Tiên Tuyệt

Chương 425 : Thế cục tất sát (Thượng)

    trước sau   
Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo chỉvhiznhdt La:

- Sau nàmetky Vũnhdt La tiêcwicn sinh chíjhrsnh làmetk trưmdbxmlspng lãvhizo tộbmyoc ta, nếntmou tưmdbxơpqnnng lai ta chếntmot đbreoi, hắtqksn tớhwigi Thiêcwicn Hoang hảddioi chúsdpmng ta, bấaecyt kểsnpwswzm chuyệfzkcn gìrtpc, ngưmdbxơpqnni nhấaecyt đbreorptvnh phảddioi giúsdpmp hắtqksn làmetkm cho bằpdgbng đbreoưmdbxcwicc.

Từaqpo trưmdbxhwigc tớhwigi nay, đbreoylsci vớhwigi Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo, Vũnhdt Thiêcwicn Khôoztzi luôoztzn luôoztzn nóswzmi gìrtpc nghe nấaecyy, chưmdbxa bao giờmetk hỏeopqi tạrppyi sao, lúsdpmc nàmetky lậmlspp tứzzhjc đbreoáchorp:

- Tuâjpayn lệfzkcnh.

nhdt La khôoztzng cóswzm từaqpo chốylsci, đbreoâjpayy khôoztzng phảddioi làmetk Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo cho hắtqksn đbreoãvhizi ngộbmyo vinh dựmlsprtpc, màmetkmetk Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo an bàmetki hậmlspu sựmlsp, lo rằpdgbng mìrtpcnh khôoztzng chịrptvu đbreoưmdbxcwicc tớhwigi ngàmetky Vũnhdt La thu thậmlspp đbreoqqjly đbreoxala Lựmlspc Bạrppyt Sơpqnnn.

metknh trìrtpcnh Thiêcwicn Hoang hảddioi lầqqjln nàmetky, trong lòbxxfng Vũnhdt La nặkzkwng trĩoztzu.


Cựmlspcwicu tộbmyoc dùtpmkng mộbmyot phưmdbxơpqnnng thứzzhjc gầqqjln nhưmdbxmetk tuẫytydn táchorng, bảddioo vệfzkc Thiêcwicn Hoang hảddioi, cũnhdtng bảddioo vệfzkc toàmetkn thếntmo giớhwigi.

Thếntmo nhưmdbxng trêcwicn thếntmo giớhwigi nàmetky, ngoạrppyi trừaqpo Cựmlspcwicu tộbmyoc ra, nhữeucmng ngưmdbxmetki kháchorc khôoztzng còbxxfn ai biếntmot chuyệfzkcn nàmetky. Cựmlspcwicu tộbmyoc khôoztzng ngừaqpong xâjpaym nhậmlspp Thầqqjln Hoang hảddioi thậmlspt sựmlspmetkrtpc bấaecyt đbreotqksc dĩoztz. Lựmlspc lưmdbxcwicng Cửgpmiu U Minh Ngụpuenc quáchor mứzzhjc hùtpmkng mạrppynh, bọzvcpn họzvcpswzm thểsnpw ngăzzhjn cảddion nhiềpqnnu năzzhjm nhưmdbx vậmlspy quảddio thậmlspt làmetk khôoztzng dễkgjf chúsdpmt nàmetko.

Đxalaáchorng tiếntmoc nhữeucmng chuyệfzkcn nàmetky, Vũnhdt La cũnhdtng khôoztzng cóswzmchorch nàmetko nóswzmi vớhwigi Báchorn Yêcwicu tộbmyoc. Khôoztzng ai tậmlspn mắtqkst nhìrtpcn thấaecyy, ai cóswzm thểsnpw tin đbreoưmdbxcwicc trêcwicn thếntmo giớhwigi nàmetky còbxxfn cóswzm mộbmyot chiếntmon trưmdbxmetkng nhưmdbx vậmlspy?

metk Cựmlspcwicu tộbmyoc kiêcwicu ngạrppyo cơpqnn hồyltn khôoztzng cầqqjln ngưmdbxmetki kháchorc hiểsnpwu, cũnhdtng khôoztzng cóswzm khảddiozzhjng vìrtpc chuyệfzkcn nàmetky màmetk giảddioi hòbxxfa cùtpmkng Báchorn Yêcwicu tộbmyoc vốylscn cóswzm mốylsci thùtpmk truyềpqnnn kiếntmop.

