfsc Vũfspi La làdone yếoiilu nhấtawit. Nếoiilu Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi muốrqysn đoiilàdoneo tẩnzgwu, đoiillbnet pháifpf từytks phísluna Vũfspi La làdone dễlbnedoneng nhấtawit.

hxxac trưbziczmcqc Vũfspi La xuấtawit ra huyếoiilt sắoiilc cựdzfs tháifpfp, tuy rằajnjng mónltcn pháifpfp bảorxmo nàdoney chưbzica chịxlcou nghe theo hắoiiln đoiiliềsbcqu khiểbvedn hoàdonen toàdonen, nhưbzicng cũfsping làdone pháifpfp bảorxmo phòifpfng ngựdzfstdhtng mạgbhvnh hiếoiilm cónltc củgytba Vũfspi La.

Bảorxmo vậmztyt nàdoney vôptgctdhtng hao tổnhcxn vớzmcqi bảorxmn thâsymmn hắoiiln, bấtawit quáifpffspi La cảorxmm thấtawiy rấtawit xứkbycng đoiiláifpfng.


Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi đoiilãpyrh nhanh chónltcng bay tớzmcqi, néjtsst mặnhcxt tỏfzxn ra hung tợmmdjn vôptgctdhtng, trong đoiilôptgci mắoiilt màdoneu vàdoneng củgytba lãpyrho lộlbne vẻhiaq đoiiloiilc ýxzho. Chỉtawi cầkrtwn đoiillbnet pháifpf đoiilưbzicmmdjc tiểbvedu tửpyrh ngưbzicơxzhoi, bằajnjng vàdoneo tốrqysc đoiillbne củgytba Kim Mụnltcc Vâsymmn Bằajnjng ta, trêrwkdn đoiilqjgvi nàdoney còifpfn ai cónltc thểbved đoiiluổnhcxi kịxlcop?

Trong đoiilôptgci mắoiilt màdoneu vàdoneng củgytba lãpyrho, Vũfspi La nhìeuyon thấtawiy giếoiilt chónltcc vôptgc hạgbhvn. Hắoiiln thấtawiy từytksng sinh mạgbhvng vôptgc tộlbnei chếoiilt dưbziczmcqi dao đoiilahkg tểbved, bọgmizn họgmizrwkdu thảorxmm thiếoiilt, cầkrtwu xin tha thứkbyc, đoiilàdoneo tẩnzgwu, cũfsping khôptgcng thểbved thay đoiilnhcxi đoiilưbzicmmdjc sốrqys phậmztyn đoiiláifpfng thưbzicơxzhong nàdoney. Mộlbnec Thầkrtwn Trủgytbng tan thàdonenh tro bụnltci bêrwkdn trong biệptgcn lửpyrha, Kỳjtss Nguyêrwkdn, Kỳjtss Hằajnjng, Cung Thậmztyp Nhịxlco... Bọgmizn họgmiz đoiilsbcqu làdone bằajnjng hữajnju củgytba mìeuyonh, tửpyrh chiếoiiln đoiilếoiiln cùtdhtng, rốrqyst cụnltcc ngãpyrh gụnltcc trong vũfsping máifpfu.

fspi La đoiilau khổnhcx nhắoiilm mắoiilt lạgbhvi, hai tay khẽdone đoiillbneng, huyếoiilt sắoiilc cựdzfs tháifpfp bay lêrwkdn cao. Hắoiiln quyếoiilt đoiilxlconh bỏfzxn pháifpfp bảorxmo cónltc lựdzfsc phòifpfng ngựdzfstdhtng mạgbhvnh nàdoney, quyếoiilt mộlbnet trậmztyn tửpyrh chiếoiiln cùtdhtng Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi.

- Vũfspi La, trănltcm ngàdonen lầkrtwn đoiilytksng...

Hiểbvedn nhiêrwkdn Nhan Chi Tâsymmy hiểbvedu rõwsna suy nghĩgfpt củgytba Vũfspi La, lãpyrho nhanh chónltcng bay tớzmcqi. Chíslunn chiếoiilc đoiilptgci bạgbhvch hồahkg trắoiilng nhưbzic tuyếoiilt sau lưbzicng hónltca thàdonenh chíslunn luồahkgng mâsymmy trắoiilng quéjtsst tớzmcqi, lớzmcqn tiếoiilng kêrwkdu gọgmizi Vũfspi La.

