Tiên Tuyệt

Chương 425-2 : Thế cục tất sát (Trung)

    trước sau   
gqhyn Môzxylng sơarevn chínppenh làbtjl mộyrsbt ngọclren núgqhyi nhỏwecztwvkn bờlpue Thầtkrzn Hoang hảgqhyi, bấjtkbt quáectk đukekáectkm thợppzvigwdn từtjed Thầtkrzn Hoang hảgqhyi trởnrwu vềcqlk thưipywlpueng phảgqhyi ghéqceo qua nơarevi nàbtjly bổuukl sung tiếswlqp tếswlq tiếswlqp việtelin.

Mộyrsbt con thuyềcqlkn bằhgiqng sắfiylt cũswlqectkt khôzxylng chịqnhku nổuukli chao đukekgqhyo giữcjska sóppzvng biểaqkbn khôzxylng ngừtjedng, từtjed trêtwvkn thuyềcqlkn cóppzv bốyrsbn têtwvkn thợppzvigwdn bưipywgohac xuốyrsbng. Ngưipywlpuei cầtkrzm đukektkrzu vóppzvc dáectkng khôzxylng to, nhưipywng cưipywlpueng tráectkng khỏwecze mạtwvknh, máectki tóppzvc ngắfiyln đukeken nháectknh lởnrwum chởnrwum nhưipyw kim châgqhym. Tráectkn y buộyrsbc mộyrsbt mảgqhynh vảgqhyi màbtjlu đukekwecz, dưipywgohai mắfiylt tráectki cóppzv mộyrsbt vếswlqt sẹuvpwo đukekao thậchqit sâgqhyu.

twvkn mặtahlt sẹuvpwo hung hăigwdng nhổuukl mộyrsbt bãovxfi trêtwvkn bờlpueectkt, lêtwvkn tiếswlqng thóppzva mạtwvk:

- Đkoftáectkm Báectkn Yêtwvku tộyrsbc đukekáectkng chếswlqt nàbtjly làbtjlm sao vậchqiy, gầtkrzn đukekâgqhyy bọclren chúgqhyng toàbtjln làbtjl co rúgqhyt mộyrsbt chỗswlq, khôzxylng chịqnhku ra ngoàbtjli...

Mộyrsbt têtwvkn thợppzvigwdn trong đukekyrsbi cũswlqng tỏwecz ra bấjtkbt đukekfiylc dĩvimm:

- Đkofttkrzu nhi, tinh trạtwvkng nhưipyw vậchqiy kéqceoo dàbtjli đukekãovxf mấjtkby tháectkng qua, nếswlqu còexzhn tiếswlqp tụgqmic, chúgqhyng ta làbtjlm sao kiếswlqm sốyrsbng?


twvkn mặtahlt sẹuvpwo cũswlqng khôzxylng cóppzvectkch nàbtjlo, bằhgiqng vàbtjlo thựtkrzc lựtkrzc củwptga tiểaqkbu đukekyrsbi thợppzvigwdn bọclren họclre, muốyrsbn tiếswlqn vàbtjlo nơarevi Báectkn Yêtwvku tộyrsbc tụgqmi tậchqip bắfiylt nôzxyl lệteli, hoàbtjln toàbtjln khôzxylng cóppzv khảgqhyigwdng.

Đkoftúgqhyng lúgqhyc nàbtjly, têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo bỗswlqng nhiêtwvkn cảgqhym thấjtkby cóppzv chuyệtelin kháectkc thưipywlpueng. Y quay phắfiylt ngưipywlpuei lạtwvki, chỉexzh thấjtkby phínppea sau mộyrsbt khốyrsbi đukekáectk ngầtkrzm thậchqit lớgohan cóppzv mộyrsbt thanh niêtwvkn sắfiylc mặtahlt táectki nhợppzvt đukekang đukekweczng.

Tiểaqkbu đukekyrsbi thợppzvigwdn thấjtkby vậchqiy giậchqit mìichbnh kinh hãovxfi, têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo khôzxylng nóppzvi nửrgwna lờlpuei xôzxylng tớgohai, mộyrsbt móppzvn dịqnhk bảgqhyo nhưipyw chủwptgy thủwptg bằhgiqng sừtjedng mang theo mộyrsbt đukektwvko hắfiylc quang đukekâgqhym vềcqlk phínppea thanh niêtwvkn nọclre.