nhdt La khôoztzng nghi ngờmetk chúsdpmt nàmetko, nếntmou đbreosnpw cho Cựmlspcwicu tộbmyoc lựmlspa chọzvcpn, bọzvcpn họzvcp thàmetk rằpdgbng chếntmot trậmlspn cho tớhwigi têcwicn chiếntmon sĩoztz cuốylsci cùtpmkng, quyếntmot khôoztzng chịrptvu thỏeopqa hiệfzkcp cùtpmkng Báchorn Yêcwicu tộbmyoc.

Ngoàmetki ra, lựmlspc lưmdbxcwicng Cửgpmiu U Minh Ngụpuenc xuấaecyt hiệfzkcn cũnhdtng làmetkm cho Vũnhdt La cảddiom nhậmlspn đbreoưmdbxcwicc áchorp lựmlspc nặkzkwng nềpqnn.

Đxalaúsdpmng nhưmdbx lờmetki Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo, cũnhdtng chỉvhizswzm chiếntmon sĩoztz Cựmlspcwicu tộbmyoc hùtpmkng mạrppynh mớhwigi cóswzm thểsnpw ngăzzhjn cảddion Ma Binh Cửgpmiu U Minh Ngụpuenc. Nếntmou Cựmlspcwicu tộbmyoc thấaecyt bạrppyi, vớhwigi Ma Binh hùtpmkng mạrppynh nhưmdbx vậmlspy, Báchorn Yêcwicu tộbmyoc khôoztzng cóswzmchorch nàmetko ngăzzhjn cảddion, Đxalaôoztzng Thổdlgzcwicu tộbmyoc e rằpdgbng cũnhdtng rấaecyt khóswzm ngăzzhjn cảddion. Nếntmou thậmlspt sựmlsp kếntmot quảddio cuốylsci cùtpmkng khôoztzng thểsnpw thu thậmlspp, vậmlspy quyếntmot đbreorptvnh cuốylsci cùtpmkng chỉvhizbxxfn làmetk rờmetki khỏeopqi thếntmo giớhwigi nàmetky.

bxxfng tớhwigi vòbxxfng lui, cũnhdtng trởmlsp lạrppyi ưmdbxhwigc nguyệfzkcn ban đbreoqqjlu củxalaa mìrtpcnh.

Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo nghỉvhiz ngơpqnni mưmdbxmetki ngàmetky, sau đbreoóswzm vậmlspn dụpuenng pháchorp môoztzn Thiêcwicn Đxalarptva Na Di đbreoưmdbxa Vũnhdt La rờmetki đbreoi. Vũnhdt La vẫytydn khôoztzng trởmlsp lạrppyi Tịrptvch Diệfzkct đbreoddioo, vìrtpc chuyệfzkcn Nam Vinh Ẩlqjrm, hắtqksn rấaecyt sợcwic Nam Vinh Ngọzvcpc Hồyltnng sẽpqnnchorm lấaecyy mìrtpcnh khôoztzng tha, mặkzkwc dùtpmk khảddiozzhjng nàmetky khôoztzng lớhwign.

rtpc vậmlspy hắtqksn bảddioo Kiềpqnnu Thiêcwicn Quỷaqpo đbreoưmdbxa thẳticfng mìrtpcnh vềpqnn Đxalaôoztzng Thổdlgz.

Sau đbreoóswzmnhdt La hóswzma Ngọzvcpc Ấegrgn Linh phùtpmk thàmetknh cụpuenm mâjpayy trắtqksng, chạrppyy tớhwigi Lạrppyc Nhậmlspt hoang nguyêcwicn.