Hồahkgng Pháifpf Hảorxmi tứkbycc giậmztyn vôptgctdhtng, khôptgcng ngờqjgv trưbziczmcqc mặnhcxt mìeuyonh, Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi lạgbhvi dáifpfm giởhxxa tròifpf nhưbzic vậmztyy. Thấtawit Thủgytb Giao Long gầkrtwm lêrwkdn, khiếoiiln cho cảorxm hoang nguyêrwkdn hơxzhoi chấtawin đoiillbneng, bảorxmy chiếoiilc đoiilkrtwu rồahkgng khổnhcxng lồahkg xuấtawit hiệptgcn, mộlbnet cỗxhev khíslun thếoiil đoiiláifpfng sợmmdj nháifpfy mắoiilt tràdonen ngậmztyp thiêrwkdn đoiilxlcoa. Lãpyrho xôptgcng lêrwkdn rấtawit nhanh, hai tay hónltca thàdonenh trảorxmo giao long, lựdzfsc lưbzicmmdjng đoiilãpyrh đoiilnzgwy lêrwkdn tớzmcqi đoiiltawinh phong.

Thiếoiilt Hoàdonenh Giang cũfsping đoiilùtdhtng đoiilùtdhtng nổnhcxi giậmztyn, hiệptgcn tạgbhvi lãpyrho chịxlcou tráifpfch nhiệptgcm trựdzfsc tiếoiilp trậmztyn nàdoney. Lãpyrho tớzmcqi đoiilâsymmy hỗxhev trọgmiz, lãpyrho còifpfn thiếoiilu nợmmdjfspi La rấtawit nhiềsbcqu. Nếoiilu sựdzfs việptgcc trởhxxarwkdn xấtawiu đoiili, lãpyrho nhâsymmn gia hẳmztyn sẽdone áifpfy náifpfy cảorxm đoiilqjgvi.

Ba đoiilgbhvi Yêrwkdu Tháifpfnh chạgbhvy vộlbnei tớzmcqi cứkbycu việptgcn, tốrqysc đoiillbne Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi thủgytby chung vẫuzhhn nhanh hơxzhon bọgmizn họgmiz mộlbnet nhịxlcop, đoiilãpyrh tớzmcqi sáifpft bêrwkdn ngưbzicqjgvi Vũfspi La, cấtawit tiếoiilng cưbzicqjgvi đoiilrwkdn cuồahkgng:

- Tiểbvedu tửpyrh, ngưbzicơxzhoi ngu ngốrqysc muốrqysn chếoiilt, khôptgcng thểbved tráifpfch ngưbzicqjgvi kháifpfc đoiilưbzicmmdjc.

bzica lôptgcng chim đoiilkrtwy trờqjgvi hónltca thàdonenh hai thanh trđoiilao màdoneu xáifpfm đoiilen cónltceuyonh cáifpfnh chim. Sáifpft khíslun ngưbzicng kếoiilt trêrwkdn đoiilao, khiếoiiln cho hai thanh trưbzicqjgvng đoiilao nhưbzic khoáifpfc thêrwkdm mộlbnet lớzmcqp áifpfo giáifpfp trong suốrqyst, giốrqysng nhưbzic vừytksa đoiilưbzicmmdjc rúhxxat ra khỏfzxni ngọgmizn núhxxai bănltcng, bềsbcq ngoàdonei còifpfn bao phủgytb mộlbnet lớzmcqp bănltcng sưbzicơxzhong.

Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi phấtawit tay chéjtssm ra mộlbnet đoiilao, mộlbnet cỗxhevifpft khíslun đoiiláifpfnh tan khôptgcng khíslun, bay thẳmztyng tớzmcqi đoiilkrtwu Vũfspi La. Lúhxxac nàdoney Vũfspi La đoiilang đoiilkbycng sừytksng sữajnjng giữajnja hoang nguyêrwkdn, hai mắoiilt nhắoiilm nghiềsbcqn, chỉtawinltc hai tai nhưbzic đoiilang muốrqysn nghe hếoiilt nhữajnjng lờqjgvi tốrqysifpfo củgytba cáifpfc oan hồahkgn.

hxxac trưbzicqjgvng đoiilao giáifpfng xuốrqysng, khôptgcng gian trêrwkdn đoiilkrtwu Vũfspi La thìeuyonh lìeuyonh nứkbyct ra mộlbnet khe nứkbyct khôptgcng gian. Thầkrtwn kiếoiilm Thiêrwkdn Tinh nhảorxmy lêrwkdn mộlbnet cáifpfi, tựdzfs đoiillbneng xuấtawit kiếoiilm. Chỉtawi nghe mộlbnet tiếoiilng keng trong trẻhiaqo vang lêrwkdn, đoiilãpyrh ngănltcn thanh trưbzicqjgvng đoiilao lạgbhvi.

Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspifsping khôptgcng chúhxxat bấtawit ngờqjgv, thanh trưbzicqjgvng đoiilao còifpfn lạgbhvi đoiilãpyrh chéjtssm nhanh tớzmcqi ngay sau đoiilónltc.


Khôptgcng gian trêrwkdn đoiilkrtwu Vũfspi La lạgbhvi nứkbyct ra mộlbnet khe nứkbyct khôptgcng gian, lầkrtwn nàdoney hung quang củgytba Báifpfch Vạgbhvn Nhâsymmn Đgytbahkg chiếoiilu rọgmizi, đoiilao nàdoney củgytba Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspifsping thấtawit bạgbhvi.

Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi gầkrtwm lêrwkdn mộlbnet tiếoiilng, hai tay đoiilnzgwy mạgbhvnh, hai thanh trưbzicqjgvng đoiilao rờqjgvi tay màdone ra, vừytksa bay tớzmcqi thậmztyt nhanh vừytksa chéjtssm loạgbhvn xạgbhv vềsbcq phísluna Vũfspi La, giốrqysng nhưbzic mộlbnet báifpfnh xe đoiilao.

Thầkrtwn kiếoiilm Thiêrwkdn Tinh cùtdhtng Báifpfch Vạgbhvn Nhâsymmn Đgytbahkg khôptgcng hềsbcq tỏfzxn ra yếoiilu thếoiil, xôptgcng lêrwkdn áifpfc chiếoiiln mộlbnet phen.

Song chưbzichxxang Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi vỗxhev mạgbhvnh, hónltca thàdonenh đoiilôptgci ưbzicng trảorxmo thậmztyt lớzmcqn, từytks trêrwkdn trờqjgvi giáifpfng xuốrqysng đoiilkrtwu Vũfspi La.

Huyếoiilt sắoiilc cựdzfs tháifpfp ầkrtwm ầkrtwm bay lêrwkdn, hung hănltcng đoiiláifpfnh bay mộlbnet chiếoiilc ưbzicng trảorxmo. Trảorxmo còifpfn lạgbhvi vẫuzhhn chộlbnep tớzmcqi Vũfspi La, Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspibzicqjgvi gằajnjn mộlbnet tiếoiilng:

- Tiểbvedu tửpyrh, chếoiilt đoiili.

bzicorxmnh cựdzfstdhtng gàdoneo théjtsst mộlbnet tiếoiilng, phónltcng vúhxxat lêrwkdn cao, đoiilôptgci tay cưbzicqjgvng tráifpfng củgytba nónltc ôptgcm lấtawiy ung trảorxmo.

Ưtawing trảorxmo làdone do cáifpfnh tay Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspinltca thàdonenh, bịxlcodoneo quang cựdzfstdhtng ôptgcm lấtawiy nhấtawit thờqjgvi khôptgcng thểbved thoáifpft thâsymmn. Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspinltcng nảorxmy, ra sứkbycc vung mạgbhvnh, đoiiláifpfng tiếoiilc hưbzicorxmnh cựdzfstdhtng cũfsping làdone thưbzicmmdjng cổnhcx Thầkrtwn Thúhxxa, tuy rằajnjng khôptgcng thểbved pháifpft huy hếoiilt thựdzfsc lựdzfsc, nhưbzicng cũfsping khiếoiiln cho trong lúhxxac nhấtawit thờqjgvi Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi khôptgcng thểbved giãpyrhy ra.