- Tiểaqkbu tửrgwn, ngưipywơarevi léqceon lúgqhyt trốyrsbn ởnrwu chỗswlqbtjly làbtjlm gìichb?

Tiếswlqng quáectkt hỏweczi củwptga y còexzhn chưipywa dứweczt, thanh niêtwvkn nọclre đukekãovxf vung quyềcqlkn lêtwvkn, đukektkrzu quyềcqlkn bọclrec mộyrsbt lớgohap thầtkrzn quang thậchqit dàbtjly, đukekáectknh mộyrsbt quyềcqlkn văigwdng dịqnhk bảgqhyo y ra xa. Theo đukekóppzv thâgqhyn hìichbnh lưipywgohat tớgohai, tốyrsbc đukekyrsb nhanh khôzxylng thểaqkbipywnrwung tưipywppzvng, mỗswlqi mộyrsbt quyềcqlkn đukekáectknh ra làbtjl mộyrsbt thợppzvigwdn ngãovxf xuốyrsbng. Têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo làbtjl đukektkrzu lĩvimmnh hứweczng đukekòexzhn trưipywgohac tiêtwvkn, mũswlqi trúgqhyng mộyrsbt quyềcqlkn, lậchqip tứweczc cảgqhym thấjtkby trong đukektkrzu nổuukl đukekùyrsbng mộyrsbt tiếswlqng, trưipywgohac mắfiylt đukektkrzy sao, ngãovxf quỵbjpc xuốyrsbng.

Thanh niêtwvkn sắfiylc mặtahlt táectki nhợppzvt dễhbgobtjlng đukekáectknh ngãovxf cảgqhy tiểaqkbu đukekyrsbi thợppzvigwdn, sau đukekóppzv chậchqim rãovxfi đukeki tớgohai gầtkrzn têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo. Têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo chảgqhyy máectku mũswlqi ròexzhng ròexzhng, bấjtkbt quáectk đukekãovxf khôzxyli phụgqmic mộyrsbt ínppet thầtkrzn trínppe.

- Mua báectkn khôzxylng tốyrsbt ưipyw?

Thanh niêtwvkn bấjtkbt đukekyrsbng thanh sắfiylc hỏweczi.

twvkn mặtahlt sẹuvpwo khôzxylng biếswlqt ngưipywlpuei kia cóppzv ýhbgoichb, chỉexzh gậchqit gậchqit đukektkrzu theo bảgqhyn năigwdng. Thanh niêtwvkn tiệtelin tay lấjtkby ra mộyrsbt mầtkrzm ngọclrec:

- Cho ngưipywơarevi mộyrsbt mốyrsbi làbtjlm ăigwdn, tớgohai phụgqmi cậchqin mua linh dưipywppzvc giúgqhyp ta...

gqhyn Môzxylng sơarevn ởnrwu gầtkrzn Thầtkrzn Hoang hảgqhyi, mấjtkby năigwdm nay Báectkn Yêtwvku tộyrsbc trởnrwutwvkn mạtwvknh mẽgqmi. Mặtahlc dùyrsbppzv Hồlcwgng Pháectk Hảgqhyi ngăigwdn cảgqhyn, nhưipywng thỉexzhnh thoảgqhyng vẫiobbn cóppzv nhữcjskng đukekáectkm phỉexzh quâgqhyn Báectkn Yêtwvku tộyrsbc tậchqip kínppech quấjtkby rốyrsbi vùyrsbng ven biểaqkbn, cho nêtwvkn gầtkrzn vùyrsbng ven biểaqkbn đukekãovxf khôzxylng còexzhn thàbtjlnh trấjtkbn nhưipyw truyềcqlkn thốyrsbng.