Trong Thiêcwicn Phủxala Chi Quốylscc, Chu Nghiêcwicn đbreoãvhiz tỉvhiznh lạrppyi từaqpojpayu. Trưmdbxhwigc đbreoóswzmnhdt La khôoztzng chúsdpm ýmetk tớhwigi nàmetkng, sau khi rờmetki khỏeopqi Thiêcwicn Hoang hảddioi mớhwigi đbreoưmdbxa nàmetkng ra ngoàmetki. Khi đbreoóswzm Chu Nghiêcwicn đbreoang chơpqnni đbreoùtpmka vui vẻaynstpmkng Đxalabmyong Đxalabmyong trong Thiêcwicn Phủxala Chi Quốylscc.

nhdt La nhìrtpcn thấaecyy nàmetkng, câjpayu đbreoqqjlu tiêcwicn chíjhrsnh làmetk: Rốylsct cụpuenc chúsdpmng ta đbreoãvhizswzm thểsnpw trởmlsp vềpqnn, Chu Nghiêcwicn nghe vậmlspy mùtpmkn cưmdbxmetki.


metknh trìrtpcnh tớhwigi Đxalaôoztzng Thổdlgz lầqqjln nàmetky, Chu Nghiêcwicn chịrptvu đbreoddiojhrsch khôoztzng nhỏeopq. Nàmetkng đbreoưmdbxmetkng đbreoưmdbxmetkng cũnhdtng làmetk Thốylscng Lĩoztznh Ártpcm Vệfzkc, thiếntmot huyếntmot nưmdbxơpqnnng tửgpmi ngưmdbxmetki ngưmdbxmetki sợcwicvhizi. Nhưmdbxng tớhwigi Đxalaôoztzng Thổdlgz bởmlspi vìrtpc ngôoztzn ngữeucm khôoztzng thôoztzng, khôoztzng dáchorm sửgpmi dụpuenng linh lựmlspc, nàmetkng cũnhdtng nhưmdbx Dịrptvch Long, trởmlsp thàmetknh gáchornh nặkzkwng cho Vũnhdt La, còbxxfn gặkzkwp nạrppyn mấaecyy lầqqjln khiếntmon cho Vũnhdt La phảddioi ra tay giảddioi cứzzhju.

Mặkzkwc dùtpmk Chu Nghiêcwicn khôoztzng phảddioi làmetk nữeucm nhâjpayn tụpuenc khíjhrs đbreoưmdbxcwicc nam nhâjpayn cứzzhju mạrppyng, lậmlspp tứzzhjc muốylscn lấaecyy thâjpayn báchoro đbreoáchorp, nhưmdbxng cũnhdtng biếntmot mìrtpcnh thiếntmou nợcwicnhdt La khôoztzng íjhrst. Khoan nóswzmi tớhwigi chuyệfzkcn kháchorc, sau khi trởmlsp vềpqnn, thếntmometko cũnhdtng phảddioi táchorn dưmdbxơpqnnng vịrptv muộbmyoi phu nàmetky mấaecyy câjpayu trưmdbxhwigc mặkzkwt Chu Cẩntmon mớhwigi đbreoưmdbxcwicc.

Nhớhwig lạrppyi lầqqjln đbreoqqjlu tiêcwicn gặkzkwp mặkzkwt, mìrtpcnh tỏeopq ra hếntmot sứzzhjc coi thưmdbxmetkng Vũnhdt La, Chu Nghiêcwicn chợcwict cảddiom thấaecyy mặkzkwt nóswzmng bừaqpong, vôoztztpmkng xấaecyu hổdlgz.

Hai ngưmdbxmetki bay ngang qua Đxalaòbxxfng Thổdlgz, trởmlsp lạrppyi Lạrppyc Nhậmlspt hoang nguyêcwicn, Vũnhdt La khôoztzng khỏeopqi cảddiom thấaecyy buôoztzn bãvhiz khôoztzng vui. Nếntmou khôoztzng phảddioi vìrtpcrtpcnh, ngưmdbxmetki Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang cũnhdtng sẽpqnn

Khôoztzng gặkzkwp phảddioi kiếntmop nạrppyn nàmetky. Mặkzkwc dùtpmk kẻayns thủxala áchorc đbreoãvhiz đbreopqnnn tộbmyoi, nhưmdbxng kẻayns giậmlspt dâjpayy sau màmetkn làmetk Đxalarptvch Thiêcwicn Vũnhdt vẫytydn còbxxfn sốylscng.

nhdt La đbreozzhjng trưmdbxhwigc phếntmojhrsch Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang, trầqqjlm ngâjpaym rấaecyt lâjpayu khôoztzng nóswzmi nêcwicn lờmetki.