Mắoiilt thấtawiy ba đoiilgbhvi Yêrwkdu Tháifpfnh đoiilãpyrh đoiiluổnhcxi tớzmcqi sau lưbzicng, chỉtawi cầkrtwn bọgmizn họgmiz ra tay, Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi chỉtawiifpfn đoiilưbzicqjgvng chếoiilt!

pyrho vôptgctdhtng nónltcng nảorxmy, thu hồahkgi ung trảorxmo kia, chéjtssm mạgbhvnh vàdoneo vai mìeuyonh mộlbnet cáifpfi.

Ưtawing trảorxmo bịxlcobzicorxmnh cựdzfstdhtng ôptgcm lấtawiy bịxlco chặnhcxt gãpyrhy tậmztyn gốrqysc.

Đgytbxlcoch Thiêrwkdn Vũfspi đoiilau tớzmcqi nỗxhevi sắoiilc mặnhcxt táifpfi nhợmmdjt, tựdzfs chặnhcxt mộlbnet tay tranh đoiilưbzicmmdjc cơxzho hộlbnei đoiilàdoneo tẩnzgwu. Lãpyrho lưbziczmcqt qua sáifpft bêrwkdn cạgbhvnh Vũfspi La, đoiilãpyrh khôptgcng kịxlcop giếoiilt chếoiilt Vũfspi La, chỉtawinltc thểbved hung hănltcng bỏfzxn lạgbhvi mộlbnet câsymmu:

- Tiểbvedu tửpyrh ngưbzicơxzhoi chờqjgv đoiilónltc, trừytks phi cảorxm đoiilqjgvi nàdoney củgytba ngưbzicơxzhoi trốrqysn bêrwkdn ngưbzicqjgvi ba lãpyrho bấtawit tửpyrhdoney, bằajnjng khôptgcng mộlbnet ngàdoney nàdoneo đoiilónltcpyrho phu sẽdonenltcxzho hộlbnei giếoiilt ngưbzicơxzhoi...

fspi La bỗxhevng nhiêrwkdn mởhxxa mắoiilt ra, đoiilahkgng tửpyrh bắoiiln tinh quang ra bốrqysn phísluna:

- Lãpyrho khôptgcng đoiili đoiilưbzicmmdjc!

slunch Ngọgmizc Đgytbmztyng, Bồahkgng Kinh Thầkrtwn Mộlbnec, rừytksng ngọgmizc trúhxxac, Lựdzfsc Bạgbhvt Sơxzhon, Kỳjtsssymmn Týxzho, Ngọgmizc Ấeuyon Linh phùtdht... Tấtawit cảorxm thủgytb đoiiloạgbhvn màdonefspi La cónltc đoiilưbzicmmdjc xuấtawit ra hếoiilt mộlbnet lầkrtwn.

Mộlbnet lầkrtwn vậmztyn dụnltcng nhiềsbcqu thủgytb đoiiloạgbhvn nhưbzic vậmztyy, thâsymmn thểbvedfspi La gáifpfnh váifpfc áifpfp lựdzfsc quáifpf lớzmcqn. Chỉtawi trong thoáifpfng chốrqysc, nộlbnei tạgbhvng hắoiiln bịxlco thưbzicơxzhong nặnhcxng, máifpfu tưbzicơxzhoi tràdoneo ra thấtawit khiếoiilu.

hxxac nàdoney nhìeuyon qua dáifpfng vẻhiaq củgytba Vũfspi La vôptgctdhtng kinh khủgytbng, nhưbzicng hắoiiln cũfsping lộlbne ra mộlbnet nụnltcbzicqjgvi vui mừytksng. Bởhxxai vìeuyo hắoiiln đoiilãpyrh nhìeuyon thấtawiy, ba đoiilgbhvi Yêrwkdu Tháifpfnh đoiilãpyrhptgcng tớzmcqi kịxlcop.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.