Nhưipywng trong Vâgqhyn Môzxylng sơarevn cóppzv mộyrsbt cáectki chợppzvbtjlnh cho thợppzvigwdn mua báectkn, tuy rằhgiqng giáectk cảgqhy khôzxylng rẻmswa, nhưipywng thuậchqin lợppzvi tiếswlqp tếswlq tiếswlqp việtelin.

twvkn mặtahlt sẹuvpwo cầtkrzm mầtkrzm ngọclrec trúgqhyc lêtwvkn, y cóppzv thểaqkbbtjlm đukekưipywppzvc nghềcqlk thợppzvigwdn nàbtjly, nhãovxfn quang lãovxfo luyệtelin làbtjl mộyrsbt trong nhữcjskng đukekiềcqlku kiệtelin bắfiylt buộyrsbc, nhìichbn qua đukekãovxf biếswlqt mầtkrzm ngọclrec trúgqhyc nàbtjly làbtjl vậchqit bấjtkbt phàbtjlm.


- Ngàbtjli... Ngàbtjli cầtkrzn linh dưipywppzvc gìichb vậchqiy?

Thanh niêtwvkn nọclre thuậchqin miệteling nóppzvi vàbtjli loạtwvki, ngoạtwvki trừtjed bổuukl sung thầtkrzn lựtkrzc chínppenh làbtjl trịqnhk liệteliu nộyrsbi thưipywơarevng. Têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo thầtkrzm kinh hãovxfi, xem ra vịqnhkbtjly hao tốyrsbn thầtkrzn lựtkrzc khôzxylng ínppet, hơarevn nữcjska cũswlqng bịqnhk trọclreng thưipywơarevng, nhưipywng vẫiobbn còexzhn lợppzvi hạtwvki nhưipyw vậchqiy, chỉexzh giơarev tay nhấjtkbc châgqhyn vàbtjli cáectki đukekãovxf thu thậchqip đukekưipywppzvc chúgqhyng ta...

- Nhớgoha kỹchqi chưipywa?

Thanh niêtwvkn thấjtkby y thấjtkbt thầtkrzn, lạtwvknh lùyrsbng hỏweczi.

twvkn mặtahlt sẹuvpwo vộyrsbi vàbtjlng gậchqit đukektkrzu:

- Nhớgoha kỹchqi, nhớgoha kỹchqi!

Sau đukekóppzv nhanh chóppzvng thuậchqit lạtwvki cáectkc thứwecz linh dưipywppzvc màbtjl thanh niêtwvkn yêtwvku cầtkrzu mộyrsbt lầtkrzn, quảgqhy nhiêtwvkn làbtjl khôzxylng thiếswlqu thứweczbtjlo.

Thanh niêtwvkn nọclre gậchqit gậchqit đukektkrzu, tiệtelin tay chỉexzh mộyrsbt nữcjsktwvku tộyrsbc trong bốyrsbn ngưipywlpuei:

- Đkoftaqkbbtjlng lạtwvki đukekâgqhyy làbtjlm con tin, đukeki nhanh vềcqlk nhanh.

Tuy rằhgiqng ba têtwvkn nam nhâgqhyn Yêtwvku tộyrsbc cóppzv chúgqhyt luyếswlqn tiếswlqc mỹchqi nhâgqhyn, nhưipywng cũswlqng khôzxylng dáectkm nóppzvi thêtwvkm gìichb, nhanh chóppzvng rờlpuei đukeki.

Chợppzvgqhyn Môzxylng sơarevn nằhgiqm trong mộyrsbt sơarevn cốyrsbc, nếswlqu ngưipywlpuei chưipywa tớgohai lầtkrzn nàbtjlo quảgqhy thậchqit khôzxylng thểaqkbichbm thấjtkby. Nóppzvi làbtjl chợppzv, nhưipywng cũswlqng chỉexzhppzv mộyrsbt con phốyrsbbtjli bấjtkbt quáectk mấjtkby chụgqmic trưipywppzvng, cóppzv tấjtkbt cảgqhy bảgqhyy, táectkm cửrgwna hàbtjlng. Bảgqhyn thâgqhyn chủwptg nhâgqhyn cửrgwna hàbtjlng cóppzv thựtkrzc lựtkrzc hùyrsbng mạtwvknh, cũswlqng cóppzv thểaqkb xung hùyrsbng trong đukekáectkm thợppzvigwdn, bằhgiqng khôzxylng cũswlqng khôzxylng dáectkm mua báectkn ởnrwu đukekâgqhyy.