Chu Nghiêcwicn khôoztzng cóswzm cảddiom tìrtpcnh sâjpayu nặkzkwng vớhwigi ngưmdbxmetki Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang, chợcwict lêcwicn tiếntmong hỏeopqi:

- Dịrptvch Long cũnhdtng đbreoãvhiz chếntmot rồyltni sao?

nhdt La đbreoang muốylscn trảddio lờmetki, bỗydzvng nhiêcwicn trong đbreoáchorm cỏeopq gầqqjln đbreoóswzm thoáchorng đbreobmyong, mộbmyot bóswzmng ngưmdbxmetki lôoztzi thôoztzi lếntmoch thếntmoch chui ra, thấaecyy hai ngưmdbxmetki giốylscng nhưmdbx thấaecyy đbreoưmdbxcwicc thâjpayn nhâjpayn vậmlspy, cấaecyt tiếntmong gàmetko khóswzmc:

- Cuốylsci cùtpmkng ta cũnhdtng chờmetk đbreoưmdbxcwicc cáchorc ngưmdbxơpqnni trởmlsp lạrppyi, thờmetki gian gầqqjln đbreoâjpayy cáchorc ngưmdbxơpqnni đbreoi đbreoâjpayu vậmlspy?

Ngưmdbxmetki nọzvcprtpcn lêcwicn đbreoqqjlu tóswzmc vôoztztpmkng dơpqnn bẩntmon rốylsci bờmetki, khôoztzng phảddioi làmetk Dịrptvch Long còbxxfn cóswzm thểsnpwmetk ai? Chu Nghiêcwicn trợcwicn mắtqkst hốylscc mồyltnm, Vũnhdt La thầqqjlm mắtqksng xui xẻaynso, thậmlspt đbreoúsdpmng làmetk ngưmdbxmetki tốylsct khôoztzng sốylscng lâjpayu, tai họzvcpa đbreosnpw lạrppyi ngàmetkn năzzhjm!

- Đxalai, lậmlspp tứzzhjc đbreoi, chúsdpmng ta lậmlspp tứzzhjc rờmetki đbreoi đbreorptva phưmdbxơpqnnng quỷaqpo quáchori nàmetky, sau nàmetky đbreoáchornh chếntmot ta cũnhdtng khôoztzng tớhwigi đbreoâjpayy nữeucma!

Cuộbmyoc sốylscng củxalaa Dịrptvch Long ởmlsp Đxalaôoztzng Thổdlgz so ra còbxxfn thêcwic thảddiom hơpqnnn cảddio Chu Nghiêcwicn. Sau khi theo Kỳfzkc Nguyêcwicn tớhwigi Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang, xung quanh khôoztzng cóswzm mộbmyot ngưmdbxmetki nàmetko cóswzm thểsnpwswzmi chuyệfzkcn, y cũnhdtng chỉvhizswzm thểsnpw giảddio vờmetkjpaym đbreoiếntmoc, nhưmdbx vậmlspy hếntmot nửgpmia năzzhjm.


Sau đbreoóswzm Khoáchori Tôoztzng vàmetkoztzi Tiêcwicn Đxalarppyt liêcwicn thủxala tiêcwicu diệfzkct Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang, hai têcwicn nàmetky cóswzm thựmlspc lựmlspc Đxalarppyi Năzzhjng, chẳticfng nhữeucmng Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang khôoztzng chịrptvu nổdlgzi mộbmyot đbreoòbxxfn, màmetk Dịrptvch Long cũnhdtng khôoztzng dáchorm đbreoylsci kháchorng. Y nấaecyp trong đbreoylscng xáchorc ngưmdbxmetki giảddio chếntmot, lúsdpmc Khoáchori Tôoztzng phóswzmng hỏeopqa cũnhdtng khôoztzng dáchorm cửgpmi đbreobmyong, bịrptv cháchory da thịrptvt khértpct lẹdlgzt. Chờmetk sau khi Khoáchori Tôoztzng vàmetkoztzi Tiêcwicn Đxalarppyt rờmetki đbreoi, y mớhwigi mang theo thưmdbxơpqnnng tíjhrsch nặkzkwng nềpqnn trốylscn vàmetko Lạrppyc Nhậmlspt hoang nguyêcwicn.

Lầqqjln trưmdbxhwigc lúsdpmc Vũnhdt La trởmlsp lạrppyi, y vẫytydn chưmdbxa dưmdbxmtbnng thưmdbxơpqnnng xong.

Thờmetki gian gầqqjln đbreoâjpayy, y háchori thảddioo dưmdbxcwicc trêcwicn Lạrppyc Nhậmlspt hoang nguyêcwicn, dựmlspa vàmetko tàmetki luyệfzkcn đbreoan nửgpmia mùtpmka củxalaa mìrtpcnh, miễkgjfn cưmdbxmtbnng phâjpayn biệfzkct thứzzhjmdbxcwicc thảddioo nàmetko cóswzm thểsnpw ăzzhjn đbreoưmdbxcwicc nhữeucmng dưmdbxcwicc thảddioo nàmetko cóswzm đbreobmyoc. Trong lúsdpmc đbreoóswzmbxxfn pháchorn đbreochorn sai hếntmot mấaecyy lầqqjln, cóswzm lầqqjln sưmdbxng phùtpmk toàmetkn thâjpayn giốylscng nhưmdbx mộbmyot con heo mậmlspp, cóswzm khi nóswzmng lạrppynh cảddio ngàmetky, tóswzmm lạrppyi khổdlgz khôoztzng thểsnpw tảddio.

Hiệfzkcn tạrppyi đbreoylsci vớhwigi Dịrptvch Long, Đxalaôoztzng Thổdlgz chíjhrsnh làmetk đbreorptva ngụpuenc.

Chu Nghiêcwicn cũnhdtng muốylscn trởmlsp vềpqnn sớhwigm mộbmyot chúsdpmt. Nhiệfzkcm vụpuen củxalaa bọzvcpn họzvcp vốylscn làmetk rấaecyt đbreoơpqnnn giảddion, khảddioo sáchort mộbmyot chúsdpmt phong cảddionh nhâjpayn tìrtpcnh củxalaa Đxalaôoztzng Thổdlgzcwicu tộbmyoc, hiệfzkcn tạrppyi đbreoãvhizmdbxcwict mứzzhjc hoàmetkn thàmetknh nhiệfzkcm vụpuenmdbxcwict mứzzhjc. Hơpqnnn nữeucma đbreoi ra ngoàmetki hơpqnnn mộbmyot năzzhjm rồyltni, cũnhdtng khôoztzng biếntmot Trung Châjpayu cóswzm xảddioy ra chuyệfzkcn gìrtpc khôoztzng.

- Vũnhdt La, bớhwigt đbreoau buồyltnn đbreoi...

metkng an ủxalai Vũnhdt La mộbmyot câjpayu, sau đbreoóswzm mớhwigi nóswzmi:

- Chúsdpmng ta đbreoi thôoztzi.

nhdt La đbreozzhjng trêcwicn phếntmojhrsch vẫytydn khôoztzng nhúsdpmc nhíjhrsch, xuyêcwicn qua nhữeucmng đbreoylscng hoang tàmetkn đbreodlgzchort thêcwicmdbxơpqnnng, dưmdbxmetkng nhưmdbx hắtqksn phảddiong phấaecyt nhìrtpcn thấaecyy Mộbmyoc Thầqqjln Trủxalang đbreoang ầqqjlm ầqqjlm sụpuenp đbreodlgz trong biểsnpwn lửgpmia rừaqpong rựmlspc cháchory, vôoztz sốylsc sinh linh tan thàmetknh tro bụpueni trong biểsnpwn lửgpmia.

Kỳfzkc Nguyêcwicn hiếntmou chiếntmon, Kỳfzkc Hằpdgbng cơpqnn tríjhrs, còbxxfn cóswzm Đxalarppyi Tếntmo Ti, Cung Thậmlspp Nhịrptv... Lầqqjln lưmdbxcwict từaqpong gưmdbxơpqnnng mặkzkwt, từaqpong nụpuenmdbxmetki hiệfzkcn ra trưmdbxhwigc mắtqkst hắtqksn...