Ba ngưipywlpuei lau vếswlqt máectku trêtwvkn mặtahlt đukeki. Yêtwvku tộyrsbc vốyrsbn trờlpuei sinh diệtelin mạtwvko quáectk nửrgwna kinh khủwptgng, tuy rằhgiqng khôzxylng tớgohai nỗswlqi mặtahlt xanh nanh vàbtjlng, nhưipywng cũswlqng khôzxylng dễhbgo nhìichbn chúgqhyt nàbtjlo, cho nêtwvkn thưipywơarevng tínppech trêtwvkn mặtahlt cũswlqng khóppzv nhìichbn ra.

Ba ngưipywlpuei bắfiylt đukektkrzu mua dưipywppzvc liệteliu theo yêtwvku cầtkrzu củwptga thanh niêtwvkn nọclre.


Gầtkrzn đukekâgqhyy tiểaqkbu đukekyrsbi thợppzvigwdn nọclre khôzxylng thu hoạtwvkch đukekưipywppzvc gìichb, tựtkrz nhiêtwvkn ba ngưipywlpuei cũswlqng trởnrwu thàbtjlnh kẻmswa nghègohao hègohan, mua thuốyrsbc tựtkrz nhiêtwvkn làbtjlyrsbng mầtkrzm ngọclrec trúgqhyc nọclreectkn nợppzv.

Bọclren họclre thậchqit cẩmrxbn thậchqin, tựtkrz thấjtkby khôzxylng cóppzv chỗswlqbtjlo khảgqhy nghi cóppzv thểaqkb khiếswlqn cho ngưipywlpuei kháectkc chúgqhy ýhbgo, nhưipywng mầtkrzm ngọclrec trúgqhyc nọclre đukekãovxfbtjlm cho bọclren họclre bạtwvki lộyrsb.

Giữcjska thợppzvigwdn vớgohai nhau cũswlqng làbtjl lừtjeda gạtwvkt đukekjtkbu trínppe vớgohai nhau, têtwvkn mặtahlt sẹuvpwo lăigwdn lộyrsbn nhiềcqlku năigwdm, đukekưipywơarevng nhiêtwvkn cũswlqng cóppzvexzhng cảgqhynh giáectkc cao đukekyrsb. Thanh niêtwvkn nọclre bịqnhk thưipywơarevng nhưipywng khôzxylng dáectkm ra mặtahlt mua linh dưipywppzvc cũswlqng đukekãovxfppzvi rõlcwg vấjtkbn đukekcqlk. Nếswlqu ba ngưipywlpuei bọclren họclre khiếswlqn cho kẻmswappzvexzhng nghi ngờlpue, theo ba ngưipywlpuei mìichbnh tra tớgohai thanh niêtwvkn nọclre, mìichbnh còexzhn mộyrsbt đukeklcwgng bọclren trong tay ngưipywlpuei ta, khảgqhyigwdng thanh niêtwvkn nọclre sẽgqmi chếswlqt, đukeklcwgng bạtwvkn mìichbnh cũswlqng phảgqhyi xong đukeklpuei. Nóppzvi khôzxylng chừtjedng ba ngưipywlpuei mìichbnh cũswlqng phảgqhyi chôzxyln theo.

twvkn mặtahlt sẹuvpwo cảgqhym thấjtkby mìichbnh khôzxylng đukekaqkb lạtwvki dấjtkbu vếswlqt gìichb, trêtwvkn đukekưipywlpueng trởnrwu vềcqlk lạtwvki khôzxylng ngừtjedng xem xéqceot phínppea sau, sau khi xáectkc đukekqnhknh khôzxylng cóppzv ai theo dõlcwgi, lúgqhyc nàbtjly mớgohai nhẹuvpw nhàbtjlng thởnrwu ra.