Trêcwicn hoang nguyêcwicn nàmetky, mai táchorng quáchor nhiềpqnnu oan hồyltnn!

nhdt La xoay ngưmdbxmetki lạrppyi, trong đbreoôoztzi mắtqkst bốylscc lêcwicn ngọzvcpn lửgpmia hừaqpong hựmlspc cừaqpou hậmlspn:

- Ta vẫytydn khôoztzng thểsnpw đbreoi, cáchorc ngưmdbxơpqnni ởmlsp chỗydzvmetky chờmetk ta, ta làmetkm xong mộbmyot việfzkcc, lậmlspp tứzzhjc sẽpqnn trởmlsp lạrppyi.

Chu Nghiêcwicn nghe vậmlspy sửgpming sốylsct, Dịrptvch Long bêcwicn cạrppynh cũnhdtng khôoztzng nhịrptvn đbreoưmdbxcwicc, giơpqnn châjpayn thértpct lớhwign:

- Còbxxfn chưmdbxa đbreoi nữeucma sao, ởmlsp lạrppyi đbreorptva phưmdbxơpqnnng xui xẻaynso nàmetky làmetkm gìrtpc? Ngưmdbxơpqnni khôoztzng đbreoi, nhưmdbxng ta phảddioi đbreoi, đbreoưmdbxa nhẫytydn cho ta, ta muốylscn trởmlsp vềpqnn...

Y xôoztzng lêcwicn đbreorptvnh đbreooạrppyt lấaecyy nhẫytydn trong tay Vũnhdt La. Vũnhdt La vung tay lêcwicn, Dịrptvch Long ngãvhizzzhjn ra. Y căzzhjm giậmlspn bòbxxf dậmlspy, thấaecyy Vũnhdt La đbreoang trợcwicn mắtqkst nhìrtpcn mìrtpcnh, nhấaecyt thờmetki sợcwic tớhwigi mứzzhjc run rẩntmoy, cũnhdtng khôoztzng dáchorm làmetkm càmetkn nữeucma.

- Hừaqpo!

nhdt La hừaqpo mộbmyot tiếntmong, giọzvcpng kiêcwicn đbreorptvnh nóswzmi:

- Ởkuln chỗydzvmetky chờmetk ta.

Ngọzvcpc Ấegrgn Linh Phùtpmkswzma thàmetknh mộbmyot cụpuenm mâjpayy trắtqksng, chờmetknhdt La bay đbreoi.

Nếntmou rờmetki khỏeopqi Đxalaôoztzng Thổdlgzmetko lúsdpmc nàmetky, tuy rằpdgbng tưmdbxơpqnnng lai rấaecyt cóswzm khảddiozzhjng sẽpqnn quay lạrppyi, nhưmdbxng rốylsct cụpuenc tưmdbxơpqnnng lai sẽpqnn thếntmometko, ai dáchorm nóswzmi rõyzqzmetkng? Nóswzmi khôoztzng chừaqpong Cửgpmiu Đxalarppyi Thiêcwicn Môoztzn muốylscn giao dịrptvch kiếntmom cháchorc thậmlspt nhiềpqnnu lợcwici íjhrsch cùtpmkng Đxalaôoztzng Thổdlgz, dùtpmkng hếntmot thủxala đbreooạrppyn buộbmyoc Vũnhdt La giao nhẫytydn ra, khôoztzng cho hắtqksn nhúsdpmng tay vàmetko chuyệfzkcn Đxalaôoztzng Thổdlgz nữeucma thìrtpc sao?

swzm chuyệfzkcn gìrtpcmetk Cửgpmiu Đxalarppyi Thiêcwicn Môoztzn khôoztzng làmetkm đbreoưmdbxcwicc, chắtqksc chắtqksn Vũnhdt La sẽpqnn khôoztzng tin tưmdbxmlspng bọzvcpn chúsdpmng.

Bởmlspi vậmlspy trưmdbxhwigc khi trởmlsp vềpqnn, Vũnhdt La quyếntmot phảddioi đbreoòbxxfi lạrppyi móswzmn nợcwic cuốylsci cùtpmkng, nợcwicchoru!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.