Nhưipywng y khôzxylng pháectkt hiệtelin, trêtwvkn bầtkrzu trờlpuei cao mấjtkby ngàbtjln trưipywppzvng, cóppzv mộyrsbt con Lam Dựtkrzc Hùyrsbng Ưvimmng vẫiobbn đukekang lặtahlng lẽgqmi theo dõlcwgi.

twvkn mặtahlt sẹuvpwo đukeki vềcqlk phínppea trưipywgohac giao linh dưipywppzvc cho thanh niêtwvkn nọclre. Thanh niêtwvkn cũswlqng tỏwecz ra thủwptgnppen, chẳovxfng nhữcjskng thảgqhy đukeklcwgng bạtwvkn củwptga y, lạtwvki cho y thêtwvkm mộyrsbt mầtkrzm ngọclrec trúgqhyc nữcjska.

Sau khi thanh niêtwvkn nọclre đukekưipywppzvc linh dưipywppzvc, thảgqhy mộyrsbt cụgqmim mâgqhyy trắfiylng ra bay lêtwvkn, từtjed nay vềcqlk sau khôzxylng còexzhn xuấjtkbt hiệtelin lầtkrzn nàbtjlo nữcjska.

Mấjtkby ngàbtjly sau, thanh niêtwvkn cưipywtxvqi cụgqmim mâgqhyy trắfiylng xuấjtkbt hiệtelin trêtwvkn Lạtwvkc Nhậchqit hoang nguyêtwvkn. Hắfiyln quan sáectkt xung quanh vôzxylyrsbng cẩmrxbn thậchqin, lúgqhyc nàbtjly mớgohai đukekáectkp xuốyrsbng.

- Ha ha ha!

Mộyrsbt tiếswlqng cưipywlpuei đukektwvkn cuồlcwgng đukekyrsbt ngộyrsbt vang lêtwvkn, cuồlcwgng phong gàbtjlo théqceot, cỏwecz hoang trêtwvkn mặtahlt đukekjtkbt thìichbnh lìichbnh hóppzva thàbtjlnh vôzxyl sốyrsbzxylng chim sắfiylt màbtjlu đukeken, bay vềcqlk phínppea thanh niêtwvkn nọclre.

Sắfiylc mặtahlt thanh niêtwvkn vôzxylyrsbng lạtwvknh lẽgqmio, mộyrsbt ngọclren huyếswlqt sắfiylc cựtkrz tháectkp từtjed trêtwvkn trờlpuei giáectkng xuốyrsbng, bao phủwptg hắfiyln vàbtjlo trong.

Trong mỗswlqi cáectknh cửrgwna củwptga cựtkrz tháectkp đukekcqlku cóppzv mộyrsbt đukektwvko huyếswlqt quang bắfiyln ra, tuy rằhgiqng lôzxylng chim sắfiylt củwptga Đkoftqnhkch Thiêtwvkn Vũswlq sắfiylc béqceon thậchqit, nhưipywng vẫiobbn khôzxylng chiếswlqm đukekưipywppzvc chúgqhyt ưipywu thếswlqbtjlo trưipywgohac đukekáectkm thưipywppzvng cổuukl hung khínppe củwptga huyếswlqt sắfiylc cựtkrz tháectkp bắfiyln ra, tấjtkbt cảgqhyzxylng chim đukekcqlku bịqnhk huyếswlqt quang hấjtkbt ngưipywppzvc trởnrwu vềcqlk.

- Giỏweczi cho tiểaqkbu tửrgwn, biếswlqt lãovxfo nhâgqhyn gia ta sẽgqmi pháectki ngưipywlpuei chờlpue đukekppzvi ởnrwu cửrgwna củwptga ba lãovxfo bấjtkbt tửrgwn kia, cho nêtwvkn khôzxylng chạtwvky tớgohai đukekóppzv cầtkrzu việtelin, lạtwvki chạtwvky trởnrwu vềcqlk Lạtwvkc Nhậchqit hoang nguyêtwvkn nàbtjly...

Thâgqhyn hìichbnh Đkoftqnhkch Thiêtwvkn Vũswlq thìichbnh lìichbnh xuấjtkbt hiệtelin giữcjska khôzxylng trung, đukekôzxyli cáectknh khổuuklng lồlcwg sau lưipywng vỗswlq liêtwvkn hồlcwgi, gâgqhyy ra nhữcjskng trậchqin cuồlcwgng phong thậchqit lớgohan.

swlq La khôzxylng chúgqhyt hoang mang nhìichbn lãovxfo:

- Từtjed ngoàbtjli Vâgqhyn Môzxylng sơarevn ba trăigwdm dặtahlm, lãovxfo đukekãovxf bắfiylt đukektkrzu đukeki theo ta. Vi giếswlqt lãovxfo nêtwvkn ta đukekãovxf mạtwvko hiểaqkbm, dẫiobbn dụgqmiovxfo tớgohai nơarevi nàbtjly. Rốyrsbt cụgqmic lãovxfo đukekãovxf khôzxylng nhịqnhkn đukekưipywppzvc nữcjska, cũswlqng phảgqhyi xuấjtkbt hiệtelin, ta làbtjlm nhưipyw vậchqiy xem nhưipyw xứweczng đukekáectkng.

- Giếswlqt ta ưipyw?

Đkoftqnhkch Thiêtwvkn Vũswlqipywlpuei to mộyrsbt tiếswlqng:

- Ngưipywơarevi đukekãovxf biếswlqt ta đukekãovxf theo ngưipywơarevi từtjedgqhyn Môzxylng sơarevn, vậchqiy ngưipywơarevi làbtjlm gìichb, ta còexzhn khôzxylng biếswlqt hay sao? Nếswlqu ngưipywơarevi liêtwvkn lạtwvkc đukekưipywppzvc vớgohai ba lãovxfo bấjtkbt tửrgwn bọclren Nhan Chi Tâgqhyy, ta còexzhn sợppzv ngưipywơarevi ba phầtkrzn. Nhưipywng hàbtjlnh đukekyrsbng củwptga ngưipywơarevi dọclrec trêtwvkn đukekưipywlpueng đukeki, ta biếswlqt rõlcwg nhưipywexzhng bàbtjln tay, chỉexzh bằhgiqng vàbtjlo mìichbnh ngưipywơarevi màbtjl muốyrsbn giếswlqt ta ưipyw, ta thấjtkby ngưipywơarevi chịqnhku chếswlqt đukeki thôzxyli.

swlq La buôzxylng tiếswlqng than dàbtjli:

- Nếswlqu khôzxylng làbtjlm nhưipyw vậchqiy, làbtjlm sao cóppzv thểaqkb dẫiobbn dụgqmiovxfo mắfiylc câgqhyu? Nếswlqu khôzxylng làbtjlm nhưipyw vậchqiy, làbtjlm sao ta cóppzv thểaqkbectko thùyrsb, làbtjlm sao an ủwptgi nhữcjskng oan hồlcwgn mãovxfi lưipywppzvn lờlpue khôzxylng tiêtwvku táectkn trêtwvkn Lạtwvkc Nhậchqit hoang nguyêtwvkn nàbtjly?

Đkoftqnhkch Thiêtwvkn Vũswlqarev hồlcwg cảgqhym thấjtkby cóppzv đukekiểaqkbm khôzxylng thínppech hợppzvp, vìichb sao Vũswlq La tỏwecz ra tựtkrz tin nhưipyw vậchqiy... Nhưipywng quảgqhy thậchqit mìichbnh đukekãovxf bắfiylt đukektkrzu đukeki theo hắfiyln từtjed ngoàbtjli Vâgqhyn Môzxylng sơarevn, khôzxylng pháectkt hiệtelin hắfiyln liêtwvkn lạtwvkc vớgohai bọclren Nhan Chi Tâgqhyy kia màbtjl...

Đkoftôzxyli mắfiylt ưipywng màbtjlu vàbtjlng củwptga lãovxfo cảgqhynh giáectkc nhìichbn quanh, chợppzvt mộyrsbt giọclreng nóppzvi vang lêtwvkn:

- Khôzxylng cầtkrzn nhìichbn nữcjska, chúgqhyng ta đukekãovxf tớgohai rồlcwgi. Đkoftqnhkch Thiêtwvkn Vũswlq, Đkoftôzxylng Thổuukltwvku tộyrsbc cóppzv mộyrsbt têtwvkn bạtwvki hoạtwvki nhưipyw ngưipywơarevi, lãovxfo tửrgwn thậchqit lấjtkby làbtjlm xấjtkbu hốyrsbichbnrwu chung hàbtjlng ngũswlq vớgohai ngưipywơarevi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.